ECN en Corporate Social Responsibility (CSR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECN en Corporate Social Responsibility (CSR)"

Transcriptie

1 ECN en Corporate Social Responsibility (CSR) Rapportage over ecn.nl

2 ECN en Corporate Social Responsibility (CSR) Verslagperiode: kalenderjaar Verslaggevingscyclus: jaarlijks, meest recente verslag van Geen externe assurance. Voor vragen kunt u mailen naar 2

3 Inhoud GRI G3.1 Level C verwijzing Voorblad 3.1 t/m 3.4 Onze kerntaken Bespaarde CO 2 -uitstoot EN Indirecte economische impact EC Klanttevredenheid PR Overheidsfinanciering EC4 Ons terrein Direct energieverbruik EN Indirect energieverbruik EN Emissie van broeikasgassen EN Afval EN22 Onze gemeenschap Verzuim door ziekte, beroepsziekten en ongevallen LA Directe economische waarde EC Samenstelling personeelsbestand LA Opleiding LA10 3

4 Onze kerntaken Dagelijks werken zo n 500 ECNmedewerkers aan nieuwe technologieën die bedrijven en huishoudens over de hele wereld schoner maken. De grootste impact op een duurzame energiehuishouding hebben we dan ook zonder twijfel door onze kernactiviteiten. Maar hoe meet je die impact? Dankzij ECN-technologie kan Yingli, de grootste zonnepanelenfabrikant ter wereld, efficiëntere zonnepanelen produceren. Hoeveel kolencentrales worden daardoor de wereld uit geholpen en hoeveel minder CO 2 gaat er de lucht in? In dit soort vragen hebben we in onze tanden gezet. Met behulp van aannamen zijn we eruit gekomen. Klanttevredenheid en het aandeel overheidssubsidies laten zich eenvoudiger meten. Alleen als ECN goed met zijn klanten samenwerkt kunnen zij snel met onze technologie aan de slag en zo de energietransitie mede helpen vormgeven. De tevredenheid van onze klanten is daarom een belangrijke indicator. Het aandeel overheidssubsidie ten slotte is een indicator van de vernieuwingskracht van ECN en de mate waarin we het ons kunnen veroorloven om ook te werken aan oplossingen voor de verdere toekomst. De CO 2 -emissiereductie op basis van licentiecontracten voor en. De groei komt met name voort uit technologieën van units Zon (Solar Energy) en B&EE (Biomass & Energy Efficiency). De totale CO 2 - emissiereductie is in met 24 procent toegenomen ten opzichte van. 1. Bespaarde CO 2 -uitstoot Voor en hebben we in kaart gebracht hoeveel minder CO 2 onze klanten uitstoten door ECN-innovaties. Er is gekeken naar technologieën waarvoor (oud-)opdrachtgevers een licentiecontract hebben afgesloten met ECN en die in de praktijk worden toegepast. In werkelijkheid is de besparing op CO 2 -uitstoot veel hoger. Ook buiten de licentiecontracten om hebben we immers kennis en technologie ter beschikking gesteld aan onze klanten. In de komende jaren zullen we deze indicator verder ontwikkelen. Doel daarbij is een vollediger beeld van de bespaarde CO 2 -uitstoot, waarin ook ECN-kennis die niet in licenties is vastgelegd wordt meegenomen, en beleid dat met hulp van ECN is ontwikkeld. Uit onze berekening toe nu toe komt naar voren dat ECN-innovaties in een wereldwijde CO 2 -emissiereductie van 4,2 Megaton hebben opgeleverd. Dit komt overeen met ongeveer 2 procent van de totale broeikasgasemissie in Nederland! 4

5 Copyright ECN CO 2 -emissiereductie van de tien hiervoor belangrijkste licentiecontracten in megatonnen per jaar ,40 3,42 4, De emissiereductie als gevolg van ECN-technologie is de laatste jaren gestegen. Dit is vooral te danken aan steeds grotere toepassing van PhotoVoltaic (PV)-systemen. Daarnaast speelt een technologie voor reductie van het broeikasgas N2O een rol, die wordt ingezet door salpeterzuurfabrieken. 2. Indirecte economische impact Voorlopig hebben we ervoor gekozen de indirecte economische impact door ECNinnovaties te meten aan de hand van aantallen publicaties. Via deze publicaties delen we immers onze kennis met de maatschappij. In 2014 bekijkt de nieuwe CSR-werkgroep of andere indicatoren de indirecte economische impact wellicht nauwkeuriger meten. Publicaties van ECN exclusief brochures Rapporten, openbaar en vertrouwelijk Artikelen wetenschappelijk tijdschrift (peer reviewed) Artikelen vakblad (peer reviewed) Conferentiebijdragen Monografieën en hoofdstukken daarin De doelstelling voor het aantal publicaties is: minimaal 250 per jaar. Hier is ECN in ruim boven gebleven. Wel zien we een afname van het totale aantal publicaties (exclusief brochures) van 8 procent ten opzichte van. Vooral het aantal conferentiebijdragen is omlaag gegaan. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door de toename in het aantal openbare en vertrouwelijke rapporten. Beleidsnotities Totaal

6 Het energieakkoord: een doorbraak voor het energiebeleid Op 6 september ondertekenden ruim veertig partijen het Energieakkoord voor duurzame groei. Daaronder waren overheden, werkgevers, de vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, energieleveranciers en vervoerders. De totstandkoming van het Energieakkoord nam ruim negen maanden in beslag. ECN was er nauw bij betrokken. SER-voorzitter Wiebe Draijer leidde de onderhandelingen en kijkt terug op een zware bevalling. De onderhandelingen van afgelopen jaar geven mij zeker voldoening. Dat wil niet zeggen dat het akkoord makkelijk tot stand kwam, ik heb menige slapeloze nacht gehad en zoals dat bij een bevalling hoort: er is pijn geleden. Onderhandelingen kunnen bijna niet complexer worden dan dit. Niet alleen zaten er ruim veertig partijen aan tafel met soms tegenstrijdige belangen, er waren ook nog eens tien onderwerpen waarop overeenstemming moest worden bereikt. Het was een multidimensionale uitdaging, een soort Rubik s cube. Professionele trots De rol van ECN in dit proces was aanvankelijk bescheiden: samen met het Planbureau voor de Leefomgeving rekende ECN scenario s door. Naarmate concrete afspraken steeds dichterbij kwamen, ontpopte ECN zich tot een inhoudelijk adviseur. Bij elke nieuwe ronde in de onderhandelingen gaf het onderbouwde antwoorden op dringende vragen: welk pakket aan maatregelen is nodig om een gesteld doel te bereiken, wat is wel effectief en wat niet? ECN ers draaiden heel wat overuren. Tijdens de ondertekening van het akkoord gaf Wiebe Draijer te kennen ECN en PBL ook bij de voortgangsbewaking te willen betrekken. Die rol bij de uitvoering van het akkoord is zonder twijfel verdiend. Ik kan de ECN-medewerkers niet genoeg complimenteren met de enorme betrokkenheid en professionele trots waarmee ze de onderhandelingen hebben ondersteund. En dat zonder morren, hoewel het heel hard werken was en vaak schijnbaar tegen de klippen op. Geschatte opbrengst Het akkoord moet in Nederland 1,5 procent energiebesparing per jaar opleveren, een aandeel hernieuwbare energie van 14 procent in 2020 en extra banen per jaar vanaf De reacties uit de samenleving op het Energieakkoord waren overwegend positief. Sommigen vinden het niet ver genoeg gaan, anderen merken op dat veel afspraken nog ruimte overlaten voor interpretatie. ECN zelf noemt het akkoord de basis voor een breed gedragen, toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Wiebe Draijer: Het akkoord is in elk geval een doorbraak in de zin dat alle ondertekenaars hun verantwoordelijkheid nemen. Ze hebben zelf ingestemd en houden elkaar scherp, in plaats van dat er van bovenaf iets wordt opgelegd en afgedwongen. Zo n verandering was nodig. Nederland kent een historie van opeenvolgende kabinetten, die steeds weer met nieuw energiebeleid komen. Dit zorgde voor onduidelijkheid, waardoor investeerders niet durfden te investeren. Zorgt dit akkoord wél voor verandering? Is het een wezenlijke, institutionele vernieuwing? Dat kunnen we pas over enkele jaren vaststellen, maar ik heb goede hoop. 6

7 3. Klanttevredenheid Om onze impact op de energiehuishouding zo groot mogelijk te maken hebben we zeer tevreden klanten nodig, die steeds weer bij ons terugkomen. Zij helpen ons bruikbare innovaties te ontwikkelen en zorgen ervoor dat die innovaties breed worden toegepast. Hoe blijer onze klanten zijn met ons werk, hoe beter we zijn geslaagd in onze missie: kennis ontwikkelen met en voor de markt. Klanttevredenheid hebben we dan ook hoog in het vaandel staan. Standaard wordt elk project door de opdrachtgever en projectleider samen geëvalueerd. In aanvulling hierop hebben we in voor het eerst een klanttevredenheidsaudit laten uitvoeren door een gespecialiseerd extern bureau. Het peilde de ervaringen van onze opdrachtgevers van de laatste anderhalf jaar, zowel bedrijven uit binnen- en buitenland als overheden. Uit deze ervaringen valt per unit een algemeen cijfer voor klanttevredenheid af te leiden. Algemene klanttevredenheid Erg tevreden 25,5% Tevreden 62,1% Niet ontevreden 7,2% Ontevreden 4,6% Erg ontevreden 0,7% Bewustwording ECN wordt het meest gewaardeerd om zijn kennis en deskundigheid. Daarin overtreffen we collega-instituten. Verbetering is mogelijk op het gebied van communicatie; opdrachtgevers willen graag meer betrokken worden bij de voortgang van projecten. De resultaten van de klanttevredenheidsaudit zijn breed uitgedragen in de organisatie, onder andere via posters. Doel was om medewerkers bewust te maken van de visie van klanten op hun werk. Over de hele breedte van ECN is 87,6% van de ondervraagde klanten van ECN tevreden of erg tevreden over de uitvoering van het project door ECN. Daarnaast is 5,3% ontevreden of erg ontevreden. Deze cijfers vormen een nulmeting. We zullen het klanttevredenheidsonderzoek elk jaar laten herhalen. Ook zijn richtlijnen opgesteld en trainingen ontwikkeld. Zo wil ECN zijn mensen stimuleren niet alleen deskundig te zijn, maar ook praktisch mee te denken met de klant. 7

8 The personal contact is good. The dedication is huge. But I don t feel my contact person at ECN is really thinking along with me. Do you know what your customer s real problem, challenge or goal is? Can you help him with the question behind the question? Customer satisfaction is of major importance to ECN ECN Wind Energy Eén van de vele posters in de klanttevredenheid bewustwordingscampagne. 8

9 4. Overheidsfinanciering De directe bijdrage van de rijksoverheid neemt af. Dit is toe te schrijven aan bezuinigingen en aan het beëindigen van het EOS-LT programma, waarvoor ECN rechtstreeks een bijdrage ontving. De indicatie is dat de directe bijdrage van de rijksoverheid in de toekomst verder af zal nemen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft in haar Visie op Toegepast Onderzoek aangegeven dat de financiering van de toegepaste kennisinstellingen verhoudingsgewijs minder gebaseerd zal zijn op vaste rijksbijdragen vooraf. Deze vaste rijksbijdrage daalt van 2011 tot 2016 met gemiddeld zo n 20 procent. Voor ECN ligt voor deze periode een daling van 30 procent in het verschiet, afgaande op de voorlopige begroting. De financiering volgt meer dan voorheen de maatschappelijke en bedrijfsmatige vraag, de bijdrage van private partijen en de geleverde prestaties. Het Rijk stimuleert instituten om zich te richten op domeinen waar de grootste economische en maatschappelijke impact kan worden behaald. ECN probeert hier zo goed mogelijk op in te spelen. We zetten vol in op het ontwikkelen van nieuwe kennis en technologie samen met de Nederlandse industrie in de context van het topsectorenbeleid. Met name de Topsector Energie biedt veel mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en de bredere samenleving. Totale directe overheidsbijdrage in duizenden euro s 2010 (k ) 2011 (k ) (k ) (k ) EZS-Kennis financiering EZS-Programma financiering I&M Basis financiering I&M Samenwerking financiering Totaal Omzet % Subsidie 40% 39% 33% 32% In was de totale ontvangen subsidie k, terwijl dit in 2010 nog k was. Dit is een daling van 23% procent. 9

10 Ons terrein ECN-technologie wordt overal op de wereld ingezet om de energiehuishouding duurzamer te maken. Onze eigen gebouwen, de laboratoria, de inrichting van de terreinen, de manier waarop we ons werk doen en de wijze waarop we ons verplaatsen bieden een uitgelezen kans om zelf het goede voorbeeld te geven. ECN wil in dit opzicht een modelorganisatie worden en aan zijn medewerkers en gasten innovatieve toepassingen in de praktijk demonstreren. Ons atrium - met zonnepanelen die tegelijkertijd zonwering zijn - is zo n paradepaardje. Daarnaast wekken we windenergie op door middel van ons testveld in de Wieringermeer en zijn we in overleg met bevoegde instanties om windturbines op het terrein in Petten te mogen plaatsen. 5. Direct energieverbruik In dit hoofdstuk wordt het aardgasverbruik weergegeven, na omrekening met een aantal factoren in lijn met de GRI richtlijn. Netto direct energieverbruik ECN in terajoules 27,3 Het totale netto directe energieverbruik is met bijna 4 procent toegenomen ten opzichte van. Dit komt met name door het uitzonderlijk koude weer in de eerste maanden van. Ons doel is om in procent minder directe energie te verbruiken dan in. We zullen aanvullende acties ondernemen om dit doel te behalen. 0 28, Meetsysteem In hebben we het meetsysteem voor onder andere direct energieverbruik uitgebreid. Er zijn veel data verzameld, waarmee we inzicht hebben gekregen in het verbruik van energie door de verschillende onderdelen van de organisatie. Over de voortgang van andere geplande activiteiten zijn we minder tevreden. Op de rol staan nog: het verbeteren van de isolatie van gebouwen, het verlagen van de dag- en nachttemperatuur, het verbeteren van de warmteterugwinning van de persluchtinstallatie, het benutten van nieuwbouw en verbouw voor extra reductie van energieverbruik en extra opslag van warmte en koude en de toepassing van ondergrondse warmtebuffering. De nieuwe CSR-werkgroep zal in 2014 besluiten welke acties prioriteit hebben. 10

11 Het zit in de cultuur Energiezuinig bouwen deed ECN altijd al, ook lang voordat er een officieel CSR-beleid was. Dat is te zien aan gadgets als warmteterugwinning via de ventilatie, vierdubbel glas, zomernachtventilatie - waarbij koele lucht het gebouw in wordt getrokken zodra de buitentemperatuur s nachts lager is dan de binnentemperatuur - en veegschakelingen waardoor om acht uur ook de vergeten verlichting vanzelf uitgaat. Kees Boots, technisch adviseur bij Facility Management & Services, is al 22 jaar betrokken bij het bouwbeleid van ECN. We bouwen niet zo veel, maar áls we het doen gebruiken we de laatste snufjes om energie te besparen. Dat is al zeker twintig jaar zo; het zit gewoon in de cultuur. Samen met ontwerpers, leveranciers en adviseurs zijn we zo creatief mogelijk. Soms passen we iets toe wat nog niet eens op de markt is. Het nieuwste gebouw op het ECN-terrein is het Algemeen Laboratorium. Hier voeren alle units hun experimenten uit. Om het energieverbruik terug te dringen staan de zuurkasten achter schotten die bewegen als het raam open gaat. Hierdoor hoeft er minder lucht te worden afgezogen. Bij de ramen wordt verlichting automatisch afgestemd op de lichtinval van buiten. Het zijn investeringen die hun vruchten afwerpen. Toen de experimenteerfaciliteiten verhuisden naar het nieuwe centrale laboratorium werd dat direct zichtbaar in de energierekening. De laatste paar jaar is er niet gebouwd en hebben we vooral ons best gedaan om het verbruik van energie, perslucht en stikstof van ECN inzichtelijk te maken. Nu er een officieel CSR-beleid is, is daar meer vraag naar. Het afgelopen jaar hebben we een systeem opgezet waarmee we precies zichtbaar kunnen maken waar de grote lekken zitten. Vooral sommige experimenten slurpen veel energie. Het was een heel gepuzzel, maar dankzij ons systeem kunnen we nu direct zien wat verbeteringen in de werkwijze aan energiebesparing opleveren. Een van de gebouwen van ECN, waar voorheen de afdelingen ICT en Huisvestingbeheer gevestigd waren maakt gebruik van warmtewisselaars en CO 2 -gestuurde ventilatie. Een sensor meet voortdurend het CO 2 -gehalte in de werkruimtes. Is er te veel CO 2, dan wordt automatisch frisse lucht van buitenaf aangetrokken. De warmtewisselaar warmt de lucht van buiten op. Een pronkstuk op het ECN-terrein is het Atrium in gebouw 42, waar zonnecellen in de glazen buitenwand zijn verwerkt. Ze leveren niet alleen energie, maar dienen tegelijkertijd als zonwering. Bij Facility Management & Services werken we een gedegen advies uit en beslissen samen met de directie wat een acceptabele investering is. De oplossingen die we kiezen, moeten ervoor zorgen dat wij minder CO 2 uitstoten én zichzelf op den duur terugverdienen. Onder die voorwaarden is ECN best bereid om enkele tonnen extra investering in een gebouw te overwegen. En soms, zoals bij het Atrium, willen we gewoon een sterk staaltje laten zien. 11

12 6. Indirect Energieverbruik Onder indirect energieverbruik verstaan we het elektriciteitsverbruik in de vorm van ingekochte groene stroom. Overigens verbruikt ECN niet alleen elektriciteit, maar wekt het die ook op, met windturbines op het testveld in de Wieringermeer. De opgewekte energie kwam in overeen met 225 terajoule, bijna tien keer zoveel als de totale hoeveelheid elektriciteit die ECN in datzelfde jaar verbruikte! Elektriciteitsverbruik ECN, in terajoules 22,80 Op detailniveau zien we de verhuizing van medewerkers van hun oude werkplaatsen naar het nieuwe centrale lab terug in de cijfers. We kunnen constateren dat in het nieuwe laboratorium slimmer met energie wordt omgegaan en dat dit scheelt in het totale stroomverbruik van ECN. Het totale stroomverbruik neemt dan weer toe door ingebruikname van een tweede datacentrum. Ook storingen in en herstel van de gasgedreven compressor speelden een rol; hierdoor is er veel perslucht is gecreëerd met de elektrisch aangedreven compressor. 23, Het elektriciteitsverbruik is tussen en nauwelijks veranderd. In dit licht bezien is de doelstelling om in procent minder elektriciteit te verbruiken dan in ambitieus. Ontvlechting Op het terrein in Petten worden sommige gebouwen uitsluitend gebruikt door ECN, andere uitsluitend door NRG, maar er zijn ook gebouwen die door beide organisaties worden gebruikt. In hebben we veel tijd besteed aan het ontvlechten van het totale elektriciteitsverbruik van ECN en NRG. Nu is het onderscheid duidelijk. Ook zijn er verschillende kengetallen toegekend aan energieverbruik door opslagruimten, kantoren, fysische laboratoria en chemische laboratoria. Door de focus op het goed opzetten van de meting hebben andere activiteiten nog geen doorgang kunnen vinden, met name het voor medewerkers inzichtelijk maken van persoonlijk gebruik, het bevorderen van de opwekking van zonne-energie, gebouwinventarisatie en gerichte inspecties op het voorkomen van niet-noodzakelijk verbruik. In 2014 zal de nieuwe CSR-werkgroep de doelen nog eens kritisch onder de loep nemen en besluiten welke acties prioriteit hebben. Windturbines In is er met de provincie overlegd of ECN een vergunning kan krijgen voor de plaatsing van twee windturbines met een vermogen van 1MW elk. Het plan is deze te plaatsen aan de duinrand bij de ingang van de locatie Petten. Het overleg met de provincie loopt nog. 12

13 7. Emissie van broeikasgassen De totale CO 2 -emissie van ECN wordt berekend door de emissie afkomstig van het gasverbruik, het elektriciteitsverbruik en de uitstoot van niet- CO 2 broeikasgassen bij elkaar op te tellen. Emissie van broeikasgassen, in tonnen 1374, , In hebben we het leasebeleid van ECN onder de loep genomen. Doel was om alleen leaseauto s met groenlabel toe te staan (categorie A of B) en elektrisch rijden stimuleren. Ook het reisbeleid is in kritisch bekeken. Er zijn enkele brainstormsessies georganiseerd over hoe de emissie door woon-werkverkeer en dienstreizen van ECNmedewerkers kan worden geregistreerd. Dit is een eerste stap naar reductie van deze emissies. In 2014 zal een beleid worden ontwikkeld voor CO 2 -compensatie bij vliegreizen. Verder staan acties op het programma om bewustwording te stimuleren en draagvlak te kweken voor het beperken van emissies. Het grootste aandeel in de CO 2 -emissie is toe te schrijven aan het gasverbruik. Daardoor is een stijging in het gasverbruik van bijna 4 procent in ten opzichte van direct terug te zien in de emissie van broeikasgassen. Deze is terug te voeren op het koude weer in het eerste en tweede kwartaal van. 8. Afval Afval is op te splitsen in twee stromen: gevaarlijk afval en niet-gevaarlijk afval. ECN heeft in een rapportagesysteem opgezet volgens de GRI-richtlijnen. Dit resulteert in twee indicatoren per stroom: de hoeveelheid in tonnen en de verwerkingsmethode. Beide worden per kwartaal inzichtelijk gemaakt. Niet-gevaarlijk afval Hoeveelheid niet-gevaarlijk afval, in tonnen 114,00 119,

14 De hoeveelheid niet-gevaarlijk afval is in licht gestegen ten opzichte van. Deze stijging is te verklaren door een grote opruimactie van overtollige goederen zoals meubilair en ander grof vuil. We maken onderscheid tussen papier, glas, hout en restafval. Daarmee kunnen we komende jaren per afvalcategorie aangeven wat het effect is van acties om te komen tot een reductie van 10 procent in 2015 ten opzichte van, zoals we onszelf ten doel hebben gesteld. We zijn er nog niet aan toegekomen uitvoering te geven aan ons voornemen om post- en vergaderstukken te digitaliseren en intern gerecycled papier te gebruiken. Hieraan zullen we in 2014 aandacht besteden. Hoeveelheid niet-gevaarlijk afval per verwerkingsmethode, in tonnen Reuse Er worden drie verwerkingsmethoden gebruikt: hergebruik (re-use), recycling en verbranding (incineration). De laatste methode levert overigens weer nieuwe energie op Recycling Incineration (mass burn) Gevaarlijk afval In de laboratoria van ECN worden experimenten uitgevoerd, soms met gevaarlijke stoffen. Het afval uit deze experimenten classificeren we als gevaarlijk afval. ECN heeft niet veel gevaarlijk afval, maar werkt wel met een enorme variëteit aan gevaarlijke stoffen. Hoeveelheid afgevoerd gevaarlijk afval, in tonnen In is er een opvallende daling te zien ten opzichte van. De verklaring hiervoor is dat we de werkwijze van het ophalen van gevaarlijk afval hebben gewijzigd. Voor werd het afval opgespaard in een speciaal hiervoor ingericht gebouw en met het oog op efficiëntie pas afgevoerd als er voldoende gevaarlijk afval was opgespaard. Deze bulk is in verwijderd, waardoor het lijkt alsof er in dat jaar veel meer afval is geproduceerd. Hoeveelheid gevaarlijk afval per verwerkingsmethode, in tonnen Het vierde kwartaal van laat een toename zien in de verwerkingsmethode storten (landfill). De oorzaak hiervan is een grote hoeveelheid as, afkomstig van een experiment Recycling Incineration Landfill Ontgiften neutraliseren ontwateren In 2014 zullen verdere acties worden ontplooid om de hoeveelheid gevaarlijk afval terug te dringen. Dit kan bijvoorbeeld door alternatieve materialen te gebruiken, voorraden op te maken of anders te werken. Er zijn nog geen bewustwordingsacties opgestart voor draagvlak voor en betrokkenheid bij verbetering. 14

15 Onze gemeenschap Duurzaamheid betekent voor ECN ook: zorgen voor en investeren in mensen. We willen dat onze medewerkers vanzelfsprekend elke avond veilig thuiskomen en we stellen hen in staat hun talent te ontplooien en gericht in te zetten. We willen een gezond bedrijf zijn: financieel gezond en met een evenwichtig, gevarieerd samengesteld personeelsbestand. Maar onze gemeenschap houdt niet op bij de poorten van het terrein. We vinden het belangrijk terug te geven aan de samenleving. We doen dat bijvoorbeeld door ons enthousiasme voor technologie te delen met scholieren, in de hoop dat de vonk overspringt en zij zich op hun beurt zullen inzetten voor een leefbare, duurzame wereld. 9. Verzuim door ziekte, beroepsziekten en ongevallen Aantal ongevallen Er heeft in de bedrijfshistorie van ECN nooit een dodelijk ongeval plaatsgevonden; ook in zijn er geen dodelijke ongevallen geweest. Helaas hebben zich in wel drie ongevallen voorgedaan die geleid hebben tot verzuim, waaronder één bijzonder schokkend ongeval (zie kader). Het doel is om het aantal ongevallen terug te dringen tot nul. Dit doel is in niet gehaald. Conform GRI wordt de letselratio (Injury Rate) berekend als het totaal van het aantal verzuimongevallen en ongevallen (excl. EHBO-behandelingen) per gewerkte uren. De berekening wordt uitgevoerd voor het totale medewerkersbestand van ECN exclusief tijdelijke krachten. 15

16 Aantal ongevallen met en zonder verzuim en letselratio voor 2010 tot en met uitgesplitst naar man en vrouw Jaar IR Verzuim ongevallen Ongevallen Totaal , De positieve trend in de IR-rate van de laatste jaren is in verstoord, onder meer door het zeer ernstige beklemmingsongeval met een heftruck (zie kader) , ,48 3 (1M,2F) 5 (4M,1F) 8 (5M,3F) ,46 2 (2F) - 2 (2F) 0,46 1 (1M) 1 (1F) 2 (1M,1F) 0,89 3 (1M,2F) 1 (1M) 4 (2M,2F) ECN streeft nadrukkelijk naar nul (verzuim)ongevallen en we zetten ons intensief in om ECNmedewerkers en tijdelijke krachten nog veiliger te laten werken. Dit gebeurt onder andere door het rapporteren en evalueren van near-misses te stimuleren. Hiervan ontvingen we in ruim 100. Er is blijvende aandacht voor de hardware en de managementsystemen, maar we streven ook naar een hoger veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers en naar veiliger gedrag. Kortom: een verbetering van de veiligheidscultuur. Daar zetten we in 2014 extra op in. Ziekteverzuim Verzuim als gevolg van ziekte kan worden gemeten in percentages niet-gewerkte uren (ziekteverzuim), het aantal niet-gewerkte uren per jaar per honderd medewerkers (afwezigheidsratio of Absentee Rate) en het aantal niet-gewerkte dagen per jaar per honderd medewerkers (verloren dagen of Lost Day Rate). Ziekteverzuim exclusief zwangerschap, afwezigheid en niet-gewerkte dagen Jaar % Ziekteverzuim excl. Zwangerschap Absentee rate (AR) Lost Day Rate (LDR) , , Het ziekteverzuim voor is 3,8 procent wanneer verzuim door zwangerschap wordt meegerekend en 3,5 procent exclusief zwangerschapsverlof. Het doel van een ziekteverzuim lager dan 3 procent is niet gehaald. Wel is er een dalende trend ingezet ten opzichte van. 4, , Zowel het aantal uren als het aantal dagen verzuim per jaar laten een duidelijke toename zien in, die in weer enigszins afneemt. De oorzaak van deze tijdelijke toename moet worden gezocht in het project Staven, de reorganisatie van de stafafdelingen. Specificatie van de gebruikte gegevens De IR, LDR en de AR is berekend voor ECN-medewerkers inclusief stagiairs en promovendi, doch exclusief independent contractors working on site. ECN verzamelt voor de laatste groep niet systematisch gegevens. De berekeningen kunnen op dit moment ook niet naar geslacht worden uitgevoerd. Gezonde voeding Omdat een gezond voedingspatroon bijdraagt aan gezonde medewerkers, is het aanbod van het bedrijfsrestaurant aangevuld met enkele gezonde alternatieven. Dit was een succes en het gezonde aanbod is onlangs uitgebreid. 16

17 Snelle actie na schokkend ongeval Op woensdagochtend 26 juni raakte een operator van de MILENA-vergassingsinstallatie bekneld tussen een filter dat hij op MILENA aan het plaatsen was en een vorkheftruck. Hij belandde op de intensive care met vijf gebroken ribben. Was de vorkheftruck een paar centimeter verder doorgeschoven, dan had de medewerker het ongeval niet overleefd. Gelukkig gebeurde dat niet en is hij inmiddels weer gezond en wel. Direct na het incident kwamen ECN ers in actie. Onder hen Jos Schrover, adviseur quality, safety, health&environment. een actieplan voor de lange termijn. Al in de ontwerpfase van een nieuw instrument of nieuwe installatie moeten de risico s in kaart worden gebracht. Leidinggevenden zullen vaker op de werkvloer rondlopen en erop toezien dat er veilig gewerkt wordt. En medewerkers zullen intensief getraind worden, vertelt Jos Schrover. Tweede natuur Ons streven is dat stilstaan bij de risico s van wat je aan het doen bent een tweede natuur wordt voor alle ECN ers. Dat zal heus niet in een paar maanden lukken. Vergeet niet dat er nog niet zo lang geleden anders met risico s werd omgegaan. De samenleving accepteerde toen makkelijker dat er wel eens iets mis ging. Tegenwoordig eisen we terecht dat iedereen na het werk gezond en wel weer thuis komt. Dat vereist een andere mentaliteit en een andere omgang met risico s. Daar zullen we doelgericht aan werken. Direct in actie We hebben onmiddellijk alle heftruck operations op de onderzoekslocatie Petten stilgelegd. Nog diezelfde week hebben we alle heftruckchauffeurs van ECN een extra training gegeven. De alarmprocedure is herzien, want bij het incident bleek dat de telefonist onvoldoende getraind was om snel de juiste informatie boven water te krijgen als aan de andere kant van de lijn iemand emotioneel en in paniek is. Ook hebben we intensief contact onderhouden met onze collega in het ziekenhuis en veel gepraat met zijn directe collega s. De operators werken altijd met twee of drie man samen. Ze zijn op elkaar aangewezen en kennen elkaar door en door. Als een van die jongens dan zoiets overkomt, gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Diepgaande analyse Het incident met de heftruck heeft ECN met de neus op de feiten gedrukt: in een onderzoeksorganisatie wordt geëxperimenteerd met nieuwe stoffen en nieuwe processen. Hoe dat uitpakt is niet altijd voorspelbaar. ECN doet al veel op het gebied van veiligheid, maar wil veilig werken naar een hoger plan tillen. De gebeurtenis in de zomer van was niet alleen aanleiding voor directe maatregelen, maar ook voor een diepgaande analyse en 17

18 10. Directe economische waarde De omzet van ECN enkelvoudig, dus zonder haar dochterondernemingen, is in gestegen naar 81 miljoen euro. De hoogte van de maatschappelijke investeringen is in voor het eerst helemaal doorgerekend. Directe economische waarde, in duizenden euro s #1 Net sales #2 Other operating income #3 WIP Omzet #4 Employee wages #5 Employee benefits #6 Operating costs #7 Financial payment and income #8 Gross taxes Net result #9 Community investments 65 De hoogte van de maatschappelijke investeringen komt uit op euro. 18

19 Zaaien om te oogsten In heeft ECN zich aan gesloten bij Jet-Net, het Jongeren- en Technologienetwerk Nederland. Hierin werken bedrijven als Shell en Tata Steel samen met scholen en over heden om havo- en vwo-leerlingen te interesseren in de bètavakken. ECN heeft het Trinitas College in Heerhugowaard geadopteerd. ECN verzorgt gastlessen, beroepenvoorlichting, scriptiebegeleiding en een debatwedstrijd en functioneert als gastadres voor excursies. Zo arriveerde op een koude woensdag in april een bus met veertig derdeklassers aan de poort van het ECN-terrein in Petten. Biologielerares Anke van Haelen was een van de begeleidende docenten. Vaak zitten onze leerlingen braaf in hun banken, maar gaat de informatie die wij over hen uitstorten het ene oor in en het andere oor uit. Tijdens de excursie bij ECN ging het er heel anders aan toe. Hoezeer ze de kennis in zich opzuigen, was te merken aan de geïnteresseerde vragen die de leerlingen stelden. Een konijnenhol doormeten op methaansporen of je eigen zonnecel in elkaar solderen is boeiender dan met formules werken in de klas! Van Haelen: Tijdens een excursie naar het ECN-testveld voor windturbines kwamen onze leerlingen erachter dat één windmolen in een jaar tijd anderhalf miljard accu s voor de smartphone kan opladen. Ook hebben ze de terugverdientijd van een windturbine uitgerekend. Als jongeren op die manier in de praktijk kunnen brengen wat ze op school geleerd hebben, gaat de stof pas echt leven. Ze ondervinden ook dat veel praktijkproblemen de grenzen tussen de schoolvakken overstijgen: vragen rond bio-energie op de grens van biologie en natuurkunde, vragen rond windenergie op de grens van wis- en natuurkunde met in beide gevallen ook een maatschappelijke en economische component. Dat op zich is al een waardevolle ervaring. Kapitaal Door mee te doen aan Jet-Net wil ECN jongeren laten zien dat een technologieopleiding uitdagend, zinvol en relevant is. Dat is van belang voor Nederland als kenniseconomie, maar ook voor de toekomst van ECN zelf, stelt Hilke Rösler. Zij coördineert vanuit ECN de Jet-Net-activiteiten. Het grootste kapitaal van ECN zijn de mensen en de kennis die zij bezitten. Zullen we ook in de toekomst voldoende goed gekwalificeerde mensen aan kunnen trekken? Die toekomst begint bij de vijftienjarigen van nu. Om onze eigen werkkapitaal veilig te stellen, is het slim om in hen te investeren. Wie wil oogsten zal niet alleen moeten planten, maar ook moeten zaaien. Grenzen overstijgen Excursies als deze zijn voor de leerlingen niet alleen leuk en spannend, ze sluiten goed aan bij de veranderende eindexameneisen voor de bètavakken. Daarin neemt de context waarin een probleem moet worden opgelost een steeds belangrijker plaats in. 19

20 11. Samenstelling personeelsbestand ECN heeft in de strategie voor de jaren tot 2015 twee doelstellingen opgenomen die rechtstreeks invloed hebben op het personeel van ECN, namelijk dat we een internationale topspeler willen zijn en een place to be. Deze globale strategische doelen zijn vertaald naar onderliggende doelstellingen. Zo willen we een organisatie zijn waar medewerkers zich continu kunnen ontwikkelen en werken we toe naar een cultuur die steeds ondernemender is en meer gericht op praktisch resultaat. Uit de strategische doelen zijn daarnaast ook operationele doelstellingen afgeleid voor de samenstelling van het personeel. Nu de overheid zich terugtrekt moet ECN zich meer richten op de industrie, om met en voor de markt innovatieve technologie te ontwikkelen. De transitie naar een meer toepassings- en marktgericht onderzoeksinstituut gaat niet zonder slag of stoot. In de afgelopen paar jaar waren ingrijpende reorganisaties nodig. Deze zijn zichtbaar in zowel de aantallen als de samenstelling van het personeelsbestand. In 2011 is het primaire proces gereorganiseerd, eind gevolgd door een efficiencyslag in de ondersteunende stafafdelingen. Alle medewerkers van ECN, naar geslacht, zowel in aantal personen (links) als FTE (rechts) Onder alle medewerkers van ECN verstaan we zowel medewerkers in vaste dienst als degenen die voor ECN werken op basis van een tijdelijke overeenkomst, via een detacheerder of bureau en ZZP ers. Gasten en stagiairs worden hierin niet meegenomen Female Male FTE female FTE male Om diversiteit te bevorderen heeft ECN zich ten doel gesteld om in 2015 minstens 30 procent van het personeelsbestand in te vullen door vrouwen. Voor was het doel tussen de 20 en 25 procent. We zijn uitgekomen op 23 procent. We verwachten dat dit de komende jaren zal groeien. 20

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Facts & Figures 2012»

Facts & Figures 2012» Facts & Figures 2012» Feiten en cijfers over de chemische industrie in Nederland - 2012 Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor de chemische industrie, omdat hiervoor de juiste randvoorwaarden

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Veiligheid. voor alles

Veiligheid. voor alles Veiligheid voor alles Voor BASF Nederland, locatie De Meern betekent veiligheid: alles in het werk stellen om te voorkomen dat er iets mis gaat. In deze brochure leest u hoe we dat doen. Veiligheid is

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V.

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DRIVEN BY QUALITY Voorwoord Dit verslag is het Duurzaamheidsjaarverslag van DAF Trucks N.V. betreffende het jaar 2014. De scope van het Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 Auteur René Speelman Versie 1 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1 29 april 2013 (toegevoegde management René

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.2 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist Tel: +31 30 693 7333 Direct: Fax: +31 30 691 2064 Info@wnf.nl www.wnf.nl Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse

Nadere informatie

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.01.N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch E-mail

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding Inleiding s Ochtends word je gewekt door je smartphone. Je doet een lamp aan en zet de verwarming een graadje hoger. Snel onder de douche, haar föhnen. Dan kopje thee zetten of een glas melk uit de koelkast

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ketenanalyse Ter Riele BV Aanschaf en onderhoud klein gereedschap: motorisch versus elektrisch

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ketenanalyse Ter Riele BV Aanschaf en onderhoud klein gereedschap: motorisch versus elektrisch Datum: 31-08- Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 H1 Ketenanalyse Ter Riele BV Aanschaf en onderhoud klein gereedschap: motorisch versus elektrisch A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 De laatste tijd worden we overspoeld door marketing verhalen over de slimme meter en het slimme energienet. Men stelt dat met de komst van de slimme meter

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 Opgesteld door: Gerda de Raad - Will2Sustain Datum: 3 oktober 2016 Versie: Concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie.

Nuon Helianthos. Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. 2 Nuon Helianthos Een doorbraak in zonne-energie. Nuon Helianthos 3 Een duurzame samenleving staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Een wezenlijke

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Alfen MVO nieuws Voortgang acties m.b.t. onze CO2 ambities

Alfen MVO nieuws Voortgang acties m.b.t. onze CO2 ambities Voortgang acties m.b.t. onze CO2 ambities [6 december 2016] In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) willen wij u middels deze nieuwsbrief informeren over de voortgang van onze acties

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang Inhoud blz. 1. Introductie 2. Inventarisatie 3. CO 2 reductie Scope I 3.1 Stationaire verbrandingsgassen 3.2 Eigen vervoer 3.3 Lease auto s 4. CO 2 reductie Scope II 4.1 Elektriciteit 4.2 Zakenreizen met

Nadere informatie

International Paint (Nederland) B.V.

International Paint (Nederland) B.V. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 International Paint (Nederland) B.V. Door Business Improvement Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: Doc.nr: 11.A0318 26-jul-11 Distributielijst Naam

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.1 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag ,9 ha per jaar. 15,3 Ton Ambitie s 64 Ambitie 2016 s 30. 2,2% Ambitie ,5%

Jaarverslag ,9 ha per jaar. 15,3 Ton Ambitie s 64 Ambitie 2016 s 30. 2,2% Ambitie ,5% Bedrijf: Adres: Plaats: Vloeroppervlak [m²]: Verslag periode Datum verslag NIBE bv Bussumergrindweg 1b, 1406 NZ Bussum 72 1 januari tot 31 december 1 januari 2016 MVO-impact indicatoren NIBE bv NL NL NL

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren

De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren De energietransitie: kansen grijpen kansen creëren Inspiratie voor de avond Marc Londo, ECN Beleidsstudies Alkmaar 1 april 2015 www.ecn.nl Boodschappen 1. De energiehuishouding verandert, en daar zijn

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Bijlage D Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 26 van 39 D.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is kenbaar gemaakt dat

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Transportmiddel

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma Akkoord directie: Dhr. Hans Smulders Paraaf: 3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Documentversie: september 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

De emissies gemeten over 2014 zijn te zien in het sectordiagram hieronder. Het diagram voor basisjaar 2012 staat er ter vergelijking naast.

De emissies gemeten over 2014 zijn te zien in het sectordiagram hieronder. Het diagram voor basisjaar 2012 staat er ter vergelijking naast. Memo Betreft Informatiebulletin CO 2 Prestatieladder - 8 Datum 8 mei 2015 In dit eerste informatiebulletin van 2015 willen wij u inlichten over het beleid, energieverbruik en Trends in 2014, projecten

Nadere informatie

Onze energievoorziening in feiten: mythes, nieuwtjes en kansen. Heleen de Coninck, 13 september 2011

Onze energievoorziening in feiten: mythes, nieuwtjes en kansen. Heleen de Coninck, 13 september 2011 Onze energievoorziening in feiten: mythes, nieuwtjes en kansen Heleen de Coninck, 13 september 2011 Energieonderzoek Centrum Nederland Grootste energieonderzoekcentrum van Nederland Missing link tussen

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

De kosten van de energietransitie, en: kansen voor de gasindustrie. Martien Visser Lector Energietransitie & Netwerken. Hanzehogeschool Groningen

De kosten van de energietransitie, en: kansen voor de gasindustrie. Martien Visser Lector Energietransitie & Netwerken. Hanzehogeschool Groningen De kosten van de energietransitie, en: kansen voor de gasindustrie Martien Visser Lector Energietransitie & Netwerken Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen (circa 30.000 studenten) Energy

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

FTE aantal FTE aantal FTE aantal KPN Nederland * KPN Group Belgium

FTE aantal FTE aantal FTE aantal KPN Nederland * KPN Group Belgium BIJLAGEN BIJLAGE 1. SOCIALE CIJFERS Tabel 1: Totaal aantal medewerkers (in FTE en aantal) FTE aantal FTE aantal FTE aantal KPN Nederland * 11.080 12.177 18.571 19.875 17.470 18.730 KPN Group Belgium 773

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie