IO-Consortium. IO consortium RTO consortium. Uitgave van RTO Consortium. Merewade College Gemini College ROC Da Vinci College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IO-Consortium. IO consortium. 2003 RTO consortium. Uitgave van RTO Consortium. Merewade College Gemini College ROC Da Vinci College"

Transcriptie

1 IO consortium IO-Consortium Uitgave van RTO Consortium Merewade College Gemini College ROC Da Vinci College IHC Holland Bakker Sliedrecht Nedstaal Staal Ballast Nedam Bouw TLO Holland Controls Prospectief Advies Maart mvo01.V6.2 RTO-filosofie.pdf 2003 RTO consortium

2 RTO filosofie Colofon: Uitgave: Stichting RTO Consortium p/a Prospectief Advies Postbus AE Hardinxveld-Giessendam Tel Auteurs: Theo A.M. Lohman Piet Delhoofen Marco J. van Onzen Overname van gedeelte van de teksten is toegestaan onder de volgende bronvermelding: Revival technische onderwijs, Nieuwe competentie in het technisch onderwijs (T. Lohman, P. Delhoofen en M. van Onzen; RTO consortium; maart 2003) Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend RTO consortium versie: maart 2003

3 RTO filosofie INHOUD 1 Proloog... 5 Inleiding 2 Anticiperen op trends Tien grote trends De meest relevante trends Drie trendbreuken Ketenomkering Continue innovatie Netwerken Anders werken, leren en circuleren Twee basisinnovaties ICT: technische systeeminnovatie Sociale innovatie Nieuwe werkwijze bedrijven Het virtuele bedrijf in het onderwijs Ontwikkeling van mens en organisatie Deel 1. Anders werken 5 Integraal Ontwerpen Multidisciplinair samenwerken Levenscyclusgericht Ondernemerschap Nieuwe competenties IO-competenties Systeemdenken Zelfsturing en motivatie Sociale en communicatieve vaardigheden Het opspannen van de Wat- en Hoe-ruimte Klassieke competenties behouden Deel 2. Anders leren 7 De organisatie van het onderwijsproces Paradigmaverandering Integraal Ontwerpen van de schoolorganisatie Implementatie Natuurlijk Leren Zelfsturing als didactisch concept Projectonderwijs Zelfgestuurd onderwijs in systeemtermen Aspectsystemen van projectonderwijs Individuele verschillen Deel 3. Anders circuleren 9 Kenniscreatie en -circulatie Kennismanagement RTO consortium 3 versie: maart 2003

4 RTO filosofie 9.2 Kenniscreatie Horizontale circulatie tussen scholen en bedrijven Verticale studententeams Initiatieven uit de branches Bottom-up innovatie Nieuw ankerpunt: KCC-teams Afsluiting 11 Naar nieuwe competenties Competenties in historisch perspectief Paradoxen en tegenstellingen Vier verschijningsvormen van competentiegericht onderwijs Open vragen Verbindende factor: de competentieprofielen Literatuur RTO consortium 4 versie: maart 2003

5 RTO filosofie 1 Proloog Het technisch onderwijs is aan een opknapbeurt toe. Het is als een oud degelijk bouwwerk dat nog wel overeind staat maar geen bewoners meer trekt. Vandaar het project Revival Technisch Onderwijs (RTO) dat in mei 2000 van start ging op initiatief van IHC Holland. Probleem was dat de instroom naar mbo en vmbo dramatisch terugliep en dat de uitstroom niet meer paste in het moderne, ondernemende, ICTgestuurde bedrijf. In deze bedrijven zijn de afgelopen jaren de werkwijzen en hulpmiddelen drastisch veranderd. Ook aan de medewerkers stelt het moderne bedrijf andere eisen: klantgericht denken, hoogwaardige vakkennis, ICT-vaardigheden en teamwork zijn de nieuwe kernwoorden. Hoe komt het bedrijf aan die medewerkers? Het onderwijs heeft hier een belangrijke rol. Niet alleen de inhoud maar ook de vorm moet wijzigen. Nieuwe competenties verwerven leerlingen en studenten niet met oude onderwijswerkvormen. Deze brochure geeft antwoord op de centrale vraag welke dimensies bepalend zijn voor de nieuwe beroepsrollen in het technisch domein. Als we dat goed weten is er een basis voor een verdere uitwerking in beroeps- en competentieprofielen. Om inzicht te krijgen in het gewenste competentieprofiel moeten we weten wat er gaande is in moderne technische bedrijven. Wat moeten medewerkers kunnen en kennen, wat zijn de trends, hoe bereiden die bedrijven zich op de toekomst voor? Het sleutelwoord is Integraal Ontwerpen. Het onderwijsveld kan hieruit afleiden welke competenties aanwezig moeten zijn als een gediplomeerde de arbeidsmarkt betreedt. De tweede centrale vraag ligt vervolgens op het bordje van de scholen. Hoe moeten zij hun opleidingen inrichten opdat de deelnemers deze competenties leren en verwerven. Welke leerstrategie leidt tot optimale kenniscreatie en tot het ideale pakket vaardigheden? Bij de keuze voor de pedagogisch-didactische aanpak staat voorop dat die motiverend en inspirerend moet zijn. Een andere randvoorwaarde is dat de lerende centraal staat en niet de stof of de docent. Het concept van Natuurlijk Leren lijkt aan die voorwaarden te voldoen. De hoofdstructuur van de tekst is als volgt. 1. De basis bestaat uit een verkenning van trends in de industrie en het ingaan op een drietal trendbreuken, te weten: ketenomkering, netwerken en doorlopende innovatie. 2. Daarmee gaan twee basisinnovaties gelijk op: ICT en zelfsturing. Op grond van deze vijf items komen we tot een globale beschrijving van de nieuwe situatie voor werken en leren. 3. Innovatieve bedrijven gaan anders werken. Integraal Ontwerpen is de nieuwe filosofie waar we het geheel aan uitgangspunten bij onder brengen. Daarbinnen onderscheiden we een drietal aspecten, ook op te vatten als dimensies. We noemen dit de Wat-ruimte. 4. Hoe vullen de medewerkers in die innovatieve bedrijven de Wat-ruimte in? Welke persoonsgerichte competenties zijn daarvoor nodig? Ook hier onderscheiden we drie dimensies, die de Hoe-ruimte omspannen. 5. Scholen gaan het leren anders organiseren. Vanuit een nieuwe visie op leren komt onderwijsvernieuwing op gang onder de titel Natuurlijk Leren, waarbij de 2003 RTO consortium 5 versie: maart 2003

6 RTO filosofie ontwikkeling van de zichzelf sturende leerling en student centraal staat. Maar daartoe moeten scholen eerst hun eigen organisatie aanpassen. 6. De nieuwe competenties die het onderwijs nastreeft zijn uiteraard verbonden met de competenties die bedrijven eisen. Natuurlijk leren is een pedagogisch-didactisch concept dat eveneens van zelfsturing uitgaat. 7. Bedrijven willen dat nieuwe kennis in hun netwerken horizontaal circuleert en aldus de technische innovatie stimuleert. 8. Daarnaast hebben scholen te maken met overheidsbeleid, met name beleid gericht op doorlopende leerlijnen en duale trajecten (samenwerking tussen scholen en bedrijven). De nieuwe term is hier kenniscirculatie. Dit beleid sluit ook aan op de eerder genoemde trends. Processen Niveaus Anders werken Anders leren Anders circuleren Organisatie Integraal Ontwerpen Organisatie onderwijs Kenniscreatie en -circulatie Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 9 Individu Nieuwe competenties Natuurlijk Leren Studententeams Portfolio Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk Het competentiebegrip is een nieuw begrip dat nog een aantal vragen oproept. Scholen zullen deze vragen moeten beantwoorden alvorens ze vruchtbaar kunnen gaan werken aan de ontwikkeling van de nieuwe competentieprofielen. 10. Tot slot is er een literatuurlijst met verwijzingen naar onderwijskundige en technische literatuur RTO consortium 6 versie: maart 2003

7 Inleiding 2 Anticiperen op trends Wat is er gaande in de industrie en in het onderwijs? Dat moeten we weten als we een strategie willen ontwikkelen om onderwijs en bedrijfsleven in de toekomst nauwer te laten samenwerken. Het is zaak om zicht te krijgen op de trends waaraan beide partijen onderhevig zijn. Moderne bedrijven zullen immers op die trends anticiperen en die vervolgens versterken. En het onderwijs volgt, zoals altijd. Op verschillende plaatsen is onderzoek gedaan naar trends in de industrie en de gerelateerde behoefte. Zo tekende de visitatiecommissie werktuigbouwkunde reeds in 1995 een aantal trends op in industrie en onderwijs, met name het hbo. In de periode 1996 t/m 1998 is door TLO onderzoek verricht bij dertig bedrijven met een innovatief karakter in de branches Fabricage, Ingenieursbureaus en Onderhoud en Installatie in Nederland. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het project Integraal Ontwerpen (IO) voor de hbo-opleidingen Werktuigbouwkunde Een inventarisatie van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek leidde in 1999 tot het boek Vernieuwing in productontwikkeling. Dit boek is gebaseerd op bevindingen in onder andere de VS, Duitsland en Nederland. 2.1 Tien grote trends De waargenomen trends hebben zowel betrekking op de grote industriële ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf (MKB), als op de dienstensector en de overheid. Wat zijn in de eerste jaren van de 21 ste eeuw deze trends? Als we die in beeld kunnen brengen is dat tevens een indicatie voor de uitstroomkwalificaties van het technisch onderwijs. De trends en ontwikkelingen kunnen we als volgt onderscheiden Globalisering Door de snelle communicatie- en informatielijnen, door de wereldwijde toename van handel, transport en vervoer en door politieke en economische samenwerking leven we in een tijd van globalisering. Dit impliceert onder meer het volgende. o De verbinding tussen verschillende economieën leidt tot open internationale markten voor goederen, diensten en kapitaal; China kan zich tot een belangrijke speler ontpoppen. o Er ontstaan wereldwijde kristallisatiepunten van onderzoek en ontwikkeling (bijvoorbeeld de Philips High Tech Campus). o Het belang van de dienstensector neemt verder toe. Diensten bij, in, rond of met industriële inspanningen domineren steeds meer de waardeproductie. Het koppel dienst-industrie is belangrijker dan ooit. o Diensten die niet op een of andere wijze verankerd zijn in een substantiële industriële inspanning blazen zichzelf vroeg of laat op. (Dat is de les die we van de dot-com luchtbel geleerd hebben.) Geschoold arbeidsaanbod Het werk wordt complexer, de samenstelling van de werkende en gestudeerde bevolking verandert, de welvaart in het Westen neemt toe en de levensstijl verandert. We kunnen dienaangaande de volgende trends waarnemen RTO consortium 7 versie: maart 2003

8 Inleiding o Toenemende vraag naar een hoger opleidingsniveau bij de instroom in het arbeidsproces. o Grotere deelname van vrouwen aan het arbeidsproces evenals in leiding. o Toename van deeltijdwerk en veranderende arbeidspatronen. o Instroom van emigranten uit lage lonenlanden, soms goed opgeleid Markt voor producten en diensten De toenemende complexiteit van het werk heeft ook te maken met een toenemende complexiteit van de markt waar zich oneindig veel producten en diensten aandienen. We zien de volgende trends. o De wereldconcurrentie neemt toe; er ontstaan gespecialiseerde regio s, borderzone s, lage lonenlanden. o Velen ontdekken het gat in de markt, ook al zijn dat vele kleine gaten; er is een toename in klanten- en marktniches. o Aan de markteisen met betrekking tot prijs, kwaliteit, flexibiliteit, reactietijd, levering, service en innovatie moet gelijktijdig worden voldaan. Het moet allemaal sneller, beter en goedkoper. o Om aan de eisen van efficiency en effectiviteit te voldoen en om de risico s te verlagen zien wij een toename van het aantal samenwerkingsverbanden. o De dominante opvatting is tegenwoordig dat een product of een dienst niet langer een oplossing hoort te bieden, maar te zijn. Dus denken in oplossingen in plaats van het denken of ontwikkelen van nieuwe producten. Tegelijkertijd vragen klanten om producten die langer meegaan. Wegwerp is uit. Ondernemers kunnen zich onderscheiden met duurzame producten, reparabel of hervulbaar. De herhalende klantencontacten bieden kansen, maar klanten laten zich niet makkelijk binden. o De dienstensector (zoals banken, ziekenhuizen, adviseurs, NS) en overheidsorganisaties (zoals ministeries, gemeentelijke diensten) worden meegezogen in de slipstream van het bedrijfsleven. Om aan een groeiende vraag naar hoogwaardige dienstverlening te voldoen zien we als tendens: van organisatiegericht naar klantgericht, van multi-loket naar 1-loket, van non-markt naar meer markt en van monopolie naar concurrentie, inclusief benchmarking Technologie En natuurlijk staat de ontwikkeling van de techniek niet stil. Trends zijn: o Convergentie van informatie-, communicatie- en computertechnologie. o Ondersteunende technologieën worden drijvers voor de business zoals het geval is met e-business en internet. o Nieuwe technologieën hebben een belangrijke invloed op de creatie en levensduur van producten en processen. o Technologie wordt steeds meer ingekocht, naast het zelf ontwikkelen. o De verdergaande integratie van meet- en regeltechniek leidt tot betere producten die íntelligent zijn en in staat zich aan te passen aan hun gebruiker. o Miniaturisatie geeft ontwerpers meer vormvrijheid. Als ondernemer moet je je afvragen of daardoor de gebruiksvriendelijkheid toeneemt. Een goedkoop elektrisch aangedreven product zoals een tandenborstel of tondeuse oogt al snel als een wegwerpartikel wat weer strijdig is met de behoefte aan duurzaamheid RTO consortium 8 versie: maart 2003

9 Inleiding o De bedrijfszekerheid kan toenemen door het op afstand monitoren en updaten van complexere apparatuur. De focus van servicediensten gaat dan meer van het verhelpen van storingen naar preventief onderhoud. o Opvallend is dat ICT en e-commerce als trend nog laag scoren binnen het MKB. Vreemd is dat echter niet. De technologieën leveren op zichzelf geen toegevoegde waarde, pas als zij toegepast worden gaan ze leven en maken ze tal van andere, sterke trends mogelijk Milieu Het milieu krijgt voor steeds meer burgers een vanzelfsprekende plaats. Dat is lastig voor veel bedrijven, want de complexiteit van het ondernemen neemt toe. Hiermee hangen de volgende trends samen. o Meer invloed van de Europese wetgeving op milieu, afval, energie en transport. De publieke én de politieke opinie worden gevoed door discussies over aansprakelijkheid voor milieurampen en productaansprakelijkheid. o Door toenemende druk van consumenten, milieuactiegroepen en consumentenorganisaties is er steeds meer vraag naar milieuvriendelijke producten en processen (eco-labels) o Toenemende aandacht voor afvalproblematiek, milieubalans, milieukosten en brede deskundigheid voor ontwikkeling, preventie, bewaking en implementatie van maatregelen o De invloed van financiële instituties; banken en aandeelhouders spelen in op milieurisico s, grondstofschaarste en groen ondernemen Strategie De grote bedrijven van vroeger deden alles zelf. Naast de fabriek waren er onder meer de tekenkamer, de afdeling inkoop, de afdeling personeelszaken en de bewaking, de kantinedienst, de schoonmaakdienst. Bedrijven als Philips hadden een personeelswinkel, een sportvereniging en zelfs een eigen woningbouwvereniging voor hun werknemers. Het bedrijf was een samenleving op zich. Tegenwoordig is dat anders; we zien de volgende trends. o Van alles zelf doen naar terug naar de kern: bijvoorbeeld gloeilampen maken en andere nuttige consumentenartikelen. o Van concurreren met iedereen naar samenwerken in allianties en joint ventures en van bilaterale samenwerking naar netwerkorganisaties. o Van verticale integratie naar uitbesteden van productie en inhuren van diensten. o Van operations management naar ketenmanagement of supply chain management Organisatie Als bedrijven hun strategie drastisch veranderen ontkomen ze niet aan het aanpassen van de organisatie. De strategie vraagt: twee keer zo snel, twee keer zo goed en voor de helft van de kostprijs. Dit betekent dat bedrijven moeten ontbureaucratiseren, processen versnellen en de organisatie moeten kantelen. We zien dan ook als trends: o Van een verticale, bureaucratische, hiërarchische structuur naar horizontale businessprocessen waarin medewerkers voor concrete taken verantwoordelijk zijn RTO consortium 9 versie: maart 2003

10 Inleiding o Van een rollencultuur waarin medewerkers vastomlijnde functies vervullen en beroepen uitoefenen naar een taakcultuur waarin aandacht is voor kennismanagement en competentiemanagement van de medewerkers zelf. o Van individuele functionarissen en specialisten naar teams met de kenmerken: zelfsturend, multidisciplinair en cross-functioneel. o De wijze waarop vandaag producten worden gemaakt is morgen verouderd. En dus ook de kennis. De lerende organisatie die daarop het antwoord is heeft behoefte aan nieuwe managers met een hoog EQ (emotionele intelligentie). Zulke managers zijn betrokken bij medewerkers en in staat om mensen zich te laten ontwikkelen en aan zich te binden. o Door de grotere complexiteit van producten is het voor mkb-ondernemingen noodzakelijk meerdere, hoogwaardige disciplines bijeen te brengen in ketens. Nieuwe producten en processen worden in - al dan niet tijdelijke - samenwerkingsverbanden ontwikkeld. In onze kenniseconomie is het voor bedrijven cruciaal om kennis te managen over meerdere schakels in de keten. Zo kan men het innovatievermogen van de hele keten versterken en het risico delen. Het vinden en behouden van kennispartners is een voorwaarde voor continuïteit. o Ook in de dienstensector en bij overheidsorganisaties zien we als trend de afweging van inzet tegen verwachte opbrengst, het kantelen van verticale vakdisciplines naar horizontale projecten en programma s, maar ook een snel toenemend structureel tekort aan personeel en kwaliteit Productontwikkeling Een nieuwe strategie en een andere organisatie leiden uiteraard tot een ander proces van productontwikkeling. Het ontwerpproces is een integraal proces wat tot uiting komt in de volgende trends. o Van jumping to solutions naar ontwerpen voor productie, assemblage, duurzaamheid én functionaliteit. o Van sequential engineering met een rol voor autonome monodisciplinaire specialisten naar concurrent of simultaneous engineering met multidisciplinair teamwork. o Van unieke ontwerpen naar parametrisch ontwerpen (automatisch wijzigen tekeningen door wijzigen van ingeschreven maten) en hergebruik van ontwerpregels. o Van moeilijk planbare onderzoektrajecten naar korte ontwikkeltijden voor producten en daaraan gekoppelde productiesystemen Productie Als de efficiency van het bedrijfsproces uit strategische overwegingen omhoog moet zal niet alleen de productontwikkeling maar ook de productie moeten verbeteren. Door de toenemende complexiteit van product en productiesystemen zien we de volgende trends. o Van manufacturing naar supply chain management en mentofacturing: de kennis en kunde van alle mensen in de organisatie gebruiken. o Van grote diversiteit in methoden en processen naar grotere standaardisatie (onder gelijktijdige productdifferentiatie voor de consument). o Toenemende druk op productiviteitsverbetering en rendement in de zin van beter kapitaalgebruik, cycletime management, scherpere procesbeheersing en aandacht voor schaal- en scope-economie RTO consortium 10 versie: maart 2003

11 Inleiding o Ook in andere sectoren zien we een trend van verlammende complexiteit naar transparante dienstverlening, van langdurige bureaucratische procedures naar korte doorlooptijden en van accent op juiste procedure naar focus op inhoudelijk resultaat Ketenbenadering. Ook inkoopprocedures moeten integreren in het proces. Als het allemaal sneller moet kan een bedrijf zich niet permitteren om leveranciers te benaderen via tijdslurpende offerteprocedures. Van belang is een vroege betrokkenheid van toeleveranciers in het ontwikkelproces. Als trends zien we: o Toename van externe verweving ten gevolge van technologisch steeds complexere producten met veel kennisinhoud. o Van een vanzelfsprekendheid voor maken of kopen naar permanente strategische afwegingen voor kopen of zelf maken van goederen en diensten. o Het ontwikkelen van allianties en partnerships, gebaseerd op co-makership, delen van risico s en gebruiken van gezamenlijke sterktes wordt een strategisch issue. o Van afstandelijke toeleverancier (met een gekwantificeerde leveranciersperformance) naar partner voor productie en ontwikkeling, logistiek, distributie, transport en uitwisseling van kennis over specifieke technologieën. 2.2 De meest relevante trends MARKT ORGANISATIE PRODUCT INFORMATIE SLAGVAARDIG FLEXIBEL MEERWAARDE SNEL - kostenreductie - kop-staart - product-support - ontwerp tools - time to market - co-development - onderhoud - 3D modellen - productflexibiliteit - zelfsturend - besturingen - configuratiebeheer TRENDS in trefwoorden - levencyclus - analyse en ontwerp - ontwerp optimalisatie BEHOEFTEN - cost engineering - project engineering - marketing/innovatie - IT kennis - ondernemend - marktgericht - methodisch - communicatie INTEGRALIST MULITDISCIPLINAIR PROBLEEM OPLOSSEND PROFIEL KENNIS ATTITUDE Niet alle hiervoor beschreven trends zijn even relevant voor de industrie en het onderwijs, al hangen ze grotendeels met elkaar samen. Het TLO-onderzoek leidde in 1998 tot de identificatie van 12 strategische trends bij bedrijven op het gebied van product, markt, organisatie en informatie. Daaraan gerelateerd zijn 10 behoeften van bedrijven inzake de gewenste competenties van hbo-ingenieurs in beeld gebracht. In bovenstaand diagram zijn deze trends en behoeften gegroepeerd RTO consortium 11 versie: maart 2003

12 Inleiding Gelden die trends ook voor het mbo? Tijdens de definitiefase van het RTO-project zijn de participerende bedrijven opnieuw bevraagd (Prospectief 2001). En inderdaad, men stelde vast dat deze aspecten ook gelden voor het mbo en vmbo, zij het uiteraard aangepast aan de relevante functies en beroepen. Ook hier gaat het om: een verbreding op vaktechnisch gebied; naast bijvoorbeeld werktuigbouwkundige kennis is elektrotechnische kennis nodig voor een onderhoudsmonteur; kennis van ICT is in alle functies een must; het kunnen functioneren in teams is van groot belang; daar hoort bij het kunnen beheersen en inrichten van het eigen werkproces; betrokkenheid en het hebben van een positieve grondhouding; kunnen bijdragen aan keten van activiteiten waar men deel van uitmaakt. Wat bepaalt waar men terechtkomt met een bepaalde opleiding? Dat zal grotendeels afhangen van aard van een product of dienst, of anders gezegd van de complexiteit van de business in een bedrijfsonderdeel. Voor zowel vmbo als mbo geldt de competentie om breder te kunnen denken en werken, om meerdere fasen van de levenscyclus te kunnen bestrijken. Het onderzoek Fundering beroepsprofielen metaal gaf in 2001 hetzelfde resultaat, namelijk dat binnen de bestaande beroepen een verbreding van de inhoud heeft plaatsgevonden RTO consortium 12 versie: maart 2003

13 Inleiding 3 Drie trendbreuken Sommige van de hiervoor genoemde trends zijn zo sterk dat we van trendbreuken kunnen spreken. Ze voltrekken zich niet alleen binnen het technische domein, dat is immers geen op zichzelf staande entiteit. De ontwikkelingen komen voort uit een hogere ordeverandering in de maatschappij, met name is het feit dominant dat de postindustriële samenleving overgaat in een kennissamenleving. Voor het technische domein betekent dit dat we paradigmaveranderingen waarnemen. Deze overgangen zullen zo snel plaats vinden dat ze een revolutionair karakter dragen. De belangrijkste maatschappelijke trendbreuken zijn: Ketenomkering: een andere manier van werken; Continue innovatie: een andere manier van leren; Netwerken: een andere manier van kennis circuleren. 3.1 Ketenomkering In de jaren rond de eeuwwisseling voltrekt zich in de Westerse geïndustrialiseerde landen een stille revolutie. We zijn bezig om van een maatschappij gebaseerd op arbeidsproductiviteit en aanbodgestuurde producten te veranderen in een maatschappij gebaseerd op kennisproductiviteit en vraaggestuurde dienstverlening. Arbeidsproductiviteit is gebaseerd op aanbieden van standaardproducten. De dominante productiefactoren worden gevormd door materiaal, fysieke arbeid en kapitaal. Deze manier van produceren kennen we sinds de industriële revolutie. Het onderliggende model is in 1911 beschreven door Taylor en vormde bijna een eeuw lang de grondslag voor het inrichten van productiebedrijven. Product Vraaggestuurde dienstverlening Product Dienst Leveren van toegevoegde waarde Aanbodgestuurde productie Standaard Nieuwe visie op de markt Modulariseren Maatwerk Proces Figuur 1: Van een maatschappij waarin arbeidsproductiviteit dominant was komen we terecht in een samenleving waarin kennisproductiviteit belangrijk is 2003 RTO consortium 13 versie: maart 2003

14 Inleiding Kennisproductiviteit werkt anders. Deze is gebaseerd op vraaggestuurde dienstverlening: niet het product staat centraal maar de klant die bepaalde diensten vraagt en deze op maat krijgt geleverd. De dominante opvatting is tegenwoordig dat een product of een dienst niet langer een oplossing hoort te bieden, maar te zijn. Het gaat dus om denken in oplossingen in plaats van het ontwikkelen van nieuwe producten. Een product is bijvoorbeeld een kantoorprinter die je koopt, onderhoudt en afschrijft, maar een meer fundamentele oplossing is een leasecontract met een bedrijf dat de complete printdienst levert. Je kunt een auto kopen of leasen. Klanten vragen complete oplossingen voor een keukeninrichting in plaats van twintig losse producten. Er vindt dus een omkering in denken plaats. De afnemer bepaalt wat hij wil en alle voorgaande stappen in het proces staan in dienst hiervan. Deze omkering in denken zien we niet alleen in het bedrijfsleven maar ook in het onderwijs. Het gaat niet meer om het uniforme pakket eindtermen, het gaat de zich ontwikkelende leerling zelf. Niet de stof en docent staat centraal maar de leerling. Het accent verschuift van teaching naar learning. 3.2 Continue innovatie We leven in een kenniseconomie. Een trend die we eerder vaststelden is dat kennis snel veroudert en dat organisaties daarom zijn gedwongen kennis vast te houden, te ontwikkelen, door te spelen. Zoals individuen leren moeten ook organisaties leren. Hoe doen organisatie dat? Door dit aan het toeval over te laten? Door te vertrouwen op de creativiteit van de directie? Door iemand de rol van innovator te geven? Zo werkt het niet. Leren is een cyclisch proces en deze cyclus moet leven. Vanuit de leertheorie kennen we de leercirkel van Kolb. Hierin modelleren we het leerproces zoals zich dat voltrekt in het hoofd en met de handen van de lerende. Leercirkel van Kolb Inspireren Denken idee begrip Reflecteren evaluatie oplossing Doen Figuur 2: Kolb geeft aan dat leren een cyclisch proces is waarin vier activiteiten plaatsvinden Een bepaalde probleemstelling inspireert de leerling. Hij krijgt een vaag idee over de oplossingsrichting. Door er over na te denken begint hij het vraagstuk te begrijpen. Hij werkt een oplossing uit en kijkt daar op terug. Eventueel is er een ander die reflecteert en zo bijdraagt aan de evaluatie. Daaruit ontstaat weer een nieuwe vraag RTO consortium 14 versie: maart 2003

15 Inleiding Leren is het doorlopen van zo n cirkel. Een leerproces kan op elke plaats in de cirkel beginnen. Van een leerervaring is sprake als de leerling een niveausprong maakt. Omdat leerlingen van elkaar verschillen zullen ook die niveausprongen op verschillende momenten plaatsvinden. De een leert vooral door te denken, de ander door te doen, de derde door te evalueren of te reproduceren. Ook in organisaties kunnen we dergelijke cycli waarnemen. Een voorbeeld: Medewerkers van een bedrijf dat kopieermachines maakt, overleggen met elkaar over de servicekosten van een grote kantoormachine. Door een analyse te maken van personeels-, materiaal- en reiskosten ontstaat een expliciet beeld. Tijdens een multidisciplinair overleg stelt een monteur vast dat het nu eenmaal veel reistijd kost om onderhoudsdata, die in het intern geheugen van elke machine opgeslagen zijn, op te halen. Een ICT-collega suggereert om de grote machine te verbinden met de telefooncentrale van de klant. Een andere medewerker haakt daarop in door voor te stellen voortaan alle machines uit te rusten met een Service Detectie Systeem. Het vraagt weliswaar een kleine investering maar uiteindelijk levert het besparingen op. 4. Internaliseren leren door toepassen 3. Combineren genereren van nieuwe kennis (multidisciplinair en multifunctioneel) versnelling door IO-competenties double loop learning expliciete kennis expliciete kennis single loop learning NIVEAU A impliciete kennis NIVEAU B impliciete kennis 2. Externaliseren modelleren en reflecteren (systeemdenken) 1. Socialiseren delen van ervaringen Figuur 3: Een lerende organisatie kent ook een cyclisch proces We zien ook hier dus vier fasen van een leerproces. Eerst is er een proces van socialiseren, het uitwisselen van informele feiten en impliciete kennis. Dan volgt het externaliseren, het expliciteren, het maken van een analyse en collega s daarvan in kennis stellen. De volgende fase is die van het combineren van twee of meer werkvelden, het overdragen van modellen van de ene naar de andere discipline. Zo ontstaat nieuwe kennis die de organisatie gaat toepassen en al doende leert men opnieuw. De organisatie raakt vertrouwt met de toepassingen en de nieuwe kennis internaliseert, wordt vertrouwde kennis. Deze leercyclus is beschreven door Nonaka en Takeuchi (1999) (zie ook par ). Leren door te doen noemen we single loop learning. Leren door deze leercyclus bewust te activeren, door een denksprong te maken, noemen we double loop learning. Cruciale termen voor een kenniseconomie. In grote bedrijven is het mogelijk deze leerstappen intern te regelen. Het MKB heeft het moeilijker. Het vinden en behouden van partners in de keten is daar een voorwaarde voor continuïteit RTO consortium 15 versie: maart 2003

16 Inleiding Natuurlijk was er vroeger ook een leerproces binnen organisaties. Maar dat was fragmentarisch en incidenteel. Medewerkers werden op cursus gestuurd en af en toe was er een heidag voor een aantal medewerkers. De vernieuwing moest komen van ingehuurde specialisten of van jonge technici, die immers de nieuwste inzichten op school hadden meegekregen, dacht men. De trendbreuk zit hem er in dat men zich bewust is geworden van de noodzaak om permanent te vernieuwen. Een organisatie die het proces van continue innovatie weet te organiseren is op de goede weg. 3.3 Netwerken Een derde paradigmaverandering ten slotte heeft te maken van de wijze waarop medewerkers en organisaties intern en extern met elkaar communiceren. Traditioneel kennen we een strakke hiërarchie met formele lijnen van boven naar beneden en volgzame uitvoerders. Er is een mechanistische bevelstructuur die tot efficiënte bedrijfsvoering moet leiden. Aan de basis van deze opvattingen ligt de metafoor van Newton, die de wereld als een beheersbare machine zag. Ook Taylor ontkwam niet aan dit beeld, wat blijkt uit zijn theorie dat hoofd- en handarbeid van elkaar gescheiden moeten zijn. Metafoor Oude ordening Metafoor Nieuwe ordening Mechanisch Organisch Beheersing Zelfsturing Hokjes Producten Aanbod Netwerken Processen Vraag Figuur 4: De strakke hiërarchische verhoudingen verdwijnen en er ontstaat een wijdvertakte netwerkstructuur Het traditionele beeld heeft inmiddels plaats gemaakt voor het netwerkidee. In een netwerk van mensen, groepen en organisaties kunnen allerlei verbanden ontstaan zonder dat hier direct een volgorde of logica is aan te geven is. Het theoretische concept waarmee deze netwerken zijn te beschrijven vinden we in de chaostheorie. Onder de term chaos verstaan we hier de opvatting dat het systeem nooit in evenwicht, nooit stabiel is. De uitkomsten van een chaotisch systeem - en dat zijn vrijwel alle humane systemen - zijn niet te voorspellen omdat de beginvoorwaarden onbekend zijn. Communicatieprocessen verlopen niet deterministisch, maar chaotisch. Chaosdenken is de benaming voor een geheel nieuwe wijze van kijken die is ontstaan in de exacte wetenschappen en die bedrijfskundigen toepassen om greep te krijgen op complexe processen binnen organisaties (van Eijnatten e.a., 2002) RTO consortium 16 versie: maart 2003

Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs

Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs Inhoud PROLOOG... 3 1 ANTICIPEREN OP TRENDS... 5 1.1 TIEN GROTE TRENDS... 5 1.1.1 Globalisering... 5 1.1.2 Geschoold arbeidsaanbod... 5 1.1.3 Markt voor producten

Nadere informatie

Revival Technisch Onderwijs op het vmbo 1 Ontwerpend leren aan het Gemini en het Merewade College

Revival Technisch Onderwijs op het vmbo 1 Ontwerpend leren aan het Gemini en het Merewade College Revival Technisch Onderwijs op het vmbo 1 Ontwerpend leren aan het Gemini en het Merewade College Aanleiding Het technisch onderwijs is aan een opknapbeurt toe. Het is als een oud degelijk bouwwerk dat

Nadere informatie

AcadeMi-IO. Bouwstenen voor competentieontwikkeling Integraal Ontwerpen en in Ondernemen metalektro. Platform

AcadeMi-IO. Bouwstenen voor competentieontwikkeling Integraal Ontwerpen en in Ondernemen metalektro. Platform Bouwstenen voor competentieontwikkeling Integraal Ontwerpen en in Ondernemen metalektro Deze publicatie hoort bij de leerstofbibliotheek Integraal Ontwerpen. AcadeMi-IO Platform Bouwstenen voor competentieontwikkeling

Nadere informatie

RTO. IO-Consortium. RTO consortium. IO consortium. Gemini College Ridderkerk. Merewade College Gorinchem. 2002 RTO consortium

RTO. IO-Consortium. RTO consortium. IO consortium. Gemini College Ridderkerk. Merewade College Gorinchem. 2002 RTO consortium IO consortium IO-Consortium consortium Gemini College Ridderkerk Merewade College Gorinchem Uitgave van Consortium Merewade College Gemini College ROC Da Vinci College IHC Holland Bakker Sliedrecht Nedstaal

Nadere informatie

Modelbedrijf Integraal Ontwerpen

Modelbedrijf Integraal Ontwerpen Modelbedrijf Integraal Ontwerpen Inhoud 1. Modelbedrijf Integraal Ontwerpen... 2 1.1 Engineering op Order... 2 1.2 Het ondernemingsmodel... 3 1.3 Processen in het ondernemingsmodel... 4 1.3.1 Beleidsvlak...

Nadere informatie

Opschaalplan sectoren Innovatie Spill-overs

Opschaalplan sectoren Innovatie Spill-overs Opschaalplan sectoren Innovatie Spill-overs Voor 4 sectoren en de regio zijn plannen ontwikkeld om in kennisketens het innovatie- en valorisatievermogen te ontwikkelen naar model van het IPC/Raak experiment

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Kennis op de rails Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Costiaan Mesu 1019161 I4a Bedrijfskundige Informatica Faculteit Economie & Management Hogeschool van Utrecht COPYRIGHT

Nadere informatie

Op weg naar innovatiekracht

Op weg naar innovatiekracht Op weg naar innovatiekracht Technisch innoveren en ondernemen als continu proces Ir Inge Oskam Lector Technisch Innoveren & Ondernemen Hogeschool van Amsterdam Openbare les uitgesproken op 11 maart 2009

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak?

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? Een studie naar het effect van kwaliteitszorgsystemen en de toepasbaarheid voor brandweer en rampenbestrijding P.J.H. Willems Scriptie in het

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Virtueel Bedrijf: van leeromgeving naar werkomgeving

Virtueel Bedrijf: van leeromgeving naar werkomgeving : van leeromgeving naar werkomgeving Darco Jansen Howard Spoelstra Wessel Slot Marjo Rutjens Marc Van Laeken Een bijdrage uit het Digitale Universiteit-project Virtuele Projectruimte / Virtueel Bedrijf

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Co-Creation Manufacturing Excellence

Co-Creation Manufacturing Excellence Manufacturing Excellence Praktisch en geïnspireerd op weg naar wereldklasse Jos Niesten Houten, maart 2002 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Manufacturing Excellence: uitgangspunten...8 2.1

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Leerboek Human Resource Management

Leerboek Human Resource Management Leerboek Human Resource Management Onder redactie van Frits Kluijtmans (Open Universiteit) Met medewerking van: Rolf Blankemeijer Joep Bolweg Sanne van den Bosch Gerard Evers Simone van den Hil Rien Huiskamp

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT

DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT DERDE GENERATIE KWALITEITS- MANAGEMENT Een essay over organisaties en organiseren en veranderingen in het denken over kwaliteit Jan Jonker en Antonie Reichling Working Paper nr. 3 in de serie Duurzaam

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Managen van evenwicht

Managen van evenwicht Managen van evenwicht Een sectorschets van de High Tech Systems In opdracht van Edward Voncken (KMWE) en Marc Hendrikse (NTS) Eindhoven, mei 2011 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 5 1. Een typering van

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren.

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Ketensamenwerking in de bouw Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Een aan de praktijk getoetst kader voor

Nadere informatie

MODERNISERING VAN LEERARRANGEMENTEN

MODERNISERING VAN LEERARRANGEMENTEN MODERNISERING VAN LEERARRANGEMENTEN M.J.M. van den Berg paper voor de 30 e Onderwijs Research Dagen 7-9 mei 2003 te Kerkrade 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Org 2.0 De organisatie van de toekomst Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Domein: Onderneming en arbeid Uitgave: oktober 2011 www.hiteq.org

Nadere informatie