Nee, de zender nam eerst een aanloop in het gesprek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nee, de zender nam eerst een aanloop in het gesprek"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding...3 Bijeenkomst 1. Gesprekstechnieken / vaardigheden...4 Opdracht Bijeenkomst 2 : Gesprekstechnieken / vaardigheden Opdracht Bijeenkomst 3 : Gesprekken met ouders Opdracht Bijeenkomst 4 : Gesprekken met ouders Opdracht 10: Spreekwoordenlijst...6 Opdracht 11: Hoe ga je constructief om met kritiek?...7 Opdracht 12: Effectieve relatie met ouders...7 Bijeenkomst Opdracht Bijeenkomst Opdracht Opdracht Opdracht 18:

2 Inleiding In het kader van mijn studie tot leerkracht aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren, moet ik voor de module Communicatie en rapportage een verslag maken waarbij een aantal van de opdrachten uit deze module erin uitgewerkt moeten staan. Het doel van deze module is het communiceren, waarbij gelet wordt op het doel, de stuctuur en communicatieve vaardigheden van een gesprek. Al deze 3 aspecten verschillen van gesprek tot gesprek z.a. bij een een slecht-nieuws gesprek en een sollicitatie gesprek. In deze module heb ik een aantal verschillende type gesprekken uitgevoerd en de stappen en de verbeterpunten ervan besproken. 3

3 Bijeenkomst 1. Gesprekstechnieken / vaardigheden Doelstelling: De studenten kunnen: - Afhankelijk van de situatie de juiste gespreksvaardigheden / technieken toepassen; - Hun eigen aandeel in het verloop van het gesprek correct beoordelen / evalueren; - Reflecteren op de toegepaste vaardigheden / technieken. Opdracht 1 Ieder gesprekssituatie kent verschillende fasen. Ga na welke fase voor jou de meest belangrijke is. Maak middels een voorbeeld duidelijk waarom deze fase voor jou belangrijk is. De belangrijkste fase dat voor mij het belangrijkste lijkt is de aanloopfase. Voorbeeld: Ik ga voor een sollicitatiegesprek, voornamelijk voor het thema wordt ik aangenomen of niet. Als ik zonder een aanloop te nemen direkt op het punt kom en vraag of ik wel aangenomen ben of niet, kan ik dan uit ervaring wel voorstellen wat als ik als antwoord zal moeten verwachten, nl. nee. Het is namelijk zo dat door een aanloopfase men een constructieve sfeer kan creëren, dat vereist is voor welk type gesprek dan ook. Bijeenkomst 2 : Gesprekstechnieken / vaardigheden 2 Lesdoelen: - Een slecht nieuwsgesprek op de juiste wijze kunnen voeren - De stappen aangeven die nodig zijn bij het voeren van het gesprek - Een gesprek kunnen observeren en analyseren - Het op de juiste wijze geven en ontvangen van kritiek Opdracht 5 Oefening: de afgewezen leerling Stel je voor: jij bent de klassevoogd van een klas. Twee leerlingen uit jouw klas moeten geselecteerd worden om mee te doen aan een conferentie in het buitenland. Vanwege tekort aan financiёle middelen heeft de overheid besloten een persoon af te vaardigen. Na rijp beraad beslis je dat Xiomara afgevaardigd wordt. Straks komt Cheryl met haar ouders bij je en je moet hen het slecht nieuws vertelle. Ze zullen dit heel erg vinden, omdat ze bij een vorige keer ook buiten de boot gevallen was. Opdracht: Voer dit slecht-nieuwsgesprek volgens de aanwijzingen uit de theorie. De volgende vragen kunnen een hulp zijn bij de nabespreking van de oefeningen: 1. Was bij de zender exact duidelijk wat het slechte nieuws inhield? Ja, bij de zender was het duidelijk want ze wist dat Cheryl niet gaat vanwege tekort aan financiёle middelen 2. Vertelde de zender het slechte nieuws meteen na de begroeting? Nee, de zender nam eerst een aanloop in het gesprek 3. Gebruikte de zender vermijdingstactieken? Ja, de zender heeft de schuld proberen te vermijden richting de overheid 4. Was bij de ontvanger meteen duidelijk wat het slechte nieuws inhield? Ja, de onvanger had het door dat Cheryl niet meer kan gaan 4

4 5. Hoe reageerde de ontvanger van het slecht nieuws? Wat betekende dat voor de voortgang van het gesprek? Het was heel teleustellend voor de ontvanger en het betekende dat het gesprek op een kritiserende manier verder kon verlopen, en wat er ook plaats vond 6. Wat deed de zender om de emoties van de ontvanger op te vangen en te begrijpen? De zender stelde de ontvangers gerust door ze erop te wijzen dat Cheryl volgende keer weer mag meedoen 7. Welke communicatieve vaardigheden zag je bij de zender in dit gesprek? De ontvanger vond ik goed in: o Actief luisteren o Boodschap kort en bondig overdragen o Gebruiken van non-verbale signalen 8. Kwam de zender toe aan de derde fase fase van dit gesprek: het oplossen van het probleem? Ja de zender was wel op de derde fase gekomen, maar het was moeilijk voor haar de ontvanger erin te laten geloven dat het wel gaat lukken volgende keer, dit ook omdat dit keer het de tweede keer was dat Cheryl buiten boot was gezet 9. Welke verbeterpunten kun je de zender meegeven naar aanleiding van deze oefening? De zender moet meer oefenen met parafraseren. Men moet de ontvanger kort en bondig het slecht nieuws vertellen, maar men moet zeker veel emoties mogen verwachten, die in sommige gevallen veel vaardigheid vereist om het gerust te stellen. 5

5 Bijeenkomst 3 : Gesprekken met ouders 1 Doelstelling: - Ervaringen uitwisselen - Op professionele wijze gesprekken voeren Opdracht 6 Voordelen van gesprekken met ouders: - Je leert de ouders kennen - Je kan tot weten komen hoe de band is tussen ouder en kind - Dat je de ouders op de hoogte kan stellen van stand van zaken - Je kan informatie winnen over het kind - Je kan te samen zoeken naar problemen dat het kind in de weg komt en eventueel zorgen voor een oplossing - Je kan hulp vragen Lastige kanten bij gesprekken met ouders: - Ongewenst bezoek - Hang ouders - Nieuwsgierigheid - Soms optreden als beleidsmakers - Miscommunicatie Bijeenkomst 4 : Gesprekken met ouders 2 Doelstellingen: De studenten kunnen / weten: - Verschillende methoden van conflicthantering toepassen - Kenmerken opnoemen van een effectieve relatie - Hoe een effectieve relatie te bereiken en in stand te houden Opdracht 10: Spreekwoordenlijst Plaats bij ieder spreekwoord een cirkeltje om het cijfer van de antwoordmogelijkheden die je het meest van toepassing acht op jouw gedrag (1 = niet typerend, 4 = zeer typerend) Spreekwoorden De zaak niet op de spits drijven 2. De gulen middenweg bewandelen 3. De (lieve) vrede handhaven 4. Met open vizier strijden 5. In de doofpot stoppen 6. Doen alsof je neus bloedt 7. Het is beter te slaan dan geslagen te worden 8. Voet bij stuk houden 9. Er geen doekje om winden 10. De gemoederen kalmeren 11. De koe bij de horens vatten 12. De buiten schot houden 13. Open kaart spelen 14. Geweld bestrijd je met geweld 15. Oog om oog, tand om tand 6

6 Opdracht 11: Hoe ga je constructief om met kritiek? Onjuiste reactie van de leraar: - Manier en tone van aanspreken - De schuld aan de ouder geven - Het probleem te laat aangegrepen - Gevolgen: - Conflict - Gestoorde relatie - Uitmonden tot pesterij Oplossingen: - De leraar kan verontschuldigingen vragen - De ouder niet laten weggaan totdat je haar niet op de hoogte stelt om samen te helpen Opdracht 12: Effectieve relatie met ouders Enkele regels over wat ik onder effectieve relatie versta: - Een relatie die doeltreffend is - Een relatie die vlugge uitwerking hebben - Een relatie waarbij hulp en samenwerking centraal staat - Een relatie die van kracht is - Een relatie die van wezenlijk belang is 7

7 Bijeenkomst 5+6 Lesdoelen: De studenten kunnen: - Het doel van een bijeenkomst helder formuleren c.q. verschillende vergadertypen definiëren en deze vergadering voorbereiden - Voor elk vergadertype de juiste werkwijze vaststellen - De eigen vaardigheden m.b.t. de situatie juist inschatten - Het resultaat van een vergadering korrekt weergeven/samenvatten Opdracht 14 Vergaderprofiel Naam: Vidjai Wikash Behari Opdracht: 1 A. Welke ervaring heb je opgedaan met vergaderen? Ik heb geleerd: - dat de voorzitter het meest belast is in een vergadering met o.a.: met handhaven van orde, doorspelen van vragen en antwoorden - Tijden een vergadering moeten deelnemers gestimuleerd worden om zijn mening te geven - De voorzitter moet alle meningen meenemen en daarna beslissing nemen - De voorzitter moet erop letten dat eenzelfde punt niet meerdere keren worden herhaald - een vergadering een standaard struktuur van stappen heeft, die staps gewijs doorlopen moet worden - Elke vergadering wordt in een notule verwerkt en in elke vergadering wordt de notule van de vorige vergadering gesloten indien er geen aan en opmerkingen zijn erop. B. Welke formele functies heb je tijdens deze vergaderingen bekleed? Voor deze vergadering heb ik als deelnemer t.b.v. bushouder bekleed C. Welke formele functies heb je tijdens deze vergaderingen vervuld? Ik heb de initiatief genomen om de bustarieven aan te passen met de verlaagde benzine prijs. D. Welke score geef je jezelf op de volgende vaardigheden? Luisteren Vragen stellen Samenvatten Deelnemen aan discussie Initiatieven nemen Op je stand punt blijven staan Omgaan met procedures Een besluit formuleren Evalueren De tijd bewaken = hier ben ik goed in 4 = dit kan ik redelijk goed 3 = hier twijfel ik over 2 = dit beheers ik niet zo goed 1= dit beheers ik in het geheel niet 8

8 E. Waar zou je op grond van de beantwoording van de vragen aandacht willen besteden in het programma vergadertechnieken? Welke vaardigheden wil je verbeteren? M n aandacht zou ik sowieso op actief luisteren besteden en op omgaan met de procedures, omdat men moet rekening houden met meningen van een ieder in de vergadering en als men niet goed oplet kan er ongewenst debat ontstaan. Sowieso is het streven naar verberteren van alle vaardigenheden, maar als ik specifiek een paar belangrijke eruit moet kiezen, kies ik dan voor vraarstelling, samenvatten en omgang met procedures. Bijeenkomst 7 Doelstellingen: de studenten kunnen: - Verschillende schriftelijke rapportagetechnieken toepassen - Verschillende mondelinge rapportagetechnieken toepassen - Deze technieken evalueren op geschiktheid voor verschillende situaties - De voor- en nadelen van elk van deze technieken aangeven. Opdracht 16 Bespreek in duo s welke vorm van rapportage je zou kiezen als je aan ouders het volgende moet doorgeven: Bespreek ook waarom je voor die vorm kiest. 1. Prestatie van hun kinderen Zowel mondeling en als schriftelijk. Schriftelijk kan je de resultaten doorgeven en als er eventueel vragen zijn, kunnen ze dan direkt gesteld worden 2. Uitnodiging voor een ouderochtend Schriftelijk. Ouderochtend is voor de hele klas/school, en het zou efficiёnter zijn om in een keer schriftelijk door te geven aan alle ouders. Als zekerheid dat het schriftelijke uitnodiging wel bij de ouder is aangekomen, moet het dan ondergetekend terug komen. 3. Schorsing Schriftelijk. Men moet bewijs hebben dat het kind geschorst is. 4. Vroege sluiting van de school Schriftelijk. Het moet aan alle ouders worden doorgegeven, dus is beter dat eenzelfde brief aan alle ouder word verstuurd, en ervoor zorgen dat het ondergetekend terug komt. 5. Gezondsheid toestand van het kind Mondeling. Het moet zo snel moglijk doorgegeven worden aan de ouders Opdracht 17 Voordelen van telefonische rapportage: - Sneller oplossing - Confronteren van ouders - Doorvragen - Zeker dat het bericht aan de andere kant komt Nadelen van telefonische rapportage: - Men weet niet met wie men aan de andere kant te hebben heeft - Kan gepaard gaan met meer kosten - Kost meer tijd 9

9 Voordelen van schriftelijk rapportage: - Er zal bewijs zijn dat er gerapporteerd is - Wint tijd bij groot aantal - Minder kosten Nadelen van schriftelijk rapportage: - Eenzijdig - Niet zeker of het bericht aankomt - Geen doorvraag mogelijkheid Opdracht 18: Algemene mededelingsbrief Behari Vidjai Welgedacht B weg 127 Wanica Wanica, 28 november 2008 Aan de ouders van de leerlingen van klasse B3B van de Sarasvatieschool Betreft: Mededeling Geachte mevrouw of heer, Hierbij deel ik u mede, dat in verband met kinderdag op 05 december 2008, de school om 11:00 uit zal gaan i.p.v. 12:30. Gelieve met de bovenstaande rekening te houden Met vreindelijke groeten, Vidjai (klassevoog van klasse B3B) 10

10 Beklagsbrief Desi Vidjai Welgedacht B weg 127 Wanica Wanica, 28 november 2008 Aan de ouders van Wikash Behari Vidjaistraat 99 Paramaribo Betreft: Klacht Geachte mevrouw of heer, Hierbij deel ik u mede dat uw kind, Behari Wikash, de orde in de klas verstoord en dat zijn behaalde resultaten laag zijn. Hierbij zou ik u uitnodigen voor een gesprek op maandag 01 december 2008 om 10:10. Gelieve met de bovenstaande rekening te houden en voor eventuele wijziging van datum en tijd kunt u kontakt opnemen op het nummer Met vreindelijke groeten, Vidjai (klassevoog van klasse B3B) 11

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

PRATEN MET KINDEREN OP SCHOOL EN IN DE KLAS

PRATEN MET KINDEREN OP SCHOOL EN IN DE KLAS PRATEN MET KINDEREN OP SCHOOL EN IN DE KLAS Nicole M.C. van As en Jan M.A.M. Janssens sectie Orthopedagogiek; gezin en gedrag KU NIJMEGEN 1. Inleiding In 1995 is door ons de cursus Praten met kinderen

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Trainen met de methode van Karin de Galan

Trainen met de methode van Karin de Galan Trainen met de methode van Karin de Galan Colofon Opmaak: Paul Boyer, Amsterdam Tekeningen: Maaike Blom en Jarón Barends 2015 Karin de Galan Trainen met de methode van Karin de Galan Trainen is een vak.

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND Multimovez En het bevorderen van sociale vaardigheden S. Timmerman BEd, N. Tip MSc, Dr. H. Ritzen. S A X I O N U N I V E R S I T Y O F A P P L I E D S C I E N C E, H

Nadere informatie

Cursus Panelgesprekken

Cursus Panelgesprekken University of Twente Programmabureau Onderwijsvernieuwingen Cursus Panelgesprekken Irene E. Steens en Charlotte Oude Alink University of Twente 16-9-2013 www.utwente.nl/evaluatie Op verzoek van een aantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 16 augustus 2010 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding 3 1. Geen indicatie-uitspraken.

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc. Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Professional Communication Advanced (PCA) voorbeeldexamen PCA uitgave 2006

voorbeeldexamen I-Tracks Professional Communication Advanced (PCA) voorbeeldexamen PCA uitgave 2006 voorbeeldexamen Professional Communication Advanced (PCA) I-Tracks Professional Communication Advanced (PCA) voorbeeldexamen PCA uitgave 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 16 antwoordindicatie 36

Nadere informatie

Competentie SAMENWERKEN. Lessenpakket

Competentie SAMENWERKEN. Lessenpakket Competentie SAMENWERKEN Lessenpakket Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Rode draad... 1 3 Opwarmer... 8 4 Eigen definitie en inschatting van SAMENWERKEN... 8 4.1 Brainstorm... 8 4.2 Eigen inschatting van

Nadere informatie

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Henry Mostert Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: h.mostert@vilans.nl Website:

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Toelichting en werkvormen voor het Utrecht Law College, Universiteit Utrecht Hanne ten Berge & Angela Markenhof 29 juni 2012 Centrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie