MKB en krapte op de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MKB en krapte op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Strategische Verkenning MKB en krapte op de arbeidsmarkt Onderliggende mismatches en hun oplossingen drs. H.J. van Driel drs. M. Jansen drs. W.S. Zwinkels Zoetermeer, maart 2001

2 ISBN: Prijs: ƒ 60,- Bestelnummer: B0005 Dit onderzoek maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. EIM is een onderzoeksbureau met 170 professionals. EIM verschaft beleidsgerichte en praktijkgerichte informatie van sociaal-economische aard voor en over alle sectoren van het bedrijfsleven en voor beleidsinstanties. EIM is gevestigd in Zoetermeer. Behalve op Nederland richt EIM zich ook op de Europese economie en op andere continenten. Voor meer informatie over EIM en wat EIM voor u kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen. Adres: Italiëlaan 33 Postadres: Postbus AA Zoetermeer Telefoon: Fax: Website: De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM. EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or texts as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoud Samenvatting Inleiding Achtergrondschets Probleemstelling Ontwikkelingen in de arbeidsvraag Landelijke ontwikkeling Openstaande vacatures Moeilijk vervulbare vacatures Sectoren Regio s Beroepsgroepen Opleidingsniveaus Conclusie Ontwikkelingen in het arbeidsaanbod Veranderingen in het arbeidsaanbod Omvang van het arbeidsaanbod Geregistreerde werklozen Potentieel arbeidsmarktaanbod Conclusie Achtergronden van krapte op de arbeidsmarkt Discrepanties tussen vraag en aanbod: de theorie Mismatch van wervings- en zoekactiviteiten Mismatch van kwalificaties en werknemerskenmerken Mismatch tussen gevraagde en aangeboden baankenmerken Mismatch van plaats Discrepanties en knelpunten: de praktijk Knelpunten in sectoren en beroepsgroepen Mismatch van wervings- en zoekactiviteiten...47

4 4.2.3 Mismatch van kwalificaties en werknemerskenmerken Mismatch tussen gevraagde en geboden baankenmerken Mismatch van plaats Mismatch tussen gevraagde en aangeboden baankenmerken Conclusie Elektrobranche Branchestructuur Krapte binnen de elektrobranche Oplossingsmethoden binnen de branche Oplossingen op ondernemingsniveau Oplossingen op brancheniveau Arbeidsmarktintermediairs op brancheniveau Conclusie ICT-branche Branchestructuur Krapte binnen de ICT-branche Oplossingsmethoden binnen de branche Oplossingen op ondernemingsniveau Oplossingen op brancheniveau Arbeidsmarktintermediairs op brancheniveau Conclusie Toegepaste oplossingsmethoden Actoren en niveaus van beleid Beleid en oplossingsmethoden Oplossingsmethoden op macroniveau Oplossingsmethoden op meso- en microniveau Conclusie Arbeidsmarktintermediairs Publieke en private arbeidsmarktintermediairs Activiteiten en instrumenten van arbeidsmarktintermediairs Arbeidsmarktintermediairs als oplossingsmethode Bemiddeling van ingeschreven werklozen...99

5 8.3.2 Werven van het onbenutte arbeidspotentieel Bemiddeling en doorstroom van reeds werkenden Conclusie Conclusies en aanbevelingen Algemeen beeld Inzet onbenut arbeidspotentieel Inzet bijzondere doelgroepen Doorstroom van werknemers Mismatches tussen vraag en aanbod Mismatch van geboden en gevraagde baankenmerken Mismatch van gevraagde kwalificaties en werknemerskenmerken Mismatch van wervings- en zoekactiviteiten Voorkomen van uitstroom Gebruikte literatuur Bijlagen 1 Geïnterviewde personen Steekproefverantwoording...127

6

7 Samenvatting Het probleem van krapte op de arbeidsmarkt De aanhoudende economische groei heeft ervoor gezorgd dat de werkloosheid de laatste jaren sterk is afgenomen. Waar het beleidsprobleem tot voor kort bestond uit het wegwerken van het aanbodoverschot op de arbeidsmarkt, wordt nu het aanbodtekort een probleem. Dit kan leiden tot een rem op de economische groei. Bedrijven kunnen door het personeelstekort minder opdrachten aannemen en moeten groeiplannen uitstellen, die gezien de huidige gunstige economische ontwikkeling wel mogelijk zijn. Daarnaast bestaat de kans dat het tekort aan arbeidskrachten een druk op de lonen veroorzaakt, wat de Nederlandse concurrentiepositie in gevaar brengt. Het vervullen van vacatures wordt voor bedrijven een steeds grotere opgave. Dit komt mede doordat de kwalificatie-eisen langzaam maar zeker verschuiven naar de middelbare en hogere opleidingsniveaus. Het werven van personeel met deze opleidingsniveaus levert waarschijnlijk de meeste problemen op voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Uit onderzoek van KPMG-BEA (1999) blijkt namelijk dat hbo-studenten er in meerderheid van overtuigd zijn dat in het grootbedrijf meer geld te verdienen valt, je er minder makkelijk ontslagen wordt en het carrièreperspectief er groter is dan in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast wordt in het midden- en kleinbedrijf volgens de studenten te weinig geïnnoveerd en is het daarmee een minder aantrekkelijke werkgever. Het probleem is niet slechts conjunctureel. De komende vergrijzing en ontgroening zorgen ervoor dat de krapte op de arbeidsmarkt ook op langere termijn op de agenda zal blijven staan. De krapte op de arbeidsmarkt vormt niet alleen een probleem, maar biedt tegelijk de kans om de deelname aan het arbeidsproces te vergroten. Met name groepen die nu, om wat voor reden dan ook, langs de kant staan, zouden daarvan kunnen profiteren. De arbeidsmarktpositie van arbeidsgehandicapten, allochtonen, herintreders en langdurig werklozen zou door de krapte kunnen verbeteren. Ontwikkelingen in de vraag naar arbeid De krapte op de arbeidsmarkt ontstaat door ontwikkelingen in zowel de vraag als het aanbod van arbeid. Aan de vraagkant kan geconstateerd worden dat de werkgelegenheid de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Daarnaast is ook het aantal vacatures toegenomen, tot in september De vraag neemt het sterkst toe in de dienstverlening. Hoewel de vraag naar arbeidskrachten in de gehele economie het komende jaar minder hoog zal zijn dan in de afgelopen twee jaar, blijven de vacatures steeds langer openstaan. EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 7

8 Ontwikkelingen in het aanbod van arbeid De ontwikkelingen in het aanbod worden bepaald door demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie. De demografische ontwikkelingen hebben een negatief effect op de omvang van het aanbod. De ontgroening heeft tot gevolg dat het aantal schoolverlaters een dalende trend vertoont. De vergrijzing leidt ertoe dat een relatief groot deel van de werkzame personen nu en in de toekomst de pensioen- of VUT-gerechtigde leeftijd bereikt. De arbeidsparticipatie laat een stijgende trend zien. Met name de participatie van vrouwen is de afgelopen jaren toegenomen. De stijging van de participatie bij de categorie 55 jaar en ouder is overigens relatief bescheiden. De nettostijging van de arbeidsparticipatie is al met al onvoldoende gebleken om de stijging van de arbeidsvraag bij te houden. Ondanks deze ontwikkelingen blijkt dat er in Nederland nog steeds een grote groep buiten de arbeidsmarkt staat die wel wil werken (zo n personen), maar niet ingeschreven staat als werkzoekende bij een arbeidsbureau. Daarnaast zijn er geregistreerde werklozen (jaargemiddelde 1999). Dit maakt dat er personen zijn die graag zouden willen werken (en al dan niet op korte termijn kunnen beginnen), maar op dit moment geen baan hebben. Hier stonden in 1999 gemiddeld vacatures tegenover (CBS). Géén kwantitatieve tekorten Er is in termen van aantallen meer dan genoeg potentieel aanbod van werkzoekenden. Toch is het voor werkgevers steeds moeilijker om vacatures te vervullen. Het (re)integreren van het onbenutte arbeidsmarktpotentieel en geregistreerde werklozen is blijkbaar geen gemakkelijke opgave. Het effectieve aanbod is met andere woorden geringer dan het potentiële aanbod. Bij de inzet van het onbenutte arbeidsmarktpotentieel en geregistreerde werklozen dienen zich de volgende problemen aan: er is weinig bekend over hun kwalificaties; er is weinig bekend over de condities waaronder zij een baan willen accepteren; het is voor grote intermediairs weinig aantrekkelijk om deze groepen te bemiddelen (financieel te onaantrekkelijk en veel werkgevers geven aan geen behoefte te hebben aan deze groep mensen); de afstand tot de arbeidsmarkt is vaak erg groot (steeds meer fase 3- en 4- werkzoekenden 1 ); 1 Fase 3: cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die meer dan een jaar nodig hebben om weer aan het werk te komen. Langdurige inzet van vaak intensievere instrumenten (zoals scholing of intensieve begeleiding) is bij hen noodzakelijk. Fase 4: cliënten met een als onoverbrugbaar beschouwde afstand tot de arbeidsmarkt. 8 EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

9 de armoedeval (social security trap 1 ) geldt als belemmering bij de (re)integratie van deze groep; omdat het onbenutte arbeidsmarktpotentieel nergens geregistreerd staat, is deze groep moeilijk te benaderen. Door het ontbreken van voldoende inzicht in deze problemen is het moeilijk te bepalen hoe omvangrijk de knelpunten nu werkelijk zijn. Duidelijk is in ieder geval dat de groep van personen die nu buiten de arbeidsmarkt staan vermoedelijk een dusdanige afstand tot de arbeidsmarkt heeft, dat ze niet inzetbaar is op de posities waar de meeste vraag is (functies op midden- en hogere opleidingsniveaus). Het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt vereist veel tijd (een gemiddeld (re)integratietraject van een fase 3/4- werkzoekenden duurt 1 à 1½ jaar, mits men gebruikmaakt van de arbeidsintensieve (en meer succesvolle) methode van arbeidsmarktintermediairs. Doorstroom van de huidige werknemers zal noodzakelijk zijn om zo posities aan de onderkant van de arbeidsmarkt vrij te maken voor deze groep werkzoekenden. Mismatch tussen vraag en aanbod Een deel van de verklaring voor het ontstaan van de krapte op de arbeidsmarkt ligt in de mismatch tussen vraag en aanbod. Er zijn vier mismatches te onderscheiden: 1. Mismatch van wervings- en zoekactiviteit: de wijze van werving van vragers en de kanalen waarlangs gezocht wordt door aanbieders sluiten niet op elkaar aan, waardoor vraag en aanbod (op dezelfde plaats, met bij elkaar passende kwalificaties) elkaar niet vinden; vragers en aanbieders ontvangen elkaars boodschappen niet of begrijpen ze niet. 2. Mismatch van kwalificaties en werknemerskenmerken: de kwalificaties en kenmerken van werknemers die zich aanbieden, stemmen niet overeen met de door bedrijven gevraagde kwalificaties en kenmerken: onvervulde vraag en werkloos aanbod komen naast elkaar voor (op dezelfde plaats). 3. Mismatch van geboden en gevraagde baankenmerken: de door bedrijven geboden banen en baankenmerken sluiten niet aan bij de door werknemers (met de juiste kwalificaties, op de juiste plaats en met de juiste zoekkanalen) gewenste baankenmerken. 4. Mismatch van plaats: onvervulde vacatures komen op de ene plaats voor en werkloos aanbod, met passende kwalificaties, op een andere plaats; zo kan er werkloosheid voorkomen in de ene regio tegenover onvervulde vacatures in de andere. 1 De geringe afstand tussen uitkering en minimumloon en het bestaan van inkomensafhankelijke regelingen maken dat de prikkels om te gaan werken minimaal zijn (het nieuwe belastingstelsel probeert dit tegen te gaan, het is op dit moment nog onduidelijk wat de effecten hiervan zullen zijn). Het hebben van een baan levert maar enkele tientjes per maand meer op en dit werkt voor vele werklozen demotiverend om werk te zoeken. EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 9

10 Hoewel het, door het ontbreken van exacte gegevens over het onbenutte arbeidsmarktpotentieel, moeilijk te bepalen is welke mismatches er in Nederland nu het meest voorkomen, lijken met name mismatches te bestaan bij de kwalificaties en de wervings- en zoekactiviteiten. Het overgrote deel van zowel het onbenutte arbeidsmarktpotentieel, als van de geregistreerde werklozen beschikt over onvoldoende kwalificaties. De vraag concentreert zich steeds meer op het middelbaar en hoger opgeleid personeel, terwijl een groot deel van het aanbod niet over die kwalificaties beschikt. Het onbenutte arbeidspotentieel heeft bovendien vaak een te grote afstand tot de arbeidsmarkt waardoor het niet over juiste kenmerken beschikt. Daarnaast is er een zeer grote groep personen die de school verlaat met een laag onderwijsdiploma (vmbo of lager). Bij de wervings- en zoekactiviteiten wil het nog wel eens mislopen doordat bedrijven traditioneel blijven werven. De meest gebruikte methode is nog steeds het plaatsen van een advertentie, terwijl dit een zeer kostbare methode is die lang niet alle werkzoekenden bereikt. De praktijk: krapte in het bedrijf en binnen de branche Om te zien hoe bedrijven omgaan met krapte heeft EIM in dit onderzoek twee branches onderzocht: de elektrotechnische-installatiebranche (elektrobranche) en de ICT. In beide branches is een telefonische enquête onder werkgevers uitgevoerd, aangevuld met interviews met bedrijven en brancheorganisaties. Veel bedrijven uit de twee branches kennen problemen door de krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal ICT-bedrijven dat problemen ondervindt ligt op 42 procent. Het aantal elektrobedrijven dat problemen ondervindt ligt hoger, namelijk op 60 procent. Veel bedrijven hebben moeite met het vinden van personeel en geven aan daardoor minder offertes uit te brengen en opdrachten aan te nemen. Ook het MKB in deze branches heeft deze problemen, alhoewel daar in vergelijking met het grootbedrijf minder openstaande vacatures zijn en ook minder vaak wordt aangegeven dat krapte tot problemen in de bedrijfsvoering leidt. Als reactie op het gebrek aan personeel hanteren bedrijven zowel passieve (aanpassingen van de productie of het productieproces) als actieve strategieën (werven van nieuw personeel). Als passieve strategie worden door zowel de ondervraagde ICT- als elektrobedrijven minder offertes uitgebracht. Meer dan twee derde van de ondervraagde bedrijven kiest voor deze strategie. Daarnaast zijn het meer inlenen van personeel en het meer overwerken belangrijke methoden die bedrijven toepassen om het gebrek aan personeel op te vangen. De belangrijkste wervingskanalen in zowel de ICT- als de elektrobranche zijn het werven via eigen personeel en het plaatsen van een advertentie in een krant of vakblad. In de ICT-branche is na het werven via het eigen personeel, werven via internet het belangrijkste ingezette wervingskanaal. 82 pro- 10 EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

11 cent van de ondervraagde ICT-bedrijven past internet toe om personeel te werven, tegenover 46 procent van de elektrobedrijven. De meest succesvolle wervingskanalen in de ICT-branche zijn het via-via -werven en het werven via internet: 13 procent van de ondervraagde ICT-ondernemers zegt zijn laatste vacature vervuld te hebben met behulp van internet. De elektro-bedrijven kennen andere succesvolle wervingskanalen. Daar gelden het werven via het eigen personeel, en het plaatsen van een advertentie in krant of vakblad als belangrijkste wervingskanalen. Er zijn twee belangrijke verschillen tussen de branches. In de elektrobranche komen weinig sollicitanten op vacatures af. In de ICT-branche zijn er sollicitanten genoeg, maar is het aanbod meestal te laaggekwalificeerd. Bij een deel van de bedrijven lijkt berusting op te treden. Er wordt minder intensief of helemaal niet meer geworven. Vissen in dezelfde vijver heeft geen zin, er moeten meer vissen in de vijver. Het extra aanbod moet komen, maar moet ook als het ware naar de werkgever toegebracht worden. Werkgevers, zeker die in het MKB, achten zichzelf onvoldoende toegerust om zelf additionele bronnen van arbeidskrachten aan te boren. Welke oplossingen zijn er? Voor de mogelijke beleidsaanbevelingen voor het oplossen van krapte hebben we vijf richtingen onderscheiden: 1. Er is een groot aanbod van onbenut arbeidspotentieel (werkloze werkzoekenden die niet ingeschreven staan bij het arbeidsbureau). De inzet daarvan komt nu onvoldoende van de grond. 2. Ook lukt het maar niet om ondernemers gebruik te laten maken van bijzondere doelgroepen, zoals gedeeltelijk arbeidsgehandicapten, allochtonen, langdurig werklozen en herintreders. 3. Het niet-werkende arbeidsaanbod bestaat voor een belangrijk deel uit lager opgeleiden en personen met weinig werkervaring. Daarom dient beleid gericht op de instroom van deze groepen aangevuld te worden met beleid gericht op doorstroom van (zittende) werknemers. Dan ontstaat ruimte aan de onderkant en trek in de schoorsteen. 4. Bij het bevorderen van de instroom is niet alleen mobilisatie van belang, maar ook het voorkomen van een mismatch tussen wervingsactiviteiten van vragers en zoekactiviteiten van aanbieders. Derhalve is een deel van de aanbevelingen gericht op wervingsmethoden en de rol van intermediairs. 5. Naast bevorderen van instroom is ook voorkomen van uitstroom belangrijk om knelpunten te voorkomen. Deze oplossingen leiden elk tot verschillende aanbevelingen voor de overheid, brancheorganisaties, ondernemers en arbeidsmarktintermediairs. Elke partij kan zijn eigen bijdrage leveren aan het oplossen van de krapte op de ar- EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 11

12 beidsmarkt. De rol die elke partij kan innemen verschilt per oplossingsrichting, maar is ook afhankelijk van verschillende factoren. Oplossingen op brancheniveau Als men op brancheniveau op zoek gaat naar oplossingen, hangen het succes van de oplossingsmethode en de mogelijkheid om een bepaalde methode toe te passen onder meer af van de branchestructuur, de organisatiegraad en de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Daarnaast verschillen de branches wat hun problemen betreft. Met andere woorden: de beste oplossingsmethode van de ene branche hoeft niet succesvol te zijn in een andere branche. Het opleiden van laaggekwalificeerde sollicitanten kan bijvoorbeeld succesvol zijn voor grotere ICT-ondernemingen waar zich veel sollicitanten met een te laag kwalificatieniveau melden. Een dergelijke oplossing werkt niet in de elektrobranche, omdat daar het probleem is dat zich te weinig sollicitanten melden. Een andere oplossingsmethode, bijvoorbeeld op brancheniveau samenwerken om personeel te werven (al dan niet met behulp van arbeidsmarktintermediairs die zich specifiek op één branche richten), heeft veel meer kans op slagen in de elektrobranche dan in de ICT-branche. Oplossingen voor het MKB De inzet van oplossingsmethoden verschilt niet alleen tussen branches, maar ook tussen bedrijven. Kleine ondernemingen hebben vaak minder middelen om oplossingsmethoden in te zetten dan grote ondernemingen. Het opleiden van werknemers is voor het MKB vaak veel moeilijker dan voor grote ondernemers. Voor kleine bedrijven geldt simpelweg dat het personeel niet gemist kan worden. Daarnaast beschikken veel kleinere bedrijven niet over de financiële middelen om nieuwe wervingsmethoden te ontwikkelen. Arbeidsmarktintermediairs die vaak wel over deze middelen en kennis beschikken, zouden hier beter op kunnen anticiperen en hun diensten kunnen aanbieden aan het MKB. Intermediairs kunnen daarbij het MKB interesseren voor zowel het onbenutte arbeidsmarktpotentieel (niet-geregistreerde werkzoekenden) als de geregistreerde werklozen. Daarbij kunnen ze de werkgevers voorlichten over de verschillende subsidiemogelijkheden die de (re)integratie van werkzoekenden moet versoepelen. Het MKB is vanwege het feit dat het over minder middelen en mogelijkheden beschikt, vaak veel meer afhankelijk van de activiteiten van de brancheorganisaties dan grote ondernemingen. Het samenwerken op brancheniveau kan dan ook voor met name kleine bedrijven de beste oplossing zijn om geschikt personeel te vinden. 12 EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

13 Rol van de overheid De overheid ten slotte zal zich met name moeten richten op het scheppen van betere instroommogelijkheden voor werkzoekenden. Ze moet daarbij niet alleen werk financieel aantrekkelijker maken, maar ook mogelijkheden scheppen voor scholing. Niet alleen moet het kennisniveau van werklozen op een hoger niveau gebracht worden, ook werkenden moeten door middel van scholing doorstromen naar hogere functies waardoor er weer ruimte ontstaat aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wat dit laatste betreft is ook een rol weggelegd voor de werkgevers en werknemers zelf, brancheorganisaties en opleidingsinstituten. EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 13

14 14 EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

15 1 Inleiding 1.1 Achtergrondschets Het gaat goed met Nederland is een veelgehoorde uitspraak de laatste jaren. De economie groeit, de werkloosheid daalt. Het gaat zelfs zo goed met Nederland dat voor het eerst in ruim 25 jaar het aantal openstaande vacatures groter is dan het niveau van de geregistreerde werkloosheid. De kranten en vacaturebanken staan bol van de banen. De groei van de instroom van nieuwe arbeidskrachten zal zonder maatregelen verder afnemen. De volledige werkgelegenheid lijkt bijna bereikt, de resterende werkloosheid is op het oog slechts frictiewerkloosheid nu de langdurige werkloosheid tot onder de is gedaald 1. Bijna alle regeringen dromen van een dergelijk Dutch Miracle, waarin werkgevers, werknemers en overheid samen het recept gevonden lijken te hebben om de werkloosheid terug te dringen. Nu het probleem van de werkloosheid voor het grootste gedeelte lijkt te zijn opgelost, is een ander probleem zichtbaar geworden: krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers krijgen steeds meer problemen met het vinden van personeel met het gewenste kwalificatieprofiel. Steeds meer werkgevers geven aan te kampen met personeelstekort. Vacatures blijven langdurig onvervuld, wat kan leiden tot een opwaartse druk op de lonen. De mogelijkheden die ontstaan om de productie uit te breiden worden bemoeilijkt door een gebrek aan personeel. Niet alleen werkgevers, maar ook politici en beleidsmakers zien de krapte meer en meer als een groot probleem. Als de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt en er niet afdoende maatregelen genomen worden, zouden er daaruit wel eens grenzen aan de groei kunnen ontstaan. Het waarborgen van de groei van de economie op korte termijn is niet de enige reden om maatregelen te treffen om de krapte tegen te gaan. We zijn nog maar een decennium verwijderd van het punt waarop de babyboomgeneratie van na de Tweede Wereldoorlog de leeftijdsgrens van zestig jaar gaat passeren. Vanaf dat moment zal de vergrijzing in Nederland duidelijke vormen gaan aannemen. Naast de vergrijzing is de afgenomen instroom van schoolverlaters een andere demografische ontwikkeling die inwerkt op het arbeidsaanbod. Om de Nederlandse economie draaiende te houden en de AOW-uitkeringen in stand te houden, is het daarom noodzakelijk om de participatiegraad te verhogen. In het rapport Generatiebewust beleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2000) wordt erop gewezen hoe belangrijk de verhoging van de participatiegraad is. 1 Cijfers van de CBS-internetpagina (http://www.cbs.nl). EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 15

16 De krapte op de arbeidsmarkt vormt niet alleen een bedreiging, maar biedt ook kansen om de participatie van bijzondere groepen 1 in Nederland te verhogen. Onder deze noemer vallen personen die moeilijk aan een betaalde baan kunnen komen: arbeidsgehandicapten, allochtonen, langdurig werklozen, laagopgeleiden en ouderen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt allicht ook kansen aan groepen die nu moeilijk een baan kunnen krijgen. Werkgevers kunnen bijna niet om de deze groepen werkzoekenden, die een steeds groter deel vormen van de werkloze werkzoekenden, heen om nog aan personeel te komen. Ondanks de sterke economische groei en de krapper wordende arbeidsmarkt lijkt het maar niet te lukken om de arbeidsreserves aan het arbeidsproces deel te laten nemen. Het is niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is. Is de kwaliteit van het aanbod van de arbeidsreserve onvoldoende? Is deze arbeidsreserve onvoldoende gemotiveerd of is er sprake van belemmeringen door wet- en regelgeving (bijvoorbeeld social security trap 2 )? Hebben werkgevers (nog) onvoldoende oog voor dit potentiële arbeidsaanbod? Of zijn vraag en aanbod van arbeid welwillend, maar is het probleem de match, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod? 1.2 Probleemstelling In de voorfase van het onderzoek zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van werkgevers (MKB-Nederland), werknemers (FNV) en overheid (Ministerie van Financiën) om zicht te krijgen op de specifieke bijdrage die EIM zou kunnen leveren. Daaruit is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan inzicht in het omgaan met krapte op de arbeidsmarkt door ondernemers, branches en arbeidsmarktintermediairs. Vandaar dat EIM een studie is gestart naar de trends en de mismatches op de arbeidsmarkt om te zien hoe de verschillende partijen omgaan met krapte. De centrale vragen in deze studie luiden dan ook als volgt: Hoe gaan ondernemers, branches en arbeidsmarktintermediairs om met krapte op de arbeidsmarkt? Welke oplossingen en beleidsaanbevelingen kunnen worden aangereikt om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan en welke partijen kunnen daarbij een rol spelen? 1 2 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in de Sociale Nota 2000 aan dat het werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid in de komende jaren onder meer gericht moet zijn op het versterken van de positie van bijzondere groepen (SZW 1999b). De geringe afstand tussen uitkering en minimumloon en het bestaan van inkomensafhankelijke regelingen maken dat de prikkels om te gaan werken minimaal zijn (het nieuwe belastingstelsel probeert dit tegen te gaan, het is op dit moment nog onduidelijk wat de effecten hiervan zullen zijn). Het hebben van een baan levert maar enkele tientjes per maand meer op, en dit werkt voor vele werklozen demotiverend om werk te zoeken. 16 EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

17 Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de belangrijkste ontwikkelingen en mismatches op de arbeidsmarkt, het lokaliseren van problemen die bedrijven ondervinden bij het omgaan met krapte, en waar mogelijk het formuleren van (beleids)aanbevelingen aan overheid, brancheorganisaties, ondernemers en arbeidsmarktintermediairs. Voor het onderzoek is zowel een literatuurstudie verricht als een telefonische enquête onder ondernemers uit twee branches, de elektrotechnischeinstallatiebranche (elektrobranche) en de ICT-branche. Aanvullend zijn er interviews gehouden met beleidsmedewerkers van de overheid, brancheorganisaties en opleidingsinstellingen, met ondernemers, en met verschillende arbeidsmarktintermediairs. Opzet van het onderzoek en het rapport In het eerste gedeelte van deze studie wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de afgelopen jaren. De verkrapping van de arbeidsmarkt is iets van de laatste jaren en de verwachting is dat deze, mede door de economische ontwikkelingen en de vergrijzing, nog wel enkele jaren kan aanhouden. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 wordt achtereenvolgens ingegaan op de ontwikkelingen in de arbeidsvraag, het aanbod en de mismatches tussen vraag en aanbod. Het doel van deze hoofdstukken is zowel het in kaart brengen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, als het inzicht krijgen in de belangrijkste knelpunten. Bij het in kaart brengen van de knelpunten is onder andere aangesloten bij de benadering zoals die gebruikt is in de Knelpuntenmonitor Arbeidsmarkt (Van Driel en Rettab 2000). Er is voor gekozen om aan de hand van de beschikbare statistieken een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van vraag en aanbod van arbeid en de mismatches die ontstaan. Mede op basis van deze inventarisatie kunnen enkele (beleids)aanbevelingen gegeven worden. Als aanvulling op de inventarisatie van de arbeidsmarkt op macroniveau wordt in de hoofdstukken 5 en 6 een schets gegeven van de elektrotechnische-installatiebranche en de ICT-branche. Omdat de problemen van krapte per branche verschillen, geven deze twee schetsen inzicht in de uiteenlopende manieren waarop branches en ondernemingen omgaan met krapte. Hoewel beide branches zich bezighouden met techniek, verschillen de branches wat hun problemen en oplossingen betreft. Naarmate de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, ontstaat er steeds meer beleid gericht op krapte. De overheid, ondernemers, werknemers, brancheorganisaties en arbeidsmarktintermediairs spelen in op de ontwikkelingen. Ze passen hun gedrag dusdanig aan dat ze zo min mogelijk last hebben van de krapte. In de hoofdstukken 7 en 8 is een overzicht gegeven van de toegepaste oplossingsmethoden, waarbij hoofdstuk 7 aandacht besteedt aan de oplossingsmethoden van de overheid, ondernemers en brancheorganisaties, en hoofdstuk 8 aan de rol van arbeidsmarktintermediairs. In het slothoofdstuk EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid 17

Toekomst concurrentiepositie MKB

Toekomst concurrentiepositie MKB Toekomst concurrentiepositie MKB Gevolgen leeftijdsontwikkeling voor de concurrentiepositie van het MKB drs. M.E. Winnubst drs. M. van Leeuwen Zoetermeer, januari 2009 ISBN: 978-90-371-0992-4 Bestelnummer:

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Van Werk Naar Werk in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Van Werk Naar Werk in het MKB Eindrapportage Zoetermeer, september 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt

Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt 2011 2014 ARBEIDSMARKTONDERZOEK DRENTHE 2011 Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt 2010-2014 Maastricht, januari

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10 www.rwi.nl Raad voor Werk en Inkomen Juli 2011 2 Arbeidsmarktanalyse 2011 Raad voor Werk en Inkomen Inhoudsopgave Voorwoord 6 Inleiding 8 Deel I De hoofdlijnen 10 1 De analyse 10 1.1 Ontwikkeling werkgelegenheid

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

UWV Kennisverslag 2011-I

UWV Kennisverslag 2011-I UWV Kennisverslag 2011-I Kenniscentrum UWV Directie SBK Maart 2011 Inhoud Belangrijkste signalen uit UKV 2011-I 3 1 Inleiding 5 2 Ontwikkelingen in volumes uitkeringsgerechtigden 7 2.1 Samenvatting volumeontwikkelingen

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid

Grenzen aan verantwoordelijkheid Grenzen aan verantwoordelijkheid Begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers in het MKB Peter Brouwer Jolanda Hessels Annelies te Peele Florieke Westhof Zoetermeer, oktober 2003 ISBN: 90-371-0902-0

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Arbeidsmarktanalyse 2009 Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Conclusies en aanknopingspunten voor het beleid 5 I Conclusies 5 II Beschouwing 6 III Maatregelen overheid en

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Doel en vraagstelling. Conclusie

Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Arbeidsmarktpositie van nietwesterse allochtonen Opdrachtnemer RvB: S. Bouma, L. Coenen, A. Kerckhaert Onderzoek arbeidsmarktpositie niet westerse allochtonen Startdatum 1 augustus 2010

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp ers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zzp ers Resultaten zzp-panel meting II 2013 ISBN : 978-90-371-1119-4 Rapportnummer : A201413 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

Monitor Inkomens Ondernemers

Monitor Inkomens Ondernemers Monitor Inkomens Ondernemers Editie 2014 ISBN : 978-90-371-1138-5 Rapportnummer : A201433 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

Waarom leraren de sector verlaten

Waarom leraren de sector verlaten Waarom leraren de sector verlaten Onderzoek naar de uitstroom uit het primair en voortgezet onderwijs J.F.M. de Jonge J.A. de Muijnck Zoetermeer, november 2002 1 Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Sectorbestuur

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014

KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor prof. dr. H. Kasper (Etil) drs. J. Meuwissen (Etil) drs. O. Sondermeijer (SBB) Maastricht,

Nadere informatie

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2012 Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode tot 2016

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020

Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Dr. Lolke Schakel

Nadere informatie

Re-integratie van jongere partners van AIO-gerechtigden. Een evaluatie

Re-integratie van jongere partners van AIO-gerechtigden. Een evaluatie Re-integratie van jongere partners van AIO-gerechtigden Een evaluatie Marjolein Sax; Martin Belder; Mirjam Engelen; Suzanne Bouma C11106 Zoetermeer, 19 februari 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en. beroep tot 2014. Doel en vraagstelling. Conclusie

De arbeidsmarkt naar opleiding en. beroep tot 2014. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever RWI De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014 Opdrachtnemer ROA Onderzoek De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2014 Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 2 november 2009 Categorie

Nadere informatie

Ondernemen in het Ambacht 2002 Sectorscoop

Ondernemen in het Ambacht 2002 Sectorscoop Ondernemen in het Ambacht 2002 Sectorscoop Ro Braaksma Dick Snel Zoetermeer, december 2001 ISBN: 90-371-0830-X Bestelnummer: A0105 Prijs: ƒ 85,94 39,- Dit onderzoek maakt deel uit van het Programmaonderzoek

Nadere informatie