Salland Engineering Software B.V. gevestigd te 8024 HA Zwolle, aan de Schrevenweg 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Salland Engineering Software B.V. gevestigd te 8024 HA Zwolle, aan de Schrevenweg 12"

Transcriptie

1 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Salland Engineering Software B.V. gevestigd te 8024 HA Zwolle, aan de Schrevenweg 12 Faillissementsnummer: C/08/14/760 F Uitspraak faillissement: 1 oktober 2014 Rechter-commissaris: mr J.M. Marsman Curator: mr S.J. de Vries te Zwolle Datum verslag: 23 april 2015 In dit verslag zijn de onderdelen niet meer opgenomen, waarvan in eerdere verslagen is vermeld dat de werkzaamheden in dat kader als afgerond kunnen worden aangemerkt. Voor die onderdelen wordt verwezen naar de eerdere verslagen. III. Activa 3.1 onroerende zaken n.v.t. 3.2 taxaties n.v.t. 3.3 verkoopopbrengst n.v.t. 3.4 hoogte hypotheek n.v.t. 3.5 boedelbijdrage n.v.t. 3.6 bedrijfsmiddelen De bedrijfsmiddelen bestaan uit een achttal laptops, een scheidingswand en vooraad. Daarnaast is sprake van softwarepakketten en de intellectuele eigendomsrechten daarop. Het gaat hierbij om de pakketten : Cell Configuration Tracker ( CTT ), SEProbe, SEDana, RouteOptimizer, Cell Master-Final Test ( CM-FT ), Cell controller modules (PAT, NNR, Monitoring & Alarming, TTR, FAM), Skeleton Processing, MHW-Skeleton Scan Station Operaring software, Mapwarehouse Multisite (production tool) en Quest (Outlier detection analysis & engineering tool). 3.7 Taxaties De bedrijfsmiddelen en de softwareprogramma s/componenten en de IP-rechten zijn op 9 oktober 2014 getaxeerd door Peter Schoth van Cees Lubbers Taxaties. 3.8 Verkoopopbrengst Voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen en de IP-rechten is in twee rondes een biedingsprocedure gevolgd, waarbij een complicerende factor was dat sprake was van samenhang van de IP-rechten met de IP-rechten op andere softwareproducten die eigendom zijn van aan de gefailleerde onderneming gelieerde vennootschappen. Dat impliceerde dat een eventuele koper

2 blad 2 3 e verslag inzake Salland Engineering Software BV ook overeenstemming diende te bereiken met deze gelieerde vennootschappen om daadwerkelijk zinvol gebruik te kunnen maken van de door de boedel te verkopen goederen. Uiteindelijk is in de 2 e verslagperiode op 4 november 2014 overeenstemming bereikt met PDF Solutions, Inc. te San Jose (US) over verkoop van goodwill en softwareprogramma s/ componenten en de intellectuele eigendom voor ,- in totaal, waarbij ,- betrekking heeft op goodwill. Daarbij gold als ontbindende voorwaarde dat koper er in zou slagen om binnen drie weken na ondertekening op voor aanvaardbare voorwaarden overeenstemming te bereiken met de gelieerde vennootschappen over de verwerving van de noodzakelijke rechten om de softwareproducten Mapwarehouse, Swiftest en Testscape (waarvan de rechten niet in de boedel vallen) te gebruiken en verder te ontwikkelen. Er is geen beroep gedaan op de ontbindende voorwaarde, waarna levering en betaling hebben plaatsgevonden. Eveneens omstreeks 4 november 2014 is overeenstemming bereikt met Salland Engineering Europe BV over verkoop van de bedrijfsmiddelen/voorraad voor 7.500,-, waarbij 2.000,- betrekking heeft op inventaris (bodemzaken) en het restant op de voorraad (niet bodemzaken). Levering en betaling hebben plaatsgevonden in de 2 e verslagperiode. De opbrengst van de goodwill ad ,- en de opbrengst van de inventaris ad 2.000,- vallen in de boedel, terwijl de resterende verkoopopbrengst op grond van haar zekerheidsrechten toekomt aan de bank, met inachtneming van de hierna te noemen bijdragen van de bank. 3.9 Boedelbijdrage Met de bank is afgesproken dat de curator zal verkopen, tegen een boedelbijdrage van 12,5% over de opbrengst van de IP-rechten en van 10% over de opbrengst van de overige goederen, beide bedragen te vermeerderen met BTW. Daarnaast is met de bank afgesproken dat in de taxatiekosten naar rato zal worden bijgedragen. Op grond hiervan is door de bank een bijdrage in de taxatiekosten betaald van 1.044,40 (incl. BTW) en een boedelbijdrage van ,72 incl. BTW ( ,01 inzake de verkoop van de IPrechten en 660,72 inzake de verkoop van de voorraad) bodemrecht fiscus De opbrengst van de bodemzaken ad 2.000,- is aan de faillissementsboedel afgedragen. Er is sprake van een relevante fiscale vordering andere activa De curator heeft nog in onderzoek of nog andere baten kunnen worden gerealiseerd. Hierbij gaat het mogelijk nog om een subsidie inzake WSBO-uren. Inmiddels is meermalen met de Belastingdienst gecorrrespondeerd, omdat verrekening plaatsvindt via de loonheffing. De curator heeft daarbij het standpunt ingenomen dat de vordering van de belastingdienst terzake LH augustus 2014 met ,02 dient te worden verminderd en dat over de maand september 2014 ( betaald na datum faillissement) aan afgedragen LH een bedrag ad ,44 aan de boedel dient te worden voldaan. De Belastingdienst heeft tot dusver nog geen standpunt hierop ingenomen.

3 blad 3 3 e verslag inzake Salland Engineering Software BV IV. Eigendomsvoorbehoud Er is bij de curator tot dusver geen beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. V. Debiteuren 5.1 omvang debiteuren Volgens de administratie van de vennootschap was ten tijde van de indiening van de faillissementsaangifte sprake van een van debiteuren te vorderen bedrag ad , inschatting incasso Een groot deel van deze vorderingen wordt betwist, omdat sprake is van facturering op opdrachten die wegens het faillissement uiteindelijk niet zijn doorgegaan. De overige debiteuren betreffen debiteuren van wie de lopende overeenkomsten niet gestand kunnen worden gedaan en die wegens schade vermoedelijk zich op verrekening zullen (kunnen) beroepen. De debiteuren zijn in overleg met de curator en de bank als pandhouder aangeschreven vanuit de gefailleerde vennootschap. Door debiteuren is voor ,78 betaald op de bij de bank aangehouden bankrekening. Dit bedrag komt aan de bank toe op grond van haar pandrecht. De bank heeft zelf de inning ter hand genomen. 5.3 opbrengst Er is geen sprake van opbrengst voor de boedel op de datum van dit verslag. 5.4 boedelbijdrage In beginsel geldt voor door de boedel geïncasseerde vorderingen een boedelbijdrage van 10%. Door de curator zijn terzake de tot dusver ontvangen bedragen geen werkzaamheden verricht, zodat geen aanspraak op een boedelbijdrage kan worden gemaakt. Gelet op de hoogte van de vordering van de bank en de beperkte van debiteuren te incasseren bedragen, zijn hierin voor de boedel verder geen werkzaamheden te verrichten of baten te verwachten. Dit onderdeel zal in latere verslagen dan ook niet terugkeren. VI. Bank/financiers 6.1 Vordering van de bank De onderneming werd gefinancierd door Rabobank IJsseldelta te Zwolle. Door de Rabobank is een vordering gemeld van ,07. Deze vordering heeft betrekking op een financiering van gefailleerde, Salland Engineering International en Salland Engineering (Europe), voor welke financiering elk van deze vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk is. 6.2 Lease Bij weten van de curator is geen sprake van op naam van gefailleerde lopende leasecontracten. 6.3 Beschrijving zekerheden Door gefailleerde zijn de inventaris/voorraad, vorderingen op derden en de IE-rechten aan de bank verpand. Daarnaast zijn de hiervoor genoemde andere vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk en zijn ook door deze vennootschappen zekerheden verstrekt.

4 blad 4 3 e verslag inzake Salland Engineering Software BV 6.4 Afwikkeling separatistenpositie Met de bank is afgesproken dat de curator het voortouw neemt bij de uitwinning van de zekerheden, zulks tegen een boedelbijdrage. Bij de roerende goederen is dit gebeurd. Bij de debiteurenvorderingen heeft de bank zelf de incasso ter hand genomen. 6.5 Bedongen boedelbijdragen Zie par. 3.9 en par VII. Administratie 8.1 toestand administratie De administratie werd geautomatiseerd bijgehouden. De administratie lijkt goed bijgehouden. 8.2 goedkeurende verklaring accountant Niet aan de orde, nu geen jaarrekeningen zijn opgemaakt. VIII. Pauliana/verrekening 9.1 verdachte transacties De curator heeft geen aanwijzingen voor verdachte transacties. 9.2 Maatregelen: Niet aan de orde. IX. Bestuurdersaansprakelijkheid 10.1 Boekhoudplicht De eerste indruk van de curator is dat sprake is van een adequaat gevoerde boekhouding depot jaarrekeningen De eerste jaarrekening betreft de jaarrekening 2014, die dus nog niet hoeft te zijn gedeponeerd stortingsverplichting aandelen Aan voldaan onbehoorlijk bestuur De vennootschap is gefailleerd nadat zij na de afsplitsing nog maar zo n drie maanden bestond. Dit roept vragen op en de curator heeft hierover de nodige informatie ontvangen. Uit deze infomatie blijkt in ieder geval dat de formele splitsing het eindpunt vormde van een traject dat al in 2012 is gestart en waarin ook advies is gevraagd en verkregen van de OR. De curator heeft inmiddels overleg gevoerd met de Belastingdienst. De curator heeft dit punt nog in verder onderzoek Maatregelen: Niet aan de orde.

5 blad 5 3 e verslag inzake Salland Engineering Software BV X. Boedelschulden/fiscus/bedrijfsvereniging 11.0 boedelschulden De boedelschulden bestaan uit de door het UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum ad ,53, uit de reeds betaalde taxatiekosten ad 1.058,75 en uit salaris/verschotten curator vordering van de fiscus Door de Belastingdienst is tot dusver een vordering aangemeld van , vordering van de UWV Door het UWV is een premievordering aangemeld van ,77 en een vordering uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen van vóór datum faillissement van , overige preferente vorderingen Er zijn nog geen overige preferente vorderingen aangemeld. XI. Crediteuren 12.1 aantal concurrente crediteuren De uit de administratie van de vennootschap blijkende crediteuren zijn door de curator via een mailing aangeschreven met het verzoek hun vordering ter verificatie aan te melden. Inmiddels is van 9 crediteuren de vordering voorlopig door de curator erkend bedrag concurrente crediteuren Het door de zich inmiddels gemeld hebbende crediteuren ter verificatie aangemelde en door de curator voorlopig erkende totale vorderingsbedrag bedraagt ,09. Hierbij verdient aantekening dat een tweetal vorderingen is aangemeld in dollars en op de lijst is geplaatst tegen de omgerekende waarde in euro s wordt het eigenlijke opheffer Op basis van de huidige stand van zaken is sprake van een zuivere opheffer. Slechts indien zeer aanzienlijke extra baten zouden kunnen worden gerealiseerd, zou dit kunnen veranderen een vereenvoudigde afwikkeling Zie wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld? Zie 12.3: op basis van de huidige stand van zaken is geen uitkering voor de concurrente crediteuren te verwachten.

6 blad 6 3 e verslag inzake Salland Engineering Software BV XII. Rechtbank 13.1 toestemming afkoelingsperiode n.v.t toestemming voortzetting bedrijf n.v.t toestemming ontslag 2 oktober toestemming opzegging/beëindiging huur n.v.t toestemming activatransacties 4 november toestemming procederen n.v.t anderszins n.v.t 13.8 termijn afwikkeling faillissement n.n.b plan van aanpak verder onderzoek mogelijke onregelmatigheden en mogelijke activa indiening volgend verslag 23 juli 2015 XIII. Overig Als bijlage is aan dit verslag een staat van baten en lasten gehecht, inclusief een print van de mutaties op de faillissementsrekening tot heden productie 1. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per de datum van dit verslag 1.689,49. Aan dit verslag is verder een specificatie van de in deze verslagperiode verrichte verrichte werkzaamheden gehecht - productie 3. Door de curator is in deze verslagperiode 6,8 uur aan de afwikkeling besteed, waarmee het totale aantal aan de afwikkeling bestede uren komt op 98,05 uur. Zwolle, 23 april 2015 mr S.J. de Vries, curator Dit faillissement is in behandeling bij: mr S.J. de Vries Postbus AG ZWOLLE telefoon: telefax:

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 Faillissementsnummer: C/08/14/151 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12,

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, handelend onder de namen Old Vic Herenmode en

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 Curator

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Addsup Solutions B.V. Faillissementsnummer : 10/558 F Datum uitspraak : 24 augustus 2010 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 18 juli 2008 Curator :

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008 VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie