JOMED N.V. nr vraag antwoord. Intercompany leningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOMED N.V. nr vraag antwoord. Intercompany leningen"

Transcriptie

1 JOMED N.V. De beantwoording van onderstaande vragen is naar beste weten verricht. Bedacht moet worden dat feiten en omstandigheden, in het bijzonder dewelke betrekking hebben op specifieke situaties bij een of meer JOMED-dochtervennootschappen, zich (inmiddels hebben) kunnen wijzigen als gevolg waarvan de beantwoording van onderstaande vragen op dit moment dan wel in een later stadium niet of minder juist kan blijken te zijn. Bepaalde hieronder verstrekte informatie is vertrouwelijk van aard, zolang deze nog niet is geopenbaard via de daartoe geëigende wegen, Curatoren vertrouwen erop dat de vragenstellers de aan hen verstrekte informatie op hun beurt vertrouwelijk zullen behandelen zolang die informatie niet is geopenbaard. nr vraag antwoord Intercompany leningen 1 Het lijkt erop dat bijlage 5(c) bij het verslag van 30 september 2003 niet de meest recente lijst met intercompany leningen die aan haar dochtervennootschappen zijn verstrekt bevat. Deze lijst dient alsnog openbaar gemaakt te worden. Voorts lijkt deze bijlage niet de actuele lijst met dochtervennootschappen die een vordering op Jomed N.V. hebben te bevatten. Deze actuele lijst dient eveneens alsnog openbaar gemaakt te worden. Hoe zijn deze vorderingen van de dochtervennootschappen ontstaan? 2 Welke maatregelen zijn er genomen om de rechten van Jomed N.V. met betrekking tot de intercompany leningen die zij heeft verstrekt aan haar dochtervennootschappen uit te oefenen en veilig te stellen? Volgens een mededeling van de heer Cederbrant van 21 januari 2003 bedroegen deze leningen meer dan EUR Zijn er schuldeisers van de dochtervennootschappen betaald voordat deze dochtervennootschap haar intercompany leningen aan Jomed N.V. heeft De lijsten bij het verslag van 30 september 2003 waren op dat moment de meest recente lijsten en zijn in augustus/september 2003 met hulp van PwC opgesteld. De lijst van vennootschappen die een vordering op JOMED N.V. stellen te hebben is op de verificatievergadering nog aangevuld. De aard van de vorderingen is in de lijsten beschreven en waar nodig gedurende de verificatievergadering toegelicht (mede als gevolg van vragen gesteld door schuldeisers). In het kader van de standstill-overeenkomsten met de banken zijn deze vorderingen tot 30 juni 2003 niet door JOMED N.V. geïncasseerd. Nadien is binnen de JOMED-groep een interne standstill afgesproken in de vorm van een wind down protocol. Dit document is als annex 1 bijgevoegd. Curatoren laten de intragroep-verhoudingen analyseren en doen terzake op een later moment verslag. Geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Ja, als gevolg van het feit dat JOMED-dochtervennootschappen hun bedrijfsactiviteiten (enige tijd) asd\09\100429\openbare verslagen\appendix 3e verslag\vragen JOMED N.V. v5.6

2 2/19 afgelost? Zo ja, welke, voor welk bedrag en waarom? 4 Zijn er dochtervennootschappen van Jomed N.V. die vorderingen hebben ingediend terwijl de intercompany leningen die zij van Jomed N.V. hebben ontvangen nog niet volledig zijn afgelost? Zo ja, welke dochtervennootschappen en voor welke bedragen? Zijn deze vorderingen voorwaardelijk toegelaten of betwist of betaald? 5 Aan welke dochtervennootschappen heeft Jomed N.V. bedragen doorgeleend en welke bedragen zijn dat? Zijn er bedragen doorgeleend na 23 januari 2003, en zo ja, welke? Op basis van welke gegevens hebben de bewindvoerders het verantwoord geacht bedragen aan de dochtervennootschappen door te lenen? Welke zekerheden hebben de dochtervennootschappen aan Jomed N.V. verschaft om de terugbetaling van de leningen te waarborgen? Indien geen zekerheden zijn verstrekt, geef aan waarom dit niet is gebeurd. 6 In paragraaf 4. van het openbaar verslag van 30 september 2003 wordt vermeld dat verschillende dochtervennootschappen van Jomed N.V. in staat van faillissement verkeren dan wel overwegen hun eigen faillissement aan te vragen, en dat, indien er na het afwikkelen van de schulden, uiteindelijk een positief saldo overblijft, dit saldo aan Jomed N.V. toekomt. Maken de intercompany leningen die Jomed N.V. aan deze dochtervennootschappen heeft verstrekt onderdeel uit van de schulden die afgelost zullen worden hebben voortgezet (denk aan leveranciers, werknemers, belastingen e.d.). De betaalde bedragen blijken uit de boekhoudingen van de desbetreffende JOMED-dochtervennootschappen. Curatoren hebben deze - uit de aard der zaak - niet te hunner beschikking. Ja, bijv. JOMED, Inc. en JOMED GmbH. Deze vorderingen zijn betwist. Een en ander is reeds ter sprake geweest tijdens de verificatievergadering, waarbij de vragenstellers aanwezig waren (zie derhalve verder het p.-v. van de verificatievergadering). De vraag is tijdens de verificatievergadering, mede door overhandiging van de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 (bijgevoegd als annex 2), beantwoord (zie 1.2. i en ii), De redengeving voor de doorlening is toen ook aan de orde geweest. De achtergrond van deze doorlening was dat de directie van JOMED GmbH het niet langer verantwoordelijk achtte om producten aan JOMED Benelux S.A. of JOMED AG te leveren zonder onmiddellijke betaling. Deze vennootschappen zijn daartoe vervolgens door JOMED N.V. in staat gesteld. Was dit niet gebeurd, dan zou de productie van JOMED GmbH zijn gestagneerd (lees: opgehouden) en faillissement zijn gevolgd. Er zijn geen zekerheden verstrekt, onder meer vanwege de 'negative pledge' van ING Bank N.V. Doorfinanciering was op dat moment gerechtvaardigd in verband met het vooruitzicht dat bestond op herfinanciering van de totale schuldenlast van JOMED N.V. Ja. Echter in sommige landen (bijvoorbeeld Duitsland) kunnen intragroep-vorderingen in een insolventiesituatie worden achtergesteld bij de vorderingen van andere schuldeisers. Bovendien kunnen tegenvorderingen (blijken te) bestaan.

3 3/19 voordat wordt vastgesteld of er een positief saldo overblijft? Indien dit niet het geval is, waarom worden de schuldeisers van de dochtervennootschappen bevoorrecht ten opzichte van Jomed N.V. als schuldeiser en, uiteindelijk, de schuldeisers van Jomed N.V.? Verkoop van activa 7 Welke criteria zijn gehanteerd bij de verdeling van de opbrengsten van de verkoop van activa aan Abbott en Volcano, nu in het rapport van 30 september 2003 onder 1.1 het volgende staat: "Bij de voortgang van de afwikkeling van de JOMED Groep wordt beetje bij beetje de omvang van de bezittingen en schulden en de onderlinge samenhang tussen de verschillende JOMEDgroepsvennootschappen duidelijk. Gezien het grote aantal intragroeptransacties in het verleden, de talloze financiële kruisverbanden en de vele ongewisheden bij de afwikkeling van de JOMED-groep dient voorzichtigheid te worden betracht bij de analyse van de hierna verschafte informatie". Meer in het bijzonder dient de informatie met betrekking tot de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten die verkocht zijn in het kader van de Abbotttransactie openbaar gemaakt te worden. Merendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Abbottt en Volcano hebben geen intragroep-vorderingen of -schulden overgenomen. De intragroep-relaties zijn dus niet van belang geweest bij deze verdeling. De verdeling is schriftelijk verantwoord door CSFB. Deze verantwoording is aangehecht als annex 3. Zodra de opbrengst van de Volcano-transactie bekend kan worden gemaakt, zal deze informatie openbaar worden gemaakt. 8 Zijn er bedragen betaald vanuit de escrow rekening die in het kader van de Abbottt-transactie is geopend? Zo ja, welk bedragen en aan wie? Welk bedrag resteert er thans nog op de escrow rekening? Geen JOMED N.V.-aangelegenheid. De escrow-rekening is een door een notaris bij Baker & McKenzie, Amsterdam aangehouden bankrekening waarop bedragen worden geadministreerd ten behoeve van JOMED-dochtervennootschappen, niet JOMED N.V. De curator in het faillissement van JOMED International AB heeft het aan deze vennootschap toekomende deel (± 11 miljoen) opgevraagd en uitbetaald gekregen. De curator in het faillissement van JOMED Benelux S.A. overweegt het aan deze vennootschap toekomende deel (± 3,2 miljoen) op te vragen; een en ander is afhankelijk van de haalbare interest-opbrengsten. JOMED AG heeft uit het aan deze

4 4/19 9 Onder 2.4 van het verslag van 30 september 2003 wordt vermeld: "Betalingen uit de tot stand gebrachte escrow-rekening kunnen slechts worden verricht met toestemming van de curatoren (m.u.v. wanneer een rechthebbende JOMED Groep-vennootschap failleert, in welk geval de benoeming van een locale curator als voldoende waarborg mag worden gezien voor een ordentelijke afwikkeling ter plaatse)." Hoe wordt gewaarborgd dat alleen bedragen aan de curatoren van dochtervennootschappen worden betaald die daadwerkelijk aan de betreffende dochtervennootschap toebehoren? vennootschap toekomende deel een bedrag van 6 miljoen opgevraagd en uitbetaald gekregen. De escrow overeenkomst is aan de vragenstellers ter beschikking gesteld. Ingevolge de verkoopovereenkomst met Abbottt behoren de daarin genoemde bedragen, als respectieve koopsommen voor de door hen verkochte activa, toe aan de verschillende JOMEDdochtervennootschappen. Mochten hierbij inaccurate aannames zijn gemaakt, waarvan curatoren als ook de kopers tot nu toe niet is gebleken, dan zal dit tot onderlinge verrekeningen (in de intragroepvorderingen en -schulden-sfeer) aanleiding kunnen geven. Overige onderwerpen 10 De curatoren dienen aan te geven hoe de eerste beoordeling van de levensvatbaarheid van Jomed N.V. is gemaakt. Op basis van welke documenten is deze beoordeling gemaakt? Uit het verslag blijkt niet dat het vooruitzicht bestond dat de schuldenaar na verloop van tijd zijn schuldeisers zou kunnen bevredigen. Bij gebreke van een dergelijk vooruitzicht dienen bewindvoerders een verzoek ex artikel 242 Fw. te doen of althans te overwegen. Waarom is een dergelijk verzoek niet later (voor 2 mei 2003) alsnog gedaan? Iedere verantwoording terzake ontbreekt. Het bedoelde vooruitzicht bestond eruit dat de schuldeisers van JOMED N.V. door de destijds beoogde herfinanciering integraal (!) konden worden voldaan. 11 In paragraaf 4.22 van het verslag van 30 september 2003 wordt een schikking beschreven. Op basis van welke overwegingen is geconcludeerd dat deze schikking redelijk is? Hoe is de verdeling van de opbrengst over de partijen vastgesteld, en welke personen waren bij de schikking betrokken? Deze concept-schikking zal in de schuldeisersvergadering op 24 oktober 2003 worden besproken. Een van de vragenstellers heeft daarin zitting. De schuldeiserscommissie is bij uitstek bedoeld om curat oren terzake van advies te dienen (vgl. art. 78 Fw.). 12 In hoeverre zijn de curatoren nagegaan of de schuldeisers die hun vordering ter Dit is nog niet in detail nagegaan. Daar waar curatoren in dit stadium

5 5/19 verificatie hebben aangemeld of wier vorderingen reeds zijn voldaan betrokken zijn (geweest) bij de vermeende frauduleuze activiteiten van Jomed N.V. of een van haar dochtervennootschappen? In het geval de curatoren zulks zijn nagegaan, wat zijn tot nog toe hun bevindingen? reeds aanleiding zagen hiermee rekening te houden, zijn ingediende vorderingen betwist. In het in de komende (vermoedelijk 12) maanden uit te voeren oorzaken-onderzoek zal uiteraard aan de gestelde vraag aandacht worden besteed. 13 De curatoren hebben medegedeeld dat Jomed N.V. garanties heeft verstrekt aan derden voor bepaalde betalingsverplichtingen van haar dochtervennootschappen ter zake van sale and leaseback transacties betreffende de IVUS consoles. Waarom zijn de garanties verstrekt en wat houden ze in? Heeft Jomed N.V. (een gedeelte van) de opbrengsten ontvangen van de sale and leaseback transacties? Zo ja, hoeveel en op basis waarvan is dit bedrag tot stand gekomen? Waren of zijn er voormalige of huidige schuldeisers van dochtervennootschappen van Jomed N.V., of groepsmaatschappijen van zodanige schuldeisers, betrokken bij deze transacties? Zo ja, zijn hun vorderingen betaald, erkend of betwist? Zie tevens onder 12. Alle betrokken vorderingen zijn betwist. Meer duidelijkheid zal (moeten) ontstaan uit de te voeren renvooiprocedures en het oorzaken-onderzoek. 14 Zijn er sinds 2 mei 2003 schulden of verplichtingen afgelost door Jomed N.V. of een van haar dochtervennootschappen? Zo ja, waarom? Zijn al deze aflossingen vermeld in bijlage 3 bij het verslag van 30 september 2003? 15 Bijlage 3 bij het verslag van 30 september 2003 lijkt geen 'cash' bedragen te vermelden anders dan de banksaldi van de rekeningen die door de curatoren worden beheerd. Heeft Jomed N.V. thans of had zij op enig moment na 23 januari 2003 andere bankrekeningen met een positief saldo? Zo ja, wat is het huidige saldo daarvan en wat is het verschil met het saldo per 23 januari 2003? Gedeeltelijk geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Wat betreft JOMED N.V. - en voor zover het boedelschulden betreft - zij verwezen naar de genoemde bijlage 3 bij het tweede openbaar verslag van 30 september Wat betreft JOMED-dochtervennootschappen geldt dat sowieso schulden zijn afgelost omdat Abbottt en Volcano bepaalde schulden hebben overgenomen en verder is het curatoren bekend dat verschillende JOMED-dochtervennootschappen verplichtingen (bijv. belastingschulden alsook de kosten van ingeschakelde adviseurs ) hebben moeten voldoen. Er zijn curatoren geen andere bankrekeningen ten name van JOMED N.V. bekend met een positief saldo.

6 6/19 16 De boedel van Jomed N.V. heeft blijkens het verslag van 30 september 2003 onder 2.1 de nakoming van verplichtingen tot vrijwaring die bepaalde dochtervennootschappen zijn aangegaan jegens hun bestuurders, gegarandeerd. Over welke dochtervennootschappen gaat het en over welke bestuurders? Wanneer zijn de garanties gegeven? Wat stond daartegenover voor Jomed N.V.? Hoeveel reserveert Jomed N.V. of houdt zij in van uitkeringen in het kader van deze latente verplichtingen? 17 Wij zouden graag de volgende informatie openbaar gemaakt zien: Het gaat in beginsel om alle JOMED-dochtervennootschappen voorzover deze niet het onderwerp van een locale insolventieprocedure zijn. De vrijwaring door de JOMEDdochtervennootschappen en de garantie door JOMED N.V. waren nodig om de betrokken bestuurders, voor wie geen dekking onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bestond/bestaat, zover te krijgen dat zij niet zouden aftreden maar nog de nodige noodzakelijke werkzaamheden zouden blijven verrichten. Indien ten tijde van een toekomstige uitkering terzake geen vorderingen zijn ingediend, zal geen reservering worden gemaakt. (i) de "Wind Down Agreement"; Zie annex 1. (ii) het rapport van KPMG forensic accountants. Curatoren zijn van mening dat openbaarmaking van dit rapport niet in het belang van de boedel is. Het rapport bevat informatie ten aanzien van personen die door curatoren aansprakelijk zijn of worden gesteld. Door hen nu inzage te geven in deze informatie kan de positie van de boedel worden geschaad. Vragen van de Funds verslag van 10 maart Blz. 3 sub 1.5 en blz. 8. Vermeld is dat een aantal banken kredietfaciliteiten ter beschikking heeft gesteld "aan Jomed N.V. en/of haar dochtervennootschappen". Een specificatie (i) welke bank en (ii) welke bedragen aan (iii) welke Jomed-vennootschappen hebben geleend, ontbreekt. Voorts wordt niet vermeld of de bedoelde leningen waren gegarandeerd door Jomed N.V. of door andere Jomed-vennootschappen, en zo ja, (i) welke leningen (ii) voor welke bedragen en (iii) door welke vennootschappen. Daarnaast wordt niet vermeld of voor de bedoelde leningen zakelijke zekerheden Deels geen JOMED N.V. aangelegenheid. Primair zij verwezen naar de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 onder I.1 (annex 2). In het kader van het oorzaken onderzoek zullen curatoren de rol van de banken en de ontwikkeling van het bankkrediet voor en tijdens de surseance van betaling trachten te analyseren.

7 7/19 waren verstrekt door Jomed N.V. of door andere Jomed-vennootschappen, en zo ja, (i) welke zakelijke zekerheden (ii) voor welke leningen (iii) voor welke bedragen en (iv) door welke vennootschappen. Ook ontbreekt informatie over in hoeverre bij de EUR 17 miljoen rekening is gehouden met deposito's die op surseancedatum nog niet verrekend waren. Had Jomed N.V. enig saldo op enige bankrekening op het moment dat de voorlopige surcéance van betaling werd verleend, en in het bevestigende geval, hoeveel bedroeg dit saldo? Alle voorgaande informatie dient openbaar gemaakt te worden. 19 Blz. 4 sub 1.7. (i) Waarom heeft Jomed N.V. zekerheidsrechten aan Edwards verstrekt en waarom hebben de dochtermaatschappijen voor wie het geld grotendeels bestemd was dat niet gedaan? Vanwege het feit dat (a) geen andere zekerheden beschikbaar waren en (b) Edwards juist het Mitral Valve Repair System wilde kopen, is dit actief aan Edwards verpand. (ii) Welke octrooirechten zijn aan Edwards verpand en vervolgens verkocht? Mitral Valve Repair System (23 octrooien/ -aanvragen in 13 registratiegebieden). (iii) Op basis van welke waarderingen is de koopprijs van de aan Edwards verkochte octrooien tot stand gekomen? Wie heeft de taxatie verricht en om welke bedragen ging het (taxatierapporten ontbreken)? Zie de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 onder I.2.vi. Er was geen ander bod. Er is geen externe taxatie gemaakt. (iv) Geef een toelichting waarom Edwards tot zekerheid voor haar vordering een optierecht kon krijgen op de octrooien in combinatie met een pandrecht? Zonder nadere toelichting lijkt een zodanige transactie in strijd met artikel 3:235 BW te zijn. Edwards heeft een lening verstrekt waarvoor zekerheid is verstrekt in de vorm van een pandrecht op het Mitral Valve Repair System. Nadien heeft Edwards besloten het Mitral Valve Repair System te kopen. De (hogere) koopsom is deels verrekend met het (veel lagere) bedrag van de lening als gevolg waarvan het pandrecht is komen te vervallen. Van enige vorm van uitwinning van het verstrekte pandrecht is geen sprake geweest. Het gaat hier om de aflossing van een boedelschuld.

8 8/19 (v) Hoe zijn de middelen (bedragen) die als gevolg van de genoemde overeenkomst vrijkwamen aangewend? Op basis van welke prognoses? 20 blz. 7 sub 2.2. Hier is een opsomming van belangrijke activa opgenomen. De volgende informatie dient openbaar gemaakt te worden: Zie ook onder 19 (iv). De koopsom is als volgt aangewend: (a) 88.67,20 naar JOMED GmbH wegens verkochte voorraad en machines en (b) ,80 naar JOMED N.V. voor het Mitral Valve Repair System zelf, waarvan een bedrag van ,93 reeds eerder als lening was verstrekt. Het na verrekening met die lening resterende bedrag (ca. 13,7 miljoen) is op de door curatoren aangehouden faillissementsrekening ontvangen. (i) "Vorderingen op dochtervennootschappen": een specificatie van vorderingen van Jomed N.V. op de dochtervennootschappen per 10 maart 2003; Het is boekhoudtechnisch niet mogelijk om exact per iedere verslagdatum de gevraagde gegevens te verstrekken. Zie ook onder 49 hierna. (ii) "Vorderingen op derden": een specificatie van vorderingen van Jomed N.V. op derden per 10 maart 2003; (iii) "In kas": Gegevens omtrent middelen (bedragen) die indirect ter beschikking staan. Aangezien Jomed N.V. dochtermaatschappijen is gaan financieren, behoort tot de verantwoording ook een verslag omtrent de eigen middelen waar die dochters over konden beschikken. 21 blz. 7-8 sub 2.3. De volgende informatie dient openbaar gemaakt te worden: JOMED N.V. bezat op genoemde datum, naar weten van curatoren, slechts één op dat moment concreet bestaande vordering op een derde, te weten de uiteindelijke aandeelhouders van JOMED Canada, Inc. De grondslag en verdere details terzake van deze vordering waren toen amper bekend, doch zijn dat inmiddels wel geworden. Geen JOMED N.V.-aangelegenheid. JOMED N.V. heeft éénmaal gelden geleend aan JOMED Benelux S.A., welke zijn aangewend voor aankopen van producten van JOMED GmbH en JOMED AG om deze beide laatste vennootschappen van fondsen te voorzien om hun productie te kunnen continueren. Beide vennootschappen hadden daartoe zelf geen voldoende (kas)middelen beschikbaar. (i) "Converteerbare leningen": melding wordt gemaakt van een lening Deze kwestie zal in (de aanloop naar) de renvooiprocedure aan de

9 9/19 van EUR 12 miljoen. Dit is kennelijk de lening van Getz. Heeft Jomed N.V. enige overeenk omst gesloten of anderszins afspraken gemaakt met Getz anders dan de overeenkomst met Getz van 21 februari 2000, en zo ja, welke? orde komen. Aangezien de vragenstellers deze vordering mede hebben betwist, zullen zij daarbij betrokken zijn. (ii) "Leasemaatschappijen": er is niets vermeld over het karakter van de lease. Gaat het om operational lease of om financial lease? Indien het om financial lease gaat, hoe groot is dan het belang van Jomed N.V. in de lease-goederen? Hoeveel bedragen de leasetermijnen en de management fees? Heeft Jomed N.V. enige lease-termijnen betaald? Zijn de geleasede goederen daadwerkelijk aangetroffen? Zie hiervoor onder 21 (i). 22 Geef informatie over de kosten/baten-analyse die is gemaakt gedurende de voorlopige surseance van betaling. Verstrek gegevens over de kosten op het niveau van Jomed N.V., en op het niveau van de door Jomed N.V. gefinancieerde dochtervennootschappen. Wat waren de resultaten over de eerste zes weken van de voorlopige surseance en de prognoses voor de nabije toekomst? In wezen wordt hier om verantwoording van het handelen van destijds bewindvoerders gevraagd. Curatoren zullen in een van de eerstvolgende openbare verslagen de resultaten van de eerste zeven maanden van 2003 trachten weer te geven. 23 Welke maatregelen zijn genomen om gedurende de voorlopige surseance van betaling de kosten te reduceren of de inkomsten te vergroten, behalve het ontslag van 400 medewerkers? Dit was indertijd een verantwoordelijkheid van de respectieve directies. Vragen van de Funds verslag van 1 juli Onder 1.3 van het verslag is vermeld dat op 4 april 2003 een tweetal dochtervennootschappen van Jomed N.V. (Jomed Benelux SA en Jomed Inc.) van een derde partij financiering voor een bedrag van EUR 5 miljoen hebben aangetrokken. Was daartoe een besluit van de aandeelhouder nodig of waren de bewindvoerders Zie de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 onder II.2 (annex 2) waar deze vraag reeds is beantwoord.

10 10/19 anderszins in staat deze beslissing te beïnvloeden? Er vanuit gaande dat bewindvoerders die beslissing konden beïnvloeden, waaruit blijkt dan de verantwoording van hun afwegingen? Werd het verhaal van Jomed N.V. voor eventuele vorderingen op deze vennootschappen beter? Liquiditeits- en rentabiliteitsprognoses dienen openbaar gemaakt te worden. 25 Onder 1.3 van het verslag wordt melding gemaakt van een aandeelhoudersvergadering op 28 april Wat is exact in deze vergadering besproken? Welke voorstellen zijn daar gedaan en door wie? Zie de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 onder II.3 (annex 2). 26 Onder 1.4 wordt melding gemaakt van de Abbottt-transactie. De volgende informatie dient verstrekt te worden: In zijn algemeenheid zij verwezen naar de begeleidende brief bij deze vragen- en antwoordenlijst. Uit deze brief volgt in welke mate de bewindvoerders/curatoren de vragenstellers betrokken hebben bij de beslissingen omtrent de verkoop van de activa van de JOMED groep. (i) Een gedetailleerde beschrijving van de transactie; Is in het bezit van vragenstellers. De vragenstellers beschikken over de transactiedocumentatie (de zogeheten Asset Purchase Agreement en the First Amendment to the Assset Purchase Agreement, tezamen de: "APA"). (ii) Een deugdelijke specificatie van de verkochte activa en een waardering daarvan; Grotendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Zie ook 26 (i) hiervoor; voor zover een en ander niet uit de APA blijkt, voert het te ver om alle transactiedocumentatie te openbaren; het betreft namelijk meer dan 500 overeenkomsten en documenten welke veelal ook vertrouwelijke informatie bevatten. Zie ook annex 3. (iii) Een verantwoording van de wijze waarop de koopprijs over de diverse vennootschappen is verdeeld; Zie annex 3. (iv) Deugdelijke informatie over het genoemde overbruggingskrediet; De leningsdocumentatie zit bij de APA en is dus destijds aan de vragenstellers ter beschikking gesteld. (v) Informatie over de hier genoemde gesecureerde leningen. Leningen aan wie? Wanneer verstrekt? Waardoor gesecureerd? Dit blijkt uit de leningsdocumentatie.

11 11/19 27 Onder 1.4 van het verslag wordt voorts melding gemaakt van een nieuwe standstill agreement. Welke middelen (bedragen) kwamen vrij op grond van deze overeenkomst op grond waarvan de banken hun kredietfaciliteiten weer ter beschikking stelden en er voorts mee instemden om in ieder geval tot 31 maart 2003 geen gebruik te maken van hun bevoegdheid om te verrekenen? Hoe zijn deze middelen aangewend? Op basis van welke afwegingen? Konden de dochtervennootschappen naast de gelden die binnenkwamen tevens beschikken over de bedragen die eerder verrekend waren? Zie de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 onder II.5 (annex 2). 28 Onder 1.4 van het verslag wordt voorts melding gemaakt van de acceptatie van een bod voor de IVUS en FM-bedrijfsonderdelen. Dit zal de Volcano-transactie zijn. De volgende informatie dient verstrekt te worden: In zijn algemeenheid zij verwezen naar de begeleidende brief bij deze vragen- en antwoordenlijst. Uit deze brief volgt in welke mate de bewindvoerders/curatoren de vragenstellers betrokken hebben bij de beslissingen omtrent de verkoop van de activa van de JOMED groep. (i) Een gedetailleerde beschrijving van de transactie; Is in het bezit van vragenstellers. De vragenstellers beschikken over de transactiedocumentatie. (ii) Een deugdelijke specificatie van de verkochte activa en een waardering daarvan; Grotendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Zie ook 28 (i) hiervoor en annex 3. (iii) Een verantwoording van de wijze waarop de koopprijs over de diverse vennootschappen is verdeeld; Zie annex Onder 1.4 van het verslag wordt melding gemaakt van intercompany verplichtingen van Jomed Inc. en de mogelijkheid dat Jomed Inc. een liquidatiesaldo aan Jomed N.V. zal kunnen uitreiken. Een deugdelijke berekening daaromtrent dient verstrekt te worden. Is inmiddels verstrekt in de vorm van de wind down analysis (zie bijlage 5 bij het tweede openbaar verslag van 10 september 2003). 30 Onder 2.1 van het verslag wordt melding gemaakt van een analyse door KPMG Accountants van de onregelmatigheden bij Jomed N.V. Details van die analyse ontbreken. Heeft KPMG geconstateerd dat er mogelijk fraude is gepleegd door Zie hiervoor onder 17 (ii).

12 12/19 Jomed N.V. of een van haar dochtervennootschappen of door (een) bestuurder(s) of commissaris(sen) daarvan? Zo ja, door wie is deze gepleegd en wat houdt deze fraude in? 31 Op 28 mei 2003 hebben de Funds U verzocht curatoren te bevelen een boedelbeschrijving en staat van baten en schulden te deponeren (als bedoeld in artikelen 94 t/m 97 Fw.). De curatoren hebben beloofd die in het eerste faillissementsverslag op te nemen. Dit verslag bevat echter niet een boedelbeschrijving en een staat van baten en schulden als in de wet voorzien. Deze informatie dient alsnog verstrekt te worden. Verder dient een overzicht van de activa en passiva van Jomed N.V. op de faillissementsdatum alsmede op de datum van het eerste faillissementsverslag verstrekt te worden alsmede een overzicht van de octrooi en/of octrooiaanvragen en hun waarderingen, intercompany-vorderingen en een overzicht van de schulden van de dochtervennootschappen en hun waardes. Deze beschrijving en waardering kan niet eerder worden verstrekt dan met het tweede openbaar verslag van 30 september 2003 (zie o.a. bijlage 5 aldaar). Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Verkoop van activa 32 Hoe zijn de opbrengsten uit de Volcano-transactie verdeeld? Zie annex 3. Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Stand van zaken Jomed Groep vennootschappen per ultimo september Mr. Zijderveld is benoemd tot curator van Jomed Distribution Centre B.V. en Jomed Benelux B.V., terwijl hij eveneens meewerkt in het faillissement van Jomed N.V. Levert dit geen tegenstrijdig belang op, en zo nee, waarom? Neen, het is in Nederland gebruikelijk om, vanuit een oogpunt van een efficiënte (d.w.z. voortvarende en kostenbesparende) afwikkeling van meerdere tot een groep van vennootschappen verbonden boedels,

13 13/19 34 Wat is de status van de vereffening van Jomed Tech. Services, ten aanzien waarvan de heer Cederbrant heeft aangegeven dat het een 100% dochtervennootschap van Jomed N.V. was? 35 Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Bijlage 4: Lijst van voorlopig erkende schuldeisers dezelfde curator te benoemen in de verschillende boedels. Dit zou anders (moeten) zijn in geval van (duidelijk op voorhand aanwezige) tegenstrijdige belangen. In het onderhavige geval is mr. Zijderveld geen curator van JOMED N.V., doch werkt hij wel nauw met curatoren samen. Curatoren en mr. Zijderveld zien op dit moment geen tegenstrijdig belang-situatie. Jomed Technical Services is de handelsnaam van Endosonics Europe B.V. Deze vennootschap bevindt zich in staat van faillissement; mr Zijderveld is tot curator benoemd. De - inactieve en bovendien lege - moedervennootschap geheten Endosonics Nederland B.V. zal eerdaags worden ontbonden. 36 Welk gedeelte van de claim van Jomed AG van EUR ,14 heeft betrekking op "vooruitbetaalde bedragen Jomed N.V." en welk gedeelte op de "regresvordering ING"? Een bedrag van ,14 heeft betrekking op "vooruitbetaalde bedragen JOMED N.V.". Het restant heeft betrekking op "regresvordering ING". De laatste is betwist. 37 Welke gedeelten van de "regresvordering ING" bij Jomed AG en Jomed Inc. staan open in vergelijking met het bedragen die nog openstonden op 2 mei 2003? Welke gedeelten van deze vorderingen zijn betaald? Hoe is vastgesteld tot op welke hoogte de dochtervennootschappen die betaalden hun eigen schulden betaalden? JOMED Inc. en JOMED AG betaalde op grond van een hoofdelijkheidsverklaring. Deze verklaring is in het bezit van vragenstellers. De regresproblematiek moet nog nader worden uitgezocht in de (aanloop naar) de renvooiprocedures). De schuld aan ING is voornamelijk ontstaan door opnames door JOMED Benelux SA. Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Bijlage 4: Betwiste vorderingen 38 Gedetailleerde informatie moet openbaar worden gemaakt met betrekking tot de transacties met de heer en mevrouw Wilson en Jomed N.V. of hun dochtervennootschappen, inclusief, doch niet beperkt tot, informatie met Deze kwestie zal in (de aanloop naar) de renvooiprocedure aan de orde komen. Aangezien de vragenstellers deze vordering mede hebben betwist, zullen zij daarbij betrokken zijn.

14 14/19 betrekking tot "change of control"-bepalingen of bepalingen van soortgelijke strekking. Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Diversen 39 Wat was de uiterste datum voor het indienen van vorderingen op grond van de bestuurdersaansprakelijkheids verzekering bedoeld in paragraaf 2.2 van het verslag en de (eventuele) verzekering die ter zake van de aansprakelijkheid van commissarissen is afgesloten? Is de informatie en de naam van het verzekeringsmaatschappij eerder verschaft aan derden, vóórdat deze informatie aan Promethean, via NautaDutilh, is verschaft in de week van 22 september 2003? Voor zover dat valt na te gaan, zijn er claims ingediend op grond van de bestuurdersaansprakelijk-heidsverzekering en de (eventuele) verzekering die ter zake van de aansprakelijkheid van commissarissen is afgesloten? Wat is het maximale bedrag van de dekking onder de bedoelde verzekeringen? De aansprakelijkheidsverzekering betrof een 'Directors & Officers and Company Liability Policy'. Op grond van deze verzekering waren zowel de bestuurders als de commissarissen verzekerd. De uiterste datum voor het indienen van vorderingen tegen commissarissen was 1 oktober Daarnaast was 30 juni 2003 de uiterste datum waarop een zogenaamde omstandighedenmelding kon worden gedaan. Op 26 juni 2003 is door curatoren namens Jomed N.V. ten behoeve van haar dochtervennootschappen een dergelijke omstandighedenmelding gedaan. Een dergelijke omstandighedenmelding houdt in dat wanneer de verzekerde zich bewust wordt van een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden binnen de Policy Period, deze gebeurtenis in de toekomst rederlijkerwijze zou kunnen leiden tot een vordering en hij dit tijdens de Policy Period óf binnen 90 dagen na afloop van die periode schriftelijk bij de verzekeraar meldt, zal iedere vordering die vervolgens uit die omstandigheden voortvloeit worden aangemerkt als een vordering die is ingediend bij verzekerde en gemeld bij de verzekeraar binnen de Policy Period. Geen informatie terzake van de 'Directors & Officers and Company Liability Policy' is verschaft aan derden voordat die informatie is verschaft aan Promethean anders dan algemene informatie (d.w.z. naam verzekeraar, contactpersoon, adres en polisnummer).

15 15/19 40 Er dient gedetailleerde informatie over het belastinggeschil met betrekking tot de Duitse dochtervennootschappen openbaar gemaakt te worden. Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Operationele activiteiten Curatoren hebben nog niet met de verzekeraar gesproken over de vraag of en zo ja hoeveel vorderingen er zijn ingediend. Het maximum-bedrag dat onder de 'Directors & Officers and Company liability Policy' is gedekt bedraagt 46 miljoen voor alle vorderingen tezamen gedurende de polisperiode. Geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Afgezien hiervan hebben curatoren begrepen dat de besprekingen met de Duitse belastingdienst zeer delicaat zijn, waardoor openbaring van deze informatie niet in het belang is van JOMED GmbH, en dus van JOMED N.V. als een van de grootste schuldeisers van JOMED GmbH en uiteindelijk dus ook de schuldeisers van JOMED N.V. 41 Welk bedragen denkt Jomed N.V. nog te moeten uitgeven gedurende het resterende deel van het faillissement? Zijn er daarbij bedragen die betaald moeten worden namens de dochtervennootschappen? Gezien de complexiteit en omvang van dit faillissement is het niet mogelijk hieromtrent nu prognoses te doen. 42 Zijn er sinds de aanvang van de voorlopige surseance van betaling schulden of verplichtingen afgelost door Jomed N.V. of een van haar dochtervennootschappen? Zo ja, voor welk bedragen en waarom? Zijn al de aflossingen vermeld in het verslag, en zo ja, waar? Merendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. JOMED N.V. heeft geen schulden (anders dan boedelschulden) van haarzelf of van een of meer van haar dochtercvennootschappen afgelost. 43 In paragraaf 2.1 van het verslag staat vermeld dat "de banken van de JOMED Group nagenoeg in zijn geheel zijn afgelost" onder andere omdat zij "zodanige zekerheidsposities hadden dat het voor de uitvoering van de genoemde transacties noodzakelijk was tot aflossing van hun posities over te gaan". Wat hielden deze zekerheidsposities in en wanneer zijn de zekerheden verstrekt? Deels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Als gevolg van de Abbottten Volcano-transacties zijn de banken (nagenoeg) integraal afgelost hetzij doordat de bancaire vorderingen zijn voldaan door de genoemde partijen hetzij doordat enkele JOMED-dochtervennootschappen, in ruil voor het vrijgeven van - de verkooptransacties blokkerende - zekerheden door met name één bank (ING), zelf hebben afgelost. Als gevolg van de aflossingen van ING kwamen ook de pandrechten die

16 16/19 Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Overige vragen rustten op een groot deel van de intercompany vorderingen te vervallen. 44 De volgende informatie dient verstrekt te worden: (i) kopieën van alle kredietovereenkomsten; De door de vragenstellers verzochte informatie is van een zodanig detailniveau dat curatoren menen dat openbaarmaking niet noodzakelijk is. Anderzijds zien curatoren niet in waarom zij gehouden zouden zijn aan individuele schuldeisers deze informatie te verstrekken. (ii) kopieën van alle "standstill agreements" anders dan de overeenkomst gedateerd 27 mei 2003; Zie hiervoor onder 44 (i). (iii) (iv) alle documenten betrekking hebbende op intercompany leningen; kopieën van alle documenten die relevant zijn voor de waardering van Jomed N.V. opgemaakt door Credit Suisse First Boston; Zie hiervoor onder 44 (i). Overigens deels ook geen JOMED N.V.- aangelegenheid. Thans zijn deze documenten niet aanwezig op het kantoor van curatoren. In het kader van het oorzaken onderzoek zal dit aspect aan de order komen. Zie hiervoor onder 44 (i). Zie ook annex 3. (v) kopieën van alle taxaties van aan Jomed N.V. toebehorende zaken opgesteld door externe consultants/experts, ander dan die van Nicola Pisano; Zie hiervoor onder 44 (i). Overigens merken curatoren op dat anders dan de memoranda opgesteld door CSFB, er weinig tot geen andere externe taxaties zijn gemaakt. (vi) alle overeenkomsten en andere documenten die betrekking heb- ben op verzekeringen, daaronder begrepen de verzekeringen ter dekking van de aansprakelijkheid van (huidige en voormalige) Zie hiervoor onder 44 (i).

17 17/19 bestuurders en commissarissen. Lijst van vragen zoals zijdens ADJO gesteld aan curatoren van Jomed N.V. tijdens de verificatievergadering van 2 oktober Ten tijde van de verificatie vergadering hebben curatoren aangegeven dat de verkoopobrengst voor de IVUS en FM business niet is geopenbaard omdat zij zich jegens Volcano Therapeutics hebben verplicht tot geheimhouding. Dit is onaanvaardbaar. Curatoren zullen schuldeisers inzicht moeten geven in de verkoopopbrengst. In het eerste rapport van 1 juli 2003 gaven curatoren nog aan dat de voor de boedel van Jomed N.V. beschikbare liquidatieopbrengst van Jomed Inc. als gevolg van de verkoop van de IVUS en FM business USD 8.5 miljoen zou bedragen. Kennenlijk is dit thans aanmerkelijk minder. Curatoren zullen gedetailleerd inzicht moeten geven in het verschil. Wat is de verkoopopbrengst van de Volcano transactie en hoe hoog is de vewachte liquisatieopbrengst van Jomed Inc.? Merendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. De verkoopopbrengst van de Volcano-transactie bedroeg aanvankelijk US$ 38,5 miljoen. Bij een naverrekening (in verband met een werkkapitaalgarantie zoals afgesproken in de verkoopovereenk omst) is in augustus 2003 het bedrag verlaagd tot US$ 36,7 miljoen. De verwachte liquidatieopbrengst van JOMED, Inc. is, zoals op 30 september 2003 gerapporteerd, ongeveer 3 miljoen. Curatoren kunnen op dit moment geen nieuwe schatting geven vanwege de nog aanwezige aanzienlijke onzekerheden. De opbrengst is lager dan op 1 juli 2003 gedacht vanwege (a) hogere kosten (een geruim aantal vorderingen is pas na 1 juli 2003 'opgedoken'), (b) een lagere opbrengst van de Volcanotransactie en (c) een lager dan verwachte opbrengstwaarde voor het zgn. Catheter Pump-ontwikkelingsproces. 46 In het eerste verslag van 1 juli 2003 geven curatoren een verdeling van de verkoopopbrengst van de Abbottt transcatie. De basis hiervoor ontbreekt echter en is nog steeds onduidelijk. Curatoren zullen schuldseisers hier meer inzicht in moeten geven. Dit geldt te meer nu van de verkoopopbrengst van de Abbottt transactie kennelijk niet meer dan EUR 5 miljoen aan de boedel van Jomed N.V. ten goede is gekomen. De verdeling van de verkoopopbrengst van de Volcano transactie is helemaal onduidelijk, anders dan de boedel van Jomed hier kennelijk een kleine USD 1 miljoen uit heeft ontvangen (blijkens het Curatoren hebben Volcano verzocht ermee in te stemmen dat de transactie-opbrengst wordt bekend gemaakt. Volcano heeft hiermee (nog) niet ingestemd. Merendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. De grondslag voor de verdeling van de verkoopopbrengsten van de Abbottt- en de Volcanotransacties blijkt uit de CSFB-stukken. Zie ook annex 3.

18 18/19 kasoverzicht bij het tweede verslag van 30 septmber). Wat is de basis voor de verdeling van de verkoopopbrengst van de Abbottt transactie (EUR 83 miljoen) en de verkoopopbrengst van de Volcano transactie? 47 Tijdens de verificatievergadering hebben curatoren aangegeven dat de kopers (Abbottt en Volcano) uitgebreid due dillegence onderzoek hebben verricht en dat uiteindelijk de besturen van de dochtermaatschappijen hebben verklaard dat de betreffende dochtermaatschappijen de eigendom hadden van de activa. Curatoren hebben geen inzicht verschaft op welke wijze zij één en ander hebben geverifieerd. Dit zullen zij alsnog moeten doen. Welk onderzoek hebben curat oren gedaan om zich er van te vergewissen dat de activa die zijn verkocht onder de Abbottt transactie en de Volcano transactie daadwerkelijk de eigendom waren van de betreffende dochtermaatschappijen (en niet van Jomed N.V.)? Geen JOMED N.V.-aangelegenheid. De slechts op de JOMEDdochtervennootschappen betrekking hebbende vraag is tijdens de verificatievergadering in gelijke vorm gesteld en reeds genoegzaam beantwoord. 48 Tijdens de verificatievergadering hebben curatoren aangegeven dat zij er alles aan doen om de vorderingen te incasseren. Zij hebben echter geen enkel inzicht verschaft wat zij zoal hebben gedaan. Nu de vorderingen op groepsmaatschappijen het belangrijkste actief van Jomed N.V. vormen zullen zij dit alsnog moeten doen. Welke actie hebben de curatoren ondernomen om de vorderingen op groepsmaatschappijen te incasseren (volgens de pro forma financial statements 2002 ruim EUR 100 miljoen)? Zie onder 2 hiervoor. 49 Tijdens de verificcatievergadering hebben curatoren hier geen antwoord op kunnen geven. Wat is het verschil tussen het totale bedrag aan vorderingen op groepsmaatschappijen zoals dat blijkt uit de pro forma financial statements 2002 (meer dan EUR 100) en uit PwC wind-down analysis (nominaal EUR 86.1 PwC heeft aanvankelijk noodgedwongen moeten uitgaan van wat de JOMED-dochtervennootschappen zelf verklaarden verschuldigd te zijn aan andere JOMED-dochtervennootschappen. PwC is thans doende de verschillen tussen de intragroep-verhoudingen te onderzoeken en zal hieromtrent in een later stadium rapporteren. Dan zal ook een

19 19/18 miljoen)? verklaring mogelijk zijn van het verloop van de rekening-courantstanden tot en met juli Curatoren hebben aangegeven dat de betaling aan Stibbe gerechtvaardigd was gezien de complexiteit van de zaak. Gezien het enorme bedrag zullen curatoren schuldeisers echter meer inzicht moeten geven. Het ligt voor de hand dat zij dit doen door middel van een getailleerde beschrijving van de werkzaamheden van Stibbe en overlegging van de urenregistratie van Stibbe. Tegen een gemiddeld uurtarief van EUR 250 zijn door Stibbe kennelijk meer dan uur aan de zaak besteed (uitgaande van een honorarium van EUR ex BTW). Bij een tijdsbesteding van 150 uur per maand betekent dit dat meer dan vier feeearners gedurende vier maanden full-time met de zaak bezig zijn geweest. Dit is ongeloofwaardig. Wat is de rechtvaardiging voor de betaling van ongeveer EUR aan Stibbe voor vier maanden werk tegen een achtergrond van een salaris voor bewindvoerders over dezelfde periode van ongeveer EUR ? De hoogte van de declaratie van Stibbe wordt verklaard door werkzaamheden terzake van onder andere: de juridische begeleiding van de verkoop van het Mitral Valve Repair System, behandeling van de fraude/strafrechtelijke aangiften, ontslagen/schorsingen, forensisch onderzoek, algemene advisering van bestuur en commissarissen op insolventie-, vennootschaps - en jaarrekeningenrecht -gebied en advisering/onderhandeling over een herfinanciering van JOMED N.V. tegen uitgifte van aandelen, waaronder ook begrepen de onderhandelingen tussen JOMED N.V. en de vragenstellers. De werkzaamheden waren zeer omvangrijk en intensief en hebben tevens in belangrijke mate in avond- en weekeinde-uren plaatsgevonden (ook al vanwege de telefonische contacten met de in New York verblijvende vragenstellers). De Brauw Blackstone Westbroek N.V. heeft namens een groep aandeelhouders een boedelvordering ingediend van 0.5 miljoen, waarvan ongeveer 0.4 miljoen wegens juridisch advies. Stibbe heeft, op verzoek van curatoren, aangegeven terzake van de herfinanciering ongeveer 0.25 miljoen te hebben gedeclareerd. Na ontvangst en bestudering van en overleg over de tijdspecificatie van Stibbe, hebben curatoren geoordeeld dat de declaratie van Stibbe gerechtvaardigd was door de hoeveelheid en de aard van de door haar verrichte werkzaamheden. Curatoren zijn van oordeel dat het te ver voert de urenspecificatie openbaar te maken.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015. Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands )

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015. Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands ) Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015 Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands ) De curatoren communiceren langs twee wegen met houders

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 van de curatoren van DSB Bank N.V. 17 november 2009 De openbare faillissementsverslagen van DSB Bank N.V. ( DSB Bank ) worden online beschikbaar gesteld

Nadere informatie

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPGAVE SYLLABUS INLEIDING INSOLVENTIERECHT I. INLEIDING II. GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT III. DE BETROKKEN PARTIJEN IV. DE POSITIE

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

Financieel verslag 31 december 2013

Financieel verslag 31 december 2013 Financieel verslag 31 december 2013 DSB Bank N.V. in faillissement Dick Ketlaan 1-15 1687 CD Wognum Nederland Postbus 70 1687 ZH Wognum Nederland Telefoon: (+31) (0)88 372 7500 Internet: http://www.dsbbank.nl

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014 juni 2014 NBA-handreiking 1126 NBA-handreiking 11xx Van toepassing op: Onderwerp De accountant die betrokken is bij juridische fusie en splitsing Datum: juni 2014 Status: Relevante regelgeving NBA-handreiking,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG 310000204/6288263_3 10000204/6288263_3 0000204/6288263_3 000204/6288263_3 00204/6288263_3 0204/6288263_3 204/6288263_3 04/6288263_3 4/6288263_3 /6288263_3 6288263_3 288263_3 88263_3 8263_3 263_3 63_3 3_3

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP.

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP. TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP. Curatoren : mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen, Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, telefoon:

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP Curatoren : mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen, Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, telefoon:

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

NADERE TOELICHTING OP VERZOEKSCHRIFT (EX ARTIKEL 1013 RV)

NADERE TOELICHTING OP VERZOEKSCHRIFT (EX ARTIKEL 1013 RV) Gerechtshof te Amsterdam Rolnummer: 200.127.525/01 Ingediend op 23 december 2013 NADERE TOELICHTING OP VERZOEKSCHRIFT (EX ARTIKEL 1013 RV) inzake het verzoek van: I. Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M

Nadere informatie

Villa Loggio Wine Estate Fund CV

Villa Loggio Wine Estate Fund CV PROSPECTUS INZAKE DE DOORLOPENDE UITGIFTE VAN PARTICIPATIES IN Villa Loggio Wine Estate Fund CV 20100312 Prospectus Villa Loggio Wine Estate final (2).DOC 12-3-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 1.1

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 maart 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie