Congres Maatschappelijk Ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Congres Maatschappelijk Ondernemen"

Transcriptie

1

2 2 Congres Maatschappelijk Ondernemen Op donderdagmiddag 19 juni vond in de Rotterdam Science Tower het Congres Maatschappelijk Ondernemen plaats. Hier kwamen deelnemers afkomstig uit vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, vrijwilligerscentrales, ondernemingen en vermogensfondsen samen. Op de 11e verdieping, met prachtig uitzicht over de Rotterdamse haven, praatten, discussieerden en dachten zij mee over het belang van samenwerking om in de toekomst maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Het werd een inspirerende middag. Ella Vogelaar: Denken en doen in termen van kwalitatieve sociale impact is hard nodig Ella Vogelaar opent de middag met een verhaal over de opbrengsten van vrijwilligerswerk. Zij stelt in haar inleiding: Bij de term filantropie denken de meeste Nederlanders aan het geven van geld aan een goed doel. Uit onderzoek van de VU blijkt dat we jaarlijks 4,3 miljard euro aan geld doneren. Echter niet alleen het geven van geld, maar ook het geven van tijd in de vorm van vrijwilligerswerk is filantropie. Vijftig procent van alle Nederlanders ouder dan 15 jaar doet vrijwilligerswerk, wat op jaarbasis neerkomt op een investering van 1 miljard uur in de samenleving. Vermenigvuldig dat met een gemiddeld uurloon van

3 3 14,60, dan geven al die mensen ruim 14,5 miljard euro aan tijd op jaarbasis. Geld én tijd geven komt dan samen neer op ongeveer 19 miljard euro. Een enerverende tijd Ella Vogelaar geeft aan dat we in een enerverende tijd leven. Er is een grote transitie gaande in de verhouding tussen overheid, markt en burgers wat betreft de rollen en verantwoordelijkheden in de samenleving. De overheid geeft de civil society grotere verantwoordelijkheid, burgers nemen zelf het heft in handen en bedrijven krijgen weer scherper oog voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik hoop dat dit congres een bijdrage levert aan de zoektocht naar wat die transitie in verhoudingen betekent voor de nieuwe rollen die ontstaan. Boodschap voor de koplopers De koplopers in die transitie hebben ruimte nodig om te experimenteren om transities mogelijk te maken. Ella Vogelaar: Ik roep op tot het aangaan van partnerschappen in plaats van te concurreren, te kijken naar het lange termijn perspectief in plaats van op korte termijn te denken, resultaten te definiëren in termen van kwalitatieve sociale impact in plaats van eendimensionale kwantiteiten, en tot het samen leren in plaats van afrekenen. Vogelaar daagt de aanwezigen uit om zelf na te gaan hoe zij daar persoonlijk een bijdrage aan kunnen leveren. Want dat geeft energie: niets is mooier dan het besef te bouwen aan versterking van het sociale weefsel voor een vitale samenleving.

4 4 Filantropie in Nederland, een totaaloverzicht Tijdens het congres presenteren de auteurs het boek Filantropie in Nederland: De rol van vrijwilligerswerk en het geven van geld in de participatiesamenleving. Dagvoorzitter Hester van Dijk interviewt drie van de schrijvers: onafhankelijk onderzoeker en publicist Nico de Boer, bijzonder hoogleraar Strategic Philantropy Lucas Meijs (EUR), en bijzonder hoogleraar prosociaal gedrag René Bekkers (VU). Vergeten te vragen Het staat er goed voor in Nederland met filantropie, vertelt Lucas Meijs. Het is eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Nederland is basaal in het willen geven niet veranderd. De manier waarop gegeven wordt, verandert echter wel en voor vrijwilligersorganisaties is dit doorgaans een uitdaging, maar ze weten zich over het algemeen goed aan te passen. Zij moeten vooral flexibeler zijn, want de manier waarop men vrijwilligerswerk doet, is sterk veranderd in de afgelopen tien jaar. Meijs: Het is spannend voor hen om geconfronteerd te worden met onverwachte vrijwilligers waar je iets mee moet. Het is dan erg belang- rijk om goed om te gaan met de beschikbare vrijwillige energie. Volgens Meijs hebben vrijwilligersorganisaties een collectief actieprobleem. Bijna veertig procent van de vrijwilligersorganisaties zegt een tekort te hebben aan vrijwilligers, terwijl maar liefst 60 procent van deze organisaties geen vacatures heeft uitstaan. Organisaties vragen dus ongericht mensen. Daarnaast is het van groot belang dat er goed

5 5 wordt omgegaan met vrijwilligers. Als dit niet gebeurt vervuilt de visvijver van vrijwilligers. Mensen met een slechte vrijwilligerservaring komen niet snel nog eens in actie. Mea culpa Nico de Boer laat duidelijk horen dat hij vindt dat Lucas Meijs in het laatste hoofdstuk een te ouderwetse stelling verkondigt, namelijk dat de filantropie en de civil society te omschrijven zijn als oplossers van het restant aan problemen die noch bedrijven noch overheden goed kunnen aanpakken. Hierop volgt een vrolijk mea culpa van Lucas Meijs, met de belofte dit aan te passen zodra er een nieuwe versie van de publicatie verschijnt. In het nieuwe Nederland komen bedrijven en zeker overheden pas aan zet als filantropie en civil society er niet uit komen. Hervonden burgerkracht, maar wel situationeel Vervolgens vraagt dagvoorzitter Van Dijk aan Nico de Boer wat we nu eigenlijk kunnen met burgerkracht. De Boer: Burgerkracht is de afgelopen decennia in de schaduw van de verzorgingsstaat komen te staan. Nu hervindt burgerkracht zich weer en heeft men de verzorgingsstaat niet per se nodig om goed te doen en in actie te komen. Wat opvalt, is dat een heel aantal gemeenten denkt burgerkracht te kunnen gebruiken. Helaas voor hen laat burgerkracht zich niet sturen. Burgerkracht is als de wind. Het is daarom best ingewikkeld om vrijwilligerswerk te managen. Maatwerk is het, oplossingen zijn heel situationeel, algemene oplossingen werken hier niet bij. De mouwen opstropen en er hard tegenaan is wellicht de enige manier.

6 6

7 7 Mechanismen in filantropie: fondsenwerven met kennis van wat werkt René Bekkers, verlaat door een stroomstoring in de Rotterdamse metro, vertelt kort over de acht mechanismen die het geefgedrag sturen. Eén van die mechanismen is vragen. Enkel het creëren van een geefmogelijkheid op internet levert niet vanzelf giften op. Je moet potentiële donateurs wel laten weten dat ze kunnen geven. Mensen moeten zich bewust zijn dat er eerst veel offline moet gebeuren voordat er online wordt gegeven. Een tweede mechanisme is effectiviteit. Donateurs willen in vertrouwen kunnen geven. Je kunt dat vertrouwen creëren door te laten zien dat andere mensen ook geven. Als mensen niet weten of ze een goed doel wel kunnen vertrouwen helpt het om een voorbeeld te krijgen van anderen die geven. Gescheiden werelden Lucas Meijs voegt nog toe dat in Nederland filantropie in de vorm van geld en filantropie in de vorm van tijd aan dezelfde organisatie echt aparte werelden zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Amerika. Meijs: Daar is het bijvoorbeeld heel normaal dat je bij je afscheid als vrijwilliger van een organisatie een donatie doet aan de organisatie. In Nederland doen we dat (nog) helemaal niet. Meer weten? Alle deelnemers aan het Congres Maatschappelijk Ondernemen hebben het boek Filantropie in Nederland: De rol van vrijwilligerswerk en het geven van geld in de participatiesamenleving ontvangen. Het boek bevat de laatste stand van zaken van filantropie in de breedste zin van het woord. U kunt het bestellen op: smo.nl/item/188/filantropie-in-nederland/

8 8 Drie korte toekomstvisies door experts In het tweede plenaire deel van het congres geven drie experts hun visie op de toekomst van samenwerken voor maatschappelijke doelen. Maurice de van der Schueren: Betaalde medewerkers halen voldoening uit onbetaalde inzet Dr. Maurice de van der Schueren, gepromoveerd op vrijwilligersmanagement, begint zijn betoog met de stelling dat de term vrijwilligerswerk niet meer de vlag is die de lading dekt. Het zal steeds vaker gaan om betaald- en niet betaald werk. Vrijwilligerswerk wordt onderdeel van overkoepelend medewerkersmanagement. Dat levert winst op voor betaalde- en niet betaalde medewerkers én de organisatie. Mensen halen op dit moment onvoldoende voldoening uit het enkel verrichten van betaalde inzet. Om hun leven compleet te maken, vullen zij betaald werk aan met vrijwillige, onbetaalde activiteiten. En in hun vrijwilligerswerk doen mensen kennis op, vaak innovatief en creatief, die zij kunnen meebrengen naar hun betaalde werk. Vanwege deze toegevoegde waarde is het een goed idee om medewerkers te faciliteren om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Personeelsmanagers van organisaties met betaalde inzet zijn immers bezig om het hun medewerkers naar de zin te maken. Wanneer het element van vrijwillige inzet (zingeving) zou worden toegevoegd aan het eigen medewerkersmanagement, komt dit de organisaties alleen maar ten goede. Vrijwillige inzet biedt kansen aan betaalde inzet en dit principe is organisatie-overstijgend. In de toekomst zal daarom betaalde en onbetaalde arbeid steeds meer één worden; de

9 9 scheidslijn zal wegvallen. Dat betekent iets voor de aansturing van medewerkers, want de civil society en de arbeidsmatige wereld zijn nu nog twee verschillende werelden, die samen zullen komen. Organisatie-overstijgend management wordt dan de uitdaging, waarbij samenwerking erg belangrijk zal zijn. Motivatie als grens Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat verplicht vrijwilligerswerk hierbij een raar fenomeen is. Wat is dan betaald en wat is dan onbetaalde arbeid? Waar ligt de grens? De van der Schueren: Je moet altijd bewust zijn van de motivatie van de vrijwilliger: als je weet waarom iemand iets doet, dan is de grens ook helder. Wel of niet te managen? Er ontstaat nog een discussie over in hoeverre je vrijwilligers moet managen. Er wordt aan de ene kant gesteld dat vrijwilligers niet te managen zijn en dat je mensen moet laten gaan in alle vrijheid, zodat er mooie dingen ontstaan. De nieuwe economie draait om het delen van overvloed en mensen doen dat zelf. Tegelijkertijd wordt gesteld dat vrijwilligers wel degelijk gemanaged moeten worden. Applaus is er voor Saskia Langezaal van Laurens zorg en wonen die opmerkt dat betaalde krachten niet worden geleerd, maar wel worden geacht te weten hoe goed om te gaan met vrijwilligers. In de praktijk blijkt het goed zorgen voor je vrijwilligers echter toch een vak apart! Deze organisatie ziet vrijwilligers in ieder geval als onderdeel van het team, gelijkwaardig aan de betaalde medewerkers. Imago vrijwilligerswerk Ook wordt nog opgemerkt dat het vrijwilligerswerk nog vaak last heeft van de associatie met amateurisme, dat vrijwilligerswerk bijna synoniem staat aan niet capabel. Daarnaast wordt vrijwilligerswerk nog regelmatig aangemerkt als verdringing van de reguliere arbeid. Vrijwilligers mogen veel meer als gelijkwaardig worden gezien dan nu nog het geval is.

10 10 Michiel de Wilde: vrijwillerssector en vermogensfondsen: van afhankelijkheid naar symbiose Michiel de Wilde, directeur Erasmus Centre for Strategic Philanthropy, geeft zijn visie op de aansluiting van vermogensfondsen en de vrijwilligerssector. Hij begint met de stelling dat de vrijwilligerssector stevig moet investeren in het veranderen van een afhankelijke relatie in een symbiotische relatie met vermogensfondsen, om in de toekomst haar relevantie te kunnen behouden of zelfs vergroten. Projectencarrousel Het speelveld tussen overheid, bedrijfsleven en civil society verandert dusdanig dat nieuwe kansen opkomen voor de civil society, maar ook bestaat het risico dat de bewegingsruimte en invloed van vrijwilligersorganisaties worden ingeperkt door bedrijfsleven en overheid. De Wilde: Al een aantal jaren horen we boodschap dat de Nederlandse samenleving publieke problemen gaat aanpakken met minder overheid en meer markt en meer civil society. De overheid biedt daarmee ruimte aan de civil society om de dienstverlening uit te breiden, maar dat zou gepaard kunnen gaan met strenge regelgeving die de bewegingsruimte juist weer inperkt een aantasting van die maatschappelijke invloed, van de autonomie en diversiteit. Een voorbeeld: de overheid kan de (ANBI-)regelgeving dusdanig inrichten dat ongewenste sturings- en controlemogelijkheden ontstaan. Organisaties mogen dan alleen meedoen als ze het overheidsbeleid volgen of zich vergaand willen laten controleren. Dan gebeurt wat er in de wereld van de internationale samenwerking ook is gebeurd er ontstaat een projectencarroussel. Het bedrijfsleven trekt (nieu-

11 11 we) dienstverlening naar zich toe en werkt via MVO in toenemende mate aan maatschappelijke vraagstukken. Maar het kan een groot deel daarvan zelf gaan invullen als maatschappelijke organisaties te kort schieten als partner. Dan zal het bedrijfsleven steeds meer ruimte innemen die voorheen door maatschappelijke organisaties werd ingenomen. Ook hier is dan sprake van een kans beter samenwerken met het bedrijfsle en en een risico terrein verliezen aan het bedrijfsleven en daarmee inboeten aan maatschappelijke invloed en autonomie. De vraag is dan wie de nieuwe antwoorden zal vinden op de belangrijke maatschappelijke vraagstukken, wie de meeste maatschappelijke invloed zal hebben en hoeveel ruimte er overblijft voor een autonome en diverse civil society. Als de civil society zich hierop wil voorbereiden, zijn filantropische vermogensfondsen de natuurlijke partner. Onontkoombare partner Vermogensfondsen zijn de natuurlijke partners voor vrijwilligersorganisaties bij het verdedigen of versterken van de maatschappelijke rol, maar zijn nog te onbekend en hebben speciale karakteristieken waar vrijwilligersorganisaties zich goed in moeten verdiepen. De Wilde: Ik vermoed dat veel maatschappelijke organisaties filantropische vermogensfondsen nog niet goed genoeg kennen, en dat men deze fondsen voornamelijk als financiële partij ziet. Filantropische vermogensfondsen kunnen echter een interessante partij zijn. Het zijn onafhankelijke organisaties, in Nederland meestal stichtingen, die een onafhankelijke bron van geld hebben en daarmee filantropische activiteiten ondernemen. Dit doen ze als financier - door geven, lenen of investeren - of als uitvoerder met eigen projecten en programma s. Zij hebben een autonoom karakter en kunnen meer risico s nemen, flexibel en innovatief zijn en op lange termijn denken. Vermogensfondsen zijn daarmee dus hele interessante partners, maar in de praktijk vinden beide partijen elkaar echter nog niet goed genoeg. Enerzijds misschien omdat vermogensfondsen als filantropische partij nog onvoldoende bekend zijn, anderzijds omdat maatschappelijke

12 12 organisaties hun financieringsaanvragen nog onvoldoende op hen weten toe te spitsen. Daarnaast hebben vermogensfondsen vanuit hun achtergrond de drang hebben om zelf aan de slag te gaan en programma s in te richten. Net als bij het bedrijfsleven is er dus het risico dat terrein wordt veroverd ten koste van maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke organisaties moeten zichzelf dus ontwikkelen tot een onontkoombare partner, maar wat is daar voor nodig? Om van de huidige afhankelijkheid naar een kansrijke symbiose te komen, moeten vrijwilligersorganisaties investeren in een grondige marktverkenning, professionaliteit, zichtbaarheid en verkoopvaardigheden (goede programmavoorstellen), aldus De Wilde. De Wilde geeft verschillende tips: 1. Leer vermogensfondsen kennen: ze willen maatschappelijke verandering op een bepaald gebied. 2. Veel vermogensfondsen worden opgericht door (oud) ondernemers en zij kijken vaak naar efficiency. 3. Het verschil maken vinden fondsen belangrijk. 4. Fondsen vinden het interessant om innovatief en vernieuwend te zijn. 5. Fondsen willen bijdragen aan structurele veranderingen en willen kunnen opschalen. 6. Het is de bedoeling dat organisaties op termijn op eigen benen kunnen staan. 7. Wees bereid tot samenwerking en leren. 8. Verken de markt. Zoek in het Fondsenboek, waar men op sleutelwoorden kan zoeken. 9. Doe moeite en ga op zoek naar passende fondsen! Er zijn ongeveer 2000 fondsen, waarvan 300 lid van de landelijke vereniging. 10. Weet je te presenteren en wees een betrouwbare en professionele partner 11. Wees zichtbaar, want veel fondsen zoeken zelf naar partners. 12. En vooral: vraag niet om geld maar biedt goed gefundeerde oplossingen aan!

13 13 Ceel Elemans: Waar nog geen geefbeleid is, zijn extra kansen Ceel Elemans, Sectormanager Public Sector ING, geeft zijn visie op de aansluiting van het bedrijfsleven en de vrijwilligerssector. Elemans vertelt over hun succesvolle samenwerking met Unicef. Hij ziet duidelijk het belang van deze samenwerking voor de ING. Denken in kansen is belangrijk als het gaat om samenwerking met bedrijven, net als innovatie en ondernemerschap. Somberen of kansen zien DDe stelling van Ceel Elemans is dat we te veel somberen. Elemans: Zeker in de maatschappelijke sector kunnen mensen daarin blijven hangen door te veel te kijken naar de krimp, vergrijzing en bijvoorbeeld de blijvende zoektocht naar vrijwilligers. Toch zijn er kansen. Elemans ziet bijvoorbeeld een trend dat meer bedrijven willen geven, maar dat het merendeel van de bedrijven geen geefbeleid heeft. In dat geefbeleid kun je dus meedenken en meehelpen. Het bedrijfsleven denkt naast financieel rendement ook steeds meer in maatschappelijk rendement. De grotere bedrijven zijn hierin wel de koplopers, maar ook het MKB ziet steeds meer het belang. Anders mis je de aansluiting bij de wensen en belevingswereld van je klanten. Tips van Elemans 1. Partnerschap en ondernemerschap lonen. 2. Innovatie is heel erg belangrijk. Blijf niet steeds in de zelfde vijver vissen. Zoek onbekende en onontgonnen marktruimte, waar dus ook nog geen concurrentie aanwezig is. Creëer marktruimte, in plaats van er met anderen om te vechten. (The Blue Ocean)

14 14 3. Betrek alle medewerkers. 4. Het partnerschap met een bedrijf moet dynamisch zijn. Verdiep je in het bedrijf, zoek naar de kern van de organisatie en kom zelf met een concreet voorstel. 5. Organiseer jaarlijks ten minste één aansprekend evenement om zichtbaarheid te creëren. 6. Oplossingen liggen vaak meer in de buurt dan je denkt. 7. Niet ieder thema is even sexy. Meestal is er wel iets te vinden waar bedrijven zich aan willen binden. Dat kost wel tijd en aandacht. Toch geeft een aantal aanwezigen terecht aan dat het in de praktijk niet altijd even makkelijk is en uit te komen bij de Rotary of ander fonds.

15 15

16 16 Workshops en Scenariosessies uitgelicht Na het plenaire gedeelte vonden er later op de middag verschillende workshops en scenariosessies plaats. Een aantal hiervan zijn hieronder uitgelicht. Workshop Verdienmodellen voor vrijwilligerscentrales Vrijwilligers zijn geen ondernemers, maar moeten wél ondernemend zijn. Door Petra van Loon en Jan Klumper van Platform Ondersteuning Lokale Samenleving Vrijwilligers(centrales) worden steeds vaker gedwongen om na te denken over hun verdienmodel. Waar vroeger nog veel subsidies uit gemeenten en fondsen kwamen en daarnaast vaak projectsubsidies konden worden aangevraagd, wordt de geldkraan nu rap dichtgedraaid. Hoe moet je eigenlijk je geld verdienen als financiering door subsidies ophoudt? Nadenken over verdienmodellen is een beetje ongemakkelijk, stelt workshopleider Petra van Loon. Het lijkt zelfs een beetje commercieel. Maar als vrijwilligersorganisaties bestaansrecht denken te hebben en willen vechten voor hun voortbestaan, dan zullen ze over alternatieve vormen van financiering moeten nadenken. De workshop Verdienmodellen voor vrijwilligerscentrales is een vingeroefening waarbij gespeeld wordt met verschillende verdienmodellen. En spelen, dat willen de dertig deelnemers in de zaal wel. De workshop begint met een korte inventarisatie van de ideeën uit de zaal. Gemeenten willen dat alles anders en nieuw is, zegt Margriet de Leeuw van Vrijwilligers Netwerk Veenedaal. Gevestigde organisaties zijn niet hip. Je moet als vrijwilligersorganisatie snappen dat de wereld verandert. Je bent geen ondernemer, maar je moet wel ondernemend zijn, vult Jan Klumper aan. Je moet continu nieuwe ideeën genereren, risico s nemen én afdekken. Als het aan Rolf de Jong van Ons Alexander

17 17 ligt heb je als vrijwilligersorganisatie nooit meer één grote financier. Zijn eigen stelregel is tenminste 5 potjes die elk nooit voor meer dan 30% financieren. Na een flinke discussie begint het echte werk. Welke typen verdienmodellen kunnen nuttig zijn voor vrijwilligersorganisaties? En welke nadelen kleven daaraan? De moeder & de satellieten Allereerst hebben we de constructie waarbij één moeder(organisatie) verschillende satellieten heeft. De deelnemers komen al snel tot een flink aantal voordelen. Een satelliet kan een bepaalde methodiek uitwerken en daar een fonds bij zoeken. Ook kunnen satellieten als zzp-er ingehuurd worden aan wie een opdracht gegeven kan worden. Dat betekent dan meteen minder risico voor de vrijwilligersorganisatie en ook nog eens minder financiële verplichtingen. Toch worden ook snel een aantal nadelen gezien. Als satellieten ook in het bestuur van de moederstichting zitten, dan betekent dat veel overleg en dat kost veel teveel tijd voor de organisatie. Daarnaast moet je er als organisatie voor waken dat je moeder nog herkenbaar is. Alles betalen Het lijkt de wereld op z n kop te zijn voor de vrijwilligersorganisaties, maar waarom zouden we niet kunnen verwachten dat tegenover iedere dienst aan bedrijven of individuen een bedrag staat? Volgens de deelnemers is dat bij nader inzien zo gek nog niet. Je geeft toch iets, waarom mag je er dan niet iets voor terug verwachten? Het is ook een signaal waarmee je zegt wat wij doen is belangrijk, stellen de deelnemers. Ook worden de voordelen van marktwerking genoemd. Slechte organisaties aan wie niemand behoefte heeft vallen af. Daarnaast wordt de helderheid van contracten prettig gevonden. Bij vrijwilligersorganisaties is alles vaak zo vaag, verzucht een deelnemer. En de nadelen van alles betalen? Je kunt het niet maken tegenover de vrijwilligers. Het is alsof zij geld voor jou verdienen en zelf niets

18 18 betaald krijgen, roepen sommigen. Ook wordt het oneerlijk ten opzichte van de klant gevonden. De overheid wil toch zo graag vrijwilligers? Dan betaalt de overheid zelf maar. Alleen projecten Als vrijwilligersorganisatie kan het verstandig zijn je alleen op projecten toe te leggen. Voor projecten valt makkelijker financiering van de gemeente los te krijgen. Ook kun je makkelijker laten zien wat je waard bent, omdat projecten vaak gericht zijn op innovatie. Als kanttekening hierbij noemen de vrijwilligerscentrales het feit dat projecten niet duurzaam zijn. Ze zijn kortdurend en moeten ingebed worden met subsidies. Wat is nu het beste verdienmodel? Dat het een combinatie van de drie moet zijn, vindt snel instemming in de zaal. De wereld verandert snel. Vrijwilligerscentrales moeten wendbaar zijn, flexibel. Soms geld vragen, soms niet. Projectmatig werken én verduurzamen. Als de workshop tot een einde is gekomen, zoeken de deelnemers elkaar snel op. Laten we binnenkort nog eens zo n sessie organiseren, klinkt het uit de zaal. De visitekaartjes gaan snel over tafel.

19 19 Workshop Samenwerken met bedrijven en burgers De verbinding van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties Door Marieke Heinsbroek Veel maatschappelijke organisaties zoeken verbinding met bedrijven en burgers. Daarin is een gelijkwaardige relatie een vereiste, niet alleen in het ontvangen, maar ook in het geven. De workshop van Marieke Heinsbroek, oprichtster van SodaProducties, leert hoe deze verbinding tot stand gebracht kan worden. SodaProducties is een bureau voor maatschappelijke innovatie en biedt praktische oplossingen voor maatschappelijke vragen. Door vele jaren ervaringen en het opvangen van signalen hebben zij zichtbaar succesvolle formules neergezet, waarmee maatschappelijke organisaties effectiever kunnen werken en meer mensen aan hun doel kunnen verbinden. Marieke vertelt in een verfrissende introductie aan een divers publiek van jong en oud dat het doel van de workshop is om een advies op maat te creëren en te inspireren met voorbeelden uit de praktijk van SodaProducties. Elke deelnemer moet weglopen met een nog slimmere aanpak voor een samenwerking met andere personen en partijen. Marieke Heinsbroek: Een samenwerking wordt duurzaam als alle partijen er beter van worden en het gelijkwaardig is. Bedrijven die alleen komen om te helpen, moet u afwijzen. Of opvoeden Dan ontstaan de bijzondere banden. De dynamiek en interactie met het publiek begint als Marieke een aantal stellingen aan de groep voorlegt. Heeft u ooit een samenwerking tot stand gebracht voor maatschappelijke bevordering van uw project? Was deze samenwerking moeizaam en weinig effectief? Heeft u dan nieuwe invalshoeken gezocht om de samenwerking succesvol af te ronden? Er komen uiteenlopende reacties uit het publiek, maar het algemeen oordeel is dat ondanks het gemeenschappelijke doel van

20 20 verschillende entiteiten, de samenwerkingen vloeiender zouden kunnen verlopen. Tijdens het praktische gedeelte van de workshop worden groepjes gevormd. Aan de hand van de volgende tips voor succesvolle samenwerking zijn deelnemers aan de slag gegaan: 1. Speel in op aanwezige (gemeenschappelijke) belangen en drijfveren 2. Grijp bestaande kansen en zoek steeds nieuwe invalshoeken 3. Begin klein, droom groot (maak samenwerking klein om het te proberen) 4. Durf te kiezen Elke deelnemer vertelt in een pitch van 2 minuten op zijn of haar beurt over een samenwerking die nog optimaler vormgegeven had kunnen worden. Daarin worden de betrokkenen, de organisatiedoelen en de betrokken partijen met hun doelen benoemd. Hierop volgen in 6 minuten tijd vele vragen van de groepsleden over de casus, ter verduidelijking van onderbelichte kanten en kansen. In groepsverband worden drie concrete vervolgstappen geformuleerd en wordt nagedacht over adviezen voor een succesvolle samenwerking. Na het uitwisselen van gegevens zijn de deelnemers geïnspireerd om de tips en adviezen toe te passen in hun toekomstige samenwerkingen en daar vooral feedback van anderen voor te vragen. De intensieve brainstormsessies en het sparren met anderen heeft geleid tot de ontdekking dat er meer uit een samenwerking gehaald kan worden door andere invalshoeken te gebruiken. Burgerparticipatie en vrijwillige inzet kan beter worden benut, waardoor er veel meer profijt uitgehaald kan worden!

21 21 Workshops scenariodenken Wat is de toekomst van maatschappelijk ondernemen? Door Mark Reijnders en Siebe Bakker Samen voor de buurtkeuken! en Het einde van het WK. Dit zijn twee voorbeelden van titels van de vier scenario s die door de deelnemers aan de workshop over de toekomst van ouderen, wonen en welzijn zijn ontwikkeld. De eerste titel is nog wel te koppelen aan het thema van die workshop, maar het einde van het WK? Wat heeft dat te maken met ouderen en welzijn, zal iemand die niet bij de workshop was zich afvragen. Toch symboliseert die titel precies wat de workshop vooral moest zijn: mensen met verschillende achtergronden die in een creatieve werksessie met elkaar de trends en ambities voor de toekomst van ouderen, wonen en welzijn bespreken. In een parallelle workshopsessie staat de toekomst van grote steden en leefbaarheid van buurten centraal. De workshop over ouderen en welzijn kent een grote variatie in deelnemers: van mensen van een vrijwilligersorganisatie, tot gemeente, tot digitaal platform voor welzijnsdiensten. In de andere workshop zijn het vooral vermogensfondsen die de koppen bij elkaar steken en brainstormen over de toekomst van maatschappelijk ondernemen. Er gebeurt veel in de wereld om ons heen. Complexiteit, snelle veranderingen en onvoorspelbaarheid zijn typisch de termen die met de huidige tijd worden geassocieerd. Zo ook in de wereld van het maatschappelijk ondernemen. Hoe kun je daar nu het beste mee omgaan? Een van de manieren is om samen na te denken over de toekomst op een langere termijn dan, zeg, de komende vier jaar. Door samen na te denken over de grote lange termijn trends en door elkaars ambities en visies te delen, komen vaak interessante zaken naar boven die normaal niet naar boven zouden zijn gekomen. Het is natuurlijk ook een leuke manier om elkaar (nog) beter te leren kennen. Samenwerking in netwerken is van toenemend belang, zowel

22 22 voor ouderen zelf als voor mensen en organisaties die bezig zijn met maatschappelijk ondernemen. Hoe en met wie kun je het beste samenwerken om doelen te kunnen bereiken? Dat is de cruciale en uitdagende vraag, die in deze workshops een begin van een antwoord zal gaan krijgen. Allereerst de trend en ambities, belangrijke basisingrediënten voor de toekomstscenario s. In de workshop over ouderen en welzijn komen duidelijk drie trends naar voren: meer nadruk op duurzaamheid, de opkomst van de ruil- en deeleconomie, en het toenemend belang van technologie (o.a. robotica en domotica) voor maatschappelijk ondernemen. Daarnaast zien deelnemers ook een duidelijke trend van minder overheid en meer kleinschaligheid. De vermogensfondsen in de andere workshop zien de afname van hulpbronnen als belangrijke trend, en zien de kloof tussen winners en losers in de samenleving groter worden. En hoe zit het met de ambities van de deelnemers? Zelf regie kunnen voeren, en nadruk op waarde, niet op winst voeren in de ouderenworkshop de boventoon. In de andere groep zien we iets vergelijkbaars terugkomen met de ambities kwetsbare mensen worden meer mensen en samen leven. Er is ook een belangrijke ambitie om individueel maatschappelijk ondernemerschap meer te stimuleren en faciliteren. Allemaal heldere, uitgesproken ambities. De grote vraag is natuurlijk hoe je die dan het beste kan realiseren? Slimme samenwerking tussen stakeholders is een centraal uitgangspunt, maar in welke context vindt dat plaats? De wereld van nu kan er over een paar jaar weer heel anders uitzien. Daar komen dan ook de volgende stappen in het scenariodenken om de hoek kijken: welke toekomstscenario s zijn er mogelijk? Wat zijn de consequenties van ieder scenario? Welke keuzes kun/moet je maken als je zoveel mogelijk rekening houdt met alle ontwikkelde scenario s? Natuurlijk laten deze vragen zich niet in één middag beantwoorden. Daar is veel meer voor nodig. Toch komen de deelnemers behoorlijk ver. In de workshop over grote steden en leefbaarheid staan de stake-

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

Praktijkdag BewonersBedrijven

Praktijkdag BewonersBedrijven Praktijkdag BewonersBedrijven Sociaal ondernemen in dienst van de wijk 5 november 2013 Ondernemerschap in een tijd van verandering 2 Ook bewoners zien waarde van ondernemerschap in - Stefan Panhuijsen

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Duizend en één kansen op een nieuwe markt Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Auteur: Ina Wilbrink Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Redmar Kruithof, omslag, foto bij hoofdstuk

Nadere informatie

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.:

Dat. 3 0 JAN 2014 ontv.: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Niewind, A. (Anja) donderdag 30 januari 2014 12:58 Nanuru, MH (Anna) Bruggenkamp, SSM (Silvia) Rapporten Rapport financiering van burgerproductie.pdf; Rapport

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Natuur in bedrijf. Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties

Natuur in bedrijf. Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties Natuur in bedrijf Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties Auteurs: Stefanie Lap en Wouter Kroes; MOVISIE, Gerrit-Jan van Herwaarden; Landschapbeheer Nederland

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw Bewonersparticipatie van de ste eeuw Voor professionals van gemeenten en maatschappelijke organisaties & Voor burgers, bewoners en klanten van maatschappelijke organisaties Colofon We bedanken iedereen

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

kracht Professionele vrijwillige eigen kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1

kracht Professionele vrijwillige eigen kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1 Professionele vrijwillige eigen kracht kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1 INhoud Interview Marian van de Klein 22-31 Micha de Winter

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie