Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven B.V. (hierna: de Vennootschap ), statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer Nummer: 4 Datum: 22 april 2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 29 april 2013 surseance van betaling 2 mei 2013 faillissement mr drs. S.A. Voermans mevrouw mr M.J.E. Geradts Activiteiten onderneming: Schilderen en glaszetten Omzetgegevens: 2011: : t/m 30 april 2013: Personeel gemiddeld aantal: 38 Saldo einde verslagperiode: ,91 Verslagperiode: 23 december 2013 t/m 21 april 2014 Bestede uren in verslag periode: 22: 42 uur Bestede uren Totaal: 273:24 uur 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : 1.2 Winst en verlies : 1.3 Balanstotaal : Bestuurder van de Vennootschap is Poseidon Management B.V.; indirect is de bestuurder de heer A.E.F. van der Zee. 2011: winst : verlies t/m 30 april: verlies : : , per 30 april: Lopende procedures : Er zijn de curator geen lopende procedures bekend. 1.5 Verzekeringen : 1.6 Huur : De Vennootschap had de gebruikelijke verzekeringen; deze zijn, voor zover nodig, in het kader van voortzetting van het onderhanden werk voortgezet. De Vennootschap huurde een kantoorpand, met opslagruimte, te Amsterdam en huurde eveneens een opslagruimte te Drachten. Beide huurovereenkomsten zijn beëindigd.

2 De directe oorzaak van het faillissement is een liquiditeitstekort. Er waren onvoldoende financiële middelen aanwezig om de directe kosten, met name het personeel, te kunnen voldoen. 1.7 Oorzaak faillissement : Het ontstaan van het liquiditeitstekort is gelegen in een combinatie van factoren. De marktomstandigheden en de lange winter spelen daar een rol bij. Om een project toegewezen te krijgen moest er tegen zeer lage prijzen (en lage marges) geoffreerd worden. Gelet op de kostenstructuur van de Vennootschap, met name de personeelskosten, kon de Vennootschap geen concurrerende offertes meer aanbieden. De kosten waren veel hoger dan de inkomsten rechtvaardigden. De bestuurder heeft dit te laat onderkend, waardoor het niet meer mogelijk was gepaste maatregelen te nemen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 6 mei Activa ONROERENDE ZAKEN 3.1 Beschrijving : Het gebouw aan de Elementenstraat te Amsterdam is in 1994 economisch overgedragen aan de vennootschap die destijds alle aandelen hield in de Vennootschap. De juridische eigendomsoverdracht heeft nooit plaatsgevonden, zodat dit thans in de boedel valt. De economisch eigenaar heeft een retentierecht ingeroepen ten aanzien van het gebouw, nu zij een schadevordering op de Vennootschap zou hebben. Dit retentierecht wordt door de curator betwist. Voor zover nodig heeft de curator het pand opgeëist met het doel het pand te verkopen. 3.2 Verkoopopbrengst : p.m. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. De curator heeft het pand verkocht voor een bedrag van k.k. De exacte opbrengst zal na levering van het pand verantwoord worden. PAG. 2

3 3.4 Boedelbijdrage : - : Levering pand Elementenstraat. BEDRIJFSMIDDELEN 3.5 Beschrijving : Er is een geringe (kantoor)inventaris, alsmede rollend materieel. Een gedeelte hiervan is rechtstreeks door de boedel verkocht; het overige via een veiling. 3.6 Verkoopopbrengst : 1.911,81 (inc. btw) 3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing. VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 3.9 Beschrijving : Er is een geringe voorraad van verf en verfgerelateerde producten aanwezig. Deze is verpand aan de bank Verkoopopbrengst : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t. ANDERE ACTIVA 3.12 Beschrijving : n.v.t. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Bij aanvang van het faillissement was er debiteurenportefeuille van ca De debiteurenportefeuille is verpand aan de bank. Vanwege verpandingsverboden, komt de opbrengst van enkele debiteuren aan de boedel toe. Op de balans staan tevens diverse vorderingen op de aandeelhouder en aan de aandeelhouder gelieerde vennootschappen. Hiernaar zal nader onderzoek worden verricht. Totaal: ,49; Boedel: , Opbrengst : De debiteurenportefeuille is verkocht aan de overnemende partij voor 70% van de waarde daarvan per peildatum 13 mei De waarde per 13 mei 2013 was ,54, zodat de opbrengst in totaal ,49 bedraagt. De opbrengst PAG. 3

4 voor de boedel in verband met de verpandingsverboden bedraagt , Boedelbijdrage : 10% van de opbrengst voor de bank van de aan de bank verpande debiteuren; 20% van de opbrengst voor de bank ten aanzien van een enkele debiteur waarvoor het werk is voortgezet. Totaal: ,56 Onderzoek naar de vorderingen op de aandeelhouder en aan de aandeelhouder gelieerde partijen. : De curator is van mening dat er diverse vorderingen zijn op de aandeelhouder en aan de aandeelhouder gelieerde partijen. De curator is hierover in overleg met de aandeelhouder en de bank. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : 5.2 Leasecontracten : 5.3 Beschrijving zekerheden : De bank heeft een voorlopige vordering ingediend ter hoogte van ,49. De restvordering van de bank bedraagt thans ca ,-- maar is nog aan wijzigingen onderhevig. De Vennootschap heeft 17 leasecontracten voor bedrijfsauto s. Alle leaseauto s zijn geretourneerd; op één auto is nog een restitutie ontvangen ter hoogte van 3.311,-- De bank heeft een pandrecht gevestigd op voorraad, inventaris en debiteuren. 5.4 Separatistenpositie : Conform Boedelbijdragen : ,56 (debiteuren) 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Diverse leveranciers hebben afgezien van hun eigendomsvoorbehoud in verband met het niet aanwezig zijn van goederen of de geringe waarde daarvan. 5.7 Reclamerechten : p.m. 5.8 Retentierechten : De economisch eigenaar van het pand aan de Elementenstraat te Amsterdam heeft een beroep gedaan op een retentierecht (zie onderdeel 3.1 hiervoor). : Nader overleg met de bank tav eventuele restvordering. PAG. 4

5 6. Doorstart / voortzetten onderneming VOORTZETTEN 6.1 Exploitatie / zekerheden : De boedel heeft de onderneming voor een korte periode voortgezet ter afronding van het onderhanden werk en om de incasso van de debiteuren te bevorderen, welke grotendeels dezelfde partij zijn. Het onderhanden werk is overgedragen aan de overnemende partij. Daarbij is afgesproken dat de overnemende partij 30% van de marge zal krijgen, op basis van vaste bedragen die partijen hebben vastgesteld ten aanzien van kosten en opbrengsten. 6.2 Financiële verslaglegging : Conform financieel verslag bij derde openbaar verslag. DOORSTART 6.3 Beschrijving : 6.4 Verantwoording : 6.5 Opbrengst : De activa van de Vennootschap zijn overdragen aan J. Walraven Schilderwerken B.V. Deze Vennootschap heeft de debiteurenportefeuille, het onderhanden werk en de goodwill overgenomen. De goodwill bestaat o.a. uit de orderportefeuille, de handelsnaam en telefoonnummer e.d. Daarnaast worden door deze vennootschap 2 werknemers direct na het aflopen van de opzegtermijn van die werknemers in dienst genomen, alsmede, op termijn, nog 10 werknemers, indien daarvoor voldoende werkgelegenheid is. De opbrengst is onder te verdelen in opbrengst debiteurenportefeuille en de opbrengst van de goodwill. De opbrengst van de debiteurenportefeuille bedraagt ,91 (zie 4.2). De goodwill bedraagt Daarnaast ontvangt de boedel 70% van de marge van het onderhanden werk, op basis van vaste bedragen die partijen hebben vastgesteld ten aanzien van kosten en opbrengsten. 6.6 Boedelbijdrage : Zie 4.3. PAG. 5

6 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Samenstellingsverklaring. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : De aandelen zijn volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : 7.6 Paulianeus handelen : De curator heeft aanwijzingen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Hierover wordt overleg gevoerd met de bestuurder. De curator heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat er sprake is van paulianeus handelen. : Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur; 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : UWV: , Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : , Andere pref. crediteuren : ,92 (werknemer) 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet te overzien. : Nader inventariseren crediteuren. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : p.m. PAG. 6

7 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet te overzien 10.2 Plan van aanpak : Levering van het pand aan de Elementenstraat te Amsterdam; Onderzoek naar de vorderingen op de aandeelhouder en aan de aandeelhouder gelieerde partijen; Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur Indiening volgend verslag : Over ca. 6 maanden 10.4 : Conform het voorgaande. Mr. drs. S.A. Voermans Levenbach advocaten Postbus 53081, 1007 RB Amsterdam tel: / fax: PAG. 7

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie