Schoolstraat 13A, 3864 MA, Nijkerkerveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolstraat 13A, 3864 MA, Nijkerkerveen 033-2453208 www.novw.org info@novw.org"

Transcriptie

1 Schoolstraat 13A, 3864 MA, Nijkerkerveen INLEIDING NOVW (Nederlandse Organisatie Voor Wondprofessionals) Beroepsorganisatie Nederlandse Organisatie Voor Wondprofessionals, opgericht 21 juli Belangrijkste doelstellingen: De NOVW is een platform voor alle wondprofessionals en een stuwende kracht om het beroep van wondprofessionals te ondersteunen en verder uit te dragen. De NOVW draagt zorg voor adequate na- en bijscholing. De NOVW motiveert de wondprofessionals in het uitoefenen van hun beroep. De NOVW treedt op als vertegenwoordiger namens de wondprofessionals in tal van interne en externe overlegorganen op locaal, provinciaal en landelijk niveau. De NOVW streeft naar een multidisciplinair specialisme wondzorg en een gestructureerde organisatie van wondzorg De NOVW streeft naar een betere en professionele organisatie wondzorg, transparante structuur, taken, functies en verantwoordelijkheden die duidelijk worden gedefinieerd. Samenwerkingen NTVW (Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg) De NOVW werkt nauw samen met het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg, tevens opgericht in Dit is een semi-wetenschappelijk tijdschrift, dat als doel heeft het ondersteunen van de multidisciplinaire, professionele en gestructureerde wondzorg. Het tijdschrift verschijnt 11 x per jaar. Inmiddels zijn er 78 tijdschriften verschenen, met ca. 100 interviews van wondexperts die hun visies hebben gegeven op de wondzorg, ook ten aanzien van de Zorgverzekeraars. (zie bijlage) 1

2 DABW (Dutch Advisory Board Woundcare) is op 1 januari 2011 opgericht, door de Nederlandse Organisatie Voor Wondverpleegkundigen (NOVW) en dient als platform om te komen tot het specialisme "WONDGENEESKUNDE" met een daarbij behorende leerstoel. De Board heeft als doelstelling "specialisme wondgeneeskunde. Zij adviseert en onderhoud contacten met overheden en andere belangrijke instellingen op het gebied van wondzorg en levert een bijdrage aan een "leerstoel wondgeneeskunde". De Board bestaat uit: J. Oskam, vaatchirurg, Isala Klinieken, hoofd Wond Expertise Centrum en voorzitter DABW, A. A. L. M. Rondas specialist Ouderenzorg, MSc in Wound Healing & Tissue Repair. M. Kempkes, wond- en decubitusverpleegkundige, Thuiszorg Cordaan, L. van Doorn advanced nurse practitioner, WondCentrum Leiderdorp Dr. A. Wiersema chirurg, Westfriesgasthuis te Hoorn, T.C.M. Bots specialistische verpleegkundige decubituspreventie/wondzorg, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, A. Jaspar decubitus en wondconsulent, Expertise Centrum Wondzorg, Heerlen, Dr. P.P.A. Schellekens, plastisch chirurg, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC), Prof. Dr. H.A.M. Neumann, hoogleraar, dermatologie, flebologie, E. Kuiper-Kuip, huidtherapeut, oedeemspecialist Overzicht organisaties van de in- en uit brieven: CVZ - College Voor Zorverzekeringen NOVW - Nederlandse Organisatie Voor Wondprofessionals NEFEMED, WCS,en V&VN Wondconsulenten Werkgroep Verbandhulpmiddelen ZN NZa - Nederlandse Zorgautoriteiten MED. LEGAL - advocaat gespecialiseerd in gezondheidszaken Directie Zorgverzekeraars Nederland 2

3 START CONTACTEN/BRIEVEN VANAF 2010 TOT 2013 CVZ 20 september 2010 ontving de NOVW het conceptrapport van het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) ten aanzien van wondzorg. Start van de zoektocht van CVZ. Fabrikanten van wondzalven op honingbasis hebben CVZ gevraagd een standpunt in te nemen over de vraag of wondzalven kunnen worden aangemerkt als verbandmiddel in de zin van de Regeling (Rvz). Aanleiding voor het verzoek is het feit dat Z-index per 1 mei 2010 deze producten in de G-standaard op niet vergoeden heeft gezet. CVZ acht het van belang dat deskundigen uit het veld en andere belanghebbenden partijen het conceptstandpunt van commentaar voorzien. De reactie van de NOVW zal meewegen bij de vaststelling van het definitieve rapport, volgens het CVZ. November 2010 Het rapport zal in de Duidingscommissie Pakket (DCP) worden besproken. Daarna zal het bestuur van het CVZ zich nog over het rapport buigen, waarna het wordt vastgesteld. CVZ geeft aan dat ZN Zorgverzekeraars Nederland, Z-index voor dit onderwerp mede wordt geconsulteerd. (ondertekend, mevr. Van der Veen-Helder) In dit conceptrapport geeft CVZ aan de problematiek rond wondzalven en barrièrecrèmes en constateert dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag wat moet worden verstaan onder een verbandmiddel. CVZ geeft aan dat zij een zoektocht heeft uitgevoerd en geeft conclusies in dit rapport. Het CVZ komt in 2.d.3. tot de conclusie dat op basis van de geraadpleegde jurisprudentie dat bij de totstandkoming van de definitie van verbandmiddelen in 2009 niet is gedacht aan wondzalven. Op basis van overige bronnen concludeert het CVZ dat verbandmaterialen bedoeld zijn voor het afschermen van een wond. Het product hoeft niet altijd uit textiel te bestaan. De conclusies op basis van de overige paragrafen in het rapport vindt CVZ dat er onderscheidt dient te worden gemaakt, tussen de hoofdfunctie (afdekking van de wond) van een verbandmiddel en bijfuncties, waarbij de hoofdfunctie een fysische werking (afschermen) inhoudt. Verder geeft CVZ aan dat er geneeskrachtige stoffen kunnen worden toegevoegd, maar volgens 3

4 MEDDEV document mogen deze slechts een ondergeschikt en/of ondersteunende functie hebben ten opzichte van de fysische werking van het medisch hulpmiddel. CVZ wil op die grond de definitie aanscherpen in de Rvz: Producten voor wondverzorging en preventie met als hoofdfunctie afdekking. Bijkomende functies kunnen zijn, reiniging, vochtabsorptie of fixatie Uitspraak CVZ: CVZ is van mening dat wondzalven op honingbasis met een antibacteriële/antimicrobiële niet kunnen worden beschouwd als verbandmiddel in de zin van de Rzv. Als laatste geeft CVZ aan dat zij een vervolgtraject onderzoek doet naar de vraag of een behandeling met deze wondverbanden voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Oktober 2010 in een vervolgbrief heeft de NOVW aangegeven het een rapport te vinden dat niet de huidige stand van wondzorg weer geeft en de NOVW zich afvraagt of CVZ goed is geïnformeerd over op de dat moment huidige stand van zaken in wondzorg en daarmee onrust zaait bij patiënten en wondbehandelaars of een middel straks nog wel of niet wordt vergoed. In een tweede brief in oktober heeft de NOVW aangegeven behulpzaam te willen zijn door middel van de Dutch Advisory Board Woundcare een Raad van onafhankelijke wondexperts uit ziekenhuis en instellingen. CVZ heeft hierop niet gereageerd. NEFEMED, WCS,en V&VN Wondconsulenten Ook de brancheorganisatie Nefemed (brief 12 oktober 2010) en de WCS en V&VN wondconsulenten (brief 14 oktober 2010) hebben hierop gereageerd, waarbij uitdrukkelijk is gesteld is dat de laatste jaar de wondbehandelingsproducten sterk zijn ontwikkeld en dat er niet meer over verbandmiddelen kan worden gesproken. Wanneer CVZ de definitie handhaaft zou dit grote consequenties hebben voor patiënt en behandelaars. 15 februari 2011 heeft de NOVW aangegeven dat per 1 januari 2011 de Dutch Advisory Board Woundcare definitief is gestart. In deze board zitten 11 belangrijke experts op het gebied van wondzorg van wondverpleegkundige tot een Prof. Dr. (zie omschrijving DABW). De NOVW geeft 4

5 aan dat zij het op prijs stelt als deze Raad van experts betrokken zou kunnen worden bij de toekomstige ontwikkelingen van wondzorg door CVZ. CVZ heeft hierop niet gereageerd. CVZ Maart 2011 gaf CVZ aan een onderzoek te starten: Verkenning wondbehandeling Nederland. Dit is alleen bekend gemaakt als aanbesteding op de site van CVZ en niet per brief naar de NOVW. De NOVW kreeg geen mogelijkheid tot inschrijving van de aanbesteding. 25 maart 2011 heeft de NOVW aan mevrouw C. Parmentier opnieuw laten weten dat de vragen die worden gesteld ten aanzien van het rapport beantwoord kunnen worden door de Dutch Advisory Board Woundcare onder leiding van Vaatchirurg Dr. Oskam, Wondcentrum Zwolle en dat ze daar ook de expertise voor hebben. Hierop is niet gereageerd door CVZ. Bezwaren NOVW Onderzoek De NOVW heeft ondanks de vele bezwaren, wel besloten mee te doen aan het onderzoek Verkenning wondbehandeling Nederland in opdracht van CVZ aan UMC Radboud dat startte op 17 april 2011, ook al was de NOVW van mening dat dit onderzoek niet een juiste keuze was en niet de oplossing zou zijn, om te komen tot een goede gedefinieerde wetgeving, aangezien het een te beperkte vraagstelling had. Ondanks dat heeft de NOVW toch plaats genomen in de expertgroep, om te kijken of er wel een juiste vraagstelling kon komen. De NOVW heeft voorgesteld in de expertgroep een andere hoofdvraag die meer inhoudt gaf aan de problemen van wondzorg. Dit werd niet gehonoreerd door CVZ aangezien het een eigen onderzoek betrof en CVZ het onderzoek betaalde. In een brief van 9 november heeft de NOVW aan CVZ en de onderzoekers laten weten dat ze geen verdere medewerking meer kon geven aan dit onderzoek. De belangrijkste reden is dat het doel van het onderzoek, niet overeenkomt met de doelstellingen, visie en denkbeelden van de NOVW. De NOVW heeft geconcludeerd dat de meeste vragen (7 van de 10) te sterk productgerelateerd zijn. De NOVW geeft aan dat de vraagstelling te beperkt en volkomen voorbijgaat aan de werkelijke problemen van de huidige wondzgenezing. De NOVW vindt dat verkorting van de wondgenezingsduur een veel belangrijk aspect is en leidt tot meer kostenbesparing en beter is voor de patiënt. De geheimhoudingsverklaring zorgt er tevens voor dat er geen terugkoppeling kan plaats vinden naar Bestuur en Leden en ook dat is onaanvaardbaar voor de NOVW. Na het verschijnen van het rapport op 6 september 2012 heeft de NOVW in een brief van 17 5

6 september 2012 het CVZ geadviseerd om het rapport niet te gebruiken voor advies aan de minister en aan ZN - zorgverzekeraars aangezien het rapport een onjuiste advies en informatie geeft ten aanzien van de huidige wondzorg. (zie bijlage) CVZ 23 oktober 2012 had CVZ inmiddels gemeld dat zij de verzekerde prestatie wondzorg persoonlijk wilde delen met het veld bij CVZ in Diemen. In de brief heeft de NOVW aangegeven dat het een onmogelijk taak voor CVZ zou worden om met alle genoemde organisatie (17 organisaties á ca. 2 personen totaal 40 personen aanwezig) te inventariseren wat de belangrijkste aandachtspunten zouden kunnen zijn ten aanzien van advies aan minister en zorgverzekeraars. Dit bleek op de 23e oktober ook het geval. Men heeft geen enkel consensus bereikt met het veld. Mevrouw Polman (CVZ) gaf zelfs aan in haar pleidooi dat functiegricht voorschrijven ten aanzien van de wondzorg niet tot de mogelijkheden behoort. 4 december 2012 bleek dit anders. 25 oktober 2012 heeft de NOVW dit alles grotendeels bevestigd in deze brief en dat de NOVW voorstander was van een verzekerde prestatie wondzorg aangezien de huidige wetgeving de lading niet meer dekt. Daarnaast heeft de NOVW wederom een voorstel neergelegd om de belangrijkste partijen, die dagelijks bezig zijn met wondzorg, eerst om de tafel te zetten te weten V&VN Wondconsulenten, NOVW, aangezien deze partijen leden (behandelaars) hebben en daarbij toe te voegen het kenniscentrum WCS. Dit onder verantwoordelijkheid van VWS en CVZ. Verder heeft de NOVW daarbij nogmaals voorgesteld om tevens de Dutch Advisory Board Woundcare in te schakelen. CVZ 22 november 2012 heeft het CVZ het Afbakeningsrapport uitgebracht aan de minister daar werd in 5b het volgende aangegeven aan de minister van VWS. We buigen ons momenteel over de te verzekeren prestatie verbandmiddelen in de hulpmiddelenzorg. Zonder diep op de aanleiding in te gaan, zijn we tot de conclusie gekomen dat de uitvoeringspraktijk (gebruik dan van meer dan alleen verbandmiddelen, namelijk onder ander wondzalven en barièrecrèmes) niet aansluit bij de wet- en regelgeving waarin slechts als te verzekeren prestatie verbandmiddelen worden genoemd. Deze te verzekeren prestatie is de afgelopen decennia al dan niet terecht opgerekt naar wondzorgbehandelproducten. De regelgeving is hierbij achtergebleven. 6

7 Toekomst onduidelijk Op dit moment is nog niet duidelijk welke kant het op zal gaan, maar de mogelijkheid bestaat dat ook deze middelen in de toekomst deel gaan uitmaken van de medisch specialistische zorg. Alle relevante partijen zijn in een vroeg stadium betrokken bij dit dossier. Werkgroep Verbandhulpmiddelen ZN 22 november 2012 heeft de NOVW de de werkgroep Verbandhulpmiddelen uitgelegd in haar conclusie dat zij moet vaststellen dat Zorgverzekeraars niet hebben gewacht op het vernieuwde advies van CVZ ten aanzien van Wat moeten we verstaan onder verbandmiddelen. Integendeel de NOVW ziet dat er een herindeling is gekomen van alle hulpmiddelen uit de productgroep VB en dat er ook nog eens een herbeoordeling heeft plaats gevonden van alle hulpmiddelen uit de groepen VB en CO naar de juistheid van vergoedingsstatus. De NOVW constateert dat de Zorgverzekeraars niet hebben gewacht op het advies van CVZ over de definitie van verbandmiddelen en het advies om producten wel of niet te plaatsen in de G-status. Daarnaast constateert de NOVW op eigen initiatief vijf stappen heeft toegevoegd die duidelijk in het voordeel zijn van de zorgverzekeraars en niet in het belang van patiënten. De werkgoep heeft verder gesteld op haar site dat zij zowel intern als met diverse partijen in het veld uitgebreid is gediscussieerd over de voorgestelde wijzigingen. In de brief van de NOVW aan ZN heeft de NOVW aangegeven dat er wel is gediscussieerd maar er niet met relevante partijen is overlegd, samengewerkt of consensus is geweest over de stappen van ZN. Eindconclusie van de NOVW is dat de Werkgroep Verbandhulpmiddelen voorbarig heeft gehandeld door niet het CVZ advies af te wachten. Werkgroep Verbandhulpmiddelen ZN 27 november 2012 De heer H. Lokker van de werkgroep Verbandhulpmiddelen merkte in zijn antwoord ten overvloede op dat de werkgroep niet heeft getoetst op de werkzaamheid van het verbandhulpmiddel maar op de toepassing zoals in de wet omschreven namelijk, fixatie, afdekking etc. Het jongste standpunt uitgebracht op 22 november aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geeft volgens hem geen aanknopingspunten dat er op korte termijn veranderingen in wet- en regelgeving zijn te verwachten t.a.v. de verstrekking van verbandhulpmiddelen. In een tweede reactie geeft de heer H. Lokker nogmaals duidelijk aan dat de rol en functie van 7

8 voorschrijvers (lees: behandelaars) en gebruikers (lees: patiënten) niet in deze discussie van belang is geweest en zij er niet in zijn betrokken. 27 november 2012 De NOVW geeft aan dat niet zorgverzekeraars geen veranderingen hadden moeten aanbrengen, maar de juiste weg hadden moeten kiezen namelijk: CVZ adviseert minister en de wetgever bepaalt wat er in de basisverzekering moet komen. ZN was op de hoogte dat de wet niet voldeed en wist dat CVZ met een ander voorstel voor aanpassing van de wet zou komen. Toch heeft ZN niet het fatsoen opgebracht te wachten tot de vernieuwde definitie, die meer recht deed aan de huidige stand van wondzorg. Nogmaals heeft de NOVW zijn bezorgheid uitgesproken aan de heer H. Lokker dat er door de werkgroep op geen enkele wijze de rol en functie van voorschrijvers en gebruikers van verbandhulpmiddelen in deze discussie van belang is geweest en zij dus ook niet zijn betrokken. De NOVW vindt dit zeer teleurstellend en stelt verder dat de wijze van werken van de werkgroep Verbandhulpmiddellen onacceptabel is voor de NOVW. De heer H. Lokker geeft verder nog als laatste aan dat een verder antwoord te verwachten is aan de NOVW op de helft van januari 2013, als de werkgroep bijeenkomt. De NOVW maakte hier bezwaar tegen maar kon niets anders dan zich hierbij neerleggen. Overigens heeft er nooit een antwoord plaats gevonden van de werkgroep verbandhulpmiddeln van ZN. CVZ 25 november 2012 geeft CVZ in een brief aan het NOVW het volgende aan: CVZ ziet het als een manier om tot een dergelijke standaarden te komen, maar wil eerst een analyse maken op basis van het onderzoek Verkenning Wondbehandeling Nederland ten aanzien van complexe wondzorg. CVZ geeft aan dat het nu in de bedoeling ligt het eerste kwartaal van 2013 met een voorstel te komen. 27 november 2012 spreekt de NOVW opnieuw uit dat patiënten doelmatige wondzorg wordt onthouden en dat is voor de beroepsorganisatie onacceptabel. De NOVW vraagt met klem aan CVZ of zij de zorgverzekeraars wil vragen te wachten met verdere activiteiten totdat er een advies ligt van CVZ. Tevens geeft de NOVW opnieuw aan bereid te zijn om te helpen bij een oplossing. 8

9 4 december 2012 heeft de NOVW een aanvulling gegeven op de brief van 27 november. Ze deelde CVZ het volgende mee: In Kennis gebundeld van CVZ blijkt dat de zoektocht van CVZ al vanaf 1995 dateert. Daarna opnieuw in De constatering van de NOVW is dat we inmiddels twee jaar later zijn en CVZ niet in staat is gebleken een juiste advisering tot stand te brengen naar minister en zorgverzekeraars, ondanks dat de NOVW meerdere malen hulp heeft aangeboden en dat de NOVW het nu van plan is dit voor te leggen aan de Ombudsman Overheid en de vraag voor te leggen of er correct is gehandeld. Tevens hebben we aangeven de Tweede Kamer in te schakelen. Dat heeft ook plaats gevonden. Het is nu onderhanden van een beleidsmedewerker Zorg van een oppositiepartij die vragen wil stellen aan de Minister. 19 december 2012 is de NOVW uitgenodigd op het kantoor bij CVZ. Het CVZ werd vertegenwoordigd door mevrouw L. Visser, Mevr. P. I. Polman en mevr. Mr. M. van der Veen-Helder en de NOVW door Ton Lassing en Fabia Hooykaas. CVZ wilde graag een aantal belangrijke zaken bespreken naar aanleiding van de brief van 4 december CVZ gaf aan dat de wondzorgmarkt een ingewikkelde markt was en moeite had om de juiste weg te vinden. De vraag van de NOVW om een verzoek bij de zorgverzekeraars neer te leggen, geen actie uit te voeren ten aanzien van de Z-index, was volgens CVZ niet zinvol aangezien er geen dwingende of wettelijke druk kan worden uitgeoefend op de zorgverzekeraars. CVZ gaf aan dat ze toch met functiegericht voorschrijven zouden komen in het eerste kwartaal van Tot op heden heeft dat nog niet plaats gevonden. Op de site van CVZ wordt nu het tweede kwartaal van 2013 genoemd. Zorverzekeraars hebben inmiddels per 1 januari 2013 ca producten eenzijdig verwijderd zonder kennis van het veld en per 1 februari 2013 het ZN formulier wederom aangescherpt ook zonder het veld te raadplegen. NZa 21 december 2012 In een uiterste noodzaak heeft de NOVW op 21 december de heer W. Kombrij aangeschreven, plv directeur Toezicht en Handhaving van de Nederlandse Zorgautoriteiten aangeschreven om de ontstane situatie ook aan hen kenbaar te maken. U als Zorgautoriteit en marktmeester heeft de NOVW geschreven, willen u vragen om druk uiteoefenen op de zorgverzekeraars, zodanig dat zij wachten tot een goede wettelijke omschrijving van de wet heeft plaats gevonden. De NOVW vraagt tevens aan de ZNa of zij aan de partijen wil vragen om samen te werken met het veld zodat 9

10 gezamelijk in goed overleg kan worden gekeken welke wondproducten wel of niet moeten worden vergoed. Hierop heeft geen enkele reactie plaats gevonden! MED. LEGAL 4 januari 2013 Mr. Dr. B. van der Kamp, advocaat die de rechtszaak heeft gevoerd ten aanzien van een individuele leverancier geeft de volgende uitleg ten aanzien van vonnis, dat is aangespannen door een leverancier, waarvan het middel op niet vergoeden was gezet. Artikel 11 van de Zorgverzekeringswet De zorgverzekeraar heeft tegenover verzekerden een zorgplicht, die zodanig wordt vorm gegeven, dat de verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht heeft op prestatie bestaande uit: a. de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft, of b. vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede desgevraagd activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten. Het krachtens de Zorgverzekeringwet te verzekeren risico omvat onder meer de hulpmiddelenzorg (artikel 10, onder d van de Zvw). Deze zorg omvat de bij ministeriële aangewezen, functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen (artikel 2.9, eerste lid, Besluit zorgverzekering). Deze ministeriële regeling is de Regeling Zorgverzekering. De in de Regeling Zorgverzekering aangewezen hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming als omschreven in artikel 2.15 (artikel 2.6, eerste lid, onderdeel h van de Rvz). Het gaat daarbij onder andere om verbandmiddelen toe te passen bij een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen is aangewezen (artikel 2.15, onderdeel j, Rvz) In artikel 2.1 tweede lid, Besluit zorgverzekering is bepaald dat de inhoud en omvang van de zorg of diensten, mede wordt bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij het ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. Het CVZ heeft naar aanleiding van een door een individuele zorgverzekeraar aan hem voorgelegde uitspraak van 29 juni het standpunt ingenomen dat als verbandmiddel in ieder geval kunnen worden 10

11 aangemerkt: producten voor wondverzorging en preventie met als functie reiniging, vochtabsorptie, afdekking en fixatie. CVZ geeft hierbij aan: Bij aanvang van de behandeling is het vaak niet duidelijk hoe lang deze gaat duren. In de praktijk ligt de grens tussen langdurig gebruik en niet langdurig gebruik tussen 2 à 3 weken en 2 maanden. ***Er is geen algemene gebruikstermijn en dus ook geen harde grens voor langdurig, vastgesteld door CVZ. Op basis van de uitspraken is duidelijk dat de beoordeling steeds aan de hand van de individuele situatie moet gebeuren. Om deze reden verdient het de voorkeur om de indicatie als uitgangspunt te nemen, aldus CVZ. (Uitspraken ( )) In april 2011 heeft om die reden de werkgroep Verbandhulpmiddelen het ZN formulier samengesteld. De vraag blijft hierbij of dit aan ZN is, daarnaast roept het formulier veel vragen op? (zie gedeelten ZN formulier en gewijzigd ZN formulier) Taak CVZ Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ ) is belast met de taken die hem bij of krachtens de wet of internationale overeenkomst zijn opgedragen (artikel 58, derde lid Zvw) Het gaat daarbij samengevat om de volgende taken bedoeld in artikel 11 Zvw en artikel 64/65 Zvw: het bevorderen van eenduidige uitleg van aard, inhoud en omvang van de prestaties, geven van richtlijnen aan de zorgverzekeraars (art. 64) het geven van voorlichting, over de aard, inhoud en omvang van de prestaties, (11), aan zorgverzekeraars, zorgaanbieders en burgers ( art. 65 /65) het desgevraagd aan de minister rapporteren over voorgenomen beleid inzake aard, inhoud en omvang van de prestaties, (art. 11) het gevraagd en ongevraagd aan de minister signaleren van feitelijke ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van de aard, inhoud en omvang van de prestaties (11), dan wel vergoeding van die of diensten. Directie Zorgverzekeraars Nederland (nieuwsbrief site) 23 januari 2013 De directeur van Zorgverzekeraars Nederland, de heer P. Hasekamp geeft op de site van ZN aan dat de rechter op 18 januari heeft bepaald dat zorgverzekeraars zelf, zoals wettelijk is geregeld, kunnen bepalen welke middelen als verbandmiddelen kunnen worden aangemerkt, en ze uit dien hoofde 11

12 moeten vergoeden. De rechter oordeelde volgens de heer P. Hasekamp echter dat zorgverzekeraars zelf verantwoordelijk zijn, waarbij de adviezen van het CVZ, het adviesorgaan van de minister, een belangrijke rol hebben om de eenduidige uitleg van de wettelijke aanspraken door de zorgverzekeraars te bevorderen. Een discussie over het al dan niet vergoeden van een middel is een kwestie tussen een verzekeraar en een verzekerde. Er is wat dat betreft ook geen bijzondere motiveringsplicht naar een producent van een middel. 24 januari 2013 In reactie op deze stelling van de heer Hasebroek op de site van ZN heeft de NOVW het volgende aan hem medegedeeld: De feiten liggen echter heel anders. De NOVW vindt dat de heer Hasekamp niet een juiste weergave geeft van het vonnis. De rechter heeft alleen de wet gehanteerd, zij had geen andere mogelijkheid, aangezien de wet niet was aangepast aan de huidige tijd van wondzorg. Ook werd niet vermeldt dat in november 2010 afspraken waren gemaakt met VWS, CVZ, NZa en ZN en dat de gegroeide verstrekkingenpraktijk zou worden gedoogd (vonnis) totdat er een nieuwe wet zou zijn. Hieruit blijkt dat zorgverzekeraars wel degelijk op de hoogte waren dat CVZ dit wilde aanpassen en zij niet wenste te wachten.. De NOVW heeft de heer Hasekamp gewezen op de risico s voor patiënten en de daarbij behorende behandelingen en de verantwoordelijkheden van zoals vermeld in de Gedragscode goed verzekeraarschap en heeft wederom aangegeven dat het veld totaal niet is betrokken bij het wel of niet vergoeden van producten, die van belang zijn voor wondgenezing van complexe wonden.. De NOVW vindt absoluut niet dat het een kwestie is tussen verzekeraar en een verzekerde over het al dan niet vergoeden van een middel. Het gaat tussen patiënt en behandelaar en niet tussen patiënt en verzekeraar. De overheid bepaalt op voorstellen van CVZ wat in de basisverzekering wordt opgenomen. Verzekeraar dient te vergoeden wat wordt gesteld in de basisverzekering. Als laatste heeft de NOVW aangegeven dat het niet past dat een directeur van Zorgverzekeraars Nederland zich zo publiekelijk uitlaat over een overwinning en dat wij mogen verwachten dat hij bescheidenheid en respect toont voor een dergelijke zaak en dat we mogen verwachten dat de verschillen van inzicht in goed overleg plaats vinden. Directie Zorgverzekeraars Nederland (antwoord de heer P. Hasekamp) 12

13 23 januari 2013 Volgens de heer Hasekamp lopen de standpunten zeer uiteen, het lijkt hem in dit stadium het verstandigste hierbij te laten. Met inachtneming van deze verschillen van inzicht is het niettemin zeer wel denkbaar dat in een later stadium weer contact plaatsvindt tussen ZN, de bij ZN aangesloten verzekeraars, en de NOVW. De verschillen van inzicht kunnen dan aan de orde komen. 27 februari 2013 De NOVW heeft hierop teleurstellend gereageerd en geeft aan dat de NOVW een officiële beroepsorganisatie is voor wondprofessionals en ZN zijn verantwoordlijkheid ontloopt. Dat standpunten ver uiteenlopen is geen probleem maar de NOVW vindt dat het wel van belang is dat ZN de contacten moet onderhouden en serieus moet omgaan met het veld. Het geeft wel aan hoe ZN aankijkt tegen een beroepsorganisatie. NZa 27 februari 2013 Nza regaeert op de brief van 21 december en komt tot de conclusie dat het feit dat zorgverzekeraars doorgaan met hun vergoedingenbeleid op grond van oud definities niet op voorhand wil zeggen dat daarvoor de gecontracteerde zorg onvoldoende is. De NZa heeft tot op heden geen signalen ontvangen dat de zorgplicht voor wat betreft de wondzorg op enig moment in gevaar kwam. Enkel op grond van ons bericht vindt NZa daarom dat niet gesteld kan worden dat het handelen van zorgverzekeraars leidt tot schending van de zorgplicht. 27 februari 2013 De NOVW is het daar uiteraard niet mee eens aangezien het NZa voorbijgaat, dat het hier niet alleen maar gaat om mondige patiënten maar een gemiddelde leeftijd hebben van 62 jaar en dat de wondzorg wel degelijk in gevaar komt. Daarbij geeft de NOVW nogmaals aan dat afspraken niet zijn nagekomen en dat CVZ veel te lang doet over het aanpassen van de wet en daardoor de basis niet goed heeft geregeld waarop wondprofessionals moeten werken. Overheidsorganisatie dienen daar juist goed mee om te gaan. 13

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN Eindrapportage EINDRAPPORTAGE VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN P.A.H. van Mierlo van den Broek M ANP Dr. H.E.W. de Laat M ANP Nijmegen 29 juni 2012 Inhoudsopgave Begrippenlijst

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Medisch Beoordelingstraject bij letselschade Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Mr. A. Wilken Prof. Mr. A. J. Akkermans Prof. Mr. J. Legemaate ii Colofon

Nadere informatie

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade Medisch Beoordelingstraject bij letselschade Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Mr. A. Wilken Prof. Mr. A. J. Akkermans Prof. Mr. J. Legemaate Colofon Uitgever:

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

256 Rapport. Pakketadvies 2008

256 Rapport. Pakketadvies 2008 256 Rapport Pakketadvies 2008 Rapport Pakketadvies 2008 Op 14 april 2008 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 256 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS, GEZONDHEIDSGEGEVENS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie zorgverzekeraars in relatie

ZORGVERZEKERAARS, GEZONDHEIDSGEGEVENS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie zorgverzekeraars in relatie ZORGVERZEKERAARS, GEZONDHEIDSGEGEVENS EN PRIVACY Verkennend onderzoek bij drie zorgverzekeraars in relatie tot het Addendum en het Protocol materiële controle Onderzoeksrapport College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2015006196 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24278 6 augustus 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011. Rapportnummer: 2011/123 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centrum indicatiestelling zorg uit Driebergen. Datum: 21 april 2011 Rapportnummer: 2011/123 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf Managementsamenvatting 3 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen Rapport Jaarverslag 2007 Op 15 maart 2008 uitgebracht aan de minister van VWS Publicatienummer Uitgave Volgnummer Afdeling College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Over leven. in de medische letselschadepraktijk

Over leven. in de medische letselschadepraktijk Het slachtoffer van letselschade Over leven in de medische letselschadepraktijk Een onderzoek naar de positie van de patiënt en de rol van de ketenpartners tijdens de afhandeling van een medische letselschadezaak

Nadere informatie

2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode

2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode LSA 23 letselschadeperspectief 16-04-12 14:28 Pagina 35 2 De Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade Een globaal overzicht van inhoud en afwegingen Mr. A. Wilken* 2.1 Inleiding Het

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie