VERGADERING : BESTUUR DATUM : 10 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 8 BIJLAGE : 20. Toelichting werkplan Verankering Arbeid 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERING : BESTUUR DATUM : 10 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 8 BIJLAGE : 20. Toelichting werkplan Verankering Arbeid 2010"

Transcriptie

1 VERGADERING : BESTUUR DATUM : 10 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 8 BIJLAGE : 20 Toelichting werkplan Verankering Arbeid 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan het Werkplan Arbeid PA/PDV Dit werkplan is tot stand gekomen met inbreng van sociale partners. De voorstellen zijn besproken in de Commissie Arbeid PA/PDV op 30 juni jl. Reacties en afspraken naar aanleiding van deze vergadering zijn in het werkplan 2012 opgenomen. Daarnaast zijn projectvoorstellen opgenomen uit het werkplan 2012 van de werkgroep Verankering Arbeid. Opzet Het werkplan Arbeid PA/PDV 2012 is uitgewerkt met een verdeling van de projecten over de diverse sectoren, zoals weergegeven in figuur 1 van het werkplan. Dit overzicht geeft inzicht in de samenhang tussen beide productschappen en de daarbij behorende sectoren. De afdeling Arbeid van het HPA zal, voor de projecten die worden voorgesteld en waar nog geen projectplan voor aanwezig is, in overleg met sociale partners uitgewerkte projectplannen opstellen. Deze zijn dan ook niet in het overzicht opgenomen. De voorgestelde projectenplannen zullen ter advisering aan de Commissie Arbeid PA/PDV worden voorgelegd, waarna besluitvorming plaatsvindt in de vergadering van de betreffende besturen. Onderstaand volgt een toelichting op het werkplan. Hierbij wordt de opzet van het werkplan gevolgd. Opgemerkt dient te worden dat in de meeste gevallen het uitsluitend gaat om de out-of-pocket kosten en dat de toegerekende kosten van de afdeling Arbeid worden verantwoord onder het gemeenschappelijk secretariaat (doorberekening van het HPA). Financiering Commissie Brood en Banket De projecten Grondstofallergie en medezeggenschap zijn goedgekeurd door de Commissie Brood en Banket. De kosten worden ten laste van het fonds structuurversterking gebracht. De kosten verbonden aan de ontwikkeling van de arbocatalogi voor de bakkerij en zoetwarenindustrie zijn verkregen door een subsidie van het Ministerie van SZW. Algemene middelen De basisvoorziening van het project Verankering Arbeid ad wordt gefinancierd uit de algemene middelen (sector, bestuur en organisatie). Dit betreft de financiering van drie beleidsadviseurs van de vakbonden. Fonds Sociale aangelegenheden De kosten voor de gezamenlijke projecten ad. Є en voor de sectoractiviteiten Verankering Arbeid (exclusief de basisvoorziening) ad , komen ten laste van het fonds sociale aangelegenheden.

2 Besluit Het werkplan Arbeid PA/PDV 2012 is op 30 augustus jl. besproken in de commissie Arbeid PA/PDV en wordt met een positief advies voorgelegd aan het bestuur PA. Advies Het bestuur beslist over het werkplan Arbeid PA/PDV 2012 en de daarbij behorende financiering. Het dagelijks bestuur wordt gevraagd het bestuur daaromtrent te adviseren. Kosten werkplan Arbeid PA/PDV 2012 Onderstaande kosten komen ten laste van het Productschap Akkerbouw LASTEN Opmerkingen Arbeid en arbeidsomstandigheden Verankering Arbeid Projecten PA Grondstofallergie en medezeggenschap (1) Arbocatalogi Gereserveerd Commissie B&B Gefinancierd uit reeds ontvangen subsidie SZW Gezamenlijke projecten PA/PDV Geluid Al gereserveerd in begroting PAO (scholingsconsulent) Aandeel PA 0,5 FTE Databank ATEX Totaal gezamenlijke projecten PA/PDV Productschapoverstijgende projecten Stof? Pak t aan! Totaal productschapoverstijgende projecten. Project Verankering Arbeid (2) Financiering vakbonden Gefinancierd uit algemene middelen Totaal basisvoorziening Sectoractiviteiten uit VA (2) Arbeidsmarktanalyse en -onderzoek 300 Nieuwsbrief arbeid Fair produce NL 300 Duurzaam meedoen agrifood Goed werknemerschap Fase 1 van projectvoorstel Regionale arbeidsmarktmobiliteit Gereserveerd in begroting 2011 Inspelen op de actualiteit P.M. Totaal sectoractiviteitenva Totaal begroting Deze projecten worden gefinancierd vanuit de Commissie Brood en Banket, bedragen zijn vastgesteld voor de looptijd van de projecten. 2 De verdeelsleutel voor het project Verankering Arbeid is volgens afspraak in het College van Voorzitters: HPA, PT, PZ en PVE: 20%; Pvis en MVO: 10%. Binnen HPA worden de kosten evenredig over PA, PDV en PW verdeeld.

3 Werkplan Arbeid PA/PDV 2012 Productschap Akkerbouw Productschap Diervoeder Kweek (-) Teelt (-) Handel (-) Verwerking (-) Bakkerij ( 1,070,300 Detailhandel (-) Mengvoeder (178,000 Natte voeder (-) Huisdiervoeder (-) Graanhandel (-) Fourage (-) Figuur 1 Akkerbouwsectoren (-) Diervoedersector ( ) Gezamenlijke projecten PA/PDV (PA: 49,000 / PDV: 51,000) Productschapoverstijgende projecten (PA: 27,500 / PDV: 27,500) Verankering Arbeid (PA: 44,900 / PDV: 44,900) Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

4 Productschap Akkerbouw Kweek Teelt Handel Verwerking Bakkerij Detailhandel Teelt Bescherm Bewust bij zaaizaden Inbreng: LTO Vanuit het Productschap Tuinbouw is een toolbox ontwikkeld met voorlichtingsmateriaal over het veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Deze toolbox wordt nu ook ontwikkeld voor o.a. vollegrondsteelt. Gebleken is dat de wijze van communiceren, met behulp van een toolbox, een succes is. Daarom wordt het project in 2012 uitgerold naar de productie van land- en tuinbouwzaaizaden. Voorstel is om voor de akkerbouwsectoren een poster te ontwikkelen die voorlichting geeft over gewasbeschermingsmiddelen en hoe veilig deze middelen te gebruiken. Indien mogelijk kan hierbij aangesloten worden bij het project van het Productschap Tuinbouw. In oktober wordt dit project voorgelegd aan de commissie Teeltaangelegenheden. Indien de commissie positief oordeelt over het ontwikkelen van een voorlichtingsposter, wordt gestart met de ontwikkeling hiervan. Start van dit project in 2011 met uitloop naar Financiën De kosten ervan zijn afhankelijk of wordt aangesloten bij het project van het Productschap Tuinbouw of dat een eigen project wordt gestart. Productschap Akkerbouw : Fonds teeltaangelegenheden Productschap Diervoeder : - Opmerking Dit project is opgenomen in het werkplan 2012 van de werkgroep Verankering Arbeid. Op 30 juni is dit onderwerp besproken in de Commissie Arbeid PA/PDV. Dit onderwerp zal in oktober worden voorgelegd aan de Commissie Teeltaangelegenheden van het Productschap Akkerbouw. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

5 Graanhandel Digitaliseren lesmateriaal Het digitaliseren van de cursus graan en andere kennis die in de sector beschikbaar is, sluit aan bij de wens van een aantal cursisten om digitaal toegang te hebben tot de beschikbare kennis. Tevens is het vastleggen van deze kennis voor de toekomst van belang als veel ouderen met kennis uit de sector vertrekken. Digitaliseren kent vele mogelijkheden. Van belang is om vooraf goed te bespreken wat het doel is en hoe de kennis digitaal wordt aangeboden. Een voorbeeld is te vinden op: maar er zijn vele andere mogelijkheden. Doel Het behouden en digitaal beschikbaar stellen van kennis die in de sector beschikbaar is. In augustus / september zal overleg plaatsvinden om dit project verder uit te werken. Financiën Een projectplan hiervoor wordt voorgelegd aan de commissie Arbeid. Productschap Akkerbouw : nader te bepalen Productschap Diervoeder : - Bakkerij Grondstofallergie Blij met stofvrij! Doel Met dit project wordt gewerkt aan het voorkomen van grondstofallergie bij werkenden met meelstof. In 2007 eindigde het arboconvenant grondstofallergie. Nadien is hard gewerkt aan het waarborgen van de twee belangrijkste resultaten van dit convenant: 1) het stofbeheersingsprogramma, om blootstelling aan stof zoveel mogelijk te verminderen, 2) het gezondheidsbewakingsprogramma, waarmee in een vroeg stadium een allergie kan worden opgespoord. De sociale partners (NBOV, NVB, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten) hebben deze aanpak in 2009 verankerd in een CAO, die voor de ambachtelijke en industriële bakkerij is afgesloten. Daarbij zijn tevens afspraken gemaakt over de financiering van deze integrale aanpak. Bij de afdeling Arbeid van het HPA is het Informatiecentrum Grondstofallergie ingericht. Via dit informatiecentrum worden de werkenden, die worden blootgesteld aan meelstof, eens in de vier jaar in de gelegenheid gesteld om een gezondheidsonderzoek te ondergaan. Het informatiecentrum, dat ervoor zorgt dat het hele proces van versturen van de vragenlijst tot het adviseren over eventuele werkplekaanpassingen niet stagneert, is het resultaat van goede en structurele samenwerking tussen de verschillende partijen. Het informatiecentrum is in 2010 van start gegaan. Na een pilotfase, waarin is gezocht naar optimale communicatie met de achterban, is de respons op de vragenlijsten nu ongeveer 65%. Naar aanleiding van een SER-rapport over inhaleerbare allergenen is de SER in 2010 gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een grenswaarde voor meelstof. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

6 Het versturen van vragenlijsten wordt gecontinueerd, waarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke respons. Ook zal worden gereageerd op het haalbaarheidsonderzoek van de SER en worden indicatieve stofmetingen uitgevoerd bij bakkerijen, meelfabrikanten en in de grondstoffenindustrie. Financiën Voor de looptijd van dit project is gereserveerd. Productschap Akkerbouw : Fonds Structuurversterking Bakkerij Productschap Diervoeder : - Vertrouwenspersonen gezondheidsbewakingssysteem In 2003 hebben de sociale partners in de bakkerijsector afgesproken samen een gezondheidsbewakingssysteem (GBS) op te zetten. Met dit systeem wordt in een vroeg stadium allergie voor meel en broodverbetermiddelen opgespoord. Vanuit het PA is het Informatiecentrum Grondstofallergie ingericht, waar expertise over de problematiek aanwezig is. Doel Er zijn negen (kader)leden van vakbonden aangesteld als vertrouwenspersonen GBS om werknemers te woord te staan, die vragen hebben of twijfelen over deelname. Deze vertrouwenspersonen zijn van groot belang voor werkenden, die uiteindelijk naar ander werk moeten worden begeleid. De eerste vertrouwenspersonen hebben in april ter voorbereiding een cursus gevolgd. Dit project is gestart in 2010 en wordt voortgezet in Financiën Wordt gefinancierd uit het gereserveerde budget voor het project grondstofallergie. Productschap Akkerbouw : Fonds Structuurversterking Bakkerij Productschap Diervoeder : - Medezeggenschap Doel De sociale partners hebben in 2009 een project geïnitieerd, gericht op medezeggenschap in de bakkerijwereld. Aan de hand van concrete casussen krijgen ondernemers handreikingen hoe ze kennis van medewerkers beter kunnen benutten voor het bereiken van bedrijfsdoelstellingen. De casussen vormen de input voor een digitale vraagwerkwijzematrix. Via deze matrix kunnen ondernemers antwoord krijgen op hun vraag. Voor dit project heeft het Productschap Akkerbouw eind 2009 uit het Fonds Structuurversterking Bakkerij middelen beschikbaar gesteld. In 2010 is een zestal casussen uitgewerkt. Het eindrapport zal begin 2011 worden besproken. Dit jaar zullen de resultaten van het project beschikbaar komen voor de sector. Financiën Voor de looptijd van dit project zijn de budgetten gereserveerd. Productschap Akkerbouw : Fonds Structuurversterking Bakkerij Productschap Diervoeder : - Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

7 Arbocatalogi (verwerking en bakkerij) In een arbocatalogus staat beschreven op welke manier werkgevers kunnen voldoen aan overheidsvoorschriften op het gebied van veilig en gezond werken. Bedrijven die met een door de Arbeidsinspectie goedgekeurde arbocatalogus werken, voldoen aan deze wettelijke eisen. De Arbeidsinspectie gebruikt de arbocatalogi als referentiekader bij bedrijfsbezoeken. Doel Het ontwikkelen van arbocatalogi specifiek voor de genoemde sectoren zodat deze sectoren voldoen aan de wettelijke eisen. De arbocatalogi zijn in 2010 goedgekeurd door de arbeidsinspectie, maar worden nog verder uitgewerkt door sociale partners. De verschillende arbocatalogi worden verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Financiering De arbocatalogi zijn gefinancierd door middel van subsidie van het Ministerie van SZW. Bakkerijen, zoetwarenindustrie en meelmaalderijen hebben gekozen voor een aanpak waarbij alle risico s in één keer worden uitgewerkt. De arbocatalogi zullen verder worden afgerond en via internet toegankelijk gemaakt. Via een implementatietraject wordt de achterban geïnformeerd over de arbocatalogi en gestimuleerd om hiermee te werken. Akkerbouwsectoren Voor de gezamenlijke sectoren vallend onder het Productschap Akkerbouw zijn geen projecten benoemd. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

8 Productschap Diervoeder Mengvoeder Natte voeders Voeders gezelschapsdieren Graanhandel Foerage Mengvoedersector Website arbeidsomstandigheden In de afgelopen jaren zijn door Nevedi, vakbonden en het PDV veel producten ontwikkeld als het gaat om arbeidsomstandigheden in de diervoedersector. Het laatste jaar is vooral de arbocatalogus een voorbeeld van een product dat door sociale partners samen met het PDV is ontwikkeld. Veel van deze producten zijn te vinden op de website van het PDV en een aantal producten achter de login van Nevedi. Voor bedrijven in de diervoedersector is het handig, maar vooral ook overzichtelijker en sneller, als al deze arbo-onderwerpen op één website te vinden zijn. Een website ontwikkelen waarop de diervoedersector (graanbe- en verwerkende industrie) alle informatie, alsmede ontwikkelde instrumenten op het gebied van arbeidsomstandigheden kan vinden. In 2011 wordt gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijk logo en het reserveren van een url en wordt de website ontwikkeld. Vanaf 2012 zal deze website onderhouden worden. Financiering Jaarlijks 3.000,- voor het onderhouden van de website. Productschap Akkerbouw : - Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Databank WIK Op de werkplek dienen werkinstructiekaarten (WIK) aanwezig te zijn. Daarop dient overzichtelijk informatie aangegeven te zijn over persoonlijke veiligheid. Dit betreft de aanwezige stoffen, de mogelijke gezondheidseffecten (bijtend, irriterend, giftig en sensibiliserend), fysische chemische gevaarcategorieën (ontplofbaar, licht ontvlambaar en ontvlambaar), de risico s, de preventie- en beschermingsmaatregelen, eerste hulp bij ongevallen en opruiming en opslag in een normale werksituatie en bij calamiteiten. Om hieraan te voldoen is door het productschap een webapplicatie ontwikkeld. Het draagvlak voor deze applicatie vergroten door het verkrijgen van meer deelnemers. Daarnaast wordt de databank uitgebreid met veiligheidsinstructiebladen (vib). Nadat de samenwerkingsovereenkomst met de Belgische brancheorganisatie Bemefa is ondertekend zal een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd. Daarna wordt een stuurgroep ingesteld die belast wordt met het consolideren van de gegevens die leveranciers weergeven op de vib s. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

9 In 2012 wordt deelname aan de databank vergroot en worden vib s geconsolideerd. Financiering Jaarlijkse kosten voor uitbreiding van de database, consultancy en onderhoud zijn ,- Productschap Akkerbouw : - Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Onderwerpen naar aanleiding van de CAO Graanbe- en verwerkende industrie Uitwerking brief sociale partners Naar aanleiding van de cao-onderhandelingen hebben sociale partners in 2010 een brief gestuurd aan het PDV voor het reserveren van een bedrag voor de onderwerpen Wajong, EVC en loopbaancheck. Wajong: tijdens de looptijd van de cao zullen er minimaal 5 worden geplaatst. EVC: informeren over en meefinancieren van EVC-trajecten in het kader van het individueel recht voor werknemers die bij een reorganisatie boventallig worden verklaard en scholing naar naast hogere WEB-niveau. Loopbaancheck: gedurende de looptijd van de cao kunnen werknemers eenmalig gebruik maken van het recht om extern een loopbaancheck te laten verrichten. Er wordt van uitgegaan dat rond de 100 werknemers hiervan gebruik zullen maken. Sociale partners hebben in een brief aan het Productschap Diervoeder aangegeven het bestuur nader te informeren over de verdere opzet en uitwerking van deze onderwerpen, op basis waarvan het bestuur van het Productschap Diervoeder de toegezegde bedragen toekent. Financiering Er is door sociale partners een verzoek ingediend voor een bedrag van gedurende de looptijd van de CAO Graanbe- en verwerkende bedrijven. Productschap Akkerbouw : - Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Wajong Inbreng: CNV Vakmensen Vanuit de CAO worden bedrijven gestimuleerd Wajongers de mogelijkheid te bieden om arbeidsplaatsen in te vullen. Om hier een stimulans aan te geven, is het van belang dat er goede voorlichting komt. Voorgesteld wordt om hiervoor een conferentie te organiseren. Tevens vragen wajongers om extra begeleiding op de werkvloer. Hiervoor kunnen wajongcoaches, werknemers die wajongers extra begeleiding kunnen geven, worden opgeleid. Het stimuleren van het plaatsen van wajongers in de diervoedersector. In 2011 wordt dit idee verder uitgewerkt met sociale partners en zal een verder uitgewerkt projectplan worden voorgelegd aan de Commissie Arbeid. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

10 Financiering Het organiseren van een conferentie en voorlichtingsmateriaal en het opleiden van coaches wordt begroot op ,- Productschap Akkerbouw : - Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Arbocatalogus Graanbe- en verwerkende bedrijven De arbocatalogus is een (digitaal) document met daarin de maatregelen die werkgevers en werknemers op brancheniveau hebben afgesproken. Daarmee kunnen organisaties voldoen aan de voorschriften van de Arbowet. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Daarom is de arbocatalogus er voor alle werkgevers en werknemers in de branche. De arbocatalogus biedt een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van de belangrijkste arbeidsrisico's in de sector. In 2012 wordt de arbocatalogus graanbe- en verwerkende industrie geïmplementeerd en zal in overleg met de werkgroep worden bepaald of en welke arbeidsrisico s verder worden ontwikkeld. Financiën Vast bedrag voor de website en bijdrage voor ontwikkelen nieuwe onderwerpen. Diervoedersector Stichting BSD Gezien de structurele vraag op de arbeidsmarkt naar goed opgeleide diervoedingskundigen, wil de Stichting BSD studenten motiveren om te kiezen voor studiemodules diervoeding. De stichting wil hiermee tevens bevorderen dat Nederland zijn internationaal toonaangevende rol op het gebied van grondstoffenexpertise, voederwaardering en diervoedingsonderzoek blijft spelen. De beurs is in 2011 voor de derde keer uitgereikt. Het stimuleren van instroom van studenten diervoeding aan HBO-instellingen en de universiteit door het verstrekken van studiebeurzen. In januari 2012 start de procedure van inschrijving en selectie van studenten. In juni 2012 worden de studiebeurzen aan de studenten uitgereikt. Financiering Voor het verstrekken van de beurzen wordt voor 2012 een bedrag van gereserveerd. Productschap Akkerbouw : - Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

11 Sectorkrant Werkvloer De werknemerskrant is de informatiekrant voor werknemers in de diervoedersector en het resultaat van samenwerking tussen het PDV, CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, De Unie en de brancheorganisatie Nevedi. De krant wordt vier keer per jaar gepubliceerd. Doel van de krant is directe communicatie vanuit het productschap naar alle werknemers in de diervoedersector om te informeren over ontwikkelingen binnen hun sector. Onderwerpen die aan de orde komen zijn arbeidsvoorwaarden, scholing, kwaliteit en veiligheid (GMP+) en regelgeving. Werkvloer zal in 2012 verschijnen in maart, juni, september en december. Periodiek verschijnt een extra dikke uitgave met daarin de special, waarin een onderwerp extra wordt belicht, voorbeelden hiervan zijn de special betreffende bedrijfskleding en de special over vrouwen werkzaam in de diervoedersector. Financiering De reguliere kosten bedragen jaarlijks Productschap Akkerbouw : - Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden OR-platform Inbreng: De Unie Een kwaliteitsslag maken met de bestaande ondernemingsraden in de sector. Daarbij wordt nagegaan of er draagvlak is om te komen tot een sectorbreed OR-platform in Nederland. In 2012 organiseert en faciliteert het PDV een bijeenkomst voor alle OR-leden in de sector. Financiering Benodigd budget voor dit OR-platform is Productschap Akkerbouw : - Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Opmerking Dit onderwerp is besproken in de Commissie Arbeid PA/PDV op 30 juni jl. Er is afgesproken dat dit onderwerp verder wordt onderzocht. Hierbij wordt als voorbeeld genoemd De Bakkerstafel, een project dat loopt in de bakkerijsector. Dit project wordt nader besproken. Training preventiemedewerker In de arbeidsomstandighedenwet staat dat een werkgever zich, ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet, laat bijstaan door een of meerdere deskundige werknemers; de preventiemedewerker. Werknemers en de andere deskundige personen dienen te beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting en zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen. Het verlenen van bijstand omvat in ieder geval het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E, het adviseren van de OR en de uitvoering van maatregelen dan wel de medewerking hieraan verlenen. Bij werkgevers met niet meer dan 25 werknemers kunnen de taken in het kader van de bijstand ook worden verricht door de werkgever zelf. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

12 Betrokken medewerkers in de bedrijven goed informeren over de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker, waarbij wordt aangesloten op de Arbeidsomstandighedenwet en de afspraken die sociale partners hebben gemaakt in de arbocatalogus. In 2012 wordt de cursus preventiemedewerker georganiseerd. Financiering De kosten voor het organiseren van de cursus preventiemedewerker bedragen Productschap Akkerbouw : - Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Gezamenlijke projecten PA/PDV Project Geluid Om in te spelen op arbeidsrisico s die in de akkerbouw- en diervoedersector aanwezig zijn is het projectplan geluid ontwikkeld, waarbij communicatie over de mogelijke risico s van geluidsschade in de werkomgeving centraal staan. Voorlichting over gehoorsschade, wat zijn de gevolgen, en hoe gehoorschade kan worden voorkomen. In 2011 is het projectplan voorgelegd aan de diverse commissies en besturen, waarna het Productschap Akkerbouw en het Productschap Diervoeder hier gezamenlijk in optrekken. Financiering De kosten voor dit project worden begroot op ,- De kosten wordt gedeeld door het Productschap Akkerbouw en het Productschap Diervoeder. Productschap Akkerbouw : Fonds Sociale Aangelegenheden Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Opmerking Dit onderwerp is besproken in de Commissie Arbeid PA/PDV op 30 juni jl. Afgesproken is dat gestart wordt met dit project, maar dat de opzet bescheidener wordt dan in het projectplan is beschreven. Scholingsconsulent Om tijdig in te kunnen spelen op moderne ontwikkelingen binnen de diervoedersector is gedegen scholing en bijscholing van medewerkers noodzakelijk. Scholing van medewerkers levert een bijdrage aan verbetering van de prestaties en een hoger rendement op de werkvloer. Daarnaast zijn vergrijzing en imago onderwerpen die hoog op de agenda staan van het Ministerie van EL&I. Het ondersteunen van bedrijven bij werknemersvraagstukken. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

13 In de eerste helft 2011 is bij de brancheorganisaties geïnventariseerd op welke wijze zij invulling willen geven aan deze activiteit. Een overzicht van de wijze waarop bedrijven invulling willen geven aan deze activiteit is besproken in de Commissie Arbeid PA/PDV van 30 juni jl, waarna de uitvoering is gestart. In 2012 wordt dit project gecontinueerd. Financiering De inzet van de scholingsconsulent, een FTE ad wordt voor een derde deel gefinancierd door het Ministerie van EL&I, een derde deel PA en een derde deel PDV. De inzet van de scholingsconsulent is 50% PA en 50% PDV. Productschap Akkerbouw : Fonds Sociale Aangelegenheden Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Opmerking Dit onderwerp is een onderdeel van het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding. Imagocampagne / werven jongeren Inbreng: De Unie In de metaal is een project gestart om jongeren te informeren over werken in de metaal, waarbij veel aandacht is voor coaching en begeleiding van jongeren. Via MTV zijn de sector en de mogelijkheden om hier te werken onder de aandacht gebracht van jongeren. Vooralsnog succesvol omdat 3 van de 4 deelnemers al een baan aangeboden hebben gekregen. Een soortgelijk project kan helpen om de agri-food sectoren aantrekkelijk te maken voor jongeren. Jongeren interesseren en werven voor het werken in de agri-food sectoren door middel van media-aandacht en het gericht opleiden van een aantal jongeren. Presentatie over dit project in de volgende commissie Arbeid PA/PDV. Aansluitend projectmogelijkheden bespreken alsmede de financiering voor dit project. Financiering Er is nog geen inzicht in de projectuitvoering en -kosten. Indien dit project wordt uitgevoerd, worden de kosten ten laste gebracht van de bestemmingsreserve. Productschap Akkerbouw : Fonds Sociale Aangelegenheden Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Opmerking De vakbond De Unie heeft dit projectidee ingebracht en is betrokken bij het project in de metaal. De vertegenwoordiger van de Unie kan onze sectoren informeren over de doelstelling en de wijze waarop dit project tot stand is gekomen alsmede de kosten. Loopbaancheck Inbreng: De Unie Duurzaam personeelsbeleid richt zich op het ontwikkelen, het optimaal benutten en het behouden van capaciteiten, kennis en ervaring van alle werknemers op de korte en lange termijn. Hiermee wordt de inzetbaarheid van werknemers verhoogd. In de CAO voor de graanbe- en verwerkende industrie is de loopbaanscans opgenomen. Alleen bedrijven die aangesloten zijn bij de cao kunnen aanspraak maken op tegemoetkoming in de kosten. Voorstel is om ook budget vrij te maken voor werknemers die niet zijn aangesloten bij de cao, maar wel een loopbaancheck willen laten uitvoeren. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

14 Aansluitend aan dit onderwerp is de quick scan die door het Productschap Wijn is ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor bedrijven om ze te informeren over het behouden van mensen, verdringing en het langer doorwerken. Vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd is meer aandacht nodig door werkgevers voor het oudere personeel. Voorstel is om te onderzoeken of deze quick scan ook breder ingezet kan worden. Tevens kunnen andere instrumenten met betrekking tot personeelbeleid in beeld worden gebracht. Doel is om te kijken wat bedrijven, vooral kleinere bedrijven, er mee kunnen doen. Het beschikbaar stellen van budget voor werknemers die geen aanspraak kunnen maken op de cao-afspraken en het onderzoeken of de quick scan breder ingezet kan worden. Er wordt een projectplan opgesteld welke wordt voorgelegd aan de commissie Arbeid PA/PDV. Financiering Er is nog geen inzicht in de projectuitvoering en -kosten. Indien dit project wordt uitgevoerd, worden de kosten ten laste gebracht van de bestemmingsreserve. Productschap Akkerbouw : Productschap Diervoeder : Databank ATEX In het kader van ATEX-137 heeft het Productschap Diervoeder de grondstoffendatabank ontwikkeld. De grondstoffendatabank biedt hulp bij het inventariseren van fysische eigenschappen van de betrokken grondstoffen, bijproducten, tussenproducten, eindproducten en reststromen. De grondstoffendatabank levert bedrijven tijd- en kostenbesparing op. Tevens is een methodiek ontwikkeld om de explosieklasse van een mengsel te berekenen. Het blijven aanbieden van de databank. Het huidige onderhoud wordt voortgezet. Er wordt geen uitgebreid onderzoek gedaan naar grondstoffen waar geen gegevens van bekend zijn. Onderhoud wordt extern uitbesteed en wordt verspreid over het gehele jaar uitgevoerd. Financiering Kosten voor het onderhouden van de databank is jaarlijks euro, verdeling PA 1/3 en PDV 2/3. Productschap Akkerbouw : Fonds Sociale Aangelegenheden Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden ATEX-handleiding (bakkerij en handel in granen, zaden en peulvruchten) De ATEX-95 regelgeving en de NPR 7910 zijn aangescherpt door het vaststellen van diverse normen. Om nog steeds een goede ATEX-handleiding voor de sector beschikbaar te hebben, zal een update moeten komen van deze handleiding. Het gaat hier met name om een praktische vertaling van deze normen naar de bestaande ATEX-handleiding. Deze werkwijze wordt reeds toegepast in de bakkerijsectoren die ook een handleiding hebben. Doel Het aanpassen van de ATEX-handleiding op basis van de gewijzigde ATEX-regelgeving. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

15 In 2012 wordt een inventarisatie gemaakt van de wijzigingen en de gevolgen die dit heeft voor de ATEX-handleiding. Financiën Indien de handleiding gewijzigd moet worden, zal een projectplan hiervoor wordt voorgelegd aan de commissie Arbeid. Productschap Akkerbouw : nader te bepalen Productschap Diervoeder : - Productschapoverstijgende projecten Stof? Pak t aan! Er is in het kader van dit project in de afgelopen jaren veel kennis verzameld en er zijn tools ontwikkeld om de blootstelling aan stof terug te dringen. In de komende tijd zal deze kennis verder uitgerold dienen te worden. Dit is allereerst nodig om gezondheidsschade te voorkomen. Aan de andere kant is het ook van belang in het licht van eventuele aansprakelijkheid van werkgevers. Ongeacht de uitkomst van de discussie bij de SER is de werkgever namelijk verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Om te bepalen wat gezonde arbeidsomstandigheden zijn moet de werkgever niet alleen rekening houden met formele grenswaarden maar wordt ook van hem verwacht dat hij op de hoogte is van de laatste stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en hiernaar handelt. Het rapport van de Gezondheidsraad is dus een belangrijk document. Als een werkgever redelijkerwijs niet kan voldoen aan de daarin geadviseerde gezondheidskundige waarde, is het aan hem om aannemelijk te maken waarom hij dat niet kan. Voor de verdere uitwerking zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 1. Informatievoorziening blijft belangrijk; veel werkgevers en werknemers op de werkvloer zijn nog onvoldoende overtuigd van de noodzaak om maatregelen te nemen. 2. Om verdere concrete gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen is de inzet van de individuele brancheorganisaties en verantwoordelijkheid voor de af te spreken doelen cruciaal. 3. Een branchespecifieke aanpak is nodig, gebruikmakend van de algemene kennis vanuit Stof? Pak t aan! 4. Verdere engineering is nodig voor bronaanpak. Om invulling te geven aan bovenstaande uitgangspunten wordt een overeenkomst gesloten tussen werkgevers en werknemers (per sector) en de productschappen. Deze overeenkomst kan de vorm van een convenant hebben. In deze overeenkomst worden specifieke kwantitatieve doelen per sector beschreven. Het project heeft als doelstelling het verder terugdringen van de blootstelling aan agrarisch stof, onder andere door het realiseren van gedragsverandering ten aanzien van de risico s van blootstelling aan agrarisch stof. In de periode van 1 juli juni 2014 wordt invulling gegeven aan de voorgestelde aanpak. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

16 Financiering Totale kosten per jaar worden begroot op Dit betreft aan loonkosten (1 FTE) en voor diensten door derden*. *stelpost voor in te zetten diensten door derden (op basis van uitgewerkt aanvullend projectplan) bij onderdelen projectuitvoering. Financiën op te brengen door Productschap Vee en Vlees Productschap Pluimvee en Eieren Productschap Tuinbouw Productschap Akkerbouw Productschap Diervoeder Productschap Akkerbouw : Fonds Sociale Aangelegenheden Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Opmerking Voortzetting van dit project is besproken in de Commissie Arbeid PA/PDV op 30 juni jl. Gezien de discussie rondom de grenswaarden is dit onderwerp zeer actueel. Afgesproken is dat nader wordt onderzocht hoe en wat binnen dit project zal worden uitgevoerd. Universeel meetsysteem endotoxinen Inbreng: Werkgroep Verankering Arbeid Uit de evaluatie van het project Stof pak t aan blijkt dat werkgroep actie blijft ondernemen op de oplossing van de problematiek rond de belasting van werknemers met endotoxinen. VA wil daaraan bijdragen - dan wel aansluiten - door te onderzoeken of en hoe het mogelijk is om hiervoor een universeel meetsysteem te ontwikkelen. De huidige meetmethoden voor de concentraties endotoxinen zijn niet toereikend gebleken. Verschillende laboratoria geven bij monsters van dezelfde locatie verschillende meetresultaten. VA meent dat het noodzakelijk is over een universeel toepasbaar meetsysteem te beschikken zodat op basis van betrouwbare gegevens oplossingen kunnen worden ontwikkeld. Om te komen tot een deugdelijk systeem wil VA onderzoeken doen naar de achterliggende problematiek en de mogelijkheden om te komen tot een deugdelijk meetsysteem. Doel van het onderzoek is te bepalen hoe en tegen welke kosten zo n meetsysteem is te realiseren. De looptijd van dit project bedraagt 9 maanden, waarbij gestart wordt in Financiën De deelnemende productschappen volgens verdeelsleutel die is afgesproken voor dit project. Productschap Akkerbouw : Fonds Sociale Aangelegenheden Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Opmerking Dit project is opgenomen in het werkplan 2012 van de werkgroep Verankering Arbeid. Projectplan wordt nog voorgelegd. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

17 Verankering Arbeid Arbeidsmarktanalyse en -onderzoek Dit project betreft het verzamelen van de sociaal-economische kerngegevens over de agrifood-sectoren is een belangrijke pijler van het project Verankering Arbeid (VA). Bovendien wordt binnen het project onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van arbeid in de sectoren van de productschappen. De analyses en onderzoeksresultaten leveren de onderbouwing voor het betrekken van de factor arbeid bij de ontwikkeling van beleid in de agrifood sectoren. In 2011 is dit onderzoek uitgevoerd bij de productschappen akkerbouw en diervoeder. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Sectoranalyses en Het verzamelen, maar ook het beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie ( sectoranalyses ) blijft van groot belang voor het project Verankering Arbeid. Deze informatie geeft een goed inzicht in de problematiek van de arbeidsmarkt en is voor gebruikers goed ontsloten via de website Het op gelijke wijze verzamelen en interpreteren van gegevens, zoals dit in de tuinbouwsector al meerdere jaren plaatsvindt. Ook andere productschappen (onder andere PA en PDV) volgen deze aanpak. Hierdoor ontstaat consistentie in gegevens en zullen nieuwe actuele gegevens en trends in ontwikkelingen beschikbaar komen om beleid hiermee te ondersteunen. Een nieuwe arbeidsmarktanalyse en -onderzoek wordt uitgevoerd in De sectoranalyses worden in 2012 voortgezet. Financiering De reguliere kosten van het project worden voor 2012 begroot op voor de gezamenlijke productschappen volgens de verdeelsleutel die is afgesproken voor Verankering Arbeid. Productschap Akkerbouw : Algemene middelen Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Opmerking Dit project is opgenomen in het werkplan 2012 van de werkgroep Verankering Arbeid. Nieuwsbrief Arbeid Al vanaf de start in 2007 maakt de Nieuwsbrief Arbeid deel uit van het werkplan van de werkgroep Verankering Arbeid. De nieuwsbrief brengt ontwikkelingen op het terrein van arbeid binnen de productschappen en de vakbonden onder de aandacht van de (kader)leden van de bonden, aangevuld met geïnteresseerden in het project Verankering Arbeid. Dit project wordt, mede door de goede waardering van de lezers (lezersenquête eind 2010), gecontinueerd. De redactie van de Nieuwsbrief Arbeid bestaat uit de sociaal secretarissen van de productschappen en de adviseurs Verankering Arbeid van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

18 De redactie van de nieuwsbrief houdt ook de website actueel. Op deze website zijn onder meer de lopende projecten en de nieuwe initiatieven beschreven. Ook de edities van de Nieuwsbrief Arbeid zijn op de website terug te lezen. De toename van het aantal lezers dat de nieuwsbrief digitaal ontvangt, biedt mogelijkheden voor integratie van de nieuwsbrief met de website. De redactie onderzoekt hoe dit vorm kan krijgen. Via de Nieuwsbrief Arbeid wil de Werkgroep Verankering Arbeid bestuurs- en kaderleden in de agri-food sectoren op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, sectorontwikkelingen, projecten waarbij de vakbonden betrokken zijn en andere zaken op sociaal gebied. De oplage is exemplaren. De redactie verwacht in 2012 vier edities uit te brengen. Financiering De reguliere kosten ad , met name voor drukwerk en verzending. Bijdrage aan de kosten volgens de verdeelsleutel die is afgesproken voor Verankering Arbeid. Productschap Akkerbouw : Algemene middelen Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Opmerking Dit project is opgenomen in het werkplan 2012 van de werkgroep Verankering Arbeid. Fair produce NL Inbreng: Werkgroep Verankering Arbeid Dat MVO grote kansen biedt voor zowel ondernemers als werkgevers, is aangetoond met het project Ketengarantiestelsel Fair produce, een sociaal ketenkeurmerk champignons (2011). Dit project beoogde aanvankelijk slechts de mogelijkheden te onderzoeken voor de ontwikkeling van een keurmerk voor goed personeelsbeleid in de paddenstoelenteelt. Gaandeweg is het getransformeerd naar de daadwerkelijke opzet van het keurmerk Fair Produce Nederland. Het keurmerk garandeert niet alleen dat de telers voldoen aan voorwaarden voor goed werkgeverschap. Door uitsluiting van ondernemers die gebruik maken van bepaalde constructies brengt het bovendien de concurrentiepositie van de gecertificeerde bedrijven in de hele keten op een eerlijk niveau. Fair Produce NL wordt beheerd door de Stichting Fair Produce NL. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Nederland, Frugi Venta, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen plus drie onafhankelijk bestuursleden. Dhr. Bart Jan Krouwel is benoemd als voorzitter. VA onderzoekt waar en hoe dit instrument ook in andere groene sectoren binnen de productschappen kan worden geïntroduceerd. Daarnaast bestaat de wens bij de bonden om te onderzoeken hoe een dergelijk keurmerk kan worden geïntroduceerd in de pluimvee- en vleessectoren. : Onderzoek vindt plaats in Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

19 Financiering: Kosten voor onderzoek zijn op te brengen door de gezamenlijke productschappen volgens verdeelsleutel die is afgesproken voor Verankering Arbeid. Productschap Akkerbouw : Fonds Sociale Aangelegenheden Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Opmerking Dit project is opgenomen in het werkplan 2012 van de werkgroep Verankering Arbeid. Projectvoorstellen die volgen uit dit onderzoek worden voorgelegd aan de Commissie Arbeid PA/PDV. Duurzaam meedoen in de agrifood sectoren Inbreng: Werkgroep Verankering Arbeid Volgens het pensioenakkoord zullen in 2020 procentueel evenveel 55-plussers als 55- minners aan het werk zijn. Om dat doel te halen, is het noodzakelijk dat werknemers vitaal blijven en langer actief participeren op de arbeidsmarkt. VA wil onderzoeken hoe ouder wordende werknemers in de verschillende sectoren binnen de productschappen actief kunnen blijven. Scholing, gezondheid en mobiliteit staan daarin centraal. Het onderzoek moet antwoord geven op vragen als: Zijn ouderen voldoende fit om de gevraagde arbeid te leveren? Welke rol kan innovatie en mechanisatie spelen bij de inzet van oudere werknemers? Hoe staat het met de bereidheid om ouderen in dienst te hebben en te houden? Is een adequaat levensfasebewust personeelsbeleid aanwezig dan wel in gang gezet? Welke initiatieven zijn reeds in gang gezet bij betrokken instanties en met welk resultaat? Het onderzoek heeft een inventariserend karakter. Doel is om per sector te komen tot gerichte adviezen en aanbevelingen, Waar mogelijk haakt het onderzoek aan bij andere arbeidsmarktonderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 2012 en heeft een looptijd van 9 maanden. Financiering De kosten voor dit onderzoek bedragen , op te brengen door de gezamenlijke productschappen volgens verdeelsleutel die is afgesproken voor Verankering Arbeid. Productschap Akkerbouw : Fonds Sociale Aangelegenheden Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Opmerking Dit project is opgenomen in het werkplan 2012 van de werkgroep Verankering Arbeid. In de commissie Arbeid is voorgesteld dit onderwerp te koppelen met het projectvoorstel Goed werknemersschap. Goed werknemerschap Inbreng: Werkgroep Verankering Arbeid Door de ontgroening en vergrijzing zal de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt toenemen. Een effect is dat werkgevers van werknemers verlangen dat zij langer, meer en flexibeler gaan werken. Om dat te bereiken, moet het werk wel aantrekkelijk zijn voor de werknemers. Zij moeten zich goed voelen op de werkplek en plezier in hun werk hebben. Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

20 Dat is alleen mogelijk als er goede afstemming plaatsvindt tussen de werkgever en de werknemer over zijn of haar inzetbaarheid en individuele wensen. Ook de arbeidsmarkt in de agrifoodsector laat zien dat de werkgelegenheid voor laag opgeleid personeel krimpt en verschuift richting tijdelijke buitenlandse krachten. Tegelijkertijd verliest ook in de agrifoodsector een eenmaal behaald diploma steeds sneller zijn waarde. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel waardoor kennis in hoog tempo veroudert. Dat maakt het bijvoorbeeld voor herintreders moeilijk om op hun oude niveau opnieuw in te stappen. Het is voor werknemers dan ook van groot belang om in iedere levensfase actief te blijven op de arbeidsmarkt en te blijven werken aan de eigen ontwikkeling. De medewerker heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid en zal ook (richting leidinggevende) zelf initiatief moeten nemen. Kortom: voor zowel werknemers als werkgevers in de sector biedt de veranderende arbeidsmarkt uitdagingen en kansen. Om slimmer, productiever en efficiënter te gaan werken, is scholing van medewerkers uiteraard onontbeerlijk. Maar daarnaast is het essentieel dat werknemers zich bewust worden van de eigen mogelijkheden en van de werkgever verlangen bewuster om te gaan met personeel en werkgeverschap. Er moet een dialoog op gang komen over betekenisvol, competent en gezond werken waarin de werkgever ruimte creëert en de werknemer kansen kan grijpen of zelf initiëren. De dialoog zal in het algemeen worden gevoerd door vaste werknemers, omdat zij een duurzame arbeidsrelatie hebben met de werkgever. Om die groep te faciliteren en te leren de eigen verantwoordelijkheid te nemen, heeft Verankering Arbeid de wens een praktische handleiding te ontwikkelen. Daarmee kunnen overigens niet alleen vaste, maar ook tijdelijke krachten hun voordeel doen. De AWVN heeft voor deze dialoog de vitaliteitdriehoek voor werkgevers ontworpen (http://www.awvn.nl/smartsite.net?id=15956), die is gericht op het managen van betekenisvol werk, competenties en gezondheid. Met de te ontwikkelen handleiding wil VA daar een instrument aan toevoegen voor werknemers, zodat zij ook zelf het initiatief kunnen nemen en de dialoog op een vruchtbare manier kunnen voeren. Fase 1: Desk research naar de behoefte en inhoud voor het creëren een handleiding; Fase 2: De ontwikkeling van een praktische handleiding voor de werknemer ter bevordering van een dialoog tussen werkgever en werknemer, met als uiteindelijk doel eigen ontwikkeling en plezier in het werk. Fase 3: Implementatietraject ter bevordering van het gebruik van de handleiding. Financiering Fase 1: , te financieren door de gezamenlijke productschappen; Fase 2: , te financieren op basis van go no door sectoren waar de behoefte is vastgesteld; Fase 3: nader te bepalen. Kosten fase 1 op te brengen door de gezamenlijke productschappen volgens verdeelsleutel die is afgesproken voor Verankering Arbeid. Productschap Akkerbouw : Fonds Sociale Aangelegenheden Productschap Diervoeder : Fonds Sociale Aangelegenheden Werkplan Arbeid PA/PDV van 47

Onderwerp : Activiteiten werkveld Arbeid tot en met 2013

Onderwerp : Activiteiten werkveld Arbeid tot en met 2013 VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 4 NOVEMBER 2010 AGENDAPUNT : 9 BIJLAGE : OB-10-36 Onderwerp : Activiteiten werkveld Arbeid tot en met 2013 De werkgroep Arbeid van het PDV heeft zich in de afgelopen

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Werkplan Verankering Arbeid 2010

Werkplan Verankering Arbeid 2010 Behoort bij punt 4 van de agenda van de 238 ste vergadering van het bestuur d.d. 19 november 2009 Werkplan Verankering Arbeid 2010 25 september 2009 204/ZN/FB/MS/JH INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Doorlopende

Nadere informatie

Werkplan Verankering Arbeid 2011

Werkplan Verankering Arbeid 2011 Werkplan Verankering Arbeid 2011 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hoofdlijn 1: Voorzetting en verbetering al lopende projecten 5 Hoofdlijn 2: Programma Arbeidsmarkt en Onderwijs 10 Hoofdlijn 3: Nieuwe

Nadere informatie

Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie

Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie Onze bakkerij werkt mee aan de uitvoering van het Arboconvenant Grondstofallergie ...grondstofallergie kan opeens een probleem worden......elk bedrijf een stofbeheersingsplan... Preventie van grondstofallergie:

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 2 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : OB-11-59. Stichting Bevordering Studie Diervoeding

VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 2 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : OB-11-59. Stichting Bevordering Studie Diervoeding VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 2 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : OB-11-59 BETREFT : Stichting Bevordering Studie Diervoeding Stichting Bevordering Studie Diervoeding Bijgaand ontvangt u

Nadere informatie

fhkn: WIE, WAT, WAAR, MAAR VOORAL: WAAROM? P A R T N E R I N O P L E I D I N G E N E X A M E N

fhkn: WIE, WAT, WAAR, MAAR VOORAL: WAAROM? P A R T N E R I N O P L E I D I N G E N E X A M E N fhkn: WIE, WAT, WAAR, MAAR VOORAL: WAAROM? P A R T N E R I N O P L E I D I N G E N E X A M E N P A R T N E R I N O P L E I D I N G E N E X A M E N we HebbeN Het Hier over aloude NormeN en waarden als vakmanschap,

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Eindrapport project Scholingsconsulenten Glastuinbouw 2010 René Scholte 7 februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doel 3 3. Aanpak 3 Werkzoekenden Bedrijven Scholen Brancheorganisaties

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

In het belang van sector en samenleving

In het belang van sector en samenleving In het belang van sector en samenleving Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder Het Productschap Diervoeder (PDV) is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het is ingesteld op verzoek van

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal!

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! Sectorplan Recreatie 2014-2016 Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! 02 Inhoud 1. Duurzame inzetbaarheid... 4 2. Baan je toekomst... 6 3. Sectorplan Recreatie... 10 3.1 Arbeidsmarktadvies...12 3.2

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid: de visie van ITS

Duurzame inzetbaarheid: de visie van ITS Duurzame inzetbaarheid: de visie van ITS Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt van werkgevers en werknemers. De mate waarin bedrijven erin slagen medewerkers

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van subsidies voor de structuurversterking voor de

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Algemeen Regeling sectorplannen uitvloeisel sociaal akkoord Kern: werkgelegenheid creëren en behouden Opdracht vanuit sociale sectorale partners in procesindustrie (AWVN, VNCI,

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Jaarplan Werken in de Tuinbouw 2011

Jaarplan Werken in de Tuinbouw 2011 1.1 Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 Internet www.tuinbouw.nl e-mail info@tuinbouw.nl Jaarplan Werken in de Tuinbouw

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Het werkplan 2008 is het tweede werkplan dat de Werkgroep Verankering Arbeid voorlegt.

Het werkplan 2008 is het tweede werkplan dat de Werkgroep Verankering Arbeid voorlegt. VERGADERING : BESTUUR DATUM : 27 MAART 2008 AGENDAPUNT : 11 BIJLAGE : 43 WERKPLAN ARBEID 2008 Het werkplan 2008 is het tweede werkplan dat de Werkgroep Verankering Arbeid voorlegt. In de vergadering van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Veilige afstand tot mobiele-telefoonantennes

Veilige afstand tot mobiele-telefoonantennes Jaargang 2015 / nieuwsbrief 28 / juli en augustus 2015 Taal als tool tegen ziek zijn Laaggeletterde werknemers missen vaak de leesvaardigheid om adequaat met informatie over gezondheid om te gaan. Daardoor

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting. Onderzoek

Samenvatting. Onderzoek Samenvatting Hierbij treft u de samenvatting aan van het rapport quickscan Bakkerij 2013. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Ontwikkeling in het kader van haar arbeidsmarktbeleid.

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN Voor werknemers in de Technische Installatiebranche Naam : Functie : Bedrijf : Datum : Inhoudsopgave: Pagina.0 Inleiding....0 Stappenplan... Stap. Persoonlijke gegevens... Stap.

Nadere informatie

HVK student ontwikkelt het Arbo-management Instrument voor de Preventiemedewerker

HVK student ontwikkelt het Arbo-management Instrument voor de Preventiemedewerker HVK student ontwikkelt het Arbo-management Instrument voor de Preventiemedewerker Ter afronding van een Hoger veiligheidskundige opleiding heeft John Fuijkkink een nieuw veiligheidskundig-instrument ontwikkeld.

Nadere informatie

: Publiekrechtelijke taken / activiteiten t.b.v. de diervoedersector

: Publiekrechtelijke taken / activiteiten t.b.v. de diervoedersector VERGADERING : OPENBAAR BESTUUR DATUM : 2 JUNI 2010 AGENDAPUNT : 6 BIJLAGE : OB-10-16 BETREFT : Publiekrechtelijke taken / activiteiten t.b.v. de diervoedersector De benoemende organisaties van werknemers

Nadere informatie

Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009

Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009 Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009 Ontstaan visie arbeid bloembollensector Bestuurlijk besluit: werken vanuit visie SEC en toekomstverkenningen Vertegenwoordiging organisaties in SEC Namens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven.

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven. HBA T.a.v. de heer drs. J.W. Nelson Postbus 895 2700 AW ZOETERMEER Huizen, 20 oktober 2014 Afdeling : ANKO Directie Ons kenmerk : HBA-2014 subsidies/ E-mail : gdeben@anko.nl Uw kenmerk : Betreft : subsidie

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Beroepsvereniging A&O Samenwerking A&O en AD

Beroepsvereniging A&O Samenwerking A&O en AD Beroepsvereniging A&O Samenwerking A&O en AD José van Lieshout, adviseur preventie/ duurzame inzetbaarheid Waar(voor) werk ik? Wat zijn mijn taken? Project vangnetters Project duurzame inzetbaarheid Stelling

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres Arbo trends en ontwikkelingen Vergezichten en praktische tips Koen Langenhuysen Landelijke Arbocongres 24 oktober 2011 5 dagthema s: Arbocatalogus; Hoe nu verder? Duurzame inzetbaarheid; Noodzaak en aanpak;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 3 Activiteitenplan 2012 Kamer UMC... 4 Activiteitenplan 2012 Kamer WO... 7

Inhoudsopgave. Inleiding... 3 Activiteitenplan 2012 Kamer UMC... 4 Activiteitenplan 2012 Kamer WO... 7 SoFoKleS in 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Activiteitenplan 2012 Kamer UMC... 4 Activiteitenplan 2012 Kamer WO... 7 Inleiding De sociale partners in de kennissector zien de stichting SoFoKleS als katalysator

Nadere informatie

Symposium Duurzaam Excelleren in het mkb 26 januari 2012 Den Haag

Symposium Duurzaam Excelleren in het mkb 26 januari 2012 Den Haag Symposium Duurzaam Excelleren in het mkb 26 januari 2012 Den Haag Excelleren.nu, is het project van MKB Nederland en de ministeries van OC&W en SZW waarbij wordt geïnvesteerd in de leercultuur in het mkb.

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

BedrijvenBond. arbeidsvoorwaardenbeleid

BedrijvenBond. arbeidsvoorwaardenbeleid BedrijvenBond arbeidsvoorwaardenbeleid 2004 1 1 algemeen deel 1. Bent u man of vrouw? Man Vrouw 2. Wat is uw leeftijd? Jonger dan 25 25-35 36-50 51-65 Ouder dan 65 3. In welke vakgroep bent u werkzaam?

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies Intersectorale mobiliteit Kees Hagens Rijnland Advies Programma 1. Inleiding en overzicht intersectorale mobiliteit Kees Hagens, Rijnland Advies 2. Technisch Talent Werkt Margreet Westerbeek, Koninklijke

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

ONTWERP. Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende vaststelling bestemmingsheffing

ONTWERP. Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende vaststelling bestemmingsheffing VERGADERING : BESTUUR DATUM : 13 NOVEMBER 2008 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : 26 Lett: AF no. JBA ONTWERP HEFFINGSVERORDENING PA INLANDS GRAAN 2009 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 2009, houdende

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 23235 Thuiszorg 29282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 122 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014

CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014 CAO UITVAARTBRANCHE Onderhandelingsresultaat Afspraken d.d. 21 augustus 2014 INLEIDING Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties, Werkgeversvereniging

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger!

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger! Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak Zo werk je prettiger! Vooraf Schoonmakers werken dagelijks met allerlei schoonmaak- en onderhoudsmiddelen. Hierin zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 Partijen enerzijds Baggermaatschappij Boskalis bv en Van Oord Personeels bv en anderzijds FNV Waterbouw en CNV Vakmensen, Sector Waterbouw zijn het volgende

Nadere informatie

LOAZ. (samen) werken met gezond verstand. Toetsingskader CAO UMC. op weg naar de CAO UMC van de toekomst

LOAZ. (samen) werken met gezond verstand. Toetsingskader CAO UMC. op weg naar de CAO UMC van de toekomst Toetsingskader CAO UMC (samen) werken met gezond verstand op weg naar de CAO UMC van de toekomst Dialoog en Maatwerk Inzet werknemersorganisaties Versie 1 oktober 2010 NFU-10.3154 Toetsingskader CAO UMC

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 406 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie

Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie Zoals wellicht bekend worden door een Kabinetsbesluit de Productschappen opgeheven. Dit houdt in, dat een aantal activiteiten

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw en Diervoeder 2010

Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw en Diervoeder 2010 Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw en Diervoeder 2010 Managementsamenvatting Opdrachtgever: Productschap Akkerbouw en Productschap Diervoeder Rotterdam, 30 september 2011 Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO).

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). ral.div.80 CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). 2 LOONPARAGRAAF De salarissen en salarisschalen voor

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk.

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 december 2007 / 90/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: zsm Onderwerp Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Programma /

Nadere informatie