Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C"

Transcriptie

1 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982 F Uitspraak faillissement: 13 november 2013 Rechter-commissaris: mr A.E. Zweers Curator: mr S.J. de Vries te Zwolle Datum verslag: 26 november 2014 In dit verslag zijn de onderdelen niet meer opgenomen, waarvan in eerdere verslagen is vermeld dat de werkzaamheden in dat kader als afgerond kunnen worden aangemerkt. Voor die onderdelen wordt verwezen naar de eerdere verslagen. Ten aanzien van de overige onderdelen is de tekst cursief en vetgedrukt opgenomen voorzover de tekst afwijkt van het vorige verslag. III. Activa 3.1 onroerende zaken n.v.t. 3.2 taxaties n.v.t. 3.3 verkoopopbrengst n.v.t. 3.4 hoogte hypotheek n.v.t. 3.5 boedelbijdrage n.v.t. 3.6 bedrijfsmiddelen De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoor- en werkplaatsinrichting, voertuigen en voorraden. 3.7 Taxaties De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator mee namens de bank getaxeerd door Cees Lubbers Taxaties op 15 november Verkoopopbrengst De bedrijfsmiddelen en voorraad zijn verkocht aan Reimink Technieken BV te Lemelerveld voor een totaalbedrag van ,-. Van deze koopsom heeft 5.000,- betrekking op een lease-auto. Deze is met instemming van de lessor verkocht waarbij door de curator de restschuld ad 4.272,63 is ingelost. De opbrengst valt volledig in de boedel. Verder heeft 5.000,- betrekking op goodwill. Ook deze opbrengst valt volledig in de boedel.

2 blad 2 5 e verslag inzake Backers Installatiebedrijven en Zwembaden BV Van de resterende ,- aan koopsom heeft op basis van het taxatierapport ,95 betrekking op bodemzaken en het restant ad ,05 op niet bodemzaken. Jegens de bank als pandhouder is afdracht van de opbrengst van de bodemzaken geclaimd en deze opbrengst valt in de boedel. De opbrengst van de niet bodemzaken is aan de bank afgedragen na inhouding van het aandeel van de bank in de taxatiekosten ad 540,54 en na inhouding van de met de bank afgesproken boedelbijdrage van 10% ofwel 1.747, Boedelbijdrage Met de bank is een boedelbijdrage van 10% afgesproken en de boedelbijdrage uit hoofde van voor de bank verkochte zaken bedraagt 1.747,75. Daarnaast is door de bank naar rato, ofwel voor 540,54, bijgedragen in de taxatiekosten bodemrecht fiscus Zoals hiervoor aangegeven, is de opbrengst van de bodemzaken door de boedel behouden. Er is sprake van een relevante fiscale vordering. Door de Belastingdienst is tot dusver bij de curator een vordering aangemeld van ,-. Hierin is de vordering uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB nog niet begrepen andere activa Uit hoofde van een definitieve afrekening van GDF Suez is in de 3 e verslagperiode 967,86 op de faillissementsrekening bijgeschreven. Een eerste onderzoek naar het verloop van rekening-courantverhoudingen heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor onregelmatigheden. Er is sprake van een door Coöperatieve Vereniging `Eson Stad` U.A. en Eson Stad BV tegen gefailleerde aanhangig gemaakte procedure. In deze procedure is (omdat de zaak op faillissementsdatum al voor vonnis stond) een tussenvonnis gewezen op 8 januari In dit tussenvonnis is de zaak verwezen naar de rolzitting van 5 februari 2014 voor akte aan de zijde van eiseressen. Ondanks het feit dat beide partijen hebben aangegeven dat de procedure wegens het faillissement dient te worden geschorst krachtens art. 28/29 Faillissementswet, is op 5 februari 2014 een akte genomen en heeft de rechtbank de zaak verwezen naar de rolzitting van 5 maart 2014 voor antwoordakte aan de zijde van gefailleerde. Namens gefailleerde is opnieuw schorsing verzocht en thans is de zaak geschorst en verwezen naar de parkeerrol van 1 oktober De procedure heeft betrekking op een vordering tot voldoening van een verbintenis uit de boedel en gezien het tussenvonnis lijkt de rechtbank van oordeel te zijn dat deze vordering deels toewijsbaar zou zijn. Eson Stad stelt zich op het standpunt dat sprake is van een verzekerd belang, heeft de curator verzocht haar vordering te erkennen en bij de verzekeraar een verzoek tot betaling (aan de boedel) in te dienen. De curator heeft inmiddels de op deze kwestie betrekking hebbende stukken opgevraagd en verkregen via de bestuurder en de koper van de bedrijfsmiddelen van failliet. Er blijkt sprake te zijn van een via Meeùs Assurantiën bij twee verzekeraars, Reaal en Avera Achmea, ondergebracht verzekerd belang.

3 blad 3 5 e verslag inzake Backers Installatiebedrijven en Zwembaden BV Door deze verzekeraars is in de procedure tot dusver een advocaat ingeschakeld, waarmee overleg is gevoerd. Beide verzekeraars hebben aangegeven dat hun belangen ook verder door deze advocaat zullen worden behartigd. Uiteindelijk is door de verzekeraars een schikkingsvoorstel gedaan om te komen tot afwikkeling. Dit voorstel behelst betaling tegen finale kwijting van een bedrag terzake de door Eson Stad geleden schade. Deze betaling dient op grond van artikel 57 lid 3 Fw via de boedel te verlopen, waarbij krachtens art. 3: 287 BW sprake is van een bijzonder voorrecht van Eson Stad op deze betaling. Door Eson Stad is hierop nog niet gereageerd en de curator heeft thans aan Eson Stad een termijn gesteld voor het innemen van een standpunt. Als Eson Stad niet reageert, dan zal in beginsel een verificatievergadering nodig zijn waarbij de vordering van Eson Stad zal worden betwist en een renvooiprocedure zal moeten volgen. Daarbij houdt de curator vooralsnog echter een slag om de arm ten aanzien van de hoogte van de algemene faillissementskosten, nu deze nog niet bekend zijn wegens het feit dat het UWV haar boedelvordering nog niet heeft gemeld. Mogelijk dat de uiteindelijke hoogte van de faillissementskosten de boedelbaten (inclusief de mogelijke bate uit de hiervoor genoemde claim, waarop een bijzonder voorrecht rust) overtreft. Als dat het geval zou zijn, dan leidt de omslag van de algemene faillissementskosten ertoe dat Eson Stad, ondanks het bijzondere voorrecht, geen uitkering kan verwachten terzake de verzekeringsuitkering. De hoogte van de faillissementskosten en de te verwachten omslag is daarmee van belang voor de positiebepaling van Eson Stad en duidelijkheid hierover kan de discussie wellicht ook zonder verificatievergadering beslechten. XI. Boedelschulden/fiscus/bedrijfsvereniging 11.0 boedelschulden De boedelschulden zullen in ieder geval bestaan uit de door het UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum. Deze vordering is nog niet bij de curator aangemeld. De curator heeft het UWV inmiddels meermalen verzocht de vorderingen alsnog omgaand aan te melden, maar tot dusver zonder succes. De curator heeft nu verzocht de vorderingen binnen twee weken aan te melden, onder mededeling dat anders in het kader van de afwikkeling geen rekening kan worden gehouden met eventuele vorderingen. Mogelijk dat dit het UWV in beweging brengt. Door de curator zijn taxatiekosten betaald ad 1.089,- terwijl verder door de curator de restschuld van een financieel geleasete Mercedes Benz Vito ad 4.272,63 is ingelost na verkoop van deze auto voor een hoger bedrag. Door de verhuurder is een boedelvordering gemeld van ,-. De boedelschulden bestaan verder uit salaris/verschotten curator vordering van de fiscus Door de Belastingdienst is tot dusver een vordering aangemeld van ,-. Hierin is de vordering uit hoofde van artikel 29 lid OB nog niet begrepen vordering van de UWV Door het UWV is nog geen vordering aangemeld. De curator heeft het UWV inmiddels meermalen verzocht de vorderingen alsnog omgaand aan te melden.

4 blad 4 5 e verslag inzake Backers Installatiebedrijven en Zwembaden BV 11.3 overige preferente vorderingen Er zijn nog geen overige preferente vorderingen aangemeld. VIII. Crediteuren 12.1 aantal concurrente crediteuren De uit de administratie van de vennootschap blijkende crediteuren zijn door de curator via een mailing aangeschreven met het verzoek hun vordering ter verificatie aan te melden. Inmiddels is van 54 crediteuren de vordering voorlopig door de curator erkend bedrag concurrente crediteuren Het door de zich inmiddels gemeld hebbende crediteuren ter verificatie aangemelde en door de curator voorlopig erkende totale vorderingsbedrag bedraagt ,67. Daarnaast is sprake van een voorlopig betwiste vordering ad ,54. Dit betreft de vordering uit hoofde van tegen gefailleerde aanhangig gemaakte lopende procedure wordt het eigenlijke opheffer Op basis van de huidige stand van zaken, te weten de gerealiseerde baten enerzijds en de hoogte van de boedelschulden (inclusief de te verwachten vordering van het UWV) anderzijds, lijkt het faillissement te moeten worden opgeheven bij gebrek aan baten. Dat zou slechts anders kunnen zijn indien nog aanzienlijke extra baten kunnen worden gerealiseerd een vereenvoudigde afwikkeling Zie wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld? Zie 12.3 IX. Rechtbank 13.1 toestemming afkoelingsperiode n.v.t toestemming voortzetting bedrijf n.v.t toestemming ontslag 14 november toestemming opzegging/beëindiging huur n.v.t toestemming activatransacties 17 december 2013 (doorstart) 21 januari 2014 (verkoop lease-object) 13.6 toestemming procederen n.v.t anderszins 3 juni 2014 (schikking debiteur) 13.8 termijn afwikkeling faillissement n.n.b.; afhankelijk van afwikkeling van de de tegen gefailleerde aanhangig gemaakte procedure 13.9 plan van aanpak afwikkeling procedure indiening volgend verslag 26 februari 2015

5 blad 5 5 e verslag inzake Backers Installatiebedrijven en Zwembaden BV X. Overig Als bijlage is aan dit verslag een staat van baten en lasten en een print van de mutaties op de faillissementsrekening gehecht productie 1. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per de datum van dit verslag ,39. Aan dit verslag is verder een specificatie van de in deze verslagperiode verrichte werkzaamheden gehecht - productie 2. Door de curator en kantoorgenoten is in deze periode 6,8 uur aan de afwikkeling besteed, waarmee het totaal aantal uren op 86,5 komt. Zwolle, 26 november 2014 mr S.J. de Vries, curator Dit faillissement is in behandeling bij: mr S.J. de Vries Postbus AG ZWOLLE telefoon: telefax:

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12,

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, handelend onder de namen Old Vic Herenmode en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VaViBe Festival & Events B.V.

VaViBe Festival & Events B.V. VaViBe Festival & Events B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming : VaViBe Festival & Events B.V., statutair gevestigd en voorheen kantoorhoudende te (3531 AH) Utrecht

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie