Maatschappelijk jaarverslag 2013 Parlan Jeugd & Opvoedhulp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk jaarverslag 2013 Parlan Jeugd & Opvoedhulp"

Transcriptie

1 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Parlan Jeugd & Opvoedhulp 1

2 Inleiding Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag 2013 van Parlan Jeugd & Opvoedhulp. Dit jaarverslag hebben wij opgesteld volgens het format, zoals dit is opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Jeugdzorg Nederland. In 2013 hebben onze medewerkers zich bijzonder ingespannen om aan de steeds maar toenemende vraag naar jeugdhulp te kunnen voldoen. Er is een toenemende vraag naar Ambulante hulp, Pleegzorg en Gezinshuizen. Het is goed vast te stellen dat ons zorgaanbod zich steeds meer gaat verhouden tot de koers die wij hebben vastgelegd in ons Strategisch Beleidsplan Power, Participatie, Partnership, Passie, Parlan (zie op onder Parlan / missie en visie). Onze koers is in lijn met de onlangs aangenomen Jeugdwet en de koers, zoals deze door de Provincie Noord-Holland en de gemeenten in ons werkgebied wordt voorgestaan. Het jaar 2013 heeft nadrukkelijk in het teken gestaan van de voorbereiding op de transitie en transformatie van de Jeugdzorg op 1 januari Leidend voor ons is de richting zoals deze is vastgelegd in ons koersdocument Parlan samen met anderen (zie op onder Parlan / missie en visie). Afgeleid van het Strategisch Plan is in dit document aangegeven op welke wijze wij de jeugdhulp samen met gemeenten en andere maatschappelijke organisaties rond gezinnen en jeugd vorm gaan geven. Veel inzet is gepleegd om samen met onze partners in de jeugdzorgsector, met de gemeenten en met de samenwerkingsverbanden van scholen te komen tot een Innovatie agenda, waarin wij met elkaar een beeld schetsen van hoe tot innovatie en transformatie van de jeugdhulp kan worden gekomen. Inmiddels doen medewerkers van Parlan actief mee aan gemeentelijke wijk / gebiedsteams. Veel aandacht is besteed aan de verdere invoering van de jeugd & gezinswerker als belangrijke pijler bij de uitwerking van één kind, één gezin, één plan. Ook is hard gewerkt aan de verdere ambulantisering van de crisiszorg, de individuele zelfstandigheid trainingscentra voor jongeren en de verdere uitbreiding van de pleegzorg en de gezinshuizen. Met betrekking tot al deze onderwerpen is de effectiviteit en efficiency verbeterd. Ook de verdere ontwikkeling van de trajectzorg binnen Transferium en de aandacht voor de arbeidstoeleiding kregen verder vorm. Tot slot noemen wij ons besluit om over te gaan op Wincare, een innovatief cliëntregistratiesysteem, dat onze cliënten en de hulpverleners optimaal in staat moet stellen onze hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren. Door een solide financieel beleid is het ons gelukt het jaar 2013 af te sluiten met een positief resultaat van ,-. In 2012 is de doelstelling geformuleerd het eigen vermogen te verhogen tot 10% van de omzet, ofwel 4,5 miljoen. Door het gerealiseerde positieve resultaat 2013 en het begrote overschot op de begroting 2014 gaan wij deze doelstelling naar verwachting realiseren. Deze ontwikkeling vinden wij belangrijk om voldoende buffer te hebben voor de komende meer onzekere jaren als gevolg van de Transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten. Door verdere verbetering van onze ondersteunende processen kunnen de uitvoerende medewerkers zich steeds beter richten op de primaire taak van Parlan: het bieden van jeugd- en opvoedhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Op deze plaats willen wij onze grote waardering uitspreken voor onze medewerkers en onze partners met wie wij in 2013 ruim unieke cliënten, binnen zorgvormen, op een adequate manier hebben ondersteund. 2

3 Voor een nadere toelichting verwijzen wij graag naar ons digitaal jaarverslag 2013, waarin onze cliënten en onze medewerkers u vertellen over de behaalde resultaten. Dit digitale jaarverslag zal in juni beschikbaar komen op onze website Alkmaar, april Raad van Bestuur Parlan Els Rienstra en Piet Kerkvliet 3

4 Inhoudsopgave Inleiding A. Maatschappelijk verslag 1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE KERNPRESTATIES AANTAL CLIËNTEN SPECIFICATIE DIVERSE ZORGVORMEN / ACTIVITEITEN CAPACITEIT EN PRODUCTIE PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN TOEZICHT, BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP GOVERNANCE CODE TOEZICHTHOUDEND ORGAAN RAAD VAN BESTUUR MEDEZEGGENSCHAP Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap Pleegouders Medezeggenschap medewerkers BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MISSIE EN VISIE KERNWAARDEN DE GEBODEN HULPVORMEN / ACTIVITEITEN IN BELANGRIJKSTE BELEIDSMATIGE ONTWIKKELINGEN KWALITEIT Kwaliteit van zorg Wachtlijsten Klachten Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk FINANCIEEL BELEID Hoofdlijnen Financieel Beleid Financiële positie op balansdatum Overige financiële zaken Toekomstverwachtingen B. Jaarrekening C. DIGIMV 4

5 1 Profiel van de organisatie Naam verslag leggende rechtspersoon : Stichting Parlan Adres : Van der Lijnstraat 9 Postcode : 1817 EH Plaats : Alkmaar Telefoonnummer : Identificatie nr. Kamer van Koophandel : adres : Website : Rechtsvorm : Stichting Stichting Parlan is een zelfstandige rechtspersoon. Er zijn geen andere rechtspersonen juridisch verbonden met Parlan. 5

6 6

7 2 Kernprestaties 2.1 Aantal cliënten Parlan heeft in 2013 aan cliënten hulp geboden; een toename van ruim 7% ten opzichte van Het aantal unieke cliënten per zorgvorm is in 2013 toegenomen tot 4.902, een toename van ruim 12,5%. Unieke cliënten Unieke cliënten per zorgvorm Provinciaal geïndiceerde zorg Aansluiting jeugdzorg/lokaal jeugdbeleid (5%) Totaal provinciaal gefinancierde zorg Transferium Jeugdzorg Vrij toegankelijke zorg Totaal Parlan

8 8

9 Unieke cliënten van Parlan Regio Gefinancierd door Rijk en Provincie Vrij toegankelijk gefinancierd door gemeenten en derden Totaal Kop van Noord Holland Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Noord Kennemerland Alkmaar Bergen (NH) Castricum Graft-de-Rijp 6 6 Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer West-Friesland Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec Overige gemeenten Eindtotaal

10 2.2 Specificatie diverse zorgvormen / activiteiten In onderstaande tabellen is een specificatie opgenomen van de diverse zorgvormen / activiteiten, die Parlan biedt. Hierbij wordt opgemerkt dat het aantal cliënten per zorgvorm hoger is dan het aantal unieke cliënten, omdat een cliënt meerdere vormen van zorg kan krijgen; bijvoorbeeld een kind woont in een pleeggezin en maakt ook gebruik van de hulp van een Centrum voor Dagbehandeling. De toename van het aantal cliënten vindt met name plaats bij de ambulante trajecten en de Pleegzorg. De verschuiving naar deze hulpvormen in de buurt van de woonplaats en natuurlijke omgeving van het kind (daar waar de kinderen zijn) en meer kleinschalige hulpvormen sluit aan op het beleid van de diverse overheden en past in ons eigen Parlan beleid. De volgende zaken zien wij als mogelijke oorzaak van de toename van de groei van de jeugdhulp: 1. Door de toename van het aantal meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld verwijst het Advies Meldpunt Kindermishandeling (AMK) meer cliënten door naar Parlan; 2. Er is een toename van ruim 200 cliënten in de niet geïndiceerde zorg. Er zijn meer aanvragen voor Bemoeizorg, maar ook naar vervolghulp van de Centra voor Jeugd en Gezin en de Zorg Advies Teams op scholen; 3. In algemene zin zien wij een toenemende vraag als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toename van eenoudergezinnen (ca. 70% van onze cliënten bestaat uit kinderen uit eenoudergezinnen), het toenemende aantal (vecht)scheidingen, toenemende werkeloosheid, schuldenproblematiek en toenemende complexiteit van de maatschappij. Regio Totaal Provinciaal gefinancierde zorg. Transferium Vrij Toegankelijk Totaal cliënten per zorgvorm Kop van Noord- Holland Noord-Kennemerland West-Friesland Overige regio s Totaal Totaal

11 Regio's Ambulant Dagbehandeling 24- uurszorg Pleegzorg Crisis Aansluiting Lokaal Jeugdbeleid Totaal Provinciaal gefinancierde zorg. Kop van Noord- Holland Noord- Kennemerland West-Friesland Overige regio s Totaal Totaal * *Vorig jaar integraal opgenomen in overige zorgvormen en niet separaat vermeld We zien dat in 2013 ons beleid om meer zorg te bieden in gezinssituaties (o.a. bij gezinnen thuis) steeds meer vorm krijgt. We zien een duidelijke toename van de ambulante zorg en de Pleegzorg en zien een duidelijke verschuiving van het aantal cliënten dat in de Dagbehandeling en de 24- uurszorg wordt geholpen naar ambulante zorg en Pleegzorg. Clienten naar leeftijdscategorie >18 4% 42% 22% 32% 11

12 2.3 Capaciteit en productie Capaciteit 2013 Cliënten per zorgvorm 2013 Subsidie 2013*** (in ) Bezetting 2013 Capaciteit 2012 Cliënten per zorgvorm 2012 Bezetting 2012 Ambulant % % Dagbehandeling % % Residentieel % % Pleegzorg 586 * % 554* % Totaal Provincie Noord- Holland % % Jeugdzorg plus (VWS) 64/ % % Totaal ** *** ** * Inclusief toegekende uitbreiding met 41 capaciteitsplaatsen Netwerkpleegzorg ** Dit betreft het aantal unieke cliënten per zorgvorm exclusief de cliënten vrij toegankelijke zorg ( = 3.915). *** Hier is subsidie opgenomen die direct gekoppeld is aan de betreffende zorgvorm. De overige subsidies zoals vergoeding voor de huisvestingslasten en het flexbudget zijn in deze tabel niet opgenomen. 12

13 2.4 Personeel Op 31 december 2013 had Parlan 538 fte (721 medewerkers) in dienst, waarvan 76% vrouwen en 24% mannen. Daarnaast werkt Parlan met stagiaires (in 2013: 51 studenten) en met vrijwilligers / coaches. Personeelssamenstelling naar geslacht (procentueel) mannen 24% vrouwen 76% Medewerkers naar leeftijdscategorie 60> Totaal Vrouwen Mannen

14 Aantal medewerkers / dienstjaren >15 jaar jaar 5-10 jaar aantal medewerkers 2-5 jaar 0-2 jaar ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Parlan totaal (5%) jan- 13 feb- 13 Ontwikkeling arbeidsverzuim 2013 (excl. zwangerschap) mrt- 13 apr- 13 mei- 13 jun- 13 jul-13 aug- 13 sep- 13 okt- 13 nov- 13 7,69 6,96 6,26 5,67 5,7 5,83 4,46 4,16 4,54 4,51 5,32 5,2 dec- 13 Parlan totaal % cumulatief excl. zwangerschap jan 2013 tm dec ,52% In 2013 heeft voor wat betreft het verzuimbeleid de focus op het middellange en vooral op het langdurige arbeidsverzuim gelegen (meer dan 6 weken). Hoewel het jaar met een relatief hoog ziekteverzuim begon, onder meer door veel kort verzuim tijdens een aanhoudende griepgolf die eind 2012 ontstond, is het verzuim flink afgenomen ten opzichte van Het gemiddelde verzuimpercentage over 2013 bedraagt 5,52%, ten opzichte van 6,5% in

15 Naast het voeren van een actief, curatief verzuim & re-integratiebeleid is er in 2013 ook veel aandacht uitgegaan naar het preventieve verzuimbeleid. En dan met name op het gebied van veilig werken. Er is een nieuw meldingssysteem rond incidenten op de werkvloer geïmplementeerd en dat heeft geleid tot een betere follow-up na een melding van een incident. Het gevolg hiervan is dat, als er sprake is van arbeidsverzuim na een incident op de werkvloer, deze tot een minimum beperkt kan blijven, omdat eerder dan voorheen adequate maatregelen kunnen worden genomen om de reintegratie naar werk mogelijk te maken. Een belangrijk thema in 2013 was de Beroepsregistratie. Eind december 2013 stond het overgrote deel van de Parlan medewerkers met een HBO functie geregistreerd bij BAMw. Bijna alle medewerkers op een WO functie in het primaire proces zijn aangemeld voor de tijdelijke wegingsregeling bij het NIP, de NVO of het BIG register. Parlan heeft in 2013 de CEDEO-erkenning op haar opleidingsaanbod gekregen. De accreditatie van het aanbod bij BAMw is eind december gestart. In 2013 zijn de voorbereidingen op de Transitie en de Transformatie van de jeugdzorg op 1 januari 2015 geïntensiveerd. Met regelmaat wordt in alle lagen van de organisatie gesproken met medewerkers over de verwachte ontwikkelingen en mogelijke gevolgen daarvan voor onze organisatie en voor de bij ons werkzame medewerkers. Verder doen medewerkers van Parlan mee in de pilots die door gemeenten in het kader van de Transitie worden gestart in ons werkgebied. Ook tracht Parlan door middel van het motiveren van medewerkers en het faciliteren van gerichte opleidingen en trainingen de rugzak van haar werkers te vullen met kennis, die vanaf 2015 nodig zal zijn om aan de vraag van de nieuwe opdrachtgevers gehoor te kunnen geven. 15

16 3 Maatschappelijk ondernemen Parlan is een maatschappelijke organisatie die er, samen met andere jeugdhulporganisaties, onderwijs instellingen en andere organisaties in het sociale domein, aan bijdraagt dat kinderen en jongeren veilig, goed en in een gezonde omgeving kunnen opgroeien. Wij verlenen steun waar dit nodig is. Ons doel is onze hulp tijdig en op de juiste zwaarte aan te bieden. Wij werken steeds meer samen met organisaties in de voorschoolse opvang, scholen, consultatiebureaus en Centra voor Jeugd en Gezin om tijdig signalen te kunnen opvangen. Daarnaast werken wij intensief samen met partners uit de GGZ (Triversum, de Praktijk, GGZ Noord- Holland Noord en de Bascule), de (Licht) Verstandelijke Beperkten sector (Lijn5 en s Heerenloo) en de Verslavingszorg (Brijder). Wat betreft het onderwijs werken wij intensief samen met Stichting Ronduit (Spinaker), de Aloysius stichting en in Grootebroek met SBO t Palet. Een aantal belangrijke stichtingen die het werk van Parlan ondersteunen zijn: - Stichting Hervormd Weeshuis in Grootebroek - Stichting Huize van Strijen in t Zand - Stichting Katholieke Kindertehuizen in Alkmaar Verder participeren wij in Stichting de Waaier, die de samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bevordert. Overige samenwerkingsverbanden Parlan Onderstaand volgt een niet uitputtend overzicht van de overige interne en externe overleg- en samenwerkingsverbanden. Intern: o Cliëntenpanels en Jongerenraden o Overleggen met ouders / wettelijke vertegenwoordigers o Ondernemingsraad o Pleegouderraad Extern: o Diverse overheden (gemeenten, provincies, ministeries) o Onderwijs: Samenwerkingsverbanden en (koepels van samenwerkende) scholen in primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs o Bestuurlijk samenwerkingsverband BOJOZ Kop van Noord-Holland o Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Onderwijs o Lokale samenwerkingspartners, waaronder de GGD, de Centra voor Jeugd en Gezin, MEE, welzijnsorganisaties en diverse vrijwilligersorganisaties o Zorgaanbieders uit de sector, zoals de Geestelijke Gezondheids Zorg, de verslavingszorg, de zorg voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking o Bureaus Jeugdzorg en Landelijk Werkende Instellingen o Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland, bestaande uit Bureau Jeugdzorg Noord- Holland en de 6 Noord-Hollandse organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp o Bedrijfsleven, het UWV en woningcorporaties o Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland en de Associatie Jeugdzorg o Nationaal Fonds Kinderhulp o Het Kinderopvangfonds (Alert4You) 16

17 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code De Statuten van Parlan zijn opgemaakt conform de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance code Wat betreft het sturingsmodel heeft Parlan gekozen voor het Raad van Toezicht model. Parlan heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. 4.2 Toezichthoudend orgaan Zoals de Governance code aangeeft, heeft de Raad van Toezicht van Parlan tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en fungeert de Raad van Toezicht tevens als klankbord voor de Raad van Bestuur. Verder vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt zij in dit kader voor benoeming, evaluatie en ontslag. De Raad van Toezicht van Parlan bewaakt op deze wijze: De realisatie van de doelstellingen van de organisatie De strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen De financiële verslaglegging (begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening) De naleving van wet- en regelgeving De passende invulling van de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van Parlan Jaarlijks wordt het Bestuur van de organisatie geëvalueerd. De belangrijkste gesprekonderwerpen in de Raad van Toezicht waren in 2013: Maatschappelijk jaarverslag 2012 De jaarrekening 2012 en accountantsrapport De begroting 2014 De kwartaalrapportages 2013 Het beleid Kwaliteit en Veiligheid De visieontwikkeling en de gevolgen voor de organisatie met betrekking tot de Transitie en Transformatie als gevolg van de invoering van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 De intensivering van de samenwerking van Parlan met diverse samenwerkingspartners Het kwaliteitskader Voorkoming Seksueel misbruik op basis van de aanbevelingen van de commissie Samson De keuze voor de aanschaf van het nieuwe cliëntregistratiesysteem WinCare De verkoop van de panden het Bijltje in Enkhuizen en de Drieboomlaan in Hoorn. Evaluatie Raad van Toezicht Beoordeling Raad van Bestuur Jaarlijkse informele overleg met de Ondernemingsraad De Raad van Toezicht (RvT) heeft per 31 december 2013 de volgende samenstelling: Durk Kooistra (voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie) Jan Oost (lid RvT en remuneratiecommissie) Gisela Mohanlal (lid RvT) Sascha Baggerman (lid RvT) Anne Leemhuis (Lid RvT en voorzitter auditcommissie) Gijs van Rozendaal (lid van RvT en auditcommissie) 17

18 Durk Kooistra Hoofdfunctie: KooistraConsult, raadgever en toezichthouder Nevenfunctie: Voorzitter Raad van Toezicht Parlan Lid Raad van Toezicht Verslavingszorg Noord Nederland Lid Raad van Toezicht Intrakoop, inkooporganisatie voor de zorgsector Voorzitter Vrienden van het Spaarne Ziekenhuis Lid Raad van Toezicht Novae, particuliere verslavingszorg Anne Leemhuis: Hoofdfunctie: Directeur Financiën en Control, Omring Hoorn Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Parlan Jan Oost Hoofdfunctie: Commissaris van politie Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Parlan Lid Raad van Toezicht Trinitas college Heerhugowaard Gisela Mohanlal Hoofdfunctie: (Juridisch/Beleids) Adviseur rechtbank Rotterdam Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Parlan Lid Raad van Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming Gijs van Rozendaal Hoofdfunctie: Directeur MC Kwadraat b.v. Interimmanagement en Procesmanagement / Toezichthouder met een bijzondere aandacht voor organisaties op het gebied van jongeren / jeugd Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Parlan Voorzitter van Het Kinderopvangfonds Voorzitter van Sirius, het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Zuidoost Lid advisory board van lxxer (HR software) Lid advisory board Joyn (softwarebedrijf) Lid One Tier Board Ful Color bv Sascha Baggerman Hoofdfunctie: Eigenaar BGGRMN Advies Directeur ROP NL Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Parlan Voorzitter van de stichting Bevrijdingspop Haarlem Lid van de Raad van Commissarissen van Woontij Voorzitter RvT Stichting Talent and Dreams in Haarlem 4.3 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestuurt Parlan onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor strategieontwikkeling, besturen en de algemene gang van zaken, beleidsvorming en beleidsuitvoering. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is conform de geldende normen uit de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. Deze beloning komt tot uiting in de arbeidsovereenkomsten met de bestuurders, die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. Voor de hoogte van de bezoldiging en de toepassing van de Wet Normering Topinkomens, verwijzen wij naar de jaarrekening. Door openbaarheid van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur en weging van eventuele nevenfuncties door de Raad van Toezicht, wordt belangenverstrengeling voorkomen. 18

19 Er zijn heldere afspraken gemaakt tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. Zo zijn afspraken gemaakt over het strategisch beleid (1 x per 3 jaar), de planning en control cyclus, de inhoud van de periodieke rapportages, e.d. Bij de jaarlijkse evaluatie vindt overleg plaats over de gewenste inhoud van de informatievoorziening. De verantwoording gebeurt zowel schriftelijk als mondeling en heeft in ieder geval betrekking op: o Strategie en ontwikkeling Ontwikkeling toekomstvisie, jaarplan, nieuw te ontwikkelen behandel- en zorgaanbod, samenwerking met andere organisaties, de relatie met de opdrachtgevers en landelijke ontwikkelingen in het domein van het werkgebied. o Bedrijfsvoering Financiën (ontwikkeling productie en kosten, begroting, jaarrekening en jaarverslag), risicomanagement, bouw/huisvesting, ontwikkeling en harmonisatie van regelingen en interne (IT)systemen. o Bestuur issues Inspectierapportages, medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken, benchmarkresultaten, HRM onderwerpen (personeelsbeleid, arbeidsverzuim) en incidenten. De belangrijkste besluiten / gespreksonderwerpen van de Raad van Bestuur in 2013 waren: Jaarrekening en maatschappelijk jaarverslag 2012 Kaderbrief en Begroting 2014 Kwartaalgesprekken en rapportages 2013 Accountantsrapport en managementletter KPMG accountants Strategiebepaling met betrekking tot Transitie en Transformatie Jeugdzorg Aanpassing zorgaanbod afgeleid van de ontwikkeling van de zorgvraag Uitbreiding capaciteit Pleegzorg Sluiting leefgroep Toereppel per 31 december 2013 Kwaliteitskader voorkoming seksueel misbruik Opleidingsplan 2013 Rapportages van de Inspecties Jeugdzorg en Onderwijs Klachtenbehandeling Regeling gezinshuisouders Opzegging huur Antoniusgebouw in Bakkum en pand Lageweg in Hoorn Verkoop van het pand Bijltje in Enkhuizen Maatregelen naar aanleiding van Fraude op Klaas Groen Plan Innovatie telefonie Agressie protocollen Beleidslijn Identity- en securitymanagement Vernieuwing Sociaal Plan Verzuim & inzetbaarheidsbeleid medewerkers Formatieplan personeel 2013 Toekomstvisie Kennis en Innovatie Centrum Aanschaf van het nieuwe cliëntregistratiesysteem Wincare Document Uitwisselbare functies Nieuwe werkwijze consignatiediensten De Raad van Bestuur overlegt regelmatig met de Ondernemingsraad en de Pleegouderraad Parlan. Verder neemt de Raad van Bestuur deel aan de vergaderingen van Jeugdzorg Nederland, Het Instellingenberaad Noord-Holland Jeugdzorg en de Associatie Jeugdzorg. 19

20 Samenstelling Raad van Bestuur, functie, portefeuilles en nevenfuncties Els Rienstra Hoofdfunctie: Nevenfuncties: Piet Kerkvliet Hoofdfunctie: Nevenfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Parlan o Strategie o Externe vertegenwoordiging o Zorgontwikkeling en -inhoud Voorzitter Raad van Toezicht Theater de Meervaart Lid Bestuur Het Kinderopvangfonds Lid Bestuur Jeugdzorg Nederland Voorzitter Stichting Innovatie jeugdzorg Voorzitter Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland Lid Raad van Bestuur Parlan o Bedrijfsvoering (Financiën en HRM) o Huisvesting en ICT o PR en Communicatie Voorzitter Foundation NTI/NLP Limmen 4.4 Medezeggenschap Medezeggenschap cliënten Parlan heeft de medezeggenschap van cliënten en ouders ingericht via lokale cliëntbijeenkomsten en jongerenraden. Daarnaast wordt vanaf 2012 ook gewerkt met een digitaal cliëntenplatform. Ondanks diverse initiatieven is het, wegens gebrek aan belangstelling, nog niet gekomen tot het instellen van een centrale cliëntenraad. Per organisatieonderdeel worden initiatieven genomen om de communicatie met ouders en cliënten verder te verbeteren. In jongerenraden worden cliënten nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van beleid aangaande de hulp die aan hen wordt geboden. Onderwerpen die hierbij onder andere aan de orde zijn: de huisvesting, de voeding, de vrije tijdsbesteding en het leefklimaat. ParlanPanel Via kunnen cliënten hun mening geven over hulp en dienstverlening van Parlan. Leden van het ParlanPanel ontvangen een aantal keer per jaar een korte vragenlijst die online wordt ingevuld. Elke keer heeft de vragenlijst betrekking op een ander thema. Het ParlanPanel is in ontwikkeling. De eerste peiling (eind 2013) ging over het thema bereikbaarheid Medezeggenschap Pleegouders Binnen Parlan werken wij samen met de Pleegouderraad Parlan (POR). De POR bestaat uit 6 personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 3 leden. De belangrijkste onderwerpen die met de POR in 2013 zijn besproken betreffen: De consequenties van de Transitie en Transformatie Jeugdzorg voor de pleegzorg Uitkomsten van de Commissie Samson en Kwaliteitskader Rouvoet: voor de pleegzorg Symposia en ontwikkelingen binnen de pleegzorg o.a.: Pleegouders een investering waard en Uitval van ouders in de pleegzorg Wet verbetering positie pleegouders 20

21 Pleegoudervoogdij Regeling pleegzorg 2013 en regeling pleegvergoeding 2013 Pilot crisispleegzorg Deskundigheidsbevordering pleegouders Mentorschap pleegouders: pleegouders ondersteunen pleegouders Tevredenheidstoets pleegouders, pleegkinderen en ouders Werving nieuwe leden Pleegouderraad De samenstelling van de Pleegouderraad (POR) per was als volgt: Naam functie Veronique Beerepoot voorzitter Jos Kuijs secretaris Ida Pasma penningmeester Tiny Klaver lid Daniëlle v.d. Mosselaar lid Marco Berkhout lid (tot 1 oktober 2013) Medezeggenschap medewerkers In de medezeggenschapstructuur hebben medewerkers formeel inspraak via de Ondernemingsraad op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Binnen Parlan vindt er constructief overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Naast de formele overlegvergaderingen vinden er ook informele overleggen plaats, waarin gedachtenvorming en -uitwisseling plaatsvindt. Eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Dit jaar waren de onderwerpen van dit overleg de op handen zijnde Transformatie / Transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, de toekomstige positie van de medewerkers als gevolg van de op handen zijnde reorganisatie en de financiële positie van Parlan. De belangrijkste onderwerpen die in 2013 in de Ondernemingsraad zijn besproken, betreffen: Maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening 2012 Kwartaalrapportages 2013 Begroting 2014 Transitie en Transformatie Jeugdzorg Rol invoering Jeugd & Gezinswerker Aangepast beleid en uitvoering regeling Verlof & Vitaliteit Wijziging regeling gezinshuisouders Digitaal Parlan cliëntregistratiesysteem Wincare Innovatie telefonie Reorganisatie Toereppel / Schuilhoeve Nieuwe opzet bereikbaarheidsdiensten Verbetering crisisaanbod Projectplan transitie Sociaal Plan Parlan Evaluatie diverse ambulante functies Protocol Verzuim & Inzetbaarheid Uitwisselbare functies 21

22 De samenstelling van de Ondernemingsraad van Parlan is per 31 december 2013 als volgt: Naam Functie in organisatie Bedrijfsonderdeel Gerrian Kraaijeveld (vz) Jeugd & Gezinswerker Dagbehandeling Klaas Groen Ronald Gunst Gezinsmedewerker Families First / Centraal Bureau Ambulante Spoedhulp Jessica van der Werf Pedagogisch medewerker Samen Anders Noord- Kennemerland Cynthia de Wolf Ambulant / pedagogisch werker Transferium Edsel Maars Pleegzorgwerker servicepunt Centraal Bureau /voordeurteam Baki Torbacioglu Ambulant werker Jeugdhulp West-Friesland Henk de Groot Senior groepsleider Jol Klaas Groen Ivonne Groenenboom Pedagogisch medewerker Centrum voor Kop Noord-Holland Dagbehandeling Angela Jansen Leidinggevende Jeugdhulp Noord Kennemerland Sonja Silver Ambulant werker Jeugdhulp West-Friesland Jose Blom (t/m april Pleegzorgwerker Servicepunt Centraal Bureau 2013) Anneruth Holvast Gezinsmedewerker Families First / Centraal Bureau Ambulante Spoedhulp Reinier de Weerdt Gezinsmedewerker Families First Ambulante Spoedhulp Centraal Bureau 22

23 5 Beleid, inspanningen en prestaties Het Strategisch beleid van Parlan is vastgelegd in het Strategisch beleidsplan Power, Participatie, Partnership, Passie, Parlan. In ons koersdocument Parlan samen met anderen, afgeleid van het Strategisch Plan , is aangegeven op welke wijze wij de jeugdhulp samen met gemeenten en andere maatschappelijke organisaties rond gezinnen en jeugd vorm gaan geven. Hiermee geven wij richting aan de door ons voorgestane koers bij de Transitie en Transformatie van de Jeugdzorg per 1 januari Missie en visie Parlan staat voor kinderen en jongeren die opgroeien en zich ontwikkelen in een omgeving, waarin zij veilig zijn en zich thuis voelen. 5.2 Kernwaarden Eigen Kracht Onze hulp is gericht op het vergroten van de eigen kracht van kinderen, opvoeders en hun omgeving om zo tot optimale participatie in onze samenwerking te komen. Eén gezin, één plan, één regisseur Duidelijke hulp; weten waar je aan toe bent en wanneer. Parlan werkt volgens het principe van één gezin, één plan, Met onze Jeugd & Gezinswerker als aanspreekpunt is het contact altijd direct en vertrouwd. Daar waar de kinderen zijn Parlan is steeds meer dáár waar de kinderen zijn. In de wijk, op school, in de kinderopvang en peuterspeelzalen en in Centra voor Jeugd en Gezin. En ook op virtuele plekken als Facebook en Twitter. Samen met anderen Oplossen van problemen doe je samen. Parlan bouwt graag de samenwerking met onze regionale en lokale partners uit. Dit kan leiden tot nieuwe verbanden met onverwachte partners. Tijdige, betrouwbare en herkenbare hulp Betrouwbaarheid is de basis van onze hulp. Parlan probeert in een situatie, die voor een gezin vaak al lastig genoeg is, haar hulp duidelijk en herkenbaar te houden. Daarbij zoeken wij met het gezin naar de hulp die nodig is. Kwaliteit en onderzoek Na de cliënt zelf, zijn professionals met hun kennis, kunde en inzet de belangrijkste factor voor succes. Parlan investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers en vraagt van allen inzet om talenten te ontwikkelen en in te zetten. 5.3 De geboden hulpvormen / activiteiten in De geboden hulp in 2013 kan worden onderverdeeld in de volgende hulpvormen: Ambulante hulp In 2013 hebben cliënten ambulante hulp ontvangen, gefinancierd door provinciale subsidie. Daarnaast hebben door subsidies van o.a. gemeenten en scholen 987 kinderen hulp gekregen in de vrij toegankelijke zorg. Deze ambulante hulp wordt geboden vanuit de drie regio s van Parlan. 23

Maatschappelijk jaarverslag 2014 Parlan Jeugd & Opvoedhulp

Maatschappelijk jaarverslag 2014 Parlan Jeugd & Opvoedhulp Maatschappelijk jaarverslag 2014 Parlan Jeugd & Opvoedhulp 1 Inleiding Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag 1 2014 van Parlan Jeugd & Opvoedhulp. Een verslag van een dynamisch jaar! De verleiding

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. POR (pleegouderraad Parlan)

Jaarverslag 2014. POR (pleegouderraad Parlan) Jaarverslag 2014 POR (pleegouderraad Parlan) Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Verslag van bestuur... 3 2.1 Jaar 2014... 3 2.2 Samenstelling POR... 5 2.3 Jaar 2015... 5 3. Jaarrekening... 6 4. Conclusie

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013:

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Van perspectief middels plan naar resultaat! Inleiding Eigenlijk is het feit dat ook 2013 een roerig jaar is geweest, normaler dan het zou zijn als het een rustig

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Naar de Gemeente Terugblik 2014 Dat 2014 geen rustig jaar zou worden wisten we al enige tijd. De overgang van een rijks gefinancierde organisatie naar een organisatie

Nadere informatie

Parlan samen met anderen. Parlan en de transitie

Parlan samen met anderen. Parlan en de transitie Parlan samen met anderen Parlan en de transitie 3 Parlan samen met anderen Inhoud 1. De toekomst van Parlan 1.1 Parlan en de transformatie 1.2 Missie en visie Parlan 1.3 Positionering Parlan 2. Parlan

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen.

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen. Werkgebied Regio Midden en Zuid Kennemerland met de gemeenten: Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Haarlem Heemstede Bloemendaal / Bennebroek Haarlemmerliede Zandvoort Locaties Missie: OCK het Spalier

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland BINNENGEKOMEN 1 4 SEP, 2012 Zr, 2-L)C4.A.8 - Integraal Toezicht Jeugdzaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - cot_ Lete > Retouradres Postbus 19201 3501 DE Utrecht Gemeente Wormerland t.a.v.

Nadere informatie

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Ieder kind wil.ongeacht wat hij heeft meegemaakt ergens bij horen thuis kunnen zeggen vertrouwde mensen om zich heen en

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

in 2012 Kompaan en De Bocht

in 2012 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2012 In het maatschappelijk jaardocument van 2012 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Kompaan

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen.

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen. Rotterdam, 11 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J.J. Rijken (Leefbaar Rotterdam) over conclusies en aanbevelingen van de commissie Samson. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) Maart 2015 HCG/TK/ES SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) DE ORGANISATIE Al meer dan 60 jaar is in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. ondersteunt

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Aandacht voor trajecten

Aandacht voor trajecten Aandacht voor trajecten Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Transferium Jeugdzorg Verkorten doorlooptijden Binnen Transferium is afgelopen jaar opnieuw hard gewerkt om de doorlooptijden terug te brengen.

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 19-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) C. Begeleiding (Christie en Albert) D. Behandeling (Rosèl) E. Verblijf Product

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp

Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp Terugkoppeling Verbreed overleg atelier de trap af 16 juli 2015 Transformatie Jeugdhulp, Programma Sociaal Domein 0 Bespreking Transformatie en effecten

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 04-08-2015

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat Profiel Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat 4 december 2015 Opdrachtgever Jeugdformaat Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga en Jeannette van der

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Schoutenveld 502 7327BV APELDOORN

Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Schoutenveld 502 7327BV APELDOORN Inspectierapport Het Nannybureau (GOB) Schoutenveld 502 7327BV APELDOORN Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 13-02-2012 In opdracht van gemeente: APELDOORN Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Juzt. 1. Juzt

Inhoudsopgave Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Juzt. 1. Juzt Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht April 2013 Inhoudsopgave Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Juzt 1. Juzt De organisatie Visie, missie, kernwaarden Beleidsontwikkelingen Kerncijfers Besturingsmodel

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie