Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora,"

Transcriptie

1 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora, Deze gids is slechts een beeld op papier. Dat kan niet anders dan beperkt zijn. Wij nodigen u dan ook van harte uit om met vragen en opmerkingen te komen. U kunt een afspraak maken voor een gesprek. Een open relatie met ouders is voor ons heel belangrijk. Wij hebben samen hetzelfde belang: goed onderwijs en het welzijn van onze leerlingen/uw kinderen. Bovendien ligt het schoolplan van IKC Tijstroom ter inzage op school. Met een hartelijke groet, Team Tijstroom Deze schoolgids bevat een beschrijving van de belangrijkste overtuigingen van onze school en ademt daarmee de sfeer uit die op onze school heerst. Geborgenheid en menselijkheid zijn de belangrijkste kenmerken van de sfeer. Uw kind zal zich gewenst en veilig voelen bij ons. De gids geeft u onder andere inzicht in: Welke overtuigingen wij hebben Hoe deze tot uiting komen in ons onderwijs De werkwijze en het leefklimaat Hoe wij zorgen voor onze leerlingen Wat wij extra bieden aan onze leerlingen Hoe alles is georganiseerd Het kan zijn dat bepaalde zaken in de loop van het schooljaar veranderen. Van deze veranderingen wordt u tijdig op de hoogte gebracht middels de nieuwsbrief, die eens per twee weken wordt uitgegeven. Houdt u ook de website in de gaten: 1.Onze school 1.1 Speciaal Basisonderwijs SBO staat voor Speciaal Basisonderwijs en is bedoeld voor kinderen die in het reguliere basisonderwijs vastgelopen zijn om allerlei redenen. Zij konden hun draai niet vinden, ondanks de extra aandacht en hulp die zij kregen. Om toegelaten te worden in het SBO moet er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven zijn door een speciale commissie. Dit traject verloopt via de directie en intern begeleider van de reguliere basisschool. Wij hebben kleine groepen, d.w.z. over het algemeen niet meer dan 15 leerlingen per klas. Onze leerkrachten zijn geschoold in het omgaan met kinderen die extra zorg behoeven. Verder hebben wij onderwijsassistenten die ingezet worden in de groepen of voor kinderen individueel voor extra ondersteuning. Ook kunnen we de expertise inzetten van een logopediste, een schoolmaatschappelijk werkster, een schoolpsycholoog enz. Verder werken we binnen ons IKC samen met Tinteltuin( BSO+), Spirit ( Medisch Kinder Dagverblijf), Kram, wijkteam, jeugdteam en schoolbegeleidingsdienst. Ouders die met hun kind bezig zijn de overstap te maken naar een SBO school en graag eens willen komen praten, kijken en de sfeer proeven op onze school zijn van harte welkom. Zij kunnen een afspraak maken met de directie voor een gesprek en een rondleiding. 1

2 1.2 Waar staan we voor? Interconfessioneel Tijstroom is een Interconfessionele school. Interconfessioneel wil zeggen dat wij in ons onderwijsaanbod aandacht besteden aan alle geloofsovertuigingen. Dit gebeurt door het vertellen van verhalen en bespreken van onderwerpen die te maken hebben met de verschillende geloven. Wij vieren met elkaar belangrijke Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen, maar besteden ook aandacht aan belangrijke dagen voor andere religies. Als ouders kiezen voor onze school, zijn zij bekend met ons interconfessionele karakter en respecteren zij de manier waarop wij daaraan vorm geven Het klimaat op school Alle kinderen leren vanaf het moment dat zij op de wereld zijn, elke dag, elk uur. Kinderen leren overal: op straat, in de speeltuin, thuis, op bezoek bij oma en op school. Dat doen zij uit zichzelf en door stimulatie van buitenaf. Wij willen de kinderen die hun draai niet konden vinden in het reguliere basisonderwijs het gevoel geven dat zij competent zijn, dat zij geaccepteerd en gewenst zijn. Dit is immers de basis om je verder te kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door veiligheid en structuur te bieden. Door ervoor te zorgen dat kinderen succeservaringen opdoen en hen positieve aandacht en feedback te geven Missie en visie Missie: Wij van Tijstroom bieden kinderen met speciale ontwikkelingsbehoeften een veilige en stimulerende leeromgeving waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In een klimaat van collegialiteit en in samenwerking met ouders en hulpverlening zorgen wij middels onze expertise ervoor dat de gestelde doelen kunnen worden bereikt. In onze visie zijn wij ervan overtuigd dat kinderen meer zullen bereiken als het onderwijs zich richt op de mogelijkheden van kinderen in plaats van hun beperkingen. Als kinderen meer eigenaar worden van het eigen leerproces, kunnen ze weer plezier krijgen in leren. En zullen zij onder begeleiding van leerkrachten die hen stimuleren en coachen, vertrouwen krijgen in zichzelf en in hun eigen mogelijkheden. Daarom willen wij op school een leeromgeving creëren waar wordt uitgegaan van het kind zelf. Een school die samen optrekt met de ouders en met ieder ander die met het kind te maken heeft Regels Waar mensen samenwerken en samenleven horen afspraken om het voor iedereen prettig en overzichtelijk te houden. Wij hebben regels. De algemene schoolregels (kapstokregels) zijn: Ik ben aardig voor iedereen. Ik ben rustig in de school. Ik zorg goed voor de spullen. Daarnaast maakt elke leerkracht aan het begin van het schooljaar met haar/zijn groep eigen groepsregels. Hieruit volgt een groepsmissie: waarom zijn wij dit schooljaar hier met elkaar? Waar staan wij samen voor? Deze missie bevordert het saamhorigheidsgevoel van de groep. De kinderen kunnen elkaar aanspreken op de regels en de missie. Medewerkers werken vanuit een preventief en positief opvoedingsklimaat. Ondanks het waarderen van positief gedrag en corrigeren aan de hand van het uitspreken van verwachtingen, wil het heel af en toe toch voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. Liever niet, maar wanneer noodzakelijk zal een leerkracht dan toch fysiek ingrijpen. Dit gebeurt alleen wanneer we inschatten dat het kind en/of zijn omgeving in gevaar is. Wanneer fysiek ingrijpen heeft plaatsgevonden, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 2

3 2. Kwaliteitsbeleid 2.1 Onderwijsinspectie De Nederlandse overheid houdt toezicht op de kwaliteit van scholen via de Onderwijsinspectie. Jaarlijks bekijkt een inspecteur de toetsgegevens en allerlei beleidsdocumenten van de school. Het laatste inspectiebezoek dateert van januari De school is voldoende gewaardeerd door de inspectie. Een uitslag waar wij trots op zijn! U kunt de uitslag hiervan vinden op onze website: Inspectierapporten kunnen altijd op de site van de inspectie worden bekeken: Kwaliteit Het bewaken van de kwaliteit is als volgt opgezet: Het management van de school houdt periodiek checks op alle gebieden van de organisatie, zoals veiligheid, management, financiën, cultuur, zorg enz. Er worden eens in de twee jaar enquêtes afgenomen bij ouders, kinderen en medewerkers De opbrengsten van de leerlingen worden via Parnassys (trendanalyse) in kaart gebracht Middels de PDSA (Plan, Do, Study, Act) cyclus worden jaardoelen opgesteld. 3. Algemene informatie 3.1 Schooltijden Kinderen hebben wettelijk recht op minimaal 940 lesuren per jaar. Deze aantallen worden door de schoolinspectie gecontroleerd. Per week komt dat neer op 25 klokuren. Lestijden: Maandag tot en met vrijdag : uur Er wordt in de ochtend een kwartier pauze gehouden en voor de lunch een half uur. We willen u vragen uw kind niet te vroeg naar school te sturen als hij/zij komt lopen of fietsen. De schooldeur gaat om 8.25 uur open. We starten met de les om 8.30 uur. Alle kinderen dienen dan binnen te zijn. Rust in school is erg belangrijk. Onze leerlingen hebben dit nodig. U kunt als ouder/verzorger hier een bijdrage aan leveren door uw kind op tijd naar school te brengen/sturen en op tijd op te halen. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend, zowel voor- als na schooltijd, buiten op het schoolplein te wachten. Als na schooltijd alle leerlingen de school uit zijn, kunt u altijd alsnog even naar binnen lopen om bijv. de leerkracht van uw kind te benaderen. 3.2 Overblijven Onze leerlingen blijven tussen de middag over op school. Het is de bedoeling dat u twee keer eten en drinken meegeeft aan uw kind: een 10-uurtje en een lunch. Geef uw kind gezonde spullen mee. Cola en andere koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. Net als energiedrank, zoete koek en snoep. U kunt bijvoorbeeld fruit, brood, ontbijtkoek, krentenbol o.i.d. meegeven. En wat drinken betreft kunt u denken aan bijvoorbeeld melk, vruchtensap, water. Buiten mag er niet gegeten en gedronken worden. Wilt u duidelijk aangeven wanneer er op toegezien moet worden, dat uw kind al zijn/haar eten/drinken opeet/drinkt? 3

4 3.4 Bij verzuim of later komen Graag hoort de school, tussen 8.00 uur en 8.30 uur of uw kind afwezig is die dag. Als uw kind bepaalde lessen niet mag of kan volgen (bijvoorbeeld gym) dan is een briefje of telefoontje verplicht. Als uw kind een kwartier na aanvang van de les nog niet aanwezig is zonder dat het is afgemeld, worden we ongerust. Er kan altijd iets gebeurd zijn tussen huis en school. We zullen dan telefonisch contact opnemen met de ouders/verzorgers. 3.5 Extra vakantieverlof Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten volgen. Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan de directeur van de school extra verlof verlenen. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden. Aanvraagformulieren zijn bij de directeur verkrijgbaar. Gewichtige omstandigheden waarvoor u verlof kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld: Medische gronden, ziekte, bezoek specialist Familieomstandigheden (huwelijk, overlijden, jubilea) Verhuizing Bezoek aan familie in een ander werelddeel (maximaal 1x per 3 jaar) U krijgt geen toestemming bij bijvoorbeeld: Geen andere boekingsmogelijkheden bij een vakantie (het minder drukke seizoen) Een lang weekend weg Een reis cadeau gekregen Eerder afreizen of later terugkomen om bijvoorbeeld drukte op de wegen te vermijden Bij aanvragen van (meer dan) tien verlofdagen per schooljaar is altijd eerst goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig, ook wanneer er duidelijk sprake is van gewichtige omstandigheden. Scholen zijn verplicht absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit geldt ook voor regelmatig te laat op school komen. Wij verzoeken u om bezoek aan huisarts, tandarts enz. zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Wanneer dit niet lukt, dient u dit altijd telefonisch of schriftelijk aan de leerkracht door te geven. 3.6 Huisregels We hebben nog een paar extra huisregels waaraan iedereen zich dient te houden. Kinderen nemen geen aanstekers, speelgoedpistolen of zakmessen mee naar school. Wij stellen het op prijs als uw kind niet in legerkleding op school komt. Niet fietsen op het schoolplein. Geen petten en mutsen op in de school. Telefoons uit tijdens schooltijden binnen en buiten. 4

5 3.7 Vakantie en extra vrije dagen 3 oktober Studiedag 17 oktober t/m 21 oktober Herfstvakantie 30 november Studiedag 26 december t/m 6 januari Kerstvakantie 26 januari Studiedag 17 februari Studiedag 20 februari t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 27 maart Studiedag 17 april 2 e paasdag 24 april t/m 28 april meivakantie 5 mei Bevrijdingsdag 25 en 26 mei Hemelvaart 5 juni t/m 9 juni Pinksteren en studieweek 7 juli Studiedag 24 juli t/m 1 september Zomervakantie 3.8 Groepen We starten het schooljaar met 8 groepen. Leerkracht De Octopus Ingena den Hartigh De Schelp Mickey Makelaar Het Zeepaard Henneke van der Veldt Kelly Weijers De Zeehond Annelies de Jong Rian van Melick De Dolfijn Bodil Kok Reginia Mijnals De Zeester Dilaver Karaagac De Orka De Witte Haai Ritchie Fokken Marleen Moree Op Tijstroom hebben we drie onderwijsassistenten die op verzoek van leerkrachten kunnen worden ingezet. De inzet van een onderwijsassistent kan op individueel- en op groepsniveau worden geboden. Onze onderwijsassistenten: Elianne Toornvliet Willie de Boer Wij zijn een erkend leerbedrijf en werken samen met verschillende opleidingen. Stagiaires worden op grond van kennis, kwaliteit en kunde ingezet voor verschillende werkzaamheden in de school. Verder kunt u nog vrijwilligers treffen. Voor vrijwilligers geldt hetzelfde als voor stagiaires 3.9 Gym Onze leerlingen krijgen vanaf de middenbouw op woensdag, donderdag en/of vrijdag gym van een vakleerkracht. We streven naar twee keer per week per groep. Gymkleding en gymschoenen met witte zolen zijn noodzakelijk. Net als een handdoek, want het is verplicht om je te wassen na afloop van de les, douchen mag. Na de start van het schooljaar ontvangt u het gymrooster middels de nieuwsbrief. De onderbouw leerlingen gymmen in onze inpandige kleutergymzaal met de eigen groepsleerkracht. 5

6 3.10 Dagje uit en excursies Aan het eind van het jaar gaat de school gezamenlijk een dagje uit of organiseert de leerkracht een uitje voor de eigen groep. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Afhankelijk van het onderwerp waarmee een groep bezig is, worden er excursies georganiseerd. Dit kan zijn naar bijvoorbeeld het Zaans Museum, de Heemtuin enz. Via stichting Fluxus gaan wij elk jaar naar voorstellingen in het theater Meesters en juffendag Ieder jaar vieren de meesters en juffen gezamenlijk hun verjaardag. Dit vieren wij middels een groot pleinfeest, vaak in samenwerking met de BSO+ en het MKD. Vaders, moeders, broers, zussen en ook bijvoorbeeld opa s en oma s zijn dan van harte welkom om het festiviteit samen te vieren. Een leuke happening waarbij saamhorigheid een belangrijk begrip is BSO+ (Buiten Schoolse Opvang) BSO+ Tinteltuin: TintelTuin biedt naast de reguliere buitenschoolse opvang, ook buitenschoolse opvang aan kinderen uit het SBO (speciaal basisonderwijs) en SO (speciaal onderwijs). Voor meer informatie kunt u rechtstreek bellen met: Ilona Buis / of mailen naar 3.12 Verjaardagen Een jarig kind trakteert meestal zijn klasgenootjes. Verplicht is dit natuurlijk niet, maar het blijkt toch altijd weer leuk te zijn. Hou het simpel, één lekkernijtje is meer dan genoeg. Het is zinvol om even van te voren aan de leerkracht te vragen of er kinderen in de klas zitten die iets niet mogen eten in verband met voedselallergie. 4. Onderwijsorganisatie 4.1 Leefsfeer Jonge Kind In de jongste groep wordt er gewerkt aan de hand van facetten uit het ontwikkelingsgericht werken (OGO). Jonge kinderen leren vooral door te doen. Spel staat daarom centraal. Kinderen leren in hun spel en de leerkracht speelt daarop in door te zorgen dat er uitdagend materiaal is waarmee de kinderen kunnen leren. Ook worden er situaties gecreëerd waarin de kinderen op velerlei manieren nieuwe ervaringen opdoen en de werkelijkheid wordt nagebootst. Er wordt gewerkt aan de kerndoelen volgens thema s en kinderen volgen hierin hun eigen weg en tempo. 4.2 Kerndoelen en rooster In de overige groepen verschuift de aandacht van spel naar meer leergericht activiteiten, afhankelijk wat de kinderen van de betreffende groep nodig hebben. Zo zal er in groep 3 meer op speelse wijze geleerd worden dan in de bovenbouw groepen. Voor elk vak zijn door de overheid kerndoelen vastgesteld. Onze methodes voldoen aan alle kerndoelen. De kinderen volgen de leerlijn van elk leervak die bij hen past en van te voren is bepaald. Dit wordt regelmatig geëvalueerd, want een kind kan een versnelling of vertraging in zijn/haar ontwikkeling doormaken. We werken volgens een vastgesteld rooster. Dit rooster is gebaseerd op de algemene richtlijnen voor tijdsinvestering voor alle vakken. 6

7 4.3 Vakken Wij gebruiken de volgende methoden: Rekenen/wiskunde: RekenZeker (Aanvankelijk) Lezen: Lijn 3 Taal: Staal Spelling: Staal Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip XL Schrijven: Schrijven leer je zo Aardrijkskunde: De Blauwe Planeet Geschiedenis: Speurtocht Natuur en Techniek: Natuniek Verkeer: Wijzer door Verkeer Sociaal emotionele ontwikkeling: PAD Levensbeschouwing/burgerschapsvorming: Kleur Onze school vindt het ontwikkelen van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Veel leerlingen van het speciaal basisonderwijs hebben moeite met vaardigheden in de omgang met anderen. Onder andere met behulp van de PAD-methode proberen wij op onze school de kinderen te leren welke emoties er zijn en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën) heeft als belangrijkste doel het aanleren van denkstrategieën waarmee kinderen op gestructureerde wijze leren nadenken over het op een betere manier oplossen van problemen. De vakken zoals tekenen, handenarbeid, tuinieren, koken e.d. hebben ook hun plek binnen het rooster. Zij vallen onder de expressievakken en thematisch werken. Het vak Burgerschap, vullen wij in door dagelijks maatschappelijke onderwerpen te bespreken n.a.v. de thema s van Nieuwsbegrip, krantenartikelen en de methode PAD. In de bovenbouwgroepen wordt er naar het schooltv-weekjournaal gekeken. Deze onderwerpen worden met de leerlingen besproken. Bovendien worden de leskisten ingehuurd van de GGD (over bijvoorbeeld hygiëne) en van het Biologisch Lescentrum (over bijvoorbeeld paddenstoelen). Daarnaast worden er nog aparte technieklessen gegeven volgens het VTB programma (Verbreding Techniek Basisonderwijs). Dit programma biedt onder andere een scala van lesprogramma s en materialen om het vak techniek in al zijn verscheidenheid een plaats te geven binnen ons onderwijs. Hiervoor worden er de zogenaamde techniekkisten gebruikt. Het vak techniek is een wettelijk voorgeschreven vak met aandacht voor de verschillende vormen van techniek. Het beperkt zich niet alleen tot bouwen of constructies, maar het gaat ook over het weer, licht, geluid e.d. 4.5 Toetsen en rapportage Toetsen Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen, wordt er regelmatig getoetst. Er zijn toetsen die door de methode worden aangegeven, de zogenaamde methodetoetsen. De methode- onafhankelijke toetsen (Cito) worden op vastgestelde tijden op schoolniveau afgenomen. Ze zijn landelijk genormeerd. Toetsen worden niet afgenomen om alleen maar een cijfer of score te produceren, maar om te kijken waar een kind hulp nodig heeft of waar een kind verder kan. Kinderen mogen fouten maken en worden gestimuleerd om daarvan te leren. We hopen dat u thuis niet te veel druk uitoefent op uw kind om goede cijfers/scores te halen, maar vooral vraagt of uw kind fijn gewerkt heeft. 7

8 4.5.2 Rapportage Tweemaal per jaar is er een rapportage: in januari en juni. U wordt hierna uitgenodigd voor een oudergesprek. Indien nodig kan er bij dit gesprek de intern begeleider, schoolpsycholoog, ambulante begeleider logopediste, fysiotherapeut of schoolmaatschappelijk werk aanwezig zijn. Van elk kind wordt een plan van aanpak en een OPP (Ontwikkelingsperspectief) gemaakt en deze worden twee keer per jaar bijgesteld. Bij de oudergesprekken krijgt u het plan van aanpak mee naar huis. Hierin kunt u lezen hoe uw kind het doet in de groep, waar de vorderingen en de aandachtspunten liggen. Aan het einde van het schooljaar krijgt u ook het OPP mee. In de groep werkt uw kind aan zijn of haar eigen portfolio. In overleg met de leerkracht worden er werk, doelen, creatieve knutsels, e.d. in bewaard. Aan het eind van het schooljaar voegt de leerkracht er een persoonlijk schrijven aan toe. Met het portfolio kan uw kind dan trots naar opa, oma, tante en oom. 5. Kwaliteitszorg 5.1 Leerlingenzorg Tijstroom Ondersteunings Team (TOT). Omdat wij onderdeel zijn van een integraal kind centrum, werken wij samen met de bij het integraal kind centrum betrokken instanties. Aan de hand van een casus (een verhaal over een kind of gezin) wordt bepaald wie er tijdens het TOT aanwezig zijn. Vanuit de school is dat in ieder geval altijd de intern begeleider* en een directielid. Er wordt uitgegaan van de pedagogische vraag van het kind, oftewel wat heeft dit kind nodig om zich zo goed mogelijk verder te kunnen ontwikkelen. In het TOT wordt besproken hoe we de omgeving van het kind zodanig kunnen beïnvloeden dat het kind met zijn of haar specifieke eigenschappen de kans krijgt zich te ontwikkelen. Vanuit het TOT blijven we een kind volgen zolang het op school staat ingeschreven. Onze leerkrachten dragen verantwoordelijkheid voor- en geven leiding aan de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen. Zij organiseren en verzorgen het onderwijs in de groep. Zij begeleiden de kinderen, stellen het plan van aanpak van de betreffende leerling bij, rapporteren en onderhouden de contacten met de ouders/verzorgers. *De intern begeleider (IB-er) is een teamlid die is vrijgesteld van de zorg voor een eigen groep en die tot taak heeft de leerlingenzorg te organiseren en te coördineren. De IB-er coördineert de afname van de toetsen, coacht leerkrachten en beheert en bewaakt het leerlingvolgsysteem. Daarnaast heeft zij gesprekken met de leerkrachten over het onderwijs en de zorg die zij de kinderen bieden. Vanuit ons bestuur kunnen we, daar waar nodig, verschillende experts inzetten, zoals logopedist, psycholoog, schoolmaatschappelijk werk, etc. 5.2 Leerlingvolgsysteem Het is van belang dat de ontwikkeling van de leerlingen goed wordt gevolgd. Wij hanteren daartoe een leerlingvolgsysteem. Kern van dit systeem zijn: ontwikkelingsperspectief (OPP), plan van aanpak (PvA) en groepsplannen voor de groepsbespreking. Deze formulieren zijn het uitgangspunt voor het planmatig handelen van de leerkracht. Informatiebronnen zijn onder andere: Testresultaten: methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen Gedragsobservaties Ambulante begeleiders Informatie van buitenaf bijv. Kram of BSO+, enz. Driemaal per jaar vinden aan de hand van bovenstaande formulieren de leerlingbesprekingen plaats. Dit gebeurt per groep. De toetsresultaten worden bijgehouden in een digitaal leerlingvolgsysteem: Parnassys. Hiermee kunnen we deze resultaten systematisch en overzichtelijk maken. We brengen daarmee de ontwikkeling van het kind in kaart. Het Cito-leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8 bestaat uit toetsen voor de belangrijkste vakgebieden: lezen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat en rekenen. Binnen deze vakken zijn diverse onderdelen in verschillende toetsen uitgewerkt. De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen wij met de methode ZIEN!. 8

9 5.3 Leerlingdossier Zodra een kind bij ons wordt aangemeld wordt er begonnen met de aanleg van een dossier. Dit leerling-dossier is opgebouwd uit tien mappen en omvat onder andere: De officiële documenten met betrekking tot de toelating Werkdossier met o.a. de leerlingvolgformulieren Verslaglegging eindonderzoeken en schooladvies Didactische informatie Psychologische onderzoeken Administratieve gegevens Vanuit het Ministerie van OCW is het leerlingdossier vastgelegd in een protocol en hierin zijn de volgende regels afgesproken: Ouders hebben recht op inzage Hiertoe dienen ouders (of andere rechthebbenden) een verzoek in te dienen De school moet binnen 4 weken voldoen aan een verzoek als hierboven vermeld Ouders hebben recht op een kopie van het leerlingdossier Pas na toestemming van ouders mogen derden het dossier inzien Ouders hebben het recht om gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen als ze onjuist, onvolledig, niet relevant zijn, in strijd zijn met de privacy. De school is verplicht het dossier minimaal 5 jaar te bewaren Schoolverzuim gegevens moeten minstens 5 jaar worden bewaard Adviezen en beslissingen in een traject naar Speciaal (Basis) Onderwijs dienen 3 jaar te worden bewaard. Het leerlingdossier wordt bijgehouden door de school. Eventuele nieuwe onderzoeksverslag e.d. worden aan het dossier toegevoegd. 6. Voortgezet onderwijs Het schoolverlaterstraject vindt elk jaar plaats bij leerlingen, waarvan de school en/of de ouder(s) denken dat zij er klaar voor zijn. In de regel is dit als een kind een didactische leeftijd heeft van 60 (het aantal maanden dat het kind onderwijs heeft gehad, beginnend te tellen bij groep 3). Het schoolverlaterstraject is bedoeld om ons te helpen bij de meningsvorming over de volgende vragen: Gaat deze leerling aan het eind van het schooljaar naar het vervolgonderwijs en welke vorm van voortgezet onderwijs sluit het beste aan bij zijn of haar mogelijkheden? Blijft deze leerling nog een extra jaar op de school en welk gericht doel en/of werkprogramma staat ons daarbij voor ogen? Het schoolverlaterstraject vindt jaarlijks plaats in de periode tussen oktober en december. Het traject bestaat uit de volgende onderdelen: Informatie vanuit de ouders Didactische onderzoeken in oktober/november Teambespreking door psycholoog, groepsleerkracht en IB-er Adviesgesprekken door de leerkracht met de ouders De ouders kunnen na het adviesgesprek overgaan tot de daadwerkelijke aanmelding op een school voor voortgezet onderwijs. Tussen januari en maart bestaat er de mogelijkheid verschillende vormen van voortgezet onderwijs te bezoeken en zijn er open dagen voor ouders en kinderen. 9

10 De ouders vullen een inschrijfformulier voor het voortgezet onderwijs is. Dit formulier dient u ingevuld aan ons te retourneren. Wij sturen dit formulier samen met de toetsuitslagen, voor eind maart naar de school van uw keuze. In april doen de kinderen die uitstromen naar het VMBO de centrale eindtoets basisonderwijs. In juni worden de kinderen door de school waar zij zijn toegelaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ouders/verzorgers van de schoolverlaters worden middels brieven en brochures op de hoogte gehouden. Voor de volledige procedure van overstappen, zie de website Zonder dat er van automatisme sprake is gaat een groot percentage leerlingen naar het OPDC Saenstroom (dit is VMBO met leerwegondersteuning: LLWO) of PRO (Praktijkonderwijs). Maar er gaan ook elk jaar kinderen naar het VMBO zonder LWOO en naar het Altracollege (VSO). Schooljaar was de uitstroom: 1 HAVO 1 PRO 2 reguliere VMBO 8 VMBO - OPDC 7. Contact met ouders 7.1 Communicatie school en ouders Het is van groot belang dat er een goed contact is tussen ouders en de school. Meestal verloopt dit contact ook goed. Ouders en leerkrachten hebben namelijk altijd hetzelfde belang voor ogen: het welzijn van de kinderen. Wij willen u vragen om bij ons te komen als u denkt dat er communicatieproblemen zijn. Die kunnen dan het beste zo snel mogelijk opgelost worden. Sleutelwoorden in het contact met elkaar zijn voor ons: openheid, eerlijkheid, begrip en respect. 7.2 Informatieavond Aan het begin van ieder schooljaar zullen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Zo kunt u kennismaken met de (nieuwe) leerkracht (en) van uw kind. Tijdens de informatieavond wordt verteld wat er in het betreffende jaar op het programma staat. U kunt de lesmethoden bekijken en vragen stellen. We hopen dat er op de informatieavonden tenminste één ouder van elk kind aanwezig kan zijn. 7.3 Huisbezoek en spreekavonden Algemeen Het doel van het huisbezoek is het nader kennismaken met het kind en de ouders/verzorgers in zijn of haar omgeving. Het huisbezoek vindt eens per jaar plaats voor de kerstvakantie. Een huisbezoek vindt plaats wanneer uw kind nog niet eerder bij de betreffende leerkracht in de groep heeft gezeten. In dat geval wordt u voor de kerstvakantie op school uitgenodigd voor een tussentijds gesprek. Daarnaast organiseren wij twee keer per jaar spreekmiddagen/avonden waarvoor alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Het is erg belangrijk dat u op deze bespreking aanwezig bent. Indien nodig kunnen wij u tussendoor uitnodigen voor een gesprek of wij overleggen telefonisch met u. Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek, kunt u daarvoor een afspraak maken. Graag voor 8.00 uur of na bellen voor een afspraak met de leerkracht. 10

11 7.3.2 Gescheiden ouders Bij gescheiden ouders nodigen wij altijd de ouder uit waar het kind woont. Wij hopen dat gescheiden ouders elkaar volledig informeren betreffende hun kinderen en ook samen naar de ouderavonden kunnen komen. We beseffen dat ook dat dit niet altijd zo eenvoudig ligt. Als dit inderdaad niet soepel verloopt, dan hopen wij dat u hierover contact opneemt met de betreffende leerkracht zodat wij afspraken kunnen maken over de vorm van het contact. Het initiatief hiervoor ligt bij de ouders. Iedereen kan uiteraard op de hoogte gehouden worden van algemene schoolzaken door de website van de school in de gaten te houden. 7.4 Nieuwsbrief en website Om u zo goed mogelijk te informeren over allerlei zaken, verschijnt er eens in de twee weken een nieuwsbrief. Omdat deze alleen op afspraak nog op papier wordt meegegeven, is het belangrijk dat u zich aanmeldt bij DigiDuif. Het is van groot belang dat u de nieuwsbrieven goed doorneemt. Wij gaan ervan uit dat hetgeen wij in de nieuwsbrief publiceren bij alle ouders bekend is. Digiduif U kunt zich aanmelden bij Digiduif, u krijgt hiervoor een inlogcode via de administratie. D.m.v. dit digitale communicatie systeem willen wij toe naar een zgn. papierloze school. Alle nieuwsbrieven en andere communicatie verloopt dan via Digiduif. U krijgt een mailbericht met de mededeling dat er post voor u is. 7.5 Oudervereniging Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De oudervereniging organiseert een maal per jaar een ouderavond. Naast het bespreken van nuttige en leerzame zaken, probeert zij ook het contact tussen de ouders te verstevigen. Verder staat de OV paraat bij allerlei activiteiten zoals: excursies, dagje uit, schoolfeesten enz. Voor verschillende activiteiten wordt er ook vaak een beroep gedaan op hulpouders. Uit hun midden wordt tijdens de algemene jaarvergadering van de OV aan het begin van het schooljaar, een bestuur gekozen, dat één keer per 6 weken vergadert. Daar zijn ook altijd teamleden van school bij. Dit omdat er door de OV veel dingen gedaan worden in overleg of in samenwerking met de teamleden. Ouderbijdrage De oudervereniging vraagt aan alle ouders een vrijwillige bijdrage van 15,00. Dit is bedoeld voor feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindfeest schoolverlaters, sportdag e.d. Deze activiteiten zijn namelijk niet gesubsidieerd en moeten de scholen zelf bekostigen. De ouderbijdrage is niet inclusief het schoolreisje. Hiervoor wordt elk jaar apart een bijdrage gevraagd. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het bedrag in één keer te betalen, dan is er een afbetalingsregeling mogelijk. U kunt hierover overleggen met de voorzitter van de oudervereniging of de directie van de school. (Een afbetalingsregeling is al mogelijk vanaf 1 euro per week.) Wilt u de bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 19 RABO t.n.v. Oudervereniging SBO Sjalom, onder vermelding van naam/groep van uw kind. 7.6 Medezeggenschapsraad (MR) Op elke basisschool is een MR. Dat is bij wet zo geregeld. Doel van de MR is om ouders en leerkrachten de gelegenheid te geven invloed uit te oefenen op beslissingen van de directie. De raad is samengesteld uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen door en uit ouders en de personeelsgeleding door en uit leerkrachten. De directeur heeft een adviserende stem. De MR komt minimaal vier keer per jaar bijeen. De MR heeft verschillende bevoegdheden met betrekking tot het organisatorisch, onderwijskundig en personeelsbeleid. Deze zijn vastgelegd in het reglement. De bevoegdheden van de MR vallen uiteen in adviesrecht en instemmingsrecht. 11

12 Mochten er geschillen ontstaan tussen het bevoegd gezag en de MR, dan kunnen deze geschillen worden voorgelegd aan een commissie voor geschillen. Allerlei wettelijke informatie over MR zaken is te vinden op Bovenschoolse zaken, dus zaken die voor alle scholen van AGORA gelden, worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad komt zes keer per jaar bij elkaar. Vanuit het team hebben Bodil Kok en Annelies de Jong zitting in de MR. De afgevaardigde voorzitter vanuit de ouders is Maikel Mulder. Voor de GMR is ook Bodil Kok de afgevaardigde vanuit Tijstroom. 7.7 Website protocol Ouders worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen publicatie van foto s van hun kind op de website van school. Bezwaren dienen aangegeven te worden bij Mew.(Margreet) Klink (administratie). Zij verzamelt de namen van deze ouders/kinderen en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er foto s geplaatst worden. Ouders kunnen hun bezwaar ook weer herroepen. We houden ons aan de volgende richtlijnen: Er worden geen achternamen en/of adressen van kinderen vermeld Strikt persoonlijke informatie wordt weggelaten Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie. Bij publicatie van informatie, waar een betrokkenen bezwaar tegen maakt zal op verzoek worden verwijderd. Van activiteiten die gehouden worden op school of georganiseerd via school, mogen door derden (ook ouders) geen foto s geplaatst worden op het internet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schoolleiding én de ouders van de kinderen die herkenbaar op de foto s staan. Wilt u hieraan denken wanneer u foto s wilt plaatsen op uw eigen persoonlijke pagina s als Facebook e.d. 7.8 Internet protocol Op onze school maken de kinderen gebruik van moderne communicatiemiddelen als internet. De school zal proberen om de leerlingen in een zo veilig mogelijke internetomgeving te laten werken. De afspraak is om de leerlingen met gerichte zoekopdrachten te laten werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken/ te voorkomen. Op school wordt niet met social media gewerkt. Er is een media protocol, dat u terug kunt vinden op de website van Agora. De school draagt er zorg voor dat de kinderen op school tekst en uitleg krijgen over het gebruik en misbruik van internet. Het samen in de klas hierover praten, het maken van afspraken en vaststellen van regels, het bijbrengen van een goede attitude en sociale controle, spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Kapstokregels hierbij zijn: Geen sites met sex en geweld Je geeft nooit naam en adres en telefoonnummer door, van wie dan ook. Als je iets niet vertrouwt; haal je juf of meester erbij Wanneer grenzen zijn overschreden of situaties uit de hand zijn gelopen dan hanteren wij het pestprotocol; cyberpesten. 12

13 7.9 Het team en contact Alle medewerkers zijn per mail als volgt te benaderen: Directie: Intern begeleiders: Leerkrachten: Onderwijsassistenten: Gymleerkracht: Administratie: Conciërge: Logopedie: Schoolpsycholoog: Schoolmaatschappelijk werk: Vaste medewerker vanuit Kram: Brenda Smit Kelly Weijers (onderbouw) en Natascha Albers (bovenbouw) Ingena den Hartigh Mickey Makelaar Kelly Weijers Hanneke van der Veldt Rian van Melick (tevens leerkracht groen ) Annelies de Jong Bodil Kok Dilaver Karaagac Ritchie Fokken Marleen Morée Reginia Mijnals Willie de Boer Elianne Toornvliet Gerrald Beets Margreet Klink Lammert Beeksma Ans Visman Liesbeth van de Graaf Annemarie Fligh Daniëlle Hartendorp en Kato Verlinde Contact met de leerkrachten graag voor uur of v.a uur. 13

Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora, www.agora.

Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora, www.agora. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora, www.agora.nu De schoolgids bevat een beschrijving

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Ten Harmsen v.d. Beekpad 6 1336 BK Almere 036-5451462 Website: www.de-klimop.nl E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl Agenda januari 2015: Maandag 5 januari

Nadere informatie

Schooltijden 2014-2015 Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar.

Schooltijden 2014-2015 Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar. Jaargang 2014-2015, nr. 1 September 2014 Belangrijke data: 10 september kennismakingsgesprekken 15 september kennismakingsgesprekken 17 september oud papier 18 september studiemiddag team NA schooltijd

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014 Kringgesprek Beste ouders, Na drie schoolweken is de kop van het schooljaar er echt af. U hebt deze week de informatieavond kunnen bijwonen waarin het jaarprogramma met u is gedeeld en waarbij de leerkrachten

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

MEI/JUNI 2017 NIEUWSBRIEF. De laatste loodjes van groep 8.

MEI/JUNI 2017 NIEUWSBRIEF. De laatste loodjes van groep 8. MEI/JUNI 2017 NIEUWSBRIEF De laatste loodjes van groep 8. De laatste loodjes van groep 8. Lieve mensen, we zijn nu heel erg druk met de musical. 3 weken geleden hebben we heel hard gewerkt voor de eindtoets.

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding 4

INHOUD. 1 Inleiding 4 INHOUD 1 Inleiding 4 2 Profiel 5 De Kernschool 3 Regelgeving 6 Rechtstreeks vanuit het buitenland Verblijfsvergunning Verlof 4 Ouders 7 Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Informatie over ons onderwijs

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017 NIEUWSBRIEF nr. 1 23 augustus 2017 In deze nieuwsbrief: Nieuwe collega: Daniëlle Informatieavonden Afstemmingsgesprekken Vreedzame school Verlofaanvragen Ziek melden Schoolreis groep 1-2 Het goede doel

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 3a. Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 3! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht Agenda: Vrijdag 1 juli - Troubadour nr. 8 verschijnt Maandag 4 juli - Juf Bianca en juf Neline vieren verjaardag in groep 4/5 Dinsdag 5 juli - Juf Marjan viert verjaardag

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 De Zevensprong Schoolgids 2015-2016 Deel A De Zevensprong een school van Inhoud Inleiding... 2 Ons onderwijs... 3 Naam van de school... 3 Contactgegevens school... 3 Stichting Attendiz... 3 Praktische

Nadere informatie

AANMELDEN OUDERVERKLARING. Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep:

AANMELDEN OUDERVERKLARING. Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep: OUDERVERKLARING Door Kamperfoelieschool in te vullen. Per op school Weging: Groep: Het kind is in de afgelopen 6 maanden ingeschreven geweest op een andere basisschool: ja nee Alleen aankruisen als het

Nadere informatie

Welkom. Presentatieavond De Toorts 29 juni 2015

Welkom. Presentatieavond De Toorts 29 juni 2015 Welkom Presentatieavond De Toorts 29 juni 2015 Programma Terugblik Blik vooruit Opbrengst gericht werken Onderwijsuren Schooljaar 2015-2016 Altijd welkom voor vragen/opmerkingen bij leerkrachten, IB er

Nadere informatie

Algemene Nieuwsbrief voor april 2009 jaargang 19 nr.4

Algemene Nieuwsbrief voor april 2009 jaargang 19 nr.4 Algemene Nieuwsbrief voor april 2009 jaargang 19 nr.4 NIEUWE LEERLINGEN? Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding voor de formatie van het volgende schooljaar. We zouden graag van u willen weten

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom!

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom! Informatieavond groep 8 A/B Welkom! Inhoud Huiswerk Afscheidsavond Snappet Voortgezet onderwijs Eindtoets groep 8 Sociale media - Dicteewoorden - Huiswerkblad Huiswerk - Nieuwsbegrip (beide lessen!) -

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 4/5/6

Groepsgids. Groep 4/5/6 Groepsgids Groep 4/5/6 Wie werken er in de groepen 4-5-6: Jessica van Kempen Carla van Baarsen Moniek Campschreur j.vankempen@dezonnepoort.nl c.vanbaarsen@dezonnepoort.nl m.campschreur@dezonnepoort.nl

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2016-2017 Informatiegids De Horizon Voor u ligt de informatiegids van basisschool de Horizon, een school voor nieuwkomers en kinderen die de zich de Nederlandse taal nog meer eigen gaan

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

groep 8 Informatie brochure

groep 8 Informatie brochure groep 8 Informatie brochure 2016-2017 Mogen wij ons even voorstellen? Algemene informatie Belangrijke data Adviesgesprekken De centrale eindtoets Structuur van het v.o. Overzicht open dagen/avonden Toelating

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 24-06-2016 Datum instemming MR: 20-06-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Oudercontacten/Ouderavonden

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Belangrijke data. Activiteiten. Nr. 38 maandag 11 juli 2016

Belangrijke data. Activiteiten. Nr. 38 maandag 11 juli 2016 Nr. 38 maandag 11 juli 2016 Belangrijke data Maandag 11 juli: Extra uitvoering musical groep 8 voor de opa s en oma s van de kinderen uit groep 8. Maandag 11 en dinsdag 12 juli: Schoolkamp groep 7 Dinsdag

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 6A Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 6A! In deze brief willen we u graag iets meer vertellen over

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014 / 2015

SCHOOLGIDS 2014 / 2015 SCHOOLGIDS 2014 / 2015 INHOUD 1 Inleiding 2 Profiel De Kernschool 3 Regelgeving Rechtstreeks vanuit het buitenland Verblijfsvergunning Verlof 4 Ouders Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Informatie over

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Augustus 2016 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 10 26 12 28 13 29 Start schooljaar 14 30 15 31 16 Schooltijden: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 8.30-12.00 / 13.15-15.15 uur 8.30-12.00 / 13.15-15.15

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Onlangs was de nieuwe algemeen directeur van stichting Proceon op schoolbezoek. Hij was aangenaam verrast

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

3. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

3. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 3. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS DOORSTROOM In de schoolgids staat veel over het pedagogisch klimaat, de zorg voor kinderen, regels en afspraken. Maar de school is natuurlijk in de eerste plaats een instituut

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Informatieblad

Informatieblad Informatieblad 2017-2018 Groep XXX7 Met opmaak: Lettertype: 20 pt Tijdens de informatie avond die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd informeren we de u, als ouder van deze groep, over

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015 Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen,augustus 2015 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Stromen hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Praktische informatie schooljaar groep 3 t/m 8

Praktische informatie schooljaar groep 3 t/m 8 Praktische informatie schooljaar 2016-2017 groep 3 t/m 8 Schooltijden De schooltijden zijn als volgt: s Ochtends van 8.30 uur 12.00 uur (woensdag tot 12.15 uur) s Middags van 13.15 uur 15.15 uur (woensdagmiddag

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie