jaarverslag 2014 BVLO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2014 BVLO"

Transcriptie

1 jaarverslag 2014 BVLO

2 INHOUDSTAFEL MISSIE EN VISIE DEEL 1: BESTUUR DEEL 2: SECRETARIAAT DEEL 3: LEDEN DEEL 4: LO & JEUGDSPORT DEEL 5: SAMENWERKING EN INITIATIEVEN DEEL 6: SUBSIDIËRENDE OVERHEID EN SPONSORS DEEL 7: PROVINCIALE AFDELINGEN DEEL 8: NATIONALE WERKING DEEL 9: INTERNATIONALE WERKING DEEL 10: BASISOPDRACHTEN BIJLAGEN

3 VISIE EN MISSIE VISIE De Bond voor Lichamelijke Opvoeding/BVLO beschouwt de lichamelijke ontwikkeling van het individu als een belangrijke ontwikkelingspijler. Daarom moeten sport- en bewegingsactiviteiten geleid worden door gekwalificeerden in de lichamelijke opvoeding en sport. Door hun vorming/opleiding kunnen zij actief, bewust en doelgericht opleiden en begeleiden. Het vormingsgebied lichamelijke opvoeding op school bereikt alle kinderen en is de opstap naar een actieve sportparticipatie. BVLO gaat er steeds van uit dat iedereen op regelmatige en kwalitatieve wijze geïntroduceerd wordt in de bewegingscultuur via de lessen Lichamelijke Opvoeding. Om de lichamelijke ontwikkeling optimale kansen te bieden, dienen kleuters en jongeren al op zeer regelmatige basis, voldoende intensief én spelenderwijs een brede motorische basisvorming te krijgen. Om optimale ontwikkelingskansen te bieden is het noodzakelijk een aangepast sport- en bewegingsaanbod aan te reiken en is vroegtijdige sportspecialisatie bij kleuters en jongeren onverantwoord. Een brede vorming vormt de basis voor álle sporten én voor het levenslang sporten. De BVLO wenst door het organiseren van eigen activiteiten en door activiteiten van zijn clubs zoveel mogelijk sport- en bewegingskansen aan te bieden. Deze activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd en aan de omgeving en kunnen zowel een recreatief als een competitief karakter hebben. MISSIE Als recreatieve omnisportfederatie wil de Bond voor Lichamelijke Opvoeding /BVLO via zijn activiteiten en zijn aangesloten clubs zoveel mogelijk Vlamingen tot blijvende (lifetime) sportactiviteit aanzetten door aan kleuters, jongeren en volwassenen een recreatief bewegings- en sportaanbod aan te bieden. De BVLO groepeert en coacht zowel sportclubs als gekwalificeerden in de lichamelijke opvoeding en de sport. Hierdoor staat de BVLO garant voor een pedagogische, sporttechnische en maatschappelijk relevante bewegings- en sportbegeleiding. De BVLO stimuleert ook het levenslang leren bij professionele en vrijwillige lesgevers. Sportactiviteiten die bij de BVLO thuishoren zijn gezondheidsbevorderend, ethisch verantwoord, dynamisch-sociaal vormend, ontspannend en motiverend en houden rekening met diversiteit in aanleg, interesse en socio-culturele achtergrond. Visie en Missie werden laatst aangepast in 2012 n.a.v. het opmaken van het 4-jarig beleidsplan van BVLO, voor de periode

4 Deel 1 Bestuur

5 DEEL 1: BESTUUR BVLO-STRUCTUUR IN Aanverwante Verenigingen... 4 Algemene Vergadering BVLO Vzw... 4 Raad Van Bestuur... 5 Dagelijks Bestuur... 5 BVLO-Adviescomité... 6 Provinciale BVLO-Afdelingen... 7 BVLO-Commissies... 7 BVLO-Senaat SAMENSTELLING BVLO VZW Algemene Vergadering - Raad Van Bestuur - Dagelijks Bestuur Algemene Vergadering Raad Van Bestuur Dagelijks Bestuur Leden Raad Van Bestuur Leden Algemene Vergadering JAARVERGADERING e jaarvergadering C-MINE GENK Overzicht jaarvergaderingen... 22

6 BVLO-STRUCTUUR IN 2014 De structuur van BVLO is in 2014 niet gewijzigd: Algemene Vergadering Raad van Bestuur Adviescomité Dagelijks Bestuur BVLO-Provinciale Afdelingen BVLO-Commissies BVLO-Senaat Het hoogste beleidsorgaan van de vzw BVLO, de Algemene Vergadering, komt tweemaal per jaar samen. De statutair vastgelegde algemene vergadering is traditioneel gepland op het einde van maart. Het financieel en het activiteitenverslag van het voorbije jaar worden ter goedkeuring voorgelegd, samen met de kwijting van de financieel directeur en de bestuurders. Eind november vindt een buitengewone algemene vergadering plaats waar de begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring wordt voorgelegd. Deze begroting van het daaropvolgende jaar moet BVLO - volgens het decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van de sportfederaties - vóór 1 december bij het Bloso ingediend worden. De Algemene Vergadering kiest de leden van de Raad van Bestuur. De bestuurders zijn gekozen voor 4 jaar en zijn daarna uittredend maar herkiesbaar. De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de BVLO-provinciale afdelingen en de BVLO-commissies maar ook uit experts. De Raad van Bestuur kiest de functies van voorzitter, ondervoorzitter(s), secretaris-generaal en de financieel directeur. De looptijd van deze mandaten loopt samen met het mandaat als bestuurder. De Raad van Bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen. De Raad duidt de leden aan van het Dagelijks Bestuur, het Adviescomité en de BVLO-commissies. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor het dagelijkse management van de vereniging en is minimaal samengesteld uit de voorzitter, secretaris-generaal, de ondervoorzitter en de financieel directeur. Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2014 één tot twee keer per maand. Het BVLO-Adviescomité treedt op als denktank, adviseert de Raad van Bestuur over standpunten die BVLO kan innemen en/of over acties, projecten en initiatieven die de BVLO kan uitwerken. Het Adviescomité formuleert adviezen op vraag van de Raad van Bestuur maar brengt ook op eigen initiatief advies uit. De BVLO-bestuurders engageren zich in één of meerdere BVLO-Commissies. Een BVLO-commissie acteert op zelfstandige basis maar communiceert met het Dagelijks Bestuur. Alle leden van de Raad van Bestuur kunnen de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en van alle commissies bijwonen. Indien de noodzaak zich voordoet, kunnen bijkomende commissies opgericht worden. Vier van de vijf Provinciale Afdelingen van BVLO hebben sedert 2011 het statuut van vereniging zonder winstoogmerk. Alleen de afdeling Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest is nog een feitelijke vereniging. De provincies werken autonoom zowel beleidsmatig als op organisatorisch en financieel vlak. 2

7 BVLO doet een beroep op een aantal externe personen die als BVLO-adviseur op een discrete manier de vereniging helpen en adviseren bij het nemen van bepaalde standpunten en beslissingen. De BVLO-Senaat wordt gevormd door de groep van ere-bestuurders van de BVLO. Door hun ervaring en expertise staan zij de vereniging met raad en daad bij. Als dank voor hun inzet voor BVLO worden zij als gast op de grote BVLO-activiteiten uitgenodigd. 3

8 AANVERWANTE VERENIGINGEN vzw PVLO Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding is het fonds onder de redactie van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw. PVLO publiceert boeken over sport en lichamelijke opvoeding en verkoopt sportmateriaal in hoofdzaak springtouwen. PVLO verzorgt de merchandising van BVLO vzw. De werking van de vzw CPLO (Consult & Projects Liaison Office) startte in CPLO vzw staat in voor o.m. de organisatie van evenementen, congressen, activiteiten en symposia voor de BVLO en andere verenigingen of instanties. Zoals de voorgaande jaren was CPLO vzw ook in 2014 niet actief. Beide verenigingen hebben hun zetel in de Waterkluiskaai 17 te 9040 Sint-Amandsberg. De woning is eigendom van CPLO vzw en wordt vooral als archief- en stapelruimte benut. De Algemene Vergadering van zowel PVLO vzw als van CPLO vzw vonden in 2014 op dezelfde dag plaats: nl. op woensdag 21 mei in het secretariaat van BVLO, Waterkluiskaai 16 in 9040 Gent. ALGEMENE VERGADERING BVLO VZW De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk aan de bestuurders zijn voorbehouden. De jaarlijkse algemene statutaire vergadering van de BVLO vzw moet volgens de statuten in de eerste helft van het jaar georganiseerd worden. Dit gebeurt meestal in de maand maart. Vergaderingen Algemene Vergadering in 2014 Algemene Vergadering Woensdag 26 maart Secretariaat BVLO, Waterkluiskaai 16 in 9040 Sint-Amandsberg Het financieel en activiteiten jaarverslag van 2013 werd goedgekeurd. BVLO ontving het ontslag als lid van de Algemene Vergadering en als bestuurder van: Jan Boutmans, Steph Storme en Wim Verbessem Eveline Lagae was uittredend als lid van de Algemene Vergadering en als bestuurder en herkiesbaar. Zij stelde zich opnieuw kandidaat als lid van de Algemene Vergadering, maar gaf haar ontslag als bestuurder Volgende bestuurders waren uittredend en herkiesbaar voor een periode van 4 jaar. Zij stelden zich opnieuw kandidaat als lid van de Algemene Vergadering en als bestuurder: Jorge Cottyn, Anny Devreker, Freddy Gatz. Algemene Vergadering Maandag 24 november Secretariaat BVLO, Waterkluiskaai 16 in 9040 Sint- Amandsberg. De begroting van BVLO van 2015 werd goedgekeurd. Tijdens deze vergadering werd Peter Iserbyt aanvaard als lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. 4

9 Samenstelling Algemene Vergadering BVLO in 2014 De 17 leden van de algemene vergadering in 2014 (effectieve leden) van de BVLO vzw na de algemene vergadering van 26 maart 2014 en (*) de algemene vergadering van 24 november 2014: (1) Bollaert Livinus, (2) Cottyn Jorge, (3) De Boever Eric, (4) De Clercq Dirk, (5) De Martelaer Kristine, (6) De Poorter Patrick, (7) Devreker Anny, (8) Dumon Jan, (9) Gatz Freddy, (10) (*) Iserbyt Peter, (11) Lagae Eveline, (12) Lambrix Josse, (13) Lefevre Johan, (14) Leijnen Eric, (15) Seghers Jan, (16) Van Puymbroeck Linda, (17) Vanthournout Johan. RAAD VAN BESTUUR De Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur die ervoor zorgt dat het beleid van de vereniging gerealiseerd wordt. Het beleid wordt uitgevoerd door onderliggende structuren: het Dagelijks Bestuur, de provinciale afdelingen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de commissies. Al deze structuren brengen verslag uit van hun werking aan de Raad van Bestuur die uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid draagt. De Raad van Bestuur komt gewoonlijk twee tot drie maal per jaar samen. Livin Bollaert en Eveline Lagae zijn uitsluitend lid van de algemene vergadering en zijn geen lid van de Raad van Bestuur. Line Dumoulin woonde de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij als verslaggever. Samenstelling Raad van Bestuur in 2014 De 15 leden van de Raad van Bestuur in 2014 van de BVLO vzw na de algemene vergadering van van 26 maart 2014 en (*) de algemene vergadering van 24 november 2014: (1) Cottyn Jorge, (2) De Boever Eric, (3) De Clercq Dirk, (4) De Martelaer Kristine, (5) De Poorter Patrick, (6) Devreker Anny, (7) Dumon Jan, (8) Gatz Freddy, (9) (*) Iserbyt Peter, (10) Lambrix Josse, (11) Lefevre Johan, (12) Leijnen Eric, (13) Seghers Jan, (14) Van Puymbroeck Linda, (15) Vanthournout Johan. Vergaderingen Raad van Bestuur in 2014 De Raad van Bestuur BVLO vergaderde in 2014 twee maal in het BVLO secretariaat, Waterkluiskaai 16 in 9040 Sint-Amandsberg telkens om 19.00u, nl. op woensdag 26 maart 2014 en op maandag 24 november DAGELIJKS BESTUUR Het Dagelijks Bestuur is gemandateerd door de Raad van Bestuur en neemt de dagelijkse leiding waar. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn uit hoofde van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Samenstelling Dagelijks Bestuur in 2014 Het Dagelijks Bestuur is in 2014 samengesteld uit: Eric De Boever, voorzitter; Josse Lambrix, ondervoorzitter; Patrick De Poorter, secretaris-generaal en financieel directeur; Line Dumoulin, sporttechnisch coördinator. Kristine De Martelaer en Anny Devreker ontvangen alle verslagen van het Dagelijks Bestuur en wanneer mogelijk wonen zij de vergaderingen bij. Vergaderingen Dagelijks Bestuur in 2014 Er was in 2014 ongeveer tweewekelijks een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Line Dumoulin stond in voor het opmaken van de agenda en het verslag van de vergaderingen. 5

10 BVLO-ADVIESCOMITÉ Het Adviescomité van de BVLO adviseert de Raad van Bestuur over standpunten over evoluties binnen de LO en sport die BVLO kan innemen en/of over acties, projecten en initiatieven die de BVLO kan opstarten en uitwerken. Het werkveld evolueert immers constant. Het is de opdracht van BVLO om alert blijven en oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. De Raad van Bestuur stelt de voorzitter en de leden van het Adviescomité aan. Het comité bestaat uit leden van de Raad van Bestuur al of niet aangevuld met personen met bijzondere expertise binnen de actiedomeinen van BVLO. Naargelang het thema kunnen er nieuwe experts aangesproken worden. Kristine De Martelaer is voorzitter van het BVLO-Adviescomité. Samenstelling BVLO-Adviescomité in 2014 Het Adviescomité is in 2014 samengesteld: vanuit BVLO: Kristine De Martelaer (voorzitter) (VUB Faculteit LK), Jorge Cottyn (Vives), Anny Devreker (pedagogisch adviseur GO!), Josse Lambrix, Jan Seghers (KUL-FaBeR), Linda Van Puymbroeck (AP Hogeschool) en Sophie Van Aelst (BVLO staf) externen: Leen Haerens en Isabel Tallir (UGent Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen), Lieve Van Lancker (Stafmedewerker Bewegingsopvoeding Basisonderwijs - Pedagogische Begeleidingsdienst van het VVKBaO (PB VVKBaO) en Gilbert Vandenbossche (ervaring in de schoolsport, was leerkracht LO, schooldirecteur en bezit expertise over de arbeidswetgeving voor een leerkracht LO op school (vakbondsmaterie). Gilbert besliste na de vergadering in november 2014 om zijn ontslag te geven als lid van het Adviescomité, hij is wel nog steeds bereid om advies te geven inzake wetgeving onderwijs. Vergadering BVLO-Adviescomité in 2014 Het Adviescomité vergaderde in 2014 op vrijdag 14 november 2014 in het gebouw LK van de Vrije Universiteit Brussel, tijdens de 40e BVLO-Studiedag. Werd besproken: Stand van zaken LO - tussenkomsten bij politici In opvolging van dit punt werd een brief gestuurd naar minister van Onderwijs Hilde Crevits, met haar kabinetsmedewerker Patrick D'Haese in cc. Hierin stelde BVLO zichzelf voor op basis van de visietekst zodat het kabinet ons zou kennen als experten uit het veld. Tegelijk vroegen we waarom Lichamelijke Opvoeding niet vermeld wordt in de beleidsnota en stelden we dat wij nog steeds ijveren voor meer uren LO. Communicatie werkveld Er werd geopperd om een klankbordgroep op te richten. De leden zouden bevraagd worden m.b.t. de werking en dienstverlening van BVLO. Multimove & actieve kinderopvang (o.a. aanpak in opleidingen) Het project Multimove is na drie jaar proefdraaien verlengd gezien het succes en (Ine Esch en Sofie De Bock) blijven dit opvolgen vanuit Bloso dat het project verder aanstuurt. ViGeZ en SVS werken samen aan een leidraad voor actieve kinderopvang. Het doel van dit project is de verdere invulling van een kwaliteitsvol beleid rond beweging, voeding en de preventie van overmatig sedentair gedrag binnen de voor- en naschoolse kinderopvang (3-12 jarigen). Jammer dat dit nog maar eens naast alle andere bestaande initiatieven ontwikkeld wordt en bv. ook met Multimove niet echt gelinkt is. Sportethiek in de opleiding (brainstorm aanpak inventarisering in Bachelor en Master LOBW, in overleg met ICES) 6

11 Schoolzwemmen - Baan 4 De nieuwe leerlijn zwemmen Baan 4, i.s.m. diverse betrokken partijen is voorgesteld in november te Gent. Op dit moment worden opleidingen gegeven voor de mensen uit het veld. Het bijhorende boek echter is ietwat ontgoochelend en biedt weinig of geen praktijk. PROVINCIALE BVLO-AFDELINGEN De vijf afdelingen worden gevormd door de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen. BVLO Antwerpen vzw BVLO Limburg vzw BVLO Oost-Vlaanderen vzw BVLO Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest BVLO West-Vlaanderen vzw In 2010 stapten de BVLO-afdelingen over naar een vzw-statuut behalve de afdeling BVLO Vlaams Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die blijft ook in 2014 een feitelijke vereniging. De afdelingen worden geleid door een bestuur en hebben een eigen werking en financieel beheer. Zij organiseren cursussen, bijscholingen en kampen en nemen provinciale initiatieven voor de BVLOleden en -clubs. Zij werken ook mee aan landelijke initiatieven van BVLO vzw. De afdelingen zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van BVLO vzw. Deze afgevaardigden zijn de verbindingspersonen tussen de BVLO afdelingen en de Raad van Bestuur van BVLO. In totaal telt de BVLO ca. 50-tal actieve bestuursleden verspreid over de verschillende afdelingen. Meer details in het hoofdstuk over de provinciale BVLO afdelingen. BVLO-COMMISSIES Voor de praktische realisatie van het beleid van de BVLO richtte de Raad van Bestuur onder zijn verantwoordelijkheid en toezicht verscheidene commissies op. Alle leden van de Raad van Bestuur kunnen de vergaderingen van alle commissies bijwonen. Verder kan de Raad van Bestuur nieuwe commissies oprichten. De samenstelling van de commissie wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur geëvalueerd. De Raad van Bestuur bepaalt het werkdomein (opdracht), de bevoegdheden en de samenstelling van de commissies. Elke commissie voert het beleid van de BVLO binnen zijn deelgebied uit. Binnen elke commissie werkt men op zelfstandige basis en in nauw overleg met het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. Een commissie werkt aan de realisatie van de basis- en de facultatieve opdrachten. BVLO telt in 2014 volgende commissies: commissie communicatie, commissie voor ethische en medische aspecten, deontologische commissie/tucht- en beroepscommissie, commissie kleuters, commissie vorming en nascholing, commissie sportkampen en commissie recreatieve sporten. Voor het verslag 2014 van de commissies: zie verder in dit jaarverslag. 7

12 Commissie Communicatie De commissie communicatie is verantwoordelijk voor alle aspecten van de interne en externe communicatie van de BVLO: Ze bewaakt de informatiestromen binnen de vereniging, tussen de beheersorganen, commissies, personeel, clubs en clubleden en adviseert over communicatiemiddelen zoals o.m. infodossiers voor de clubs, tijdschriften, nieuwsbrieven en de BVLO-website. Ook de externe communicatie is materie voor deze commissie, met bv. promotievoering; relaties met de pers en huisstijl. Deze commissie is hoofdzakelijk betrokken bij BO 4. Onder deze commissie ressorteert het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding. Kristine De Martelaer is directeur van het tijdschrift. Het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding is het vakblad in Vlaanderen voor gevormden in de lichamelijke opvoeding, trainers, coaches en jeugdsportbegeleiders en bevat methodisch, didactische en sporttechnische bijdragen. De redactieraad wordt gevormd door Prof. Dr. Kristine De Martelaer, directeur en Sophie Van Aelst, hoofdredacteur. Zij worden bijgestaan door Prof. Dr. Jan Seghers, Prof. Dr. Greet Cardon en Prof. Dr. Leen Haerens. Een reviewpanel met o.m. deskundigen/specialisten kunnen aangesproken worden naargelang het onderwerp van de artikels. De huisstijl (streepjescode) is ook in 2013 verder toegepast. Commissie voor Gezond en Ethisch Sporten Deze commissie heeft als opdracht de voorschriften van het decreet Gezond en Ethisch Sporten (GES) na te leven met nadruk op preventie, nascholing en informatieverstrekking naar de leden toe. De medische commissie formuleert adviezen naar de Raad van Bestuur van de BVLO i.v.m. het te voeren beleid inzake gezond en ethisch sporten, zowel op het niveau van de federatie als op het niveau van de clubs en de sporters. In de Commissie zetelt minstens één arts. Een aantal concrete opdrachten zijn: analyse/preventie sportspecifieke risico s; richtlijnen rond sportmedisch geschiktheidsonderzoek, richtlijnen rond leeftijdsgrenzen en informeren van de leden over de preventie van specifieke risico s, verbonden aan het beoefenen van de specifieke sport en over de initiatieven die genomen zijn om het gezond sporten te bevorderen. De federatie informeert ook haar leden over het eigen beleid rond gezond sporten. De Commissie Gezond Sporten is in het bijzonder betrokken bij 'ethiek in de sport'. In samenwerking met partners, zoals met de internationale vereniging Panathlon International, ontplooit de BVLO initiatieven in het kader van 'ethiek' in de jeugdsport zoals bijvoorbeeld het Panathlon Stipendium. De BVLO is ook een actieve partner in het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES). Deontologische Commissie / Tucht- en Beroepscommissie De deontologische commissie neemt initiatieven i.v.m. het informeren en het begeleiden van de BVLO-clubs en leden over de bestaande wetgeving inzake mensenhandel, verblijfs- en arbeidsvergunning en arbeidsbemiddeling in de sport. Het Dagelijks Bestuur volgt momenteel de taken van de deontologische commissie op. 8

13 De deontologische commissie kan betrokken worden bij alle basis- en facultatieve opdrachten. BVLO voerde in 2011 een tuchtreglement in samen met de oprichting van een tucht- en een beroepscommissie. Deze commissies spreken recht over de BVLO-leden die de statuten en /of de deontologische code van de vereniging hebben overtreden. De tucht- en de beroepscommissie zijn samengesteld door personen die geen lid zijn van bestuursorganen van de BVLO. Deze commissies hebben minstens één jurist als lid. Commissie Kleuters De commissie kleuters (opgericht in het voorjaar 2012) is verantwoordelijk voor de uitbouw van de acties naar de kleuterwerking in onze clubs. Volgende actiepunten willen we bereiken de clubs onderling laten communiceren om zo werkvormen en spelvormen uit te wisselen een kleuteromnisportdag organiseren met bv. een gezond ontbijt kleuternascholingen organiseren i.s.m. een hogeschool of universiteit een didactisch boek rond bewegen met kleuters realiseren en verdelen als studiemateriaal lesgevers van de clubs permanent doelgerichte bijscholingen aanbieden promotie maken voor bewegen bij kleuters Commissie Vorming en Nascholing De commissie vorming en nascholing organiseert op zeer regelmatige basis zowel bestuurlijke als sporttechnische vormingen en nascholingen. Dit zowel op regionaal (i.s.m. de BVLO-afdelingen) als op landelijk niveau. Tijdens de nascholingen worden vernieuwende methodieken en nieuwe sporten aangebracht bij sporttrainers, sportpromotoren, sportmonitoren, kleuterbegeleiders en leerkrachten en studenten LO. Bij de organisatie van vormingen en nascholingen wordt gezocht naar partners zowel bij de overheid (VTS) als bij binnen- en buitenlandse organisaties/verenigingen. Wat betreft kaderopleidingen was de BVLO tot 2013 lid van de VTS-denkcel ropeskipping. In het kader van het nieuwe beleidsplan heeft BVLO in 2013 bij de VTS Vlaamse Trainersschool een aanvraag ingediend om uit de denkcel ropeskipping te stappen en toe te treden tot de denkcel voetbal. Daarnaast is de BVLO ook lid geworden van het Opleidingsforum Recreatieve Sportbeoefening. Deze overstap werd in 2014 gerealiseerd. Daarnaast staat deze commissie in voor de vertegenwoordiging in werkgroepen, nieuwe structuren, begeleidingscommissies en verschillende sportgerelateerde activiteiten. De BVLO probeert op die manier de link te verstevigen tussen school, club en gemeente en zo de gezonde en fitte levensstijl bij de Vlaamse bevolking te stimuleren. De commissie heeft als hoofdopdracht het uitwerken van BO 2, maar is onrechtstreeks ook bij andere opdrachten betrokken. Commissie Sportkampen De commissie heeft als opdracht: het organiseren van internaats- en externaatssportkampen voor jongeren en jongvolwassenen onder pedagogische en sporttechnische verantwoorde begeleiding; het zoeken naar nieuwe initiatieven en samenwerking met de BVLO-sportclubs. De commissie sportkampen is verantwoordelijk voor de uitwerking van FO 2 (organisatie van de internaatssportkampen) en de externaatskampen in BO 1. 9

14 In 2014: Coördinatie: Nele Van Rie, staflid BVLO en verantwoordelijk voor de sportkampen BVLO Leden: Etienne Bolliou, Jan Boutmans, Chris Dedeyne, Jos Segaert, Josse Lambrix, Johan Vanthournout. Patrick De Poorter geeft ondersteuning voor het financiële luik en de personeelsadministratie. Commissie Recreatieve Sporten De commissie recreatieve sporten heeft als opdracht: het organiseren van recreatieve activiteiten met lage instapdrempel zowel voor jongeren als volwassenen het aanbieden van tools (digitaal draaiboeken good practice voorbeelden actuele informatie) aan de BVLO sportclubs het actief inspelen op nieuwe evoluties: nl. opkomst van de lichte sportgemeenschappen en binding voeding en beweging het zoeken naar partners binnen en buiten de sportwereld uitwerken van sportpromotionele activiteiten en acties voor aangesloten en nietaangesloten leden (recreatieve activiteiten) BVLO-SENAAT De leden van de BVLO-senaat zijn gewezen bestuurders of leden van de algemene vergadering. Zij blijven hun expertise ter beschikking stellen van de BVLO. Zij worden uitgenodigd op belangrijke activiteiten van BVLO. De leden van de BVLO-senaat in 2014 zijn: Gerda Billiauws, Jan Boutmans, Jean-Pierre Bormans, René Goossens, Jan Priem (overleden 20 december 2013), Philippe Storme, Steph Storme, Georgette Swinnen, Germain Vanneste, Guy Van der Marlière en Wim Verbessem. 10

15 SAMENSTELLING BVLO VZW ALGEMENE VERGADERING - RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR (situatie einde 2014) ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR Bollaert Livin -- Cottyn Jorge Cottyn Jorge De Boever Eric De Boever Eric De Clercq Dirk De Clercq Dirk De Martelaer Kristine De Martelaer Kristine De Poorter Patrick De Poorter Patrick Devreker Anny Devreker Anny Dumon Jan Dumon Jan Gatz Freddy Gatz Freddy Iserbyt Peter Iserbyt Peter Lagae Eveline -- Lambrix Josse Lambrix Josse Lefevre Johan Lefevre Johan Leijnen Henri Leijnen Henri Seghers Jan Seghers Jan Van Puymbroeck Linda Van Puymbroeck Linda Vanthournout Johan Vanthournout Johan DAGELIJKS BESTUUR Eric De Boever Josse Lambrix Patrick De Poorter Line Dumoulin Kristine De Martelaer Anny Devreker voorzitter ondervoorzitter secretaris-generaal en financieel directeur sporttechnisch coördinator 11

16 LEDEN RAAD VAN BESTUUR Eric De Boever, Voorzitter BVLO stichter BVLO in 1977 secretaris-generaal voorzitter BVLO sinds 1994 lid Dagelijks Bestuur co-voorzitter Koninklijke Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding - KBBLO bestuurder BVLO Oost-Vlaanderen voorzitter Deontologische Commissie BVLO rubriekverantwoordelijke Tijdschrift voor LO: actualiteit sport en LO: landelijk, nationaal en internationaal, parlementaire vragen en antwoorden, wetgeving Mandaten buiten BVLO lid van de Begeleidingscommissie Topsport en Studie (Convenant Topsport en Studie) stichter, bestuurder en voorzitter PVLO Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw stichter, bestuurder en secretaris-generaal CPLO vzw Consult & Project Liaison Office secretaris Panathlon International Brussel vzw bestuurder KWBW Koninklijke Belgische Wielrijdersbond/Wielerbond Vlaanderen Oost-Vlaanderen sinds 2006 lid van de Algemene Vergadering van Sportmuseum Vlaanderen vzw lid ethische commissie van het BOIC individueel lid van het BOIC ICF - International Club of Flanders vzw Gent: bestuurder sinds 2007 (gewezen lid van het executive committee en gewezen secretaris-generaal ICF van 2008 tot 2012) ondervoorzitter sinds 2014 stichter en ondervoorzitter van vzw ICES - Internationaal Centrum Ethiek in de Sport sinds 2009 Vroegere functies gewezen lid van het Dagelijks Bestuur en Ondervoorzitter van de Stedelijke Adviesraad voor de Sport Stad Gent lid van de Raad van Bestuur van vzw Sportpromotie Oost-Vlaanderen voorzitter Oost-Vlaamse Sportraad vzw sportambassadeur van de Stad Gent in 2005 lid van de Raad van Bestuur van het BOIC en gewezen Voorzitter Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité ondervoorzitter Arts+Sports vzw ( ) Internationale mandaten stichtend lid van EUPEA - European Physical Education Association in 1991 van 1991 tot 2012: Secretaris-Generaal EUPEA en afgevaardigde in ENGSO, European Non Governemental Sport Organisation en afgevaardigde voor EUPEA in EU-Sportforum vertegenwoordiger van BVLO in FIEP (Fédération Internationale d Education Physique) gewezen lid van de board EASM-European Association Sport Management in stichter en gewezen lid van de board International Sports and Culture Association (ISCA) stichter en gewezen lid van het uitvoerend comité Confédération Européenne Sport Santé (CESS)

17 gewezen secretaris-generaal voor Europa van de International Council for Health, Physical Education,Recreation, Sports and Dance-Europe (ICHPER-SD-Europe) gewezen lid Executive Committee & Board of Governors ICHPER-SD-World stichter en gewezen wereldvoorzitter van de Fédération Internationale de Saut à la Corde (FISAC) van In 2001 Vice-President for International Affairs en lid van de FISAC Board tot 2003 stichter en gewezen voorzitter van de European Ropeskipping Organisation (ERSO) in 1993 tot 2001 en van 2001 tot 2003 lid van de Raad van Bestuur ERSO Eric De Boever is licentiaat LO en ere-leraar lichamelijke opvoeding Jorge Cottyn (BVLO West-Vlaanderen) voorzitter BVLO West-Vlaanderen vzw lid Adviescomité BVLO lector Katholieke Hogeschool VIVES campus Torhout & opleidingshoofd BASO LO/BR en BASO OAR doctor in de Lichamelijke Opvoeding Dirk De Clercq hoogleraar aan de Universiteit Gent vakgebied Biomechanica Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Gent doctor in de Lichamelijke Opvoeding Kristine De Martelaer (BVLO Vlaams-Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest) lid Dagelijks Bestuur BVLO voorzitter Adviescomité BVLO voorzitter BVLO Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest professor aan de Faculteit LK van de VUBrussel vakgebied Sportpedagogiek auteur van de boeken 'Levenslang Zwemmen' en 'Dansant' uitgaven van het PVLO vzw stichter (2009) en voorzitter (2010) van vzw ICES - Internationaal Centrum Ethiek in de Sport doctor in de Lichamelijke Opvoeding 13

18 Patrick De Poorter (BVLO Oost-Vlaanderen) financieel en administratief directeur BVLO secretaris-generaal BVLO (sinds 19 november 2013) lid Dagelijks Bestuur BVLO administratief coördinator BVLO bestuurder en financieel directeur CPLO - Consult & Project Liaison Office vzw sinds 15 mei 2013 bestuurder en financieel directeur PVLO Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding sinds 15/5/2008 bestuurder International Club of Flanders - ICF vzw lid Algemene Vergadering Sportadviesraad Gent vzw sinds 5 juni 2013 gewezen bestuurder & penningmeester Arts+Sports vzw (9/6/ /6/2013) licentiaat in de rechten Universiteit Gent Anny Devreker lid Dagelijks Bestuur BVLO lid Adviescomité BVLO bestuurder KBBLO pedagogisch Adviseur lichamelijke opvoeding, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap lid van de Begeleidingscommissie Topsport en Studie (Convenant Topsport en Studie) licentiaat LO Jan Dumon BVLO ropeskipping sales manager MEC-Merksem senior field engineer, global sim technical manager Volkslust-Merksem Freddy Gatz (BVLO Limburg) bestuurslid BVLO Limburg gewezen lector KHLim licentiaat LO 14

Luik III: Medisch Verantwoord Sporten

Luik III: Medisch Verantwoord Sporten Luik III: Medisch Verantwoord Sporten 2013 2016 Punt 7. Medisch Verantwoord Sporten (MVS) INHOUD 1 SITUATIESCHETS EN VISIE BVLO OVER MVS 1.1 Missie en visie 1.2 Beleid en structuur 1.3 Engagement en contacten,

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 2 oktober 1997 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSOPGAVE I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (Reglement artikel

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen.

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen. Jaarverslag 2014 2015, Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw Huis van de Mensenrechten, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent tel. 09 224 12 15 - fax 09 233 10 63 secretariaat@bmlik.be Website :

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Liga voor Mensenrechten

Jaarverslag 2006 Liga voor Mensenrechten Jaarverslag 2006 Liga voor Mensenrechten INLEIDING... 2 I. DE LIGA BOUWT EEN DEGELIJKE BELEIDSWERKING UIT EN WEEGT OP HET BELEID.. 3 1. DE LIGA BAKENT THEMA S EN WERKTERREINEN AF... 3 2. DE WERKING VAN

Nadere informatie

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Voorwoord. Inleiding. Raad van Beheer. Secretariaat

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Voorwoord. Inleiding. Raad van Beheer. Secretariaat Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Voorwoord Jaarverslag 2002 Inleiding Raad van Beheer Secretariaat Redactieraad Bibliotheek- & archiefgids Sectie Archief en Hedendaags

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013

Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013 Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013 1 Florence Weiser professionele vereniging voor creatieve beroepen enactiviteit verslag 2012 ven Perspectie 2013 inhoud Edito 4 Inleiding: een vereniging ten

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vijfde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vijfde werkingsjaar (1/11/2012 31/10/2013) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 5 1 Algemeen... 6 1.1

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

SPORTVORMING VOORJAAR 2013

SPORTVORMING VOORJAAR 2013 SPORTVORMING VOORJAAR 2013 Limburg beweegt! Wij actualiseren ons adressenbestand! Wil je deze brochure in de toekomst nog ontvangen, graag dan naam en adres opgeven. Wil je een digitale versie via e-mail

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW. 2010 03 31 v1.0a DEFINITIEF

JAARVERSLAG 2009 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW. 2010 03 31 v1.0a DEFINITIEF JAARVERSLAG 2009 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2010 03 31 v1.0a DEFINITIEF INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 0 Inleiding... 5 1 Personeel... 7 2 Projecten...9 2.1 Vlabidoc en Collecties Online (overzicht

Nadere informatie

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.3.1 Beleid en Beleidsgroepen... 28 2.3.2 Werkgroepen... 32 2.3.3 Vorming... 36

Nadere informatie

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be Jobcentrum vzw jaarverslag 2014 www.jobcentrum.be "Mijn ontslag was een geluk bij een ongeluk" Marc is 50 jaar. Hij werkte jarenlang als loodgieter. In oktober vorig jaar verdween de grond van onder zijn

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw Jaarverslag 2013 Mezelf zijn Inhoud Inhoud... 2 Missie, visie en inspirerende begrippen... 3 Bereik... 5 Leden... 5 Sympathisanten... 6 Deelnemers aan activiteiten... 7 Online

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie

Wie vast zit wil bewegen!

Wie vast zit wil bewegen! 1 Wie vast zit wil bewegen! 2 zet je in beweging Wie vast zit wil bewegen! Wijzer over sport in gevangenissen Sport behoort tot het erfgoed van elk mens. En de afwezigheid ervan kan door niets worden gecompenseerd.

Nadere informatie

CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN. Jaarverslag ZELFDODING VZW ZELFMOORDLIJN.

CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING CENTRUM TER PREVENTIE VAN. Jaarverslag ZELFDODING VZW ZELFMOORDLIJN. Jaarverslag VZW 214 CEN PRE ZEL CEN PRE ZEL ZELFMOORDLIJN.BE 1 VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding 214. Een jaarverslag is voor het CPZ een moment

Nadere informatie