VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:"

Transcriptie

1 VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: 1. J.FA. DE VEER BEHEER B.V. en 2. ACI PRINTING COMPANY B.V. Gegevens onderneming en Faillissementsnummer : 1. ( Veer Beheer ), statutair gevestigd te Heemstede en kantoorhoudende aan de Laan van Dick Laan 42, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer , Faillissementsnummer: 13/12/128 F. 2. ( ACI ), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Langsom 18, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer , Faillissementsnummer: 13/12/101 F. Datum uitspraak : : 21 februari 2012 : 14 februari 2012 Uitgesproken op Curator : Rechter-commissaris Activiteiten onderneming : Beide faillissementen zijn uitgesproken op eigen aangifte. mr. D.M. van Geel (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: , fax: , : mr. M.L.D. Akkaya : : De activiteiten van Veer Beheer bestaan uit holding- en managementwerkzaamheden. Veer Beheer is slechts actief als aandeelhouder en bestuurder van ACI. Er vinden geen zelfstandige commerciële activiteiten plaats in Veer Beheer. : De activiteiten van ACI bestaan uit het uitvoeren van digitale printopdrachten voor middelgrote en grote organisaties

2 Omzetgegevens : Verwezen wordt naar het eerste geconsolideerde faillissementsverslag. Personeel gemiddeld aantal : J.F.A.De Veer Beheer B.V.: 1 : 9 Datum verslag : 15 januari 2013 Verslagperiode : : 15 oktober januari 2013 J.F.A.De Veer Beheer B.V.: 15 oktober januari 2013 Bestede uren in verslagperiode : : 0,0 uren : 9,7 uren Bestede uren totaal : : 2,1 uren : 185,7 uren Saldo faillissementsrekening : : EUR 0 : EUR ,67 ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in deze faillissementen is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. Om redenen van doelmatigheid zal de curator de verslaglegging steeds geconsolideerd doen waarbij de verslagleggingstermijnen in het faillissement van zullen worden aangehouden

3 1. VERWIJZING Voor de verslaglegging over de hoofdstukken: 1. Inventarisatie 2. Personeel 3. Activa 4. Doorstart / Voortzetten wordt verwezen naar voorgaande geconsolideerde faillissementsverslagen. 2. DEBITEUREN 2.1 Omvang debiteuren De curator heeft bij ACI een debiteurenportefeuille van ruim EUR ,= aangetroffen. Bij Veer Beheer heeft de curator geen debiteuren aangetroffen. 2.2 Opbrengst In totaal is er een bedrag geïncasseerd van EUR ,60. Van dit bedrag is een deel groot EUR ,86 op de bankrekening van ACI, aangehouden bij ING Bank N.V. ( ING Bank ), ontvangen en het restant van EUR ,68 op de faillissementsrekening. Van incasso van het restant van EUR 3.779,40 is in overleg met ING Bank afgezien. Deels beroepen debiteuren zich op verrekening en deels lijken de bedragen oninbaar. Tot de debiteurenportefeuille behoorde een vordering op Drukkerij W.C. Den Ouden B.V. van in hoofdsom groot EUR 2.777,40. De debiteur betwistte de vordering niet, maar liet niettemin na de vordering te betalen. In overleg met ING Bank en met machtiging van de rechter-commissaris is een procedure tegen deze debiteur gestart. De curator verwijst verder naar hoofdstuk 6 (Procedures). 2.3 Boedelbijdrage Voor zover mocht blijken dat de debiteuren zijn verpand aan ING Bank N.V., heeft de curator met de bank afgesproken dat de boedel een boedelbijdrage ontvangt van 10% over de geïncasseerde bedragen tot en met 21 maart 2012 en een boedelbijdrage van 30% van het geïncasseerde bedrag over de na die datum ontvangen bedragen

4 3. BANK / ZEKERHEDEN 3.1 Vordering van bank(en) ING Bank N.V. heeft zelf per datum faillissement geen vordering (meer) op ACI en/of Veer Beheer. Evenwel heeft ING Bank N.V. met ING Lease (Nederland) B.V. ( ING Lease ) een wederzijds zekerhedenarrangement gesloten dat -kort gezegd- inhoudt dat beide partijen zich over en weer borg stellen voor de schuld van ACI. Langs die weg beoogt ING Lease te profiteren van de door ACI ten gunste van ING Bank gestelde zekerheden tot een bedrag van EUR ,=. 3.2 Zekerhedenpositie ING Bank en ING Lease In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de zekerhedenpositie van ING Bank en ING Lease, met name naar de rechtsgeldigheid en het effect van het wederzijds zekerhedenarrangement. ING Bank stelt dat zij een stil pandrecht heeft gevestigd op de bestaande en toekomstige bedrijfsuitrusting, voorraden en boekvorderingen van ACI. Kort voor het faillissement zijn nog een tweetal activa onderhands verkocht, te weten een personenauto en een bindmachine voor een bedrag van EUR ,= resp. EUR ,=. De totale koopsom van EUR ,= is op aangeven van ING Bank voldaan op een tussenrekening van ING Bank. Op dat moment bedroeg de vordering van ING Bank op ACI slechts EUR ,61 zodat de koopsom in beginsel slechts tot dat bedrag door ING Bank mag worden behouden. Zodoende resteerde er EUR 6.189,39. Dit bedrag wordt thans nog altijd door ING Bank behouden. In een recent arrest (HR 6 april 2012, LJN: BU 3784, (ASR/Achmea)) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een regresvordering van een hoofdelijk schuldenaar pas ontstaat op het moment dat de hoofdelijk verbonden schuldenaar de schuld voldoet voor méér dan het gedeelte dat hem aangaat. Tot dat moment moet die vordering worden aangemerkt als een toekomstige vordering. Nu ING Bank uit hoofde van het wederzijds zekerhedenarrangement per datum faillissement (nog) geen betaling aan ING Lease heeft verricht, moet er van worden uitgegaan dat een regresvordering die ING Bank verkrijgt, een toekomstige vordering is. Doordat deze regresvordering toekomstig is, kan ING Bank de vordering die zij door betaling aan ING Lease zou verkrijgen, naar de mening van de curator niet onder de zekerheden verhalen. Om die reden heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat het volledige bedrag dat met de debiteurenincasso is gerealiseerd, toekomt aan de boedel. Daarnaast heeft de curator aanspraak gemaakt op het bij ING Bank aanwezige bedrag van EUR ,

5 4. RECHTMATIGHEID 4.1 Boekhoudplicht Hieraan lijkt in de faillissementen van ACI en Veer Beheer te zijn voldaan. De curator onderzoekt dit punt nog nader. 4.2 Depot jaarrekeningen Verwezen wordt naar het eerste geconsolideerde faillissementsverslag. 4.3 Goedkeuringsverklaring accountant Gelet op de omvang van de onderneming is er geen accountantsverklaring vereist. 4.4 Stortingsverplichting aandelen In onderzoek. 4.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 4.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 5. CREDITEUREN Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag vermeld. 5.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: EUR ,77 + PM Verhuurder: EUR ,63 UWV: EUR ,97 Nog niet ingediend 5.2 Preferente vordering van de fiscus EUR ,

6 Nog niet ingediend 5.3 Preferente vordering van het UWV EUR ,72 Nog niet ingediend. 5.4 Andere preferente crediteuren EUR 1.097,21 Nog niet ingediend. 5.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren EUR ,44 EUR , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. J.F.A. De Veer Beheer B.V Nog niet bekend

7 6. PROCEDURES Incassoprocedure Drukkerij W.C. Den Ouden B.V. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een procedure bij de Kantonrechter Amsterdam gestart tegen Drukkerij W.C. Den Ouden B.V. ter incasso van de vordering van in hoofdsom groot EUR 2.777,40. De Kantonrechter heeft de vordering bij vonnis van 11 december 2012, bij verstek toegewezen. De curator heeft voorts aanspraak gemaakt op de vordering. Inmiddels heeft Drukkerij W.C. Den Ouden B.V. de volledige vordering aan de boedel voldaan. 7. OVERIG 7.1 Termijn afwikkeling faillissement Vooralsnog onbekend. 7.2 Plan van aanpak In de komende verslagperiode zal de curator in het faillissement van ACI: - de vordering op ING Bank trachten te incasseren; - De rechtmatigheden onderzoeken. In het faillissement van Veer Beheer verwacht de curator dat slechts beperkt werkzaamheden zullen worden verricht aangezien er geen activa zijn te liquideren en de oorzaak van het faillissement rechtstreeks verbonden is met de oorzaak van het faillissement van ACI. 7.3 Indiening volgend verslag Over zes (6) maanden. Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank Amsterdam op 15 januari mr. D.M. van Geel, curator

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: 1. J.F.A. DE VEER BEHEER B.V. en 2. ACI PRINTING COMPANY B.V. Gegevens onderneming en Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OKTOBER GROEP B.V.,

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAYENZ B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Gallery B.V., statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma V.O.F. SLAGERIJ VAN SWINDEN, voorheen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AKAR KUNSTSTOFFEN B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AKAR KUNSTSTOFFEN B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN AKAR KUNSTSTOFFEN B.V. Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AKAR KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. GEBRS. CATSMAN B.V. 2. CATSMAN LEASING B.V. 3. CATSMAN AUTOSCHADE B.V. 4. CATSMAN B.V. 5. AUTOBEDRIJF

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN VALBONNE REAL ESTATE B.V.

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN VALBONNE REAL ESTATE B.V. VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN VALBONNE REAL ESTATE B.V. Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 9 november 2011 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F 08.31

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 14 juni 2013 Gegevens ondernemingen : aansprakelijkheid Den Haag Offset Beheer B.V., Haag onder nummer 27141769, vestigingsadres (2288 AA) Rijswijk ZH aan de Steenplaetsstraat

Nadere informatie