VERSLAG TEN BEHOEVE VAN HORIZONTALE VERANTWOORDING Archieven. Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG TEN BEHOEVE VAN HORIZONTALE VERANTWOORDING Archieven. Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s"

Transcriptie

1 VERSLAG TEN BEHOEVE VAN HORIZONTALE VERANTWOORDING Archieven Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s

2 Colofon Opgesteld door Opdrachtgever Drs. Boy (M.H.H.) Gerrits Informatiemanager Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) Gemeente Vaals Informatie of Datum 24 maart 2014 Status definitief Versienummer 2.0 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding p.4 2. Samenvatting p.5 3. Grafische weergave niet-overgebrachte archieven p.6 5. Grafische weergave overgebrachte archieven p.7 6. Toelichtend en puntsgewijs verslag p.8 7. bijlagen: invulsheets KPI s p. 28 3

4 1. Inleiding Per 1 oktober 2012 is de wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) van kracht geworden. De invoering van deze wet houdt een forse verandering in van het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering door gemeenten van, onder meer, de Archiefwet Het specifieke toezicht door de provincies is vervangen door generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet. Het sturende toezicht vooraf is vervangen door een meer terughoudend toezicht achteraf. Dit noemt men horizontale verantwoording : het college van B. en W. moet zich in de eerste plaats verantwoorden voor de uitvoering van taken aan de gemeenteraad. De provincies maken vervolgens gebruik van dezelfde informatie bij de uitoefening van het toezicht. Gemeenten staan momenteel voor de uitdaging de eigen informatiehuishouding goed op orde te hebben en over het functioneren daarvan helder te communiceren. Zij moet het vertrouwen in haar als eerste overheid waarmaken. Met name de taakverzwaringen door de aankomende decentralisaties binnen het sociale domein, gaan z'n weerslag krijgen op de implementatie van (nieuwe) werkprocessen en bovenal de administratieve inbedding ervan, al dan niet in gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Een betrouwbare (eigen) informatiehuishouding is daarbij van cruciaal belang. De verwachte sterke toename van digitale (medische) persoonsgegevens vereist integere archiefvorming, stevig verankerd in de administratieve processen en procedures. In de huidige informatiemaatschappij verwachten burgers, cliënten en andere belanghebbenden snel geleverde, accurate informatie over de status van hun dossiers. De kwaliteit van de (digitale) archiefvorming heeft daarmee een rechtstreekse relatie tot de mate van dienstverlening door de gemeenten aan de burgers. Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen, heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) ontwikkeld. Dit op basis van de eisen die aan de gemeente gesteld worden door de archiefwetgeving. Door het beantwoorden van de bij de archief KPI s behorende vragen blijkt of de gemeente aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet. De archief KPI s bieden een kapstok voor het verslag dat B. en W. aan de gemeenteraad moet uitbrengen. Tevens brengen de archief KPI s een uniformering aan in de wijze waarop dit gebeurt, waardoor prestaties van gemeenten onderling vergeleken kunnen worden. Benadrukt dient te worden dat het raamwerk van archief KPI s een bestuurlijk verantwoordinginstrument is en geen kwaliteitsinstrument. De rapportage brengt in beeld of de gemeente aan de archiefwetgeving voldoet of niet. Hoewel dit als zodanig belangrijke informatie biedt, zal het geen vervanging vormen voor instrumenten die expliciet gericht zijn op het bewaken en de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering. Wel kunnen de archief KPI's bijdragen aan verdieping en verbreding van het beeld van de stand van zaken van de gemeentelijke informatiehuishouding. 4

5 2. Samenvatting Deze KPI rapportage geeft op basis van, door de VNG ontwikkelde, prestatie-indicatoren aan, waar de gemeente op het terrein van de informatiehuishouding en archiefbeheer staat. Belangrijkste conclusie is dat het algemene beeld van de gemeente Vaals positief is. De analoge archieven zijn in prima conditie, alsmede de toegankelijkheid ervan. Tevens is er geen sprake van achterstand in bewerking of overbrenging. De basis voor de transitie van een analoge naar een digitale informatiehuishouding is gelegd middels het vastgestelde beleid: Informatievoorziening & Automatisering Het beeld is dat de gemeente Vaals gestaag, maar consequent de doelstellingen realiseert. Het is duidelijk dat de gemeente daarmee op de goede weg is. Met dit fundament kan straks de informatievoorziening bij de gemeentelijke dienstverleningsprocessen maar ook bij de bestuursondersteuning en de eigen bedrijfsvoering beter digitaal ondersteund worden. Terwijl tegelijkertijd de gemeente zich ook conformeert aan wet- regelgeving en landelijke kaders en standaarden, waaronder de Archiefwet met bijbehorende regelingen. De basis is tevens gelegd voor het zaakgericht werken, maar het verder uitbouwen van de digitale informatiehuishouding dient zorgvuldig ingericht te worden. Daarmee zijn in deze KPI meting een aantal zaken naar voren gehaald in de navolgende detailanalyse per KPI groep. De aandachtspunten zijn opgenomen in het puntsgewijs verslag (vanaf p. 8). De voornaamste aandachtspunten: - Het voornaamste aandachtspunt is dat er geen archiefwettelijk verplicht toezicht is geïmplementeerd. Dit gegeven vormt op zichzelf een taakververwaarlozing en behelst, bij het continueren hiervan, een risico in de transitie van analoog naar digitaal werken. Wettelijke archiefbeheerstaken die ongetwijfeld aan de orde zullen gaan komen, zoals vervanging, metadataschema s en digitale duurzaamheid, gaan een cruciale rol spelen in het behalen van de ambitieuze doelstellingen. Een structurele, professionele partner in de vorm van archiefinspectie kan het verschil maken bij het vormgeven van de digitale archiefketen binnen de gemeente Vaals. - Met betrekking tot het digitaal archiefbeheer is er in onvoldoende mate informatiebeleid geïmplementeerd. Procesinrichtingen, procedures, een metadataschema en kwaliteitssysteem dient te worden vastgelegd. Het beeld is dat vanwege de schaalgrootte van de gemeente dit wel mondeling bestaat en er duidelijke afspraken worden gemaakt, maar voor het invoeren van een wettelijk verplicht kwaliteitssysteem zouden deze afspraken moeten worden gedocumenteerd. Het bestaande geformuleerde informatiebeleid geeft tevens de indruk dat er vooral op de dienstverlening richting de burger wordt geprioriteerd en minder op de digitale duurzaamheid op langere termijn. 5

6 Grafiek 1: KPI score niet-overgebracht gedeelte 6

7 Grafiek 2: KPI score overgebracht gedeelte 7

8 3. Toelichtend en puntsgewijs verslag 3.1. KPI 1 (lokale regelgeving) In deze Kritische Prestatie Indicator (KPI) wordt dieper ingegaan op de wet- en (lokale) regelgeving omtrent de zorg, het beheer van de gehele informatiehuishouding van de gemeente Vaals en het toezicht daarop. Daarnaast is in deze KPI ook de focus gelegd op de inrichting van de informatiehuishouding met een analyse van de organisatorische inbedding van ambtelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de archiefvorming. Ten slotte wordt in deze KPI aandacht besteedt aan de gevolgen voor de archiefvorming van de gemeente Vaals, zodra er sprake is van wijzigingen in de taakuitoefening of als besloten is om uitvoering van taken in intergemeentelijke verbanden vorm te geven. Regelgeving en organisatie De archiefvorming van overheidsorganisaties, zoals de gemeente Vaals valt onder de Archiefwet In weerwil van de naam het begrip archief wordt veelal geassocieerd met informatie van oudere datum gaat de wet over het geheel van informatie. De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer zijn de basis hoe de gemeente Vaals de Archiefwet vorm geeft. De archiefverordening regelt de zorg die het college van burgemeester en wethouders heeft voor de archieven (die door de gemeentelijke organen worden gevormd), het beheer, de mensen en middelen en het toezicht van een eventuele gemeentearchivaris op het beheer. Hiermee wordt de gehele informatieketen geborgd, van het aloude charter tot het nieuwste digitale bestemmingsplan. In de archiefverordening is ook de aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats vastgelegd. De huidige archiefverordening van de gemeente Vaals is op 22 mei 2008 vastgesteld door de Raad. De archiefverordening is archiefwettelijk nog steeds actueel. Het Besluit Informatiebeheer beschrijft in de gemeente Vaals de voorwaarden waaraan het beheer van de archiefbewaarplaats en van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden dienen te voldoen. Het Besluit Informatiebeheer is op 27 mei 2008 door het college van B. en W. vastgesteld. Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennis genomen van de archiefverordening. Een adequaat informatiebeheer maakt een soepele bedrijfsvoering mogelijk, zorgt dat een organisatie zijn rechten en plichten en die van andere partijen kent, dat zij transparant kan opereren en verantwoording kan afleggen over haar handelen. Tenslotte wordt zodoende een blijvende bewaring veilig gesteld van informatie met (cultuur-)historische waarde. Het informatiebeheer is organisatorisch ondergebracht bij het Sectorhoofd bedrijfsvoering en de vakspecialist A van de afdeling I&A. Medewerkers van de afdeling I&A dragen zorg voor de uitvoering van het integrale archiefbeheer (voor overbrenging naar de archiefbewaarplaats). 8

9 Ook de overbrenging van de blijvend te bewaren archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Vaals behoort bij de beheertaken. De informatie wordt na overbrenging in principe voor de eeuwigheid bewaard, en is dan kosteloos voor iedereen raadpleegbaar. Naast deze (cultuur-)historische waarde die informatie op den duur kan krijgen, heeft zij uiteraard een functie voor de bedrijfsvoering en verantwoording van een organisatie. De gemeente Vaals heeft geen gemeentearchivaris benoemd, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de niet overgebrachte gemeentelijke archiefbescheiden en het beheer van de archiefbescheiden na overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Omdat de gemeente geen archivaris heeft benoemd, berust de verantwoordelijkheid wettelijk bij de gemeentesecretaris. Deze verantwoordelijkheid is voor het grootste gedeelte doorgemandateerd aan alle medewerkers FaZa en de vakspecialist A van I&A. Dit geldt voor het overbrengen van archiefbescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, het feitelijk vernietigen van archiefbescheiden en alle andere wettelijke beheer handelingen voortvloeiende uit de Archiefwet 1995 en/of Archiefbesluit. Echter, het feitelijk beslissen tot het vernietigen van archiefbescheiden, voor zover deze zijn omschreven in artikel 5 van de Archiefwet 1995 bedoelde selectielijsten, is gemandateerd aan het sectorhoofd Bedrijfsvoering. 1 Het toezicht op de niet-overgebrachte archieven (ofwel de informatiehuishouding) is niet geborgd vanwege de afwezigheid van een gemeentearchivaris. Dit betekent dat er geen inspectie plaatsvindt van de informatiehuishouding van de gemeente Vaals en ten gevolge hiervan er namens de gemeentesecretaris geen feitelijke periodieke verslaglegging aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Volgens de vastgestelde archiefverordening zou dit minimaal eenmaal per twee jaar moeten plaatsvinden. Het ontbreken van het toezicht op de niet-overgedragen archieven vormt op zichzelf een taakverwaarlozing en moet derhalve als een risico worden gekwalificeerd. Intergemeentelijke verbanden Gezien het feit dat gemeenten steeds meer samenwerkingsverbanden aangaan of taken uitbesteden, zijn artikelen 4 en 40 van de Archiefwet 1995 een heel belangrijk aandachtspunt in deze. Het moet altijd duidelijk zijn welke organisatie er verantwoordelijk is voor de archivering. Hierdoor kan de gemeente Vaals zich blijven verantwoorden voor haar handelen als geheel. De gemeente houdt geen openbaar register bij van gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt. De gemeente Vaals neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen, waarbij het belang is of er een juiste bepaling is opgenomen omtrent de archiefzorg: Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) Het Dagelijks Bestuur van de WOZL is correct aangewezen als zorgdrager. Er is wel een tekortkoming in artikel 31 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling 1 Actualisatie mandaatbesluit 2012, kenmerk JC Besluit college B. en W. gemeente Vaals. Inwerkingtreding per 1 mei

10 geconstateerd; hierin zijn verwijzingen naar de niet meer actuele archiefwet 1962 in opgenomen. Veiligheidsregio Zuid-Limburg De zorgplicht voor de archieven is incorrect uitgewerkt in deze gemeenschappelijke regeling. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD) en GHOR Het Dagelijks Bestuur van de GGD is correct aangewezen als zorgdrager. Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz De zorgplicht is niet belegd. RUD Zuid-Limburg Het Dagelijks Bestuur van de RUD is correct aangewezen als zorgdrager. Pentasz De zorgplicht is niet belegd. Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden-Margraten De centrumgemeente Maastricht draagt zorg voor de archiefbescheiden conform de algemene archiefregeling van de centrumgemeente. Uitbesteding archiefbeheerstaken Betreffende de uitvoer van het beheer van de wettelijke archieftaken is het volgende gedeeltelijk uitbesteed aan 'Allbidigit': de externe opslag van 35 strekkende meter op termijn vernietigbare archieven. Aandachtspunten 1. Om taakverwaarlozing te voorkomen zal het toezicht op de niet-overgedragen archieven moeten worden geborgd. Dit kan door de aanstelling van een gemeentearchivaris of toezicht extern in te huren bij een regionale archiefdienst. Aangeraden wordt om dit op korte termijn te verwezenlijken vanwege de uitvoering van het 'plan van aanpak Informatievoorziening & Automatisering. De route voor de toekomst ', voortvloeiende uit de 'visie Informatievoorziening & Automatisering: de route voor de toekomst', beide vastgesteld in juni In deze beleidsstukken zijn duidelijk de contouren vormgegeven van de geplande overgang van een analoge naar een digitale informatiehuishouding van de gemeente Vaals. In de digitale informatiehuishouding is archieftechnische kennis betreffende de digitale duurzaamheid essentieel. Vooral in de creatiefase zullen de archieftechnische duurzaamheidskenmerken (bijvoorbeeld metadata) correct moeten worden geïmplementeerd. De gemeentearchivaris en/of zijn archiefinspecteur kan daarbij 10

11 een belangrijke adviesrol vervullen en kan bovendien toezicht uitoefenen op de (voortgang van de) transitie van analoog naar digitaal. 2. De mandaten met betrekking tot de beheerstaken kunnen worden geoptimaliseerd. Met name wordt daarmee bedoeld de geconstateerde discrepanties tussen het Besluit Informatiebeheer 2008 en de geactualiseerde mandatenlijst uit Er zal nader onderzoek kunnen plaatsvinden bij gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Vaals deelneemt, om vast te stellen of het college van B. en W. zorgdrager is van de archieven, dan wel het dagelijks bestuur van de desbetreffende GR. 4. Tevens wordt geadviseerd om te zorgen voor een wettelijk verplicht openbaar register, waarin wordt bijgehouden in welke regelingen de gemeente deelneemt. Geef hierbij dan meteen aan bij welke regelingen het college van B. en W. daadwerkelijk zorgdrager zijn in de zin van de Archiefwet

12 3.2. KPI 2 (Interne kwaliteitszorg) KPI 2 geeft inzichten op de vraag hoe de gemeente het informatiebeheer heeft ingericht en of het wettelijk verplicht kwaliteitssysteem is ingericht. De Archiefregeling uit 2010 schrijft in artikel 16 een kwaliteitssysteem voor. Zo een kwaliteitssysteem is breder dan alleen het archiefbeheer en daarom wordt in de toelichting ook verwezen naar ISO 9000 normeringen en het INK model. Met name de NEN-ISO norm voor processen, en de NEN 2082 norm bevatten kwaliteitseisen voor het archiefbeheer en de bijbehorende processen. Het verwerken en beheren van informatie inclusief de archiefprocessen, dienen eenduidig, gedocumenteerd en toetsbaar plaats te vinden op basis van erkende referenties en kaders. Kwaliteitssysteem en kwaliteitszorg Volgens Artikel 16 van de Archiefregeling 2010 dient het college van B. en W. ervoor te zorgen dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. Er is echter nog geen algemeen landelijk aanvaard kwaliteitssysteem ontwikkeld. De gemeente Vaals heeft in de eerder genoemde beleidsstukken (visie en plan van aanpak informatievoorziening) een richting aangegeven waar de gemeentelijke informatiehuishouding in 2015 wil landen. Met name het beleidsplan dat het plan van aanpak behelst, gaat uit van een concrete planning waarin de gestelde doelen gerealiseerd willen worden. Concrete uitvoeringsplannen zijn opgesteld bij de gekozen doelstellingen. Concrete en uitgewerkte afdelingsplannen waarin aandacht wordt besteed, binnen de primaire processen, aan archief- en informatiebeheer, ontbreken. De visie van de gemeente Vaals heeft duidelijk als insteek om de digitalisering in te zetten vanuit het perspectief van de directe dienstverlening aan de burger, waarbij de inzet van ICT ondersteunend is. Betreffende kwaliteitszorg is er een begin gemaakt met het inrichten en hanteren van procedures en afspraken hoe op de afdelingen om te gaan met digitale archiefvorming. Men kiest bewust voor een organisch groeiproces; langzaam, maar consistent zullen de medewerkers moeten wennen aan een cultuuromslag. De ervaring is reeds dat het verplicht duurzaam opslaan van digitale bestanden op een speciaal daarvoor ingericht deel van de gemeentelijke server, een stimulans is gebleken in de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid in een digitale informatiehuishouding. Deze praktijk met structurele procedures, afspraken en ingerichte primaire processen vormen een goede basis om de digitale informatiehuishouding verantwoord uit te breiden in 2014 en Bij dit groeiproces zal een blijvende betrokkenheid van de procesverantwoordelijken vereist zijn. Een kwaliteitssysteem vergt, naast informatiebeleid, procedures en ingerichte informatiesystemen, ook een bepaalde mate van toetsing en controleonderzoeken. Dit kan gekoppeld worden aan een periodieke audit en de resultaten ervan gebruiken binnen een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Hierdoor worden gerealiseerde doelstelling gemeten en verder verbeterd. 12

13 Aandachtspunten 1. De visie en het plan van aanpak betreffende de digitalisering van de informatiehuishouding is sterk geënt vanuit het perspectief van de dienstverlening aan de burger waarbij de ICT als ondersteuning moet fungeren. Toch zal juist in de creatiefase van digitale documenten rekening moeten worden gehouden met de toegankelijkheid op lange termijn, waarbij het essentieel is om duurzame digitale archivering vanaf de inrichting van de processen te implementeren. 2. Een duurzame en betrouwbare digitale informatiehuishouding inrichten vergt een bijbehorend kwaliteitsmodel. Deze kan echter niet tot stand komen zonder gedocumenteerde en ingerichte archiefprocessen. Bij afwezigheid hiervan kan er geen sprake zijn van het structureel bewaken van kwaliteit. De uitgangspunten voor een kwaliteitssysteem zijn niet benoemd. 3. In deze transitieperiode van analoog naar digitaal is het van belang om gemeente brede doelstellingen af te stemmen met de belangen en doelstellingen per afdeling. Hierbij kan het nuttig zijn om een Strategisch Informatieoverleg (SIO) in te richten waarin de procesverantwoordelijken, Vakspecialist A van de afdeling I&A of DIV, hoofd ICT, een kwaliteitsmedewerker en eventueel een archiefinspecteur zitting hebben. Het SIO zou dan als regisseur kunnen fungeren die waakt over de uitvoering van het plan van aanpak Informatievoorziening & Automatisering. 13

14 3.3. KPI 3 (Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden) Op grond van de Archiefregeling zou de gemeente ook moeten beschikken over een actueel, compleet en logisch overzicht van de gemeentelijke informatie. Op basis van dit overzicht is bekend welke informatie er is, waar zij te vinden is, of er risico's aan verbonden zijn, of het openbaar is of niet, wie er voor verantwoordelijk is, wat er wel of niet mee mag gebeuren. Worden daarbij maatregelen getroffen die de betrouwbaarheid en bruikbaarheid nu en in de toekomst voldoende garanderen? Een deel van deze maatregelen zouden voort kunnen vloeien uit een goed kwaliteitssysteem. Toegankelijke informatie nu en in de toekomst In 2013 is het informatiebeleidsplan van de gemeente Vaals vastgesteld voor de periode Hiervan zijn reeds een aantal ICT doelen bereikt. De gemeente Vaals beschikt niet over een (goed onderhouden en uitgewerkt) documentair structuurplan (DSP). Een documentair structuurplan (DSP) kan de basis vormen van de ordening van de archiefbescheiden. Een DSP is een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de bij dat overheidsorgaan berustende archiefbescheiden, geordend overeenkomstig het ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur. In het DSP kunnen de werkprocessen van de gemeente Vaals worden beschreven, de beheeractiviteiten en de programmatuur. Alle informatie over de werkprocessen van de gemeente Vaals zijn dan op een centrale plaats bijeengebracht in het DSP/ i-navigator. Hiermee zou de gemeente voldoen aan artikel 18 van de Archiefregeling, dat bepaalt dat de gemeente moet beschikken over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht archiefbescheiden, geordend overeenkomstig een ordeningsstructuur. De indruk is wel dat vanwege de beperkte schaalgrootte van de gemeente Vaals, het clusterhoofd I&A een goed overzicht heeft van de gemeentelijke informatiestromen en de daarbij gebruikte applicaties. De meeste werkprocessen zullen afgehandeld gaan worden in het document management systeem. Het DMS van de gemeente Vaals is een NEN2082 gecertificeerd systeem. Het DMS vormt met de basisregistraties de Midoffice. De gemeente Vaals heeft gekozen om de GEMMA, de GEMeentelijke Model Architectuur te volgen. Belangrijke onderdelen van GEMMA zijn een proces- en een informatiearchitectuur. In het voorjaar van 2015 wordt het zaak- en procesgerichte werken ingevoerd. Dit is een van de voorwaarden voor digitaal archiveren. Deze manier van werken moet voorkomen dat medewerkers informatie op persoonlijke en afdelingsschijven opslaan waardoor informatie persoonsgebonden is en daarmee niet vindbaar. Zoals reeds besproken in de vorige paragraaf zijn er reeds maatregelen genomen waarbij medewerkers verplicht digitale gegevens moeten opslaan op een speciaal daarvoor ingericht servergedeelte. Het invoeren van volledig digitaal zaakgericht werken is een meerjarig traject. Liber wordt hierbij gebruikt als zaaksysteem. Alle archiefbescheiden vormen onderdeel van een zaak. Op dit moment is het echter nog de praktijk dat op het eind van een behandelfase, de documenten worden uitgeprint en zo een analoog dossier wordt gevormd. 14

15 De zaken gaan gekoppeld worden aan zaaktypen die worden bijgehouden en opgeslagen in het DSP/i-Navigator/ metadatamanager. Aan de zaaktypen worden metadata gekoppeld, zoals bijvoorbeeld de proceseigenaar, afdeling en eventueel de vernietigingsgrondslag. Het zaakgericht werken maakt het mogelijk dat de medewerker de zaak zoveel mogelijk digitaal kan afhandelen. Alle analoge archieven in de archiefbewaarplaats bevinden zich in goede en geordende staat en zijn raadpleegbaar via het DMS en het collectiebeheersysteem Mais-Flexis. De analoge archieven zijn optimaal toegankelijk, betrouwbaar, integer en authentiek. Alle analoge archieven van afgeronde zaken bevinden zich deels in de paternosterkast en deels in de archiefbewaarplaats. Voor wat betreft de ordening, context en toegankelijkheid zijn de analoge archieven prima op orde. Alle analoge archieven tot 1992 zijn overgedragen naar de archiefbewaarplaats. Er zijn dan ook geen achterstanden in de overbrenging geconstateerd. Het papier dat wordt gebruikt voor het opmaken van archiefbescheiden voldoet aan NEN 2728:2006, zoals vereist in de Archiefregeling. Afbeelding 1: Archiefbewaarplaats gemeente Vaals In het plan van aanpak Informatievoorziening & Automatisering van de gemeente Vaals is ook opgenomen dat een van de doelstellingen is dat de analoge documentenstromen gedigitaliseerd gaan worden. Als men de analoge documenten definitief wil vervangen door digitale, zal men een Handboek Vervanging moeten opstellen en deze, indien mogelijk, laten toetsen door een gemeentearchivaris/ archiefinspecteur. 15

16 Aandachtspunten 1. Geanalyseerd zou kunnen worden of het opstellen van een actief DSP, gekoppeld aan het toekomstig zaakgericht werken, noodzakelijk wordt geacht voor de gemeente Vaals. 2. Het is aanbevelenswaardig om bij de digitaliseringsdoelstellingen van de gemeente Vaals, een metadataschema op te stellen en bestuurlijk te laten vaststellen. 3. Bij het definitief digitaliseren van analoge informatie (vervanging) zal naast het opstellen van het Handboek Vervanging, ook substitutieprocedures moeten worden opgestart. De betrokkenheid van een gemeentearchivaris/ archiefinspecteur is hierbij essentieel. 16

17 3.4. KPI 4 (digitale archiefbescheiden) Een officieel digitaal document moet in principe digitaal worden bewaard, anders kan informatie verloren gaan. Continuïteit in de bedrijfsvoering, de externe verantwoording van de overheid en de toekomstige generaties die onderzoeken hoe de gemeente heeft gefunctioneerd: dat alles is alleen mogelijk als de digitale informatievoorziening goed is georganiseerd en er betrouwbare bewaarmethoden voor digitale informatie zijn. Het beheer van digitale archiefbescheiden stelt functionele eisen aan de inrichting van de processen, duurzame toegankelijkheid, bepaalde metadata, opslag van formaten, converteren en migreren. Digitalisering van de samenleving Overheden verkiezen steeds meer voor digitale kanalen voor zaakafhandeling met burgers. Met name de omslag naar digitaal informatiebeheer vraagt om complexe maar noodzakelijke waarborgen om informatieverlies te voorkomen. Een andere trend is dat het niet meer mogelijk is om als gemeente zelf geheel sturing te geven aan de eigen informatieprocessen maar dienen te werken in (digitale) ketens, denk in dit verband aan de gevolgen van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht of het aankomende samenwerkingsverband Heuvelland met betrekking tot de taakverzwaringen in het sociale domein. De informatie- en kennisbehoefte van gemeenten zal toenemen door deze verdergaande decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden. Interoperabiliteit en standaarden spelen een steeds belangrijkere rol in deze verbanden. De informatie en kennis is nodig om financiële missers te vermijden en om de verwachtingen van de burgers te kennen. De bouwstenen uit Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) vormen de basisinfrastructuur van de elektronische overheid en zijn voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk de basis om de digitale overheid te vormen. De gemeente Vaals doet mee aan het NUPproject. Hiermee wordt een flinke stap gezet in de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Op basis van het principe: eenmalige invoer en meervoudig gebruik, moeten alle persoons- en gebouwengegevens eenduidig worden ingevoerd. Gemeenten zijn wettelijk verplicht 10 basisregistraties in te voeren, van de GBA, de WOZ en de BAG 2 tot registers waar al het kaartmateriaal in zit. Al die databases moeten met elkaar gekoppeld zijn om er optimaal nut van te kunnen hebben onder het regime 'eenmalige opslag en meervoudig gebruik. Belangrijk is daarbij wel dat bij de uitvoering van het plan van aanpak Informatievoorziening & Automatisering dat digitale archiefbescheiden, gecreëerd in andere applicaties, worden gekoppeld aan het DMS. Hierdoor wordt voorkomen dat gegevens buiten het archiveringssysteem belanden. 2 De BAG is de basisregistratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle adressen en gebouwen in Nederland zijn verzameld. Alle gemeenten hebben de BAG ingevoerd. Per dienen de WOZdeelobjecten aan de BAGobjecten gekoppeld te zijn. Bij veel gemeenten lijkt de resultaatverplichting niet te kunnen worden gehaald. Bron: Impactanalyse BAG - WOZ KING versie 1.0 juli BAG is inmiddels overgedragen aan het Kadaster. 17

18 Aandachtspunten 1. De digitale beheeromgeving voldoet nog niet aan de eisen zodat langdurig te bewaren digitale informatie duurzaam beheerd kan worden. Om een volledig digitaal archief vorm te geven vorm te geven is het sterk aan te bevelen dat de gemeente Vaals een zelfevaluatie uitvoert of laat uitvoeren aan de hand van RODIN om zicht te krijgen op die onderdelen waaraan nog niet wordt voldaan. Vervolgens kunnen deze onderdelen worden uitgewerkt en meegenomen in de digitale uitbouw van de informatiehuishouding. 2. Het DMS Corsa zal in 2014 de vorm krijgen van een centrale opslag zodat het NUP principe: 'eenmalige opslag en meervoudig gebruik, daadwerkelijk in de praktijk kan worden gebracht. Het is aanbevelenswaardig om daarbij het, in het vorige hoofdstuk, vast te stellen metadataschema te implementeren. 3. Er is enig beleid vastgesteld voor het archiveren van s. Het is aanbevelenswaardig om deze afspraken in een protocol op te nemen dat voor de gehele gemeentelijke organisatie van toepassing is. 4. De informatiemanager van het Regionaal Historisch Centrum Limburg heeft er vertrouwen in dat de gemeente Vaals in 2014 voortvarend verder gaat met het treffen van beheersmaatregelen voor een verantwoorde transitie van analoog naar digitaal archiveren en zaakgericht werken. Het lopende traject dat onderdeel is van het de Visie en plan van aanpak Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst vormen een goede basis voor de verdere uitbouw. 18

19 3.5. KPI 5 (vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden) Vernietiging betekent dat gegevens zodanig worden bewerkt dat reconstructie niet meer mogelijk is. Het is een proces dat zoveel mogelijk gedocumenteerd moet worden. Alleen op deze manier is aan te tonen waarom de gemeente op enig moment niet meer beschikt over bepaalde informatie. Volgens de Archiefwet is vernietiging een verplichting. Deze KPI gaat ook dieper in op vervreemding. Bij vervreemding worden archiefbescheiden in eigendom (en bijbehorende zorgplicht) overgedragen aan een ander orgaan. Vervanging betekent dat archiefbescheiden worden vervangen door een andere vorm en het origineel wordt vernietigd. Digitaliseren, waarbij papier wordt vervangen of gesubstitueerd door een digitaal informatieobject, is een voorbeeld van vervanging. Vernietiging De beslissing tot vernietiging van archiefbescheiden heeft het college van B. en W. gemandateerd aan het sectorhoofd Bedrijfsvoering (R. Smeets). Op 15 oktober 2013 is een verklaring van vernietiging opgesteld. Deze verklaring is gekoppeld aan een stukkenlijst die meervoudig is afgetekend door de diverse verantwoordelijken. Voor het selecteren van de archiefbescheiden is gebruik gemaakt van de Selectielijst 2005 voor archiefbescheiden van gemeenten of de geactualiseerde Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeenten en intergemeentelijke organen sinds 1 januari 1996, vastgesteld op 25 juni Vervreemding heeft in de gemeente Vaals niet plaatsgevonden. Vervanging In de eerder aangehaalde informatiebeleidsplannen is gesteld dat de gemeente Vaals op termijn geheel digitaal zaaksgewijs wil gaan werken. Deze werkwijze behelst het scannen van het analoge originele document en vervolgens zal het scanresultaat als origineel in het werkproces worden gebruikt. Na de afhandeling van het proces wordt het digitale exemplaar niet meer geprint ter archivering, maar zal deze dienen te worden beheerd in het digitale archiveringssysteem. Vervanging van archiefbescheiden zoals bedoeld in artikel 26b van de archiefregeling 2010 is niet aan de orde 3. Een vervangingsbesluit is dan ook nog niet genomen door het college van B. en W. Aandachtspunten 1. Zodra de gemeente Vaals vervangingstrajecten gaat opstarten zal ook een substitutie- of vervangingsprocedure moeten worden opgesteld. De zogenaamde korte procedure voor de vernietigbare archiefbescheiden en de lange procedure voor de blijvend te bewaren archiefbescheiden. Beide procedures worden afgesloten middels een besluit van het college van B. en W. indien voldaan is aan de vereisten opgesteld in de Archiefregeling Het is sterk aanbevelenswaardig om bij het 3 Weliswaar is het uitprinten van s waarvan het digitale exemplaar wordt vernietigd ook een voorbeeld van vervanging. 19

20 inrichten en uitvoeren van de vervangingsprocedures een gemeentearchivaris/ archiefinspecteur te betrekken. 20

gemeente QoSteiïlOUt Aan de gemeenteraad Verslag verantwoording archieven

gemeente QoSteiïlOUt Aan de gemeenteraad Verslag verantwoording archieven W W w gemeente QoSteiïlOUt Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij \\ ^Ĉ" 1^!^ 0 1 4 10.1419935 W.Hoek@oosterhout.nl Onderwerp Verslag verantwoording archieven Geachte raad,

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek 11 JUL m Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek Postbus 188 1440 AD Purmerend Wielingenstraat 75 1441 ZN Purmerend tel. 0299-411530 fax 0299-411548 directeur -archivaris: mevr.

Nadere informatie

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Bezoekadres Postadres Gemeentehuis Kerkbuurt4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20, 1 530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan E-maii Kerkbuurt

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 610664 Raad 21 nuari 2014 Documentkenmerk: 610665 B. en W. 10 december 2013 Behandeld door: dhr. E Wolbink E-mail: Erwin.Wolbink@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Verslag horizontale

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 Zaaknummer *331691* Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Het opstellen van een Documentair Structuurplan... 6 1.3. Model van het Documentair Structuurplan

Nadere informatie

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1.

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1. Haagse Documentaire Referentie Architectuur Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep Juni 2013 Versie 1.01 1 Inhoud 1. Managementsamenvatting...3 2. Inleiding...4 a. Aanleiding...4

Nadere informatie

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t.

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t. Informatiemanagement & Automatisering Ingekomen stuk D41 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 30 15 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014.

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014. Wjlprich.ip [ j Rijn en Ij'.snl 15.03649 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. Dijkgraaf en Heemraden Liemersweg 2 7006 GG DOETINCHEM Waterschap Rijn en IJssel ingekomen - 8 APR, 2015 Doetinchem Ons kenmerk

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Mei 2009 drs. D.M. Bunskoeke drs. J.

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12)

Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12), december 2006 Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) Dit rapport is gepubliceerd

Nadere informatie

Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO)

Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) Versie 0.1 Datum 13 maart 2015 Status Bèta (concept bedoeld om in de praktijk te toetsen) Colofon Projectnaam Digitale Taken Rijksarchieven,

Nadere informatie

Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO)

Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO) Versie 0.1 Datum 13 maart 2015 Status Bèta (concept bedoeld om in de praktijk te toetsen) Colofon Projectnaam Digitale Taken Rijksarchieven,

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Gemeentearchief Amsterdam In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Begeleidingsgroep Convenant Archieven

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Nulmeting digitale archiefvorming en -beheer bij decentrale archiefvormers: door de oogharen bekeken

Nulmeting digitale archiefvorming en -beheer bij decentrale archiefvormers: door de oogharen bekeken Nulmeting digitale archiefvorming en -beheer bij decentrale archiefvormers: door de oogharen bekeken Auteur : ICTU, Marco Aarts en Mark van den Broek Opdrachtgever : Programma Archief 2020 Datum : 31 oktober

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

Eindrapport Impactanalyse & Scenarioverkenning

Eindrapport Impactanalyse & Scenarioverkenning Eindrapport Impactanalyse & Scenarioverkenning Eindrapport Impactanalyse & Scenarioverkenning Eindrapport project 3392 versie 1.1 datum 16 juli 2013 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen over 2009 augustus 2010 drs. D. M. Bunskoeke drs. J. Dijkstra archiefinspecteurs 2 De provinciale archiefinspectie oefent

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013 PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE Reg.nr. Dat. 1 3 MRT 2013 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO

Nadere informatie

EEN HANDLEIDING ALS HANDREIKING VOOR HET BEHEER VAN DIGITALE ARCHIEVEN

EEN HANDLEIDING ALS HANDREIKING VOOR HET BEHEER VAN DIGITALE ARCHIEVEN EEN HANDLEIDING ALS HANDREIKING VOOR HET BEHEER VAN DIGITALE ARCHIEVEN 1. Algemeen Voor wie bestemd? Deze handleiding voor het omgaan met digitale archieven is van algemene aard. Deze formulering doet

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Dat. ontv.: 8 MRT 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@>overijssel. nl Provinciale

Nadere informatie