Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12,"

Transcriptie

1 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, handelend onder de namen Old Vic Herenmode en Sophie s Mode met nevenvestigingen: Old Vic Herenmode, Spinhuisplein 6, 8011 ZZ Zwolle en Sophie s Mode, Oranjerie 354, 7311 WS Apeldoorn Faillissementsnummer: 07/13/38 F Uitspraak faillissement: 1 februari 2013 Rechter-commissaris: mr M.L.J. Koopmans Curator: mr S.J. de Vries te Zwolle Datum verslag: 12 juni 2014 In dit verslag zijn de onderdelen niet meer opgenomen, waarvan in eerdere verslagen is vermeld dat de werkzaamheden in dat kader als afgerond kunnen worden aangemerkt. Voor die onderdelen wordt verwezen naar de eerdere verslagen. Voor de overige onderdelen geldt dat de tekst voor zover die is gewijzigd, vetgedrukt en cursief is opgenomen. III. Activa 3.1 onroerende zaken De vennootschap is eigenaar van een loods die wordt gebruikt als magazijn. Het gaat hierbij om het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie M, complexaanduiding 973-A appartementsindex 72, welk appartementsrecht omvat (a) het negenenveertig / zevenduizend negenhonderdzestiende (49/7.916) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een complex van drie gebouwen met totaal tweeënzeventig commerciële ruimten en parkeerplaatsen, gelegen aan de Eiffelstraat hoek Bailystraat te Zwolle, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie M nummers 970 en 971, tezamen groot één hectare, drieëntwintig are en zevenenzeventig centiare en (b) de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de commerciële ruimte op de begane grond van het gebouw, plaatselijk bekend als Bailystraat te Zwolle, nummer taxaties De onroerende zaak is in opdracht van de Deutsche Bank, hypotheekhouder, aanvankelijk getaxeerd op een onderhandse vrije verkoopwaarde van ,-. De door de bank in verband met de verkoop ingeschakelde makelaar is vervolgens echter tot een aanzienlijke lager vraagprijs gekomen op basis van de actuele marktsituatie, te weten ,-.

2 blad 2 6 e verslag inzake Magazijn De Ooievaar BV (Old Vic en Sophie s) 3.3 Verkoopopbrengst De bank heeft de verkoop na een door de curator gestelde termijn zelf ter hand genomen en inmiddels is het OG verkocht en geleverd voor een bedrag van ,- excl ,- aan nog te verrekenen BTW. De verkoopopbrengst excl. BTW ad ,- is op grond van haar hypotheekrecht aan de bank betaald, terwijl de nog te verrekenen BTW op de faillissementsrekening is voldaan. 3.4 hoogte hypotheek De zaak is belast met een krediethypotheek ten gunste van de Deutsche Bank Nederland N.V. tot een bedrag van ,- met rente en kosten begroot op ,- dus tezamen ten belope van een bedrag ad , boedelbijdrage Aan de curator is een boedelbijdrage/tekenvergoeding voldaan van 1.000, bedrijfsmiddelen De bedrijfsmiddelen bestaan uit de complete winkelinrichting van de drie winkels in Zwolle (Old Vic en Sophie s) en Apeldoorn (Sophie s), bestaande uit tafels, paspoppen, koffieautomaat, koelkast, verlichting, wandkledingstellingen, etc.. Daarnaast is sprake van een beperkte kantoorinventaris in de winkel aan de Nieuwe Markt 12 in Zwolle, met onder meer een tweetal computers/laptop waarop de administratie werd bijgehouden. Verder valt in de boedel een SEAT Ibiza met kenteken 86-ZGL-8. Tot slot is sprake van een aanzienlijke voorraad. 3.7 Taxaties De winkelinrichting en verpakkingsmaterialen van de herenmodewinkel Old Vic zijn op 12 februari 2013 getaxeerd door C. Lubbers van Cees Lubbers Taxaties B.V. De winkelinrichting en inventaris van de winkel Sophies in Zwolle zijn op 17 april 2013 getaxeerd door C. Lubbers van Cees Lubbers Taxaties B.V. 3.8 Verkoopopbrengst De inventaris/inrichting, goodwill en voorraad verpakkingsmaterialen van Old Vic zijn met goedkeuring van de bank als pandhouder en met machtiging van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad ,- inclusief BTW; de koopsom is inmiddels op de faillissementsrekening betaald. Jegens de bank is aanspraak gemaakt op afdracht van de opbrengst van de bodemzaken, terwijl verder de goodwill in de boedel valt. Aan de bank is de opbrengst van de voorraad ad 2.500,- excl. BTW te afgedragen, zulks na verrekening van het aandeel in de taxatiekosten ( 148,94) en na aftrek van een boedelbijdrage ( 117,55). De voorraad is in overleg met de bank als pandhouder en met machtiging van de rechter-commissaris met korting uitverkocht in een periode van uiteindelijk vier weken, eindigend op zaterdag 9 maart 2013, waarbij de winkels geopend zijn geweest op woensdag t/m zaterdag. Voor de uitverkoop is tijdens de opzegtermijn zoveel mogelijk het personeel van de gefailleerde vennootschap ingezet, terwijl daarnaast medewerkers van Lubbers Veilingen en Taxaties zijn ingezet voor coördinatie en controle. In totaal is voor ,69 verkocht, waarvan ,57 betrekking heeft op door de boedel af te dragen BTW. Aan de bank dient als pandhouder de volledige opbrengst exclusief BTW te worden afgedragen, zij het dat met de bank afspraken zijn gemaakt over vergoeding

3 blad 3 6 e verslag inzake Magazijn De Ooievaar BV (Old Vic en Sophie s) van de kosten van Lubbers Veilingen en Taxaties ( ,37 exclusief BTW), vergoeding van overige kosten ( de loonkosten van de werknemers, kosten g/w/l, verzekeringspremies, IJzerhandel Van Rossum ( ,75) en een boedelbijdrage ( ,45). Door de bank is los van de kosten van Lubbers en los van de inhouding door de boedel van de af te dragen BTW op die wijze feitelijk een boedelbijdrage betaald van ,20. De Seat Ibiza is verkocht voor ,- incl. BTW. Aan de bank is de netto-opbrengst ad ,18 afgedragen na inhouding van een boedelbijdrage van 525,16. De inventaris/kantoorinrichting van de winkels van Sophie s in Zwolle en Apeldoorn en de na uitverkoop resterende voorraad is geveild via BVA Auctions. In totaal heeft dit een opbrengst opgeleverd van ,38 inclusief BTW. Hiertegenover staan veilingkosten voor een bedrag van 3.896,20 inclusief BTW. Aan de bank is 6.230,- afgedragen, zijnde de opbrengst van de voorraad. Door de bank is hiervan weer 1.547,35 aan de boedel voldaan in verband met het aandeel van de bank in de veilingkosten, terwijl verder een boedelbijdrage is betaald van 234, Boedelbijdrage De totale boedelbijdrage c.q. bijdrage van de bank in de kosten die zijn gemaakt voor de uitverkoop, voor de veiling van de inventaris/kantoorinrichting van de winkels en de na uitverkoop resterende voorraad, de verkoop van Old Vic en de verkoop van de auto bedraagt , bodemrecht fiscus Door de curator is jegens de bank aanspraak gemaakt op afdracht van de opbrengst van de bodemzaken. Er is sprake van een relevante fiscale vordering. Door de Belastingdienst is tot dusver een vordering gemeld van ,-. Hierin is de vordering uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB nog niet begrepen, maar daar staat tegenover dat over het 1 e kwartaal van 2013 een ambtshalve aanslag OB is opgelegd voor een naar inschatting van de curator veel te hoog bedrag ad ,- (feitelijk gaat het tot datum faillissement alleen over de maand januari 2013) andere activa De curator heeft het op de dag van faillissement aanwezige kasgeld ad 4.655,- afgestort op de faillissementsrekening. In het magazijn is na datum faillissement schade ontstaan aan kleding (nat en schimmelvorming) door een in een achtergelegen pand kennelijk gedreven hennepplantage. De schade is gemeld bij de verzekeraar en de schade is door een expert vastgesteld op ,80. Door de verzekeraar wordt echter uitkering geweigerd wegens een door de verzekeraar gestelde premieachterstand. Correspondentie hierover heeft tot dusver niet tot een oplossing geleid. De bank heeft inmiddels als pandhouder zelf de verzekeraar aangesproken, maar dit heeft nog niet tot een andere opstelling van de verzekeraar geleid. De curator heeft voorgesteld dat de bank afstand zal doen van haar pandrecht, zodat de curator actie kan ondernemen, maar daartoe is de bank (nog) niet bereid. De curator heeft de bank verzocht door te pakken richting verzekeraar. Tot dusver heeft dit nog niet tot een oplossing geleid. Inmiddels is ook de voormalige assurantietussenpersoon van gefailleerde bij de discussie betrokken en gezocht wordt naar een oplossing voor deze nog open staande kwestie. Daarbij speelt een rol dat de bestuurder richting bank aansprakelijk is uit hoofde van een borgstelling voor de huidige restantvordering van de bank, die in hoogte ongeveer gelijk is aan het bedrag van de geleden schade. De curator wacht hierin vooralsnog de verdere ontwikkelingen af en heeft van de bank begrepen dat op korte termijn duidelijkheid kan worden verstrekt.

4 blad 4 6 e verslag inzake Magazijn De Ooievaar BV (Old Vic en Sophie s) Namens de curator is aangifte gedaan tegen een leverancier die eigenmachtig zaken uit de winkels heeft gehaald en heeft geweigerd de zaken terug te geven. Op het moment van wegneming was door de leverancier niet aangetoond dat door hem aanspraak op eigendomsvoorbehoud kon worden gemaakt. De curator wacht vooralsnog de afhandeling van de aangifte af. Door een klant is na faillissement onder een onjuiste verwijzing naar correspondentie met de curator over een tegoedbon voor 350,- aan goederen meegegeven, die ondanks sommatie van de curator niet zijn teruggebracht. De curator heeft aangegeven dat door hem aangifte van oplichting zal worden gedaan, maar dat is nog niet gebeurd. In de vierde verslagperiode is nog een saldo ad 249,04 dat op een rekening bij de ING Bank werd aangehouden overgeboekt op de faillissementsrekening. De curator heeft geen verdere activa aangetroffen. VI. Bank/financiers 6.1 Vordering van de bank Door Deutsche Bank Nederland N.V. is een vordering ingediend van ,88 exclusief rente en kosten. Hiervan heeft ,56 betrekking op een rekening-courant krediet, ,62 op uitstaande garanties en ,70 op een middellange lening. 6.2 Lease: Voor zover aan de curator bekend is geen sprake van leaseovereenkomsten. 6.3 Beschrijving zekerheden Voor de hiervoor genoemde financiering heeft de bank de volgende zekerheden: verpanding van bedrijfsinventaris en voorraden (1), een krediethypotheek van ,- op de hiervoor genoemde onroerende zaak(2) en een borgstelling van de bestuurster en haar echtgenoot van ,- (3). 6.4 Afwikkeling separatistenpositie Hiervoor is beschreven op welke wijze in overleg met de bank de verkoop heeft plaatsgevonden van de voorraad en de bedrijfsinventaris/voorraad/goodwill van Old Vic respectievelijk Sophie s. Ook is daarin beschreven op welke wijze de in de boedel vallende auto is verkocht en het verhypothekeerde OG is verkocht. Thans staat enkel nog open de afwikkeling van de verzekeringsclaim uit hoofde van geleden schade. Op basis van de inmiddels uitgewonnen zekerheden heeft de bank opgaaf gedaan van een nu nog resterende vordering van ,42. De curator heeft vraagtekens gezet bij de hoogte van de restantvordering, gezien de wijze waarop rente is verrekend in de periode van uitverkoop. Dit zal in de optiek van de curator tot een neerwaartse correctie van de vordering moeten leiden met enkele duizenden euro s. Naar inschatting van de curator zal de restantvordering van de bank nagenoeg gelijk zijn aan de nog af te wikkelen verzekeringsclaim. Om deze te kunnen verzilveren zal gezien de opstelling van de verzekeraar echter nog wel de nodige moeite moeten worden gedaan. Een boedelbelang lijkt daarmee niet direct aanwezig. Wel is er wellicht een oplossing denkbaar indien de borg door de bank in de discussie wordt betrokken en de curator heeft de bank een suggestie daarin gedaan. Zoals ook hiervoor is aangegeven, wacht de curator de ontwikkelingen vooralsnog af.

5 blad 5 6 e verslag inzake Magazijn De Ooievaar BV (Old Vic en Sophie s) 6.5 Bedongen boedelbijdragen Onder 3.9 zijn de tot dusver gemaakte afspraken met de bank over de boedelbijdrage en de aan boedel af te dragen c.q. te betalen kosten weergegeven. VIII. Boedelschulden/fiscus/bedrijfsvereniging 11.0 boedelschulden reeds betaalde boedelschulden: Door Cees Lubbers Veilingen en Taxaties BV is in verband met de uitverkoop van de voorraad een bedrag in rekening gebracht van ,03 inclusief BTW. Deze kosten zijn (exclusief BTW) door de bank vergoed en door de boedel voldaan. Verder is sprake van door de boedel betaalde taxatiekosten voor Old Vic en Sophie s Zwolle voor totaal 1.936,- inclusief BTW, waarin de bank naar rato van de opbrengst van de betreffende zaken heeft bijgedragen. Aan verzekeringspremies is door de boedel 2.227,48 betaald, welke kosten door de bank zijn vergoed. Dat geldt ook voor de na een poging tot inbraak aan Van Rossum IJzerhandel betaalde reparatiekosten ad 344,29 inclusief BTW. Aan veilingkosten is door BVA Auctions voor de veiling van inventaris/voorraad van Sophie s inclusief BTW 3.896,20 in rekening gebracht, waarin de bank naar rato van de opbrengst heeft bijgedragen. nog te betalen boedelschulden: In het kader van de afwikkeling van het faillissement dient allereerst rekening te worden gehouden met een forse schuld uit hoofde van de over de gerealiseerde verkopen af te dragen BTW. De verkoopopbrengsten zijn (onder inhouding van een boedelbijdrage en na verrekening van kosten) afgedragen aan de bank, exclusief de over de verkopen af te dragen BTW. Er is sprake van een af te dragen BTW-bedrag over de verkopen van ,95, welk bedrag kan worden verminderd met de terug te vragen BTW over de reeds betaalde boedelschulden ad ,87. Per saldo dient dan echter nog rekening te worden gehouden met een af te dragen boedel-btw van ,08. Vervolgens dient rekening te worden gehouden met salaris en verschotten van de curator en met de boedelvordering van het UWV ad ,09. Door Oranjerie Holding is inzake huur vanaf datum faillissement voor de winkel in Apeldoorn een boedelvordering aangemeld van ,49. Door A.A. Beumers is een boedelvordering voor de huur van Old Vic gemeld van ,98. Door S. Torpstra is een boedelvordering voor de winkel van Sophie s Zwolle gemeld van 8.000, vordering van de fiscus Door de Belastingdienst is een vordering gemeld van ,-. Hierin is begrepen een naar inschattting van de curator te hoge ambtshalve aanslag OB over het 1 e kwartaal van 2013, maar hierin is nog niet begrepen de vordering ex art. 29 lid 2 OB vordering van de UWV Door het UWV is een premievordering aangemeld van 2.582,05 en een loonvordering voor een bedrag van ,40.

6 blad 6 6 e verslag inzake Magazijn De Ooievaar BV (Old Vic en Sophie s) 11.3 overige preferente vorderingen Er zijn geen overige preferente vorderingen gemeld. IX. Crediteuren 12.1 aantal concurrente crediteuren De uit de administratie van de vennootschap blijkende crediteuren zijn namens de curator benaderd met het verzoek hun eventuele claims aan te melden. Volgens de administratie van de vennootschap is sprake van een door crediteuren te vorderen bedrag ad circa ,-. Inmiddels is van 44 crediteuren de vordering voorlopig door de curator erkend bedrag concurrente crediteuren Het door de zich inmiddels gemeld hebbende crediteuren ter verificatie aangemelde en door de curator voorlopig erkende totale vorderingsbedrag bedraagt , wordt het eigenlijke opheffer Op basis van de huidige stand van zaken is een uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren niet mogelijk. Op basis van de huidige stand van zaken kunnen de faillissementskosten niet geheel worden voldaan. Op grond van de onderlinge rangorde van de boedelschulden lijkt bij de huidige stand van zaken de boedelvordering van het UWV te kunnen worden voldaan, terwijl vervolgens voor de boedelvorderingen van verhuurders mogelijk nog een beperkt bedrag ter verdeling beschikbaar is. Hierin is geen verandering te verwachten: uit de verzekeringsclaim zijn voor de boedel geen baten te verwachten, nu de claim lager of hooguit gelijk is aan de restantvordering van de bank en daarmee aan de bank zal toekomen op grond van haar pandrecht. Andere baten zijn niet meer aanwezig een vereenvoudigde afwikkeling Zie wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld? Zie 12.3 X. Rechtbank 13.1 toestemming afkoelingsperiode n.v.t toestemming voortzetting bedrijf n.v.t toestemming ontslag 4 februari toestemming opzegging/beëindiging huur n.v.t toestemming activatransacties 8 februari 2013 (uitverkoop) 14 februari 2013 ( Old Vic ) 12 maart 2013 (Seat Ibiza) 23 december 2013 (verkoop OG) 13.6 toestemming procederen n.v.t anderszins n.v.t 13.8 termijn afwikkeling faillissement circa drie maanden (afh. van verz. claim) 13.9 plan van aanpak afwikkeling met de bank/verzekeringsclaim indiening volgend verslag 12 september 2014

7 blad 7 6 e verslag inzake Magazijn De Ooievaar BV (Old Vic en Sophie s) XI. Overig Als bijlage is aan dit verslag een staat van baten en lasten gehecht inclusief een print van alle mutaties op de faillissementsrekening productie 1. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per de datum van dit verslag ,81. Aan dit verslag is verder een specificatie van de in deze verslagperiode verrichte werkzaamheden gehecht - productie 2. Door de curator is in deze verslagperiode 1,6 uur aan de afwikkeling besteed, waarmee het totale aantal uren op 98,15 komt. Zwolle, 12 juni 2014 mr S.J. de Vries, curator Dit faillissement is in behandeling bij: mr S.J. de Vries Postbus AG ZWOLLE telefoon: telefax:

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap ETNA COFFEE TECHNOLOGIES B.V., statutair gevestigd te Rheden en kantoorhoudende te (7007 CM) Doetinchem

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie