ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN (laatste wijziging : 27/09/2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN (laatste wijziging : 27/09/2007)"

Transcriptie

1 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN (laatste wijziging : 27/09/2007)

2 1 ALGEMENE BEPALINGEN Inleiding Toepassingsgebied Inwerkingtreding Wijzigingen Verbintenissen van de Effectenbank Middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis in hoofde van de Effectenbank Gemachtigde handtekeningen Aangaan van een relatie Identificatie van de cliënt Algemeenheden Wijziging van de rechtsbekwaamheid van de cliënt Cliënten met vreemde nationaliteit De economische rechthebbende Identificatiedocumenten Schorsing van de opening van een rekening Aansprakelijkheid van de Effectenbank Handtekening Wijzigingen aan informatie en documenten overgemaakt door de cliënt Vertrouwelijkheid Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Registratie en verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter Mededeling van de gegevens met persoonlijk karakter Bescherming van de omgeving en de lokalen van de Effectenbank Toegangsrecht en rechtzetting Bescherming van deposito s en financiële instrumenten Volmacht Correspondentie Algemeenheden Verzendingsfrequentie van de correspondentie Terbeschikkingstelling van de correspondentie aan het loket van de Effectenbank Correspondentie die betrekking heeft op een rekening geopend op naam van verscheidene personen Verlies, diefstal of vervalsing van de correspondentie Geschatte staat Overlijden Kennisgeving van overlijden aan de Effectenbank Vrijgeving van de tegoeden Mededeling van informatie Debetrekening Briefwisseling Tarieven Rekeningen geopend op naam van meerdere titularissen Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid Beheer van de rekeningen geopend op naam van meerdere personen Aan de Effectenbank gegeven orders Algemeenheden Uitvoering van de orders Herroeping of wijziging van orders Betekening van vergissingen of onregelmatigheden aan de Effectenbank Rechtzetting van de vergissingen of onregelmatigheden Bewijs van uitvoering van de orders Witwassen en terrorisme Aansprakelijkheid van de Effectenbank ingevolge overmacht Waarborgen ten gunste van de Effectenbank Voorbehoud van goede afloop (zie eveneens artikel «Uitvoering van de orders») Kosten en tarifering Beëindiging van de betrekkingen Bewaring van documenten Levering van bewijs Toegepaste wetgeving Bevoegdheidsbeding Categorisering van het cliënteel en aard van de relatie zoals bedoeld in de MIFID richtlijn Beleggingsdiensten en nevenactiviteiten Categorisering van het cliënteel zoals bedoeld bij MIFID Aard van de relatie zoals bedoeld bij MIFID /31

3 Relatie van beleggingsadvies Definitie van de geleverde dienst in het kader van een relatie van beleggingsadvies Tarifering van de geleverde dienst in het kader van een relatie beleggingsadvies Relatie van execution only Definitie van de geleverde dienst in het kader van een relatie van execution only Tarifering van de geleverde dienst in het kader van een relatie van execution only Relatie van vermogensbeheer Belangenconflicten BIJZONDERE BEPALINGEN Geldrekeningen Algemeenheden Rekening geopend op naam van meerdere titularissen Opvraging van de rekening Stortingen op de rekening Speciënrekening in vreemde valuta Rekeninguittreksels Afsluiting van de speciënrekening Betalingsopdrachten Unieke en ondeelbare speciënrekening Behoud van een creditsaldo Termijnrekeningen Rentevoet Effectenrekening Algemeenheden Effectenverrichtingen (corporate action) Bewaarlonen en andere kosten Rekeningen in vruchtgebruik en blote eigendom Derde bewaarnemer Fungibiliteit Verzet op effecten Controle van de uitloting Verrichtingen op roerende waarden en andere financiële instrumenten Orders van de cliënt Kennis, ervaring, doelstellingen en financiële toestand Geldigheidsduur van een order Wijziging of annulering van een order Uitvoering Valuta van afrekening Orders met een aankoop- of verkooplimiet Informatie en risico s met betrekking tot financiële instrumenten Klachten Inschrijvingen Aankoop en verkoop van deviezen Aankoop en verkoop van goudstaven en goudstukken Rekeningen geopend in het kader van de dematerialisatie van effecten aan toonder /31

4 1 ALGEMENE BEPALINGEN. 1.1 Inleiding Toepassingsgebied. De bepalingen van onderhavig reglement alsmede de wijzigingen die er zouden aangebracht worden overeenkomstig het artikel «Wijzigingen», regelen de verhoudingen tussen de commanditaire vennootschap op aandelen VAN DE PUT & Co Effectenbank Banque de Titres, hierna «de Effectenbank» genoemd en haar cliënten. Bijzondere overeenkomsten, waarbij de cliënt zich heeft aangesloten, die betrekking hebben op bijzondere verrichtingen kunnen hiervan afwijken. Dit algemeen reglement is van toepassing op alle cliënten van de Effectenbank, met andere woorden op alle natuurlijke personen en rechtspersonen die een rekening openen bij de Effectenbank of die haar een specifieke verrichting toevertrouwen. Elke cliënt ontvangt een exemplaar van het onderhavige reglement en verklaart ermee in te stemmen. Deze instemming gebeurt in naam en voor rekening van de cliënt, evenals in naam en voor rekening van zijn rechthebbenden. Dit algemeen reglement vervangt het «Reglement van de verrichtingen van de Bank» van 01/08/ Inwerkingtreding. Het huidig Reglement treedt in werking vanaf 1 november Wijzigingen. De Effectenbank behoudt zich het recht voor het onderhavige reglement op elk ogenblik te wijzigen. Elke wijziging zal ter kennis van de cliënt gebracht worden door middel van een bericht toegevoegd aan de rekeninguittreksels of per gewone brief. De gewijzigde tekst zal aan de cliënten ter beschikking gesteld worden op de maatschappelijke zetel van de Effectenbank alsmede op haar website : De wijzigingen zullen in werking treden op de datum vermeld in het bericht en ten vroegste twee maanden na de berichtgeving. In geval van onenigheid van de cliënt aangaande de aangebrachte wijziging(en), zal de cliënt over twee maanden beschikken om een einde te stellen aan zijn zakenrelaties met de Effectenbank. Het uitblijven van een reactie van de cliënt binnen deze termijn wordt gelijkgesteld met de aanvaarding van de aangebrachte wijzigingen. 4/31

5 1.2 Verbintenissen van de Effectenbank Middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis in hoofde van de Effectenbank. Bij de uitvoering van alle verrichtingen die zij behandelt, is de Effectenbank slechts tot een middelenverbintenis gehouden en niet tot een resultaatverbintenis Gemachtigde handtekeningen. Elk document waaruit een verbintenis van de Effectenbank blijkt, elke kwijting of ontvangstbewijs, is slechts tegenstelbaar aan de Effectenbank indien het ondertekend is door personen die gemachtigd zijn om de Effectenbank te verbinden en indien het gaat om een document dat uitgaat van de Effectenbank. De lijst van de personen die gemachtigd zijn om de Effectenbank te verbinden wordt medegedeeld op verzoek. 1.3 Aangaan van een relatie Identificatie van de cliënt Algemeenheden. Het aangaan van een relatie met de Effectenbank, alsmede het afsluiten of de realisatie van iedere verrichting, zijn onderworpen aan de mededeling door de cliënt van de door de Effectenbank gevraagde gegevens en documenten : - voor natuurlijke personen : een geldige identiteitskaart, een document dat de woonplaats vermeldt, de rechtsbekwaamheid (ingeval de cliënt onbekwaam zou zijn) en het fiscaal statuut (Belgische ingezetene, Belgische niet-ingezetene maar Europese ingezetene of niet-europese ingezetene, Amerikaanse ingezetene, ). - voor rechtspersonen : de oprichtingsakte of de meest recente gecoördineerde statuten, de laatste publicatie in een officieel dagblad van de volmachten van de personen bevoegd om ze te vertegenwoordigen, het ondernemingsnummer. Voor alle natuurlijke personen vermeld op de openingsdocumenten van een rekening dient de Effectenbank over dezelfde gegevens en documenten te beschikken die gevraagd worden voor natuurlijke personen. - voor vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid : de statuten van de vennootschap, de identiteit van alle vennoten en van de personen gemachtigd om ze te vertegenwoordigen. Voor alle natuurlijke personen vermeld op de openingsdocumenten van een rekening, de gegevens en documenten gevraagd voor natuurlijke personen. - voor feitelijke verenigingen : de statuten van de vereniging, de identiteit van haar leden en van de personen gemachtigd om ze te vertegenwoordigen ten aanzien van de Effectenbank. Voor alle natuurlijke personen vermeld op de openingsdocumenten van een rekening dient de Effectenbank over dezelfde gegevens en documenten te beschikken die gevraagd worden voor natuurlijke personen Wijziging van de rechtsbekwaamheid van de cliënt. De wijzigingen aangaande de rechtsbekwaamheid van de cliënt, van zijn vertegenwoordiger of van zijn mandataris die aan de Effectenbank niet schriftelijk werden betekend, zijn haar niet 5/31

6 tegenstelbaar, ondanks hun registratie bij een officiële instelling en of hun publicatie in een officiële en of in een privé media Cliënten met vreemde nationaliteit. Inzake cliënten met vreemde nationaliteit, is de Effectenbank er niet toe gehouden, bij het onderzoek van de documenten die haar worden overhandigd, over te gaan tot opzoekingswerk in buitenlands recht. De buitenlandse cliënt moet de Effectenbank op de hoogte houden van de wijzigingen die zijn opgetreden in de wetgeving van zijn land die van aard zijn de relatie met de Effectenbank te beïnvloeden De economische rechthebbende. In alle gevallen waarin de cliënt niet de economische rechthebbende is van een rekening die op zijn naam is geopend, dient de Effectenbank de naam van de economische rechthebbende(n) te bekomen alsmede de documenten die toelaten hen te identificeren. Elke wijziging van de economische rechthebbenden die betrekking heeft op een rekening geopend bij de Effectenbank, zal schriftelijk moeten medegedeeld worden aan de Effectenbank. Hun identificatiedocumenten zullen eveneens moeten overgemaakt worden aan de Effectenbank Identificatiedocumenten. De Effectenbank mag alle informatie of documenten opvragen om haar toe te laten de cliënt of de economische rechthebbende te identificeren en te kennen. Zij behoudt zich het recht voor om andere informatie en documenten te vragen dan deze die gevraagd worden bij de opening van een rekening hetzij bij de opening van de rekening, hetzij later teneinde zich te schikken naar de wettelijke verplichtingen waartoe zij gehouden is Schorsing van de opening van een rekening. De Effectenbank behoudt zich het recht voor elke dienstprestatie te weigeren totdat zij het geheel van alle documenten en gevraagde informatie bekomen heeft en deze voldoende blijken. De ontvangst door de Effectenbank van de informatie en gevraagde documenten brengt niet de automatische opening van een rekening met zich mee. In het kader van haar acceptatiebeleid, behoudt de Effectenbank zich het recht voor een opening van rekening te weigeren alsmede een bestaande rekening af te sluiten Aansprakelijkheid van de Effectenbank. De Effectenbank staat in voor de gevolgen die voortvloeien uit haar bedrog of uit een grove fout begaan bij de registratie van de relevante gegevens die zij heeft opgevraagd. De cliënt staat van zijn kant in voor elke schade voortvloeiend uit de communicatie van onjuiste, valse of niet actuele informatie en/of documenten. Zo nodig zullen de kosten voor het opzoeken van het adres bij de administraties aangerekend worden aan de cliënt. De cliënt verbindt zich ertoe de documenten te verifiëren die hem driemaandelijks worden geadresseerd waarin de coördinaten van de titularissen, mandatarissen en economische rechthebbenden worden vermeld. Elke fout dient onmiddellijk aan de Effectenbank gemeld te worden. 6/31

7 1.3.8 Handtekening. De cliënt plaatst op de documenten ter opening van een rekening zijn handtekening en in voorkomend geval de handtekening van zijn mandataris(sen). Deze handtekening(en) en/of diegene vermeld op het identiteitsstuk van de cliënt zal(zullen) door de Effectenbank gebruikt worden als specimen. Indien één van die handtekeningen later zou gewijzigd worden, verbindt de cliënt of zijn mandataris zich ertoe zijn nieuwe handtekening te bezorgen aan de Effectenbank. Voor zij die onbekwaam zijn is deze regel van toepassing op hun wettelijke vertegenwoordigers en voor de rechtspersonen, op al diegenen die gemachtigd zijn hen te vertegenwoordigen bij de Effectenbank overeenkomstig de statuten en de delegatie van machten. Wanneer zij ertoe gebracht wordt de gelijkvormigheid van een handtekening na te gaan met diegene die geplaatst werd op de documenten ter opening van een rekening, is de Effectenbank slechts aansprakelijk voor haar bedrog en haar grove fout. De Effectenbank kan niet aansprakelijk gesteld worden of tot één of andere teruggave verplicht worden, op welke basis ook, omwille van verrichtingen uitgevoerd op basis van orders of instructies voorzien van een valse handtekening, zolang zij overgegaan is tot het gebruikelijke nazicht om zich van de echtheid van de handtekening te vergewissen Wijzigingen aan informatie en documenten overgemaakt door de cliënt. Alle wijzigingen aan de door de cliënt verstrekte informatie en documenten moeten door de cliënt aan de Effectenbank schriftelijk worden gemeld. Deze melding wordt van kracht de tweede werkdag die volgt op de ontvangst van het schrijven door de Effectenbank. De cliënt draagt als enige de eventuele gevolgen die voortvloeien uit nalatigheid of vertraging bij het mededelen aan de Effectenbank van de wijzigingen aan de informatie of aan de documenten in het bezit van de Effectenbank. Ieder trimester bezorgt de Effectenbank aan de cliënt een document, toegevoegd aan de geschatte staat die de identiteit, het adres van de titularis(sen), mandataris(sen) en de economische rechthebbende(n) vermeldt. Iedere wijziging aan deze gegevens moet aan de Effectenbank worden gemeld. 1.4 Vertrouwelijkheid. Draagwijdte. De Effectenbank is gehouden tot naleving van de beroepsmatige discretie. De Effectenbank kan echter, op elk ogenblik aan iedere overheid, instelling of organisme in België of in het buitenland, alle informatie met betrekking tot de cliënt mededelen, en meer bepaald zijn identiteit, de voor zijn rekening uitgevoerde orders en verrichtingen, zijn activa en inkomsten, wanneer de Effectenbank ertoe verplicht is om deze mededeling te doen op grond van een Belgische of buitenlandse wettelijke en/of reglementaire bepaling, hierin begrepen de marktreglementen. De Effectenbank heeft eveneens de bevoegdheid om alle informatie mede te delen aan de emittenten van roerende waarden die ernaar zouden vragen op grond van wettelijke en/of statutaire bepalingen die op deze emittenten van roerende waarden van toepassing zijn. De cliënt, die aan de hand van een daartoe voorzien standaarddocument, de Effectenbank belast met de recuperatie van de belastingen in het kader van overeenkomsten tot het 7/31

8 vermijden van dubbele belasting, aanvaardt dat zijn coördinaten en informatie aangaande zijn portefeuille worden medegedeeld aan de Belgische fiscale administratie, aan de correspondenten en aan de buitenlandse administraties. Bij manuele, elektronische, nationale of internationale geldoverschrijvingen of overschrijven van effecten, heeft de Effectenbank het recht om systematisch, op eigen initiatief of op verzoek, de naam, de voornaam, het rekeningnummer, het adres, de geboorteplaats en geboortedatum van de opdrachtgever, alsook elk ander gegeven dat zijn identificatie mogelijk maakt, mee te delen aan de bank van de begunstigde. 1.5 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Registratie en verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter. De cliënt geeft zijn akkoord aangaande de codering en verwerking van persoonlijke gegevens die hem aangaan, met als doel : - het beheer van de contractuele relaties; - het rekeningenbeheer omvattende ondermeer de identificatie van de cliënt, de betalingsverrichtingen, het beheer van het vermogen van de cliënt, de codering, de uitvoering en/of overmaken van orders op financiële instrumenten, Deze lijst is niet exhaustief; - de controle op de regelmatigheid van verrichtingen; - de preventie en het opsporen van fraude en inbreuken gebonden aan bank- en beursactiviteiten, in het bijzonder in toepassing van de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en in toepassing van de wet op het misbruik van voorkennis. In toepassing van de wet omtrent de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt de cliënt ingelicht dat de verantwoordelijke voor de verwerking de Effectenbank is waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Van Putlei te 2018 Antwerpen Mededeling van de gegevens met persoonlijk karakter. Behalve hetgeen vermeld in artikel «Vertrouwelijkheid», aanvaardt de cliënt dat de gegevens met persoonlijk karakter die hem aanbelangen medegedeeld worden aan de vennoten, de bedienden van de Effectenbank, aan de interne en aan de externe auditor voor doeleinden hernomen in artikel «Registratie en verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter» Bescherming van de omgeving en de lokalen van de Effectenbank. De omgeving en de lokalen van de Effectenbank zijn beschermd door camera s. De opnamen gebeuren om veiligheidsredenen. De cliënt aanvaardt gefilmd te worden wanneer hij zich in de omgeving van de Effectenbank of in de lokalen bevindt Toegangsrecht en rechtzetting. De cliënt heeft een toegangsrecht tot zijn persoonlijke gegevens en hij heeft het recht de rechtzetting te bekomen van de onjuiste gegevens. Om dit recht uit te oefenen, richt de cliënt een getekend en gedagtekend schriftelijk verzoek tot de Effectenbank. Bepaalde gegevens, 8/31

9 zoals de woonplaats, zullen slechts gewijzigd worden mits voorlegging van een officieel document. 1.6 Bescherming van deposito s en financiële instrumenten. De Effectenbank is lid van het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten (het Beschermingsfonds) die aan de cliënten een zekere bescherming aanbiedt van hun financiële instrumenten en deposito s (tot een bepaald bedrag) in geval van wanprestatie van de Effectenbank. Een beschrijving van deze voorwaarden en andere regels is beschikbaar op of bij het Beschermingsfonds. De cliënt kan op eenvoudig verzoek informatie hieromtrent bekomen bij de Effectenbank. 1.7 Volmacht. De Effectenbank houdt verscheidene volmachtformulieren ter beschikking van haar cliënteel. Zo kan de cliënt op zijn rekening volmacht verlenen aan derden. De Effectenbank behoudt zich het recht voor om geen rekening te houden met volmachten die zouden verleend worden onder andere vormen. De volmachten worden neergelegd en bewaard bij de Effectenbank. Voor zover de volmachten niet beperkt zijn in de tijd of tot een bepaalde verrichting, blijven de aldus verleende volmachten geldig : - zolang de Effectenbank geen geschreven bericht ontvangen heeft, gericht tot de maatschappelijke zetel, van de herroeping door de lastgever of de opzegging door de mandataris; - zolang de Effectenbank niet op de hoogte gesteld werd van het overlijden van de lastgever of de mandataris, van het kennelijk onvermogen van de lastgever of de mandataris of van een gelijkaardig gebeuren (onder meer de onbekwaamheid van de ene of de andere). Bij ontvangst van de herroeping of de opzegging zullen de lopende verrichtingen normaal worden uitgevoerd. De kennisgevingen moeten duidelijk omschreven zijn. De mandataris is gebonden door de bepalingen van onderhavig reglement, op dezelfde manier als de lastgever zelf, die bovendien ten aanzien van de Effectenbank instaat voor alle daden die gesteld worden door de mandataris in het kader van zijn mandaat. De Effectenbank is in geen geval gehouden tot controle van de wijze waarop de mandataris zijn mandaat uitoefent, ongeacht of hij er gebruik van maakt in het belang van de lastgever of in zijn eigen belang. 1.8 Correspondentie Algemeenheden. De briefwisseling die voor de cliënt bestemd is, hierbij inbegrepen borderellen, berichten, rekeninguittreksels, geschatte staten en andere documenten, wordt verstuurd naar het adres dat de cliënt zal opgegeven hebben in de documenten ter opening van een rekening, op de hiervoor voorziene plaats. Indien er geen adres werd aangeduid op deze documenten, wordt het adres, dat op het ogenblik van de inwerkingtreding van het huidig reglement gebruikt wordt, beschouwd als zijnde het adres gekozen door de cliënt. 9/31

10 Vanaf de inwerkingtreding van het onderhavige reglement zal iedere wijziging aan het verzendingsadres van de correspondentie schriftelijk gemeld worden aan de Effectenbank. De Effectenbank zal trachten zo snel mogelijk rekening te houden met die wijzigingen. Het bewijs van verzending van de briefwisseling naar de cliënt wordt ten aanzien van hem voldoende geleverd door voorlegging, door de Effectenbank, van een kopie van deze briefwisseling. De Effectenbank kan eveneens (zonder dat zij daartoe verplicht is) haar cliënten contacteren en met hen corresponderen via elektronische weg, via fax of via vaste of mobiele telefoon, naar e- mail-adressen, faxnummers of telefoonnummers medegedeeld door de cliënt. De verzendingskosten van de correspondentie, de documenten, de effecten of waarden, ongeacht hun aard, zijn ten laste van de cliënt overeenkomstig het toepasselijk tarief ter beschikking gesteld aan de loketten van de Effectenbank. Het is de wens van de Effectenbank dat de cliënt zijn correspondentie dag na dag ontvangt zodat eventuele vergissingen zo snel mogelijk zouden kunnen opgespoord worden Verzendingsfrequentie van de correspondentie. Volgens de algemene regel en bij gebrek aan tegenstrijdige instructies, wordt de briefwisseling, eens afgedrukt, geadresseerd aan de cliënt. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt, verzendt de Effectenbank de correspondentie maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks. Deze verzendingswijzen van de correspondentie worden door de Effectenbank niet aangemoedigd. De bewaring van de correspondentie door de Effectenbank in afwachting van de maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse vervaldag hebben dezelfde gevolgen als de verzending ervan. Alle correspondentie, in afwachting van verzending bij de Effectenbank, moet beschouwd worden als zijnde bezorgd aan de cliënt op de datum die voorkomt op het document. De inhoud van de briefwisseling wordt beschouwd als door de cliënt gekend vanaf diezelfde dag. De cliënt draagt als enige de eventuele gevolgen van de uitgestelde verzending van zijn correspondentie. Vanaf de datum van inwerkingtreding van het huidig reglement, zal elk nieuw verzoek tot maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse verzending schriftelijk moeten gemeld worden aan de Effectenbank Terbeschikkingstelling van de correspondentie aan het loket van de Effectenbank. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan de voor de cliënt bestemde correspondentie gedurende een periode van maximum één jaar te zijner beschikking gesteld worden aan het loket van de Effectenbank. De cliënt die vraagt om terbeschikkingstelling verbindt zich ertoe zijn briefwisseling minstens één maal per jaar af te halen. Op de vervaldag van de periode van één jaar en in de hypothese dat de cliënt zijn briefwisseling niet is komen afhalen, mag de Effectenbank, zonder hiertoe verplicht te zijn, de correspondentie bezorgen aan de cliënt op de manier die zij het meest gepast acht. De bewaring van de correspondentie door de Effectenbank in afwachting van de afhaling door de cliënt heeft dezelfde gevolgen als de verzending ervan. Alle bij de Effectenbank gedomicilieerde briefwisseling moet beschouwd worden als zijnde bezorgd aan de cliënt op de 10/31

11 datum die voorkomt op het document. De inhoud van de gedomicilieerde briefwisseling wordt beschouwd als door de cliënt gekend vanaf diezelfde dag. De cliënt draagt als enige de eventuele gevolgen van de domiciliëring van zijn correspondentie. De kosten van domiciliering zijn ten laste van de cliënt overeenkomstig het toepasselijk tarief ter beschikking gesteld aan de loketten van de Effectenbank Correspondentie die betrekking heeft op een rekening geopend op naam van verscheidene personen. Wanneer een rekening geopend is op naam van verscheidene personen wordt de correspondentie verstuurd naar het adres dat door de titularissen bij gemeenschappelijk akkoord werd aangeduid op de documenten ter opening van de rekening. Bij het ontbreken van dergelijk adres, wordt het adres dat op het ogenblik van de inwerkingtreding van het huidig reglement gebruikt wordt beschouwd als zijnde het adres gekozen door de titularissen, zelfs indien de correspondentie slechts geadresseerd wordt aan één van hen. De correspondentie wordt geacht geldig te zijn geadresseerd aan alle titularissen wanneer de hierboven omschreven procedure werd opgevolgd Verlies, diefstal of vervalsing van de correspondentie. De Effectenbank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies, de diefstal of de vervalsing van de correspondentie geadresseerd door of aan de Effectenbank Geschatte staat. Een geschatte staat met vermelding van de waarden en speciën in bewaring wordt driemaandelijks opgesteld en geadresseerd aan de cliënt (uitgezonderd voor de rekeningen waarvan het saldo in speciën ongewijzigd is gebleven gedurende het trimester en die geen effecten bevatten). Deze staten worden geadresseerd aan de cliënt volgens dezelfde modaliteiten die gelden voor zijn correspondentie. De schatting van de waarde van de effecten en van de deviezen in bewaring wordt ter informatieve titel gegeven. Zij wordt opgesteld aan de hand van betrouwbare bronnen en de meest recente gegevens. De effectenbank kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van verschillen tussen de geschatte waarde en de realisatiewaarde van de portefeuille. De cliënt verbindt zich ertoe onmiddellijk alle vastgestelde vergissingen te melden aan de Effectenbank. Indien binnen de 30 dagen na verzending, de cliënt de Effectenbank niet schriftelijk geïnformeerd heeft over zijn bemerkingen of zijn onenigheid, zal de staat worden beschouwd als juist en goedgekeurd. 1.9 Overlijden Kennisgeving van overlijden aan de Effectenbank. De Effectenbank moet zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van het overlijden van een cliënt of van diens echtgeno(o)t(e), ongeacht zijn huwelijksvermogenstelsel. Deze 11/31

12 verplichting geldt zowel voor de cliënt zelf, als voor zijn rechthebbenden, mandatarissen en cotitularissen. Indien de Effectenbank niet tijdig verwittigd wordt van het overlijden, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor daden (opnamen, beursorders, ) gesteld na het overlijden door de cotitularissen of mandatarissen Vrijgeving van de tegoeden. De Effectenbank zal de tegoeden van de nalatenschap niet vrijgeven alvorens te hebben voldaan aan de wettelijke verplichtingen die haar worden opgelegd. Bij kennisneming van het overlijden van een cliënt of van diens echtgeno(o)t(e), zal de Effectenbank de voorlegging van officiële stukken kunnen opeisen ter vaststelling van het overlijden, alsmede de voorlegging van de akte van bekendheid of van een bewijs van erfrecht dat de erfopvolging vastlegt of van om het even welk ander stuk dat zij nodig zou achten. De Effectenbank verifieert deze documenten zorgvuldig, maar staat enkel in voor haar bedrog of haar zware fout bij de controle van hun authenticiteit, geldigheid, vertaling of interpretatie, in het bijzonder wanneer het documenten betreft die in het buitenland werden opgesteld. Buitenlandse documenten dienen gewettigd te zijn door het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wanneer de documenten zijn opgesteld in een taal die de Effectenbank niet beheerst, behoudt zij zich het recht voor om de voorlegging van documenten op te eisen in een door haar beheerste taal. Elke verrichting met betrekking tot tegoeden die deel uitmaken van de nalatenschap kan onderworpen worden aan het schriftelijk akkoord van al diegenen die bij wet of testament een recht kunnen doen gelden op die tegoeden Mededeling van informatie. De Effectenbank deelt slechts informatie mee over de tegoeden van de cliënt in zoverre haar beroepsverplichtingen het haar toelaten. De mededeling van deze inlichtingen is ondergeschikt aan de terugbetaling van de opzoekingkosten. De cliënt aanvaardt dat de Effectenbank in het kader van de nalatenschap aan de notaris en de autoriteiten (o.m. de registratie) informatie meedeelt aangaande zijn rekeningen en die van zijn echtgeno(o)t(e) alsmede aangaande de verrichtingen die zij uitgevoerd hebben. De Effectenbank mag elke vraag om inlichtingen uitgaande van één der erfgenamen beantwoorden. De kosten hieromtrent zijn ten laste hetzij van de nalatenschap hetzij van de verzoeker Debetrekening. Wanneer de rekening van de overledene een debetsaldo vertoont op datum van overlijden, zijn de erfgenamen hoofdelijk en ondeelbaar ertoe gehouden deze aan te zuiveren Briefwisseling. Behoudens tegenbericht van alle erfgenamen, stelt de Effectenbank de briefwisseling, die betrekking heeft op de rekeningen van de overledene, te hunner beschikking, ter beschikking van de notaris belast met de nalatenschap en/of de persoon gemachtigd door de erfgenamen. 12/31

13 1.9.6 Tarieven. De kosten die toegepast worden voor diensten in het kader van een nalatenschap zijn opgenomen in het tarief dat ter beschikking staat van het cliënteel Rekeningen geopend op naam van meerdere titularissen Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid. Wanneer een rekening op naam van verscheidene titularissen geopend is, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen die resulteren uit de opening van de rekening en het onderhavige reglement Beheer van de rekeningen geopend op naam van meerdere personen. De rekeningen geopend op naam van meerdere titularissen (ondermeer onverdeeldheid, blote eigenaars en vruchtgebruikers, ) worden beheerd onder hun gezamenlijke handtekeningen tenzij volmacht verleend werd aan één of meerdere titularissen of aan een derde Aan de Effectenbank gegeven orders Algemeenheden. In het algemeen, zal geen enkele verrichting uitgevoerd worden zonder schriftelijk of mondeling akkoord van de cliënt. Indien de cliënt vaststelt dat een verrichting op zijn rekening werd geregistreerd zonder dat hij hiervoor een instructie gaf, dient hij de Effectenbank hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. De cliënt mag aan de Effectenbank dwingende instructies geven met betrekking tot financiële instrumenten, roerende waarden of speciën. De orders kunnen gegeven worden volgens diverse formules, namelijk en zonder exhaustief te zijn : schriftelijk, mondeling, per fax, Orders die niet schriftelijk werden gegeven, zullen slechts uitgevoerd worden door de Effectenbank in die mate dat hun authenticiteit schijnt gevestigd te zijn en onder voorbehoud van de beperkingen vermeld in de volgende artikels. De Effectenbank behoudt zich het recht voor om een schriftelijke en getekende bevestiging te vragen van de orders. Zij kan de uitvoering van deze orders uitstellen tot de ontvangst van hun bevestiging. In geen geval kan de Effectenbank aansprakelijk gesteld worden of verplicht worden tot één of andere terugbetaling, op welke basis ook, omwille van het gevolg dat zij zou gegeven hebben aan orders voorzien van een valse handtekening, indien de gebruikelijke verificaties om zich te verzekeren van de echtheid van de handtekening werden uitgevoerd. Zij zal enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden in geval van bedrog of zware fout van harentwege. De orders van alle aard gegeven aan de Effectenbank moeten op een duidelijke wijze het voorwerp en de modaliteiten van de uit te voeren verrichting aantonen. De Effectenbank behoudt zich het recht voor om onvolledige of onnauwkeurige orders of instructies niet uit te voeren. Indien zij echter meent de gegevens ervan te kunnen rechtzetten, voert zij de orders uit zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de vergissingen of laattijdigheden die 13/31

14 zouden voortvloeien uit hun onnauwkeurig of onvolledig karakter, tenzij bedrog of zware fout van harentwege. Indien de cliënt niet beschikbaar is en een beslissing snel moet worden genomen, behoudt de Effectenbank zich het recht voor om op te treden als goede huisvader Uitvoering van de orders. De Effectenbank tracht de ontvangen orders bestens uit te voeren (zie «Orders van de cliënten» onder artikel «Verrichtingen op roerende waarden en andere financiële instrumenten»). Voor de uitvoering van de ontvangen orders, behoudt de Effectenbank zich het recht voor om beroep te doen op derden, Belgen of buitenlanders. Elke inschrijving op het credit van een rekening, waarvan de afloop onbekend is of waarvan de verrichting niet vereffend is op het ogenblik van de inschrijving, wordt verricht onder voorbehoud van goede afloop zelfs indien de clausule onder voorbehoud van goede afloop niet uitdrukkelijk wordt vermeld op het document overhandigd aan de cliënt. Bij gebrek aan effectieve incassering, zal de Effectenbank de boeking(en) ambtshalve tegenboeken zonder voorafgaande opzeg. Meer algemeen behoudt de Effectenbank zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder de cliënt hiervan op voorhand in kennis te stellen, de vergissingen van haar diensten en van derden waarop zij beroep doet recht te zetten. De cliënt erkent dat de aansprakelijkheid van de Effectenbank niet kan worden ingeroepen wanneer de menselijke en/of technische middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de verrichtingen niet voorhanden zijn, hierin begrepen de desorganisatie van haar diensten (ingevolge stakingen, de buitengebruikstelling van de informaticasystemen, de vernieling van informaticagegevens of anderen) Herroeping of wijziging van orders. De Effectenbank zal trachten de herroepings- of wijzigingsberichten van orders in acht te nemen zodra zij ze ontvangt, voor zover de uitvoering nog niet begonnen is Betekening van vergissingen of onregelmatigheden aan de Effectenbank. De cliënt is verplicht om de Effectenbank zo snel mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van elke vergissing of onregelmatigheid die hij vaststelt in de door de Effectenbank opgestelde documenten. Vandaar, het belang dat de Effectenbank hecht aan de dagelijkse verzending van de briefwisseling aan haar cliënten. Om geldig te zijn moet de klacht zo spoedig mogelijk ingediend worden, en ten laatste binnen de zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van opstelling van het document. Na verloop van deze termijn wordt elke verrichting beschouwd als zijnde correct en goedgekeurd door de cliënt Rechtzetting van de vergissingen of onregelmatigheden. De vergissingen vastgesteld door de Effectenbank of tot haar kennis gebracht, mogen ambtshalve worden rechtgezet door haar en zonder voorafgaand bericht. 14/31

15 Indien de rechtzetting van de vergissing een teruggave van contanten of waarden aan de Effectenbank met zich meebrengt, dan heeft zij de bevoegdheid om, zonder voorafgaand bericht : - wanneer het om contanten gaat, de rekening van de cliënt te debiteren; - wanneer het om financiële instrumenten of roerende waarden gaat, de effectenrekening van de cliënt te debiteren met dezelfde effecten en ten belope van hetzelfde aantal. De cliënt wordt op de hoogte gebracht van de rechtzetting door middel van een uittreksel Bewijs van uitvoering van de orders. Dit bewijs blijkt uit het rekeninguittreksel of borderel. Deze documenten worden ten laatste opgesteld de werkdag volgend op de uitvoering, en voor de transacties uitgevoerd via correspondenten, uiterlijk de werkdag na ontvangst door de Effectenbank van de bevestiging van de verrichting Witwassen en terrorisme. De cliënt verklaart dat de fondsen, roerende waarden en financiële instrumenten in bewaring gegeven bij de Effectenbank, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, geen fondsen of kapitalen zijn waarvan de oorsprong ongeoorloofd is volgens de wetgeving op het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De cliënt erkent geïnformeerd te zijn aangaande de verplichting die berust op de Effectenbank om gegevens over te maken aan de Cel voor Financiële Informatie (C.F.I.) ingeval van twijfel aangaande de oorsprong van de fondsen of in geval van witwasvermoedens. De cliënt gaat akkoord met het feit dat de Effectenbank op deze wijze handelt. De Effectenbank zal noch rechtstreeks noch onrechtstreeks de gevolgen van deze overmaking van gegevens aan de C.F.I. op zich nemen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen en/of laattijdigheden die zouden voortvloeien uit een verzet van de C.F.I. bij de uitvoering van om het even welke verrichting voor rekening van de cliënt Aansprakelijkheid van de Effectenbank ingevolge overmacht. De Effectenbank zal trachten om de verrichtingen die haar gevraagd worden alsmede de orders die haar gegeven worden, met de grootste zorg uit te voeren en binnen de beste termijnen. Nochtans zal de Effectenbank niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die sommige cliënten, rechtstreeks of onrechtstreeks, zouden oplopen ingevolge overmacht of daarmee gelijkgestelde gevallen, met name : - een staking van haar personeel; - een brand; - een overstroming; - beslissingen van de autoriteiten, met inbegrip van de marktautoriteiten; - verrichtingen uitgevoerd op bevel van personen bekleed met feitelijke macht in geval van oorlog, onlusten, oproer of bezetting van het grondgebied door buitenlandse of illegale strijdmachten; - het niet functioneren, zelfs tijdelijk en als gevolg van om het even welke reden, van haar informaticasysteem, evenals de vernietiging of het wissen van gegevens in deze systemen; 15/31

16 - een onderbreking van de Belgische of buitenlandse telefoondiensten, van het internet of van eender welk ander communicatiemiddel, van de post of privé transportbedrijven; - technische problemen of problemen inzake elektronische transmissie die kunnen voorkomen bij de Effectenbank, haar diverse leveranciers, waaronder de beursmarkten, en bij haar correspondenten; - een gewapende overval. In geen geval zal rechtstreekse of onrechtstreekse schade, geleden door de cliënt ingevolge overmacht, recht geven op een schadevergoeding ten laste van de Effectenbank Waarborgen ten gunste van de Effectenbank. Alle activa en waarden die de Effectenbank voor rekening van een cliënt bewaart, gelden als waarborg voor zijn verbintenissen van welke aard ook ten aanzien van de Effectenbank. De betrekkingen tussen de cliënt en de Effectenbank vloeien voort uit één enkele overeenkomst die een ondeelbaar geheel vormt. Indien de cliënt zijn verbintenissen ten aanzien van de Effectenbank niet nakomt, is de Effectenbank ertoe gemachtigd, na ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, om haar retentierecht uit te oefenen op de activa en de waarden die aan de cliënt toebehoren en om die activa en waarden te verzilveren mits naleving van de wettelijke of gebruikelijke formaliteiten. De Effectenbank mag ten allen tijde, en zelfs na faillissement van de cliënt, alle vanwege de cliënt jegens haar uitstaande schuldvorderingen verrekenen met alle jegens hem uitstaande schuldvorderingen, ongeacht of ze al dan niet opeisbaar zijn en uitgedrukt zijn in éénzelfde of in verschillende munten, en ongeacht of een geldsom of financiële instrumenten er het voorwerp van uitmaken. De Effectenbank bepaalt vrij op welke respectievelijke schuldvorderingen de compensatie zal plaatsvinden. In de hypothese dat een overheid naar buitenlands recht beslag zou leggen op gelden die door de Effectenbank bewaard worden op één van haar bankrekeningen in het buitenland, in de plaats van een inbeslagneming van de activa van de cliënt, is de Effectenbank ertoe gemachtigd om haar retentierecht uit te oefenen op de activa en waarden die aan de cliënt toebehoren tot de opheffing en finale kwijting zowel voor de Effectenbank als voor de cliënt Voorbehoud van goede afloop (zie eveneens artikel «Uitvoering van de orders»). Iedere boeking op de rekening waarvan de afloop niet bekend is wanneer zij zich voordoet, onder meer diegene die resulteert uit de afgifte van een cheque, wordt uitgevoerd onder voorbehoud van de goede afloop van de verrichting waarop ze betrekking heeft. Indien de Effectenbank de rekening crediteert met bedragen die betrekking hebben op een effectenverrichting, vooraleer zij ze zelf ontving van een derde, wordt dergelijk credit altijd verricht onder voorbehoud van goede afloop. Ook indien de effectenrekening gecrediteerd wordt met financiële instrumenten of roerende waarden die betrekking hebben op om het even welke verrichting, vooraleer de Effectenbank ze zelf ontving van een derde dan wordt dergelijk credit altijd verricht onder voorbehoud van goede afloop. Bij gebrek aan realisatie van de verrichting, kan de Effectenbank ambtshalve en zonder voorafgaand bericht de boeking tegenboeken. 16/31

17 Overschrijvingen, overdrachten of afgiftes in het voordeel van een cliënt die uitgevoerd werden door bemiddeling van een buitenlandse correspondent van de Effectenbank, zijn pas definitief verworven door de cliënt wanneer de Effectenbank effectief in het bezit is van de overgeschreven fondsen Kosten en tarifering. De door de Effectenbank geleverde diensten worden vergoed door toepassing van het geldend tarief. De diverse toepasselijke tarieven worden ter kennis gebracht van de cliënt bij de opening van de rekening. Bovendien worden de tarieven ter beschikking gehouden van het cliënteel op de zetel van de Effectenbank. De tarieven zijn vatbaar voor wijzigingen. De cliënt zal verwittigd worden via een bericht bijgevoegd aan een uittreksel of per brief. Zonder reactie van zijnentwege binnen een termijn van twee maanden zal de wijziging van de tarifering worden beschouwd als zijnde aanvaard. In geval van wijziging van de tarieven van de Effectenbank, staat het de cliënt vrij om de overeenkomst waarop de wijziging betrekking heeft onmiddellijk op te zeggen. Indien hij om deze reden beslist zijn effectenrekening over te schrijven naar een andere instelling, dan zal deze overschrijving gebeuren aan het vroeger tarief. Naast het geldend tarief behoudt de Effectenbank zich het recht voor om specifieke kosten aan de cliënt aan te rekenen, wanneer ze werden gemaakt in het kader van bijzondere verrichtingen uitgevoerd in het belang of voor rekening van de cliënt. Het betreft namelijk kosten gemaakt in het kader van opzoekingswerken uitgevoerd op aanvraag van personen of instanties die bevoegd zijn om dergelijke aanvragen te formuleren in uitvoering van wettelijke bepalingen, verordeningen of gebruiken, met of zonder het uitdrukkelijk akkoord van de cliënt. Kosten ten laste van de cliënt en vergoedingen door hem verschuldigd in het kader van door de Effectenbank geleverde diensten, zullen ambtshalve van de rekening van de cliënt mogen gedebiteerd worden. Zijn eveneens ten laste van de cliënt : alle zegelrechten, registratierechten, alle taksen, alle belastingen, Belgisch, Europees of buitenlands, alle opeisbare rechten ingevolge of ter gelegenheid van een verrichting met de Effectenbank. De belastingen die de Effectenbank betaalt in haar hoedanigheid van schuldenaar of tussenpersoon zijn eveneens ten laste van de begunstigde van de inkomsten Beëindiging van de betrekkingen. Zowel de cliënt als de Effectenbank kunnen, op elk ogenblik en zonder zich te moeten rechtvaardigen, éénzijdig een einde stellen aan de betrekkingen die zij onderhouden mits een opzegtermijn van 15 kalenderdagen, behalve bij dringende reden. Deze beslissing wordt medegedeeld met een per post aangetekende brief en wordt van kracht na afloop van een termijn van 15 kalenderdagen, behalve bij dringende reden, waarna zij onmiddellijk van kracht wordt. 17/31

18 Zodra deze termijn verstreken is, worden alle eventuele verbintenissen van de cliënt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, met uitzondering van de verbintenissen waaraan een overeengekomen of wettelijke termijn verbonden is of van de verbintenissen waarbij de partijen zouden overeengekomen zijn om hun contractuele betrekkingen voort te zetten. Mocht de cliënt, na terugbetaling van alle verschuldigde bedragen, schuldeiser van de Effectenbank zijn, dan zal deze laatste het creditsaldo ter beschikking stellen van de cliënt op de wijze die zij het meest geschikt acht Bewaring van documenten. De Effectenbank is niet verplicht om de boekhoudstukken, bewijsstukken en andere documenten te bewaren boven de wettelijke termijnen Levering van bewijs. De Effectenbank kan in burgerlijke of commerciële zaken steeds een bewijs leveren door middel van een kopie of een weergave van het origineel document onder om het even welke vorm. Behoudens tegenbewijs aangeleverd door de cliënt, heeft de kopie of de weergave van het document dezelfde bewijskracht als het origineel Toegepaste wetgeving Bevoegdheidsbeding. De wederzijdse rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de betrekkingen tussen de Effectenbank en de cliënt, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de Effectenbank en de cliënt vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waarin de Effectenbank haar maatschappelijke zetel heeft Categorisering van het cliënteel en aard van de relatie zoals bedoeld in de MIFID richtlijn. (MIFID = Market in Financial Instruments Directive) Beleggingsdiensten en nevenactiviteiten. De Effectenbank biedt onder andere de volgende beleggingsdiensten en nevenactiviteiten: - Beleggingsdiensten: - ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot een of meer financiële instrumenten; - uitvoering van orders voor rekening van cliënten; - beleggingsadvies : gepersonaliseerde aanbevelingen geven aan cliënten met betrekking tot verrichtingen op financiële instrumenten; - vermogensbeheer: het beheren op discretionaire basis van cliëntenportefeuilles, op grond van een mandaat gegeven door de cliënt. - Nevenactiviteiten: - bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten; - valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten. 18/31

19 Categorisering van het cliënteel zoals bedoeld bij MIFID. Elke rekening geopend bij de Effectenbank zal geclassificeerd worden in één van de volgende categorieën : retailcliënteel (niet-professionele cliënten), professionele cliënt of in aanmerking komende tegenpartij. Voor de reeds bestaande rekeningen op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit artikel zal de cliënt een brief ontvangen met vermelding van de categorie waaronder hij gebracht werd. Onder voorbehoud van de voorwaarden voorzien in de richtlijn, kan de cliënt vragen om van categorie te veranderen Aard van de relatie zoals bedoeld bij MIFID. Elke rekening geopend bij de Effectenbank wordt gekenmerkt hetzij door een relatie van beleggingsadvies hetzij door een relatie execution only hetzij door een relatie van vermogensbeheer. Voorafgaandelijk aan elke dienstverlening zal een fiche genaamd Profiel van de cliënt vervolledigd worden voor elke rekening, uitgezonderd voor de rekeningen beheerd door een derde (via een mandaat van vermogensbeheer). Op basis van de informatie over de cliënt die beschikbaar is bij de Effectenbank (met inbegrip van de gevallen waarin onvolledige en tegenstrijdige informatie werd verstrekt), houdt de Effectenbank zich het recht voor bepaalde diensten niet te verlenen of om diensten te beperken (bijvoorbeeld t.a.v. bepaalde financiële instrumenten). Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zo snel mogelijk de Effectenbank in te lichten van de pertinente wijzigingen met betrekking tot de informatie geleverd aan de Effectenbank. De Effectenbank mag zich rechtmatig steunen op de informatie verstrekt door de cliënt. Het overmaken van onjuiste of onvolledige informatie kan negatieve gevolgen met zich meebrengen voor de cliënt. De Effectenbank zal geenszins hiervoor verantwoordelijkheid dragen. De cliënt die het wenst kan de aard van zijn relatie wijzigen via een schriftelijk verzoek of door de ondertekening van een gepast document opgesteld door de Effectenbank Relatie van beleggingsadvies. Bij ontstentenis bevindt zich elke rekening geopend bij de Effectenbank in een relatie van beleggingsadvies en bijgevolg zal het tarief eigen aan die relatie van toepassing zijn (zie tarief) Definitie van de geleverde dienst in het kader van een relatie van beleggingsadvies. De dienst gepresteerd door de Effectenbank, in het kader van een relatie van beleggingsadvies, is de volgende : adviezen in beleggingen zullen geleverd worden door de Effectenbank in functie van de informatie gekend door de Effectenbank waaronder, onder meer, diegene hernomen op de fiche Profiel van de cliënt en dit hoofdzakelijk op verzoek van de cliënt. Deze dienst omvat niet, in hoofde van de Effectenbank, de verplichting om contact op te nemen met de cliënt. 19/31

20 Tarifering van de geleverde dienst in het kader van een relatie beleggingsadvies. Als vergoeding voor de dienst beleggingsadvies, wordt er elk jaar en bij voorbaat begin van de maanden januari, april, juli en oktober een beheerscommissie geheven, berekend overeenkomstig het tarief vastgelegd door de Effectenbank. Een exemplaar van dit tarief wordt overhandigd aan de cliënt bij de opening van een rekening en is beschikbaar aan de loketten van de Effectenbank Relatie van execution only. Om zich te bevinden in een relatie van execution only moet de cliënt voorafgaandelijk een hiervoor voorziene kwijting ondertekenen Definitie van de geleverde dienst in het kader van een relatie van execution only. De dienst gepresteerd door de Effectenbank in het kader van een relatie van execution only beperkt zich tot het uitvoeren van orders die betrekking hebben op niet complexe instrumenten verhandeld op een gereglementeerde markt. Voor een meer uitgebreide definitie wordt er verwezen naar de notie van execution only zoals gedefinieerd in de MIFID richtlijn. De cliënt verbindt zich ertoe de informaties gegeven door de Effectenbank, in het kader van deze relatie, niet te beschouwen als enigerlei advies Tarifering van de geleverde dienst in het kader van een relatie van execution only. Een bijzonder tarief wordt toegepast op de rekeningen die zich bevinden in een relatie van execution only. Deze tarifering wordt hernomen in het tarief van de Effectenbank Relatie van vermogensbeheer. Om zich te bevinden in een relatie van vermogensbeheer moet de cliënt voorafgaandelijk een mandaat van vermogensbeheer ondertekenen Belangenconflicten. De Effectenbank heeft bepaalde situaties geïdentificeerd waarbij zich potentieel belangenconflicten zouden kunnen voordoen in het kader van haar activiteiten, tussen de belangen van een cliënt en die van een andere cliënt of die van de Effectenbank (inbegrepen de bestuurders en de werknemers). Een document dat het beleid aangaande belangenconflicten samenvat is beschikbaar op aanvraag. 2 BIJZONDERE BEPALINGEN 20/31

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen (Editie december 2011)

Algemeen reglement van de verrichtingen (Editie december 2011) S.A. PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS N.V. Avenue Herrmann Debrouxlaan 46 B-1160 Bruxelles / Brussel Tel : 02/679.45.11 Fax : 02/679.46.22 RPR / RPM : BE 0403.236.126 Algemeen reglement van de verrichtingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Reglement KBC-Termijnbeleggingen

Reglement KBC-Termijnbeleggingen CW2115N1 V10-2003 -/- p. 1 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven, derde kantoor, op 25.09.2003 Dit reglement vervangt het reglement KBC-Termijnbeleggingen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie