Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8"

Transcriptie

1 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8 Faillissementsnummer: C/16/13/469 F Uitspraak faillissement: 2 mei 2013 Rechter-commissaris: mr G.A.M. Peper Curator: mr S.J. de Vries te Zwolle Datum verslag: 30 oktober 2013 In dit verslag zijn de onderdelen niet meer opgenomen, waarvan in eerdere verslagen is vermeld dat de werkzaamheden in dat kader als afgerond kunnen worden aangemerkt. Voor die onderdelen wordt verwezen naar de eerdere verslagen. Voor de wel opgenomen onderdelen geldt dat de tekst vetgedrukt en gearceerd is opgenomen, voor zover deze afwijkt van de eerdere verslagen. III. Activa 3.1 onroerende zaken n.v.t. 3.2 taxaties n.v.t. 3.3 verkoopopbrengst n.v.t. 3.4 hoogte hypotheek n.v.t. 3.5 boedelbijdrage n.v.t. 3.6 bedrijfsmiddelen De bedrijfsmiddelen bestaan uit de werkplaatsinrichting van de bedrijfsruimte in Harderwijk, inclusief machines, gereedschappen, een tweetal aanhangwagens en een vorkheftruck. Verder is sprake van een beperkte kantoor- en kantine-inventaris en een beperkte voorraad. 3.7 Taxaties De bedrijfsinventaris en voertuigen zijn in opdracht van de curator getaxeerd door Cees Lubbers Taxaties op 15 mei Verkoopopbrengst De bedrijfsmiddelen zijn uiteindelijk met machtiging van de rechter-commissaris op 20 juni 2013 verkocht en geleverd aan de verhuurder voor ,- incl. BTW ( ,- excl. BTW). Van deze opbrengst heeft 1.000,- excl. BTW betrekking op niet-bodemzaken en het restant op bodemzaken. De opbrengst van de niet-bodemzaken is aan de bank afgedragen. 3.9 Boedelbijdrage Door de bank is naar rato bijgedragen in de taxatiekosten, ofwel voor 46,67 terwijl door de bank verder over haar netto-aandeel in de opbrengst een boedelbijdrage is voldaan van 10%, ofwel 95,33.

2 blad 2 3 e verslag inzake Briljant Houtbouw BV 3.10 bodemrecht fiscus Er is sprake van bodemrecht van de Belastingdienst. Door de Belastingdienst is ook een relevante vordering aangemeld van thans ,-. De curator heeft afdracht geclaimd van de opbrengst van de bodemzaken. Op grond hiervan is de opbrengst van de bodemzaken op de faillissementsrekening betaald andere activa Door de curator is royement gevraagd van de lopende verzekeringen. Dit heeft niet tot premierestituties geleid. Kort voor faillissement is een nieuwe lodge, een tweetal sanitair-units en een drietal schuurtjes door gefailleerde voor aflevering aan opdrachtgevers aan Klomp Transport BV te Harderwijk afgegeven. Aflevering heeft niet plaatsgevonden en de zaken vallen naar het oordeel van de curator dan ook in de boedel. Klomp Transport heeft deze zaken op haar terrein geplaatst en beroept zich op een retentierecht en/of pandrecht voor haar vordering uit hoofde van verrichte transportdiensten ad ,78. Met de opdrachtgevers (W. Pijl Rekreatie BV voor de lodge en drie schuurtjes, Molecaten Europe voor de twee sanitair-units) is overleg gevoerd over een mogelijke oplossing. Molecaten Europe heeft haar aanvankelijk ingenomen standpunt dat zij eigenaar is geworden van de sanitair-units door betaling voorafgaand aan het faillissement, na betwisting door de curator laten varen. Met W. Pijl Rekreatie BV en Klomp Transport is met machtiging van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt over een oplossing. Aan Klomp Transport is in dat kader ,- tegen finale kwijting betaald, waartegenover Klomp Transport afstand heeft gedaan van verdere rechten. De lodge en drie schuurtjes zijn na taxatie door Cees Lubbers Taxaties verkocht aan W. Pijl Rekreatie voor een bedrag ad ,- incl. BTW ( ,55) excl. BTW waarbij door de curator gelijktijdig afstand is gedaan van de volgens de administratie van de vennootschap op naam van Pijl open staande (betwiste) vordering ad ,72. De twee sanitair-units zijn via BVA Auctions geveild en hebben een bruto-opbrengst opgeleverd van ,20 inclusief BTW ( ,- excl. BTW). Aan veilingkosten is hiervoor aan de boedel een bedrag van 1.393,92 inclusief BTW ( 1.152,- excl. BTW) in rekening gebracht. De netto-opbrengst is op de faillissementsrekening bijgeschreven. Verder heeft er vóór faillissement een bedrijfsongeval plaatsgevonden, waarbij een werknemer gewond is geraakt. De werknemer heeft gefailleerde aansprakelijk gesteld. Deze claim is vervolgens naar de verzekeraar voor afwikkeling doorgestuurd. Vooralsnog heeft de curator het standpunt ingenomen dat een eventuele uitkering via de boedel dient te verlopen en dat de werknemer zijn vordering ter verificatie kan aanmelden. De curator heeft geen andere baten getraceerd. V. Debiteuren 5.1 omvang debiteuren Volgens de administratie van de vennootschap was per faillissementsdatum sprake van een van debiteuren te vorderen bedrag ad , inschatting incasso Genoemd bedrag heeft voor ,- betrekking op een vordering, waarover een procedure aanhangig is gemaakt bij de rechtbank Rotterdam.

3 blad 3 3 e verslag inzake Briljant Houtbouw BV Die procedure is door de curator met machtiging van de rechter-commissaris overgenomen en in de procedure is een comparitie gelast op 3 oktober Op de comparitie is met machtiging van de rechter-commissaris een schikking tot stand gekomen op grond waarvan door gedaagde tegen kwijting ,- kan worden betaald, mits betaling plaatsvindt vóór 1 januari Als dit bedrag dan niet is betaalt, dan is gedaagde het volledige gevorderde bedrag verschuldigd, vermeerderd met rente en kosten. Achtergrond bij deze regeling is de mogelijkheid van verhaal van de vordering. Er zijn nog geen betalingen ontvangen. De schikking is overigens vastgelegd in het proces-verbaal van comparitie, waarvan de curator een grosse heeft ontvangen. Het resterende bedrag heeft voor het leeuwendeel betrekking op een vordering op W. Pijl Rekreatie BV, aan wie aflevering van een door hem bestelde lodge en schuurtjes (zie hiervoor, par. 3.11) niet heeft plaatsgevonden. Inzake deze kwestie is een schikking bereikt, waarbij door de curator afstand is gedaan van de vordering op Pijl. 5.3 opbrengst Behoudens de mogelijke betalingen uit hoofde van de door de curator overgenomen procedure zijn er daarmee uit de debiteuren geen opbrengsten te verwachten. 5.4 boedelbijdrage Niet aan de orde: de debiteuren waren niet verpand. VIII. Administratie 8.1 toestand administratie De administratie werd geautomatiseerd bijgehouden. De administratie lijkt goed bijgehouden. 8.2 goedkeurende verklaring accountant Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring niet vereist. XI. Boedelschulden/fiscus/bedrijfsvereniging 11.0 boedelschulden De boedelschulden bestaan uit de al gemaakte taxatiekosten ad 968,- inclusief BTW en de betaalde veilingskosten ad 1.393,92 inclusief BTW. Verder is aan Klomp Transport op grond van haar retentierecht/stil pandrecht ,- betaald. Door het UWV is in de 3 e verslagperiode een boedelvordering aangemeld van ,43. Door de verhuurder van het bedrijfspand is een boedelvordering gemeld van ,47. De boedelschulden bestaan verder uit salaris/verschotten curator vordering van de fiscus Door de Belastingdienst is tot dusver een vordering aangemeld van ,-. Hierin is de vordering uit hoofde van artikel 29 lid OB nog niet begrepen.

4 blad 4 3 e verslag inzake Briljant Houtbouw BV 11.2 vordering van de UWV Door het UWV is een premievordering gemeld van 5.497,33 en een loonvordering uit hoofde van de loonverplichtingen vóór datum faillissement van , overige preferente vorderingen Er zijn geen overige preferente vorderingen aangemeld. XII. Crediteuren 12.1 aantal concurrente crediteuren De uit de administratie van de vennootschap blijkende crediteuren zijn door de curator via een mailing aangeschreven met het verzoek hun vordering ter verificatie aan te melden. Inmiddels is van 52 crediteuren de vordering voorlopig door de curator erkend bedrag concurrente crediteuren Het door de zich inmiddels gemeld hebbende crediteuren ter verificatie aangemelde en door de curator voorlopig erkende totale vorderingsbedrag bedraagt ,99. Eén vordering is door de curator voorlopig gedeeltelijk betwist. Hierbij gaat om een bedrag ad 2.895, wordt het eigenlijke opheffer Op basis van de huidige stand van zaken kunnen de boedelschulden niet volledig worden betaald. Als de vordering op de nog openstaande debiteur wordt geïncasseerd, dan zou dit anders kunnen worden. Een uitkering voor de preferente crediteuren lijkt er niet te kunnen komen, terwijl een uitkering aan de concurrente crediteuren daarmee zeker niet te verwachten valt een vereenvoudigde afwikkeling Zie wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld? Zie 12.3 XIII. Rechtbank 13.1 toestemming afkoelingsperiode n.v.t toestemming voortzetting bedrijf n.v.t toestemming ontslag 3 mei toestemming opzegging/beëindiging huur 14 juni toestemming activatransacties 13 juni 2013 / 14 juni toestemming procederen 25 juni Anderszins (schikking in procedure) 8 oktober termijn afwikkeling faillissement afhankelijk van openstaande vordering plan van aanpak inning openstaande vordering indiening volgend verslag 30 januari 2014 XIV. Overig Als bijlage is aan dit verslag een staat van baten en lasten inclusief het laatste afschrift van de faillissementsrekening gehecht productie 1.

5 blad 5 3 e verslag inzake Briljant Houtbouw BV Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per de datum van dit verslag ,64. Aan dit verslag is tot slot een specificatie van de in deze verslagperiode verrichte werkzaamheden gehecht - productie 2. Door de curator en kantoorgenoten is in deze periode 10,3 uur aan de afwikkeling van het faillissement besteed, waarmee het totale aantal uren op 54,8 uur komt. Zwolle, 30 oktober 2013 mr S.J. de Vries, curator Dit faillissement is in behandeling bij: mr S.J. de Vries Postbus AG ZWOLLE telefoon: telefax:

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

Salland Engineering Software B.V. gevestigd te 8024 HA Zwolle, aan de Schrevenweg 12

Salland Engineering Software B.V. gevestigd te 8024 HA Zwolle, aan de Schrevenweg 12 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Salland Engineering Software B.V. gevestigd te 8024 HA Zwolle, aan de Schrevenweg 12 Faillissementsnummer: C/08/14/760 F Uitspraak

Nadere informatie

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12,

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, handelend onder de namen Old Vic Herenmode en

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3

Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Stichting Solace Zorg, gevestigd te 8141 SH Heino, aan de Statenweg 3 Faillissementsnummer: C/08/14/151 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 28 september 2007 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008 VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Strang B.V., nader te noemen De Strang INSCHRIJVINGSNUMMER

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUTCH IT CONSULTANTS BV, gevestigd te (8032 JX) Zwolle, aan De Dobbe 71; Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 5 juni 2009 Curator : mr. N.P.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerden : Meerdal BV/ Faillissement Erny van Reijmersdal Winkels BV/ Faillissement Erny Shops BV/ Faillissement The Sample Shop BV/ Faillissement

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie