Maatschappelijk jaarverslag 2013 Parlan Jeugd & Opvoedhulp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk jaarverslag 2013 Parlan Jeugd & Opvoedhulp"

Transcriptie

1 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Parlan Jeugd & Opvoedhulp 1

2 Inleiding Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag 2013 van Parlan Jeugd & Opvoedhulp. Dit jaarverslag hebben wij opgesteld volgens het format, zoals dit is opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Jeugdzorg Nederland. In 2013 hebben onze medewerkers zich bijzonder ingespannen om aan de steeds maar toenemende vraag naar jeugdhulp te kunnen voldoen. Er is een toenemende vraag naar Ambulante hulp, Pleegzorg en Gezinshuizen. Het is goed vast te stellen dat ons zorgaanbod zich steeds meer gaat verhouden tot de koers die wij hebben vastgelegd in ons Strategisch Beleidsplan Power, Participatie, Partnership, Passie, Parlan (zie op onder Parlan / missie en visie). Onze koers is in lijn met de onlangs aangenomen Jeugdwet en de koers, zoals deze door de Provincie Noord-Holland en de gemeenten in ons werkgebied wordt voorgestaan. Het jaar 2013 heeft nadrukkelijk in het teken gestaan van de voorbereiding op de transitie en transformatie van de Jeugdzorg op 1 januari Leidend voor ons is de richting zoals deze is vastgelegd in ons koersdocument Parlan samen met anderen (zie op onder Parlan / missie en visie). Afgeleid van het Strategisch Plan is in dit document aangegeven op welke wijze wij de jeugdhulp samen met gemeenten en andere maatschappelijke organisaties rond gezinnen en jeugd vorm gaan geven. Veel inzet is gepleegd om samen met onze partners in de jeugdzorgsector, met de gemeenten en met de samenwerkingsverbanden van scholen te komen tot een Innovatie agenda, waarin wij met elkaar een beeld schetsen van hoe tot innovatie en transformatie van de jeugdhulp kan worden gekomen. Inmiddels doen medewerkers van Parlan actief mee aan gemeentelijke wijk / gebiedsteams. Veel aandacht is besteed aan de verdere invoering van de jeugd & gezinswerker als belangrijke pijler bij de uitwerking van één kind, één gezin, één plan. Ook is hard gewerkt aan de verdere ambulantisering van de crisiszorg, de individuele zelfstandigheid trainingscentra voor jongeren en de verdere uitbreiding van de pleegzorg en de gezinshuizen. Met betrekking tot al deze onderwerpen is de effectiviteit en efficiency verbeterd. Ook de verdere ontwikkeling van de trajectzorg binnen Transferium en de aandacht voor de arbeidstoeleiding kregen verder vorm. Tot slot noemen wij ons besluit om over te gaan op Wincare, een innovatief cliëntregistratiesysteem, dat onze cliënten en de hulpverleners optimaal in staat moet stellen onze hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren. Door een solide financieel beleid is het ons gelukt het jaar 2013 af te sluiten met een positief resultaat van ,-. In 2012 is de doelstelling geformuleerd het eigen vermogen te verhogen tot 10% van de omzet, ofwel 4,5 miljoen. Door het gerealiseerde positieve resultaat 2013 en het begrote overschot op de begroting 2014 gaan wij deze doelstelling naar verwachting realiseren. Deze ontwikkeling vinden wij belangrijk om voldoende buffer te hebben voor de komende meer onzekere jaren als gevolg van de Transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten. Door verdere verbetering van onze ondersteunende processen kunnen de uitvoerende medewerkers zich steeds beter richten op de primaire taak van Parlan: het bieden van jeugd- en opvoedhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Op deze plaats willen wij onze grote waardering uitspreken voor onze medewerkers en onze partners met wie wij in 2013 ruim unieke cliënten, binnen zorgvormen, op een adequate manier hebben ondersteund. 2

3 Voor een nadere toelichting verwijzen wij graag naar ons digitaal jaarverslag 2013, waarin onze cliënten en onze medewerkers u vertellen over de behaalde resultaten. Dit digitale jaarverslag zal in juni beschikbaar komen op onze website Alkmaar, april Raad van Bestuur Parlan Els Rienstra en Piet Kerkvliet 3

4 Inhoudsopgave Inleiding A. Maatschappelijk verslag 1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE KERNPRESTATIES AANTAL CLIËNTEN SPECIFICATIE DIVERSE ZORGVORMEN / ACTIVITEITEN CAPACITEIT EN PRODUCTIE PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN TOEZICHT, BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP GOVERNANCE CODE TOEZICHTHOUDEND ORGAAN RAAD VAN BESTUUR MEDEZEGGENSCHAP Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap Pleegouders Medezeggenschap medewerkers BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MISSIE EN VISIE KERNWAARDEN DE GEBODEN HULPVORMEN / ACTIVITEITEN IN BELANGRIJKSTE BELEIDSMATIGE ONTWIKKELINGEN KWALITEIT Kwaliteit van zorg Wachtlijsten Klachten Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk FINANCIEEL BELEID Hoofdlijnen Financieel Beleid Financiële positie op balansdatum Overige financiële zaken Toekomstverwachtingen B. Jaarrekening C. DIGIMV 4

5 1 Profiel van de organisatie Naam verslag leggende rechtspersoon : Stichting Parlan Adres : Van der Lijnstraat 9 Postcode : 1817 EH Plaats : Alkmaar Telefoonnummer : Identificatie nr. Kamer van Koophandel : adres : Website : Rechtsvorm : Stichting Stichting Parlan is een zelfstandige rechtspersoon. Er zijn geen andere rechtspersonen juridisch verbonden met Parlan. 5

6 6

7 2 Kernprestaties 2.1 Aantal cliënten Parlan heeft in 2013 aan cliënten hulp geboden; een toename van ruim 7% ten opzichte van Het aantal unieke cliënten per zorgvorm is in 2013 toegenomen tot 4.902, een toename van ruim 12,5%. Unieke cliënten Unieke cliënten per zorgvorm Provinciaal geïndiceerde zorg Aansluiting jeugdzorg/lokaal jeugdbeleid (5%) Totaal provinciaal gefinancierde zorg Transferium Jeugdzorg Vrij toegankelijke zorg Totaal Parlan

8 8

9 Unieke cliënten van Parlan Regio Gefinancierd door Rijk en Provincie Vrij toegankelijk gefinancierd door gemeenten en derden Totaal Kop van Noord Holland Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Noord Kennemerland Alkmaar Bergen (NH) Castricum Graft-de-Rijp 6 6 Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer West-Friesland Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec Overige gemeenten Eindtotaal

10 2.2 Specificatie diverse zorgvormen / activiteiten In onderstaande tabellen is een specificatie opgenomen van de diverse zorgvormen / activiteiten, die Parlan biedt. Hierbij wordt opgemerkt dat het aantal cliënten per zorgvorm hoger is dan het aantal unieke cliënten, omdat een cliënt meerdere vormen van zorg kan krijgen; bijvoorbeeld een kind woont in een pleeggezin en maakt ook gebruik van de hulp van een Centrum voor Dagbehandeling. De toename van het aantal cliënten vindt met name plaats bij de ambulante trajecten en de Pleegzorg. De verschuiving naar deze hulpvormen in de buurt van de woonplaats en natuurlijke omgeving van het kind (daar waar de kinderen zijn) en meer kleinschalige hulpvormen sluit aan op het beleid van de diverse overheden en past in ons eigen Parlan beleid. De volgende zaken zien wij als mogelijke oorzaak van de toename van de groei van de jeugdhulp: 1. Door de toename van het aantal meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld verwijst het Advies Meldpunt Kindermishandeling (AMK) meer cliënten door naar Parlan; 2. Er is een toename van ruim 200 cliënten in de niet geïndiceerde zorg. Er zijn meer aanvragen voor Bemoeizorg, maar ook naar vervolghulp van de Centra voor Jeugd en Gezin en de Zorg Advies Teams op scholen; 3. In algemene zin zien wij een toenemende vraag als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toename van eenoudergezinnen (ca. 70% van onze cliënten bestaat uit kinderen uit eenoudergezinnen), het toenemende aantal (vecht)scheidingen, toenemende werkeloosheid, schuldenproblematiek en toenemende complexiteit van de maatschappij. Regio Totaal Provinciaal gefinancierde zorg. Transferium Vrij Toegankelijk Totaal cliënten per zorgvorm Kop van Noord- Holland Noord-Kennemerland West-Friesland Overige regio s Totaal Totaal

11 Regio's Ambulant Dagbehandeling 24- uurszorg Pleegzorg Crisis Aansluiting Lokaal Jeugdbeleid Totaal Provinciaal gefinancierde zorg. Kop van Noord- Holland Noord- Kennemerland West-Friesland Overige regio s Totaal Totaal * *Vorig jaar integraal opgenomen in overige zorgvormen en niet separaat vermeld We zien dat in 2013 ons beleid om meer zorg te bieden in gezinssituaties (o.a. bij gezinnen thuis) steeds meer vorm krijgt. We zien een duidelijke toename van de ambulante zorg en de Pleegzorg en zien een duidelijke verschuiving van het aantal cliënten dat in de Dagbehandeling en de 24- uurszorg wordt geholpen naar ambulante zorg en Pleegzorg. Clienten naar leeftijdscategorie >18 4% 42% 22% 32% 11

12 2.3 Capaciteit en productie Capaciteit 2013 Cliënten per zorgvorm 2013 Subsidie 2013*** (in ) Bezetting 2013 Capaciteit 2012 Cliënten per zorgvorm 2012 Bezetting 2012 Ambulant % % Dagbehandeling % % Residentieel % % Pleegzorg 586 * % 554* % Totaal Provincie Noord- Holland % % Jeugdzorg plus (VWS) 64/ % % Totaal ** *** ** * Inclusief toegekende uitbreiding met 41 capaciteitsplaatsen Netwerkpleegzorg ** Dit betreft het aantal unieke cliënten per zorgvorm exclusief de cliënten vrij toegankelijke zorg ( = 3.915). *** Hier is subsidie opgenomen die direct gekoppeld is aan de betreffende zorgvorm. De overige subsidies zoals vergoeding voor de huisvestingslasten en het flexbudget zijn in deze tabel niet opgenomen. 12

13 2.4 Personeel Op 31 december 2013 had Parlan 538 fte (721 medewerkers) in dienst, waarvan 76% vrouwen en 24% mannen. Daarnaast werkt Parlan met stagiaires (in 2013: 51 studenten) en met vrijwilligers / coaches. Personeelssamenstelling naar geslacht (procentueel) mannen 24% vrouwen 76% Medewerkers naar leeftijdscategorie 60> Totaal Vrouwen Mannen

14 Aantal medewerkers / dienstjaren >15 jaar jaar 5-10 jaar aantal medewerkers 2-5 jaar 0-2 jaar ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Parlan totaal (5%) jan- 13 feb- 13 Ontwikkeling arbeidsverzuim 2013 (excl. zwangerschap) mrt- 13 apr- 13 mei- 13 jun- 13 jul-13 aug- 13 sep- 13 okt- 13 nov- 13 7,69 6,96 6,26 5,67 5,7 5,83 4,46 4,16 4,54 4,51 5,32 5,2 dec- 13 Parlan totaal % cumulatief excl. zwangerschap jan 2013 tm dec ,52% In 2013 heeft voor wat betreft het verzuimbeleid de focus op het middellange en vooral op het langdurige arbeidsverzuim gelegen (meer dan 6 weken). Hoewel het jaar met een relatief hoog ziekteverzuim begon, onder meer door veel kort verzuim tijdens een aanhoudende griepgolf die eind 2012 ontstond, is het verzuim flink afgenomen ten opzichte van Het gemiddelde verzuimpercentage over 2013 bedraagt 5,52%, ten opzichte van 6,5% in

15 Naast het voeren van een actief, curatief verzuim & re-integratiebeleid is er in 2013 ook veel aandacht uitgegaan naar het preventieve verzuimbeleid. En dan met name op het gebied van veilig werken. Er is een nieuw meldingssysteem rond incidenten op de werkvloer geïmplementeerd en dat heeft geleid tot een betere follow-up na een melding van een incident. Het gevolg hiervan is dat, als er sprake is van arbeidsverzuim na een incident op de werkvloer, deze tot een minimum beperkt kan blijven, omdat eerder dan voorheen adequate maatregelen kunnen worden genomen om de reintegratie naar werk mogelijk te maken. Een belangrijk thema in 2013 was de Beroepsregistratie. Eind december 2013 stond het overgrote deel van de Parlan medewerkers met een HBO functie geregistreerd bij BAMw. Bijna alle medewerkers op een WO functie in het primaire proces zijn aangemeld voor de tijdelijke wegingsregeling bij het NIP, de NVO of het BIG register. Parlan heeft in 2013 de CEDEO-erkenning op haar opleidingsaanbod gekregen. De accreditatie van het aanbod bij BAMw is eind december gestart. In 2013 zijn de voorbereidingen op de Transitie en de Transformatie van de jeugdzorg op 1 januari 2015 geïntensiveerd. Met regelmaat wordt in alle lagen van de organisatie gesproken met medewerkers over de verwachte ontwikkelingen en mogelijke gevolgen daarvan voor onze organisatie en voor de bij ons werkzame medewerkers. Verder doen medewerkers van Parlan mee in de pilots die door gemeenten in het kader van de Transitie worden gestart in ons werkgebied. Ook tracht Parlan door middel van het motiveren van medewerkers en het faciliteren van gerichte opleidingen en trainingen de rugzak van haar werkers te vullen met kennis, die vanaf 2015 nodig zal zijn om aan de vraag van de nieuwe opdrachtgevers gehoor te kunnen geven. 15

16 3 Maatschappelijk ondernemen Parlan is een maatschappelijke organisatie die er, samen met andere jeugdhulporganisaties, onderwijs instellingen en andere organisaties in het sociale domein, aan bijdraagt dat kinderen en jongeren veilig, goed en in een gezonde omgeving kunnen opgroeien. Wij verlenen steun waar dit nodig is. Ons doel is onze hulp tijdig en op de juiste zwaarte aan te bieden. Wij werken steeds meer samen met organisaties in de voorschoolse opvang, scholen, consultatiebureaus en Centra voor Jeugd en Gezin om tijdig signalen te kunnen opvangen. Daarnaast werken wij intensief samen met partners uit de GGZ (Triversum, de Praktijk, GGZ Noord- Holland Noord en de Bascule), de (Licht) Verstandelijke Beperkten sector (Lijn5 en s Heerenloo) en de Verslavingszorg (Brijder). Wat betreft het onderwijs werken wij intensief samen met Stichting Ronduit (Spinaker), de Aloysius stichting en in Grootebroek met SBO t Palet. Een aantal belangrijke stichtingen die het werk van Parlan ondersteunen zijn: - Stichting Hervormd Weeshuis in Grootebroek - Stichting Huize van Strijen in t Zand - Stichting Katholieke Kindertehuizen in Alkmaar Verder participeren wij in Stichting de Waaier, die de samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bevordert. Overige samenwerkingsverbanden Parlan Onderstaand volgt een niet uitputtend overzicht van de overige interne en externe overleg- en samenwerkingsverbanden. Intern: o Cliëntenpanels en Jongerenraden o Overleggen met ouders / wettelijke vertegenwoordigers o Ondernemingsraad o Pleegouderraad Extern: o Diverse overheden (gemeenten, provincies, ministeries) o Onderwijs: Samenwerkingsverbanden en (koepels van samenwerkende) scholen in primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs o Bestuurlijk samenwerkingsverband BOJOZ Kop van Noord-Holland o Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Onderwijs o Lokale samenwerkingspartners, waaronder de GGD, de Centra voor Jeugd en Gezin, MEE, welzijnsorganisaties en diverse vrijwilligersorganisaties o Zorgaanbieders uit de sector, zoals de Geestelijke Gezondheids Zorg, de verslavingszorg, de zorg voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking o Bureaus Jeugdzorg en Landelijk Werkende Instellingen o Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland, bestaande uit Bureau Jeugdzorg Noord- Holland en de 6 Noord-Hollandse organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp o Bedrijfsleven, het UWV en woningcorporaties o Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland en de Associatie Jeugdzorg o Nationaal Fonds Kinderhulp o Het Kinderopvangfonds (Alert4You) 16

17 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code De Statuten van Parlan zijn opgemaakt conform de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance code Wat betreft het sturingsmodel heeft Parlan gekozen voor het Raad van Toezicht model. Parlan heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. 4.2 Toezichthoudend orgaan Zoals de Governance code aangeeft, heeft de Raad van Toezicht van Parlan tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en fungeert de Raad van Toezicht tevens als klankbord voor de Raad van Bestuur. Verder vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt zij in dit kader voor benoeming, evaluatie en ontslag. De Raad van Toezicht van Parlan bewaakt op deze wijze: De realisatie van de doelstellingen van de organisatie De strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen De financiële verslaglegging (begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening) De naleving van wet- en regelgeving De passende invulling van de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van Parlan Jaarlijks wordt het Bestuur van de organisatie geëvalueerd. De belangrijkste gesprekonderwerpen in de Raad van Toezicht waren in 2013: Maatschappelijk jaarverslag 2012 De jaarrekening 2012 en accountantsrapport De begroting 2014 De kwartaalrapportages 2013 Het beleid Kwaliteit en Veiligheid De visieontwikkeling en de gevolgen voor de organisatie met betrekking tot de Transitie en Transformatie als gevolg van de invoering van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 De intensivering van de samenwerking van Parlan met diverse samenwerkingspartners Het kwaliteitskader Voorkoming Seksueel misbruik op basis van de aanbevelingen van de commissie Samson De keuze voor de aanschaf van het nieuwe cliëntregistratiesysteem WinCare De verkoop van de panden het Bijltje in Enkhuizen en de Drieboomlaan in Hoorn. Evaluatie Raad van Toezicht Beoordeling Raad van Bestuur Jaarlijkse informele overleg met de Ondernemingsraad De Raad van Toezicht (RvT) heeft per 31 december 2013 de volgende samenstelling: Durk Kooistra (voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie) Jan Oost (lid RvT en remuneratiecommissie) Gisela Mohanlal (lid RvT) Sascha Baggerman (lid RvT) Anne Leemhuis (Lid RvT en voorzitter auditcommissie) Gijs van Rozendaal (lid van RvT en auditcommissie) 17

18 Durk Kooistra Hoofdfunctie: KooistraConsult, raadgever en toezichthouder Nevenfunctie: Voorzitter Raad van Toezicht Parlan Lid Raad van Toezicht Verslavingszorg Noord Nederland Lid Raad van Toezicht Intrakoop, inkooporganisatie voor de zorgsector Voorzitter Vrienden van het Spaarne Ziekenhuis Lid Raad van Toezicht Novae, particuliere verslavingszorg Anne Leemhuis: Hoofdfunctie: Directeur Financiën en Control, Omring Hoorn Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Parlan Jan Oost Hoofdfunctie: Commissaris van politie Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Parlan Lid Raad van Toezicht Trinitas college Heerhugowaard Gisela Mohanlal Hoofdfunctie: (Juridisch/Beleids) Adviseur rechtbank Rotterdam Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Parlan Lid Raad van Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming Gijs van Rozendaal Hoofdfunctie: Directeur MC Kwadraat b.v. Interimmanagement en Procesmanagement / Toezichthouder met een bijzondere aandacht voor organisaties op het gebied van jongeren / jeugd Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Parlan Voorzitter van Het Kinderopvangfonds Voorzitter van Sirius, het Openbaar Primair Onderwijs in Amsterdam Zuidoost Lid advisory board van lxxer (HR software) Lid advisory board Joyn (softwarebedrijf) Lid One Tier Board Ful Color bv Sascha Baggerman Hoofdfunctie: Eigenaar BGGRMN Advies Directeur ROP NL Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Parlan Voorzitter van de stichting Bevrijdingspop Haarlem Lid van de Raad van Commissarissen van Woontij Voorzitter RvT Stichting Talent and Dreams in Haarlem 4.3 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestuurt Parlan onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor strategieontwikkeling, besturen en de algemene gang van zaken, beleidsvorming en beleidsuitvoering. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is conform de geldende normen uit de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. Deze beloning komt tot uiting in de arbeidsovereenkomsten met de bestuurders, die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. Voor de hoogte van de bezoldiging en de toepassing van de Wet Normering Topinkomens, verwijzen wij naar de jaarrekening. Door openbaarheid van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur en weging van eventuele nevenfuncties door de Raad van Toezicht, wordt belangenverstrengeling voorkomen. 18

19 Er zijn heldere afspraken gemaakt tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. Zo zijn afspraken gemaakt over het strategisch beleid (1 x per 3 jaar), de planning en control cyclus, de inhoud van de periodieke rapportages, e.d. Bij de jaarlijkse evaluatie vindt overleg plaats over de gewenste inhoud van de informatievoorziening. De verantwoording gebeurt zowel schriftelijk als mondeling en heeft in ieder geval betrekking op: o Strategie en ontwikkeling Ontwikkeling toekomstvisie, jaarplan, nieuw te ontwikkelen behandel- en zorgaanbod, samenwerking met andere organisaties, de relatie met de opdrachtgevers en landelijke ontwikkelingen in het domein van het werkgebied. o Bedrijfsvoering Financiën (ontwikkeling productie en kosten, begroting, jaarrekening en jaarverslag), risicomanagement, bouw/huisvesting, ontwikkeling en harmonisatie van regelingen en interne (IT)systemen. o Bestuur issues Inspectierapportages, medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken, benchmarkresultaten, HRM onderwerpen (personeelsbeleid, arbeidsverzuim) en incidenten. De belangrijkste besluiten / gespreksonderwerpen van de Raad van Bestuur in 2013 waren: Jaarrekening en maatschappelijk jaarverslag 2012 Kaderbrief en Begroting 2014 Kwartaalgesprekken en rapportages 2013 Accountantsrapport en managementletter KPMG accountants Strategiebepaling met betrekking tot Transitie en Transformatie Jeugdzorg Aanpassing zorgaanbod afgeleid van de ontwikkeling van de zorgvraag Uitbreiding capaciteit Pleegzorg Sluiting leefgroep Toereppel per 31 december 2013 Kwaliteitskader voorkoming seksueel misbruik Opleidingsplan 2013 Rapportages van de Inspecties Jeugdzorg en Onderwijs Klachtenbehandeling Regeling gezinshuisouders Opzegging huur Antoniusgebouw in Bakkum en pand Lageweg in Hoorn Verkoop van het pand Bijltje in Enkhuizen Maatregelen naar aanleiding van Fraude op Klaas Groen Plan Innovatie telefonie Agressie protocollen Beleidslijn Identity- en securitymanagement Vernieuwing Sociaal Plan Verzuim & inzetbaarheidsbeleid medewerkers Formatieplan personeel 2013 Toekomstvisie Kennis en Innovatie Centrum Aanschaf van het nieuwe cliëntregistratiesysteem Wincare Document Uitwisselbare functies Nieuwe werkwijze consignatiediensten De Raad van Bestuur overlegt regelmatig met de Ondernemingsraad en de Pleegouderraad Parlan. Verder neemt de Raad van Bestuur deel aan de vergaderingen van Jeugdzorg Nederland, Het Instellingenberaad Noord-Holland Jeugdzorg en de Associatie Jeugdzorg. 19

20 Samenstelling Raad van Bestuur, functie, portefeuilles en nevenfuncties Els Rienstra Hoofdfunctie: Nevenfuncties: Piet Kerkvliet Hoofdfunctie: Nevenfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Parlan o Strategie o Externe vertegenwoordiging o Zorgontwikkeling en -inhoud Voorzitter Raad van Toezicht Theater de Meervaart Lid Bestuur Het Kinderopvangfonds Lid Bestuur Jeugdzorg Nederland Voorzitter Stichting Innovatie jeugdzorg Voorzitter Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland Lid Raad van Bestuur Parlan o Bedrijfsvoering (Financiën en HRM) o Huisvesting en ICT o PR en Communicatie Voorzitter Foundation NTI/NLP Limmen 4.4 Medezeggenschap Medezeggenschap cliënten Parlan heeft de medezeggenschap van cliënten en ouders ingericht via lokale cliëntbijeenkomsten en jongerenraden. Daarnaast wordt vanaf 2012 ook gewerkt met een digitaal cliëntenplatform. Ondanks diverse initiatieven is het, wegens gebrek aan belangstelling, nog niet gekomen tot het instellen van een centrale cliëntenraad. Per organisatieonderdeel worden initiatieven genomen om de communicatie met ouders en cliënten verder te verbeteren. In jongerenraden worden cliënten nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van beleid aangaande de hulp die aan hen wordt geboden. Onderwerpen die hierbij onder andere aan de orde zijn: de huisvesting, de voeding, de vrije tijdsbesteding en het leefklimaat. ParlanPanel Via kunnen cliënten hun mening geven over hulp en dienstverlening van Parlan. Leden van het ParlanPanel ontvangen een aantal keer per jaar een korte vragenlijst die online wordt ingevuld. Elke keer heeft de vragenlijst betrekking op een ander thema. Het ParlanPanel is in ontwikkeling. De eerste peiling (eind 2013) ging over het thema bereikbaarheid Medezeggenschap Pleegouders Binnen Parlan werken wij samen met de Pleegouderraad Parlan (POR). De POR bestaat uit 6 personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 3 leden. De belangrijkste onderwerpen die met de POR in 2013 zijn besproken betreffen: De consequenties van de Transitie en Transformatie Jeugdzorg voor de pleegzorg Uitkomsten van de Commissie Samson en Kwaliteitskader Rouvoet: voor de pleegzorg Symposia en ontwikkelingen binnen de pleegzorg o.a.: Pleegouders een investering waard en Uitval van ouders in de pleegzorg Wet verbetering positie pleegouders 20

21 Pleegoudervoogdij Regeling pleegzorg 2013 en regeling pleegvergoeding 2013 Pilot crisispleegzorg Deskundigheidsbevordering pleegouders Mentorschap pleegouders: pleegouders ondersteunen pleegouders Tevredenheidstoets pleegouders, pleegkinderen en ouders Werving nieuwe leden Pleegouderraad De samenstelling van de Pleegouderraad (POR) per was als volgt: Naam functie Veronique Beerepoot voorzitter Jos Kuijs secretaris Ida Pasma penningmeester Tiny Klaver lid Daniëlle v.d. Mosselaar lid Marco Berkhout lid (tot 1 oktober 2013) Medezeggenschap medewerkers In de medezeggenschapstructuur hebben medewerkers formeel inspraak via de Ondernemingsraad op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Binnen Parlan vindt er constructief overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Naast de formele overlegvergaderingen vinden er ook informele overleggen plaats, waarin gedachtenvorming en -uitwisseling plaatsvindt. Eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Dit jaar waren de onderwerpen van dit overleg de op handen zijnde Transformatie / Transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, de toekomstige positie van de medewerkers als gevolg van de op handen zijnde reorganisatie en de financiële positie van Parlan. De belangrijkste onderwerpen die in 2013 in de Ondernemingsraad zijn besproken, betreffen: Maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening 2012 Kwartaalrapportages 2013 Begroting 2014 Transitie en Transformatie Jeugdzorg Rol invoering Jeugd & Gezinswerker Aangepast beleid en uitvoering regeling Verlof & Vitaliteit Wijziging regeling gezinshuisouders Digitaal Parlan cliëntregistratiesysteem Wincare Innovatie telefonie Reorganisatie Toereppel / Schuilhoeve Nieuwe opzet bereikbaarheidsdiensten Verbetering crisisaanbod Projectplan transitie Sociaal Plan Parlan Evaluatie diverse ambulante functies Protocol Verzuim & Inzetbaarheid Uitwisselbare functies 21

22 De samenstelling van de Ondernemingsraad van Parlan is per 31 december 2013 als volgt: Naam Functie in organisatie Bedrijfsonderdeel Gerrian Kraaijeveld (vz) Jeugd & Gezinswerker Dagbehandeling Klaas Groen Ronald Gunst Gezinsmedewerker Families First / Centraal Bureau Ambulante Spoedhulp Jessica van der Werf Pedagogisch medewerker Samen Anders Noord- Kennemerland Cynthia de Wolf Ambulant / pedagogisch werker Transferium Edsel Maars Pleegzorgwerker servicepunt Centraal Bureau /voordeurteam Baki Torbacioglu Ambulant werker Jeugdhulp West-Friesland Henk de Groot Senior groepsleider Jol Klaas Groen Ivonne Groenenboom Pedagogisch medewerker Centrum voor Kop Noord-Holland Dagbehandeling Angela Jansen Leidinggevende Jeugdhulp Noord Kennemerland Sonja Silver Ambulant werker Jeugdhulp West-Friesland Jose Blom (t/m april Pleegzorgwerker Servicepunt Centraal Bureau 2013) Anneruth Holvast Gezinsmedewerker Families First / Centraal Bureau Ambulante Spoedhulp Reinier de Weerdt Gezinsmedewerker Families First Ambulante Spoedhulp Centraal Bureau 22

23 5 Beleid, inspanningen en prestaties Het Strategisch beleid van Parlan is vastgelegd in het Strategisch beleidsplan Power, Participatie, Partnership, Passie, Parlan. In ons koersdocument Parlan samen met anderen, afgeleid van het Strategisch Plan , is aangegeven op welke wijze wij de jeugdhulp samen met gemeenten en andere maatschappelijke organisaties rond gezinnen en jeugd vorm gaan geven. Hiermee geven wij richting aan de door ons voorgestane koers bij de Transitie en Transformatie van de Jeugdzorg per 1 januari Missie en visie Parlan staat voor kinderen en jongeren die opgroeien en zich ontwikkelen in een omgeving, waarin zij veilig zijn en zich thuis voelen. 5.2 Kernwaarden Eigen Kracht Onze hulp is gericht op het vergroten van de eigen kracht van kinderen, opvoeders en hun omgeving om zo tot optimale participatie in onze samenwerking te komen. Eén gezin, één plan, één regisseur Duidelijke hulp; weten waar je aan toe bent en wanneer. Parlan werkt volgens het principe van één gezin, één plan, Met onze Jeugd & Gezinswerker als aanspreekpunt is het contact altijd direct en vertrouwd. Daar waar de kinderen zijn Parlan is steeds meer dáár waar de kinderen zijn. In de wijk, op school, in de kinderopvang en peuterspeelzalen en in Centra voor Jeugd en Gezin. En ook op virtuele plekken als Facebook en Twitter. Samen met anderen Oplossen van problemen doe je samen. Parlan bouwt graag de samenwerking met onze regionale en lokale partners uit. Dit kan leiden tot nieuwe verbanden met onverwachte partners. Tijdige, betrouwbare en herkenbare hulp Betrouwbaarheid is de basis van onze hulp. Parlan probeert in een situatie, die voor een gezin vaak al lastig genoeg is, haar hulp duidelijk en herkenbaar te houden. Daarbij zoeken wij met het gezin naar de hulp die nodig is. Kwaliteit en onderzoek Na de cliënt zelf, zijn professionals met hun kennis, kunde en inzet de belangrijkste factor voor succes. Parlan investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers en vraagt van allen inzet om talenten te ontwikkelen en in te zetten. 5.3 De geboden hulpvormen / activiteiten in De geboden hulp in 2013 kan worden onderverdeeld in de volgende hulpvormen: Ambulante hulp In 2013 hebben cliënten ambulante hulp ontvangen, gefinancierd door provinciale subsidie. Daarnaast hebben door subsidies van o.a. gemeenten en scholen 987 kinderen hulp gekregen in de vrij toegankelijke zorg. Deze ambulante hulp wordt geboden vanuit de drie regio s van Parlan. 23

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen Jaardocument Jeugdformaat 2012 Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding I Maatschappelijk verslag 1 Profiel van de organisatie 2 Kernprestaties 3 Maatschappelijk ondernemen 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

Nadere informatie

Inleiding. 4. 1. Profiel van de organisatie. 5. 1.1 Algemene gegevens.. 5 1.2 Structuur van de organisatie. 6. 2. Kernprestaties.

Inleiding. 4. 1. Profiel van de organisatie. 5. 1.1 Algemene gegevens.. 5 1.2 Structuur van de organisatie. 6. 2. Kernprestaties. STEK JEUGDHULP JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inleiding. 4 1. Profiel van de organisatie. 5 1.1 Algemene gegevens.. 5 1.2 Structuur van de organisatie. 6 2. Kernprestaties. 6 3.

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Jeugdzorg Flevoland

Jaarplan 2013. Jeugdzorg Flevoland I Jaarplan 2013 Jeugdzorg Flevoland Colofon Vitree 1 oktober 2012 2 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Onze visie op jeugdzorg... 6 1.1 Huidige situatie... 6 1.2 Nieuw meerjarenbeleid... 7 1.3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout

Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout Deel 1: maatschappelijk verslag 2014 Deel 2: jaarrekening 2014 Deel 3: bijlagen 2014 Arnhem, Vastgesteld door de Raad van Bestuur, 23 april 2015 Goedgekeurd door

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Jeugdbescherming Regio Amsterdam

JAARVERSLAG 2013 Jeugdbescherming Regio Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Jeugdbescherming Regio Amsterdam Versie 1.0. Vastgesteld door DT/RMT Datum 12 mei 2014 Documenteigenaar Lobke van Rijn Proceseigenaar Claire Vlug Inhoud Profiel van de organisatie... 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 1 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2 Profiel van de organisatie... 9 2.1 Algemene identificatiegegevens... 9 2.2 Structuur van de organisatie... 9 2.3

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011 Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 Jaarplan 2011 September 2010 Inhoudsopgave Pagina Woord vooraf 3 1. Missie, visie en ontwikkelingen 1.1 : Veiligheid voorop! 4 1.2 Gemeentelijke ontwikkelingen 6 1.3

Nadere informatie

Jaarplan 2012. TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam. Postbus 25321 3001 HH Rotterdam

Jaarplan 2012. TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam. Postbus 25321 3001 HH Rotterdam Jaarplan 2012 TriviumLindenhof Centraal Bureau Van Speykstraat 149 3014 VJ Rotterdam Postbus 25321 3001 HH Rotterdam 010 8928800 www.triviumlindenhof.nl Inhoudsopgave jaarplan 2012 Inleiding 1. Algemeen

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram...

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram... DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 2012 INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Governance... 4 3. Medezeggenschap... 7 3.1 Cliënten... 7 3.2 Medewerkers... 8 4. Transparantie en kwaliteit... 10 4.1 HKZ... 10 4.2 Planning

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011 Bouwen voor de toekomst Inhoudsopgave Deel 1 Maatschappelijk verslag...5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...6 2 Profiel van de organisatie...7 2.1

Nadere informatie

Factsheet 2012 2. Voorwoord en verantwoording Raad van Bestuur 3

Factsheet 2012 2. Voorwoord en verantwoording Raad van Bestuur 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Factsheet 2012 2 Voorwoord en verantwoording Raad van Bestuur 3 De resultaten over 2012 4 1. Meer kinderen geholpen 4 2. Actief in de beschermingsketen 9 3. Voorbereid op

Nadere informatie

Jaarverantwoording, deel I

Jaarverantwoording, deel I 2013 Jaarverantwoording, deel I J. van der Eerden 15 april 2014 Woord vooraf 2013 was voor Oosterpoort een jaar waarin de spanning voelbaar was tussen enerzijds voorsorteren op wat in het kader van de

Nadere informatie

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering Jeugdhulp 2015 van beleid naar uitvoering 4 november 2014 I 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Waarom dit uitvoeringsplan? 5 1.2 Achtergrond Decentralisatie Jeugdzorg 5 1.3 Transitie en transformatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Algemene gegevens 7 2.3 Structuur van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie