Inhoudelijk Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Inhoudelijk Jaarverslag 2014 Samengevat: een warm jaar met nu en dan wat onweer en enkele stormachtige perioden of zeer koude dagen, hier en daar wat neerslag, maar vooral ook veel zon.

2 Januari 2014 De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormale hoge gemiddelde temperatuur en normale waarden van het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur. 1 Het jaar 2014 start meteen met een indrukwekkende agenda voor de komende maanden. In de voorbije maanden werd een mogelijke fusie of integratie van de GA-centra (gespecialiseerd arbeidsonderzoek) voorbereid. Nu is het proces uitgetekend, de eerste grote lijn vastgelegd. We kiezen voor een sterk inhoudelijk verhaal en laten het proces hiervoor ondersteunen vanuit een waarderende visie. We schakelen ook externe specialisten in om de juridische en financiële aspecten te ondersteunen. Het dagelijks bestuur van GTB houdt de selectiegesprekken met de provinciale coördinatoren. Ondertussen loopt het maandelijks overleg met de integratie-verantwoordelijken door. In een open sfeer bespreken we alle stappen en vorderingen, alle vragen komen op tafel. Januari is ook de maand waarin we stilstaan bij onze instroommethodiek. Via een werkgroep experimenteren we in alle provincies met een versnelde instroomprocedure. Het is duidelijk dat niet alle vragen inzake instroom en wachttijden hiermee kunnen opgelost worden, maar medewerkers én klanten ervaren ook positieve aspecten van een meer activerende, kort-op-de-bal aanpak. Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe structuren of erkenningen. Maatwerk staat op de agenda voor de komende maanden. GTB investeert mee in de ontwikkelingen en bereidt de medewerkers goed voor op wat komen zal. Voor ons is de nieuwe taal heel belangrijk die hierbij zal gehanteerd worden: ICF (het door de wereldgezondheidsorganisatie ontwikkelde International Classification of Functionalities). Het is een andere kijk, een ander kader waarin talenten en leerof werkpunten van mensen verwoord worden. We willen ervoor zorgen dat al onze medewerkers deze nieuwe taal leren en geven hiervoor de kans aan een 8-tal medewerkers om de opleiding tot erkend lesgever bij de WHO te volgen samen met enkele VDAB-collega s. Op het interne overleg wordt stilgestaan bij het leerbeleid. De inwerkmethodiek van onze medewerkers wordt verfijnd en goed uitgeschreven en we denken na over een betere algemene structuur van intern leren, vorming en opleiding. We zoeken hierin ook een evenwicht tussen de provinciale inspanningen en de Vlaamse inzet. Ook in het kader van de integratie van 11 externe organisaties zal het leerbeleid mee in de focus moeten komen. In Januari 2014 hebben de leden van het dagelijks bestuur van GTB de vzw SuEm.be opgericht. Een nieuwe partnerschapsstructuur die in het verlengde van de 1 Bron: KMI, 2

3 internationale beweging voor supported employment ook in Vlaanderen en misschien zelfs in heel België, initiatieven wil nemen om het belang van de werkvloer in het hele domein van training, begeleiding en bemiddeling prominent in de agenda s te krijgen van verschillende actoren. Ons initiatief kreeg onmiddellijk erkenning van de Europese vereniging voor supported employment (European Union for Supported Employment of E.U.S.E.) en heeft als structurele partners ondertussen VDAB, FeGOB, Groep Maatwerk en GTB als leden. Februari 2014 De laatste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge gemiddelde windsnelheid, aan abnormaal hoge gemiddelde temperatuur en door normale waarden van het neerslagtotaal en de zonneschijnduur. De integratie van 11 GA-organisaties is niet alleen een grote managementoperatie, het is in de eerste plaats ook een ingrijpende beweging voor heel wat medewerkers. In de maand februari bezoeken we een eerste keer alle GA s, we schetsen een beeld van het proces, we bieden een inzicht in de verschillende stappen, luisteren naar heel veel vragen en proberen eerste antwoorden te formuleren. We doen dit rond de drie centrale assen die we in onze procesagenda hebben uitgezet: het inhoudelijke, het medewerkersperspectief en het meer algemeen juridisch kader. We vragen de medewerkers ook om zich mee te engageren in het proces en starten later op de maand de eerste werkdagen op. In deze werkdagen denken we in een ruime groep (GA- en GTB medewerkers, VDAB- en GOB-collega s en vertegenwoordigers van de gebruikers) na over de gewenste dienstverlening voor de toekomst. Hert wordt een open dialoog die heel wat bruikbare aanzetten oplevert voor de verdere ontwikkelingen. Het uitgeschreven klantenperspectief 2017 en medewerkersperspectief 2017 vormen ook vandaag nog uitgangspunt voor de nieuwe invullingen en afstemming van de werking. De ICF-opleidingen lopen nu op volle toeren in alle provincies, we besluiten om ook de nieuwe collega s mee te nemen in het bad. Het is leuk om vast te stellen dat er vanuit hun federatie ook al gewerkt is in een project rond ICF. De collega s van de GOB (gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentra) bouwen hun vernieuwde federatie (FeGOB) verder uit. We hebben er een goede gesprekspartner aan. We staan met hen zowat maandelijks stil bij de grote, en soms kleine, thema s op het vlak van tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap. We bespreken opnieuw onze globale nota waarin de (samen)werking is uitgetekend. We staan stil bij de evoluties binnen VDAB, bij RIZIV, bij het Vlaamse beleid. We zoeken afstemming inzake projecten, loopbaanbegeleiding en onderwijs bijvoorbeeld. 3

4 Het thema werkgeversbenadering is vorig jaar prominenter op de agenda gekomen. Na een eerste analyse en voorbereidende gesprekken hebben we een rondetafel georganiseerd met een ruime groep stakeholders. Nu willen we de ideeën en voorstellen hiervan verder vorm geven. Eén van de eerste inzichten is dat we voortaan over werkgeversdienstverlening spreken. De werkgevers zijn een belangrijke medespeler om de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap te versterken. We besluiten om dit thema provinciaal ook verder op te nemen en te starten met kleine nieuwe initiatieven naar onze omgeving. Maart 2014 De eerste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk hoge zonneschijnduur, een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur, een uitzonderlijk neerslagtekort en een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid. Terwijl het inhoudelijk werk rond de integratie van de GA-diensten steeds verder loopt en we stilaan zicht krijgen op de rijke deskundigheid en inzet van methodieken, realiseren we ons ook dat de komende maanden zeer sterk zullen ingekleurd worden door allerlei zeer concrete en pragmatische vragen inzake medewerkers, statuten, erkenningen, gebouwen, financies, enzovoort. Een fusie is duidelijk niet enkel een technische operatie. Een belangrijke mijlpaal voor deze maand is het aanduiden van de mensen die mee verantwoordelijkheid zullen opnemen voor het geheel van de nieuwe organisatie, ofwel via een Vlaamse staffunctie ofwel via de provinciale kernteams. We organiseren hiervoor selecties en kunnen naar het einde van de maand een beloftevolle puzzel neerleggen met namen en functies die we vanaf nu ook meenemen in het beleidsoverleg binnen GTB. De vernieuwing wordt hierdoor al een stap concreter. Tegelijkertijd zijn we aan het cijferen met inkomsten en uitgaven, met personeelskosten en werkingsmiddelen, met cijfers uit het verleden en soms wat verontrustende getallen over de toekomst. We bezoeken hiervoor alle locaties en proberen dit heel open en eerlijk in kaart te brengen. We zullen de rapporten van deze bezoeken naast de gegevens van de audits van onze bedrijfsrevisor leggen en hopen op die manier een sluitend budget te kunnen opbouwen. Management van verandering betekent ook voortdurend jezelf in vraag durven en kunnen stellen en nadenken over de eigen structuur. Met dagelijks bestuur en management staan we stil bij de huidige structuur van GTB en onderzoeken we of deze structuur klaar is voor de schaalvergroting die nu wel heel binnenkort op ons afkomt. Uit de analyse komen enkele heel waardevolle, maar soms niet zo eenvoudige, werkpunten naar voor: de brug tussen stafwerking of ontwikkelingswerk en management, de inhoud en positie van het managementoverleg in relatie tot de opdracht van de algemeen directeur en het 4

5 dagelijks bestuur, de verdere uitbouw van de provinciale kernteams, de afstemming en samenhang met de ondersteunende diensten, het belang van de implementatiefase in vernieuwingen. Het zijn stuk voor stuk thema s die niet alleen in 2014 op de agenda zullen staan, het zijn ook thema s die zorgen voor boeiende en bindende nieuwe gesprekken. De afspraken die we maken worden ook meteen ingevoerd en blijken toch positieve stappen te zijn. Maatwerk, ICF en onderwijs blijven de inhoudelijke agenda in de trajectwerking kruiden. Stilaan wordt ook duidelijk dat trajectbegeleiding de komende periode een nieuwe invulling zal krijgen. In de eerste VDAB-experimenten inzake iedereen bemiddelaar en SMP+ (sluitend maatpak) herkennen we zaken die in onze instroomexperimenten ook al aanwezig waren. In elke provincie sluiten we aan bij één van de VDAB-pilootwerkingen en kunnen mee ervaring opdoen in een (nog) meer activerende aanpak van werkzoekenden. Op 27 maart is er een zeer geslaagde DUO-dag. Het oorspronkelijk door GTB genomen initiatief is uitgegroeid tot een blijver voor een ruimer netwerk. Bedrijven bieden werkzoekenden uit onze doelgroep de kans om gedurende één dag een (droom)job te proeven. Deze werkzoekenden geven de bedrijven en collega s de kans om een talentvolle groep potentiële werknemers te ontdekken. En onze begeleiders ervaren ieder jaar opnieuw de unieke verhalen die ontstaan als men het toch probeert. In Vlaanderen waren 500 mensen aan de slag in 480 bedrijven, Wallonië deed voor de tweede maal mee en zorgde voor 75 geslaagde matchings. Vanaf volgend jaar gaan we voor een Belgisch concept. April 2014 De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door zeer abnormaal hoge waarden van de gemiddelde temperatuur, een zeer abnormaal laag neerslagtotaal, een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid en een normale waarde van de zonneschijnduur. Het integratieproces voor de GA s vormt ook in deze maand de hoofdbrok van onze agenda s. We doen een tweede ronde naar iedere bestaande organisatie en geven de eerste antwoorden op vragen inzake inhoud (op basis van de werkdagen) en statuten. We bundelen de binnenkomende gegevens en krijgen stilaan een beter zicht op de aanwezige medewerkers (iets meer dan 130), op de concrete werking en op de Vlaamse budgettering. De nieuwe kernteams zijn aan de slag en bereiden zich voor om straks met een volledig nieuw team te gaan werken. We hebben ervoor gekozen om op vlak van management geen bijkomende of andere structuren op te zetten: we blijven werken in provinciale afdelingen en regionale teams. We ervaren van bij de start heel wat 5

6 creativiteit en boeiende dialoog in de provincies: men bereidt teamdagen voor, men zoekt naar afstemming en ontmoeting tussen medewerkers,. De vele veranderingen brengen ons ook rond de tafel met VDAB. Via het structureel overleg met de afdelingen dienstverlening en regie, proberen we ook bij onze subsidiegevers een goed zicht te geven op het integratieproces en proberen we de moeilijkste thema s ook meteen te bespreken: het financieel kader, de soms onduidelijke opdracht of vraagstelling, de ruimte om toekomstgericht en liefst samen de werking van het onderzoeksluik te verduurzamen en te verbeteren. Er is grote openheid hiervoor bij VDAB, we zoeken samen naar oplossingen en zijn samen bereid om hiervoor soms ook moeilijke zaken bespreekbaar te maken. Vrij snel wordt ook duidelijk dat in onze werking alles toch ook met alles samenhangt, gelukkig maar! De veranderingen waar we aan begonnen zijn passen eigenlijk in een veel ruimer veranderingstraject dat ook invloed zal hebben op andere aspecten van de werking van GTB en wellicht ook van VDAB en de partners. Het is een mooie uitdaging die voor ons ligt. Eén van de nieuwe ondersteunende structuren waar we samen met VDAB in en aan werken is de online toepassing van Mijn Loopbaan. We willen al onze medewerkers volop op dit instrument laten werken zodat uitwisseling van gegevens met alle relevante partners gefaciliteerd wordt én dat de gebruikers zelf ook maximaal toegang krijgen tot een vergelijkbaar instrument zoals alle andere werkzoekenden. Een stap vooruit opnieuw in het inclusief denken. VDAB betrekt GTB bij de uitbouw van dit systeem vooral ook vanuit de kennis en ervaring die GTB heeft opgebouwd met de MEA-server (multi-elementen-advies) waarop in een vertrouwelijke omgeving met een hoge mate van respect voor privacy en met toelating van de klant gegevens konden worden weggeschreven. GTB stimuleert de medewerkers om maximaal met dit instrument te werken en zorgt ook voor opleiding, intervisie en coaching op dit vlak. Mei 2014 De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormale hoge gemiddelde windsnelheid en normale waarden van het neerslagtotaal, de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur. Het RIZIV-verhaal waarin samen met VDAB en de collega s van de GOB s sedert een tweetal jaar nieuwe kansen worden geboden aan mensen die omwille van ziekte niet (meer) hebben kunnen werken, komt toch in een stroomversnelling. We bereiken steeds meer mensen, de contacten in de provincies met de collega s van de mutualiteiten (de adviserend geneesheren) worden intensiever en we vinden in overleg met de centrale diensten van de mutualiteiten steeds betere oplossingen voor de grote en kleine vragen uit de dagelijkse praktijk. De inzet van 6

7 twee vertegenwoordigers van de mutualiteiten is hierin een nieuwe en belangrijke stap. We bouwen steeds meer letterlijke en figuurlijke bruggen tussen twee sectoren die eigenlijk te veel naast elkaar werkten. Via middelen van het ESF (Europees Sociaal Fonds) kunnen we in elke provincie trouwens kleine pilootacties opzetten inzake bruggen bouwen. We zijn steeds meer overtuigd dat deze nieuwe piste die aansluit bij internationale bewegingen inzake recovery en rehabilitatie, ook in onze (samen)werking een structurele plaats kan innemen. Een andere wat vernieuwende piste die we via GTB hebben kunnen verkennen betreft de ondersteuning van werkzoekenden met een arbeidshandicap die stappen willen zetten als zelfstandige. Het lijkt wel een beetje een vergeten piste of zeker een té vaak over het hoofd gezien perspectief. De ervaringen die we hebben in de pilootfase overtreffen eigenlijk onze verwachtingen die op voorhand waren gesteld. We verzamelen een hele rij zeer positieve verhalen in een kleine brochure waarin we de mensen zelf aan het woord laten. Ook het Vlaams agentschap ondernemen, die het project meefinanciert, merkt onze positieve ervaringen op en maakt het mogelijk om het project te verlengen: Z²O blijft met andere woorden bestaan en wordt verder uitgerold. Wij hebben in GTB lang nagedacht over de meting van de tevredenheid van de medewerkers. Niet omdat dit ons niet interesseert, of omdat we bang zijn voor de resultaten, maar omdat we niet echt een goede methodiek vonden die aansluit bij de meer omvattende visie die we ten aanzien van onze medewerkers proberen te hanteren: open, korte afstanden, be- en aanspreekbaarheid. Samen met de leden van het comité voor veiligheid en preventie en de interne werkgroep kwaliteit werden enkele modellen verkend. We hebben niet gekozen voor een objectieve, anonieme vragenlijst waarin mensen via invulformulieren of online enquêtes hun mening kwijt kunnen. We hebben wel gekozen voor een bijna speelse methodiek waarin mensen, kleine teams, met elkaar in gesprek gaan en samen een bijna letterlijke foto maken van het team en, via samenvoeging, een foto van de hele organisatie. Dit vraagt wat meer tijd en wat meer voorbereiding ook soms, maar we vinden dat het beeld dat hier uit komt rijker is. In de vijf provincies organiseren we dagen van dialoog en spel op basis van het welzijnskompas dat ooit in het kader van ESF werd ontwikkeld door de groep Tabor. Ondertussen lopen de voorbereidingen voor de integratie van de GA-medewerkers verder, en zoals in elke goede sport wordt er bij het naderen van de aankomst wat nerveuzer opgetreden, wat getrokken en geduwd soms ook. De klok loopt en we voelen bij GTB dat we nooit een 100% zicht zullen hebben op de hele achtergrond en opbouw van de werking van de GA s die we gaan integreren. Toch voelen we even goed dat alle partners hun best doen om ieder onderdeel goed voor te bereiden en over te dragen. Het is een beetje spannend nu en dan! 7

8 Juni 2014 De eerste maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de temperatuur, het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur. Op 6 juni organiseren we een medewerkersdag voor alle bestaande GTBmedewerkers en alle medewerkers die binnenkort zullen overkomen naar GTB. We proberen de dag goed te verzorgen en nodigen ook de vroegere bestuurders van de GA s uit en enkele belangrijke partners. Toch ligt de klemtoon van de dag op een positieve boodschap naar al onze medewerkers. We zijn fier op de nieuwe organisatie en engageren ons om de werking verder uit te bouwen. De vedetten van de dag zijn Filip Kowlier en Fons Leroy die elk op hun manier sterke boodschappen brengen. De basis voor het nieuwe GTB is gelegd. In de loop van de maand wordt in iedere organisatie nog een algemene vergadering belegd en worden contracten ondertekend tussen GTB en elke overdragende vzw. Per provincie wordt op vraag van VDAB ook nog een nieuwe provinciale samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee komt een einde aan een zeer intensieve periode van voorbereidingen en onderhandelingen. Op de algemene vergadering wordt de integratie ook helemaal goedgekeurd en via een aangepaste begroting voor de tweede jaarhelft definitief opgestart. Juli 2014 De tweede maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal hoge neerslaghoeveelheid, normale waarden van de temperaturen, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid. Op 1 juli is het nieuwe GTB definitief een feit. Uiteindelijk zijn 138 medewerkers overgekomen van 11 GA s. De vakantie die voor de deur staat brengt enige rust en biedt een beetje aanlooptijd. De nieuwe medewerkers kunnen ook kennismaken met enkele bijzondere opties of kansen binnen GTB: we denken hierbij aan onze overeenkomst voor ecologisch vervoer met Cambio en Bike To Work. De werkgroep ecologie is een ware ambassadeur voor de promotie van een meer milieugerichte mobiliteit. 8

9 Het is ook heel belangrijk dat VDAB op de raad van bestuur van 2 juli het hele integratieproces goedkeurt en alle erkenningen aan GTB overdraagt. Meteen staan alle lichten op groen en VDAB kan op zeer korte termijn het noodzakelijke administratieve proces hiervoor afronden: in de loop van juli ontvangen we reeds de eerste voorschotten voor het nieuwe kwartaal. Een sterk werkende overheidspartner! Voor het management en de kernteams volgt nog een belangrijke opdracht. In een beleidstweedaagse staan we de eerste dagen van juli nog eens stil bij de noodzakelijke aanpassingen en structuur en werking. In een ontspannen, maar toch intensieve sfeer, wordt met elkaar gepraat, naar elkaar geluisterd en meteen ook nieuwe afspraken gemaakt. Augustus 2014 De laatste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een zeer abnormaal lage waarde van de gemiddelde temperatuur en een abnormaal lage zonneschijnduur. De gemiddelde windsnelheid was zeer abnormaal hoog en het neerslagtotaal abnormaal hoog. Begin augustus worden alle medewerkers, ook de nieuwe, op tijd en correct betaald. Het is ook voor de mensen van de ondersteunende diensten een welgekomen orgelpunt van enkele zeer drukke maanden waarin iedereen zich mee heeft ingezet om het nieuwe proces tot een goed einde te brengen. De voorstellen en afspraken van de beleidstweedaagse worden nogmaals getoetst en in effectieve besluiten omgezet. Vanaf 1 september zal GTB een beetje anders gaan werken. We hopen hiermee in staat te zijn om met minimale structuuraanpassingen toch een maximaal inhoudelijk vernieuwend proces verder tot een goed einde te brengen. De aflijning tussen directie en managementteam in relatie tot de staf en de versterkte positie van de provinciale kernteams zijn onze nieuwe uitdagingen. We staan stil bij het thema netwerking. We brengen in beeld hoe en met wie we nu samenwerken. We leggen hier nieuwe klemtonen in en bevestigen de vertrouwde partnerschapsvisie en samenwerking met VDAB, met FeGOB, met de partners zorg en empowerment, met toekomstige maatwerkbedrijven en partners arbeidszorg. We staan ook stil bij de verantwoordelijkheden rond dit domein en beklemtonen vooral dat iedere medewerker mee verantwoordelijkheid draagt inzake samenwerking en netwerking. In een drietal provincies hebben we al enkele jaren een goed lopend aanbod rond loopbaanbegeleiding. Na de vernieuwde aanpak hiervoor vanuit de Vlaamse regering, kiezen we aanvankelijk voor een samenwerking met FeGOB in een 9

10 gezamenlijk project Loopbaanclick. Wij voelen echter dat de nieuwe structuren en voorwaarden die het Vlaamse beleid hiervoor heeft uitgewerkt aan onze doelgroep voorbij schieten. Via de integratie van de GA-diensten hebben we ook het project Inzicht overgenomen dat zich ook als loopbaanbegeleidingsdienst aanbiedt. Het is een thema dat we verder zullen moeten onderzoeken en misschien aanpassen: we bereiken onze doelgroep en onze doelen niet meer. September 2014 De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal lage neerslaghoeveelheid, een abnormaal hoge gemiddelde gemiddelde temperatuur, een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid, en een normale waarde van de zonneschijnduur. September is een beetje onze beleidsmaand. We bestuderen grondig de plannen van de nieuwe Vlaamse regering en proberen ook te luisteren naar de eerste aanzetten voor de nog te vormen federale beleidsplannen. Vooral het federale luik inzake samenwerking tussen RIZIV en gezondheidszorg enerzijds en de sector tewerkstelling anderzijds verdient onze aandacht. We zien in beide beleidsevoluties vragen en kansen om de werking voor mensen met een arbeidshandicap -of misschien beter met een arbeidsbeperking- verder uit te bouwen en te verbeteren. Met VDAB en FeGOB gaan we onder andere hierover ook in gesprek. We beseffen dat er nu weer besparingen op ons zullen afkomen en dat het geen evidentie zal blijven om de nodige middelen voor de begeleiding van mensen uit de kansengroepen te kunnen blijven inzetten, laat staan ze te kunnen uitbreiden. Samenwerking zal hierbij meer dan ook nodig zijn. We maken ons zorgen over de context waarin we de begroting van 2015 zullen kunnen opmaken en zijn vooral ook dankbaar dat we hierover met VDAB in gesprek kunnen gaan. De resultaten van een grote tevredenheidsmeting van de klanten van GTB zijn verwerkt en worden besproken. De gemiddelde tevredenheid van onze klanten blijft bijzonder hoog. We scoren opnieuw ruim boven de 90%. Toch staan we ook stil bij enkele pijnpunten, sommige die zelfs al voor de tweede maal terugkeren: de toegankelijkheid en privacy van onze locaties, de wachttijden en de communicatie met de klant bij vervanging of afwezigheid van de begeleider. Deze thema s worden opnieuw onderwerp van focusgroepen en komen op de agenda van elk provinciaal kernteam. De nieuwe medewerkers van GTB zoeken stilaan hun weg in de voor hen nieuwe organisatie. Veel concrete vragen gaan nu over het eigen statuut, de MDT-werking, de positie van masters en van dokters,. Het is goed dat deze vragen gesteld en besproken worden, want ook deze elementen zullen mee moeten genomen worden in de opbouw van het toekomstige budget. 10

11 Oktober 2014 De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoge waarde van de gemiddelde temperatuur en normale waarden van het neerslagtotaal, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid. In oktober krijgen we een mooie kans om te luisteren naar het verhaal van Rachel Perkins, een Engelse collega die we via het Europees netwerk rond supported employment hebben leren kennen. Zij brengt haar verhaal als begeleider én gebruiker van de dienstverlening aan mensen met een psychische problematiek. Het is bijzonder waardevol en inspirerend voor de mensen die bij GTB en bij de partners werken in de activeringsprojecten (TAZ en DAZ). Het is een toegenomen problematiek die ook maatschappelijk meer en meer op de voorgrond treedt. Ook vanuit het RIZIV steunt men vernieuwende projecten rond vermaatschappelijking van de zorg (artikel 107 en psychosociale revalidatie-centra), waar GTB nauw op betrokken wil worden. We doen inspanningen om in elke regio mee te kunnen participeren in deze netwerken en die waar mogelijk ook effectief te ondersteunen. We bespreken deze tendens met het RIZIV en krijgen waardering voor de opstelling als bruggen bouwer die we hierin opnemen. Rachel Perkins houdt ons vooral een spiegel voor, waardoor we zeer goed weten dat we wel op de goede weg zijn, maar dat er ook nog heel wat uitdaging voor ons ligt. Zoals we vorige maand konden stilstaan bij de tevredenheidsmeting van de klanten, krijgen we nu de verwerking van het welzijnskompas op ons overleg. Ook hier krijgen we een positief beeld: mensen werken graag bij GTB. Men waardeert de open en flexibele opstelling en de gedrevenheid van GTB voor een maatschappelijk belangrijk doel. Belangrijkste opmerking is dat dit veel vraagt van de medewerkers. De resultaten worden per provincie verder overgebracht en zullen aanleiding zijn tot vervolggesprekken en acties. Na enkele moeizame maanden zoeken en proberen in het kader van loopbaanbegeleiding, kiezen we ervoor om ons engagement binnen Loopbaanclick stop te zetten en volop te kiezen voor het project Inzicht. Ook hier sluiten we samenwerking niet uit, maar het blijkt een sterker merk te zijn. Toch zal de naamkeuze op zich niet volstaan, we willen nog enkele maanden verder opvolgen, maar bereiden alvast een beleidsnota voor. Nu de integratie van de vroegere GA-werking een feit is willen we verder uitzoeken hoe we het inhoudelijk verhaal verder kunnen schrijven. We overleggen met VDAB en vragen om toekomstgericht samen te kunnen nadenken over vragen en verwachtingen, over aanbod en methodiek, over samenwerking en afstemming, over visie en beleid. 11

12 November 2014 De laatste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal laag neerslagtotaal, door een abnormaal hoge gemiddelde temperatuur en zonneschijnduur en door een normale waarde van de gemiddelde windsnelheid. VDAB nodigt ons uit om samen na te denken over de toekomst van onze organisatie, de inzet van onze medewerkers, de bredere beleidscontext en afstemming. In een open werkgroep met collega s van VDAB (regie en dienstverlening), van FeGOB en van de gebruikers wordt open gediscussieerd. We zoeken overeenkomsten, we staan stil bij te verwachten tendensen en mogelijke beleidslijnen voor de werking. De voorbereiding van de begroting voor 2015 is geen sinecure. VDAB kan nog geen definitief zicht geven over de te verwachten besparingen en de projecten. Vooral de onzekerheid over de voortzetting van de onderwijsexperimenten in de transitietrajecten door GTB en GOB weegt, ondanks de prioriteitstelling vanuit de Vlaamse regering voor jongere schoolverlaters én voor mensen met een arbeidshandicap. Het is bijzonder frustrerend voor de medewerkers en omkadering die dagelijks kan vaststellen hoe goed dit project werkt en hoe enthousiast dit nu door alle BUSO-scholen wordt onthaald. Dat men nooit sant in eigenland is wordt ook hier opnieuw bewezen; de GTB-werking in het kader van transitie wordt opgepikt door de Amerikaanse federatie voor rehabilitatie en daar in een belangrijke studie als voorbeeld van goede praktijk beschreven. VDAB doet een bijzondere inspanning om samen met ons oplossingen te vinden zodat we het project kunnen continueren. Eén van de elementen die het ook moeilijk maken om een goede én sluitende begroting op te maken is het feit dat de overgenomen medewerkers van de vroegere GA s met andere en meestal hogere loonschalen werken als GTB. We bespreken dit heel open met de vakbond en proberen tot een gedeeld voorstel te komen dat lonen (en een deel vakanties) harmoniseert, maar vooral ook wat beperkt. We willen op die manier ontslagen vermijden, zelfs in tijden van ernstige besparingen. Ondertussen evalueren we onze projecten rond instroom en merken we vooral op dat deze projecten stilaan aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen inzake iedereen bemiddelaar bij VDAB. We besluiten dan ook om ons hierop te gaan richten. Aan de andere kant van het spectrum krijgen we opnieuw zicht op het uitstroomonderzoek waaruit blijkt dat de crisis blijkbaar in een vertraagd effect toch ook onze doelgroep treft, de cijfers dalen geleidelijk. Toch blijft GTB vrij vlot de opgelegde resultaatsafspraken met VDAB behalen. Via de werkgroep communicatie proberen we met de toch nog positieve cijfers inzake uitstroom de pers te halen. Dit blijkt helemaal geen evidentie en opnieuw blijkt dat er modewoorden bestaan: als we depressie in onze titel opnemen halen we toch een dubbele pagina in De Standaard. In de werkgroep communicatie wordt 12

13 nagedacht over een vernieuwing of verfrissing van ons communicatiebeleid. Met enkele externe deskundigen (her)bekijken we onze basiswaarden, onze visie en missie. We wachten niet op de resultaten van dit project om toch al enkele folders en de website te actualiseren en de onderzoekswerking hierin een plaats te geven. De nieuwe federale regering heeft bij haar aantreden enkele maatregelen aangekondigd die het stelsel van tijdskrediet en loopbaanonderbreking wat moeten inperken. Het is meteen de start van een wat chaotische periode waarin heel veel mensen vragen hebben en alsnog proberen om het eigen statuut veilig te stellen. Onze administratie en personeelsdienst draait overuren en slaagt erin om alle dossiers te verwerken. Het is een zoveelste bewijs van de kracht van ondersteunende diensten in een organisatie als GTB. Ook de mensen van ICT hebben niet stilgezeten in deze maanden. Alle ICT-systemen werden aangepakt en aangepast aan de nieuwe realiteit; een organisatie met bijna 140 extra medewerkers: mailadressen en postbussen, hard en software, uitbreiding van servers, versterking van de hulp-lijn en de voorbereiding van een nieuwe eigen tikklok worden uitgewerkt. Boekhouding en financies zijn uiteraard sterk betrokken op de budgetopbouw en de aanpassing van de analytische opvolging. Maand na maand krijgen we overzichten van de actuele personeelsuitgaven. Men ontwikkelt en verfijnt project-opvolgsystemen voor de financiële afhandeling van Europese projectdossiers. Mensen aan onthaal en secretariaat zetten zich mee in om iedere klant vriendelijk te onthalen, om iedere partner goed door te geven of te contacteren, om flexibel om te gaan met de nieuwe collega s en de nieuwe locaties. Het is een mooi bewijs van de (soms onzichtbare) kracht van de ondersteunende diensten in een dynamische organisatie als GTB. 13

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be Jobcentrum vzw jaarverslag 2014 www.jobcentrum.be "Mijn ontslag was een geluk bij een ongeluk" Marc is 50 jaar. Hij werkte jarenlang als loodgieter. In oktober vorig jaar verdween de grond van onder zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING DOSSIER 1 DIVERS EN DUURZAAM Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en re-integratie of retentie van personen met een verworven

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in Compaan

Duurzaam ondernemen in Compaan Duurzaam ondernemen in Compaan Jaarverslag 2013 1 Compaan is de merknaam voor Job & Co vzw Con Brio vzw Duet cvba-so Compaan stelt alles in het werk Jobcoaching, opleiding en werkervaring tewerkstelling

Nadere informatie

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling

Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013. Aanbeveling Brussel, 2 mei 2006 020506_Aanbeveling Implementatie ESF 2007-2013 Aanbeveling Betreffende de bijdrage van Vlaanderen aan het Nationaal Strategisch Referentiekader met betrekking tot de implementatie van

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG?

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK BIJ ARBEIDSZORGMEDEWERKERS Masterproef voorgelegd tot het

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011

Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011 Jaarverslag Oikonde Mechelen 11 Inhoudstafel Personeelsnieuwtjes Zwangerschappen 1,, Een historisch moment voor pleegzorg! Samenwerking met psychiater Wim Vanmechelen ZIeZO-project 4 Visieontwikkeling

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010 Foto: Eric Vercammen 2010 Inhoud Edito 3 Sociale dienst: jaar 3 - uitwerking beleidsplan 2008-2010 4 Provinciale werking 9 Fondsenwerving, communicatie en sensibilisatie 14 Projecten 19 Sociaal MS-fonds

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie