JOMED N.V. nr vraag antwoord. Intercompany leningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOMED N.V. nr vraag antwoord. Intercompany leningen"

Transcriptie

1 JOMED N.V. De beantwoording van onderstaande vragen is naar beste weten verricht. Bedacht moet worden dat feiten en omstandigheden, in het bijzonder dewelke betrekking hebben op specifieke situaties bij een of meer JOMED-dochtervennootschappen, zich (inmiddels hebben) kunnen wijzigen als gevolg waarvan de beantwoording van onderstaande vragen op dit moment dan wel in een later stadium niet of minder juist kan blijken te zijn. Bepaalde hieronder verstrekte informatie is vertrouwelijk van aard, zolang deze nog niet is geopenbaard via de daartoe geëigende wegen, Curatoren vertrouwen erop dat de vragenstellers de aan hen verstrekte informatie op hun beurt vertrouwelijk zullen behandelen zolang die informatie niet is geopenbaard. nr vraag antwoord Intercompany leningen 1 Het lijkt erop dat bijlage 5(c) bij het verslag van 30 september 2003 niet de meest recente lijst met intercompany leningen die aan haar dochtervennootschappen zijn verstrekt bevat. Deze lijst dient alsnog openbaar gemaakt te worden. Voorts lijkt deze bijlage niet de actuele lijst met dochtervennootschappen die een vordering op Jomed N.V. hebben te bevatten. Deze actuele lijst dient eveneens alsnog openbaar gemaakt te worden. Hoe zijn deze vorderingen van de dochtervennootschappen ontstaan? 2 Welke maatregelen zijn er genomen om de rechten van Jomed N.V. met betrekking tot de intercompany leningen die zij heeft verstrekt aan haar dochtervennootschappen uit te oefenen en veilig te stellen? Volgens een mededeling van de heer Cederbrant van 21 januari 2003 bedroegen deze leningen meer dan EUR Zijn er schuldeisers van de dochtervennootschappen betaald voordat deze dochtervennootschap haar intercompany leningen aan Jomed N.V. heeft De lijsten bij het verslag van 30 september 2003 waren op dat moment de meest recente lijsten en zijn in augustus/september 2003 met hulp van PwC opgesteld. De lijst van vennootschappen die een vordering op JOMED N.V. stellen te hebben is op de verificatievergadering nog aangevuld. De aard van de vorderingen is in de lijsten beschreven en waar nodig gedurende de verificatievergadering toegelicht (mede als gevolg van vragen gesteld door schuldeisers). In het kader van de standstill-overeenkomsten met de banken zijn deze vorderingen tot 30 juni 2003 niet door JOMED N.V. geïncasseerd. Nadien is binnen de JOMED-groep een interne standstill afgesproken in de vorm van een wind down protocol. Dit document is als annex 1 bijgevoegd. Curatoren laten de intragroep-verhoudingen analyseren en doen terzake op een later moment verslag. Geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Ja, als gevolg van het feit dat JOMED-dochtervennootschappen hun bedrijfsactiviteiten (enige tijd) asd\09\100429\openbare verslagen\appendix 3e verslag\vragen JOMED N.V. v5.6

2 2/19 afgelost? Zo ja, welke, voor welk bedrag en waarom? 4 Zijn er dochtervennootschappen van Jomed N.V. die vorderingen hebben ingediend terwijl de intercompany leningen die zij van Jomed N.V. hebben ontvangen nog niet volledig zijn afgelost? Zo ja, welke dochtervennootschappen en voor welke bedragen? Zijn deze vorderingen voorwaardelijk toegelaten of betwist of betaald? 5 Aan welke dochtervennootschappen heeft Jomed N.V. bedragen doorgeleend en welke bedragen zijn dat? Zijn er bedragen doorgeleend na 23 januari 2003, en zo ja, welke? Op basis van welke gegevens hebben de bewindvoerders het verantwoord geacht bedragen aan de dochtervennootschappen door te lenen? Welke zekerheden hebben de dochtervennootschappen aan Jomed N.V. verschaft om de terugbetaling van de leningen te waarborgen? Indien geen zekerheden zijn verstrekt, geef aan waarom dit niet is gebeurd. 6 In paragraaf 4. van het openbaar verslag van 30 september 2003 wordt vermeld dat verschillende dochtervennootschappen van Jomed N.V. in staat van faillissement verkeren dan wel overwegen hun eigen faillissement aan te vragen, en dat, indien er na het afwikkelen van de schulden, uiteindelijk een positief saldo overblijft, dit saldo aan Jomed N.V. toekomt. Maken de intercompany leningen die Jomed N.V. aan deze dochtervennootschappen heeft verstrekt onderdeel uit van de schulden die afgelost zullen worden hebben voortgezet (denk aan leveranciers, werknemers, belastingen e.d.). De betaalde bedragen blijken uit de boekhoudingen van de desbetreffende JOMED-dochtervennootschappen. Curatoren hebben deze - uit de aard der zaak - niet te hunner beschikking. Ja, bijv. JOMED, Inc. en JOMED GmbH. Deze vorderingen zijn betwist. Een en ander is reeds ter sprake geweest tijdens de verificatievergadering, waarbij de vragenstellers aanwezig waren (zie derhalve verder het p.-v. van de verificatievergadering). De vraag is tijdens de verificatievergadering, mede door overhandiging van de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 (bijgevoegd als annex 2), beantwoord (zie 1.2. i en ii), De redengeving voor de doorlening is toen ook aan de orde geweest. De achtergrond van deze doorlening was dat de directie van JOMED GmbH het niet langer verantwoordelijk achtte om producten aan JOMED Benelux S.A. of JOMED AG te leveren zonder onmiddellijke betaling. Deze vennootschappen zijn daartoe vervolgens door JOMED N.V. in staat gesteld. Was dit niet gebeurd, dan zou de productie van JOMED GmbH zijn gestagneerd (lees: opgehouden) en faillissement zijn gevolgd. Er zijn geen zekerheden verstrekt, onder meer vanwege de 'negative pledge' van ING Bank N.V. Doorfinanciering was op dat moment gerechtvaardigd in verband met het vooruitzicht dat bestond op herfinanciering van de totale schuldenlast van JOMED N.V. Ja. Echter in sommige landen (bijvoorbeeld Duitsland) kunnen intragroep-vorderingen in een insolventiesituatie worden achtergesteld bij de vorderingen van andere schuldeisers. Bovendien kunnen tegenvorderingen (blijken te) bestaan.

3 3/19 voordat wordt vastgesteld of er een positief saldo overblijft? Indien dit niet het geval is, waarom worden de schuldeisers van de dochtervennootschappen bevoorrecht ten opzichte van Jomed N.V. als schuldeiser en, uiteindelijk, de schuldeisers van Jomed N.V.? Verkoop van activa 7 Welke criteria zijn gehanteerd bij de verdeling van de opbrengsten van de verkoop van activa aan Abbott en Volcano, nu in het rapport van 30 september 2003 onder 1.1 het volgende staat: "Bij de voortgang van de afwikkeling van de JOMED Groep wordt beetje bij beetje de omvang van de bezittingen en schulden en de onderlinge samenhang tussen de verschillende JOMEDgroepsvennootschappen duidelijk. Gezien het grote aantal intragroeptransacties in het verleden, de talloze financiële kruisverbanden en de vele ongewisheden bij de afwikkeling van de JOMED-groep dient voorzichtigheid te worden betracht bij de analyse van de hierna verschafte informatie". Meer in het bijzonder dient de informatie met betrekking tot de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten die verkocht zijn in het kader van de Abbotttransactie openbaar gemaakt te worden. Merendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Abbottt en Volcano hebben geen intragroep-vorderingen of -schulden overgenomen. De intragroep-relaties zijn dus niet van belang geweest bij deze verdeling. De verdeling is schriftelijk verantwoord door CSFB. Deze verantwoording is aangehecht als annex 3. Zodra de opbrengst van de Volcano-transactie bekend kan worden gemaakt, zal deze informatie openbaar worden gemaakt. 8 Zijn er bedragen betaald vanuit de escrow rekening die in het kader van de Abbottt-transactie is geopend? Zo ja, welk bedragen en aan wie? Welk bedrag resteert er thans nog op de escrow rekening? Geen JOMED N.V.-aangelegenheid. De escrow-rekening is een door een notaris bij Baker & McKenzie, Amsterdam aangehouden bankrekening waarop bedragen worden geadministreerd ten behoeve van JOMED-dochtervennootschappen, niet JOMED N.V. De curator in het faillissement van JOMED International AB heeft het aan deze vennootschap toekomende deel (± 11 miljoen) opgevraagd en uitbetaald gekregen. De curator in het faillissement van JOMED Benelux S.A. overweegt het aan deze vennootschap toekomende deel (± 3,2 miljoen) op te vragen; een en ander is afhankelijk van de haalbare interest-opbrengsten. JOMED AG heeft uit het aan deze

4 4/19 9 Onder 2.4 van het verslag van 30 september 2003 wordt vermeld: "Betalingen uit de tot stand gebrachte escrow-rekening kunnen slechts worden verricht met toestemming van de curatoren (m.u.v. wanneer een rechthebbende JOMED Groep-vennootschap failleert, in welk geval de benoeming van een locale curator als voldoende waarborg mag worden gezien voor een ordentelijke afwikkeling ter plaatse)." Hoe wordt gewaarborgd dat alleen bedragen aan de curatoren van dochtervennootschappen worden betaald die daadwerkelijk aan de betreffende dochtervennootschap toebehoren? vennootschap toekomende deel een bedrag van 6 miljoen opgevraagd en uitbetaald gekregen. De escrow overeenkomst is aan de vragenstellers ter beschikking gesteld. Ingevolge de verkoopovereenkomst met Abbottt behoren de daarin genoemde bedragen, als respectieve koopsommen voor de door hen verkochte activa, toe aan de verschillende JOMEDdochtervennootschappen. Mochten hierbij inaccurate aannames zijn gemaakt, waarvan curatoren als ook de kopers tot nu toe niet is gebleken, dan zal dit tot onderlinge verrekeningen (in de intragroepvorderingen en -schulden-sfeer) aanleiding kunnen geven. Overige onderwerpen 10 De curatoren dienen aan te geven hoe de eerste beoordeling van de levensvatbaarheid van Jomed N.V. is gemaakt. Op basis van welke documenten is deze beoordeling gemaakt? Uit het verslag blijkt niet dat het vooruitzicht bestond dat de schuldenaar na verloop van tijd zijn schuldeisers zou kunnen bevredigen. Bij gebreke van een dergelijk vooruitzicht dienen bewindvoerders een verzoek ex artikel 242 Fw. te doen of althans te overwegen. Waarom is een dergelijk verzoek niet later (voor 2 mei 2003) alsnog gedaan? Iedere verantwoording terzake ontbreekt. Het bedoelde vooruitzicht bestond eruit dat de schuldeisers van JOMED N.V. door de destijds beoogde herfinanciering integraal (!) konden worden voldaan. 11 In paragraaf 4.22 van het verslag van 30 september 2003 wordt een schikking beschreven. Op basis van welke overwegingen is geconcludeerd dat deze schikking redelijk is? Hoe is de verdeling van de opbrengst over de partijen vastgesteld, en welke personen waren bij de schikking betrokken? Deze concept-schikking zal in de schuldeisersvergadering op 24 oktober 2003 worden besproken. Een van de vragenstellers heeft daarin zitting. De schuldeiserscommissie is bij uitstek bedoeld om curat oren terzake van advies te dienen (vgl. art. 78 Fw.). 12 In hoeverre zijn de curatoren nagegaan of de schuldeisers die hun vordering ter Dit is nog niet in detail nagegaan. Daar waar curatoren in dit stadium

5 5/19 verificatie hebben aangemeld of wier vorderingen reeds zijn voldaan betrokken zijn (geweest) bij de vermeende frauduleuze activiteiten van Jomed N.V. of een van haar dochtervennootschappen? In het geval de curatoren zulks zijn nagegaan, wat zijn tot nog toe hun bevindingen? reeds aanleiding zagen hiermee rekening te houden, zijn ingediende vorderingen betwist. In het in de komende (vermoedelijk 12) maanden uit te voeren oorzaken-onderzoek zal uiteraard aan de gestelde vraag aandacht worden besteed. 13 De curatoren hebben medegedeeld dat Jomed N.V. garanties heeft verstrekt aan derden voor bepaalde betalingsverplichtingen van haar dochtervennootschappen ter zake van sale and leaseback transacties betreffende de IVUS consoles. Waarom zijn de garanties verstrekt en wat houden ze in? Heeft Jomed N.V. (een gedeelte van) de opbrengsten ontvangen van de sale and leaseback transacties? Zo ja, hoeveel en op basis waarvan is dit bedrag tot stand gekomen? Waren of zijn er voormalige of huidige schuldeisers van dochtervennootschappen van Jomed N.V., of groepsmaatschappijen van zodanige schuldeisers, betrokken bij deze transacties? Zo ja, zijn hun vorderingen betaald, erkend of betwist? Zie tevens onder 12. Alle betrokken vorderingen zijn betwist. Meer duidelijkheid zal (moeten) ontstaan uit de te voeren renvooiprocedures en het oorzaken-onderzoek. 14 Zijn er sinds 2 mei 2003 schulden of verplichtingen afgelost door Jomed N.V. of een van haar dochtervennootschappen? Zo ja, waarom? Zijn al deze aflossingen vermeld in bijlage 3 bij het verslag van 30 september 2003? 15 Bijlage 3 bij het verslag van 30 september 2003 lijkt geen 'cash' bedragen te vermelden anders dan de banksaldi van de rekeningen die door de curatoren worden beheerd. Heeft Jomed N.V. thans of had zij op enig moment na 23 januari 2003 andere bankrekeningen met een positief saldo? Zo ja, wat is het huidige saldo daarvan en wat is het verschil met het saldo per 23 januari 2003? Gedeeltelijk geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Wat betreft JOMED N.V. - en voor zover het boedelschulden betreft - zij verwezen naar de genoemde bijlage 3 bij het tweede openbaar verslag van 30 september Wat betreft JOMED-dochtervennootschappen geldt dat sowieso schulden zijn afgelost omdat Abbottt en Volcano bepaalde schulden hebben overgenomen en verder is het curatoren bekend dat verschillende JOMED-dochtervennootschappen verplichtingen (bijv. belastingschulden alsook de kosten van ingeschakelde adviseurs ) hebben moeten voldoen. Er zijn curatoren geen andere bankrekeningen ten name van JOMED N.V. bekend met een positief saldo.

6 6/19 16 De boedel van Jomed N.V. heeft blijkens het verslag van 30 september 2003 onder 2.1 de nakoming van verplichtingen tot vrijwaring die bepaalde dochtervennootschappen zijn aangegaan jegens hun bestuurders, gegarandeerd. Over welke dochtervennootschappen gaat het en over welke bestuurders? Wanneer zijn de garanties gegeven? Wat stond daartegenover voor Jomed N.V.? Hoeveel reserveert Jomed N.V. of houdt zij in van uitkeringen in het kader van deze latente verplichtingen? 17 Wij zouden graag de volgende informatie openbaar gemaakt zien: Het gaat in beginsel om alle JOMED-dochtervennootschappen voorzover deze niet het onderwerp van een locale insolventieprocedure zijn. De vrijwaring door de JOMEDdochtervennootschappen en de garantie door JOMED N.V. waren nodig om de betrokken bestuurders, voor wie geen dekking onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bestond/bestaat, zover te krijgen dat zij niet zouden aftreden maar nog de nodige noodzakelijke werkzaamheden zouden blijven verrichten. Indien ten tijde van een toekomstige uitkering terzake geen vorderingen zijn ingediend, zal geen reservering worden gemaakt. (i) de "Wind Down Agreement"; Zie annex 1. (ii) het rapport van KPMG forensic accountants. Curatoren zijn van mening dat openbaarmaking van dit rapport niet in het belang van de boedel is. Het rapport bevat informatie ten aanzien van personen die door curatoren aansprakelijk zijn of worden gesteld. Door hen nu inzage te geven in deze informatie kan de positie van de boedel worden geschaad. Vragen van de Funds verslag van 10 maart Blz. 3 sub 1.5 en blz. 8. Vermeld is dat een aantal banken kredietfaciliteiten ter beschikking heeft gesteld "aan Jomed N.V. en/of haar dochtervennootschappen". Een specificatie (i) welke bank en (ii) welke bedragen aan (iii) welke Jomed-vennootschappen hebben geleend, ontbreekt. Voorts wordt niet vermeld of de bedoelde leningen waren gegarandeerd door Jomed N.V. of door andere Jomed-vennootschappen, en zo ja, (i) welke leningen (ii) voor welke bedragen en (iii) door welke vennootschappen. Daarnaast wordt niet vermeld of voor de bedoelde leningen zakelijke zekerheden Deels geen JOMED N.V. aangelegenheid. Primair zij verwezen naar de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 onder I.1 (annex 2). In het kader van het oorzaken onderzoek zullen curatoren de rol van de banken en de ontwikkeling van het bankkrediet voor en tijdens de surseance van betaling trachten te analyseren.

7 7/19 waren verstrekt door Jomed N.V. of door andere Jomed-vennootschappen, en zo ja, (i) welke zakelijke zekerheden (ii) voor welke leningen (iii) voor welke bedragen en (iv) door welke vennootschappen. Ook ontbreekt informatie over in hoeverre bij de EUR 17 miljoen rekening is gehouden met deposito's die op surseancedatum nog niet verrekend waren. Had Jomed N.V. enig saldo op enige bankrekening op het moment dat de voorlopige surcéance van betaling werd verleend, en in het bevestigende geval, hoeveel bedroeg dit saldo? Alle voorgaande informatie dient openbaar gemaakt te worden. 19 Blz. 4 sub 1.7. (i) Waarom heeft Jomed N.V. zekerheidsrechten aan Edwards verstrekt en waarom hebben de dochtermaatschappijen voor wie het geld grotendeels bestemd was dat niet gedaan? Vanwege het feit dat (a) geen andere zekerheden beschikbaar waren en (b) Edwards juist het Mitral Valve Repair System wilde kopen, is dit actief aan Edwards verpand. (ii) Welke octrooirechten zijn aan Edwards verpand en vervolgens verkocht? Mitral Valve Repair System (23 octrooien/ -aanvragen in 13 registratiegebieden). (iii) Op basis van welke waarderingen is de koopprijs van de aan Edwards verkochte octrooien tot stand gekomen? Wie heeft de taxatie verricht en om welke bedragen ging het (taxatierapporten ontbreken)? Zie de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 onder I.2.vi. Er was geen ander bod. Er is geen externe taxatie gemaakt. (iv) Geef een toelichting waarom Edwards tot zekerheid voor haar vordering een optierecht kon krijgen op de octrooien in combinatie met een pandrecht? Zonder nadere toelichting lijkt een zodanige transactie in strijd met artikel 3:235 BW te zijn. Edwards heeft een lening verstrekt waarvoor zekerheid is verstrekt in de vorm van een pandrecht op het Mitral Valve Repair System. Nadien heeft Edwards besloten het Mitral Valve Repair System te kopen. De (hogere) koopsom is deels verrekend met het (veel lagere) bedrag van de lening als gevolg waarvan het pandrecht is komen te vervallen. Van enige vorm van uitwinning van het verstrekte pandrecht is geen sprake geweest. Het gaat hier om de aflossing van een boedelschuld.

8 8/19 (v) Hoe zijn de middelen (bedragen) die als gevolg van de genoemde overeenkomst vrijkwamen aangewend? Op basis van welke prognoses? 20 blz. 7 sub 2.2. Hier is een opsomming van belangrijke activa opgenomen. De volgende informatie dient openbaar gemaakt te worden: Zie ook onder 19 (iv). De koopsom is als volgt aangewend: (a) 88.67,20 naar JOMED GmbH wegens verkochte voorraad en machines en (b) ,80 naar JOMED N.V. voor het Mitral Valve Repair System zelf, waarvan een bedrag van ,93 reeds eerder als lening was verstrekt. Het na verrekening met die lening resterende bedrag (ca. 13,7 miljoen) is op de door curatoren aangehouden faillissementsrekening ontvangen. (i) "Vorderingen op dochtervennootschappen": een specificatie van vorderingen van Jomed N.V. op de dochtervennootschappen per 10 maart 2003; Het is boekhoudtechnisch niet mogelijk om exact per iedere verslagdatum de gevraagde gegevens te verstrekken. Zie ook onder 49 hierna. (ii) "Vorderingen op derden": een specificatie van vorderingen van Jomed N.V. op derden per 10 maart 2003; (iii) "In kas": Gegevens omtrent middelen (bedragen) die indirect ter beschikking staan. Aangezien Jomed N.V. dochtermaatschappijen is gaan financieren, behoort tot de verantwoording ook een verslag omtrent de eigen middelen waar die dochters over konden beschikken. 21 blz. 7-8 sub 2.3. De volgende informatie dient openbaar gemaakt te worden: JOMED N.V. bezat op genoemde datum, naar weten van curatoren, slechts één op dat moment concreet bestaande vordering op een derde, te weten de uiteindelijke aandeelhouders van JOMED Canada, Inc. De grondslag en verdere details terzake van deze vordering waren toen amper bekend, doch zijn dat inmiddels wel geworden. Geen JOMED N.V.-aangelegenheid. JOMED N.V. heeft éénmaal gelden geleend aan JOMED Benelux S.A., welke zijn aangewend voor aankopen van producten van JOMED GmbH en JOMED AG om deze beide laatste vennootschappen van fondsen te voorzien om hun productie te kunnen continueren. Beide vennootschappen hadden daartoe zelf geen voldoende (kas)middelen beschikbaar. (i) "Converteerbare leningen": melding wordt gemaakt van een lening Deze kwestie zal in (de aanloop naar) de renvooiprocedure aan de

9 9/19 van EUR 12 miljoen. Dit is kennelijk de lening van Getz. Heeft Jomed N.V. enige overeenk omst gesloten of anderszins afspraken gemaakt met Getz anders dan de overeenkomst met Getz van 21 februari 2000, en zo ja, welke? orde komen. Aangezien de vragenstellers deze vordering mede hebben betwist, zullen zij daarbij betrokken zijn. (ii) "Leasemaatschappijen": er is niets vermeld over het karakter van de lease. Gaat het om operational lease of om financial lease? Indien het om financial lease gaat, hoe groot is dan het belang van Jomed N.V. in de lease-goederen? Hoeveel bedragen de leasetermijnen en de management fees? Heeft Jomed N.V. enige lease-termijnen betaald? Zijn de geleasede goederen daadwerkelijk aangetroffen? Zie hiervoor onder 21 (i). 22 Geef informatie over de kosten/baten-analyse die is gemaakt gedurende de voorlopige surseance van betaling. Verstrek gegevens over de kosten op het niveau van Jomed N.V., en op het niveau van de door Jomed N.V. gefinancieerde dochtervennootschappen. Wat waren de resultaten over de eerste zes weken van de voorlopige surseance en de prognoses voor de nabije toekomst? In wezen wordt hier om verantwoording van het handelen van destijds bewindvoerders gevraagd. Curatoren zullen in een van de eerstvolgende openbare verslagen de resultaten van de eerste zeven maanden van 2003 trachten weer te geven. 23 Welke maatregelen zijn genomen om gedurende de voorlopige surseance van betaling de kosten te reduceren of de inkomsten te vergroten, behalve het ontslag van 400 medewerkers? Dit was indertijd een verantwoordelijkheid van de respectieve directies. Vragen van de Funds verslag van 1 juli Onder 1.3 van het verslag is vermeld dat op 4 april 2003 een tweetal dochtervennootschappen van Jomed N.V. (Jomed Benelux SA en Jomed Inc.) van een derde partij financiering voor een bedrag van EUR 5 miljoen hebben aangetrokken. Was daartoe een besluit van de aandeelhouder nodig of waren de bewindvoerders Zie de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 onder II.2 (annex 2) waar deze vraag reeds is beantwoord.

10 10/19 anderszins in staat deze beslissing te beïnvloeden? Er vanuit gaande dat bewindvoerders die beslissing konden beïnvloeden, waaruit blijkt dan de verantwoording van hun afwegingen? Werd het verhaal van Jomed N.V. voor eventuele vorderingen op deze vennootschappen beter? Liquiditeits- en rentabiliteitsprognoses dienen openbaar gemaakt te worden. 25 Onder 1.3 van het verslag wordt melding gemaakt van een aandeelhoudersvergadering op 28 april Wat is exact in deze vergadering besproken? Welke voorstellen zijn daar gedaan en door wie? Zie de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 onder II.3 (annex 2). 26 Onder 1.4 wordt melding gemaakt van de Abbottt-transactie. De volgende informatie dient verstrekt te worden: In zijn algemeenheid zij verwezen naar de begeleidende brief bij deze vragen- en antwoordenlijst. Uit deze brief volgt in welke mate de bewindvoerders/curatoren de vragenstellers betrokken hebben bij de beslissingen omtrent de verkoop van de activa van de JOMED groep. (i) Een gedetailleerde beschrijving van de transactie; Is in het bezit van vragenstellers. De vragenstellers beschikken over de transactiedocumentatie (de zogeheten Asset Purchase Agreement en the First Amendment to the Assset Purchase Agreement, tezamen de: "APA"). (ii) Een deugdelijke specificatie van de verkochte activa en een waardering daarvan; Grotendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Zie ook 26 (i) hiervoor; voor zover een en ander niet uit de APA blijkt, voert het te ver om alle transactiedocumentatie te openbaren; het betreft namelijk meer dan 500 overeenkomsten en documenten welke veelal ook vertrouwelijke informatie bevatten. Zie ook annex 3. (iii) Een verantwoording van de wijze waarop de koopprijs over de diverse vennootschappen is verdeeld; Zie annex 3. (iv) Deugdelijke informatie over het genoemde overbruggingskrediet; De leningsdocumentatie zit bij de APA en is dus destijds aan de vragenstellers ter beschikking gesteld. (v) Informatie over de hier genoemde gesecureerde leningen. Leningen aan wie? Wanneer verstrekt? Waardoor gesecureerd? Dit blijkt uit de leningsdocumentatie.

11 11/19 27 Onder 1.4 van het verslag wordt voorts melding gemaakt van een nieuwe standstill agreement. Welke middelen (bedragen) kwamen vrij op grond van deze overeenkomst op grond waarvan de banken hun kredietfaciliteiten weer ter beschikking stelden en er voorts mee instemden om in ieder geval tot 31 maart 2003 geen gebruik te maken van hun bevoegdheid om te verrekenen? Hoe zijn deze middelen aangewend? Op basis van welke afwegingen? Konden de dochtervennootschappen naast de gelden die binnenkwamen tevens beschikken over de bedragen die eerder verrekend waren? Zie de notitie van curatoren van 1 oktober 2003 onder II.5 (annex 2). 28 Onder 1.4 van het verslag wordt voorts melding gemaakt van de acceptatie van een bod voor de IVUS en FM-bedrijfsonderdelen. Dit zal de Volcano-transactie zijn. De volgende informatie dient verstrekt te worden: In zijn algemeenheid zij verwezen naar de begeleidende brief bij deze vragen- en antwoordenlijst. Uit deze brief volgt in welke mate de bewindvoerders/curatoren de vragenstellers betrokken hebben bij de beslissingen omtrent de verkoop van de activa van de JOMED groep. (i) Een gedetailleerde beschrijving van de transactie; Is in het bezit van vragenstellers. De vragenstellers beschikken over de transactiedocumentatie. (ii) Een deugdelijke specificatie van de verkochte activa en een waardering daarvan; Grotendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Zie ook 28 (i) hiervoor en annex 3. (iii) Een verantwoording van de wijze waarop de koopprijs over de diverse vennootschappen is verdeeld; Zie annex Onder 1.4 van het verslag wordt melding gemaakt van intercompany verplichtingen van Jomed Inc. en de mogelijkheid dat Jomed Inc. een liquidatiesaldo aan Jomed N.V. zal kunnen uitreiken. Een deugdelijke berekening daaromtrent dient verstrekt te worden. Is inmiddels verstrekt in de vorm van de wind down analysis (zie bijlage 5 bij het tweede openbaar verslag van 10 september 2003). 30 Onder 2.1 van het verslag wordt melding gemaakt van een analyse door KPMG Accountants van de onregelmatigheden bij Jomed N.V. Details van die analyse ontbreken. Heeft KPMG geconstateerd dat er mogelijk fraude is gepleegd door Zie hiervoor onder 17 (ii).

12 12/19 Jomed N.V. of een van haar dochtervennootschappen of door (een) bestuurder(s) of commissaris(sen) daarvan? Zo ja, door wie is deze gepleegd en wat houdt deze fraude in? 31 Op 28 mei 2003 hebben de Funds U verzocht curatoren te bevelen een boedelbeschrijving en staat van baten en schulden te deponeren (als bedoeld in artikelen 94 t/m 97 Fw.). De curatoren hebben beloofd die in het eerste faillissementsverslag op te nemen. Dit verslag bevat echter niet een boedelbeschrijving en een staat van baten en schulden als in de wet voorzien. Deze informatie dient alsnog verstrekt te worden. Verder dient een overzicht van de activa en passiva van Jomed N.V. op de faillissementsdatum alsmede op de datum van het eerste faillissementsverslag verstrekt te worden alsmede een overzicht van de octrooi en/of octrooiaanvragen en hun waarderingen, intercompany-vorderingen en een overzicht van de schulden van de dochtervennootschappen en hun waardes. Deze beschrijving en waardering kan niet eerder worden verstrekt dan met het tweede openbaar verslag van 30 september 2003 (zie o.a. bijlage 5 aldaar). Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Verkoop van activa 32 Hoe zijn de opbrengsten uit de Volcano-transactie verdeeld? Zie annex 3. Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Stand van zaken Jomed Groep vennootschappen per ultimo september Mr. Zijderveld is benoemd tot curator van Jomed Distribution Centre B.V. en Jomed Benelux B.V., terwijl hij eveneens meewerkt in het faillissement van Jomed N.V. Levert dit geen tegenstrijdig belang op, en zo nee, waarom? Neen, het is in Nederland gebruikelijk om, vanuit een oogpunt van een efficiënte (d.w.z. voortvarende en kostenbesparende) afwikkeling van meerdere tot een groep van vennootschappen verbonden boedels,

13 13/19 34 Wat is de status van de vereffening van Jomed Tech. Services, ten aanzien waarvan de heer Cederbrant heeft aangegeven dat het een 100% dochtervennootschap van Jomed N.V. was? 35 Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Bijlage 4: Lijst van voorlopig erkende schuldeisers dezelfde curator te benoemen in de verschillende boedels. Dit zou anders (moeten) zijn in geval van (duidelijk op voorhand aanwezige) tegenstrijdige belangen. In het onderhavige geval is mr. Zijderveld geen curator van JOMED N.V., doch werkt hij wel nauw met curatoren samen. Curatoren en mr. Zijderveld zien op dit moment geen tegenstrijdig belang-situatie. Jomed Technical Services is de handelsnaam van Endosonics Europe B.V. Deze vennootschap bevindt zich in staat van faillissement; mr Zijderveld is tot curator benoemd. De - inactieve en bovendien lege - moedervennootschap geheten Endosonics Nederland B.V. zal eerdaags worden ontbonden. 36 Welk gedeelte van de claim van Jomed AG van EUR ,14 heeft betrekking op "vooruitbetaalde bedragen Jomed N.V." en welk gedeelte op de "regresvordering ING"? Een bedrag van ,14 heeft betrekking op "vooruitbetaalde bedragen JOMED N.V.". Het restant heeft betrekking op "regresvordering ING". De laatste is betwist. 37 Welke gedeelten van de "regresvordering ING" bij Jomed AG en Jomed Inc. staan open in vergelijking met het bedragen die nog openstonden op 2 mei 2003? Welke gedeelten van deze vorderingen zijn betaald? Hoe is vastgesteld tot op welke hoogte de dochtervennootschappen die betaalden hun eigen schulden betaalden? JOMED Inc. en JOMED AG betaalde op grond van een hoofdelijkheidsverklaring. Deze verklaring is in het bezit van vragenstellers. De regresproblematiek moet nog nader worden uitgezocht in de (aanloop naar) de renvooiprocedures). De schuld aan ING is voornamelijk ontstaan door opnames door JOMED Benelux SA. Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Bijlage 4: Betwiste vorderingen 38 Gedetailleerde informatie moet openbaar worden gemaakt met betrekking tot de transacties met de heer en mevrouw Wilson en Jomed N.V. of hun dochtervennootschappen, inclusief, doch niet beperkt tot, informatie met Deze kwestie zal in (de aanloop naar) de renvooiprocedure aan de orde komen. Aangezien de vragenstellers deze vordering mede hebben betwist, zullen zij daarbij betrokken zijn.

14 14/19 betrekking tot "change of control"-bepalingen of bepalingen van soortgelijke strekking. Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Diversen 39 Wat was de uiterste datum voor het indienen van vorderingen op grond van de bestuurdersaansprakelijkheids verzekering bedoeld in paragraaf 2.2 van het verslag en de (eventuele) verzekering die ter zake van de aansprakelijkheid van commissarissen is afgesloten? Is de informatie en de naam van het verzekeringsmaatschappij eerder verschaft aan derden, vóórdat deze informatie aan Promethean, via NautaDutilh, is verschaft in de week van 22 september 2003? Voor zover dat valt na te gaan, zijn er claims ingediend op grond van de bestuurdersaansprakelijk-heidsverzekering en de (eventuele) verzekering die ter zake van de aansprakelijkheid van commissarissen is afgesloten? Wat is het maximale bedrag van de dekking onder de bedoelde verzekeringen? De aansprakelijkheidsverzekering betrof een 'Directors & Officers and Company Liability Policy'. Op grond van deze verzekering waren zowel de bestuurders als de commissarissen verzekerd. De uiterste datum voor het indienen van vorderingen tegen commissarissen was 1 oktober Daarnaast was 30 juni 2003 de uiterste datum waarop een zogenaamde omstandighedenmelding kon worden gedaan. Op 26 juni 2003 is door curatoren namens Jomed N.V. ten behoeve van haar dochtervennootschappen een dergelijke omstandighedenmelding gedaan. Een dergelijke omstandighedenmelding houdt in dat wanneer de verzekerde zich bewust wordt van een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden binnen de Policy Period, deze gebeurtenis in de toekomst rederlijkerwijze zou kunnen leiden tot een vordering en hij dit tijdens de Policy Period óf binnen 90 dagen na afloop van die periode schriftelijk bij de verzekeraar meldt, zal iedere vordering die vervolgens uit die omstandigheden voortvloeit worden aangemerkt als een vordering die is ingediend bij verzekerde en gemeld bij de verzekeraar binnen de Policy Period. Geen informatie terzake van de 'Directors & Officers and Company Liability Policy' is verschaft aan derden voordat die informatie is verschaft aan Promethean anders dan algemene informatie (d.w.z. naam verzekeraar, contactpersoon, adres en polisnummer).

15 15/19 40 Er dient gedetailleerde informatie over het belastinggeschil met betrekking tot de Duitse dochtervennootschappen openbaar gemaakt te worden. Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Operationele activiteiten Curatoren hebben nog niet met de verzekeraar gesproken over de vraag of en zo ja hoeveel vorderingen er zijn ingediend. Het maximum-bedrag dat onder de 'Directors & Officers and Company liability Policy' is gedekt bedraagt 46 miljoen voor alle vorderingen tezamen gedurende de polisperiode. Geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Afgezien hiervan hebben curatoren begrepen dat de besprekingen met de Duitse belastingdienst zeer delicaat zijn, waardoor openbaring van deze informatie niet in het belang is van JOMED GmbH, en dus van JOMED N.V. als een van de grootste schuldeisers van JOMED GmbH en uiteindelijk dus ook de schuldeisers van JOMED N.V. 41 Welk bedragen denkt Jomed N.V. nog te moeten uitgeven gedurende het resterende deel van het faillissement? Zijn er daarbij bedragen die betaald moeten worden namens de dochtervennootschappen? Gezien de complexiteit en omvang van dit faillissement is het niet mogelijk hieromtrent nu prognoses te doen. 42 Zijn er sinds de aanvang van de voorlopige surseance van betaling schulden of verplichtingen afgelost door Jomed N.V. of een van haar dochtervennootschappen? Zo ja, voor welk bedragen en waarom? Zijn al de aflossingen vermeld in het verslag, en zo ja, waar? Merendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. JOMED N.V. heeft geen schulden (anders dan boedelschulden) van haarzelf of van een of meer van haar dochtercvennootschappen afgelost. 43 In paragraaf 2.1 van het verslag staat vermeld dat "de banken van de JOMED Group nagenoeg in zijn geheel zijn afgelost" onder andere omdat zij "zodanige zekerheidsposities hadden dat het voor de uitvoering van de genoemde transacties noodzakelijk was tot aflossing van hun posities over te gaan". Wat hielden deze zekerheidsposities in en wanneer zijn de zekerheden verstrekt? Deels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. Als gevolg van de Abbottten Volcano-transacties zijn de banken (nagenoeg) integraal afgelost hetzij doordat de bancaire vorderingen zijn voldaan door de genoemde partijen hetzij doordat enkele JOMED-dochtervennootschappen, in ruil voor het vrijgeven van - de verkooptransacties blokkerende - zekerheden door met name één bank (ING), zelf hebben afgelost. Als gevolg van de aflossingen van ING kwamen ook de pandrechten die

16 16/19 Vragen van de Funds verslag van 30 september 2003 Overige vragen rustten op een groot deel van de intercompany vorderingen te vervallen. 44 De volgende informatie dient verstrekt te worden: (i) kopieën van alle kredietovereenkomsten; De door de vragenstellers verzochte informatie is van een zodanig detailniveau dat curatoren menen dat openbaarmaking niet noodzakelijk is. Anderzijds zien curatoren niet in waarom zij gehouden zouden zijn aan individuele schuldeisers deze informatie te verstrekken. (ii) kopieën van alle "standstill agreements" anders dan de overeenkomst gedateerd 27 mei 2003; Zie hiervoor onder 44 (i). (iii) (iv) alle documenten betrekking hebbende op intercompany leningen; kopieën van alle documenten die relevant zijn voor de waardering van Jomed N.V. opgemaakt door Credit Suisse First Boston; Zie hiervoor onder 44 (i). Overigens deels ook geen JOMED N.V.- aangelegenheid. Thans zijn deze documenten niet aanwezig op het kantoor van curatoren. In het kader van het oorzaken onderzoek zal dit aspect aan de order komen. Zie hiervoor onder 44 (i). Zie ook annex 3. (v) kopieën van alle taxaties van aan Jomed N.V. toebehorende zaken opgesteld door externe consultants/experts, ander dan die van Nicola Pisano; Zie hiervoor onder 44 (i). Overigens merken curatoren op dat anders dan de memoranda opgesteld door CSFB, er weinig tot geen andere externe taxaties zijn gemaakt. (vi) alle overeenkomsten en andere documenten die betrekking heb- ben op verzekeringen, daaronder begrepen de verzekeringen ter dekking van de aansprakelijkheid van (huidige en voormalige) Zie hiervoor onder 44 (i).

17 17/19 bestuurders en commissarissen. Lijst van vragen zoals zijdens ADJO gesteld aan curatoren van Jomed N.V. tijdens de verificatievergadering van 2 oktober Ten tijde van de verificatie vergadering hebben curatoren aangegeven dat de verkoopobrengst voor de IVUS en FM business niet is geopenbaard omdat zij zich jegens Volcano Therapeutics hebben verplicht tot geheimhouding. Dit is onaanvaardbaar. Curatoren zullen schuldeisers inzicht moeten geven in de verkoopopbrengst. In het eerste rapport van 1 juli 2003 gaven curatoren nog aan dat de voor de boedel van Jomed N.V. beschikbare liquidatieopbrengst van Jomed Inc. als gevolg van de verkoop van de IVUS en FM business USD 8.5 miljoen zou bedragen. Kennenlijk is dit thans aanmerkelijk minder. Curatoren zullen gedetailleerd inzicht moeten geven in het verschil. Wat is de verkoopopbrengst van de Volcano transactie en hoe hoog is de vewachte liquisatieopbrengst van Jomed Inc.? Merendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. De verkoopopbrengst van de Volcano-transactie bedroeg aanvankelijk US$ 38,5 miljoen. Bij een naverrekening (in verband met een werkkapitaalgarantie zoals afgesproken in de verkoopovereenk omst) is in augustus 2003 het bedrag verlaagd tot US$ 36,7 miljoen. De verwachte liquidatieopbrengst van JOMED, Inc. is, zoals op 30 september 2003 gerapporteerd, ongeveer 3 miljoen. Curatoren kunnen op dit moment geen nieuwe schatting geven vanwege de nog aanwezige aanzienlijke onzekerheden. De opbrengst is lager dan op 1 juli 2003 gedacht vanwege (a) hogere kosten (een geruim aantal vorderingen is pas na 1 juli 2003 'opgedoken'), (b) een lagere opbrengst van de Volcanotransactie en (c) een lager dan verwachte opbrengstwaarde voor het zgn. Catheter Pump-ontwikkelingsproces. 46 In het eerste verslag van 1 juli 2003 geven curatoren een verdeling van de verkoopopbrengst van de Abbottt transcatie. De basis hiervoor ontbreekt echter en is nog steeds onduidelijk. Curatoren zullen schuldseisers hier meer inzicht in moeten geven. Dit geldt te meer nu van de verkoopopbrengst van de Abbottt transactie kennelijk niet meer dan EUR 5 miljoen aan de boedel van Jomed N.V. ten goede is gekomen. De verdeling van de verkoopopbrengst van de Volcano transactie is helemaal onduidelijk, anders dan de boedel van Jomed hier kennelijk een kleine USD 1 miljoen uit heeft ontvangen (blijkens het Curatoren hebben Volcano verzocht ermee in te stemmen dat de transactie-opbrengst wordt bekend gemaakt. Volcano heeft hiermee (nog) niet ingestemd. Merendeels geen JOMED N.V.-aangelegenheid. De grondslag voor de verdeling van de verkoopopbrengsten van de Abbottt- en de Volcanotransacties blijkt uit de CSFB-stukken. Zie ook annex 3.

18 18/19 kasoverzicht bij het tweede verslag van 30 septmber). Wat is de basis voor de verdeling van de verkoopopbrengst van de Abbottt transactie (EUR 83 miljoen) en de verkoopopbrengst van de Volcano transactie? 47 Tijdens de verificatievergadering hebben curatoren aangegeven dat de kopers (Abbottt en Volcano) uitgebreid due dillegence onderzoek hebben verricht en dat uiteindelijk de besturen van de dochtermaatschappijen hebben verklaard dat de betreffende dochtermaatschappijen de eigendom hadden van de activa. Curatoren hebben geen inzicht verschaft op welke wijze zij één en ander hebben geverifieerd. Dit zullen zij alsnog moeten doen. Welk onderzoek hebben curat oren gedaan om zich er van te vergewissen dat de activa die zijn verkocht onder de Abbottt transactie en de Volcano transactie daadwerkelijk de eigendom waren van de betreffende dochtermaatschappijen (en niet van Jomed N.V.)? Geen JOMED N.V.-aangelegenheid. De slechts op de JOMEDdochtervennootschappen betrekking hebbende vraag is tijdens de verificatievergadering in gelijke vorm gesteld en reeds genoegzaam beantwoord. 48 Tijdens de verificatievergadering hebben curatoren aangegeven dat zij er alles aan doen om de vorderingen te incasseren. Zij hebben echter geen enkel inzicht verschaft wat zij zoal hebben gedaan. Nu de vorderingen op groepsmaatschappijen het belangrijkste actief van Jomed N.V. vormen zullen zij dit alsnog moeten doen. Welke actie hebben de curatoren ondernomen om de vorderingen op groepsmaatschappijen te incasseren (volgens de pro forma financial statements 2002 ruim EUR 100 miljoen)? Zie onder 2 hiervoor. 49 Tijdens de verificcatievergadering hebben curatoren hier geen antwoord op kunnen geven. Wat is het verschil tussen het totale bedrag aan vorderingen op groepsmaatschappijen zoals dat blijkt uit de pro forma financial statements 2002 (meer dan EUR 100) en uit PwC wind-down analysis (nominaal EUR 86.1 PwC heeft aanvankelijk noodgedwongen moeten uitgaan van wat de JOMED-dochtervennootschappen zelf verklaarden verschuldigd te zijn aan andere JOMED-dochtervennootschappen. PwC is thans doende de verschillen tussen de intragroep-verhoudingen te onderzoeken en zal hieromtrent in een later stadium rapporteren. Dan zal ook een

19 19/18 miljoen)? verklaring mogelijk zijn van het verloop van de rekening-courantstanden tot en met juli Curatoren hebben aangegeven dat de betaling aan Stibbe gerechtvaardigd was gezien de complexiteit van de zaak. Gezien het enorme bedrag zullen curatoren schuldeisers echter meer inzicht moeten geven. Het ligt voor de hand dat zij dit doen door middel van een getailleerde beschrijving van de werkzaamheden van Stibbe en overlegging van de urenregistratie van Stibbe. Tegen een gemiddeld uurtarief van EUR 250 zijn door Stibbe kennelijk meer dan uur aan de zaak besteed (uitgaande van een honorarium van EUR ex BTW). Bij een tijdsbesteding van 150 uur per maand betekent dit dat meer dan vier feeearners gedurende vier maanden full-time met de zaak bezig zijn geweest. Dit is ongeloofwaardig. Wat is de rechtvaardiging voor de betaling van ongeveer EUR aan Stibbe voor vier maanden werk tegen een achtergrond van een salaris voor bewindvoerders over dezelfde periode van ongeveer EUR ? De hoogte van de declaratie van Stibbe wordt verklaard door werkzaamheden terzake van onder andere: de juridische begeleiding van de verkoop van het Mitral Valve Repair System, behandeling van de fraude/strafrechtelijke aangiften, ontslagen/schorsingen, forensisch onderzoek, algemene advisering van bestuur en commissarissen op insolventie-, vennootschaps - en jaarrekeningenrecht -gebied en advisering/onderhandeling over een herfinanciering van JOMED N.V. tegen uitgifte van aandelen, waaronder ook begrepen de onderhandelingen tussen JOMED N.V. en de vragenstellers. De werkzaamheden waren zeer omvangrijk en intensief en hebben tevens in belangrijke mate in avond- en weekeinde-uren plaatsgevonden (ook al vanwege de telefonische contacten met de in New York verblijvende vragenstellers). De Brauw Blackstone Westbroek N.V. heeft namens een groep aandeelhouders een boedelvordering ingediend van 0.5 miljoen, waarvan ongeveer 0.4 miljoen wegens juridisch advies. Stibbe heeft, op verzoek van curatoren, aangegeven terzake van de herfinanciering ongeveer 0.25 miljoen te hebben gedeclareerd. Na ontvangst en bestudering van en overleg over de tijdspecificatie van Stibbe, hebben curatoren geoordeeld dat de declaratie van Stibbe gerechtvaardigd was door de hoeveelheid en de aard van de door haar verrichte werkzaamheden. Curatoren zijn van oordeel dat het te ver voert de urenspecificatie openbaar te maken.

TWEEDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 29 september 2010

TWEEDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 29 september 2010 TWEEDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 29 september 2010 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

EERSTE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 26 juli 2010

EERSTE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 26 juli 2010 EERSTE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 26 juli 2010 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. inzake : de

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRONWASSER B.V., statutair gevestigd en zaakdoende

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Aramiska B.V. Faillissementsnummer : 06/70 F Datum uitspraak : 3 februari 2006 Curator : mr J. Lensink Rechter-commissaris : mr

Nadere informatie

VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011

VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011 VIERDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 17 augustus 2011 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V.

Derde openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Derde openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V. Inzake : Notarispraktijk Mr. P. van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014 Faillissement : Blauwe Steen B.V. Faillissementsnummer : F.05/14/80 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr J.S.W. Lucassen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : 05/61 F - Rechtbank Utrecht Datum vonnis : 9 februari 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In-Creation B.V., statutair gevestigd te Almere, bezoekadres Olmenlaan 34 te (1404 DG) te

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Codrico: handel in, verwerking en bewerking van maïs; Holdrico: holding- en financieringsactiviteiten;

Activiteiten onderneming : Codrico: handel in, verwerking en bewerking van maïs; Holdrico: holding- en financieringsactiviteiten; TWEEDE VERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP CODRICO B.V. DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP HOLDRICO B.V. Datum : 22 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Codrico B.V.,

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO 4 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO 19 DECEMBER 2014 1 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam Adres : W.G.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer Turnaround Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN ENTERTAINMENT BUSINESS SERVICES BV. d.d. 10 februari 2011

VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN ENTERTAINMENT BUSINESS SERVICES BV. d.d. 10 februari 2011 VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN ENTERTAINMENT BUSINESS SERVICES BV d.d. 10 februari 2011 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Entertainment Business Services BV

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW in verband met de verificatievergadering van 15 december 2015

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW in verband met de verificatievergadering van 15 december 2015 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW in verband met de verificatievergadering van 15 december 2015 Datum: 15 december 2015 Nummer: acht Gegevens onderneming : Karstadt Finance

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN R.O. VAN HERPT BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN R.O. VAN HERPT BV DE DATO 4 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN R.O. VAN HERPT BV DE DATO 13 JULI 2015 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam : R.O. van Herpt BV Adres : gevestigd

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A FW. 2. Cool Capital B.V. en Cool Impact B.V. (formeel) De volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A FW. 2. Cool Capital B.V. en Cool Impact B.V. (formeel) De volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden. Rechtbank s-gravenhage Insolventie unit De Edelachtbare Heer Rechter-commissaris mr J.M.J. Keltjens Postbus 20302 2500 EH S-GRAVENHAGE Amsterdam, 3 maart 2004 Inzake : CoolCapital / Fail. Onze ref. : 2030418/DvD

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN INGENIO BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN INGENIO BV DE DATO 2 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INGENIO BV DE DATO 11 MAART 2014 1 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam : Ingenio BV Adres : gevestigd te (2031 EV)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 Faillissementsnummer: C/07/13/470 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.C. PRODUCTS B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Inzake : Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 26 januari 2015 Gegevens ondernemingen : 1). MINKS KUNSTSTOFTECHNIEK B.V., statutair gevestigd te (1976 BH) IJmuiden en zaakdoende aan

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.P.G. VASTGOED B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7151

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 6 november 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BESSELING INSTALLATIE GROEP B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, en

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 5 januari 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : Ingeny PCR B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/627 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 14 januari 2016 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te 1951 AS VelsenNoord en aldaar

Nadere informatie

VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:

VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: 1. J.FA. DE VEER BEHEER B.V. en 2. ACI PRINTING COMPANY B.V. Gegevens onderneming en Faillissementsnummer

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MALA 2000 B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MALA 2000 B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MALA 2000 B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mala 2000 B.V., statutair

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Moria), gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland

Nadere informatie

TWINTIGSTE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 10 februari 2010

TWINTIGSTE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 10 februari 2010 TWINTIGSTE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 10 februari 2010 in het door de rechtbank in Amsterdam op 2 mei 2003 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

VIERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 11 juli 2012. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

VIERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 11 juli 2012. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Moria), gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 oktober 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 28 juni 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 28 juni 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 2 juni 2014 Gegevens onderneming : a. VOF Stomerij Zeekant, gevestigd te 1462 VM Middenbeemster aan de Bamestraweg 17; en haar vennoten:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 december 2015. Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 december 2015. Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 december 2015 Gegevens onderneming: Beukenoot Beheer BV, gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131 Faillissementsnummer : C16/13/1088 Datum uitspraak : 1 oktober

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: Eindverslag Datum: 15 augustus 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 4 december 2012 Curator: mr S. van Gessel (sinds 12 april

Nadere informatie

Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake faillissement : Enron Power Services B.V. Rechter-Commissaris : mr. W.J. van Boven Curator : mr. M. Windt Faillissementsnummer : 03/97 F Datum

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 januari 2013 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012

ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012 HOUTHOFF BURUMA ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 Faillissement : IJK Holding BV Faillissementsnummer : F.05/14/987 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. : mr. R.J. Schimmelpenninck. Personeel : Ten tijde van het faillissement: 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG. : mr. R.J. Schimmelpenninck. Personeel : Ten tijde van het faillissement: 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 d.d. 5 maart 2010 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : DSB Print B.V. ( DSB Print ) : 10/3 F Datum uitspraak faillissement : 5 januari 2010 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LEASEDEAL B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LEASEDEAL B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LEASEDEAL B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LeaseDeal B.V., h.o.d.n.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 9 Datum : 13 maart 2015 Gegevens ondernemingen : BOUWBEDRIJF GEBR. APELDOORN B.V. statutair gevestigd te EgmondBinnen en kantoorhoudende te (1969

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAMERA & LIGHTING FACILITIES B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAMERA & LIGHTING FACILITIES B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN CAMERA & LIGHTING FACILITIES B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte Camera & Lighting Facilities

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Digipay Merchants

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 31 augustus 2010 Gegevens onderneming : DS Art B.V. ( DS Art ) Faillissementsnummer : 09/903 F (Rechtbank Amsterdam) Datum uitspraak : 17 november

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 9 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap OKAY INDUSTRIAL SYSTEMS B.V., statutair gevestigd te Hillegom en zaakdoende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Heidehof Diervoeders BV INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09059811 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/76 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Dekker Beheer B.V. Kastelenplein 168A 5653LX EINDHOVEN

Dekker Beheer B.V. Kastelenplein 168A 5653LX EINDHOVEN FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden digitale versie van het verslag. papieren versie van dit verslag is identiek aan de Indien dit verslag een

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap SPOORFLEX SAFETY FIRST B.V.

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap SPOORFLEX SAFETY FIRST B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap SPOORFLEX SAFETY FIRST B.V. inzake :

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/164 Uitgesproken: 8 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. A. van Dijk Curator: mr. M.I.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 29 augustus 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

2e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. ( F)

2e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. ( F) 2e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 10 Datum : 4 juni 2015 Gegevens onderneming : 1. AREND DE WINTER COMBIGROEN B.V. gevestigd te Heiloo, aan de Oude Werf 15, 1851 PW Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 6 Datum : 18 juni 2014 Gegevens onderneming : a. Loerakker Holding B.V. b. Green Energy Holding B.V. c. Green Energy Licence B.V. d. Green Energy

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005 Gegevens onderneming : Bode Vastgoed B.V., Jaro Vastgoed B.V., J.J. Autosport B.V., De Maaspoort B.V., De Maaspoort Holding B.V., Sunseeker Superyachts

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Bloem Digital Imaging B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 10 september 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX. ART. 73a Fw d.d. 10 maart 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX. ART. 73a Fw d.d. 10 maart 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX. ART. 73a Fw d.d. 10 maart 2008 Gegevens ondernemingen : For Finance Tol-Ridder Holding B.V. For Finance B.V. For Finance Hoofddorp B.V. For Finance Turkiyem B.V. For Finance

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 12 juni 2013

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 12 juni 2013 Faillissementsverslag nummer 3 datum: 12 juni 2013 Gegevens onderneming : Alustrum B.V. te Nieuwveen Faillissementsnummer : F09/12/915 Datum uitspraak : 12 december 2012 Curator : mr. J.C. Dorrepaal Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Anosta B.V. Faillissementsnummer : 08/552 F Datum uitspraak : 18 november 2008 Datum verslag : 11 december 2009

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2015 Gegevens onderneming : SMARTNL B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en laatstelijk kantoorhoudende aan de Orlyweg 85 te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 3 december 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap MONTEUR KOFFIEMACHINE B.V., statutair gevestigd en voorheen zaakdoende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

! " # $ $% &' % () # # ) ' %* +,

!  # $ $% &' % () # # ) ' %* +, ! " # $ $% &' % () # # ) ' %* +,, " -. ' - /, " -!"# $ % & $ ' ( ( % & )) *! % + (, -./" * "#)# 0 #12 3 "#)#. 1 )(, - 4 - ( 5 ) )0 0 6 + ( 7 7 8 8 22 9 8, - &, - / * / 0../ :, - ";"#"#12 3 ";".# ( &

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN FASHIONDISCOUNT.COM BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN FASHIONDISCOUNT.COM BV DE DATO 1 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN FASHIONDISCOUNT.COM BV DE DATO 4 NOVEMBER 2015 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam : Fashiondiscount.com BV Adres

Nadere informatie

Prefabo Beton IJsselmuiden B.V. gevestigd te 8263 BL Kampen, aan de Betonstraat 5

Prefabo Beton IJsselmuiden B.V. gevestigd te 8263 BL Kampen, aan de Betonstraat 5 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Prefabo Beton IJsselmuiden B.V. gevestigd te 8263 BL Kampen, aan de Betonstraat 5 Faillissementsnummer: C/08/14/58 F Uitspraak

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AANNEMINGSBEDRIJF J. VAN DER MAREL B.V.

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AANNEMINGSBEDRIJF J. VAN DER MAREL B.V. EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AANNEMINGSBEDRIJF J. VAN DER MAREL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Aannemingsbedrijf J. van der Marel B.V. (KvKnummer: 33215868),

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW 09/991 F. 29 december 2009. mr. R.J. Schimmelpenninck. mr. IVI.L.D. Akkaya. Ten tijde van het faillissement: O

FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW 09/991 F. 29 december 2009. mr. R.J. Schimmelpenninck. mr. IVI.L.D. Akkaya. Ten tijde van het faillissement: O FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Faillissementsverslag nummer 7 d.d. 11 juli 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak faillissement Curator Recliter-commissaris Activiteiten onderneming

Nadere informatie

NEGENTIENDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 23 JULI 2009

NEGENTIENDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 23 JULI 2009 NEGENTIENDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 23 JULI 2009 in het door de rechtbank in Amsterdam op 2 mei 2003 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer:

Nadere informatie

Datum verslag : 17 april 2014 Verslagperiode : 15 januari 2014 16 april 2014 Bestede uren in verslagperiode : 13,8 uren

Datum verslag : 17 april 2014 Verslagperiode : 15 januari 2014 16 april 2014 Bestede uren in verslagperiode : 13,8 uren DERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. FAIR PLAY DISPLAY SYSTEMS EN SPECIALS B.V. 2. PR INSTORE & SIGN B.V. Gegevens onderneming : 1. De

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 september 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : De Graaff Nieuwegein B.V. Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator R-C : mr. W. Ploeg : mr. D.M.

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V.

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Installatiebedrijf W.A. Kemkens B.V., tevens h.o.d.n.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 4 Datum: 15 september 2011 Gegevens onderneming : Peter Beurskens Digital B.V. Datum uitspraak : 9 november 2010 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 januari 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE EUROPEAN PARTITION GROUP B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: 043-3465465 fax: 043-3471835

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: 043-3465465 fax: 043-3471835 VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Energy-Light B.V. insolventienummer: 10 / 148 F op verzoek van: Energy-Light B.V. datum verzoek: 1 juni 2010 appel / verzet: nee vonnis: Rechtbank Maastricht

Nadere informatie

3de openbare verslag ex art. 73a Fw Datum 19 december 2011

3de openbare verslag ex art. 73a Fw Datum 19 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 3de openbare verslag ex art. 73a Fw Datum 19 december 2011 Gegevens onderneming HME Holding B.V. (kvk: 08157488) Faillissementsnummer 11/98 F Rb Breda (11/92

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V.

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie