Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora, www.agora."

Transcriptie

1 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora, De schoolgids bevat een beschrijving van de belangrijkste overtuigingen van onze school en ademt daarmee de sfeer uit die op onze school heerst. Geborgenheid en menselijkheid zijn de belangrijkste kenmerken van de sfeer. Uw kind zal zich gewenst en veilig voelen bij ons. Deze schoolgids geeft u inzicht in de werkwijze en het leefklimaat op onze scholen: Welke overtuigingen hebben wij? Hoe komen deze tot uiting is ons onderwijs? Hoe zorgen wij voor onze leerlingen? Wat bieden we extra aan onze leerlingen? Hoe is alles georganiseerd? Het kan zijn dat bepaalde zaken in de loop van het schooljaar veranderen. Van deze veranderingen wordt u tijdig op de hoogte gebracht middels de nieuwsbrief, die eens per twee weken wordt uitgegeven. Houdt u ook de website in de gaten: Deze gids is slechts een beeld op papier. Dat kan niet anders dan beperkt zijn. Wij nodigen u dan ook van harte uit om met vragen en opmerkingen te komen. U kunt een afspraak maken voor een gesprek. Een open relatie met ouders is voor ons heel belangrijk. Wij hebben samen hetzelfde belang: goed onderwijs en het welzijn van de kinderen. Bovendien ligt het schoolplan van IKC Tijstroom ter inzage op school. Met een hartelijke groet, namens het hele schoolteam, V.A. Kramer van Kruistum Directeur 1.Onze school 1.1 Speciaal Basisonderwijs SBO staat voor Speciaal Basisonderwijs en is bedoeld voor kinderen die in het reguliere basisonderwijs vastgelopen zijn om allerlei redenen. Zij konden hun draai niet vinden, ondanks de extra aandacht en hulp die zij kregen. Om toegelaten te worden in het SBO moet er een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven zijn door een speciale commissie. Dit traject verloopt via de directie en intern begeleider van de reguliere basisschool. Wij hebben kleine groepen, d.w.z. over het algemeen niet meer dan 15 leerlingen per klas. Onze leerkrachten zijn geschoold in het omgaan met kinderen die extra zorg behoeven. Verder hebben wij onderwijsassistenten die ingezet worden in de groepen of voor kinderen individueel voor extra ondersteuning.ook kunnen we de expertise inzetten van een logopediste, een schoolmaatschappelijk werkster, een schoolpsycholoog enz. Verder werken we binnen ons IKC samen met Tinteltuin( BSO+), Spirit ( Medisch Kinder Dagverblijf en Spiritklas), Kram, wijkteam, jeugdteam en schoolbegeleidingsdienst. Ouders die met hun kind bezig zijn de overstap te maken naar een SBO school en graag eens willen komen praten, kijken en de sfeer proeven op onze school zijn van harte welkom. Zij kunnen een afspraak maken met de directie voor een gesprek en een rondleiding. 1

2 1.2 Waar staan we voor? Interconfessioneel Tijstroom is een Interconfessionele school. Interconfessioneel wil zeggen dat wij in ons onderwijs aanbod aandacht besteden aan alle geloofsovertuigingen. Dit gebeurt door het vertellen van verhalen en bespreken van onderwerpen die te maken hebben met de verschillende geloven. Wij vieren met elkaar belangrijke Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen, maar besteden ook aandacht aan belangrijke dagen voor andere religies. Als ouders kiezen voor onze school, zijn zij bekend met ons interconfessionele karakter en respecteren zij de manier waarop wij daaraan vorm geven Het klimaat op school Alle kinderen leren vanaf het moment dat zij op de wereld zijn, elke dag, elk uur. Kinderen leren overal: op straat, in de speeltuin, thuis, op bezoek bij oma en op school. Dat doen zij uit zichzelf en door stimulatie van buitenaf. Wij willen de kinderen die hun draai niet konden vinden in het reguliere basisonderwijs het gevoel geven dat zij competent zijn, dat zij geaccepteerd en gewenst zijn. Dit is de basis om je verder te kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door veiligheid en structuur te bieden. Door ervoor te zorgen dat kinderen succeservaringen opdoen en hen positieve aandacht en feedback te geven Missie en visie Missie: Wij van Tijstroom bieden kinderen met speciale ontwikkelingsbehoeften een veilige en stimulerende leeromgeving waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In een klimaat van collegialiteit en in samenwerking met ouders en hulpverlening zorgen wij middels onze expertise ervoor dat de gestelde doelen kunnen worden bereikt. In onze visie zijn wij ervan overtuigd dat kinderen meer zullen bereiken als het onderwijs zich richt op de mogelijkheden van kinderen in plaats van hun beperkingen. Als kinderen meer eigenaar worden van het eigen leerproces, kunnen ze weer plezier krijgen in leren. En zullen zij onder begeleiding van leerkrachten die hen stimuleren en coachen, vertrouwen krijgen in zichzelf en in hun eigen mogelijkheden. Daarom willen wij op school een leeromgeving creëren waar wordt uitgegaan van het kind zelf. Een school die samen optrekt met de ouders en met ieder ander die met het kind te maken heeft Regels Waar mensen samenwerken en samenleven horen afspraken om het voor iedereen prettig en overzichtelijk te houden. Wij hebben regels. De algemene schoolregels (kapstokregels) zijn: Ik ben aardig voor iedereen. Ik ben rustig in de school. Ik zorg goed voor de spullen. Daarnaast maakt elke leerkracht aan het begin van het schooljaar met haar/zijn groep eigen groepsregels. Hieruit volgt een groepsmissie: waarom zijn wij dit schooljaar hier met elkaar? Waar staan wij samen voor? Deze missie bevordert het saamhorigheidsgevoel van de groep. De kinderen kunnen elkaar aanspreken op de regels en de missie. 2

3 2. Kwaliteitsbeleid 2.1 Onderwijsinspectie De Nederlandse overheid houdt toezicht op de kwaliteit van scholen via de Onderwijsinspectie. Jaarlijks bekijkt een inspecteur de toetsgegevens en allerlei beleidsdocumenten van de school. Een goed functionerende school krijgt één keer per vier jaar een uitgebreid kwaliteitsonderzoek. Twee jaar geleden hebben wij een dergelijk onderzoek gehad en daaruit bleek dat wij onvoldoende scoorden. Wij hebben toen in overleg met het schoolbestuur een verbeterplan gemaakt en zijn we hard aan de slag gegaan om ons onderwijs op een hoger plan te brengen. De afgelopen twee jaar, vanaf schooljaar hebben wij gewerkt aan dit verbeterplan. Het harde werken heeft tot goed resultaat geleid: bij het laatste inspectiebezoek kregen wij op alle onderdelen een voldoende. Een uitslag waar wij trots op zijn! U kunt de uitslag hiervan vinden op onze website: Inspectierapporten kunnen altijd op de site van de inspectie worden bekeken: 2.2 Kwaliteit Het verbetertraject heeft ons in een flow gebracht, waardoor wij opnieuw via een plan blijven werken aan punten die ons inziens verbetering en verdieping behoeven. De maatschappij is in beweging en ons onderwijs moet mee bewegen. Zo willen wij bijvoorbeeld ons spellingsonderwijs een nieuwe boost geven. In alle klaslokalen komt een digitaal schoolbord en de leerkrachten zullen zich gaan voorbereiden op het werken hiermee met de kinderen. Het bewaken van de kwaliteit is als volgt opgezet: Het management van de school houdt periodiek checks op alle gebieden van de organisatie, zoals veiligheid, management, financiën, cultuur, zorg enz. Ouder-enquêtes eens in de twee jaar Leerling-enquêtes eens in de twee jaar Leerkracht-enquêtes eens in de twee jaar Het in kaart brengen van de opbrengsten van de leerlingen via Parnassys (trendanalyse) Middels de nieuwsbrieven en op de website wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 3. Algemene informatie 3.1 Schooltijden Kinderen hebben wettelijk recht op minimaal 940 lesuren per jaar. Deze aantallen worden door de schoolinspectie gecontroleerd. Per week komt dat neer op ongeveer 25 klokuren. Lestijden: Maandag, dinsdag en donderdag: uur Woensdag en vrijdag: uur. Er wordt in de ochtend een kwartier pauze gehouden en in de middag een half uur. We willen u vragen uw kind niet te vroeg naar school te sturen als hij/zij komt lopen of fietsen. De schooldeur gaat om 8.25 uur open. We starten met de les om 8.30 uur. Alle kinderen dienen dan binnen te zijn. Rust in school is erg belangrijk. Onze leerlingen hebben dit nodig. U kunt als ouder/verzorger hier een bijdrage aan leveren door uw kind op tijd naar school te brengen/sturen en op tijd op te halen. 3

4 Bij het brengen zijn ouders op locatie LJK De Tamboerijn, van harte welkom tot de deur van het klaslokaal. Wanneer u afscheid neemt bij de deur, kunnen de kinderen in alle rust hun plekje in de klas opzoeken. Overige ouders, van locatie Sjalom in Zaandam, verzoeken wij vriendelijk doch dringend, zowel voor- als na schooltijd, buiten op het schoolplein te wachten. Als na schooltijd alle leerlingen de school uit zijn, kunt u altijd alsnog even naar binnen lopen om bijv. de leerkracht van uw kind te benaderen. 3.2 Overblijven Onze leerlingen blijven tussen de middag over op school. Het is de bedoeling dat u eten en drinken meegeeft aan uw kind. Op d en drinken: een 10-uurtje en een lunch. Op de halve dagen alleen een 10-uurtje. Geef uw kind gezonde spullen mee. Cola en andere koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Net als energiedrank, zoete koek en snoep. U kunt bijvoorbeeld fruit, brood, ontbijtkoek, krentenbol o.i.d. meegeven. En wat drinken betreft kunt u denken aan bijvoorbeeld melk, vruchtensap, water. Buiten mag er niet gegeten en gedronken worden. Wilt u duidelijk aangeven wanneer er op toegezien moet worden, dat uw kind al zijn/haar eten/drinken opeet/drinkt? 3.3 Schoolmelk Uit milieuoverwegingen ( de enorme hoeveelheid afval) hebben wij op school besloten om de schoolmelkvoorziening vanuit de school te regelen. Dit betekent, dat de melk in flessen wordt geleverd en in de lokalen door de oudste leerlingen van de school wordt uitgeschonken. De melk wordt 2x per week vers geleverd, ook direct na vakanties of vrije dagen. Niet alleen beter voor het milieu, maar ook nog goedkoper dan voorheen via de Melkunie. Een heel schooljaar melk drink --. Tweemaal per jaar krijgt u een inschrijfformulier. Bij nieuwe leerlingen is tussentijds instappen mogelijk. Het aantal drinkdagen dat gewenst is, wordt dan in mindering gebracht. 3.4 Bij verzuim of later komen Graag hoort de school, tussen 8.00 uur en 8.30 uur of uw kind afwezig is die dag. Als uw kind bepaalde lessen niet mag of kan volgen (bijvoorbeeld gym of zwemmen) dan is een briefje of telefoontje verplicht. Als uw kind een kwartier na aanvang van de les nog niet aanwezig is zonder dat het is afgemeld, worden we ongerust. Er kan altijd iets gebeurd zijn tussen huis en school. We zullen dan telefonisch contact opnemen met de ouders/verzorgers. 3.5 Extra vakantieverlof Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten volgen. Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan de directeur van de school extra verlof verlenen. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden. Aanvraagformulieren zijn bij de directeur verkrijgbaar. Gewichtige omstandigheden waarvoor u verlof kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld: Medische gronden, ziekte, bezoek specialist Familieomstandigheden (huwelijk, overlijden, jubilea) Verhuizing Boek aan familie in een ander werelddeel (maximaal 1x per 3 jaar) U krijgt geen toestemming bij bijvoorbeeld: Geen andere boekingsmogelijkheden bij een vakantie (het minder drukke seizoen) Een lang weekend weg Een reis cadeau gekregen Eerder afreizen of later terugkomen om bijvoorbeeld drukte op de wegen te vermijden Bij aanvragen van (meer dan) tien verlofdagen per schooljaar is altijd eerst goedkeuring van de leerplichtambtenaar Scholen zijn verplicht absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit geldt ook voor regelmatig te laat op school komen. 4

5 Wij verzoeken u om bezoek aan huisarts, tandarts enz. zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Wanneer dit niet lukt, dient u dit altijd telefonisch of schriftelijk aan de leerkracht door te geven. 3.6 Huisregels We hebben nog een paar extra huisregels waaraan iedereen zich dient te houden. Kinderen nemen geen aanstekers, speelgoedpistolen of zakmessen mee naar school. Wij stellen het op prijs als uw kind niet in legerkleding op school komt. Niet fietsen op het schoolplein. Geen petten en mutsen op in de school. Telefoons uit tijdens schooltijden binnen en buiten. Ondanks alle afspraken/regels en preventieve maatregelen kan het toch nodig zijn dat een leerkracht of staflid fysiek ingrijpt wanneer de situatie voor een kind om zijn omgeving onveilig wordt. De directie neemt contact met u op indien er sprake is geweest van fysiek handelen 3.7 Vakantie en extra vrije dagen Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Pasen t/m Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinksteren t/m Zomervakantie t/m Studiedagen , , , , , , Groepen We starten het schooljaar met 6groepen,. Het is mogelijk dat wij in de loop van het jaar groeien tot 7groepen en het gevolg kan zijn dat er kinderen daardoor in een andere groep geplaatst worden. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Groep De Octopus De Schelp De Zeester De Zeehond De Dolfijn De Orka De Witte Haai Leerkracht Ingena den Hartigh Lindy Seca en Reginia Mijnals Kelly Weijers Bodil Kok tot einde verlof Annelies de Jong en Reginia Mijnals Marleen Moree Marije Wolbers Op Tijstroom hebben we drie onderwijsassistenten die op verzoek van leerkrachten kunnen worden ingezet. De inzet van een onderwijsassistent kan op individueel- en op groepsniveau worden geboden. Er is een verdeling gemaakt, zodat er continuïteit in het aanbod kan plaatsvinden. Onderbouw/middenbouw Lezen onderbouw/middenbouw Bovenbouw Lezen bovenbouw Elianne Toornvliet Elianne Toornvliet Christine de Fretes Willie de Boer 5

6 3.9 Gym Onze leerlingen krijgen vanaf de middenbouw op woensdag, donderdag en/of vrijdag gym van een vakleerkracht. We streven naar twee keer per week per groep. Gymkleding en gymschoenen met witte zolen zijn noodzakelijk. Net als een handdoek, want het is verplicht om te douchen na afloop. Na de start van het schooljaar ontvangt u het gymrooster middels de nieuwsbrief. De onderbouw leerlingen gymmen in onze inpandige kleutergymzaal met de eigen groepsleerkracht Dagje uit en excursies Aan het eind van het jaar gaat de school gezamenlijk een dagje uit of organiseert de leerkracht een uitje voor de eigen groep. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Afhankelijk van het onderwerp waarmee een groep bezig is, worden er excursies georganiseerd. Dit kan zijn naar bijvoorbeeld het Zaans Museum, de Heemtuin enz. Via stichting Fluxus gaan wij elk jaar naar voorstellingen in het theater Pleinfeest Om bijvoorbeeld het spelmateriaal van de speelhut (speelgoed voor op het schoolplein) te vervangen, wordt er ieder jaar een pleinfeest, markt of bijvoorbeeld een sponsorloop georganiseerd. Voor dit feest worden alle belangrijke personen voor het kind uitgenodigd. Vaders, moeders, broers, z 3.12 BSO (Buiten Schoolse opvang) BSO + De Tamboerijn: buitenschoolse opvang voor speciaal basisonderwijs in de Zaanstreek. De TintelTuin biedt naast de reguliere buitenschoolse opvang, ook buitenschoolse opvang aan kinderen uit het SBO (speciaal basisonderwijs) en SO (speciaal onderwijs). Voor meer informatie kunt u rechtstreek bellen met: of mailen naar 3.12 Verjaardagen Een jarig kind trakteert meestal zijn klasgenootjes. Verplicht is dit natuurlijk niet, maar het blijkt toch altijd weer leuk te zijn. Hou het simpel, één lekkernijtje is meer dan genoeg. Het is zinvol om even van te voren aan de leerkracht te vragen of er kinderen in de klas zitten die iets niet mogen eten in verband met voedselallergie. 6

7 4. Onderwijsorganisatie 4.1 Leefsfeer Jonge Kind In de jongste groep v wordt er gewerkt met het onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht werken. Jonge kinderen leren vooral door te doen. Spel staat daarom centraal. Kinderen leren in hun spel en de leerkracht speelt daarop in door te zorgen dat er uitdagend materiaal is waarmee de kinderen kunnen leren. Ook worden er situaties gecreëerd waarin de kinderen op velerlei manieren nieuwe ervaringen opdoen en de werkelijkheid wordt nagebootst. en volgen hierin hun eigen weg en tempo. 4.2 Kerndoelen en rooster In de overige groepen verschuift de aandacht van spel naar meer leergericht activiteiten, afhankelijk wat de kinderen van de betreffende groep nodig hebben. Zo zal er in groep 3 meer op speelse wijze geleerd worden dan in de bovenbouw groepen. Voor elk vak zijn door de overheid kerndoelen vastgesteld. De afgelopen twee jaar hebben wij een nieuwe methoden aangeschaft. Deze voldoen aan alle kerndoelen. De kinderen volgen de leerlijn van elk leervak die bij hen past en van te voren is bepaald. Dit wordt regelmatig geëvalueerd, want een kind kan een versnelling of vertraging in zijn/haar ontwikkeling doormaken. We werken volgens een vastgesteld rooster. Dit rooster is gebaseerd op de algemene richtlijnen voor tijdsinvestering voor alle vakken. 4.3 Vakken Wij gebruiken de volgende methoden: Rekenen/wiskunde: Rekenzeker Lezen: Leeslijn Taal: Taaltrapeze Spelling: Spelling in de Lift Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip XL Schrijven Mijn eigen handschrift Aardrijkskunde: De Blauwe Planeet Geschiedenis: Speurtocht Natuur en Techniek: Natuniek Verkeer: Wijzer door Verkeer Sociaal emotionele ontwikkeling: PAD Levensbeschouwing/burgerschapsvorming: Kleur Onze school vindt het ontwikkelen van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Veel leerlingen van het speciaal basisonderwijs hebben moeite met vaardigheden in de omgang met anderen. Onder andere met behulp van de PAD-methode proberen wij op onze scholen de kinderen te leren welke emoties er zijn en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. PAD (Proberen Anders te Denken) heeft als belangrijkste doel het aanleren van denkstrategieën waarmee kinderen op gestructureerde wijze leren nadenken over het op een beter manier oplossen van problemen. De vakken zoals tekenen, handenarbeid, koken e.d. hebben ook hun plek binnen het rooster. Zij vallen onder de expressievakken. 7

8 Het nieuw ingevoerde vak Burgerschap, vullen wij in door dagelijks maatschappelijke onderwerpen te bespreken n.a.v. krantenartikelen en de methode PAD. In de bovenbouwgroepen wordt er naar het schooltv-weekjournaal gekeken. Deze onderwerpen worden met de leerlingen besproken. Daarnaast worden er nog aparte technieklessen gegeven volgens het VTB programma (Verbreding Techniek Basisonderwijs). Dit programma biedt onder andere een scala Hiervoor worden er de zogenaamde techniekkisten gebruikt. Het vak techniek is een wettelijk voorgeschreven vak met aandacht voor de verschillende vormen van techniek. Het beperkt zich niet alleen tot bouwen of constructies, maar het gaat ook over het weer, licht, geluid e.d. Bovendien worden de leskisten ingehuurd van de GGD (over bijvoorbeeld hygiëne) en van het Biologisch Lescentrum (over bijvoorbeeld paddenstoelen). 4.5 Toetsen en rapportage Toetsen Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen, wordt er regelmatig getoetst. Er zijn toetsen die door de methode worden aangegeven, de zogenaamde methodetoetsen. De methode- onafhankelijke toetsen worden op vastgestelde tijden op schoolniveau afgenomen. Ze zijn landelijk genormeerd. Toetsen worden niet afgenomen om alleen maar een cijfer of score te produceren, maar om te kijken waar een kind hulp nodig heeft, of waar een kind verder kan. Kinderen mogen fouten maken, en worden gestimuleerd om daarvan te leren. We hopen dat u thuis niet te veel druk uitoefent op uw kind om goede cijfers/scores te halen, maar vooral vraagt of uw kind fijn gewerkt heeft en of het misschien nog iets nieuws onder de knie heeft gekregen Rapportage Tweemaal per jaar is er een rapportage: in januari en juni. U wordt uitgenodigd voor een oudergesprek. Indien nodig kan er bij dit gesprek de intern begeleider, schoolpsycholoog, ambulante begeleider of schoolmaatschappelijk werkster bij aanwezig zijn. Van elk kind wordt een plan van aanpak en een OPP (Ontwikkelingsperspectief) gemaakt en deze worden regelmatig bijgewerkt. Bij de oudergesprekken krijgt u het plan van aanpak mee naar huis. Hierin kunt u lezen hoe uw kind het doet in de groep, waar de vorderingen en de aandachtspunten liggen. Aan het einde van het schooljaar krijgt u ook het OPP mee. In de groep werkt uw kind aan zijn of haar eigen portfolio. In overleg met de leerkracht worden er werk, doelen, creatieve knutsels, e.d. in bewaard. Aan het eind van het schooljaar voegt de leerkracht er een persoonlijk schrijven aan toe. Met het portfolio kan uw kind dan trots naar opa, oma, tante en oom. 8

9 5. Kwaliteitszorg 5.1 Leerlingenzorg Tijstroom ondersteunings team. ( TOT) Omdat wij onderdeel zijn van een integraal kind centrum, werken wij samen met de bij het integraal kind centrum betrokken instanties. Aan de hand van een casus (een verhaal over een kind of gezin) wordt bepaald wie er tijdens het TOT aanwezig zijn. Vanuit de school is dat in ieder geval altijd de intern begeleider.* Er wordt uitgegaan van de pedagogische vraag van het kind, oftewel wat heeft dit kind nodig om zich zo goed mogelijk verder te kunnen ontwikkelen. In het TOT wordt besproken hoe we de omgeving van het kind zodanig kunnen beïnvloeden dat het kind met zijn of haar specifieke eigenschappen de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Vanuit het TOT blijven we een kind volgen zolang het op school staat ingeschreven. Onze leerkrachten dragen verantwoordelijkheid voor en geven leiding aan de aan hun zorgen toevertrouwde leerlingen. Zij organiseren en verzorgen het onderwijs in de groep. Zij begeleiden de kinderen, stellen het plan van aanpak van de betreffende leerling bij, rapporteren en onderhouden de contacten met de ouders/verzorgers. *De intern begeleider (IB-er) is een teamlid die is vrijgesteld van de zorg voor een eigen groep en die tot taak heeft de leerlingenzorg te organiseren en te coördineren. De IB-er coördineert de afname van de toetsen, coacht leerkrachten en beheert en bewaakt het leerlingvolgsysteem. Daarnaast heeft zij gesprekken met de leerkrachten over het onderwijs en de zorg die zij de kinderen bieden. Vanuit ons bestuur kunnen we verschillende experts inzetten, daar waar nodig, zoals logopedist, psycholoog, schoolmaatschappelijkwerk etc. 5.2 Leerlingvolgsysteem Het is van belang dat de ontwikkeling van de leerlingen goed wordt gevolgd. Wij hanteren daartoe een leerlingvolgsysteem. Kern van dit systeem zijn: ontwikkelingsperspectief (OPP), plan van aanpak (PvA) en groepsplannen voor de groepsbespreking. Deze formulieren zijn het uitgangspunt voor het planmatig handelen van de leerkracht. Informatiebronnen zijn onder andere: Testresultaten: methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen Gedragsobservaties Ambulante begeleiders Informatie van buitenaf bijv. bureau Jeugdzorg, Boddaert enz. Driemaal per jaar vinden aan de hand van bovenstaande formulieren de leerlingbesprekingen plaats. Dit gebeurt per groep. De leerlingen van de betreffende groep hebben op deze dagen geen school. De toetsresultaten worden bijgehouden in een digitaal leerlingvolgsysteem: Parnassys. Hiermee kunnen we deze resultaten systematisch en overzichtelijk maken. We brengen daarmee de ontwikkeling van het kind in kaart. Het Cito-leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8 bestaat uit toetsen voor de belangrijkste vakgebieden: lezen, taal en rekenen. Binnen deze vakken zijn diverse onderdelen in verschillende toetsen uitgewerkt. De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen wij met de methode ZIEN!. 9

10 5.3 Leerlingdossier Zodra een kind bij ons wordt aangemeld wordt er begonnen met de aanleg van een dossier. Dit leerling-dossier is opgebouwd uit 10 mappen en omvat onder andere: De officiële documenten met betrekking tot de toelating Werkdossier met o.a. de leerlingvolgformulieren Verslaglegging eindonderzoeken en schooladvies Didactische informatie Psychologische onderzoeken Administratieve gegevens Vanuit het Ministerie van OCW is het leerlingdossier vastgelegd in een protocol en hierin zijn de volgende regels afgesproken: Ouders hebben recht op inzage Hiertoe dienen ouders (of andere rechthebbenden) een verzoek in te dienen De school moet binnen 4 weken voldoen aan een verzoek als hierboven vermeld Ouders hebben recht op een kopie van het leerlingdossier Pas na toestemming van ouders mogen derden het dossier inzien Ouders hebben het recht om gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen als ze onjuist, onvolledig, niet relevant zijn, in strijd zijn met de privacy. De school is verplicht het dossier minimaal 5 jaar te bewaren Schoolverzuim gegevens moeten minstens 5 jaar worden bewaard Adviezen en beslissingen in een traject naar Speciaal (Basis) Onderwijs dienen 3 jaar te worden bewaard. Het leerlingdossier wordt bijgehouden door de school. Eventuele nieuwe onderzoeksverslag e.d. worden aan het dossier toegevoegd. 6. Voortgezet onderwijs Het schoolverlatersonderzoek vindt elk jaar plaats bij die groep leerlingen, waarvan de school en/of de ouder (s) denken dat zij er klaar voor zijn. In de regel is dit als een kind een didactische leeftijd heeft van 60 (het aantal maanden dat het kind onderwijs heeft gehad, beginnend te tellen bij groep 3). Het schoolverlatersonderzoek is bedoeld om ons te helpen bij de meningsvorming over de volgende vragen: Gaat deze leerling aan het eind van het schooljaar naar het vervolgonderwijs en welke vorm van voortgezet onderwijs sluit het beste aan bij zijn of haar mogelijkheden? Blijft deze leerling nog een extra jaar op de school en welk gericht doel en/of werkprogramma staat ons daarbij voor ogen? Het schoolverlatersonderzoek vindt jaarlijks plaats in de periode tussen oktober en december. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Informatie vanuit de ouders Didactische onderzoeken in oktober/november Teambespreking door psycholoog, groepsleerkracht en IB-er Adviesgesprekken door de leerkracht met de ouders De ouders kunnen na het adviesgesprek overgaan tot de daadwerkelijke aanmelding op een school voor voortgezet onderwijs. Tussen januari en maart bestaat er de mogelijkheid verschillende vormen van voortgezet onderwijs te bezoeken en zijn er open dagen voor ouders en kinderen. 10

11 De ouders vullen een inschrijfformulier voor het voortgezet onderwijs is. Dit formulier dient u ingevuld aan ons te retourneren. Wij sturen dit formulier samen met de toetsuitslagen, voor eind maart naar de school van uw keuze. In april doen de kinderen die uitstromen naar het VMBO de centrale eindtoets basisonderwijs. In juni worden de kinderen door de school waar zij zijn toegelaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ouders/verzorgers van de schoolverlaters worden middels brieven en brochures op de hoogte gehouden.voor de volledige procedurre van overstappen, zie de website Zonder dat er van automatisme sprake is gaat een groot percentage leerlingen naar het OPDC Saenstroom (dit is VMBO met leerwegondersteuning: LLWO) of PRO (Praktijkonderwijs). Maar er gaan ook elk jaar kinderen naar het WMBO zonder LLWO en naar het Altracollege (VSO). Schooljaar was de uitstroom: 70 % PRO en 30% VMBO 7. Contact met ouders 7.1 Communicatie school en ouders Het is van groot belang dat er een goed contact is tussen ouders en de school. Meestal verloopt dit contact ook goed. Ouders en leerkrachten hebben namelijk altijd hetzelfde belang voor ogen: het welzijn van de kinderen. Wij willen u vragen om bij ons te komen als u denkt dat er communicatieproblemen zijn. Die kunnen dan het beste zo snel mogelijk opgelost worden. Sleutelwoorden in het contact met elkaar zijn voor ons: Openheid, eerlijkheid en respect. 7.2 Informatieavond Aan het begin van ieder schooljaar zullen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Zo kunt u kennismaken met de nieuwe leerkracht (en) van uw kind. Tijdens de informatieavond wordt verteld wat er in het betreffende jaar op het programma staat. U kunt de lesmethoden bekijken en vragen stellen. We hopen dat er op de informatieavonden tenminste één ouder van elk kind aanwezig kan zijn. 7.3 Huisbezoek en spreekavonden Algemeen Het doel van het huisbezoek is het nader kennismaken met het kind en de ouders/verzorgers in zijn of haar omgeving. Uiteraard kan de leerkracht u dan ook informatie geven over het reilen en zeilen op school. Het huisbezoek vindt eens per jaar plaats voor de kerstvakantie. Een huisbezoek vindt plaats wanneer uw kind nog niet eerder bij de betreffende leerkracht in de groep heeft gezeten. In dat geval wordt u voor de kerstvakantie op school uitgenodigd voor een tussentijds gesprek. Daarnaast organiseren wij twee keer per jaar spreekmiddagen/avonden waarvoor alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Het is erg belangrijk dat u op deze bespreking aanwezig bent. Indien nodig kunnen wij u tussendoor uitnodigen voor een gesprek of wij overleggen telefonisch met u. Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek, kunt u daarvoor een afspraak maken. Zou u daarvoor na schooltijd willen bellen met de leerkracht? Dus na uur of op de korte dagen na uur. Gelieve niet vóór schooltijd te bellen voor een afspraak. 11

12 7.3.2 Gescheiden ouders Bij gescheiden ouders nodigen wij altijd de ouder uit waar het kind woont. Wij hopen dat gescheiden ouders elkaar volledig informeren betreffende hun kinderen en ook samen naar de ouderavonden kunnen komen. We beseffen dat ook dat dit niet altijd zo eenvoudig ligt. Als dit inderdaad niet soepen verloopt, dan hopen wij dat u hierover contact opneemt met de betreffende leerkracht zodat wij afspraken kunnen maken over de vorm van het contact. Iedereen kan uiteraard op de hoogte gehouden worden van algemene schoolzaken door de website van de school in de gaten te houden. 7.4 Nieuwsbrief en website Om u zo goed mogelijk te informeren over allerlei zaken, verschijnt er eens in de twee weken een nieuwsbrief. Omdat deze alleen op afspraak nog op papier wordt meegegeven, is het belangrijk dat u zich aangemeldt bij DigiDuif. Het is van groot belang dat u de nieuwsbrieven goed doorneemt. Wij gaan ervan uit dat hetgeen wij in de nieuwsbrief publiceren bij alle ouders bekend is. Digiduif U kunt zich aanmelden bij digiduif, u krijgt hiervoor een inlogcode via de administratie. D.m.v. dit digitale communicatie systeem willen wij toe naar een zgn. papierloze school. Alle nieuwsbrieven en andere communicatie verloopt dan via digiduif. U krijgt een mailbericht met de mededeling dat er post voor u is. 7.5 Oudervereniging Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De oudervereniging organiseert twee maal per jaar een ouderavond. Naast het bespreken van nuttige en leerzame zaken, probeert zij ook het contact tussen de ouders te verstevigen. Verder staat De OV paraat bij allerlei activiteiten zoals: excursies, dagje uit, schoolfeesten enz. Voor deze zaken doet zij ook vaak een beroep op hulpouders. Uit hun midden wordt tijdens de algemene jaarvergadering van de OV aan het begin van het schooljaar, een bestuur gekozen, dat één keer per maand vergadert. Daar zijn ook altijd teamleden van school bij. Dit omdat er door de OV veel dingen gedaan worden in overleg of in samenwerking met de teamleden. Ouderbijdrage De oudervereniging vraagt aan alle ouders een vrijwillige zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindfeest schoolverlaters, sportdag e.d. Deze activiteiten zijn namelijk niet gesubsidieerd en moeten de scholen zelf bekostigen. De ouderbijdrage is niet inclusief het schoolreisje. Hiervoor wordt elk jaar apart een bijdrage gevraagd. Wilt u de bijdrage overmaken op rekeningnummer t.n.v. Oudervereniging SBO Sjalom, onder vermelding van naam/groep van uw kind. 7.6 Medezeggenschapsraad (MR) Op elke basisschool is een MR. Dat is bij wet zo geregeld. Doel van de MR is om ouders en leerkrachten de gelegenheid te geven invloed uit te oefenen op beslissingen van de directie. De raad is samengesteld uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen door en uit ouders en de personeelsgeleding door en uit leerkrachten. De directeur heeft een adviserende stem. De MR komt minimaal vier keer per jaar bijeen. 12

13 De MR heeft verschillende bevoegdheden met betrekking tot het organisatorisch, onderwijskundig en personeelsbeleid. Deze zijn vastgelegd in het reglement. De bevoegdheden van de MR vallen uiteen in adviesrecht en instemmingsrecht. Mochten er geschillen ontstaan tussen het bevoegd gezag en de MR, dan kunnen deze geschillen worden voorgelegd aan een commissie voor geschillen. Allerlei wettelijke informatie over MR zaken is te vinden op Bovenschoolse zaken, dus zaken die voor alle scholen van AGORA gelden, worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad komt zes keer per jaar bij elkaar. Vanuit het team hebben Bodil Kok en Marije Wolbers zitting in de MR, vanuit de ouders zijn dat Fred van Amerongen en Maikel Mulder. Voor de GMR is nog geen afvaardiging vanuit Tijstroom. 7.7 Website protocol. Mew. (Margreet) Klink (administratie) verzamelt de namen van deze ouders/kinderen en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt worden. Ouders kunnen hun bezwaar ook weer herroepen. We houden ons aan de volgende richtlijnen: Er worden geen achternamen adressen van kinderen vermeld Strikt persoonlijke informatie wordt weggelaten Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie. Bij publicatie van informatie, waar een betrokkenen bezwaar tegen maakt zal op verzoek worden verwijderd. atst worden op het internet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schoolleiding én de ouders van de kinderen die he 7.8 Internet protocol Op onze school maken de kinderen gebruik van moderne communicatiemiddelen als internet. De school zal proberen om de leerlingen in een zo veilig mogelijke internetomgeving te laten werken. De afspraak is om de leerlingen met gerichte zoekopdrachten te laten werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken/ te voorkomen. Op school wordt niet gechat via MSN. De school draagt er zorg voor dat de kinderen op school tekst en uitleg krijgen over het gebruik en misbruik van internet. Het samen in de klas hierover praten, het maken van afspraken en vaststellen van regels, het bijbrengen van een goede attitude en sociale controle, spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Kapstokregels hierbij zijn: Geen sites met sex en geweld Je geeft nooit naam en adres en telefoonnummer door, van wie dan ook. Als je iets niet vertrouwt haal je juf of meester erbij 13

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje

SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje Adres: Marktstraat 22 1521 DZ Wormerveer Telefoon: 075-6282467

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn. SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.nl Inhoudsopgave Voorwoord en tamboerijnlied (3) Identiteit,

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2013-2014 0 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie