ECN en Corporate Social Responsibility (CSR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECN en Corporate Social Responsibility (CSR)"

Transcriptie

1 ECN en Corporate Social Responsibility (CSR) Rapportage over ecn.nl

2 ECN en Corporate Social Responsibility (CSR) Verslagperiode: kalenderjaar Verslaggevingscyclus: jaarlijks, meest recente verslag van Geen externe assurance. Voor vragen kunt u mailen naar 2

3 Inhoud GRI G3.1 Level C verwijzing Voorblad 3.1 t/m 3.4 Onze kerntaken Bespaarde CO 2 -uitstoot EN Indirecte economische impact EC Klanttevredenheid PR Overheidsfinanciering EC4 Ons terrein Direct energieverbruik EN Indirect energieverbruik EN Emissie van broeikasgassen EN Afval EN22 Onze gemeenschap Verzuim door ziekte, beroepsziekten en ongevallen LA Directe economische waarde EC Samenstelling personeelsbestand LA Opleiding LA10 3

4 Onze kerntaken Dagelijks werken zo n 500 ECNmedewerkers aan nieuwe technologieën die bedrijven en huishoudens over de hele wereld schoner maken. De grootste impact op een duurzame energiehuishouding hebben we dan ook zonder twijfel door onze kernactiviteiten. Maar hoe meet je die impact? Dankzij ECN-technologie kan Yingli, de grootste zonnepanelenfabrikant ter wereld, efficiëntere zonnepanelen produceren. Hoeveel kolencentrales worden daardoor de wereld uit geholpen en hoeveel minder CO 2 gaat er de lucht in? In dit soort vragen hebben we in onze tanden gezet. Met behulp van aannamen zijn we eruit gekomen. Klanttevredenheid en het aandeel overheidssubsidies laten zich eenvoudiger meten. Alleen als ECN goed met zijn klanten samenwerkt kunnen zij snel met onze technologie aan de slag en zo de energietransitie mede helpen vormgeven. De tevredenheid van onze klanten is daarom een belangrijke indicator. Het aandeel overheidssubsidie ten slotte is een indicator van de vernieuwingskracht van ECN en de mate waarin we het ons kunnen veroorloven om ook te werken aan oplossingen voor de verdere toekomst. De CO 2 -emissiereductie op basis van licentiecontracten voor en. De groei komt met name voort uit technologieën van units Zon (Solar Energy) en B&EE (Biomass & Energy Efficiency). De totale CO 2 - emissiereductie is in met 24 procent toegenomen ten opzichte van. 1. Bespaarde CO 2 -uitstoot Voor en hebben we in kaart gebracht hoeveel minder CO 2 onze klanten uitstoten door ECN-innovaties. Er is gekeken naar technologieën waarvoor (oud-)opdrachtgevers een licentiecontract hebben afgesloten met ECN en die in de praktijk worden toegepast. In werkelijkheid is de besparing op CO 2 -uitstoot veel hoger. Ook buiten de licentiecontracten om hebben we immers kennis en technologie ter beschikking gesteld aan onze klanten. In de komende jaren zullen we deze indicator verder ontwikkelen. Doel daarbij is een vollediger beeld van de bespaarde CO 2 -uitstoot, waarin ook ECN-kennis die niet in licenties is vastgelegd wordt meegenomen, en beleid dat met hulp van ECN is ontwikkeld. Uit onze berekening toe nu toe komt naar voren dat ECN-innovaties in een wereldwijde CO 2 -emissiereductie van 4,2 Megaton hebben opgeleverd. Dit komt overeen met ongeveer 2 procent van de totale broeikasgasemissie in Nederland! 4

5 Copyright ECN CO 2 -emissiereductie van de tien hiervoor belangrijkste licentiecontracten in megatonnen per jaar ,40 3,42 4, De emissiereductie als gevolg van ECN-technologie is de laatste jaren gestegen. Dit is vooral te danken aan steeds grotere toepassing van PhotoVoltaic (PV)-systemen. Daarnaast speelt een technologie voor reductie van het broeikasgas N2O een rol, die wordt ingezet door salpeterzuurfabrieken. 2. Indirecte economische impact Voorlopig hebben we ervoor gekozen de indirecte economische impact door ECNinnovaties te meten aan de hand van aantallen publicaties. Via deze publicaties delen we immers onze kennis met de maatschappij. In 2014 bekijkt de nieuwe CSR-werkgroep of andere indicatoren de indirecte economische impact wellicht nauwkeuriger meten. Publicaties van ECN exclusief brochures Rapporten, openbaar en vertrouwelijk Artikelen wetenschappelijk tijdschrift (peer reviewed) Artikelen vakblad (peer reviewed) Conferentiebijdragen Monografieën en hoofdstukken daarin De doelstelling voor het aantal publicaties is: minimaal 250 per jaar. Hier is ECN in ruim boven gebleven. Wel zien we een afname van het totale aantal publicaties (exclusief brochures) van 8 procent ten opzichte van. Vooral het aantal conferentiebijdragen is omlaag gegaan. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door de toename in het aantal openbare en vertrouwelijke rapporten. Beleidsnotities Totaal

6 Het energieakkoord: een doorbraak voor het energiebeleid Op 6 september ondertekenden ruim veertig partijen het Energieakkoord voor duurzame groei. Daaronder waren overheden, werkgevers, de vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, energieleveranciers en vervoerders. De totstandkoming van het Energieakkoord nam ruim negen maanden in beslag. ECN was er nauw bij betrokken. SER-voorzitter Wiebe Draijer leidde de onderhandelingen en kijkt terug op een zware bevalling. De onderhandelingen van afgelopen jaar geven mij zeker voldoening. Dat wil niet zeggen dat het akkoord makkelijk tot stand kwam, ik heb menige slapeloze nacht gehad en zoals dat bij een bevalling hoort: er is pijn geleden. Onderhandelingen kunnen bijna niet complexer worden dan dit. Niet alleen zaten er ruim veertig partijen aan tafel met soms tegenstrijdige belangen, er waren ook nog eens tien onderwerpen waarop overeenstemming moest worden bereikt. Het was een multidimensionale uitdaging, een soort Rubik s cube. Professionele trots De rol van ECN in dit proces was aanvankelijk bescheiden: samen met het Planbureau voor de Leefomgeving rekende ECN scenario s door. Naarmate concrete afspraken steeds dichterbij kwamen, ontpopte ECN zich tot een inhoudelijk adviseur. Bij elke nieuwe ronde in de onderhandelingen gaf het onderbouwde antwoorden op dringende vragen: welk pakket aan maatregelen is nodig om een gesteld doel te bereiken, wat is wel effectief en wat niet? ECN ers draaiden heel wat overuren. Tijdens de ondertekening van het akkoord gaf Wiebe Draijer te kennen ECN en PBL ook bij de voortgangsbewaking te willen betrekken. Die rol bij de uitvoering van het akkoord is zonder twijfel verdiend. Ik kan de ECN-medewerkers niet genoeg complimenteren met de enorme betrokkenheid en professionele trots waarmee ze de onderhandelingen hebben ondersteund. En dat zonder morren, hoewel het heel hard werken was en vaak schijnbaar tegen de klippen op. Geschatte opbrengst Het akkoord moet in Nederland 1,5 procent energiebesparing per jaar opleveren, een aandeel hernieuwbare energie van 14 procent in 2020 en extra banen per jaar vanaf De reacties uit de samenleving op het Energieakkoord waren overwegend positief. Sommigen vinden het niet ver genoeg gaan, anderen merken op dat veel afspraken nog ruimte overlaten voor interpretatie. ECN zelf noemt het akkoord de basis voor een breed gedragen, toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Wiebe Draijer: Het akkoord is in elk geval een doorbraak in de zin dat alle ondertekenaars hun verantwoordelijkheid nemen. Ze hebben zelf ingestemd en houden elkaar scherp, in plaats van dat er van bovenaf iets wordt opgelegd en afgedwongen. Zo n verandering was nodig. Nederland kent een historie van opeenvolgende kabinetten, die steeds weer met nieuw energiebeleid komen. Dit zorgde voor onduidelijkheid, waardoor investeerders niet durfden te investeren. Zorgt dit akkoord wél voor verandering? Is het een wezenlijke, institutionele vernieuwing? Dat kunnen we pas over enkele jaren vaststellen, maar ik heb goede hoop. 6

7 3. Klanttevredenheid Om onze impact op de energiehuishouding zo groot mogelijk te maken hebben we zeer tevreden klanten nodig, die steeds weer bij ons terugkomen. Zij helpen ons bruikbare innovaties te ontwikkelen en zorgen ervoor dat die innovaties breed worden toegepast. Hoe blijer onze klanten zijn met ons werk, hoe beter we zijn geslaagd in onze missie: kennis ontwikkelen met en voor de markt. Klanttevredenheid hebben we dan ook hoog in het vaandel staan. Standaard wordt elk project door de opdrachtgever en projectleider samen geëvalueerd. In aanvulling hierop hebben we in voor het eerst een klanttevredenheidsaudit laten uitvoeren door een gespecialiseerd extern bureau. Het peilde de ervaringen van onze opdrachtgevers van de laatste anderhalf jaar, zowel bedrijven uit binnen- en buitenland als overheden. Uit deze ervaringen valt per unit een algemeen cijfer voor klanttevredenheid af te leiden. Algemene klanttevredenheid Erg tevreden 25,5% Tevreden 62,1% Niet ontevreden 7,2% Ontevreden 4,6% Erg ontevreden 0,7% Bewustwording ECN wordt het meest gewaardeerd om zijn kennis en deskundigheid. Daarin overtreffen we collega-instituten. Verbetering is mogelijk op het gebied van communicatie; opdrachtgevers willen graag meer betrokken worden bij de voortgang van projecten. De resultaten van de klanttevredenheidsaudit zijn breed uitgedragen in de organisatie, onder andere via posters. Doel was om medewerkers bewust te maken van de visie van klanten op hun werk. Over de hele breedte van ECN is 87,6% van de ondervraagde klanten van ECN tevreden of erg tevreden over de uitvoering van het project door ECN. Daarnaast is 5,3% ontevreden of erg ontevreden. Deze cijfers vormen een nulmeting. We zullen het klanttevredenheidsonderzoek elk jaar laten herhalen. Ook zijn richtlijnen opgesteld en trainingen ontwikkeld. Zo wil ECN zijn mensen stimuleren niet alleen deskundig te zijn, maar ook praktisch mee te denken met de klant. 7

8 The personal contact is good. The dedication is huge. But I don t feel my contact person at ECN is really thinking along with me. Do you know what your customer s real problem, challenge or goal is? Can you help him with the question behind the question? Customer satisfaction is of major importance to ECN ECN Wind Energy Eén van de vele posters in de klanttevredenheid bewustwordingscampagne. 8

9 4. Overheidsfinanciering De directe bijdrage van de rijksoverheid neemt af. Dit is toe te schrijven aan bezuinigingen en aan het beëindigen van het EOS-LT programma, waarvoor ECN rechtstreeks een bijdrage ontving. De indicatie is dat de directe bijdrage van de rijksoverheid in de toekomst verder af zal nemen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft in haar Visie op Toegepast Onderzoek aangegeven dat de financiering van de toegepaste kennisinstellingen verhoudingsgewijs minder gebaseerd zal zijn op vaste rijksbijdragen vooraf. Deze vaste rijksbijdrage daalt van 2011 tot 2016 met gemiddeld zo n 20 procent. Voor ECN ligt voor deze periode een daling van 30 procent in het verschiet, afgaande op de voorlopige begroting. De financiering volgt meer dan voorheen de maatschappelijke en bedrijfsmatige vraag, de bijdrage van private partijen en de geleverde prestaties. Het Rijk stimuleert instituten om zich te richten op domeinen waar de grootste economische en maatschappelijke impact kan worden behaald. ECN probeert hier zo goed mogelijk op in te spelen. We zetten vol in op het ontwikkelen van nieuwe kennis en technologie samen met de Nederlandse industrie in de context van het topsectorenbeleid. Met name de Topsector Energie biedt veel mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en de bredere samenleving. Totale directe overheidsbijdrage in duizenden euro s 2010 (k ) 2011 (k ) (k ) (k ) EZS-Kennis financiering EZS-Programma financiering I&M Basis financiering I&M Samenwerking financiering Totaal Omzet % Subsidie 40% 39% 33% 32% In was de totale ontvangen subsidie k, terwijl dit in 2010 nog k was. Dit is een daling van 23% procent. 9

10 Ons terrein ECN-technologie wordt overal op de wereld ingezet om de energiehuishouding duurzamer te maken. Onze eigen gebouwen, de laboratoria, de inrichting van de terreinen, de manier waarop we ons werk doen en de wijze waarop we ons verplaatsen bieden een uitgelezen kans om zelf het goede voorbeeld te geven. ECN wil in dit opzicht een modelorganisatie worden en aan zijn medewerkers en gasten innovatieve toepassingen in de praktijk demonstreren. Ons atrium - met zonnepanelen die tegelijkertijd zonwering zijn - is zo n paradepaardje. Daarnaast wekken we windenergie op door middel van ons testveld in de Wieringermeer en zijn we in overleg met bevoegde instanties om windturbines op het terrein in Petten te mogen plaatsen. 5. Direct energieverbruik In dit hoofdstuk wordt het aardgasverbruik weergegeven, na omrekening met een aantal factoren in lijn met de GRI richtlijn. Netto direct energieverbruik ECN in terajoules 27,3 Het totale netto directe energieverbruik is met bijna 4 procent toegenomen ten opzichte van. Dit komt met name door het uitzonderlijk koude weer in de eerste maanden van. Ons doel is om in procent minder directe energie te verbruiken dan in. We zullen aanvullende acties ondernemen om dit doel te behalen. 0 28, Meetsysteem In hebben we het meetsysteem voor onder andere direct energieverbruik uitgebreid. Er zijn veel data verzameld, waarmee we inzicht hebben gekregen in het verbruik van energie door de verschillende onderdelen van de organisatie. Over de voortgang van andere geplande activiteiten zijn we minder tevreden. Op de rol staan nog: het verbeteren van de isolatie van gebouwen, het verlagen van de dag- en nachttemperatuur, het verbeteren van de warmteterugwinning van de persluchtinstallatie, het benutten van nieuwbouw en verbouw voor extra reductie van energieverbruik en extra opslag van warmte en koude en de toepassing van ondergrondse warmtebuffering. De nieuwe CSR-werkgroep zal in 2014 besluiten welke acties prioriteit hebben. 10

11 Het zit in de cultuur Energiezuinig bouwen deed ECN altijd al, ook lang voordat er een officieel CSR-beleid was. Dat is te zien aan gadgets als warmteterugwinning via de ventilatie, vierdubbel glas, zomernachtventilatie - waarbij koele lucht het gebouw in wordt getrokken zodra de buitentemperatuur s nachts lager is dan de binnentemperatuur - en veegschakelingen waardoor om acht uur ook de vergeten verlichting vanzelf uitgaat. Kees Boots, technisch adviseur bij Facility Management & Services, is al 22 jaar betrokken bij het bouwbeleid van ECN. We bouwen niet zo veel, maar áls we het doen gebruiken we de laatste snufjes om energie te besparen. Dat is al zeker twintig jaar zo; het zit gewoon in de cultuur. Samen met ontwerpers, leveranciers en adviseurs zijn we zo creatief mogelijk. Soms passen we iets toe wat nog niet eens op de markt is. Het nieuwste gebouw op het ECN-terrein is het Algemeen Laboratorium. Hier voeren alle units hun experimenten uit. Om het energieverbruik terug te dringen staan de zuurkasten achter schotten die bewegen als het raam open gaat. Hierdoor hoeft er minder lucht te worden afgezogen. Bij de ramen wordt verlichting automatisch afgestemd op de lichtinval van buiten. Het zijn investeringen die hun vruchten afwerpen. Toen de experimenteerfaciliteiten verhuisden naar het nieuwe centrale laboratorium werd dat direct zichtbaar in de energierekening. De laatste paar jaar is er niet gebouwd en hebben we vooral ons best gedaan om het verbruik van energie, perslucht en stikstof van ECN inzichtelijk te maken. Nu er een officieel CSR-beleid is, is daar meer vraag naar. Het afgelopen jaar hebben we een systeem opgezet waarmee we precies zichtbaar kunnen maken waar de grote lekken zitten. Vooral sommige experimenten slurpen veel energie. Het was een heel gepuzzel, maar dankzij ons systeem kunnen we nu direct zien wat verbeteringen in de werkwijze aan energiebesparing opleveren. Een van de gebouwen van ECN, waar voorheen de afdelingen ICT en Huisvestingbeheer gevestigd waren maakt gebruik van warmtewisselaars en CO 2 -gestuurde ventilatie. Een sensor meet voortdurend het CO 2 -gehalte in de werkruimtes. Is er te veel CO 2, dan wordt automatisch frisse lucht van buitenaf aangetrokken. De warmtewisselaar warmt de lucht van buiten op. Een pronkstuk op het ECN-terrein is het Atrium in gebouw 42, waar zonnecellen in de glazen buitenwand zijn verwerkt. Ze leveren niet alleen energie, maar dienen tegelijkertijd als zonwering. Bij Facility Management & Services werken we een gedegen advies uit en beslissen samen met de directie wat een acceptabele investering is. De oplossingen die we kiezen, moeten ervoor zorgen dat wij minder CO 2 uitstoten én zichzelf op den duur terugverdienen. Onder die voorwaarden is ECN best bereid om enkele tonnen extra investering in een gebouw te overwegen. En soms, zoals bij het Atrium, willen we gewoon een sterk staaltje laten zien. 11

12 6. Indirect Energieverbruik Onder indirect energieverbruik verstaan we het elektriciteitsverbruik in de vorm van ingekochte groene stroom. Overigens verbruikt ECN niet alleen elektriciteit, maar wekt het die ook op, met windturbines op het testveld in de Wieringermeer. De opgewekte energie kwam in overeen met 225 terajoule, bijna tien keer zoveel als de totale hoeveelheid elektriciteit die ECN in datzelfde jaar verbruikte! Elektriciteitsverbruik ECN, in terajoules 22,80 Op detailniveau zien we de verhuizing van medewerkers van hun oude werkplaatsen naar het nieuwe centrale lab terug in de cijfers. We kunnen constateren dat in het nieuwe laboratorium slimmer met energie wordt omgegaan en dat dit scheelt in het totale stroomverbruik van ECN. Het totale stroomverbruik neemt dan weer toe door ingebruikname van een tweede datacentrum. Ook storingen in en herstel van de gasgedreven compressor speelden een rol; hierdoor is er veel perslucht is gecreëerd met de elektrisch aangedreven compressor. 23, Het elektriciteitsverbruik is tussen en nauwelijks veranderd. In dit licht bezien is de doelstelling om in procent minder elektriciteit te verbruiken dan in ambitieus. Ontvlechting Op het terrein in Petten worden sommige gebouwen uitsluitend gebruikt door ECN, andere uitsluitend door NRG, maar er zijn ook gebouwen die door beide organisaties worden gebruikt. In hebben we veel tijd besteed aan het ontvlechten van het totale elektriciteitsverbruik van ECN en NRG. Nu is het onderscheid duidelijk. Ook zijn er verschillende kengetallen toegekend aan energieverbruik door opslagruimten, kantoren, fysische laboratoria en chemische laboratoria. Door de focus op het goed opzetten van de meting hebben andere activiteiten nog geen doorgang kunnen vinden, met name het voor medewerkers inzichtelijk maken van persoonlijk gebruik, het bevorderen van de opwekking van zonne-energie, gebouwinventarisatie en gerichte inspecties op het voorkomen van niet-noodzakelijk verbruik. In 2014 zal de nieuwe CSR-werkgroep de doelen nog eens kritisch onder de loep nemen en besluiten welke acties prioriteit hebben. Windturbines In is er met de provincie overlegd of ECN een vergunning kan krijgen voor de plaatsing van twee windturbines met een vermogen van 1MW elk. Het plan is deze te plaatsen aan de duinrand bij de ingang van de locatie Petten. Het overleg met de provincie loopt nog. 12

13 7. Emissie van broeikasgassen De totale CO 2 -emissie van ECN wordt berekend door de emissie afkomstig van het gasverbruik, het elektriciteitsverbruik en de uitstoot van niet- CO 2 broeikasgassen bij elkaar op te tellen. Emissie van broeikasgassen, in tonnen 1374, , In hebben we het leasebeleid van ECN onder de loep genomen. Doel was om alleen leaseauto s met groenlabel toe te staan (categorie A of B) en elektrisch rijden stimuleren. Ook het reisbeleid is in kritisch bekeken. Er zijn enkele brainstormsessies georganiseerd over hoe de emissie door woon-werkverkeer en dienstreizen van ECNmedewerkers kan worden geregistreerd. Dit is een eerste stap naar reductie van deze emissies. In 2014 zal een beleid worden ontwikkeld voor CO 2 -compensatie bij vliegreizen. Verder staan acties op het programma om bewustwording te stimuleren en draagvlak te kweken voor het beperken van emissies. Het grootste aandeel in de CO 2 -emissie is toe te schrijven aan het gasverbruik. Daardoor is een stijging in het gasverbruik van bijna 4 procent in ten opzichte van direct terug te zien in de emissie van broeikasgassen. Deze is terug te voeren op het koude weer in het eerste en tweede kwartaal van. 8. Afval Afval is op te splitsen in twee stromen: gevaarlijk afval en niet-gevaarlijk afval. ECN heeft in een rapportagesysteem opgezet volgens de GRI-richtlijnen. Dit resulteert in twee indicatoren per stroom: de hoeveelheid in tonnen en de verwerkingsmethode. Beide worden per kwartaal inzichtelijk gemaakt. Niet-gevaarlijk afval Hoeveelheid niet-gevaarlijk afval, in tonnen 114,00 119,

14 De hoeveelheid niet-gevaarlijk afval is in licht gestegen ten opzichte van. Deze stijging is te verklaren door een grote opruimactie van overtollige goederen zoals meubilair en ander grof vuil. We maken onderscheid tussen papier, glas, hout en restafval. Daarmee kunnen we komende jaren per afvalcategorie aangeven wat het effect is van acties om te komen tot een reductie van 10 procent in 2015 ten opzichte van, zoals we onszelf ten doel hebben gesteld. We zijn er nog niet aan toegekomen uitvoering te geven aan ons voornemen om post- en vergaderstukken te digitaliseren en intern gerecycled papier te gebruiken. Hieraan zullen we in 2014 aandacht besteden. Hoeveelheid niet-gevaarlijk afval per verwerkingsmethode, in tonnen Reuse Er worden drie verwerkingsmethoden gebruikt: hergebruik (re-use), recycling en verbranding (incineration). De laatste methode levert overigens weer nieuwe energie op Recycling Incineration (mass burn) Gevaarlijk afval In de laboratoria van ECN worden experimenten uitgevoerd, soms met gevaarlijke stoffen. Het afval uit deze experimenten classificeren we als gevaarlijk afval. ECN heeft niet veel gevaarlijk afval, maar werkt wel met een enorme variëteit aan gevaarlijke stoffen. Hoeveelheid afgevoerd gevaarlijk afval, in tonnen In is er een opvallende daling te zien ten opzichte van. De verklaring hiervoor is dat we de werkwijze van het ophalen van gevaarlijk afval hebben gewijzigd. Voor werd het afval opgespaard in een speciaal hiervoor ingericht gebouw en met het oog op efficiëntie pas afgevoerd als er voldoende gevaarlijk afval was opgespaard. Deze bulk is in verwijderd, waardoor het lijkt alsof er in dat jaar veel meer afval is geproduceerd. Hoeveelheid gevaarlijk afval per verwerkingsmethode, in tonnen Het vierde kwartaal van laat een toename zien in de verwerkingsmethode storten (landfill). De oorzaak hiervan is een grote hoeveelheid as, afkomstig van een experiment Recycling Incineration Landfill Ontgiften neutraliseren ontwateren In 2014 zullen verdere acties worden ontplooid om de hoeveelheid gevaarlijk afval terug te dringen. Dit kan bijvoorbeeld door alternatieve materialen te gebruiken, voorraden op te maken of anders te werken. Er zijn nog geen bewustwordingsacties opgestart voor draagvlak voor en betrokkenheid bij verbetering. 14

15 Onze gemeenschap Duurzaamheid betekent voor ECN ook: zorgen voor en investeren in mensen. We willen dat onze medewerkers vanzelfsprekend elke avond veilig thuiskomen en we stellen hen in staat hun talent te ontplooien en gericht in te zetten. We willen een gezond bedrijf zijn: financieel gezond en met een evenwichtig, gevarieerd samengesteld personeelsbestand. Maar onze gemeenschap houdt niet op bij de poorten van het terrein. We vinden het belangrijk terug te geven aan de samenleving. We doen dat bijvoorbeeld door ons enthousiasme voor technologie te delen met scholieren, in de hoop dat de vonk overspringt en zij zich op hun beurt zullen inzetten voor een leefbare, duurzame wereld. 9. Verzuim door ziekte, beroepsziekten en ongevallen Aantal ongevallen Er heeft in de bedrijfshistorie van ECN nooit een dodelijk ongeval plaatsgevonden; ook in zijn er geen dodelijke ongevallen geweest. Helaas hebben zich in wel drie ongevallen voorgedaan die geleid hebben tot verzuim, waaronder één bijzonder schokkend ongeval (zie kader). Het doel is om het aantal ongevallen terug te dringen tot nul. Dit doel is in niet gehaald. Conform GRI wordt de letselratio (Injury Rate) berekend als het totaal van het aantal verzuimongevallen en ongevallen (excl. EHBO-behandelingen) per gewerkte uren. De berekening wordt uitgevoerd voor het totale medewerkersbestand van ECN exclusief tijdelijke krachten. 15

16 Aantal ongevallen met en zonder verzuim en letselratio voor 2010 tot en met uitgesplitst naar man en vrouw Jaar IR Verzuim ongevallen Ongevallen Totaal , De positieve trend in de IR-rate van de laatste jaren is in verstoord, onder meer door het zeer ernstige beklemmingsongeval met een heftruck (zie kader) , ,48 3 (1M,2F) 5 (4M,1F) 8 (5M,3F) ,46 2 (2F) - 2 (2F) 0,46 1 (1M) 1 (1F) 2 (1M,1F) 0,89 3 (1M,2F) 1 (1M) 4 (2M,2F) ECN streeft nadrukkelijk naar nul (verzuim)ongevallen en we zetten ons intensief in om ECNmedewerkers en tijdelijke krachten nog veiliger te laten werken. Dit gebeurt onder andere door het rapporteren en evalueren van near-misses te stimuleren. Hiervan ontvingen we in ruim 100. Er is blijvende aandacht voor de hardware en de managementsystemen, maar we streven ook naar een hoger veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers en naar veiliger gedrag. Kortom: een verbetering van de veiligheidscultuur. Daar zetten we in 2014 extra op in. Ziekteverzuim Verzuim als gevolg van ziekte kan worden gemeten in percentages niet-gewerkte uren (ziekteverzuim), het aantal niet-gewerkte uren per jaar per honderd medewerkers (afwezigheidsratio of Absentee Rate) en het aantal niet-gewerkte dagen per jaar per honderd medewerkers (verloren dagen of Lost Day Rate). Ziekteverzuim exclusief zwangerschap, afwezigheid en niet-gewerkte dagen Jaar % Ziekteverzuim excl. Zwangerschap Absentee rate (AR) Lost Day Rate (LDR) , , Het ziekteverzuim voor is 3,8 procent wanneer verzuim door zwangerschap wordt meegerekend en 3,5 procent exclusief zwangerschapsverlof. Het doel van een ziekteverzuim lager dan 3 procent is niet gehaald. Wel is er een dalende trend ingezet ten opzichte van. 4, , Zowel het aantal uren als het aantal dagen verzuim per jaar laten een duidelijke toename zien in, die in weer enigszins afneemt. De oorzaak van deze tijdelijke toename moet worden gezocht in het project Staven, de reorganisatie van de stafafdelingen. Specificatie van de gebruikte gegevens De IR, LDR en de AR is berekend voor ECN-medewerkers inclusief stagiairs en promovendi, doch exclusief independent contractors working on site. ECN verzamelt voor de laatste groep niet systematisch gegevens. De berekeningen kunnen op dit moment ook niet naar geslacht worden uitgevoerd. Gezonde voeding Omdat een gezond voedingspatroon bijdraagt aan gezonde medewerkers, is het aanbod van het bedrijfsrestaurant aangevuld met enkele gezonde alternatieven. Dit was een succes en het gezonde aanbod is onlangs uitgebreid. 16

17 Snelle actie na schokkend ongeval Op woensdagochtend 26 juni raakte een operator van de MILENA-vergassingsinstallatie bekneld tussen een filter dat hij op MILENA aan het plaatsen was en een vorkheftruck. Hij belandde op de intensive care met vijf gebroken ribben. Was de vorkheftruck een paar centimeter verder doorgeschoven, dan had de medewerker het ongeval niet overleefd. Gelukkig gebeurde dat niet en is hij inmiddels weer gezond en wel. Direct na het incident kwamen ECN ers in actie. Onder hen Jos Schrover, adviseur quality, safety, health&environment. een actieplan voor de lange termijn. Al in de ontwerpfase van een nieuw instrument of nieuwe installatie moeten de risico s in kaart worden gebracht. Leidinggevenden zullen vaker op de werkvloer rondlopen en erop toezien dat er veilig gewerkt wordt. En medewerkers zullen intensief getraind worden, vertelt Jos Schrover. Tweede natuur Ons streven is dat stilstaan bij de risico s van wat je aan het doen bent een tweede natuur wordt voor alle ECN ers. Dat zal heus niet in een paar maanden lukken. Vergeet niet dat er nog niet zo lang geleden anders met risico s werd omgegaan. De samenleving accepteerde toen makkelijker dat er wel eens iets mis ging. Tegenwoordig eisen we terecht dat iedereen na het werk gezond en wel weer thuis komt. Dat vereist een andere mentaliteit en een andere omgang met risico s. Daar zullen we doelgericht aan werken. Direct in actie We hebben onmiddellijk alle heftruck operations op de onderzoekslocatie Petten stilgelegd. Nog diezelfde week hebben we alle heftruckchauffeurs van ECN een extra training gegeven. De alarmprocedure is herzien, want bij het incident bleek dat de telefonist onvoldoende getraind was om snel de juiste informatie boven water te krijgen als aan de andere kant van de lijn iemand emotioneel en in paniek is. Ook hebben we intensief contact onderhouden met onze collega in het ziekenhuis en veel gepraat met zijn directe collega s. De operators werken altijd met twee of drie man samen. Ze zijn op elkaar aangewezen en kennen elkaar door en door. Als een van die jongens dan zoiets overkomt, gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Diepgaande analyse Het incident met de heftruck heeft ECN met de neus op de feiten gedrukt: in een onderzoeksorganisatie wordt geëxperimenteerd met nieuwe stoffen en nieuwe processen. Hoe dat uitpakt is niet altijd voorspelbaar. ECN doet al veel op het gebied van veiligheid, maar wil veilig werken naar een hoger plan tillen. De gebeurtenis in de zomer van was niet alleen aanleiding voor directe maatregelen, maar ook voor een diepgaande analyse en 17

18 10. Directe economische waarde De omzet van ECN enkelvoudig, dus zonder haar dochterondernemingen, is in gestegen naar 81 miljoen euro. De hoogte van de maatschappelijke investeringen is in voor het eerst helemaal doorgerekend. Directe economische waarde, in duizenden euro s #1 Net sales #2 Other operating income #3 WIP Omzet #4 Employee wages #5 Employee benefits #6 Operating costs #7 Financial payment and income #8 Gross taxes Net result #9 Community investments 65 De hoogte van de maatschappelijke investeringen komt uit op euro. 18

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Resultaatgericht... in alles

Resultaatgericht... in alles Resultaatgericht... in alles Jaarmagazine 2012 Jaarmagazine 2012 1 Resultaatgericht Het thema van dit Synergiek Jaarmagazine van EdeA is Resultaatgericht in alles. Dit thema hebben we in beeld gebracht

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

jaarverslag 2010 in verbinding

jaarverslag 2010 in verbinding jaarverslag 2010 in verbinding inhoudsopgave Over dit verslag Kerngegevens Voorwoord door de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 4 5 I Alliander Profiel Missie, visie, ambities en kernwaarden Strategie

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Want duurzaamheid is wat we leveren Ondanks de turbulente economische tijden is onze focus op duurzaamheid onverminderd krachtig geweest. Juist de nieuwe economische orde die door

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1 november 2013newtonMagazine ter inspiratie van E.ON-relaties newton 1 ACM MIN. EZ VNO NCW ECN PBL 9 NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 Het energie-akkoord: Historisch compromis

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Alles draait om energie Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Inhoud Sociaal Milieu 3 Ten geleide 26 Kopenhagen Protocol CO 2 -reductie 4 Pieter Hartog: Alles draait om energie 28 Energie als sleutelwoord

Nadere informatie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie Juni 2011 Duurzaamheid als intrinsieke drive MVO en stakeholdersbelangen Carbon footprint-reductie Van waterstof tot energie Afvalstromen gebruiken als energiebron Inhoud 4 Imtech s MVO-beleid: Duurzaamheid

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie