FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (I ERFPACHTER)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (I ERFPACHTER)"

Transcriptie

1 FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (I ERFPACHTER) Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2023M015/

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overdrachtsbelasting 4 3. Inkomstenbelasting Algemeen Fagoed als financieringsvorm Vermogensrendementsheffing (box III) 6 4. Successierecht Overlijden Schenking 8 5. Bedrijfsoverdracht via Fagoed 8 6. Slot 8 Pagina

3 1. Inleiding U overweegt om met Fagoed een erfpachtovereenkomst aan te gaan. U wilt zich vooraf informeren over de fiscale gevolgen van een dergelijke transactie. Terecht! De fiscale lasten in ons land zijn zo zwaar dat het noodzakelijk is elke belangrijke ondernemersbeslissing op zijn fiscale aspecten te toetsen. Door ons is getracht in deze notitie op voor u begrijpelijke wijze deze gevolgen in zijn algemeenheid uiteen te zetten. Het fiscale recht is echter zo ingewikkeld en zo afhankelijk van uw feitelijke persoonlijke omstandigheden dat wij u nadrukkelijk aanraden om, alvorens tot zaken te komen, persoonlijk bij uw belastingadviseur advies in te winnen. Fagoed noch ondergetekende kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor een fiscale behandeling die afwijkt van hetgeen in deze notitie is weergegeven. Deze notitie beoogt niet meer en kan ook niet meer zijn dan een eerste algemene oriëntatie over de fiscale aspecten van het aangaan van een erfpachtovereenkomst met Fagoed. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Hoewel Fagoed en ondergetekende bij het samenstellen van deze notitie de vereiste zorgvuldigheid in acht hebben genomen, kunnen zij niet instaan voor de volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en aanvaarden zij dan ook geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande. Teneinde de problematiek ook voor uw adviseur beter toegankelijk te maken, hebben wij in een tweede notitie op deskundigenniveau een onderbouwing voor de hierna weergegeven standpunten gegeven. Dit zal hem in staat stellen zich sneller in de problematiek in te werken teneinde u beter van advies te kunnen dienen. 3

4 2. Overdrachtsbelasting Wanneer grond in juridisch zin van eigenaar verwisselt (er komt een andere eigenaar) moet 6% overdrachtsbelasting worden betaald. In een aantal situaties kan een beroep op een vrijstelling worden gedaan. Een vrijstelling die in deze situatie van toepassing is, is de zogenoemde algemene cultuurgrondvrijstelling. Door de toepassing van deze cultuurgrondvrijstelling is de verkrijging van de (bloot) eigendom van de cultuurgrond door Fagoed vrij van overdrachtsbelasting. De toepassing van de vrijstelling is ook voor u voordelig omdat in de erfpachtvoorwaarden van Fagoed is vastgelegd dat alle kosten die betrekking hebben op het aangaan van de erfpachtovereenkomst bij de vaststelling van de canon worden meegenomen en aldus aan u worden doorbelast. Door de toepassing van de vrijstelling vindt er aldus geen doorberekening van overdrachtsbelasting aan u plaats. Aan de toepassing van de cultuurgrondvrijstelling is de voorwaarde verbonden dat de grond voor een periode van tien jaar, gerekend vanaf het aangaan van de erfpachttransactie met Fagoed, bedrijfsmatig in een agrarisch bedrijf in gebruik blijft. Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt er toe dat Fagoed alsnog overdrachtsbelasting zal moeten gaan betalen over de verkrijging van de (bloot) eigendom van de grond. Met het oog op deze voorwaarde is in de erfpachtovereenkomst die Fagoed met u aangaat een beding opgenomen ten aanzien van de bedrijfsmatige voortzetting van het agrarische gebruik van de grond binnen uw bedrijf. Tevens is in de erfpachtovereenkomst een regeling opgenomen betreffende de wijze waarop de te betalen overdrachtsbelasting alsnog aan u wordt doorberekend. Wanneer niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan die aan de toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting worden gesteld, moet alsnog het bedrag aan overdrachtsbelasting worden betaald dat zonder toepassing van de vrijstelling al bij de overdracht van de (bloot) eigendom aan de fiscus had moeten worden betaald. Er wordt dus als het ware teruggegaan in de tijd. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de koopsom van de grond. Op deze koopsom mag echter eerst in mindering worden gebracht de zogenoemde contante waarde van uw canonverplichting gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Hoe langer de looptijd van de erfpachtovereenkomst, hoe hoger deze canonverplichting is en hoe lager het bedrag is waarover overdrachtsbelasting moet worden betaald. Voorbeeld: bij een duur van de erfpachtovereenkomst van 27 jaar en een canonpercentage van 3,2% bedraagt de overdrachtsbelasting 3,44% van de oorspronkelijke koopsom. Bij een looptijd van 39 jaar 3,09% en bij een looptijd van 48 jaar is het percentage gezakt naar 2,83%. De alsnog door u te betalen overdrachtsbelasting mag als aan de financiering verbonden kosten worden beschouwd en zijn daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor u. Wanneer u in de toekomst gebruik maakt van uw terugkooprecht kunt u op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als Fagoed nu, een beroep doen op de cultuurgrondvrijstelling. Mits vanzelfsprekend de regeling als zodanig nog bestaat. 4

5 3. Inkomstenbelasting 3.1 Algemeen Het aangaan van een erfpachtovereenkomst met Fagoed heeft ook gevolgen voor uw fiscale positie in de inkomstenbelasting. U verkoopt immers grond en u krijgt een recht van erfpacht terug. Voorts verkrijgt u het recht om op termijn uw grond terug te kopen. In de hiernavolgende paragraaf zetten wij voor u uiteen hoe dit verwerkt moet worden in uw jaarrekening en in uw belastingaangifte. 3.2 Fagoed als financieringsvorm Ondanks het feit dat het verkrijgen van een recht van erfpacht juridisch wordt gerealiseerd door verkoop en levering van de grond enerzijds en verkrijging van het recht van erfpacht anderzijds, heeft de belastingrechter beslist dat u, gezien uw terugkooprecht, toch economisch betrokken blijft bij de grond. Dit heeft tot gevolg dat u de transactie mag verwerken als een geïndexeerde geldlening. De grond blijft op uw balans staan zonder dat daarbij enige wijziging wordt aangebracht en het bedrag dat u met Fagoed bent overeengekomen voor de overdracht van de grond, neemt u op uw balans op als geldlening. De hierbij aan u in rekening gebrachte transactiekosten (direct verrekend bij de uitbetaling van de koopsom) zijn in het jaar van de transactie direct, voor het geheel, als financieringskosten aftrekbaar van uw winst. Ditzelfde geldt voor de afzonderlijk in rekening gebrachte afsluitprovisie. Vervolgens betaalt u jaarlijks een canon, die vanzelfsprekend ook als onderdeel van de bedrijfskosten aftrekbaar is. Deze canon wordt jaarlijks met een indexcijfer aangepast (verhoogd). Deze index mag u eveneens toepassen op de geldlening. De indexverhoging is eveneens direct als financieringslast aftrekbaar. Een voorbeeld zal dit verduidelijken. Veronderstel u financiert bij Fagoed ,--, die u tevens 1.200,-- kosten in rekening brengt. Uw koopsom bedraagt dan ,-- en uw schuld is dan ,--. Voorts betaalt u 3.125,-- afsluitprovisie. U mag direct 9.925,-- ( 1.200, , ,- ) aftrekken. De canon is 8.000,-- bij een canonpercentage van 3,20%, die echter jaarlijks wordt aangepast. Veronderstel met 2% per jaar. De canon, die u direct na betaling mag aftrekken, verloopt dan de drie daaropvolgende jaren als volgt: 8.160,--, 8.323,-- en 8.489,--. De geldlening heeft in dezelfde drie jaar vervolgens het volgende verloop: van ,--, via ,-- naar ,--. In de jaren één tot en met drie levert dit derhalve extra aftrekposten op van 5.000,--, 5.100,-- en 5.202,--. Deze handelwijze wordt alleen beperkt door de vrije verkoopwaarde van de grond. De terugkoopprijs zal uit hoofde van de erfpachtovereenkomst nooit meer zijn dan deze waarde. Daar de terugkoopprijs gezien dient te worden als aflossing van de schuld mag de schuld niet meer zijn. Om de drie jaar zorgt Fagoed voor een taxatie van de grond. Fagoed informeert vervolgens u en de belastingdienst indien de vrije grondprijs lager is geworden dan de geïndexeerde hoofdsom op de waardepeildatum. Vanzelfsprekend informeert Fagoed u vervolgens ook wanneer de vrije grondprijs weer hoger is dan de geïndexeerde hoofdsom op de waardepeildatum. Daar u zeventig procent van de grondwaarde gefinancierd krijgt, is het 5

6 niet te verwachten dat u binnen afzienbare termijn geconfronteerd zult worden met de eerstgenoemde situatie. Wanneer u te eniger tijd gebruik maakt van uw terugkooprecht is de te betalen terugkoopprijs gelijk aan het bedrag van de geïndexeerde geldlening. De toename daarvan heeft u geheel van uw winst afgetrokken. Fiscaaltechnisch is de terugkoop dan aflossing van de lening. De bijbehorende kosten zijn geheel aftrekbaar. Uw grond houdt op de balans de oude, oorspronkelijke kostprijs en verandert in feite niet. Indien u om wat voor reden geen gebruik maakt van uw terugkooprecht en de erfpacht eindigt, is sprake van definitief verlies van uw grond onder verrekening met de geïndexeerde lening. Dit wordt dan geboekt als verkoop van de grond met als opbrengst de lening. Daarop is in principe de landbouwvrijstelling van toepassing, behalve wanneer in uw geval sprake is van bijzondere omstandigheden die dit verhinderen (bijvoorbeeld pachtersvoordeel etcetera). Ditzelfde gebeurt echter ook indien de vrije grond na terugkoop van de bloot eigendom wordt verkocht. Er is dus geen verschil tussen de traditionele eigendomssituatie en een Fagoedfinanciering. Het uitgangspunt dat de landbouwvrijstelling in deze twee situaties toepassing vindt op de waardeverandering van de grond was tot voor kort onbestreden. In (het voorjaar van) 2011 is dit uitgangspunt door de belastingdienst echter ter discussie gesteld en thans wordt in een situatie van verkoop van vrije grond na terugkoop van de bloot eigendom, over de toepassing van de landbouwvrijstelling geprocedeerd ten overstaan van de belastingrechter. De uitkomst van deze belastingprocedure is vanzelfsprekend ongewis. Zowel Fagoed als ondergetekende adviseren u zich tot uw adviseur, tot Fagoed of tot ondergetekende te wenden voor informatie over de meest actuele stand van zaken in deze discussie tussen de belastingdienst en de belastingadviespraktijk. Fagoed noch ondergetekende kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet kunnen toepassen van de landbouwvrijstelling. 3.3 Vermogensrendementsheffing (box III) U oefent momenteel een agrarisch bedrijf uit. Na het aangaan van de overeenkomst met Fagoed bent u op grond van de erfpachtvoorwaarden in beginsel verplicht de grond voor de uitoefening van het agrarische bedrijf te blijven gebruiken. Fiscaal betekent dit dat de grond verplicht tot uw ondernemingsvermogen blijft behoren en daarmee tot de (in beginsel) belastbare winst uit onderneming. Winst uit onderneming valt in box I van de Wet inkomstenbelasting Noch de grond, noch de erfpachtrechten op de grond hoeft u daardoor voor de vermogensrendementsheffing van box III van de Wet inkomstenbelasting 2001 op te geven. In box I hoeft u, als winstgenieter, jaarlijks geen belasting te betalen over de waarde van de grond die u in uw agrarische bedrijf gebruikt. Ook het terugkooprecht behoort tot uw winst uit onderneming, valt daardoor in box I, en blijft buiten de vermogensrendementsheffing van box III. 6

7 4. Successierecht Het aangaan van een transactie met Fagoed brengt op zichzelf geen heffing van schenk- of erfbelasting met zich mee. Eenmaal de transactie gesloten hebbende, heeft dit wel consequenties in het geval van overlijden van u en/of uw echtgeno(o)t(e)/wettelijk geregistreerde partner en in het geval van bedrijfsoverdracht. Vandaar dat deze mogelijkheden afzonderlijk worden behandeld. 4.1 Overlijden Indien de agrarische ondernemer komt te overlijden maakt het landbouwbedrijf met de daarbij behorende grond deel uit van zijn nalatenschap. In de Successiewet is een regeling opgenomen waarmee op verzoek en onder voorwaarden vrijstelling van de verschuldigde erfbelasting kan worden verkregen. Vrijstelling van erfbelasting wordt verleend indien de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming waarop de verkrijging betrekking heeft niet meer dan ,-- bedraagt. In de overige gevallen geldt een vrijstelling van 100% over het verschil tussen de liquidatiewaarde (indien deze maximaal ,-- bedraagt) en de lagere goingconcernwaarde van het ondernemingsvermogen, alsmede van de erfbelasting die is verschuldigd over de goingconcernwaarde mits die waarde van de objectieve onderneming niet meer dan ,-- bedraagt en hoger is dan de liquidatiewaarde. Boven ,-- is 83% van de waarde vrijgesteld. Een verkrijging van ondernemingsvermogen dat als belegging wordt aangemerkt is niet vrijgesteld. Rentedragend uitstel van betaling wordt gedurende tien jaren verleend over de te betalen erfbelasting waarvoor geen vrijstelling kan worden verkregen. Een voorwaarde om voor deze faciliteiten in aanmerking te kunnen komen is dat de erflater gedurende één jaar tot het overlijden de onderneming voor zijn rekening uitoefende en dat de verkrijger(s) de onderneming gedurende vijf jaren voortzet(ten). De faciliteit geldt voor ondernemingsvermogen. Met ondernemingsvermogen wordt bedoeld het ondernemingsvermogen zoals dat voor de inkomstenbelasting in aanmerking wordt genomen. De Fagoed-financiering wordt voor de inkomstenbelasting gezien als een geïndexeerde geldlening. Fagoed heeft in dit geval derhalve geen andere gevolgen dan die ook bij grond in eigendom gelden. Wel dient te worden gewezen op het feit dat overlijden het contractueel mogelijk maakt dat van het terugkooprecht gebruik wordt gemaakt. Als vervolgens het bedrijf normaal verder wordt geëxploiteerd, heeft dat geen wijziging tot gevolg. Wordt daarentegen de grond verkocht zodat een eventueel voordelig verschil tussen de terugkoopsom en de waarde op dat moment wordt gerealiseerd, dan wordt dit uiteraard in de heffing van erfbelasting betrokken. Ditzelfde gebeurt echter ook indien vrije grond na het overlijden wordt verkocht, zodat ook hier geen verschillen met eigendomssituaties ontstaan ten gevolge van Fagoed-financiering. 7

8 4.2 Schenking Dezelfde faciliteit geldt ook voor via schenking verkregen ondernemingsvermogen of bij een overdracht in de familiesfeer tegen een waarde die lager is dan de liquidatiewaarde van de onderneming. Voorwaarde is wel dat de schenker de onderneming voorafgaande aan de schenking ten minste gedurende vijf jaren voor zijn rekening moet hebben uitgeoefend. Ook hier geldt vervolgens dat de verkrijger de onderneming gedurende vijf jaren moet voortzetten. 5. Bedrijfsoverdracht via Fagoed Fagoed-financiering kan worden - en wordt vaak ook - gehanteerd als financiering van een bedrijfsoverdracht. Daarbij wordt een voorheen volledig aan vader toebehorend landbouwbedrijf overgedragen aan de bedrijfsopvolger, die vervolgens ter (gedeeltelijke) financiering van de overname de grond overdraagt aan Fagoed. Ten opzichte van een normale financiering zal dit geen problemen met zich meebrengen, omdat immers de grond ongewijzigd op de balans zal blijven staan. Overgenomen pachtersvoordelen, bij overdracht gecreëerde gebruikers- of maatschapsvoordelen komen niet tot realisatie zodat geen fiscaal probleem ontstaat. Voor bedrijfsoverdrachten van ouders aan hun kinderen kent de overdrachtsbelasting een speciale vrijstelling. Deze vrijstelling kent minder strenge voorwaarden dan de in het eerste hoofdstuk besproken cultuurgrondvrijstelling (geen tien jaars eis bijvoorbeeld). Bij het aangaan van een erfpachtovereenkomst met Fagoed kort na de bedrijfsoverdracht, blijft deze speciale vrijstelling van overdrachtsbelasting voor u behouden. Ook al betaalt u bij de bedrijfsovername meestal niet de volle prijs voor het ouderlijke bedrijf, toch zult u er niet altijd in slagen de koopsom op de traditionele wijze gefinancierd te krijgen. Financiering van de bedrijfsoverdracht door gebruik te maken van de erfpachtfinancieringsvorm zoals Fagoed die aanbiedt blijkt in de praktijk een meer dan goed alternatief. Wij zijn de mening toegedaan dat de overdracht van de bloot eigendom van de grond niet leidt tot een handelen in strijd met de in het vorige hoofdstuk voor de successiewet omschreven eis dat de onderneming gedurende vijf jaar moet worden voortgezet. De zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de successiewet blijft dus ook behouden. 6. Slot In het voorafgaande hopen wij u enig inzicht te hebben gegeven in de fiscale gevolgen van Fagoed. Nogmaals benadrukken wij dat het in uw eigen belang is u vooraf te verzekeren van deskundige bijstand. Desgewenst kunt u daarvoor ook contact opnemen met ondergetekende. Uden, november 2011 mr. E. Marcus FB Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB

FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING. Samengesteld door: mr. E. Marcus FB FISCALE ASPECTEN VAN ASR ERFPACHTFINANCIERING Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2383M013/maart 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 2. De fiscale gevolgen van erfpachtfinanciering 4 2.1 Algemeen

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. DGB2010/921 Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. DGB2010/921 Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven en beleidsbesluiten STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8462 10 juni 2010 Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente 10 juni 2010 Nr. DGB2010/921 Directoraat-generaal Belastingdienst/Brieven

Nadere informatie

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling De wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht Fotografie en samenstelling: mr. Ruben Stam Herziene versie (2013.1) Reproductie

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Artikel I, onderdeel A (artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001) De wijziging van artikel 2.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) betreft

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Gedragscode Hypothecaire Financieringen Gedragscode Hypothecaire Financieringen Inleiding Per jaar worden in Nederland enige honderdduizenden hypothecaire financieringen verstrekt, meestal voor de financiering van de aankoop van een woning.

Nadere informatie

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2

Eigen woning. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 2 2.1 Definitie eigen woning 2.2 Inkomsten uit eigen woning 2.3 Eigenwoningschuld 2.4 Overgangsrecht: bestaande eigenwoningschuld 2.5 Eigenwoningschuld vanaf 1

Nadere informatie

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] )

Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Bedrijfspand van de dga: BV of in privé? ( Drs. J.J.A. Knol * [1] ) Voor veel ondernemers vertegenwoordigt het bedrijfspand een substantieel deel van het vermogen. Voor de financieel planner is het dan

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente

Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente 1 Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten Besluit van 13 november 2006,

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek U heeft een Bankspaarhypotheek aangevraagd bij de ING. In deze brochure staat informatie over de Bankspaarhypotheek.

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL TOELICHTING BIJ HUWELIJKSE- EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

WWW.UWNOTARIS.NL TOELICHTING BIJ HUWELIJKSE- EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie