DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris : mw. mr. M.J.E. Geradts Verslagperiode : 21 augustus 2010 t/m 2 december 2010 Bestede uren verslagperiode : 18 uren en 48 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 82 uren en 42 minuten Referentie curator : /EJB/et Algemeen Bij vonnis van 13 april 2010 van de Rechtbank Haarlem werd op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Denim Brakes & Tyres B.V. (hierna ook: DBT of gefailleerde ), statutair gevestigd te Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer DBT houdt kantoor te (5121 DE) Rijen aan de Dorpenbaan 19. Ondergetekende werd benoemd tot curator; tot rechter-commissaris werd aangesteld mevrouw mr M.J.E. Geradts. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie / 1.2 Winst en verlies / 1.3 Balanstotaal De curator verwijst voor deze informatie naar het eerste openbaar verslag. 1.4 Lopende procedures Er zijn geen procedures bij de curator bekend. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur / Verhuur 1.7 Oorzaken / achtergronden faillissement Zoals in het eerste verslag staat vermeld, houdt het faillissement van DBT direct verband met het faillissement van Emergo Hoofddorp B.V. (voorheen: Denim Air B.V.), 100% aandeelhouder en enig zelfstandig bestuurder van DBT, welk faillissement op 18 februari 2010 werd uitgesproken door de Rechtbank Amsterdam.

2 Emergo was de belangrijkste opdrachtgever van DBT. Als gevolg van het faillissement van Emergo werden geen betalingen meer verricht in het faillissement van Denim Air B.V., welke onderneming kennelijk gevoed werd door inkomsten van Emergo. Emergo heeft DBT in haar geval volledig meegesleept, hetgeen de curator voor dit faillissement als de belangrijkste oorzaak beschouwt. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement / 2.2 Aantal in jaar voor faillissement / 2.3 Datum ontslagaanzeggingen Afgewikkeld 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving / 3.2 Verkoopopbrengst / 3.3 Hoogte hypotheek / 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. De bedrijfsruimte werd gehuurd. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving / 3.6 Verkoopopbrengst Inmiddels is de opbrengst van de verkoop van bedrijfsmiddelen en voorraden ontvangen; een bedrag van , Boedelbijdrage Niet van toepassing: de activa zijn niet verpand. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Curator is bekend met het bodemvoorrecht van de fiscus, maar merkt in dit verband op dat de kantoor- en bedrijfsinventaris niet is verpand. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving Andere activa 3.10 Beschrijving Voor wat betreft de PART-145 vergunning en de daaraan verbonden bewaarplicht verwijst de curator naar het vorige openbaar verslag. Boedelactief 3.12 Stand van de boedel

3 Het saldo van de faillissementsrekening is op de verslagdatum , Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren / 4.2 Opbrengst / 4.3 Boedelbijdrage Er staan nog twee (deel)vorderingen open. De vordering op Emergo Hoofddorp B.V. staat op de crediteurenlijst. Gefailleerde heeft volgens haar boekhouding een openstaande vordering op VLM ter hoogte van 1.617,85. De afgelopen verslagperiode zijn er onderliggende facturen verstrekt. VLM wenste vervolgens een vordering op Denim Air B.V. te verrekenen, hetgeen niet mogelijk is. Inmiddels is VLM tot betaling van de openstaande betaling gesommeerd. Daarnaast is afgelopen verslagperiode contact geweest met Rhijnland Airservices in verband met een openstaande vordering van 9.975,41. Afgelopen periode betaalde Rhiijnland 5.991,02 en 2.392,47 nadat de curator de onderliggende stukken had verstrekt en met behulp van de heer Lucas, de voormalige bedrijfsjurist van gefailleerde, meer duidelijk had verschaft. Op dit moment staat nog een deel bedrag open waarover partijen met elkaar in overleg zijn. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Het saldo zoals dat is aangetroffen op de rekening van gefailleerde bij ABN AMRO is overgeboekt naar de Kasbankrekening. 5.2 Leasecontracten Volgens opgave van bestuurder zijn er geen leasecontracten op naam van DBT. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage De curator is niet bekend met zekerheidsrechten. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Inmiddels zijn de eigendomsvoorbehouden van leveranciers afgewikkeld. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten

4 Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht / 7.2 Depot jaarrekeningen / 7.3 Goedkeurende verklaring accountant / 7.4 Stortingsverplichting aandelen / 7.5 Onbehoorlijk bestuur / 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 8. Crediteuren Volgens de boekhouding van gefailleerde zou sprake zijn van een schuldenlast van EUR ,58, waarbij de fiscale positie buiten beschouwing blijft. Alle bekende crediteuren werden aangeschreven. 8.1 Boedelvorderingen Het salaris van de curator en de kosten van ingeschakelde derden (NTAB en BVA), de door het UWV overgenomen loonverplichtingen en de huur over de faillissementsperiode worden beschouwd als boedelschulden. Gedurende de opzegtermijn hebben twee medewerkers van gefailleerde op verzoek van de curator ten behoeve van de boedel doorgewerkt. De curator heeft deze werknemers de reiskosten vergoed die ook als boedelschuld gelden. Het UWV diende inmiddels een boedelvordering in van ,66. Daarnaast dienden de nota s in verband met energielevering alsook het gebruik van internet te worden voldaan als boedelschuld (Essent, Enexis en XS4ALL). Omdat aanvankelijk geen actief bestond in het onderhavige faillissement zal nog worden nagekeken of een toerekening naar iedere boedel dient te geschieden. 8.2 Preferente vordering van de fiscus De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van , Preferente vordering van het UWV / 8.4 Andere preferente vorderingen Het UWV heeft vorderingen ter hoogte van ,31 (preferent) ingediend Aantal concurrente crediteuren / 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Tot nu toe werden dertien concurrente vorderingen ter hoogte van totaal ,93 ingediend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Gelet op de hoogte van de thans bekende boedel en preferente vorderingen, dit in relatie tot het actief, kan een uitkering aan in ieder geval de boedel schuldeisers en de preferente worden verwacht. Naar verwachting kan ook een uitkering aan concurrente schuldeisers gebeuren. De schuldenlast is thans lager dan het actief.

5 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement / 9.2 Plan van aanpak De curator zal zich gedurende de volgende verslagperiode met name bezig houden met de afwikkeling van de incasso van debiteuren. 9.3 Indiening volgend openbaar verslag Over drie maanden zal het volgende openbaar verslag verschijnen. Amsterdam, 9 december 2010 Mr E. Doornhein curator