Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C"

Transcriptie

1 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982 F Uitspraak faillissement: 13 november 2013 Rechter-commissaris: mr A.E. Zweers Curator: mr S.J. de Vries te Zwolle Datum verslag: 10 december 2013 I. Inventarisatie 1.0 algemeen Bij vonnis van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, d.d. 13 november 2013 is op eigen aangifte het faillissement uitgesproken van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden BV. De onderneming is gevestigd en houdt kantoor te Ommen aan de Veldkampweg 1C. De onderneming houdt zich bezig met loodgieters- en installatiewerk, waaronder begrepen het verzorgen en aanleggen van installaties voor zwembaden. De curator heeft op de dag dat het faillissement is uitgesproken gesproken met de heer G.H. Backers, die via een Holding bestuurder en enig aandeelhouder is van de gefailleerde vennootschap en met zijn zoon, die eveneens voor de gefailleerde vennootschap werkzaam was. Volgens opgave van de heer Backers waren de activiteiten op de datum van faillissement al grotendeels gestaakt en was er feitelijk geen sprake meer van nog lopende opdrachten/onderhanden werk. 1.1 Directie en organisatie Alle aandelen in de gefailleerde vennootschap worden gehouden door Backers Result Ommen BV, gevestigd te Ommen. Deze vennootschap is ook statutair bestuurder. De aandelen in Backers Result Ommen BV worden gehouden door de heer G.H. Backers, die tevens de bestuurder is van deze vennootschap.

2 blad 2 1 e verslag inzake Backers Installatiebedrijven en Zwembaden BV 1.2 Omzet, winst/verlies Uit de ontvangen jaarrekeningen blijkt het volgende over de omzet en het resultaat: omzet winst/verlies Balanstotaal Uit de jaarrekeningen blijken de volgende balanstotalen: Lopende procedures De curator is niet bekend met door of tegen de vennootschap aanhangig gemaakte procedures. 1.5 Verzekeringen Er werden de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangehouden. De curator heeft verzocht de lopende verzekeringen te beëindigen. 1.6 Huur Volgens de van de vennootschap ontvangen informatie werd de bedrijfsruimte gehuurd van Backers Result Ommen BV. Over 2012 is wegens de tegenvallende resultaten geen huur doorbelast. De curator heeft de huur opgezegd bij brief van 26 november 2013, zodat de huur in ieder geval zal eindigen per 28 februari Oorzaak faillissement Het faillissement is volgens de bij de aangifte tot faillietverklaring ingediende verklaring veroorzaakt door Het gebrek aan opdrachten voor zowel leveringen en of montagewerkzaamheden. Door de bestuurder is in aanvulling hierop aan de curator verklaard dat de economische situatie er toe heeft geleid dat opdrachtgevers bestaande opdrachten uitstelden, terwijl de onderneming daarnaast door de kleine omvang steeds vaker opdrachten die via Tendernet werd aanbesteed misliep. Pogingen om op andere wijze opdrachten aan te trekken slaagden niet of in ieder geval onvoldoende. II. Personeel 2.1 aantal werknemers ten tijde van faillissement Ten tijde van het faillissement waren er, inclusief de eigenaar, 13 werknemers in dienst. 2.2 aantal werknemers in jaar voorafgaand aan faillissement In 2012 waren er eveneens 13 werknemers in dienst, terwijl in 2010 nog 15 mensen op de loonlijst stonden.

3 blad 3 1 e verslag inzake Backers Installatiebedrijven en Zwembaden BV 2.3 datum ontslagaanzegging De werknemers is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd bij brieven d.d. 15 november In overleg met de curator heeft het UWV tijdens een bijeenkomst met de werknemers op de bedrijfslocatie de vorderingen van de werknemers terzake achterstallig salaris c.a. opgenomen op 21 november III. Activa 3.1 onroerende zaken n.v.t. 3.2 taxaties n.v.t. 3.3 verkoopopbrengst n.v.t. 3.4 hoogte hypotheek n.v.t. 3.5 boedelbijdrage n.v.t. 3.6 bedrijfsmiddelen De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoor- en werkplaatsinrichting, voertuigen en voorraden. 3.7 Taxaties De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator mee namens de bank getaxeerd door Cees Lubbers Taxaties op 15 november Verkoopopbrengst De zaken zijn tot dusver nog niet verkocht. Op het moment van dit verslag vindt nog overleg plaats over mogelijke verkoop van de activa en activiteiten als geheel. 3.9 Boedelbijdrage Met de bank is een boedelbijdrage conform separatistenregeling afgesproken bodemrecht fiscus De opbrengst van de bodemzaken dient aan de faillissementsboedel te worden afgedragen. Er is sprake van een relevante fiscale vordering. Door de Belastingdienst is tot dusver bij de curator een vordering aangemeld van ,-. Hierin is de vordering uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB nog niet begrepen andere activa De curator onderzoekt nog of sprake is van andere baten. Daarbij kan worden gedacht aan afrekeningen uit hoofde van duurovereenkomsten (energie, Post NL, mogelijke financiële lease, duurcontracten leveranciers) en afrekeningen c.q. uitkeringen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten. Een eerste onderzoek naar het verloop van rekening-courantverhoudingen heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor onregelmatigheden. IV. Eigendomsvoorbehoud Door diverse crediteuren is een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator heeft deze inmiddels beoordeeld en op grond daarvan dienen nog de nodige zaken door crediteuren retour te worden genomen. Hierbij gaat het met name om voorraad.

4 blad 4 1 e verslag inzake Backers Installatiebedrijven en Zwembaden BV V. Debiteuren 5.1 omvang debiteuren Volgens de administratie van de vennootschap was per faillissementsdatum sprake van een van debiteuren te vorderen bedrag ad , inschatting incasso Tot dusver is door debiteuren ,02 betaald. Van het nog openstaande bedrag is voor een deel sprake van oudere betwiste vorderingen, terwijl ook over recentere vorderingen discussies worden gevoerd. De curator gaat er van uit dat nog verdere betalingen te incasseren zijn, maar kan op dit moment nog onvoldoende inschatten tot welk bedrag. 5.3 opbrengst Door debiteuren is tot de datum van dit verslag op de faillissementsrekening ,03 voldaan. Daarnaast is door debiteuren op de Rabobankrekening van gefailleerde 6.609,99 voldaan. 5.4 boedelbijdrage Met de bank is voor het buitengerechtelijk traject van incasso een boedelbijdrage afgesproken van 15%. VI. Bank/financiers 6.1 Vordering van de bank De onderneming werd gefinancierd door Rabobank Vaart en Vechtstreek. Door de bank is een totale vordering aangemeld van in totaal ,47. Dit heeft voor ,- betrekking op een geldlening en voor ,47 op een krediet in rekening-courant. 6.2 Lease: Er werden in totaal zes voertuigen geleaset. In vier gevallen is sprake van operationele lease. De betreffende voertuigen zijn inmiddels door de leasemaatschappij ingenomen. In twee gevallen is sprake van financiële lease, waarbij ten aanzien van één inmiddels ingenomen auto de vordering aanzienlijk hoger is dan de waarde van de auto. Bij één voertuig, een Mercedes Vito, is mogelijk sprake van een beperkte overwaarde. Deze auto moet nog worden ingenomen en de leasemaatschappij stelt een eventuele overwaarde te kunnen verrekenen met de vorderingen uit hoofde van de door haar met gefailleerde gesloten andere operationele leasecontracten. De curator dient dit nog te beoordelen, maar wacht eerst de opbrengst van de auto af. 6.3 Beschrijving zekerheden Door gefailleerde zijn de bedrijfsmiddelen en de vorderingen op debiteuren aan de bank verpand. 6.4 Afwikkeling separatistenpositie Met de bank is afgesproken dat de curator het voortouw neemt bij de uitwinning van de zekerheden, zulks tegen een boedelbijdrage. 6.5 Bedongen boedelbijdragen Zie par. 3.9 en par. 5.4.

5 blad 5 1 e verslag inzake Backers Installatiebedrijven en Zwembaden BV VII. Doorstart/voortzetten Met enkele partijen wordt nog gesproken over de mogelijkheid van overname van het geheel van bedrijfsmiddelen en activiteiten. Tot dusver heeft dit nog niet tot overeenstemming geleid. VIII. Administratie 8.1 toestand administratie De administratie werd geautomatiseerd bijgehouden. De administratie lijkt goed bijgehouden. 8.2 goedkeurende verklaring accountant Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring niet vereist. IX. Pauliana/verrekening 9.1 verdachte transacties De curator heeft geen aanwijzingen voor verdachte transacties. 9.2 Maatregelen: Niet aan de orde. X. Bestuurdersaansprakelijkheid 10.1 Boekhoudplicht De eerste indruk van de curator is dat sprake is van een adequaat gevoerde boekhouding depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2011is op 26 september 2012 gedeponeerd stortingsverplichting aandelen Aan voldaan onbehoorlijk bestuur De curator heeft nog geen aanleiding voor uitgebreid onderzoek naar onbehoorlijk bestuur. Op het eerste gezicht lijken de door de bestuurder aangegeven redenen aanleiding tot het faillissement te zijn geweest Maatregelen: Niet aan de orde. XI. Boedelschulden/fiscus/bedrijfsvereniging 11.0 boedelschulden De boedelschulden zullen in ieder geval bestaan uit de door het UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum, eventuele huur voor het bedrijfspand en uit salaris/verschotten curator.

6 blad 6 1 e verslag inzake Backers Installatiebedrijven en Zwembaden BV 11.1 vordering van de fiscus Door de Belastingdienst is tot dusver een vordering aangemeld van ,-. Hierin is de vordering uit hoofde van artikel 29 lid OB nog niet begrepen vordering van de UWV Door het UWV is nog geen vordering aangemeld overige preferente vorderingen Er zijn nog geen overige preferente vorderingen aangemeld. XII. Crediteuren 12.1 aantal concurrente crediteuren De uit de administratie van de vennootschap blijkende crediteuren zijn door de curator via een mailing aangeschreven met het verzoek hun vordering ter verificatie aan te melden. Inmiddels is van 38 crediteuren de vordering voorlopig door de curator erkend bedrag concurrente crediteuren Het door de zich inmiddels gemeld hebbende crediteuren ter verificatie aangemelde en door de curator voorlopig erkende totale vorderingsbedrag bedraagt , wordt het eigenlijke opheffer De curator kan nog niet aangeven op welke manier het faillissement dient te worden afgewikkeld een vereenvoudigde afwikkeling Zie wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld? Zie 12.3 XIII. Rechtbank 13.1 toestemming afkoelingsperiode n.v.t toestemming voortzetting bedrijf n.v.t toestemming ontslag 14 november toestemming opzegging/beëindiging huur n.v.t toestemming activatransacties n.v.t toestemming procederen n.v.t anderszins n.v.t 13.8 termijn afwikkeling faillissement n.n.b plan van aanpak voorlopige verificatie, onderzoek activa en verkoop activa, inning debiteuren indiening volgend verslag 10 maart 2014 XIV. Overig Als bijlage is aan dit verslag een staat van baten en lasten en een print van de mutaties op de faillissementsrekening gehecht productie 1. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per de datum van dit verslag ,03.

7 blad 7 1 e verslag inzake Backers Installatiebedrijven en Zwembaden BV Hierbij gaat het echter om de volledige opbrengst van debiteuren die op de faillissementsrekening hebben betaald. Deze opbrengst komt na aftrek van de afgesproken boedelbijdrage aan de bank toe. Aan dit verslag is verder een specificatie van de tot dusver verrichte werkzaamheden gehecht - productie 2. Door de curator is over de periode tot en met 9 december 2013 aan de afwikkeling 31,5 uur besteed. Zwolle, 10 december 2013 mr S.J. de Vries, curator Dit faillissement is in behandeling bij: mr S.J. de Vries Postbus AG ZWOLLE telefoon: telefax:

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12,

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, handelend onder de namen Old Vic Herenmode en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie