FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER"

Transcriptie

1 FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht (hierna de BEVEK genoemd). De raad van bestuur van Amonis BEVEK NV bevek (hierna de Vennootschap) deelt aan haar aandeelhouders mee dat de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 27 december 2007 heeft beslist (i) om de uitgifte van aandelen aan toonder door de Vennootschap met ingang van 27 december 2007 te beëindigen en de toonderaandelen volledig af te schaffen en (ii) als een gevolg van de beslissing onder (i) tot de verplichte omzetting van de bestaande aandelen aan toonder van de Vennootschap in aandelen op naam met ingang van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 27 december De statuten werden in overeenstemming hiermee gewijzigd. De bestaande aandeelhouders, die aandelen aan toonder bezitten, worden verzocht hun aandelen aan toonder af te geven voor 1 januari 2008 en om een overeenkomstige inschrijving in het register van aandelen op naam te verzoeken bij ontstentenis waarvan de maatschappelijke rechten verbonden aan deze aandelen zullen worden opgeschort vanaf 1 januari 2008 tot aan de effectieve afgifte van de aandelen en de inschrijving ervan in het aandelenregister Teneinde de afgifte en overeenkomstige inschrijving te bewerkstelligen zullen de aandeelhouders zich moeten wenden: in het geval van aandelen aan toonder op effectenrekening, tot de financiële instelling waar hun effectenrekening is gevestigd met het verzoek om de administratief agent van de Vennootschap te contacteren om de materiële afwikkeling te doen, of in geval van aandelen aan toonder, al dan niet op effectenrekening, tot de administratief agent van de Vennootschap, m.n. FASTNET Belgium, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 320, schriftelijk of per telefoon, e mail: (departement Register) tel. +32 (0) TE BEZORGEN AAN DE FINANCIËLE INSTELLING WAAR DE EFFECTENREKENING GEHOUDEN WORDT O NDERGETEKENDE( N),.. VERZOEK(T)(EN).. (INSTELLING WAAR MIJN(ONZE) EFFECTENREKENING GEVESTIGD IS) TOT AFGIFTE VAN AL MIJN(ONZE) AANDELEN VAN AMONIS BEVEK NV EN OVEREENKOMSTIGE INSCHRIJVING ERVAN IN HET AANDEELHOUDERSREGISTER DAT GEHOUDEN WORDT BIJ FASTNET BELGIUM, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 1000 BRUSSEL, HAVENLAAN 86C, BUS 320, E MAIL: (DEPARTEMENT REGISTER) TEL. +32 (0) NA DE BEVESTIGING VAN DE INSCHRIJVING DOOR FASTNET BELGIUM NV AAN DE INSTELLING WAAR DE EFFECTENREKENING GEVESTIGD IS, WORDEN DE AANDELEN VAN AMONIS BEVEK NV GESCHRAPT VAN DE EFFECTENREKENING. INFORMATIE BETREFFENDE DE AANDEELHOUDER(S) FASTNET BELGIUM NV verzamelt en bewaart de persoonsgegevens van de aandeelhouders van de BEVEK. De gegevens worden niet gebruikt in het kader van de commerciële promotie van financiële diensten en producten. Ondergetekende beweert dat alle gegevens ingevuld in dit formulier volledig en correct zijn en verbindt zich ertoe deze aan te passen of bij te werken indien nodig. 1

2 A) P ARTICULIEREN ( NATUURLIJKE PERSONEN): Eerste titularis: NAAM:.. VOORNAAM:.... GEBOORTEDATUM:..GEBOORTEPLAATS:. BURGERLIJKE STAAT:.....IDENTIFICATIENUMMER RIJKSREGISTER: NUMMER IDENTITEITSKAART OF PASPOORT (KOPIE BEIDE ZIJDEN BIJVOEGEN*):... Beroep:. (vroegere) Beroepssector:. Vastgoedagentschap Handelaar in kunstwerken Neen Ja, verduidelijk:.. T WEEDE TITULARIS VAN DE EFFECTENREKENING (INDIEN VAN TOEPASSING) NAAM: VOORNAAM: GEBOORTEDATUM:..GEBOORTEPLAATS:. BURGEERLIJKE STAAT:.....IDENTIFICATIENUMMER RIJKSREGISTER: NUMMER IDENTITEITSKAART OF PASPOORT (KOPIE BEIDE ZIJDEN BIJVOEGEN*):... Beroep:. (vroegere) Beroepssector:. Vastgoedagentschap Handelaar in kunstwerken Neen Ja, verduidelijk:.. ELKE TITULARIS VERKLAART WEDERZIJDSE VOLMACHT TE GEVEN TOT AANKOOP, VERKOOP EN OMRUILING VAN AANDELEN *VOLGENDE IDENTIFICATIEDOCUMENTEN ZIJN VEREIST: Een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van ALLE aandeelhouders. Personen die niet over een Belgische identiteitskaart beschikken moeten een kopie van hun paspoort of gelijkaardig document overhandigen. Indien dit document de woonplaats niet vermeldt, dient een ander probaat document afgeleverd te worden (bv. het woonattest overhandigd door de gemeente samen met de elektronische identiteitskaart, of bij gebrek aan dit document, een kopie van een factuur). Het document moet geldig zijn, en een foto alsook een specimen van handtekening bevatten. 2

3 B) BEDRIJVEN (RECHTSPERSONEN): De inschrijving in naam van elke rechtspersoon (of specifieke structuur zoals de trust ) moet getekend worden door een persoon die daartoe gerechtigd is. Indien het inschrijvingsformulier getekend is krachtens een mandaat, moet dit mandaat of een voor echt verklaarde kopie ervan aan het inschrijvingsformulier toegevoegd worden (trust deed, geprofileerd discretionair beheer, ). NAAM: SOCIAAL DOEL: OPRICHTINGSDATUM:...JURIDISCHE VORM:. BURGERLIJKE STAAT:.....IDENTIFICATIENUMMER RIJKSREGISTER:..... Bedrijfssector:.... Vastgoedagentschap Neen ONDERTEKENAAR 1: Handelaar in kunstwerken Ja, verduidelijk:.. NAAM: VOORNAAM:.... NUMMER IDENTITEITSKAART OF PASPOORT (KOPIE BEIDE ZIJDEN BIJVOEGEN):... Hoedanigheid als ondertekenaar:.. ONDERTEKENAAR 2: NAAM: VOORNAAM:.... NUMMER IDENTITEITSKAART OF PASPOORT (KOPIE BEIDE ZIJDEN BIJVOEGEN):... Hoedanigheid als ondertekenaar:.. VOLGENDE IDENTIFICATIEDOCUMENTEN ZIJN VEREIST VOOR BEDRIJVEN: Een kopie van de recentste versie van de gecoördineerde statuten of van de geactualiseerde statuten neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel of gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, of een gelijkaardig document voor de rechtspersoon naar buitenlands recht ; De lijst van de bestuurders en de bekendmaking van hun benoeming in het Belgisch Staatsblad, of enig ander bewijsstuk aan de hand waarvan hun hoedanigheid van bestuurder kan worden bewezen, of een gelijkaardig document voor de rechtspersoon naar buitenlands recht ; De recentste publicatie in het Belgisch Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheden of een gelijkaardig document voor de rechtspersoon naar buitenlands recht; De handtekeningenlijst. De lijst met de toegelaten handtekeningen en de handtekeningbevoegdheden geldig op het moment van de inschrijving, moeten goedgekeurd zijn door een lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf. Indien deze lijst niet beschikbaar is, dient er een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de ondertekenaar(s) overhandigd te worden; Een kopie van het laatste jaarverslag; Voor de niet beursgenoteerde vennootschappen moeten de economische rechthebbenden geïdentificeerd worden aan de hand van een kopie van het aandeelhoudersregister voor de personenvennootschappen ofwel aan de hand van een kopie van de aanwezigheidslijsten aan de twee laatste algemene vergaderingen voor de kapitaalvennootschappen. 3

4 A ANGIFTE VAN DE UITEINDELIJKE ECONOMISCHE RECHTHEBBENDE ( MOET INGEVULD WORDEN DOOR IEDERE ECONOMISCH RECHTHEBBENDE) Het beursgenoteerde bedrijf, alsook het bedrijf uit de financiële sector dat in een FAG land gedomicilieerd is (Financiële Actiegroep tegen het witwassen van geld) en dat een representatiebrief getekend heeft met Fastnet Belgium N.V., mogen naar punt C overgaan. De niet beursgenoteerde bedrijven en de specifieke structuren die VOOR REKENING VAN DERDEN HANDELEN moeten de identiteit van de uiteindelijke economische rechthebbende(n) aan Fastnet Belgium N.V. doorgeven samen met de hierna vermelde identificatiedocumenten. GEBOORTEDATUM:..GEBOORTEPLAATS:..... BURGEERLIJKE STAAT:.....IDENTIFICATIENUMMER RIJKSREGISTER:..... NUMMER IDENTITEITSKAART OF PASPOORT (KOPIE BEIDE ZIJDEN BIJVOEGEN):.... Beroep: (vroegere) Beroepssector:. Vastgoedagentschap Handelaar in kunstwerken Neen Ja, verduidelijk:.. GEBOORTEDATUM:..GEBOORTEPLAATS:..... BURGERLIJKE STAAT:.....IDENTIFICATIENUMMER RIJKSREGISTER:..... NUMMER IDENTITEITSKAART OF PASPOORT (KOPIE BEIDE ZIJDEN BIJVOEGEN):.... Beroep: (vroegere) Beroepssector:. Vastgoedagentschap Handelaar in kunstwerken Neen Ja, verduidelijk:.. 4

5 C) O FFICIEEL ADRES AANDEELHOUDER IN HET REGISTER( DE VERMELDING VAN EEN POSTBUS IS NIET AANVAARD): Straat:...Nummer:...Bus Postcode. Gemeente.. Land: Telefoon:....Fax:...E mail:. D) POSTADRES AANDEELHOUDER IN HET REGISTER( INDIEN VERSCHILLEND VAN HET OFFICIËLE ADRES): Straat:...Nummer:...Bus Postcode. Gemeente.. Land: Telefoon:....Fax:...E mail:. E)UW BANKREFERENTIES GELIEVE HET REKENINGNUMMER TE VERMELDEN DAT GEBRUIKT ZAL WORDEN VOOR DE TERUGBETALING IN HET GEVAL VAN EEN WEDERINKOOP, BEHALVE INDIEN U UITDRUKKELIJK ANDERE INSTRUCTIES VERMELDT IN HET FORMULIER AANVRAAG TOT WEDERINKOOP. Naam van uw bank:... Naam van de rekeninghouder: IBAN rekeningnummer:.. BIC (Swift code): *Indien de rekening een gemeenschappelijke rekening is, vragen we u om ons eveneens alle documenten ter identificatie van de mederekeninghouders door te sturen (bv. een kopie van de identiteitskaart D E OPROEPINGEN TOT EEN ALGEMENE VERGADERING ( ALLEEN VOOR PERSONEN IN HET BEZIT VAN AANDELEN OP NAAM) ZULLEN PER POST VERSTUURD WORDEN, BEHALVE INDIEN DE BELEGGER UITDRUKKELIJK DE KEUZE MAAKT, DOOR HET VOLGENDE VAKJE AAN TE KRUISEN, OM DEZE PER E MAIL TE ONTVANGEN: Handtekening(en) (voorafgegaan door de tekst «Gelezen en goedgekeurd») Handtekening 1 Handtekening 2 Datum:. Datum :... 5

6 BEVESTIGING VAN AFGIFTE Informatie aan te vullen en te certificeren door de financiële instelling waar de effectenrekening gehouden wordt AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH D EZE BEVESTIGING DIENT UITERLIJK VIJF BANKWERKDAGEN NA DE AANVRAAG TE WORDEN GELEVERD. H IERBIJ BEVESTIGT, DE AFGIFTE EN OMZETTING VAN VOLGENDE AANDELEN VAN A MONIS B EVEK NV, INGESCHREVEN OP EFFECTENREKENING, OP NAAM VAN ( TWEEDE TITULARIS) WEDERZIJDSE VOLMACHT AANWEZIG Naam compartiment aantal AMONIS Corporate Bonds Europe (BE ) AMONIS Equity Emerging Markets Large Cap (BE ) AMONIS Equity Europe Mid Cap Growth (BE ) AMONIS Equity Europe Small Cap (BE ) AMONIS Equity Global Large Cap Growth (BE ) AMONIS Equity Global Large Cap Value (BE ) AMONIS Equity Japan Mid Cap Growth (BE ) AMONIS Equity Real Estate (BE ) AMONIS Equity US Canada SMid Cap Growth (BE ) AMONIS Government Bonds Euro (BE ) HANDTEKENING GEVOLMACHTIGDE PERSOON: N AAM:.. HOEDANIGHEID: 6

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Ref. doc : Z-J1a-05-10 Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei 2005. 1. Kredieten: kaskrediet en voorschotten op vaste termijn (straight loans)

Ref. doc : Z-J1a-05-10 Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei 2005. 1. Kredieten: kaskrediet en voorschotten op vaste termijn (straight loans) Aan P.P.G.- EN MOSO-LEDEN Nota 10 Ref. doc : Z-J1a-05-10 Doc. van 18 mei 2005 Afdruk of pdf : 18 mei 2005 AANBOD ETHIAS BANK MOSO breidt de samenwerking met Ethias verder uit en heeft met Ethias Bank een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 VERENIGING ZONDER WINSTDOEL «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 Ondernemingsnummer : 432.950.392 COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP 19 MAART

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie