Onderzoeksvoorstel VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksvoorstel VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN"

Transcriptie

1 Onderzoeksvoorstel VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN Dr. HEW de Laat PAH van Mierlo van den Broek M ANP Nijmegen 17 april 2011

2 Samenvatting Doel van het onderzoek Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag welke materialen er in de huidige praktijk gebruikt worden bij complexe wondzorg en welke evidence hieraan ten grondslag ligt. Werkwijze Het project wordt uitgevoerd door een junior onderzoeker en wordt daarbij begeleid door een wetenschappelijk onderzoeker. De onderzoekers stellen een expertgroep samen die een doorsnede vormt van voorschrijvers, gebruikers, leveranciers en zorgverzekeraars. Methode Het onderzoeksontwerp bestaat uit 3 onderdelen: 1 Veldverkenning om: vast te stellen welke materialen bij de behandeling van de verschillende type complexe wonden in alle typen zorginstellingen worden gebruikt en het in kaart brengen van de organisatie en financiering van de wondzorg in alle typen zorginstellingen. 2 Quick-scan van de literatuur- en bronnenonderzoek voor een conceptverheldering en indeling(en) van complexe wond naar de wetenschappelijke onderbouwing van de productgroepen zoals ingedeeld in het WCS wondenboek voor het verzamelen, beoordelen en vergelijken van (inter)nationale richtlijnen op het gebied van wondzorg. 3 Inventarisatie en kostenberekening per behandeling van vergoede en niet vergoede zalven en crèmes afzonderlijk, in combinatie met een verband of als onderdeel van een verband. Het project wordt uitgevoerd in 9 maanden. De startdatum is 1 juli 2011 (week 26 en de eindproducten (zie punt 4) worden opgeleverd voor of op 31 maart 2012 (week 13). 2

3 Introductie De rol van verband bij de behandeling van wonden heeft zich ontwikkeld van passief (afdekken en absorberen) naar interactief (controleren microklimaat) en actief (afgeven of aanmaak stimuleren van stoffen die een rol spelen bij de wondgenezing). In 1994 heeft het CVZ onderzoek laten doen naar verbandmiddelen. Daarna zijn vele nieuwe producten op de markt gekomen. De Woundcare Consultant Society (WCS) heeft een wondenboek uitgegeven, waarbij men de verschillende producten in 19 productgroepen heeft opgedeeld (zie bijlage). Om tot een aanpassing te komen van de wet- en regelgeving is een verkenning van het zorgproces noodzakelijk. In dit voorstel wordt een plan van aanpak beschreven voor deze verkenning. 1 Afbakening en operationalisatie van de onderzoeksvragen De onderzoeksvraag, zoals door het CVZ geformuleerd is: welke materialen worden er in de huidige praktijk gebruikt bij complexe wondzorg en welke evidence ligt daaraan te grondslag? Uit de hoofdvraag zijn de volgende subvragen afgeleid: Wat wordt verstaan onder een complexe wond en welke soorten zijn te onderscheiden? Hoe is de (moderne) wondzorg in Nederland georganiseerd? Welke materialen niet zijnde geregistreerde geneesmiddelen worden bij behandeling van welke type wonden gebruikt? Welke wetenschappelijke onderbouwing (EBM Quick scan) is er voor de toepassing van middelen uitgaande van het wondenboek van WCS, de productgroepen B, C, D, G, H, I, J, K, L, N, O, P? (zie bijlage 1). Welke richtlijnen zijn er op het gebied van de wondzorg en beoordeel en beschrijf deze Hoe wordt de wondzorg zowel zorgproces als middelen nu gefinancierd? Welke zalven en crèmes worden in de huidige praktijk vergoed als zijnde verbandmiddelen en wat zijn de kosten per behandeling? Wat zijn de kosten als hetzelfde werkzame middel geïntegreerd met een verband wordt gebruikt? Welke zalven en crèmes met een werkzame stof (al dan niet geïntegreerd met een verband) worden op dit moment niet vergoed omdat het zelfzorggeneesmiddelen zijn, en wat zijn de kosten? In het onderzoeksdesign om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt de dagelijkse praktijk vergeleken met resultaten van wetenschappelijk onderzoek (evidence) naar de effecten van deze materialen en met de professionele consensus over het gebruik van deze materialen die is vastgelegd in richtlijnen. Derhalve bestaat het onderzoeksontwerp uit 3 onderdelen: 3

4 1.1 Veldverkenning om vast te stellen welke materialen bij de behandeling van de verschillende type complexe wonden in alle typen zorginstellingen worden gebruikt, om de organisatie en financiering van de wondzorg in alle typen zorginstellingen in kaart te brengen. 1.2 Quick-scan van de literatuur- en bronnenonderzoek voor een conceptverheldering en indeling(en) van complexe wond, naar de wetenschappelijke onderbouwing van de productgroepen zoals ingedeeld in het WCS wondenboek, voor het verzamelen, beoordelen en vergelijken van (inter)nationale richtlijnen op het gebied van wondzorg. 1.3 Inventarisatie en kostenberekening per behandeling van vergoede en niet vergoede zalven en crèmes afzonderlijk, in combinatie met een verband of als onderdeel van een verband. 2 Werkwijze Bij aanvang van het onderzoek wordt een expertgroep samengesteld. Deze expertgroep is een doorsnede van voorschrijvers, gebruikers, leveranciers en zorgverzekeraars. De experts worden betrokken bij het verfijnen van de onderzoeksmethode, lezen en beoordelen van (tussentijdse) rapportages, dienen als vraagbaak, verstrekken informatie over het werkveld en zijn de sleutelfiguren tussen het veld en onderzoekers voor het verzamelen van informatie. Tevens wordt van de experts verwacht dat zij binnen hun werkveld in de rol van opinion leaders draagvlak creëren voor de uitkomsten van het project. De expertgroep bestaat uit: Onderzoeker (vz) Begeleider Verpleegkundig specialist Wondconsulent (klinisch) Wondconsulent (wijk) Wondconsulent (verpleeghuis) Praktijkondersteuner Paramedicus (podotherapeut of huidtherapeut) Huisarts Medisch specialist Leverancier hulpmiddelen Beleidsmedewerker zorgverzekeraar Beleidsmedewerker CvZ De expertgroepsleden worden geworven via de desbetreffende beroepsverenigingen en nemen zitting in de expertgroep zonder last of ruggespraak. 4

5 De expertgroep komt vier keer bij elkaar. 2.1 Veldverkenning Het veld wordt gevormd door de patiënt, zorgprofessionals, de leverancier(s) en zorgfinancier (verzekeraar). Hoewel de patiënt centraal staat gaat het bij de beantwoording van de vragen in dit voorstel om de structuur van de zorgverlening en het professioneel gedrag van de zorgverleners. De veldverkenning bestaat uit 2 onderdelen: Focusgroepgesprekken met als doel om de aard van de wondzorg te beschrijven waar het gaat om de structuur (welke actoren) en de werkwijzen (voorschrift, verwijzing en uitvoering). Enquête met het doel om de omvang van de wondzorg te beschrijven Focusgroepgesprekken Een focusgroepsgesprek is in dit verband een groepsinterview van professionals die zorg leveren vanaf het moment dat een patiënt met een complexe wond een zorgvraag heeft tot het beëindigen van de behandelingsrelatie. Dit onderzoeksvoorstel betreft uitsluitend de zorgvraag die samenhangt met de lokale behandeling van de (complexe) wond met materialen die onder de productgroepen vallen, zoals ingedeeld in het WCS wondenboek (zie bijlage 1). Daarmee is de diagnostiek en behandeling van de onderliggende oorzaak van de complexe wond, bijvoorbeeld diabetes, vaatlijden of COPD, geen onderdeel van dit onderzoek. Een veldverkenning door een focusgroepgesprek levert meer informatie op dan afzonderlijke interviews, omdat de betrokken professionals gestimuleerd worden op elkaar te reageren. Dit is belangrijk in een situatie waar de structuur waarlangs de zorg verleend wordt, het professioneel gedrag (voorschrijven, verwijzen, uitvoeren) en de verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. De kern van het focusgroep gesprek is exploratie, waarbij het minder gaat om het verzamelen van individueel vergelijkbare data, maar om een overzicht te krijgen van motieven en gedragingen binnen de groep. Onder begeleiding van een gespreksleider wordt aan de hand van een lijst met te behandelen topics een gesprek gevoerd omtrent een aantal concrete thema s binnen het zorgproces. Deze thema s zijn: diagnostiek, verwijzing, behandeling & voorschrift, (bekendheid met) vergoeding uit (basis) verzekering, uitvoering van zorg, continuïteit van zorg/ coördinatie van zorg/ rapportage, evaluatie & nazorg, hoofdbehandelaarschap Potentiële deelnemers worden via hun beroepsorganisatie benaderd, waarbij het belang van deelname aan het interview wordt onderstreept. Echter, 5

6 deelname gebeurt zonder last of ruggespraak. Vooralsnog worden de volgende beroepsbeoefenaren in het veldverkenning betrokken: huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistent, wijkverpleegkundige, verpleegkundig specialist in de wijk, wondverpleegkundige of wondconsulent in de wijk, apotheker, medisch specialist, o dermatoloog, o vaat en/of plastisch) chirurg, o internist, o revalidatiearts, verpleegkundig specialist wondpolikliniek/ wondcentrum, wondverpleegkundige of wondconsulent op polikliniek. In dit voorstel wordt uitgegaan van 3 focusgroepbijeenkomsten om de benodigde gegevens te verzamelen. Het eerste en tweede gesprek leveren input voor verfijningsvragen in het tweede en derde gesprek. Voor de rol van gespreksleider zal een ervaren (kwalitatief) onderzoeker worden geworven binnen het onderzoeksinstituut van IQ-helathcare. De beoogd onderzoeker en begeleider zullen bij de gesprekken aanwezig zijn en de rol van notulist op zich nemen. De bijeenkomsten duren ongeveer drie uur en vinden plaats in een neutrale omgeving in het midden van Nederland. Elk gesprek zal met de gespreksleider worden voorbereid door de beide onderzoekers. Behalve de schriftelijke notulen worden van de gesprekken een audio-opname gemaakt. Voor de analyse van het verkregen materiaal worden de audio-opnames uitgeschreven. Vervolgens worden de interviews geanalyseerd, waarbij uitspraken onder de hierboven genoemde thema s worden gerubriceerd. Als deze thema s niet voldoen, zullen aanvullende thema s worden gedefinieerd. Hierbij zijn de verslagen van de notulisten aanvullend. Vervolgens wordt een verslag voorgelegd aan de individuele leden van de focusgroep waarin de structuur en gedragingen (zorgactiviteiten) van de wondzorg worden beschreven. Het commentaar van deze schriftelijke ronde wordt verwerkt en indien nodig volgt er nog een tweede schriftelijke ronde. Ook kunnen korte aanvullende persoonlijke (telefonische) interviews worden overwogen voor nadere verheldering. Twee belangrijke partijen in het veld worden niet in de focusgroepbijeenkomsten betrokken, namelijk de zorgverzekeraars en de leveranciers van hulpmiddelen. Zij hebben geen rol in de directe zorg voor de patiënt. Met deze partijen worden door de onderzoeker afzonderlijke interviews gevoerd waar met name de thema s de verwijzing, behandeling & voorschrift, uitvoering van zorg, hoofdbehandelaarschap besproken worden. Aanvullend zal in het 6

7 interview met de zorgverzekeraar (door)gevraagd worden op de vergoeding van de productgroepen uit de (basis)verzekering en in het gesprek met de leverancier de inkoop en levering van producten Enquête Om de omvang van de wondzorg in Nederland in kaart te brengen wordt een enquête ontwikkeld en uitgetest door en voor behandelaars: (wond)verpleegkundigen, praktijkondersteuners, huisartsen en medisch specialisten. Deze behandelaars zijn lid van de expertgroep. De opdracht voor de expertgroep is het vaststellen van een vragenlijst. Voorlopig en zonder volledigheid na te streven liggen de volgende variabelen voor de hand: Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, postcodegebied) Professionele discipline Type zorginstelling Afdeling Opleiding/ scholing Ervaring Vakkennis Rol: voorschrijver/ gebruiker Patiëntengroep(en) met wond, die door respondent het meest wordt behandeld. Type wond (waarin respondent zich het meest deskundig acht) Welk(e) proble(e)m(en) doet(n) zich het meest voor in de patiëntengroep/type wond waar de respondent zich het meest deskundig in acht, bijvoorbeeld: verminderde genezingstendens, infectie, exsudaat, pijn, geur, jeuk, etc. Type materiaal bij probleem volgens WCS productgroepen. Voorgeschreven gebruik, waaronder verbandwisselfrequentie. Geschatte tijdsduur voor de wondbehandeling per dag of per behandeling. Problemen bij feitelijk gebruik. Ervaringen met andere producten bij probleem. Organisatie van de wondzorg in de zorginstelling, zoals verwijzingsstructuur, verantwoordelijkheden, assortimentsbeheer. Deze opsomming van variabelen is voorlopig en sluit andere ideeën van leden van de expertgroep niet uit. Het ontwikkelen, uittesten van de invoerapplicaties, het ontwerp van een database en de verwerking van de data worden uitgevoerd door de datamanagementafdeling van IQ-healthcare in het UMC St Radboud. Voor de oproep om de vragenlijst in te vullen en de reminders wordt gebruik gemaakt van adresbestanden van de relevante beroepsorganisaties. De vragenlijst wordt via het internet op een beveiligde website (zie punt 5) ingevuld en wordt via de netwerken van de experts aangeboden aan: verpleegkundig specialisten in alle relevante zorginstellingen, wondconsulenten in alle relevante zorginstellingen, praktijkondersteuners, 7

8 paramedici: o podotherapeut, o huidtherapeut, huisartsen, relevante medisch specialisten: o dermatologen, o internisten, o vaatchirurgen, o algemeen chirurgen, o plastisch chirurgen, o revalidatieartsen. Het invullen van de vragenlijst wordt gestimuleerd door verloting van een cadeau onder de respondenten. De analyse van de gegevens gebeurt met het statistisch analyse pakket SPSS 18.0 of hoger. De resultaten zullen beschrijvend van aard zijn en worden gepresenteerd in overzichtelijke (kruis)tabellen (zie ook punt 3). 2.2 Quick-scan van de literatuur - en bronnenonderzoek Het begrip complexe wond kan naar verschillende situaties verwijzen: De normale wondgenezing is vertraagd of verstoord. De wondgenezing is normaal, maar de verzorging van de wond is complex en vereist specifieke kennis van vaardigheden. De wond bevindt zich in een moeilijk te verzorgen gebied, bijvoorbeeld vlak bij het oog. Gezien het projectdoel van de opdrachtgever lijkt definitie en de afbakening betrekking te hebben op de eerste situatie. Op basis van richtlijnen en de literatuur wordt de complexe wond gedefinieerd en afgebakend. In deze bronnen wordt gezocht naar definities van vertraagde wondgenezing (delayed wound healing) en verstoorde wondgenezing (disturbed wound healing). Synoniemen voor complexe wond (complex wound) zijn: chronische wond (chronic wound), slecht genezende wond (difficult/ hard to heal wound), zweer (ulcer). De definitie wordt voorgelegd aan de expertgroep en eventueel bijgesteld. Op basis van consensus wordt de definitie uiteindelijk vastgesteld. Vervolgens wordt een systematisch literatuur onderzoek verricht naar de wetenschappelijke onderbouwing van de productgroepen zoals ingedeeld in het WCS wondenboek. Hiervoor worden studies gezocht in elektronische databases. De databases waarin literatuur wordt gezocht zijn: MEDLINE, CINAHL, EMBASE, ISI web of science, Cochrane: systematic reviews en trialregisters: Cochrane: controlled trial register, Current Controlled Trials, ClinicalTrials.gov, Centre for Reviews and Dissemination (CRD): DARA, NHS- EED, HTA. In de thesaurus van de databases worden de zoektermen of combinaties van zoektermen gezocht (z.g. MeSH Descriptors) waaronder onderzoeken naar de 8

9 productgroepen zijn op te zoeken. Deze zoektermen worden gecombineerd (operator=and) met relevante onderzoeken: ((comparative-study) or (controlled-clinical-trial) or (meta-analysis) or (multicenter-study) or (randomized-controlled-trial)) AND primaire uitkomstmaat: (mate van) wondgenezing en secondaire uitkomstmaten: wondgerelateerde problemen ( pijn, geur, exsudaat, etc.) De wetenschappelijke en vakliteratuur in het Nederlands zal gezocht worden via de Index van de Nederlandstalige Tijdschriftliteratuur: INVERT. Onderzoeken worden geïncludeerd voor verdere beoordeling aan de hand van een zogenaamde PICO-systematiek: P=Patiënt met nader gedefinieerde complexe wond I=Interventie met minstens één van de omschreven productgroepen. C=Controle interventie. O=Outcome/uitkomstmaat: De geselecteerde studies worden beoordeeld op relevantie, kwaliteit en bewijskracht. Indien een systematic review of meta-analyse naar de effecten van een bepaald(e) product(groep) voor handen is zal deze eerst op kwaliteit worden beoordeeld. Bij voldoende kwaliteit zullen de afzonderlijke studies waar de conclusies op zijn gebaseerd niet meer worden beoordeeld en worden de resultaten uit de systematic review of meta-analyse overgenomen. De data-extractie, beoordeling van de kwaliteit van de studies en het samenvatten van de resultaten gebeurt volgens Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (march 2011). Voor het beoordelen van de kwaliteit van systematic reviews wordt het AMSTAR-instrument gebruikt. De zoekstrategie wordt vooraf aan de leden van de expertgroep voorgelegd evenals de selectie van studies. De selectie gebeurt door beide onderzoekers onafhankelijk van elkaar. Hierbij wordt de selectie stap voor stap vastgelegd. De geselecteerde onderzoeken die in aanmerking komen voor een Quick-scan worden onafhankelijk door de onderzoeker en begeleider gelezen en beoordeeld. Het derde onderdeel van het literatuur- en bronnenonderzoek is het selecteren en beoordelen van richtlijnen waarin complexe wondzorg wordt voorgeschreven. De richtlijnen worden gezocht het National Guideline Clearinghouse (VS), National Library of Guidelines (GB), CBO bv (voorheen Stichting Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO) en beroepsorganisaties. De kwaliteit van deze richtlijnen wordt beoordeeld aan de hand van het AGREE-instrument. Het AGREE Instrument is een product van The AGREE Collaboration (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation). Dit is een internationaal samenwerkingsverband van onderzoekers uit 13 landen met als doel de methodologie van richtlijnontwikkeling en -implementatie te 9

10 onderzoeken en op elkaar af te stemmen. Het AGREE Instrument en de Nederlandse vertaling ervan zijn (mede) tot stand gekomen door de inbreng IQhealthcare, het onderzoekscentrum op het terrein van kwaliteit en veiligheid van het UMC St Radboud (zie ook punt 8) en de Universiteit Maastricht en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. 2.3 Inventarisatie en kostenberekening Zalven en crèmes die als wondverzorgingsmiddel worden geleverd en verbanden die deze stoffen bevatten worden geselecteerd uit catalogi. Van de geselecteerde producten worden de kosten per behandeling berekend. De kosten worden bepaald door de productprijs, materialen voor de verwerking en arbeidstijd. De arbeidstijd is een onderdeel van de enquête onder de behandelaars en zorgverleners. Bovendien kan door deskundigen in de expertgroep een inschatting van de arbeidstijd worden gemaakt. Indien het resultaat van de enquête op dit punt en de inschatting van de expertgroepleden in belangrijke mate van elkaar verschillen kan een tijdsmeting in een proefopstelling in een skills-lab overwogen worden. 3 Beoogd tijdspad Het project wordt uitgevoerd in 9 maanden. De startdatum is 1 juli 2011 (week 26 en de eindproducten (zie punt 4) worden opgeleverd voor of op 31 maart 2012 (week 13). Het project wordt als volgt gefaseerd: Van (weeknr) Tot (weeknr) Activiteit 26(2011) 13(2012) Over all organisatie en coördinatie van het project 26(2011) 13(2012) Samenstellen van een werkgroep + onderhouden contacten 26(2011) 29(2011) Ontwikkelen van vragenlijst(en) 30(2011) 33(2011) Uittesten van invoerapplicaties 34(2011) 41(2011) Focusgroepbijeenkomsten 34(2011) 43(2011) Mobiliseren en stimuleren van respondenten in relevante netwerken 44(2011) 47(2011) Bewerken/ analyseren van verkregen data 32(2011) 36(2011) Literatuuronderzoek: definiëren en afbakenen van de "complexe wond" 37(2011) 52(2011) Literatuuronderzoek (evidence) 49(2011) 2(2012) Zoeken en beoordelen van relevante richtlijnen 3(2012) 8(2012) Catalogusonderzoek + ( tijdsmeting indien nodig) 6(2012) 12(2012) Schrijven van het eindrapport 13(2012) Eindpresentatie van resultaten aan de opdrachtgever (zie bijlage2) 10

11 4 Op te leveren producten Tussentijdse presentatie van de resultaten van de focusgroepbijeenkomsten, de eerste resultaten van het literatuur/bronnenonderzoek en de algehele voortgang van het project aan de opdrachtgever. De inhoud van de presentatie zal vooraf aan de expertgroep worden voorgelegd. Eindrapport in 3 delen: veldverkenning, literatuuronderzoek, kostenberekening. In dit rapport wordt van elk onderdeel de opdracht of vraagstelling, de methode, de werkwijze en de resultaten beschreven met daaraan toegevoegd een beschouwing en eindconclusies. Presentatie van resultaten aan de opdrachtgever. De onderzoekers zullen na de afronding van het project zich inspannen om de resultaten te verspreiden door: De verzorging van presentaties op relevante nationale congressen in 2012/2013. publicatie van resultaten in vakliteratuur. afhankelijk van de resultaten wordt een (Engelstalige) wetenschappelijke publicatie aangeboden aan een nog nader te bepalen tijdschrift. 5 (beschikbaarheid van) in te zetten personeel De onderzoekswerkzaamheden worden verricht door een verpleegkundig specialist die voor de duur van 9 maanden hier full time voor wordt vrijgesteld. Deze verpleegkundig specialist wordt daarbij begeleid door een gepromoveerd wetenschappelijk onderzoeker en tevens verpleegkundig specialist. Beiden werken in het UMC St Radboud. De begeleider heeft een directe relatie met de leerstoelhouders Verplegingswetenschap en Paramedische Wetenschappen. Deze leerstoelen zijn onderdeel van IQ-healthcare, een international centre of excellence; één van de grootste onderzoekscentra op het terrein van kwaliteit en veiligheid van zorg in Europa. De gespreksleider voor de focusgroepdiscussie wordt geworven binnen het onderzoeksteam van IQ-healtcare. Deze bijeenkomsten zijn gepland in september/oktober. Over deze termijn is de beschikbaarheid geen probleem. 6 beoogde inzet/samenwerking met andere organisaties dan wel onderzoekers van buiten de eigen organisatie De beoogd onderzoeker en begeleider zijn beiden werkzaam in het UMC St Radboud respectievelijk op de afdeling Heelkunde en Plastische chirurgie Daarnaast hebben zij relevante posities binnen (inter)nationale netwerken waar 11

12 experts langs korte lijnen geraadpleegd kunnen worden en waarbinnen vragenlijsten ontwikkeld en verspreid kunnen worden: Trustee van de European Pressure Ulcer Avisory Panel (EdL) Lid van de V&VN wondconsulenten (EdL) Lid van de Nederlandse Organisatie Voor Wondverpleegkundigen (NOVW) (EdL) Voorzitter van de commissie chirurgische wond- en stomazorg / lid van het bestuur bij de WCS (Woundcare Consultant Society) (PvM). Lid van de recent opgerichte Nederlandse AdviesRaad Wondzorg (Dutch Advisory Board Woundcare) (EdL) Lid van de ledenraad van het Wondplatform Nederland (EdL/PM) Lid van de projectgroep voor de ontwikkeling van de richtlijn decubitus en smetten binnen V&VN (EdL) Via deze netwerken en professionele contacten is er laagdrempelig contact met (leden van) netwerken van gebruikers, voorschrijvers en leveranciers, die voor een verkenning van de wondzorg in Nederland van belang zijn, zoals: V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen V&VN Verpleegkundig specialisten / nurse practitioners De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) De beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners (EADV) Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVH) Nederlandse Vereniging voor Plastische chirurgie (NVPC) Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) Vereniging van specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso) Cluster wondbehandeling van de brancheorganisatie voor medische hulpmiddelen (Nefemed). 7 gewenste inzet van het CVZ Een korte laagdrempelige ingang bij het CVZ is een waarborg voor de voortgang van het project. Het voorstel is om een beleidsmedewerker van het CVZ zitting te laten nemen in de expertgroep. De beleidsmedewerker is beschikbaar voor: de beantwoording van vragen in het algemeen m.b.t. zorgverzekering(swet) en tarieven, het verschaffen van relevante en actuele (interne) notities, rapporten en catalogi. 8 competentieprofielen / CV's van de in te zetten medewerkers evenals de naam van de eindverantwoordelijke medewerker 12

13 Profiel van de onderzoeker Personalia Naam: Patricia van Mierlo-van den Broek Voornamen: Patricia Arnoldina Hendrina Geboortedatum: 14 december 1973 Functie: verpleegkundig specialist Afdeling: Heelkunde/ Orthopedie Bedrijf: UMC St Radboud Adres: Postbus 9101 Postcode/ plaats: 6500 HB Nijmegen Telefoon : Mevr. PAH (Patricia) van Mierlo van den Broek M ANP is momenteel werkzaam op de afdeling heelkunde / orthopedie van het UMC St Radboud te Nijmegen als verpleegkundig specialist traumatologie en wondzorg. Haar specialisatie op het gebied van wondzorg omvat de behandeling van acute en chronische / slecht genezende wonden. Huidige werkzaamheden bestaan o.a. uit poliklinische spreekuren waar patiënten komen voor het evalueren van de wondgenezing en het indiceren / uitvoeren van wondgerelateerde (be)handelingen. Verder worden ook klinische consulten t.a.v. de behandeling en verzorging van wonden verleend. Daarnaast heeft ze aan diverse afdelings- en ziekenhuisbrede projecten meegewerkt (bijvoorbeeld het opzetten van een gezamenlijk wondspreekuur voor de specialismen heelkunde, orthopedie, kinderchirurgie en plastische chirurgie en de Europese aanbesteding van Negatieve Druk Therapie). Buiten het UMC St Radboud is zij landelijk actief op vakinhoudelijk terrein als commissielid bij de WCS (Woundcare Consultant Society). Activiteiten die hieruit voortvloeien liggen op het gebied van lesgeven, artikelen schrijven voor nieuwsblad en het organiseren van een tweejaarlijks wondcongres in de Jaarbeurs in Utrecht. Ze geeft regelmatig (nationaal en internationaal) scholingen en presentaties tijdens (wondgerelateerde) congressen en masterclasses. Profiel van de begeleider/ eindverantwoordelijke medewerker Personalia Naam: Erik de Laat Voornamen: Henricus Embertus Wilhelmus Geboortedatum: 10 december 1956 Functie: verpleegkundig specialist Afdeling: Plastische Chirurgie Bedrijf: UMC St Radboud Adres: Postbus 9101 Postcode/ plaats: 6500 HB Nijmegen Telefoon :

14 Dr HEW (Erik) de Laat is werkzaam op de afdeling plastische chirurgie van het UMC St Radboud te Nijmegen als verpleegkundig specialist en behandelt patiënten met slecht genezende wonden. Tevens is hij is voorzitter van de Adviesraad Verpleegkundigen en Paramedici (VAR) in het UMC St Radboud en is als opleider verbonden aan de Radboudzorgacademie (zie punt 9). In een netwerk van onderzoekers (Nursing Science Nijmegen) is hij nauw verbonden met de leerstoel Verplegingswetenschap van het UMC St Radboud. Deze leerstoel staat onder leiding van zijn promotor prof. dr. Th. Van Achterberg. De leerstoel is onderdeel van IQ-healthcare. IQ healthcare is het afgelopen decennium uitgegroeid tot een international centre of excellence; één van de grootste onderzoekscentra op het terrein van kwaliteit en veiligheid van zorg in Europa. Buiten het UMC St Radboud is hij landelijk en internationaal actief in commissies op vakinhoudelijk (EPUAP, Wondplatform) en professioneel (V&VN) terrein. 9 Een beschrijving van recent uitgevoerde, soortgelijke opdrachten De projectmatige ontwikkeling en implementatie van een ziekenhuisbrede en ICspecifieke richtlijn decubitus. Dit project heeft geleid tot een proefschrift in (zie punt 10). Daarnaast heeft de Laat in 2009 een unieke opleiding wondverpleegkunde opgezet. Deze opleiding is tot stand gekomen nadat hij van meewerkte aan de opzet van de tweejarige opleiding tot decubitus- en wondconsulent van het Erasmus MC. In die periode constateerde hij een groot verschil tussen de tot dan toe zonder enige opleiding functionerende wondverpleegkundige/consulent en het ambitieniveau van de nieuwe Rotterdamse opleiding waar een masterniveau werd nagestreefd. Samen met een werkveldadviescommissie ontwikkelde hij een verpleegkundige vervolgopleiding. Dit resulteerde in een 9 maanden durende praktijkopleiding die qua opzet en zwaarte overeenkomt met andere door het College Zorg Opleidingen (CZO) erkende opleidingen, zoals de opleiding tot Dialyseverpleegkunde. In 2010 startte 18 studenten met de opleiding en studeerden er 16 in 2011 af. Eén student die voortijdig de met opleiding stopte is dit jaar opnieuw gestart en één student heeft de praktijkstage uitgesteld. Dit jaar zijn in april 20 studenten gestart met de opleiding. 10 lijst met sleutelpublicaties van uw organisatie Proefschrift De Laat E. Critical Pressure: pressure ulcer care in critically ill patients and hospitalised patients at large [thesis] Radboud University Nijmegen Medical Centre; 2006 Wetenschappelijke (scientific peer reviewed) publicaties De Laat EHEW, Van den Boogaard MHWA, Spauwen PHM, Van Kuppevelt HJM, 14

15 Van Goor H, Schoonhoven L. Faster Wound Healing With Topical Negative Pressure Therapy in Difficult to Heal Wounds. A Prospective Randomized Controlled Trial. Annals of Plastic Surgery In Press. Van den Boogaard MHWA, De Laat EHEW, Spauwen PHM, Schoonhoven L. The effectiveness of topical negative pressure in the treatment of pressure ulcers: a literature review. European Journal of Plastic Surgery 2008 De Laat E, Schoonhoven L, Grypdonck M, Verbeek A, de GR, Pickkers P, et al. Early postoperative 30 degrees lateral positioning after coronary artery surgery: influence on cardiac output. Journal of Clinical Nursing 2007 Apr;16(4): De Laat EH, Pickkers P, Schoonhoven L, Verbeek AL, Feuth T, Van Achterberg T. Guideline implementation results in a decrease of pressure ulcer incidence in critically ill patients. Crit Care Med 2007 Jan 23;35: De Laat EH, Schoonhoven L, Pickkers P, Verbeek AL, Van Achterberg T. Epidemiology, risk and prevention of pressure ulcers in critically ill patients: a literature review. J Wound Care 2006 Jun;15(6): De Laat EH, Schoonhoven L, Pickkers P, Verbeek AL, Van Achterberg T. Implementation of a new policy results in a decrease of pressure ulcer frequency. Int J Qual Health Care 2006 Apr;18(2): De Laat EH, Scholte Op Reimer WJ, Van Achterberg T. Pressure ulcers: diagnostics and interventions aimed at wound-related complaints: a review of the literature. J Clin Nurs 2005 Apr;14(4): Heinen MM, Van Achterberg T, op Reimer WS, van de Kerkhof PC, De Laat E. Venous leg ulcer patients: a review of the literature on lifestyle and pain-related interventions. J Clin Nurs 2004 Mar;13(3): Bours GJ, De Laat E, Halfens RJ, Lubbers M. Prevalence, risk factors and prevention of pressure ulcers in Dutch intensive care units. Results of a cross-sectional survey. Intensive Care Med 2001 Oct;27(10): De Laat E. Drukletsel bij IC-patiënten; een literatuuronderzoek. Verpleegkunde, 1997 (12), Overige Publicaties Van Mierlo- van den Broek P, De Laat E. Negatieve druktherapie. Nurse Academy 2010; nummer 4: De Laat E. Wondere wondgenezing. Nurse Academy 2010; nummer 2: De Laat E. Onderzoeksbespreking. Madentherapie bij patiënten met een open been. Tijdschrift voor Verpleegkundigen (TVZ) 2010;120(4):39. Van Mierlo van den Broek P. Multi center studies kunnen meer inzicht geven in de werkzaamheid van producten en behandeling. Nederlands Tijdschrift voor Wondverzorging; 2009; nummer 10: 26 De Laat E. Palliatieve wondzorg. Voorkom decubitus, óók in de palliatieve fase. Nursing 2009;15(maart):20-2. De Laat E. Onderzoeksbespreking. Effect van hars uit de Noorse Spar op decubituswonden. Tijdschrift voor Verpleegkundigen (TVZ) 2009;119(2):18. Van Mierlo van den Broek P. Chronische wonden reinigen: het gebruik van een spoelvloeistof, gel of verband met polyhexanide eventueel gecombineerd met betaine. WCS Nieuws; 2009; nummer 2: De Laat HEW, Kemps HHLM. Diagnostiek en interventies bij decubitusgerelateerde pijn, een literatuuronderzoek. Pijn Info 2008;(17): De Laat E. Wondoppervlakte als maat voor wondgenezing [onderzoeksbespreking]. Tijdschrift voor Verpleegkundigen (TVZ) 2008;118(2):39. Van Mierlo van den Broek P Casus van een patiënt met een (traumatische) wond aan het onderbeen. WCS-website Hoofdstukken in boeken 15

16 Van Mierlo van den Broek. Wonden en wondverzorging. In: Sesink EM, Jüngen IJD, Kerstens JAM. De verpleegkundige in de AGZ. Algemene verpleegkundige zorg. 1e druk. Houten; Bohn Stafleu van Loghum, 2010: De Laat HEW. Wondzorg. In: Van Achterberg T, Bours GJJW, Eliens AM, Strijbol NCM (editors). Effectief Verplegen 1: Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen. 3e geheel herziene druk. Dwingeloo: Kavanah; p De Laat HEW, Spauwen PHM, Van der Vleuten CJM. Wondzorg bij patiënten met decubitus. In: Poot E, Mintjes-de Groot J, Weststrate J, Van der Eerden L, Adriaansen M. (editors). Decubitus te lijf. Houten: Bohn Stafleu van Lochum; p

17 BIJLAGE 1 De Woundcare Consultant Society (WCS) heeft een wondenboek uitgegeven, waarbij men de verschillende producten in 19 productgroepen heeft opgedeeld. De onderzoeksvragen in dit onderzoek betreffen alleen de vetgedrukte productgroepen. A. Absorberende, niet verklevende verbanden B. Alginaten; C. Antibacteriële producten; D. Enzymatische en andere necrose-oplossers; E. Fixatiemateriaal; F. Gazen en kompressen; G. Geurneutraliserende verbanden; H. Hemostatische materialen; I. Huidvervangende wondbedekkers; J. Hydro-actieve verbanden; K. Hydrocolloïden; L. Hydrogels; M. Reinigende vloeistoffen en verbanden; N. Schuimverbanden; O. Siliconen verbanden; P. Transparante wondfolies; Q. Vette gazen en wondcontactmaterialen; R. Wondrand- en huidbeschermers; S. Overige producten. 17

18 eindrapportage tussentijdse rapportage start project ONDERZOEKSVOORSTEL VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND BIJLAGE 2 Over all organisatie en coördinatie van het project, Eindpresentatie van resultaten aan de opdrachtgever Schrijven van het eindrapport Catalogusonderzoek + ( tijdsmeting indien nodig) Focusgroepbijeenkomsten (voorbereiding, uitvoering en verslaglegging) Zoeken en beoordelen van relevante richtlijnen Literatuuronderzoek (evidence): selecteren en beoordelen van de literatuur Literatuuronderzoek: definiëren en afbakenen van de "complexe wond" Bewerken/ analyseren van verkregen data Mobiliseren en stimuleren van (respondenten in) relevante netwerken Uittesten van invoerapplicaties Ontwikkelen van vragenlijst(en) Samenstellen van een expertgroep + onderhouden contacten 2011 mei juni juli augustus september 2012 oktober november december januari februari maart respontieperiode reminders 18

Onderzoeksvoorstel VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN

Onderzoeksvoorstel VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN Onderzoeksvoorstel VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN Dr. HEW de Laat PAH van Mierlo van den Broek M ANP Nijmegen 17 april 2011 Samenvatting Doel van het onderzoek Het onderzoek moet

Nadere informatie

Klinische scholing wondverband materialen. Bosman

Klinische scholing wondverband materialen. Bosman Klinische scholing wondverband materialen Bosman Kennismaking:Marco 51 jaar Getrouwd 2 kinderen (6 en 10 jaar) Rossum A verpleegkundige (AMC) Oncologie verpleegkundige (Antoni van leeuwenhoekhuis) Verpleegkundig

Nadere informatie

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN Eindrapportage EINDRAPPORTAGE VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN P.A.H. van Mierlo van den Broek M ANP Dr. H.E.W. de Laat M ANP Nijmegen 29 juni 2012 Inhoudsopgave Begrippenlijst

Nadere informatie

Evidence zoeken @ WWW

Evidence zoeken @ WWW Evidence zoeken @ WWW Dirk Ubbink Evidence Based Surgery 2011 Informatie Jaarlijks: >20.000 tijdschriften en boeken MEDLINE: >6.700 tijdschriften Jaarlijks 2 miljoen artikelen gepubliceerd 5500 publicaties

Nadere informatie

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Amsterdam School of Health Professionals / HvA Amsterdam Kwaliteit en Proces Innovatie / AMC Amsterdam Systematisch literatuur onderzoek RCT s worden gemaakt om

Nadere informatie

OnOmwOnden Over wonden donderdag 13 september 2012

OnOmwOnden Over wonden donderdag 13 september 2012 Onomwonden over wonden Donderdag 13 september 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met de afdeling Plastische Chirurgie van het UMC St Radboud op donderdag 13 september 2012 het eerste

Nadere informatie

Wondbehandelingsproducten

Wondbehandelingsproducten Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Heelkunde en overige handelingen 94 Wondbehandelingsproducten De behandeling van wonden is gericht op het creëren van een vochtig wondmilieu,

Nadere informatie

Samenstelling expertgroep, projectgroep, subwerkgroepen, focusgroepen

Samenstelling expertgroep, projectgroep, subwerkgroepen, focusgroepen Samenstelling expertgroep, projectgroep, subwerkgroepen, focusgroepen Expertgroep Dhr. P. (Peter) Quataert (voorzitter) Wondconsulent, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen Voorzitter V&VN Wondconsulenten

Nadere informatie

Dirk Ubbink. Evidence Based Surgery Workshop 2010

Dirk Ubbink. Evidence Based Surgery Workshop 2010 Dirk Ubbink Evidence Based Surgery Workshop 2010 Jaarlijks: 20.000 tijdschriften 17.000 nieuwe boeken MEDLINE: >6.700 tijdschriften jaarlijks 2 miljoen artikelen gepubliceerd 5500 publicaties per dag!

Nadere informatie

Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies

Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies 22 en 23 Maart 2016 Bestemd voor personen die in het kader van de Cochrane Collaboration een systematische review over interventies gaan

Nadere informatie

Samen voor de beste wondzorg in de regio!

Samen voor de beste wondzorg in de regio! Samen voor de beste wondzorg in de regio! Wond Expertise Centrum (WEC) Deventer Ziekenhuis Eddy Koopman, wondconsulent Inhoud presentatie Wat is een WEC Waarom een WEC Wie doet wat binnen een WEC Voor

Nadere informatie

Analyse Complexe Wondzorg. Datum 24 juni 2013

Analyse Complexe Wondzorg. Datum 24 juni 2013 Analyse Complexe Wondzorg Datum 24 juni 2013 Analyse Complexe Wondzorg 24 juni 2013 Colofon Volgnummer 2013077516 Contactpersoon Sector Team Uitgebracht aan Auteurs mw. E.C.M. Visser +31 (0)20 797 87

Nadere informatie

Voorwoord 1 0. Inleiding 1 1

Voorwoord 1 0. Inleiding 1 1 Inhoud Voorwoord 1 0 Inleiding 1 1 1 Evidence-based diëtetiek: principes en werkwijze 1 3 Inleiding 1 3 1.1 Evidence-based diëtetiek 1 3 1.2 Het ontstaan van evidence-based handelen 1 5 1.3 Evidence-based

Nadere informatie

Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk. Definitie EBP 16-4-2015

Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk. Definitie EBP 16-4-2015 Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk Lies Braam, verpleegkundig specialist neurologie 26 maart 2015 V &VN neurocongres Definitie EBP Bij EBP gaat het om klinische beslissingen op basis van

Nadere informatie

Wondbehandelingsproducten

Wondbehandelingsproducten Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Heelkunde en overige handelingen 97 Wondbehandelingsproducten De behandeling van wonden is gericht op het creëren van een vochtig wondmilieu,

Nadere informatie

Methodologie & onderzoek

Methodologie & onderzoek JAAR 2 Methodologie & onderzoek Klinische les en Critical Appraised Topic deeltaak 11.3a en KET 11 in de leerlijn wetenschap. Wat is Een klinische les Een CAT Wat is een klinische les In een klinische

Nadere informatie

EBM. Domein arts. Overwegingen bij domein arts

EBM. Domein arts. Overwegingen bij domein arts EBM Wetenschappelijke uitkomsten uit klinisch relevant prognostisch, diagnostisch en therapeutisch onderzoek. Kennis, ervaring, persoonlijke waarden en verwachtingen van de dokter zelf. De individuele

Nadere informatie

Evidence based nursing: wat is dat?

Evidence based nursing: wat is dat? Evidence based nursing: wat is dat? Sandra Beurskens Lector kenniskring autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte Kenniskring autonomie en participatie EBN in de praktijk: veel vragen

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Zoeken naar evidence

Zoeken naar evidence Zoeken naar evidence Faridi van Etten-Jamaludin Clinical librarian Medische Bibliotheek AMC 2 december 2008 Evidence Based Practice? Bij EBP worden klinische beslissingen genomen op basis van het best

Nadere informatie

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Amsterdam School of Health Professionals / HvA Amsterdam Kwaliteit en Proces Innovatie / AMC Amsterdam Goede zorg Effectief Doelmatig Veilig Tijdig Toegankelijk

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Wond Expertise Centrum

Wond Expertise Centrum Wond Expertise Centrum Beter voor elkaar 2 Inleiding De meeste wonden genezen vanzelf. Soms kan het gebeuren dat een wond juist groter wordt of gaat infecteren. Als u te maken heeft met acute, complexe

Nadere informatie

De beantwoordbare vraag (PICO)

De beantwoordbare vraag (PICO) 4. Interpretatie effect (relevantie) 5. Toepassen in de praktijk De beantwoordbare vraag (PICO) Welke patiënten? P Welke interventie? Welk alternatief (comparison)? Welke uitkomst (outcome)? I C O P I

Nadere informatie

Bij gebrek aan bewijs

Bij gebrek aan bewijs Bij gebrek aan bewijs kennis is macht! internet in de spreekkamer P.A. Flach Bedrijfsarts Arbo- en milieudienst RuG 09-10-2006 1 3 onderdelen 1. Wat is EBM 2. Zoeken in PubMed 3. Beoordelen van de resultaten

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

Schoolstraat 13A, 3864 MA Nijkerkerkerveen, info@novw.org, www.novw.org. Visie NOVW. een stand van zaken van de huidige en toekomstige wondzorg

Schoolstraat 13A, 3864 MA Nijkerkerkerveen, info@novw.org, www.novw.org. Visie NOVW. een stand van zaken van de huidige en toekomstige wondzorg Schoolstraat 13A, 3864 MA Nijkerkerkerveen, info@novw.org, www.novw.org Visie NOVW een stand van zaken van de huidige en toekomstige wondzorg Historie: In 2005 is de NOVW opgericht, naar aanleiding van

Nadere informatie

Schoolstraat 13A, 3864 MA, Nijkerkerveen 033-2453208 www.novw.org info@novw.org

Schoolstraat 13A, 3864 MA, Nijkerkerveen 033-2453208 www.novw.org info@novw.org Schoolstraat 13A, 3864 MA, Nijkerkerveen 033-2453208 www.novw.org info@novw.org INLEIDING NOVW (Nederlandse Organisatie Voor Wondprofessionals) Beroepsorganisatie Nederlandse Organisatie Voor Wondprofessionals,

Nadere informatie

Datum: 11 maart Onderstaand de volledige uitspraak. Compressiekousen bij ulcus cruris venosum (dubbellaags koussysteem) Samenvatting

Datum: 11 maart Onderstaand de volledige uitspraak. Compressiekousen bij ulcus cruris venosum (dubbellaags koussysteem) Samenvatting Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 11 maart 2010 Uitgebracht aan: Zorgvorm: Compressiekousen bij ulcus cruris venosum (dubbellaags koussysteem) vallen onder het basispakket Zvw De behandeling

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Toelichting bij de criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van een

Nadere informatie

Nood aan duidelijkheid?! Liesa Verhaeghe

Nood aan duidelijkheid?! Liesa Verhaeghe Nood aan duidelijkheid?! Liesa Verhaeghe 1 Inhoud 1. Aanleiding 2. Planning 3. Literatuurstudie 4. Protocolontwikkeling 5. Opleiding 6. Kennistest 7. Besluit 2 1 Aanleiding Prevalentiecijfers Europees

Nadere informatie

Richtlijn-project. Richtlijn-project methodologie. Nieuwe Richtlijn Decubitus 2011. Sterkte van aanbeveling

Richtlijn-project. Richtlijn-project methodologie. Nieuwe Richtlijn Decubitus 2011. Sterkte van aanbeveling Nieuwe Richtlijn Decubitus 2011 Peter Quataert, Voorzitter V&VN Wondconsulenten Richtlijn-project EPUAP & NPUAP: Februari 2005 Guideline Development Groups Preventie: EPUAP C.Dealey, M.Clark, T.Defloor,

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update

Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update www.als-centrum.nl Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update Anita Beelen Senioronderzoeker Revalidatie AMC Projectleider Richtlijnproject Update bestaande richtlijn

Nadere informatie

Nieuwe Richtlijn Decubitus 2011

Nieuwe Richtlijn Decubitus 2011 Nieuwe Richtlijn Decubitus 2011 Peter Quataert, Voorzitter V&VN Wondconsulenten Richtlijn-project EPUAP & NPUAP: Februari 2005 Guideline Development Groups Preventie: EPUAP C.Dealey, M.Clark, T.Defloor,

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Een beschrijvend/ evaluatief onderzoek naar de samenwerking en communicatie tussen huisartsen en specialisten binnen de anderhalvelijnszorg ZIO,

Nadere informatie

Literatuuronderzoek. Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten?

Literatuuronderzoek. Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten? HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Literatuuronderzoek Hoe lang mag een waaknaald blijven zitten? Michelle Entius 500635128 LV13-3IKZ1 Stagebegeleiders: Anetha van Waveren Samantha Carrot Literatuuronderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kennis in Beweging. 30/10/14 MTP Fysiotherapie/KBC Haaglanden 1

Kennis in Beweging. 30/10/14 MTP Fysiotherapie/KBC Haaglanden 1 Kennis in Beweging 30/10/14 MTP Fysiotherapie/KBC Haaglanden 1 Eisen en doelen overheid Opdracht Kwaliteitsinstituut: maak kwaliteit transparant. Kwaliteitsstandaarden & Meetinstrumenten Tripartiet (patiënten,

Nadere informatie

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 14 en 15 oktober 2015 Cochrane Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld over welke

Nadere informatie

Het Rijnland Wondcentrum (RWC)

Het Rijnland Wondcentrum (RWC) Het Rijnland Wondcentrum (RWC) Op het Rijnland Wondcentrum (RWC) worden patiënten met acute en chronische wondproblemen behandeld. Er kunnen verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling.

Nadere informatie

Incidentie. Adjuvante endocriene therapie; het zorgenkind van de mammae. Transitie van voorlichting onder de maat, naar voorlichting op maat.

Incidentie. Adjuvante endocriene therapie; het zorgenkind van de mammae. Transitie van voorlichting onder de maat, naar voorlichting op maat. Adjuvante endocriene therapie; het zorgenkind van de mammae. Transitie van voorlichting onder de maat, naar voorlichting op maat. Incidentie Jaarlijks 13.000 vrouwen diagnose borstkanker Bij elke vrouw

Nadere informatie

Evidence Based Practice. Marije de Lange. MANP, MSc verpleegkundig specialist CTC - klinisch epidemioloog

Evidence Based Practice. Marije de Lange. MANP, MSc verpleegkundig specialist CTC - klinisch epidemioloog Evidence Based Practice Marije de Lange. MANP, MSc verpleegkundig specialist CTC - klinisch epidemioloog Inhoud presentatie - Inleiding - Ervaringen EBP - Herhaling theorie en de 5 EBP-stappen met praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE Drs. Willemke Stilma Docent verpleegkunde HvA Mede met dank aan dr. Anne Eskes 1 INHOUD 5 stappen EBP Formuleren van een klinische vraagstelling PICO Zoekstrategie

Nadere informatie

WELKOM! Definitie EBP. Belangrijke vraag bij EBP. 3 Perspectieven EBP Wat is nu Evidence-Based Practice?

WELKOM! Definitie EBP. Belangrijke vraag bij EBP. 3 Perspectieven EBP Wat is nu Evidence-Based Practice? WELKOM! Wat is nu Evidence-Based Practice? Cursus ICO-groep Goes 03 juni 2016 Definitie EBP Belangrijke vraag bij EBP Het nemen van een beslissing op basis van het beschikbare bewijs in combinatie met

Nadere informatie

Regionaal wondzorg formulier

Regionaal wondzorg formulier Regionaal wondzorg formulier Gegevens zorgverlener Naam: Functie:... Werkzaam bij:. Telefoonnummer: E-mail:... Overdracht is voor:.. Instelling:.. Hoofdbehandelaar wondzorg:.. Persoonsgegevens patiënt

Nadere informatie

(On)mogelijk? Anne Eskes, RN PhD

(On)mogelijk? Anne Eskes, RN PhD (On)mogelijk? Anne Eskes, RN PhD anneeskes@gmail.com Voorstellen Verpleegkundige Epidemioloog Master in Evidence Based Practice Promotie: Evidence Based Wound Care Programma Deel 1: Wat is EBP Belang EBP

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Cochrane Netherlands Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 6 en 7 oktober 2016 Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Nurse versus physician-led care for the management of asthma

Nurse versus physician-led care for the management of asthma TRAM onderzoek Nurse versus physician-led care for the management of asthma Maarten C Kuethe1, Anja A P H Vaessen-Verberne1, Roy G Elbers2, Wim MC Van Aalderen3 1. Paediatrics, AMPHIA Hospital, Breda,

Nadere informatie

Decubitus te lijf. Handboek decubituspreventie voor verpleegkundigen

Decubitus te lijf. Handboek decubituspreventie voor verpleegkundigen Decubitus te lijf Decubitus te lijf Handboek decubituspreventie voor verpleegkundigen onder redactie van Else Poot Joke Mintjes-de Groot Jan Weststrate Liesbeth van der Eerden Marian Adriaansen Bohn Stafleu

Nadere informatie

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt 12-02-2016 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

Uw afspraak op de voetenpoli

Uw afspraak op de voetenpoli Uw afspraak op de voetenpoli Onderzoek en behandeling van de diabetische voet www.nwz.nl Inhoud Wat is de voetenpoli? 3 Uw afspraak 4 Wat kunt u van het behandelteam verwachten? 4 Uw vragen 6 Notities

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN Evidence-Based Nursing Bart Geurden, RN, MScN Trends in Verpleegkunde Jaren 1980: Systematisch werken Focus op proces Jaren 1990: Verpleegkundige diagnostiek Focus op taal Aandacht verschuift van proces

Nadere informatie

Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag?

Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag? Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag? Prof. dr. Rob A.B. Oostendorp Nederlands Paramedisch Instituut Amersfoort UMC St Radboud, Nijmegen Werkgroep Onderzoek Kwaliteit AANDACHTSPUNTEN doel conventionele

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een CAT

Handleiding voor het maken van een CAT Pagina 1 van 9 Handleiding voor het maken van een CAT Wat is een CAT? Een CAT (Critically Appraised Topic) is een systematische samenvatting van de resultaten van een klein aantal studies over een onderwerp

Nadere informatie

EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp

EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Nederlands Paramedisch Instituut UMC St Radboud Hogeschool van Arnhem en Nijmegen NVLF 1 ORIËNTATIE op LOGOPEDIE NVLF Visie 2000-2005 NVLF

Nadere informatie

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG Inleiding De spoedzorg verandert. Het aantal zorgvragen bij huisartsenposten neemt toe. Afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) kennen een groot aantal zelfverwijzers,

Nadere informatie

Evidence Based Nursing

Evidence Based Nursing Evidence Based Nursing - filosofie - Bart Geurden, RN, MScN Van verpleegkundige Diagnostiek naar evidence-based handelen Medische Diagnostiek >1900 Multi- Disciplinaire Problemen 1980- Verpleegkundige

Nadere informatie

Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurostimulatie

Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurostimulatie Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Zorgvorm: Vroege intensieve neurorevalidatie bij volwassenen Het CVZ heeft een literatuuronderzoek verricht naar de stand van de wetenschap en praktijk van VIN.

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Evidence Based Practice

Evidence Based Practice Evidence Based Practice V&VN VAR Netwerkdag 25 november 2016 'Leiderschap met lef' Dr. Getty Huisman de Waal, RN Basis voor alledaagse beslissingen Traditie Ervaring Intuïtie Anekdote Eén artikel Financieel

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Thuiswerktoets Filosofie, Wetenschap en Ethiek Opdracht 1: DenkTank De betekenis van Evidence Based Practice voor de verpleegkunde

Thuiswerktoets Filosofie, Wetenschap en Ethiek Opdracht 1: DenkTank De betekenis van Evidence Based Practice voor de verpleegkunde Thuiswerktoets Filosofie, Wetenschap en Ethiek Opdracht 1: DenkTank De betekenis van Evidence Based Practice voor de verpleegkunde Universitair Medisch Centrum Utrecht Verplegingswetenschappen cursusjaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG Juni 2014 Jaargang 3, editie 7 Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG Stilte voor de storm... In het evaluatieonderzoek heerst nu een betrekkelijke stilte. Betrekkelijk, omdat achter de schermen

Nadere informatie

PROGRAMMA OVERZICHT Evidence Based Midwifery (EBM) Oktober December 2015, i.s.m. VLOV, CEBAM, KCE en. expertisecel Moeder & Kind

PROGRAMMA OVERZICHT Evidence Based Midwifery (EBM) Oktober December 2015, i.s.m. VLOV, CEBAM, KCE en. expertisecel Moeder & Kind PROGRAMMA OVERZICHT Evidence Based Midwifery (EBM) Oktober December 2015, i.s.m. VLOV, CEBAM, KCE en expertisecel Moeder & Kind DAG 1: Vrijdag 23 oktober 2015 LOCATIE : Begeleiding: Afvaardiging VLOV,

Nadere informatie

Arbokennis ontsloten

Arbokennis ontsloten Arbokennis ontsloten Kennis voor en door(?) arboprofessionals NVvA symposium maart 2012 Door: Huib Arts Kennisbronnen (1) Tekst communicatie: De wetenschappelijke wereld / Kennisinstituten Handboeken en

Nadere informatie

Comorbiditeit & richtlijnen: gaat dat samen?

Comorbiditeit & richtlijnen: gaat dat samen? Comorbiditeit & richtlijnen: gaat dat samen? TRANZO ZORGSALON 14 oktober 2010 Marjolein Lugtenberg TRANZO, UvT/ PZO, RIVM Richtlijnen o Ter verbetering van kwaliteit van zorg o Bron van evidence-based

Nadere informatie

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen Kathleen Leemans Ism. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Onderzoekers Kathleen Leemans, Onderzoeker Luc Deliens, Promotor Joachim

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 hoofdstuk 3

Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 Vallen komt in alle leeftijdsgroepen voor, maar vormt vooral bij ouderen een groot gezondheidsprobleem. Onder een val wordt verstaan een gebeurtenis waarbij de betrokkene onbedoeld op de grond of een lager

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Triage GR Vangnet of zeef? 12 februari 2016 Aafke de Groot

Triage GR Vangnet of zeef? 12 februari 2016 Aafke de Groot Triage GR Vangnet of zeef? 12 februari 2016 Aafke de Groot Triage neurologie Mw. D, 87 jaar, sinds een week op de afdeling neurologie Ernstig icva doorgemaakt : volledige verlamming rechter arm, gedeeltelijke

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijkverpleging

Algemene voorwaarden Wijkverpleging Algemene voorwaarden Wijkverpleging 1. De zorgaanbieder verleent de cliënt verzorging en verpleging met inachtneming van de door de wijkverpleegkundige afgegeven indicatie. 2. Deze overeenkomst gaat in

Nadere informatie

Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk. Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016

Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk. Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016 Evidence-based Practice voor de dagelijkse praktijk Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde 16 juni 2016 100% meer? Of 2x zoveel?!? Resultaten >20% minder tandplak

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

HANDLEIDING CAT. Handleiding voor het maken van een CAT

HANDLEIDING CAT. Handleiding voor het maken van een CAT Pagina 1 van 9 Handleiding voor het maken van een CAT Wat is een CAT? Een CAT (Critically Appraised Topic) is een systematische samenvatting van de resultaten van een klein aantal studies over een onderwerp

Nadere informatie

Stage-opdracht deskundigheidsbevordering

Stage-opdracht deskundigheidsbevordering Stage-opdracht deskundigheidsbevordering Naam: Marthe Verwater Studentnummer:09011129 Klas: HDT 2 Inhoudsopgave: 1.Voorbereiding... Blz.3 2.Literatuurstudie...... Blz.4 3.Verslag... Blz.8 2 Stage opdracht

Nadere informatie

15 jaar LPZ 11-10-12 Implementatie van goede zorg door meten zorgprestaties

15 jaar LPZ 11-10-12 Implementatie van goede zorg door meten zorgprestaties 15 jaar LPZ 11-10-12 Implementatie van goede zorg door meten zorgprestaties Prof Trudy van der Weijden, programmaleider School CAPHRI, Universiteit Maastricht Implementatie van richtlijnen in de geneeskunde

Nadere informatie

Workshop de oudere huid. Henri Post MA-ANP Wond Expertisecentrum Evean Willem Masker Sales/productspecialist BiologiQ

Workshop de oudere huid. Henri Post MA-ANP Wond Expertisecentrum Evean Willem Masker Sales/productspecialist BiologiQ Workshop de oudere huid Henri Post MA-ANP Wond Expertisecentrum Evean Willem Masker Sales/productspecialist BiologiQ Skin tears Skin tears is een scheurwond bij ouderen die ontstaat door frictie en/of

Nadere informatie

Hoe zet je gevonden evidence voor wondbehandeling om naar de praktijk? Pilot evidence based wondbehandeling bij geïnfecteerde donor site.

Hoe zet je gevonden evidence voor wondbehandeling om naar de praktijk? Pilot evidence based wondbehandeling bij geïnfecteerde donor site. Hoe zet je gevonden evidence voor wondbehandeling om naar de praktijk? Pilot evidence based wondbehandeling bij geïnfecteerde donor site. Karina Halff: oncologie wond stoma continentie verpleegkundige

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

FORMULIER IV voor het beoordelen van een PATIËNT-CONTROLEONDERZOEK Versie oktober 2002, geldig t/m december 2005 Evidence-Based RichtlijnOntwikkeling Formulier IV: beoordeling patiënt-controleonderzoek

Nadere informatie

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08 Scriptiegroep Bijeenkomst 08 Inhoudselementen van een scriptie Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bronnenonderzoek Afstudeerproject Conclusie Samenvatting Literatuurlijst Bijlagen Inhoudsopgave Routekaart

Nadere informatie

Decubitus & Wondzorg. Janine Janssen en Jolanda Thiecke 1

Decubitus & Wondzorg. Janine Janssen en Jolanda Thiecke 1 Decubitus & Wondzorg Janine Janssen en Jolanda Thiecke 1 Inhoud presentatie Decubitus: veranderingen nieuwe EPUAP/ NPUAP richtlijn Wondzorg een overview Interactieve casuistiek 2 Decubitus Nieuw volgens

Nadere informatie

Wondzorg symposium Wat is schoon genoeg?! Sandy Uchtmann Wondconsulent St. Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo

Wondzorg symposium Wat is schoon genoeg?! Sandy Uchtmann Wondconsulent St. Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo Wondzorg symposium 2016 Wat is schoon genoeg?! Sandy Uchtmann Wondconsulent St. Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

DiHAG-statement voetzorg. Inleiding

DiHAG-statement voetzorg. Inleiding DiHAG-statement voetzorg Secretariaat: p/a Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Tel. 030 2823500 Fax 030 2823501 E-mail: dihag@nhg.org www.dihag.nl KvK: 41261381

Nadere informatie

Chapter 10. Samenvatting

Chapter 10. Samenvatting 1 Chapter 10 Samenvatting 2 INLEIDING Adequate pijnbehandeling voor traumapatiënten is een complex probleem in de (prehospitale) spoedzorg. Met dit proefschrift willen we inzicht geven in de vroegtijdige,

Nadere informatie

Lijst van redacteuren en auteurs 1 1. Voorwoord 1 4. Inleiding 1 6

Lijst van redacteuren en auteurs 1 1. Voorwoord 1 4. Inleiding 1 6 Inhoud Lijst van redacteuren en auteurs 1 1 Voorwoord 1 4 Inleiding 1 6 1 Prevalentie van decubitus 2 3 1.1 Inleiding 2 3 1.2 Definitie van decubitus 2 4 1.2.1 Oorzaken 2 4 1.3 Meten van decubitus 2 5

Nadere informatie

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Elise van Beeck Maatschappelijke Gezondheidszorg & Medische Microbiologie en Infectieziekten Erasmus MC Rotterdam Overzicht presentatie Introductie: waar is het

Nadere informatie

Richtlijnen wat zijn ze en worden ze ook toegepast?

Richtlijnen wat zijn ze en worden ze ook toegepast? Richtlijnen wat zijn ze en worden ze ook toegepast? Lentecongres - Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie Marleen Finoulst Arts-journalist Coördinator www.gezondheidenwetenschap Hoofdredacteur Knack-Bodytalk

Nadere informatie

KINDERFORMULARIUM. Tjitske van der Zanden Coordinator Kinderformularium Disclosure belangen spreker:

KINDERFORMULARIUM. Tjitske van der Zanden Coordinator Kinderformularium Disclosure belangen spreker: RIVM Off-label 07 maart 2017 1 KINDERFORMULARIUM Tjitske van der Zanden Coordinator Kinderformularium vanderzanden@nkfk.nl Disclosure belangen spreker: Potentiële belangverstrengeling: geen RIVM Off-label

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging Plan van Aanpak Definiëring zorgprofielen wijkverpleging INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTDEFINITIE... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Projectdoelen... 4 1.3 Gewenst eindresultaat... 4 1.4 Betrokken partijen...

Nadere informatie