Van 2010 naar Mijlpalen en perspectieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van 2010 naar 2011. Mijlpalen en perspectieven"

Transcriptie

1 Van 2010 naar 2011 Mijlpalen en perspectieven 3

2 ICTU heeft een aantal van haar resultaten over 2010 gebundeld in een overzicht naar opbrengsten voor burgers, bedrijven, maatschappelijke sectoren en overheden. U vindt deze, samen met doorkijkjes naar 2011, in dit boekje. 4

3 Van 2010 naar 2011 Mijlpalen en perspectieven

4 Inhoud Elly Y. Bogerman: Werken aan een betere digitale overheid 4 BURGERS 8 e-overheid voor Burgers 9 Burgerlink 12 BEDRIJVEN 15 Afsprakenstelsel eherkenning 16 Antwoord voor bedrijven 18 Elektronische VOG-aanvraag (elovog) 21 Ondersteuning Realisatie TenderNed 23 MAATSCHAPPIJ 24 InternetSpiegel 25 InterWad 28 Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) 31 Verwijsindex Risicojongeren (VIR) 34 Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime (NICC) 36 Project Wet Regulering Prostitutie (WRP) 39 Maatschappelijke Sectoren & ICT (M&ICT) 41 2

5 OVERHEID 43 RENOIR 44 Nederland Open in Verbinding (NOiV) 47 Uniforme Toegangspas Rijksoverheid: De Rijkspas 50 Kennisprogramma Digitale Informatiehuishouding - KennisLAB 52 GovUnited 55 Gemeenschappelijke machtigingsvoorziening (GMV) 58 Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 60 e-inspecties 62 Landelijk Register en Gemeenschappelijke InspectieRuimte KinderOpvang (LR-GIR KO) 65 DigiD Randvoorwaarden modernisering Burgerlijke Stand (RmBS) 71 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (mgba) 74 Colofon 78 3

6 Elly Y. Bogerman: Werken aan een betere digitale overheid We hebben de ambitie om de digitale overheid een stap verder te brengen. Dat vraagt om meer samenhang tussen de verschillende bouwstenen en meer samenwerking tussen verschillende organisaties. Meer verbinding in de hele levenscyclus van producten: ontwikkelen, invoeren, gebruiken, beheren en door ontwikkelen. Samenwerken Ontwikkeling, beheer en doorontwikkeling gaan steeds meer hand in hand. Daarom werken we nauw samen met beheerorganisatie Logius. Een project dat dit goed illustreert is de doorontwikkeling van DigiD door ICTU. Logius zal DigiD 4.0 volgend jaar in beheer nemen. Inmiddels zijn meerdere producten en voorzieningen die zijn ontwikkeld bij ICTU in beheer genomen door Logius. Naast de intensivering van de samenwerking met Logius heeft ICTU ook de samenwerking met KING gezocht. In 2010 heeft ICTU een samenwerkingsconvenant met KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) gesloten. Daarin hebben we afgesproken om de verschillende ontwikkel fases van digitale bouwstenen en het gebruik 4

7 ervan door gemeenten op elkaar af te stemmen. Gemeenten hebben behoefte aan een samenhangend geheel van bouwstenen. Door samenwerking willen KING en ICTU daaraan een bijdrage leveren. Projecten ICTU heeft in 2010 een aantal projecten afgerond dat bijdraagt aan het realiseren van een effectievere overheid. Goede resultaten, waarover u in dit boekje meer kunt lezen. Laat ik, zonder anderen tekort te doen, drie resultaten uit 2010 noemen. Een mooi voorbeeld van samenwerken vind ik Inspectieview Bedrijven, waardoor inspectiediensten gegevens over bedrijven kunnen delen. Ik denk ook aan de Verwijsindex (VIR). VIR registreert risicomeldingen van jongeren tot 23 jaar, zodat verschillende instanties als jeugdgezondheidszorg, onderwijs of justitie actief over elkaars melding informatie kunnen inwinnen. Ook hier is het doel het verbeteren van de informatievoorziening en samenwerking in verschillende ketens. Een derde voorbeeld in 2010 is de integratie van MijnOverheid en Overheid.nl. Daarmee is een persoonlijke ingang gecreëerd voor persoonlijke informatie van de overheid voor burgers. Klaar voor de toekomst Door het nieuwe kabinet en de nadruk op efficiëncy en concentratie verandert er ook het komende jaar het nodige bij de overheid. De behoefte aan samenhang, samenwerking 5

8 en hergebruik groeit. ICT blijft op de agenda, ook in de toekomst. ICTU verandert mee met de ontwikkelingen in haar omgeving. In 2011 zal zij vanuit haar kennis en kunde bij de ontwikkeling van nieuwe projecten weer de samenwerking met overheidsorganisaties èn marktpartijen blijven zoeken. Om zo een beter presterende digitale overheid te helpen realiseren voor burgers en bedrijven. Wij zijn er klaar voor. Elly Y. Bogerman, directeur ICTU 6

9 ICTU werkt aan een beter presterende overheid met behulp van slimme inzet van ICT. ICTU staat voor: Realisatie van generieke voorzieningen en gemeenschappelijke standaarden; Advies over samenwerking, samenhang en hergebruik; Stimuleren van implementatie en gebruik. Dat doet ICTU: In nauwe samenwerking met implementatie- en beheerpartijen; In co-creatie met leveranciers en overheidsorganisaties; Onpartijdig, voor alle organisaties in de publieke sector. Meer informatie: 7

10 8 BURGERS

11 e-overheid voor Burgers Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mede-opdrachtgevers: Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Ministerie van Financiën Ministerie van Algemene Zaken Looptijd Manager Robert Jansen. Sinds 1 december 2010: Wiepke Maljers. Doelstelling e-overheid voor Burgers werkt aan het (proactief) ontsluiten en vindbaar maken van overheidsinformatie via webapplicaties, zodat burgers, bedrijven en instellingen rechtstreeks toegang hebben tot deze informatie. Daardoor zijn andere overheden in staat vragen te beantwoorden van burgers, bedrijven en instellingen 9

12 Mijlpalen 2010 Samenbrengen overheidswebsites De twee belangrijke overheidswebsites Overheid.nl en MijnOverheid.nl zijn samengebracht. Al jaren is er een overheidsportaal als wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden (www.overheid.nl). In september 2010 is daarbij een persoonlijke ingang gecreëerd voor persoonlijke informatie van de overheid voor alle burgers (MijnOverheid). Ondersteuning gemeenten Gemeenten zijn ondersteund bij het aansluiten op het 14+netnummer Antwoord en op de Antwoord Contentcollectie, in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Eind 2010 kunnen circa acht miljoen burgers hun gemeente bereiken via het 14+netnummer Antwoord, zijn er bijna honderd gemeenten aangesloten op het 14+netnummer Antwoord en ongeveer dertig gemeenten op de Antwoord Contentcollectie. Daardoor zijn ze in staat om vragen te beantwoorden van burgers, met behulp van informatie van alle aangesloten contentaanbieders. Antwoord Awards uitgereikt Op 6 oktober 2010 zijn de Antwoord Awards uitgereikt. De jury maakte tien winnaars bekend, variërend van individuele projectleiders en afdelingshoofden tot complete teams van medewerkers. De winnaars ontvingen de sculptuur Handdruk en de Antwoord Awards Oorkonde. De gouden Antwoord Oorkonde, een extra waardering, ging naar de klantcontactcentrum-medewerkers van de gemeenten Amersfoort en Helmond. 10

13 Alle winnaars werden geprezen om hun resultaatgerichte en enthousiasmerende inzet om de dienstverlening aan burgers en bedrijven daadwerkelijk te verbeteren. Deze medewerkers weten anderen te inspireren om ook klantgericht te werken en hierin samen op te trekken. Perspectieven 2011 Het programma e-overheid voor Burgers gaat in 2011 zijn laatste jaar in. Daarbij ligt de nadruk op het zorgen voor een goede inbedding van de producten bij gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries, en op het waarborgen van de continuïteit van de ontwikkelde producten (beheer). De ontwikkeling, uitrol en implementatie zal waar nodig samen met beheerpartijen worden opgepakt, vooral Logius en KING. De afnemers van producten en toepassers van standaarden worden geïnformeerd over wie de hoofdverantwoordelijke wordt van de producten en waar zij voor even-tuele ondersteuning bij implementatie terecht kunnen. Contact W: E: T:

14 Burgerlink Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Looptijd Manager Matt Poelmans Doelstelling Burgerlink draagt ertoe bij dat de overheid haar aanbod beter afstemt op de wensen van burgers. Elke overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen dienstverlening, maar samen zijn ze dat voor de overheid als geheel. Het verbeteren van de dienstverlening van de overheid en het functioneren van de democratie lukt alleen met inschakeling van burgers. Burgerlink heeft drie kerntaken: bevorderen van servicekwaliteit, meten van klanttevredenheid en het stimuleren van burgerbetrokkenheid. 12

15 Mijlpalen 2010 Tijdens het afsluitende congres Burger Bewust zijn de resultaten van het programma gepresenteerd: voorbeeldnormen voor dienstverlening, een methodiek voor tevredenheidsmeting bij levensgebeurtenissen en standaarden voor eparticipatiediensten. De gelijknamige uitgave ter gelegenheid van het congres Burger Bewust beschrijft de activiteiten in de periode : Servicekwaliteit. Steeds meer publieke organisaties publiceren een kwaliteits handvest met servicenormen. Zo maken ze hun dienstverlening transparant en creëren ze een prikkel tot beter presteren. Klanten (burgers en ondernemers) waarderen servicenormen, zo blijkt uit onderzoek. 230 organisaties in de publieke sector voeren servicenormen en bij veel gemeenten zijn deze in ontwikkeling. De Handvest-groep Publiek Verantwoorden heeft servicenormen in de visitatieprocedure opgenomen. De Prijs voor het beste kwaliteitshandvest 2010 is uitgereikt op het congres Burger Bewust met ruim 600 deelnemers. Klanttevredenheid. Voor het derde achtereenvolgende jaar is de kwaliteit van overheidsdienstverlening onderzocht. Daarbij is uitgegaan van de keten van organisaties die samen de dienstverlening verzorgen rond de levensgebeurtenissen van een burger. Uit het laatste onderzoek blijkt dat de dienstverlening van individuele organisaties gemiddeld met een 6,9 wordt gewaardeerd en de (organisatieoverstijgende) dienstverlening rond levensgebeurtenissen met 6,7. 13

16 Burgerbetrokkenheid. In 2010 is de doorontwikkeling van drie eparticpatiediensten afgerond: Petities.nl, Watstemtmijnraad.nl en Wijwaarderen.nl. De eparticipatie Award 2010 in de categorie Overheid ging naar Wikiwijs.nl. In de categorie Samenleving is de prijs in de wacht gesleept door Petities.nl. De prijzen werden uitgereikt tijdens het congres Burger Bewust. Ten slotte is het eparticipatie Dashboard gelanceerd. Dit is een open platform voor eparticipatie initiatieven in Nederland waar iedereen zelf voorbeelden aan kan toevoegen. Perspectieven 2011 Burgerlink rondt eind 2010 zijn activiteiten af. Contact (tot 31 december 2010) W: E: T:

17 BEDRIJVEN

18 Afsprakenstelsel eherkenning Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Looptijd Manager Bart Kerver Doelstelling eherkenning voor Bedrijven werkt aan de betrouwbare, digitale authenticatie van bedrijven wanneer zij zaken regelen met de overheid. Daarvoor zijn afspraken nodig. Deze afspraken zijn gemaakt in samenwerking met bedrijven en met overheidsdienstverleners en vastgelegd in het Afsprakenstelsel eherkenning. eherkenning is de opvolger van DigiD voor bedrijven. Mijlpalen 2010 Afsprakenstelsel eherkenning live. Het netwerk is sinds mei actief, de pilotfase is achter de rug. Bedrijven doen daadwerkelijk zaken met de overheid via eherkenning (bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies bij Agentschap NL). Coördinatie vindt plaats via een nieuw ingerichte (tijdelijke) beheerorganisatie. Succesvolle migratie van DigiD bedrijven naar eherkenning. 16

19 Positieve notering in de Gateway review en een zeer tevreden opdrachtgever. Aansluiting overheidsdienstverleners (Agentschap NL, Berichtenbox Antwoord voor Bedrijven en het ministerie van LNV). Perspectieven 2011 Overdracht aan een definitieve beheerorganisatie. Grote uitrol van eherkenning. Aansluiten van (grote) overheidsdienstverleners (waaronder Belastingdienst, Omgevingsloket Online, CIBG, gemeente Rotterdam, Dimpact-gemeenten, IND, inspectie V&W, IPO). Doorontwikkeling; uitbreiding van het stelsel met extra functionaliteit. Totstandkoming van verbinding met aangrenzende programma s (SBR, GMV). Contact W: E: T:

20 Antwoord voor bedrijven Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Looptijd Manager Bart Kerver Doelstelling Antwoord voor bedrijven wil het de ondernemer zo gemakkelijk mogelijk maken om zaken met de overheid te regelen. Zo vermindert de lastendruk en kan de ondernemer zich volledig richten op zijn bedrijf. In het programma staat de blijvende ontwikkeling van de website Antwoordvoorbedrijven.nl en de Berichtenbox centraal. In het kader van de Europese Dienstenrichtlijn is het Antwoord voor bedrijven-portaal aangewezen als het Nederlandse Dienstenloket. Daarom is ook de implementatie van het Dienstenloket, waarmee Europese dienstverleners zaken met de Nederlandse overheid kunnen doen, bij dit programma ondergebracht. Daarnaast kunnen zowel Nederlandse als Europese ondernemers met de Berichtenbox van Antwoordvoorbedrijven.nl direct met Nederlandse overheids organisaties communiceren. Bovendien kunnen bevoegde instanties in alle EU-landen informatie over ondernemers met elkaar uitwisselen via het Interne Markt Informatie-systeem (IMI). In 2010 stond de verbetering van 18

21 de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Daarnaast adviseerde het programma de opdrachtgever over onder meer de harmo-nisatie van de berichtenboxen van burgers en bedrijven, de relatie met de EU (SPOCS en EU Toolbox) en de onderlinge relatie tussen de e-overheidbouwstenen voor ondernemers. Mijlpalen 2010 e-herkenning op een verder doorontwikkelde Berichtenbox. In november is de Berichtenbox van Antwoord voor bedrijven toegankelijk geworden met e-herkenning. Mobiele website Antwoordvoorbedrijven.nl en een Engelstalige mobiele site De mobiele website zorgt ervoor dat de informatie vindbaar en leesbaar is op smartphones. In augustus is (of gelanceerd. Een stijgend aantal bezoekers vanaf mobiele telefoons en bredere vindbaarheid van overheidsinformatie hebben geleid tot de ontwikkeling van de nieuwe mobiele website. Daarnaast is de Engelstalige variant online gegaan. Hiermee is Antwoordvoorbedrijven.nl de eerste Nederlandse overheidssite met een Engelstalige mobiele website en is Nederland het eerste EU Dienstenloket met een mobiele website. Ontwikkeling van het Antwoord voor bedrijven ondernemersplatform Een externe leverancier heeft een portal ontwikkeld voor de ontsluiting van widgets/portlets van de overheid voor ondernemers. Overheden en ondernemers werken op dit 19

22 platform samen om overheidsinformatie en -diensten beter aan te bieden. Het ondernemersplatform geeft toegang tot websites en informatiebronnen die door organisaties zelf worden onderhouden. Perspectieven 2011 De voorzieningen van Antwoord voor Bedrijven (website, Berichtenbox) worden voor applicatiebeheer en doorontwikkeling overgedragen aan Agentschap NL. ICTU behoudt in 2011 een beperkte strategische adviesrol (onder meer voor het Ondernemersplatform en de Gebruikersgroep) en de uitvoering van het EU SPOCS-project (www.eu-spocs.eu). Contact W: E: T:

23 Elektronische VOG-aanvraag (elovog) Opdrachtgever Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie Looptijd Manager Bart Kerver Doelstelling De elektronische VOG-aanvraag is het gedigitaliseerde aanvraagproces van de Verklaring Omtrent het Gedrag. Door de digitalisering van het aanvraagproces wordt de gemeente als schakel uit het aanvraagproces gehaald. Organisaties kunnen de VOG-aanvraag voor de burger digitaal klaarzetten, waarna burgers de VOG plaats- en tijdonafhankelijk digitaal aanvragen. Het gedigitaliseerde proces is goedkoper en de doorlooptijd van het aanvraagproces is korter. ICTU heeft hiervoor de zogeheten elovog-applicatie ontwikkeld en is vervolgens samen met de Dienst Justis een proefimplementatie fase (PIF) gestart. De belangrijkste doelen van de PIF zijn: 1. het beproeven van de elovog-applicatie en bijbehorende koppelingen met een beperkt aantal gebruikers (organisaties en burgers). Het betreft koppelingen met 21

24 (e-overheids) bouwstenen zoals de GBA, DigiD, ideal en het COVOG-kernsysteem; 2. het georganiseerd en gecontroleerd starten met het invoeren van de elektronische VOG-aanvraag, en waar nodig het verder doorontwikkelen ervan. Mijlpalen 2010 Realisatie versie van de elovog-applicatie ten behoeve van PIF; Start PIF met een beperkt aantal gebruikers (1 juli 2010). Perspectieven In januari 2011 wordt een nieuwe versie van de elovog-applicatie beschikbaar gesteld waarin onder andere de bevindingen uit de PIF zijn opgelost. De PIF en onderliggende overeenkomst die ICTU met de Dienst Justis heeft eindigt op 1 juni De periode tot 1 juni 2011 zal in het teken staan van overdracht voor hosting, beheer en doorontwikkeling van de elovogapplicatie aan door de Dienst Justis gecontracteerde beheerpartijen. Eventuele doorontwikkeling in die periode die nog noodzakelijk is voor een landelijke beschikbaarstelling, zal in het kader van overdracht samen worden gedaan met de daarvoor door de Dienst Justis gecontracteerde beheerpartijen. Contact E: T:

25 Ondersteuning Realisatie TenderNed Manager Hans Guldemond Beschrijving ICTU ondersteunt PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden, bij de bouw en implementatie van TenderNed. Vanuit het project Ondersteuning Realisatie TenderNed wordt specifieke expertise geleverd. Daarnaast wordt er technische ondersteuning geboden bij aanbestedingen voor TenderNed en bij het sluiten van contracten op het gebied van technisch beheer. TenderNed wordt hét systeem voor elektronisch aanbesteden in Nederland. Het helpt aanbestedende diensten én ondernemingen bij de uitvoering van aanbestedingsproce-dures voor diensten, leveringen en werken door deze te stroomlijnen en te automatiseren. TenderNed wordt gefaseerd ingevoerd. Het is een project van PIANOo, de netwerkorganisatie voor overheidsopdrachtgevers en onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Contact W: E: 23

26 24 MAATSCHAPPIJ

27 InternetSpiegel Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Looptijd Manager Marc Woltering Doelstelling InternetSpiegel ontwikkelt en beheert voor organisaties met een publieke taak online onderzoeksinstrumenten. Deze geven inzicht in het functioneren van organisaties op gebieden als HRM, bedrijfsvoering en bestuur. De onderzoeken zijn zo ingericht dat er ruime vergelijkingsmogelijkheden zijn met andere organisaties met een publieke taak. Resultaten krijgen zo echt betekenis en organisaties krijgen inzicht in mogelijkheden om te verbeteren. InternetSpiegel stimuleert het samenwerken van organisaties bij het uitvoeren van onderzoek en het gezamenlijk analyseren van de uitkomsten. Dit leerproces, benchlearning, is effectief. Ook verzamelt en aggregeert InternetSpiegel onderzoeksgegevens en relevante data om beleidsmakers te adviseren over kansrijke interventiemogelijkheden. 25

28 Mijlpalen 2010 In 2010 bestond InternetSpiegel vijf jaar. In die vijf jaar hebben meer dan 400 publieke organisaties gebruik gemaakt van onze onderzoeken. Ter gelegenheid van het lustrum organiseerde InternetSpiegel een goed bezocht seminar met als thema Beroepstrots en werkplezier in de publieke sector. Het programma InternetSpiegel heeft in 2010 de opdracht gekregen om voor zijn opdrachtgever een datawarehouse in te richten. Deze omvangrijke database bevat gegevens over werknemers in de publieke sector, zoals instroom, uitstroom, verzuim, diversiteit en inschaling. De gegevens worden gebruikt voor periodieke rapportages, zoals de Trendnota Arbeidszaken, die elk jaar aan de Rijksbegroting wordt toegevoegd. De regeldruk en administratieve lasten in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid lopen hoog op. In 2010 heeft InternetSpiegel een pilot-onderzoek uitgevoerd onder vijftig organisaties in deze sectoren, om te meten hoe het gesteld is met de beroepstrots van de medewerkers. Op basis van deze succesvolle pilot wordt een nieuw onderzoek ontwikkeld naar beroepstrots en regeldruk. 26

29 Perspectieven 2011 Verhoging van de impact van het programma door meer onderzoek te doen en meer aandacht te vragen voor benchlearning. Ontwikkeling van nieuwe onderzoeken, vooral op het gebied van bedrijfsvoering. Uitbouw van de kennisfunctie: onderzoeksuitkomsten beter delen met de beleidswereld. Contact W: E: T:

30 InterWad Opdrachtgevers Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Defensie Provincie Noord-Holland Provincie Fryslân Provincie Groningen Looptijd 1997 tot 2011 (vooralsnog) Manager Piet Feddema Doelstelling InterWad biedt met de site gratis actuele en interactieve informatie over het waddengebied aan. InterWad verzorgt de informatievoorziening en com-municatie over het bestuur, beleid, beheer en monitoring voor het waddengebied op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Mijlpalen 2010 Opleveren van een verzameling webpagina s over het natuurherstelprogramma Naar een rijke Waddenzee. Een vernieuwde website org. Het gaat om de opname van de Waddenzee op de werelderfgoedlijst. InterWad speelde een grote rol in 28

31 de internationale afstemming rond het te kiezen ontwerp van de website, de structuur en de navigatie. Momenteel heeft InterWad een leidende rol in het contentbeheer en de verdere ontwikkeling. Opleveren van de jaarlijkse Waddenbarometer. Dit is een overzicht van gegevens (in dit geval over het jaar 2009) over verschillende waddenonderwerpen, zoals het aantal zeehonden, bevolkingsaantallen, werkloosheid en energiewinning. De Waddenbarometer is online beschikbaar, is voor verschillende onderwerpen direct gekoppeld aan geografische kaarten op waddenzee.nl en is in druk verspreid onder alle relaties van InterWad. Opleveren van digitaal kaartmateriaal uit de 3e Nota Waddenzee in het Geo-portaal. Het materiaal is gekoppeld aan een nationale, centrale toegangspoort (open standaard) waar iedereen kaartmateriaal via internet kan opzoeken en downloaden. Beheer en doorontwikkeling van de website van de Waddenacademie. De Waddenacademie speelt een agenderende, programmerende en informerende rol bij het onderzoek in de Waddenregio. 29

32 Perspectieven 2011 Herstructurering en redesign waddenzee.nl naar nieuwste inzichten in communicatie- en webtechnolgie, aansluiting bij social media en verdergaande integratie van inhoudelijke en geografische informatie (open standaarden). Contact W: E: T:

33 Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Looptijd Manager Mark Brugman Doelstelling Sggv faciliteert bedrijfsleven en overheden bij vermindering van de regeldruk. Kern van de aanpak is het omkeren van de informatieketen, waarbij de processen binnen bedrijven het uitgangspunt vormen voor de informatie-uitwisseling met de overheid. Deze ketenomkering is één van de aanbevelingen van de Commissie Wientjes aan het kabinet in mei Mijlpalen 2010 Ketenpartners nemen initiatieven over: Daarmee bereikt Sggv belangrijke mijlpalen. In april stelde demissionair minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de Vishub officieel in gebruik, waarmee de beroepsvisserij 4,1 miljoen euro per jaar bespaart op digitale informatie-uitwisseling met de overheid. Ook ketenpartners rond bouwprojecten namen de resultaten over van een Sggv-casus om te komen tot 31

34 een regeldruk verlagende voorziening. Zij richtten de publiek-private stichting Bouwen met Winst op voor het ontwikkelen en beheren van de zogenoemde Vergunningversneller. Daarmee bespaart het bedrijfsleven 6 miljoen euro per jaar. Brede toepassing van beproefde concepten. Verschillende casussen brengen innovaties voort die verder reiken dan de casus zelf: Na een succesvolle praktijktest in de Rotterdamse haven rond de import van veterinaire goederen, zal de procesmanagement applicatie breed worden ingezet door verschillende inspectiediensten. Ketenpartijen verenigd in de Stuurgroep Havens, hebben besloten tot verbreding van naar andere goederenstromen en naar andere zeeen luchthavens, waaronder Schiphol. In de ketens rond de branches horeca, rubber- en kunststofindustrie, kinderopvang en recreatie is met succes het concept van het digitaal ondernemingsdossier beproefd. Ondernemers kunnen daarin gegevens vastleggen, vergunningen aanvragen en gegevens beschikbaar stellen aan toezichthouders. Een brede uitrol is in voorbereiding in samenwerking met onder andere VNO-NCW, MKB Nederland, VNG, brancheorganisaties, Antwoord voor Bedrijven en de Inspectieraad. Regeldrukverlaging op de bestuurlijke en politieke agenda: Sggv heeft zijn bestuurlijk netwerk verbreed in 2010 en de aanpak van het programma vindt gehoor. Tegelijkertijd zijn er verschillende gunstige ontwikkelingen: vanuit het bedrijfsleven klinkt de nadrukkelijke oproep tot verdere verlaging van de regeldruk, diverse verkiezings- 32

35 programma's hebben aandacht gevraagd voor de problematiek rond administratieve lasten, het regeerakkoord laat duidelijke voornemens zien en ten slotte staat het onderwerp regeldrukverlaging blijvend op de agenda van het overleg van de secretarissen-generaal. Sggv houdt hierdoor rekening met een meer betekenisvolle rol onder het huidige kabinet. Perspectieven 2011 Het aantal gestarte casussen binnen Sggv loopt op van 13 aan het eind van 2010 tot minimaal 17 eind Daarmee voldoet Sggv aan de vooraf bepaalde doelstelling. In samenwerking met vier koploperbranches zal de uitrol van het digitaal ondernemingsdossier starten, wat een generieke aanpak voor vermindering van de regeldruk biedt. Parallel daaraan geeft Sggv gestalte aan de monitoringen kennisfunctie binnen zijn opdracht. De resultaten daarvan zijn conceptuele kennis over verandering in ketensamenwerking, toezichtstijlen bij publiek-private samenwerking, exploitatiemodellen en borging van ketensamenwerking. De focus verschuift hiermee van pure casuïstiek naar ketenbegeleiding in brede zin. Contact W: E: T:

36 Verwijsindex Risicojongeren (VIR) Opdrachtgever Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Looptijd 2006-oktober 2010 Manager Mark Brugman Doelstelling De Landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR) brengt risicosignalen van hulpverleners over jongeren in een vroeg stadium bij elkaar. Zo kunnen hulpverleners vervolgens eenvoudig contact met elkaar opnemen over de hulpverlening aan de jongere. Op 2 juli 2009 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Verwijsindex risicojongeren. Dit betekent dat alle gemeenten in Nederland zich moeten aansluiten bij de Verwijsindex. Mijlpalen 2010 Alle gemeenten zijn per oktober 2010 aangesloten op de Verwijsindex. 34

37 Perspectieven 2011 Het programma is per oktober 2010 afgerond en in beheer genomen door het CIBG van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Contactgegevens T: Jeugd en Gezin- centrale helpdesk

38 Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime (NICC) Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Looptijd 1 mei Manager Annemarie Zielstra Doelstelling Het programma NICC heeft als doel een onomkeerbare beweging tot stand te brengen in het vormen van de Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime (NICC). En dat is gelukt. Meest in het oog springende deel van de NICC is het Informatieknooppunt Cybercrime. Met name dit onderdeel komt onder de vlag van TNO. Zo is de samenwerking in de vitale sectoren, gericht op de bescherming tegen cybercrime, gewaarborgd. 36

39 Mijlpalen 2010 In 2010 is een aantal trajecten gestart om kwetsbaarheden tussen sectoren onderling in kaart te brengen en de weerbaar heid tegen die kwetsbaarheden te vergroten. Stroomuitval heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het mobiele netwerk. Vitale sectoren zijn steeds afhankelijker van elkaar en dus is het van belang om in onderlinge samenwerking te investeren. In 2010 is een aantal evenementen georganiseerd om samenwerking en kennisdeling te bevorderen. Zeer bijzonder was een serie van drie bijeenkomsten in het najaar, gericht op Process Control Security. De NICC gelooft sterk in het fysiek samenbrengen van mensen om op die manier het sociale netwerk te versterken. Techniek is feilbaar en de samenwerking tussen mensen is het enige goede antwoord daarop. In 2010 viel het besluit dat NICC gecontinueerd zal worden bij TNO. Dat is goed nieuws voor alle publieke en private partijen die samenwerken in de NICC. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie blijft investeren en dus ook betrokken. Onder TNO kan de NICC gaan werken aan versterking van integrale veiligheid in alle vitale sectoren. 37

40 Perspectieven 2011 De NICC wordt eind 2010 succesvol afgerond bij ICTU en in 2011 bij TNO voortgezet. In eerste instantie zal het Informatieknooppunt Cybercrime daar op dezelfde wijze functioneren. Vanuit deze sterke basis streeft de NICC verbreding van taken na. Er is behoefte aan een integrale benadering van veiligheid in de vitale sectoren. Dat houdt in dat er niet alleen oog is voor digitale veiligheid (cybersecurity), maar ook voor personele en fysieke veiligheid. De drie gebieden zijn steeds vaker van invloed op elkaar. Contact W: E: T:

41 Project Wet Regulering Prostitutie (WRP) Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Looptijd Manager Mark Gerrard Doelstelling De WRP moet misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel bij prostitutie tegengaan. Het project WRP bestaat uit twee delen: een voorbereidende fase en, na aanname van de wet, een realisatiefase. Die laatste fase bestaat uit het bouwen en beschikbaar maken van registers voor prostituees en escortbedrijven en uit het inrichten van een uitgifteproces voor pasjes voor prostituees. Mijlpalen 2010 Het project ligt sinds mei 2010 stil. Om verder te gaan moet het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen worden. Het voorstel ligt sinds medio dit jaar bij de Tweede Kamer. WRP heeft een procesbeschrijving voor de registratie en controle van prostituees en escortbedrijven ont-wikkeld. Daarnaast is een offerteaanvraag opgesteld voor de beoogde pas voor prostituees. 39

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010 Voortgangsrapportage e-overheid Voorjaar 2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten NUP 4 Hoofdstuk 3 Realisatie van de basisvoorzieningen 8 3.1 Elektronische toegang tot de overheid

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3 Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Hoofdstuk Realisatie van de basisvoorzieningen A Elektronische

Nadere informatie

Overdrachtsdocument Programma e-inspecties: De opbrengst 2008-2011 en het vervolg.

Overdrachtsdocument Programma e-inspecties: De opbrengst 2008-2011 en het vervolg. Overdrachtsdocument Programma e-inspecties: De opbrengst 2008-2011 en het vervolg. Datum: December 2011 Versie: 1.0 Auteur: Ferry de Rijcke Pagina 1 van 19 INHOUD: TEN GELEIDE... 3 1. E-INSPECTIES: RESULTATEN

Nadere informatie

Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk

Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk Als er nou één vakgebied is waar het publieke domein de komende jaren forse slagen in moet maken om maximaal in te kunnen spelen op de eisen

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Aanleiding. Deze bundel. Indeling

Aanleiding. Deze bundel. Indeling 1 Inleiding Aanleiding De Hervormingsagenda Rijksdienst staat voor goede dienstverlening, meer slagvaardigheid en minder kosten. In dit meerjarig veranderproces van de overheid worden ook de uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Slim Geregeld, Goed Verbonden

Slim Geregeld, Goed Verbonden Slim Geregeld, Goed Verbonden Programmaplan Ministerie van Economische Zaken DG Energie & Telecom Datum: 1 september 2008 Inhoudsopgave Management samenvatting 4 1 Inleiding 8 2 Doelstellingen en programmadefinitie

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Rijk 2013

Bedrijfsvoering Rijk 2013 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Inhoudsopgave 3De bedrijfsvoering van het Rijk bevindt zich middenin een Inleiding 2 samenhangend beeld van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 316 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht Verbetering

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet Nederland open in verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet a. Interoperabiliteit, open standaarden

Nadere informatie

NEDERLAND OPEN IN VERBINDING. Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector

NEDERLAND OPEN IN VERBINDING. Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector NEDERLAND OPEN IN VERBINDING Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector 1 INHOUD 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet 3 2. Acties Open Standaarden....9

Nadere informatie

Andersson Elffers Felix. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan. 28 augustus 2008

Andersson Elffers Felix. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan. 28 augustus 2008 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Ondernemingsplan 28 augustus 2008 Maliebaan 16 postbus 85198 3508 AD Utrecht telefoon 030 236 3030 telefax 030 236 3070 kvk 30096560 mail@aef.nl Inhoud

Nadere informatie

Opzet gezamenlijke implementatieagenda

Opzet gezamenlijke implementatieagenda Opzet gezamenlijke implementatieagenda Inhoud 1. Digitale overheid, op weg naar 2017 en verder... 1 2. Doelstelling van deze implementatieagenda... 2 3. Waar staan we nu?... 2 4. Hoe nu verder?... 3 1.

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten 25 April 2007 Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

ORGANISATIEBREED webgis 1

ORGANISATIEBREED webgis 1 ORGANISATIEBREED webgis 1 Colofon Titel: Organisatiebreed webgis Uitgave van B3Partners BV Redactie: Chris van Lith, Marc Vloemans Vormgeving en opmaak: B3Partners Druk: KSB, Zwolle Eerste druk: december

Nadere informatie