Hierbij wordt bij de adolescenten voorafgaand aan het spreekuur hun kwaliteit van leven in kaart gebracht en vervolgens met de arts besproken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij wordt bij de adolescenten voorafgaand aan het spreekuur hun kwaliteit van leven in kaart gebracht en vervolgens met de arts besproken."

Transcriptie

1 (www.psa-ekz.nl) Chronische inflammatoire darmziekten (Inflammatory Bowel Diseases: IBD) omvatten de ziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. In ons land worden ongeveer elk jaar 250 jongeren gediagnosticeerd met IBD. De symptomen zijn omvangrijk: krampende buikpijn, (bloederige) diarree, gewichtsverlies, algemene malaise, en in het bijzonder op de kinderleeftijd: groeivertraging. Verder is er ook een scala aan andere verschijnselen van de ziekte, zoals gewrichtspijnen, visusklachten, huidafwijkingen en leverpathologie. De behandeling bestaat uit enerzijds aanvals- en anderzijds onderhoudsbehandeling. Corticosteroïden zijn de belangrijkste behandelvorm. Grote nadelen van deze behandeling zijn de korte- en lange termijn bijwerkingen, zoals wisselende stemmingen, vetzucht en striae. Verder ondergaan veel van de patienten een of meerdere operaties als behandeling van de ziekte. Het wisselende en onvoorspelbare beloop van de ziekte en behandeling samen met de sociaal invaliderende symptomen, vormen een continue stressor voor het opgroeiende kind en zijn omgeving. In een aantal onderzoeken naar de KVL onder adolescenten met IBD bleken verschillen met gezonde leeftijdsgenoten. Adolescenten met IBD (tussen de jaar) hadden een verminderde KvL in fysiek, motorisch functioneren, zelfstandigheid en de rapportage van negatieve emoties 1. Het laatste betekent dat adolescenten met IBD vaker gevoelens van bijvoorbeeld boosheid of jaloezie aangeven. Hierbij was KvL in kaart gebracht met de TACQoL, een generieke KvL lijst die is ontwikkeld in Nederland 2. In een internationale samenwerking is een ziekte-specifieke vragenlijst ontwikkeld: de IMPACT 3. Het doel van deze vragenlijst was tweeledig: enerzijds om de KvL van kinderen met IBD te beschrijven (descriptief), en anderzijds om als uitkomstmaat te worden gebruikt in klinische onderzoeken (evaluatief). In deze vragenlijst worden 6 verschillende domeinen onderscheiden: IBD symptomen (o.a. buikpijn en diarree); systemische symptomen (o.a. energie en vermoeidheid), emotioneel functioneren (o.a. zorgen om de toekomst); sociaal functioneren (o.a. gepest worden om de ziekte); bodyimage (o.a. tevredenheid met lengte en gewicht) en behandelingsaspecten (o.a. tegen ingrepen opzien). Met deze vragenlijst bleek het mogelijk aan te tonen dat adolescenten met ernstige ziekteproblematiek meer problemen rapporteerden op al deze ziekte-specifieke domeinen. Om de KvL van deze kinderen en adolescenten te verbeteren is het van belang inzicht te hebben in die factoren die hun KvL gunstig beïnvloeden. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat ziekteactiviteit en ernst van het ziektebeloop belangrijke factoren blijken te zijn die geassocieerd

2 zijn met KvL. Verder is aangetoond dat een specifieke cognitieve controle strategie eveneens is geassocieerd is met KvL 4. Adolescenten met een positievere kijk op de toekomst (ze stemden in met uitspraken in een vragenlijst zoals ʻik ben zeker dat alles goed zal gaanʼ, ʻik vind dat mijn toekomst er zonnig uitzietʼ) bleken een betere KvL te rapporteren. Deze manier van omgaan met de zieke wordt predictieve controle genoemd 5 en deze bevinding is een aanwijzing dat het verbeteren van deze controlestrategie de KvL van adolescenten met IBD kan verbeteren. Onder predictieve controle kan het volgende worden verstaan. Dit zijn pogingen van een persoon die als doel hebben veranderingen aan te brengen in de eigen hoop, verwachtingen, en interpretaties van de situatie. Met kennis over het verwachte ziekteverloop, het behandelingsschema en de bijwerkingen van de behandeling, kunnen kinderen gebeurtenissen voorspellen en hiermee de beheersing over de situatie bevorderen. Je instellen op een bepaalde uitkomst kan inhouden dat je uitgaat van een goede afloop. De meeste kinderen blijken zichzelf vooral te beschermen door positieve verwachtingen te behouden. Door bijvoorbeeld van dag tot dag te leven, en door optimistisch te blijven kunnen kinderen beheersing behouden over hun emoties. Sinds kort is er in het Emma Kinderziekenhuis AMC een cursus programma ontwikkeld (Op Koers) met als primair doel het aanleren van cognitieve- en gedragsmatige copingvaardigheden, en secundair de verbetering van de KvL van kinderen en adolescenten met een chronische ziekte. Aangepast aan de leeftijd en dus het ontwikkelingsniveau van de deelnemers worden er rollenspellen gedaan, relaxatietechnieken geleerd, cognitieve gedragstherapeutische technieken toegepast en wordt er psycho-educatie gegeven. De verschillende onderdelen van de cursus zijn erop gericht een positievere houding ten opzichte van de ziekte te bevorderen, het vertrouwen in de dokter te versterken, het zoeken en verkrijgen van informatie over de ziekte te stimuleren, de sociale vaardigheden te vergroten en, in relatie tot leeftijdsgenoten, de beperkingen van de ziekte te accepteren. Het accent ligt op het aanleren van meer positieve gedachten. Via het beïnvloeden van denkbeelden kan de adolescent zijn stemming en daarmee KvL in gunstige zin veranderen. Daardoor verandert zijn doen en laten in positieve zin en verminderen mogelijk de klachten. De effectiviteit van de cursus wordt onderzocht door de KvL, het emotioneel functioneren, de zelfwaardering en het gebruik van copingstrategieën voorafgaand, na de cursus en een half jaar na beëindiging van de cursus vast te stellen. Inmiddels hebben ongeveer 100 kinderen met een chronische aandoening aan deze cursus meegedaan, waaronder ongeveer 20 adolescenten met IBD. De eerste analyses laten zien dat de jongeren, en ook de jongeren met IBD, die deelgenomen hebben aan de cursus positievere verwachtingen hebben met betrekking tot hun ziekte, de zogenaamde predictieve coping, dan de jongeren die de cursus niet gevolgd hebben. Ook rapporteren de jongeren een verbeterde KvL. Dit was vooral te vinden op de domeinen zelfvertrouwen, zelfbeeld en emotioneel functioneren. Hoopgevend is dat de gevonden verschillen na 6 maanden gehandhaafd blijven.

3

4 Diabetes heeft een grote invloed op het leven van een adolescent. Een strikte en intensieve behandeling is noodzakelijk om een goede glycemische instelling te bereiken, om zo de kans op het ontwikkelen van ernstige complicaties in de toekomst te verkleinen. Juist in de pubertijd verslechtert de diabetesregulatie vaak, als gevolg van biologische, gedrags en sociale factoren. Het gaat hierbij om groeigerelateerde hormonale veranderingen, de ontwikkeling van een eigen identiteit, de transitie naar cognitieve volwassenheid, de druk van vrienden en conflicten binnen het gezin. Psychosociale problemen, zoals angst, depressiviteit en een laag zelfbeeld komen bij adolescenten met diabetes meer voor dan bij hun gezonde leeftijdsgenoten en zijn geassocieerd met een slechte metabole controle. Ook gaan diabetesgerelateerde conflicten binnen het gezin en psychosociale problemen samen met een slechtere kwaliteit van leven [1]. Deze bevindingen onderstrepen het belang om de behandeluitkomsten voor adolescenten met diabetes te verbeteren en in dit verband zeker aandacht te besteden aan hun psychosociaal functioneren. Hoewel sommige studies een positief verband vinden tussen kwaliteit van leven en metabole controle [2,3] zijn de resultaten niet eenduidig. Leeftijd, geslacht en psychosociale factoren lijken meer invloed op de kwaliteit van leven te hebben dan klinische variabelen, zoals de glycemische instelling of hypo- en hyperglycemieën. Belangrijk is ook in te zien dat adolescenten soms wel de gestelde medische doelen van de behandeling bereiken, maar dat ze de last van de diabetes zelfzorg als negatief ervaren, depressief zijn en grote diabetesgerelateerde distress ervaren. Voorlichting over de lange termijn voordelen van een goede diabetes instelling, met betrekking tot het verminderen van gezondheidsrisicoʼs, is belangrijk, maar zelden afdoende om de therapietrouw bij slecht gereguleerde adolescenten te verbeteren. Adolescenten zijn immers primair geïnteresseerd in hun leven op dit moment. De beste ingang om diabetes te bespreken lijkt dan ook vanuit het perspectief van kwaliteit van leven, waarbij de aandacht uitgaat naar onderwerpen die voor de adolescent op dat moment van belang zijn [2]. Dit zou ervoor pleiten om routinematig de ervaren levenskwaliteit in kaart brengen en deze te bespreken als vast onderdeel van het periodieke poliklinische diabetes spreekuur. Eerder onderzoek binnen het VU medisch centrum liet zien dat het systematisch ʻmonitorenʼ van de kwaliteit van leven in de dagelijkse zorg voor volwassen diabetes patiënten, een positief effect had op hun psychosociaal welbevinden en tevredenheid met de zorg [4]. Dezelfde positieve resultaten werden gevonden in de oncologie, waar het implementeren van een kwaliteit van leven assessment voorafgaand aan het spreekuur, de communicatie tussen de arts en de patiënt verbeterde en de tevredenheid met de zorg deed toenemen [5]. In de DiaQuest studie zal deze benadering worden toegepast bij adolescenten met type 1 diabetes.

5 Hierbij wordt bij de adolescenten voorafgaand aan het spreekuur hun kwaliteit van leven in kaart gebracht en vervolgens met de arts besproken. Achter de computer wordt een algemene en een diabetes specifieke kwaliteit van leven vragenlijst (de PedsQL [6]) en een ʻziektecirkelʼ ingevuld. De ziektecirkel is een intuïtieve methode om aan te geven welke plaats de diabetes inneemt in hun leven [7]. Aan de adolescenten wordt gevraagd uit drie cirkels van verschillende grootte, die te kiezen die hun diabetes voorstelt. Deze cirkel moet vervolgens geplaatst worden in een grote cirkel met als middelpunt de adolescent. Zo kunnen de adolescenten aangeven hoe groot de diabetes voor hen is en waar deze staat ten opzichte van henzelf. De uitkomsten van de vragenlijsten en de ziektecirkel worden direct door de computer berekend en uitgeprint en besproken met de kinderarts. Aan het DiaQuest onderzoek nemen ongeveer 120 adolescenten deel in de leeftijd tussen 13 en 18 jaar, uit vier verschillende pediatrische diabetespoliklinieken in Amsterdam, Alkmaar, Den Haag en Hoofddorp. Aan het begin van de studie wordt met behulp van vragenlijsten het medisch en psychosociaal functioneren van de adolescenten en hun ouders in kaart gebracht. Twee centra zullen starten met de interventie en de kwaliteit van leven assessment afnemen voorafgaand aan het spreekuur. De andere twee centra bieden ʻcare-as-usualʼ. Na drie achtereenvolgende 3-maandelijkse controles zullen de centra wisselen van aanpak en zullen de adolescenten nog een jaar gevolgd worden. De totale observatieduur is daarmee omstreeks 2 jaar. Het effect van de interventie op het psychosociaal functioneren van de adolescenten, hun tevredenheid met de zorg en de diabetes instelling, zal vastgesteld worden met behulp van vragenlijsten na 12 en 24 maanden. De verwachting is dat het psychosociaal functioneren en de metabole controle van de adolescenten verbetert, evenals de tevredenheid met de zorg.

6 Eenderde van de Nederlandse adolescenten heeft chronische pijnklachten zoals hoofdpijn, rugpijn en pijn in ledematen (Perquin et al., 2000). Bij een groot deel van de jongeren nemen die klachten na verloop van tijd weer af. Echter bij de helft blijken de pijnklachten één jaar later nog te bestaan en twee jaar later heeft nog een derde er last van (Perquin et al., 2003). Wanneer de pijn minimaal drie maanden bestaat en continue of terugkerend aanwezig is wordt bij kinderen en adolescenten gesproken over chronische pijn. Kwaliteit van leven Chronische pijn wordt geassocieerd met veelvuldig gebruik van de gezondheidszorg, beperkingen in dagelijks leven zoals schoolabsentie en verminderde kwaliteit van leven. Hoewel chronische pijn de kwaliteit van leven beïnvloedt, verklaren pijnkarakteristieken relatief weinig variantie in kwaliteit van leven (Hunfeld et al., 2001). Het lijkt er dus op dat, naast pijn, andere factoren eveneens een belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van leven van adolescenten met chronische pijn. Een promotieonderzoek, uitgevoerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bestudeerde de relatie tussen psychosociale factoren, chronische pijn en kwaliteit van leven onder adolescenten. Het onderzoek richt zich op psychosociale factoren die veelal gerelateerd zijn aan het ontstaan, het in stand houden of het versterken van pijnklachten. Het betreft psychologische kwetsbaarheid (neuroticisme), bekrachtiging van pijngedrag door de omgeving (reïnforcement), aanwezigheid van pijnmodellen in de omgeving (modeling) en manier van omgaan met pijnklachten door de adolescent (coping) (Merlijn et al., 2003). Uit het cross-sectionele onderzoek onder 194 adolescenten (12-18 jaar) met chronische pijn blijkt dat de psychosociale factoren, m.n. psychologische kwetsbaarheid (neuroticisme), een belangrijke bijdrage hebben aan de ervaren kwaliteit van leven, zelfs nadat er gecorrigeerd is voor het effect van demografische variabelen en pijnkarakteristieken. Coping blijkt daarnaast de negatieve relatie tussen pijn en psychologisch functioneren te versterken (Merlijn et al., in press). Deelnemers met veel pijn die gebruik maken van emotiegerichte vermijding (zoals internaliseren) in het omgaan met pijn blijken een slechtere kwaliteit van leven (psychologisch functioneren) te rapporteren dan deelnemers die evenveel pijn ervaren maar minder gebruik maken van deze copingstrategie. Zowel pijnkarakteristieken als de invloed van chronische pijn op kwaliteit van leven blijven stabiel gedurende een periode van drie jaar (Hunfeld et al., 2002). Dit benadrukt het belang van effectieve behandelingen. De effectiviteit van cognitieve gedragstherapeutische interventies bij kinderen en adolescenten is aangetoond voor zowel hoofdpijn als buikpijn. De meeste interventieprogrammaʼs beperken zich tot één pijnlocatie en hebben pijn vermindering als primaire

7 uitkomstmaat. In navolging van Turk et al (2003) wordt echter steeds meer gebruik gemaakt van meerdere uitkomstmaten (waaronder het functioneren van de adolescenten, reden voor uitval en tevredenheid met behandeling) om de effectiviteit van een interventie te evalueren. Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van leven van adolescenten met chronische pijn is in het promotieonderzoek de cognitieve gedragstherapeutische training, ʻVan pijn lijden naar pijn leidenʼ ontwikkeld (Merlijn, in press). Dit programma, waarbij ouders en leeftijdsgenoten betrokken worden, richt zich op meerdere pijnlocaties en berust gedeeltelijk op self-management principes. Het programma bestaat uit 9 weken, waarbij 5 groepsbijeenkomsten afgewisseld worden met zelf-studie weken. Het programma beoogt verbetering van kwaliteit van leven en verandering van pijngedrag door psycho-educatie, relaxatie technieken, probleem-oplossingstechnieken, assertiviteitstraining, cognitieve herstructurering en stimuleren van fysieke activiteiten. De sociale context krijgt aandacht door ouders uit te nodigen voor 2 ouderbijeenkomsten en de deelnemers de gelegenheid te bieden een leeftijdsgenootje mee te nemen naar één van de bijeenkomsten. In de ouderbijeenkomsten wordt ingegaan op themaʼs als modeling en intermitterende reïnforcement. Daarnaast zijn deze bijeenkomsten gericht op het bieden van steun en herkenning middels lotgenotencontacten en het bieden van richtlijnen hoe om te gaan met chronische pijn in het gezin. Een pilot studie laat zien dat het programma door zowel adolescenten als hun ouders positief gewaardeerd wordt en inpasbaar is in het dagelijks leven van adolescenten. Adolescenten rapporteerden dat de training hen heeft geholpen in het hervinden van controle over pijn(gedrag), waardoor ze zich minder slachtoffer voelden. De ouders evalueerden hun eigen betrokkenheid als ondersteunend en informatief. Zij voelden zich beter in staat om hun kind te ondersteunen in het de baas worden over pijn (Merlijn et al., in press). Het programma is tevens getoetst met behulp van een gerandomiseerde studie (RCT), waarbij 31 deelnemers (12 18 jaar) willekeurig werden verdeeld over een interventie en controle groep. De studie liet zien dat adolescenten die het programma gevolgd hadden minder pijnmedicatie gaan gebruiken dan adolescenten in de controle groep (Merlijn et al., submitted). De verbetering van kwaliteit van leven en vermindering van pijn na afronding van het programma was vergelijkbaar voor beide groepen. Adolescenten in de interventie groep rapporteren daarentegen een significant grotere verbetering in het functioneren thuis. Ze ervaren een betere relatie met hun ouders dan adolescenten in de controle groep. Op basis van de resultaten van het promotieonderzoek kan het volgende geconcludeerd worden: chronische pijnklachten invloed hebben op het dagelijks leven van adolescenten, wat zich onder andere uit in een laag ervaren kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven bij adolescenten met chronische pijnklachten wordt bepaald door zowel pijn als psychosociale factoren. Hierbij speelt met name de psychologische kwetsbaarheid van de adolescent een belangrijke rol. De psychologische interventie Van pijn lijden naar pijn leiden is gericht op het verbeteren van het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van adolescenten. Vooralsnog is aangetoond dat het programma een positief effect heeft op het functioneren thuis (relatie ouders en adolescenten) en resulteert in een vermindering van het gebruik van pijnmedicatie. Een kwalitatieve evaluatie door de jongeren en hun ouders onderstreept de waarde van het programma voor hen. Het verdient daarom de aanbeveling dat het programma verder uitgetest wordt.

8

het psychisch functioneren van de ouder, de tevredenheid van de ouders met de (huwelijks)relatie en de gezinscommunicatie. Een beter functioneren van

het psychisch functioneren van de ouder, de tevredenheid van de ouders met de (huwelijks)relatie en de gezinscommunicatie. Een beter functioneren van 9 Samenvatting 173 174 9 Samenvatting Kanker is een veel voorkomende ziekte. In 2003 werd in Nederland bij meer dan 72.000 mensen kanker vastgesteld. Geschat wordt dat het hier in 9.000 gevallen om mensen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg

Nederlandse samenvatting. Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg Nederlandse samenvatting Het in kaart brengen en bespreken van de kwaliteit van leven van adolescenten met type 1 diabetes in de reguliere zorg Dit proefschrift richt zich op adolescenten met type 1 diabetes

Nadere informatie

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en Samenvatting In de laatste 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de psychosociale gevolgen van kanker. Een goede zaak want aandacht voor kanker, een ziekte waar iedereen in zijn of haar leven wel eens

Nadere informatie

Psychosocial Problems in Cancer Genetic Counseling: Detecting and Facilitating Communication W. Eijzenga

Psychosocial Problems in Cancer Genetic Counseling: Detecting and Facilitating Communication W. Eijzenga Psychosocial Problems in Cancer Genetic Counseling: Detecting and Facilitating Communication W. Eijzenga Nederlandse samenvatting INLEIDING Mensen met een mogelijk verhoogde kans op kanker kunnen zich

Nadere informatie

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie.

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Samenvatting De primaire doelstelling van het onderzoek was het onderzoeken van de lange termijn effectiviteit van oefentherapie en de rol die therapietrouw hierbij speelt bij patiënten met artrose aan

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen Dit proefschrift gaat over moeheid bij mensen die dit als belangrijkste klacht presenteren tijdens een bezoek aan de huisarts. In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp moeheid in de huisartspraktijk kort geïntroduceerd,

Nadere informatie

Stress, depressie en cognitie gedurende de levensloop

Stress, depressie en cognitie gedurende de levensloop SAMENVATTING Stress, depressie en cognitie gedurende de levensloop Inleiding Cognitief functioneren omvat verschillende processen zoals informatieverwerkingssnelheid, geheugen en executief functioneren,

Nadere informatie

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae 184 Welbevinden en hoofdpijn bij adolescenten: de rol van zelfregulatie In dit proefschrift is de rol van zelfregulatie processen voor het welbevinden van

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

samenvatting 127 Samenvatting

samenvatting 127 Samenvatting 127 Samenvatting 128 129 De ziekte van Bechterew, in het Latijn: Spondylitis Ankylopoëtica (SA), is een chronische, inflammatoire reumatische aandoening die zich vooral manifesteert in de onderrug en wervelkolom.

Nadere informatie

diabetes kwaliteit van leven Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity

diabetes kwaliteit van leven Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity In samenwerking met Het meten van Kwaliteit van Leven Ondersteund door: DAWN - Youth Verbeteren van school support Leeftijdsgerichte psychosociale diabetes zorg Ondersteuning van ouders en gezinnen Koppelen

Nadere informatie

Pediatrische Medische Stress.

Pediatrische Medische Stress. Pediatrische Medische Stress www.zorgvoorhetziekekind.nl @zorgvhziekekind Medisch traumatische stress Wat is het? Hoe herken je het? Wat kunnen we doen? www.nahetziekenhuis.nl www.hetouderkompas.nl www.opkoersonline.nl

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 119 120 Samenvatting 121 Inleiding Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij de ziekte sarcoïdose en is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. In de literatuur

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING. Dutch Summary

NEDERLANDSE SAMENVATTING. Dutch Summary NEDERLANDSE SAMENVATTING Dutch Summary Nederlandse Samenvatting WAAROM DIT ONDERZOEK? Type 2 diabetes is een vorm van suikerziekte die meestal geleidelijk ontstaat vanaf het 45 e levensjaar, sluimerend

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Samenvatting Binnen het domein van hart- en vaatziekten is een bypassoperatie de meest uitgevoerde chirurgische ingreep. Omdat bij een hartoperatie het borstbeen wordt doorgesneden en er meestal

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING 143. Nederlandse samenvatting

NEDERLANDSE SAMENVATTING 143. Nederlandse samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING 143 Nederlandse samenvatting 144 NEDERLANDSE SAMENVATTING De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat psychische gezondheid een staat van welzijn is waarin een individu zich

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting De diagnose functionele obstipatie is gebaseerd op een complex van symptomen in de afwezigheid van een organische oorzaak. De belangrijkste kenmerken van obstipatie zijn onregelmatige, harde en pijnlijke

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

BELEVING. Is beleving van nierziekte en behandeling te beïnvloeden? Disclosure. Beleving en beinvloeding. Ziekte- en behandelpercepties

BELEVING. Is beleving van nierziekte en behandeling te beïnvloeden? Disclosure. Beleving en beinvloeding. Ziekte- en behandelpercepties Disclosure Is beleving van nierziekte en behandeling te beïnvloeden? Subsidies voor onderzoek van de Nierstichting en Novartis. Emma K. Massey, PhD e.massey@erasmusmc.nl Erasmus MC Department of Internal

Nadere informatie

Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131. chapter 10 samenvatting

Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131. chapter 10 samenvatting Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 131 chapter 10 samenvatting Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 132 Marrit-10-H10 24-06-2008 11:05 Pagina 133 Zaadbalkanker wordt voornamelijk bij jonge mannen vastgesteld

Nadere informatie

Herstel en Balans. Kanker zet je leven op zijn kop. De rol van de psycholoog. Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010

Herstel en Balans. Kanker zet je leven op zijn kop. De rol van de psycholoog. Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010 Herstel en Balans De rol van de psycholoog Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010 Kanker zet je leven op zijn kop 1 Kanker, gevolgen voor de patiënt Heftige emoties. Verlies van controle

Nadere informatie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is artrose een chronische ziekte die vaak voorkomt bij ouderen en in het bijzonder

Nadere informatie

Cerebrale parese en de overgang naar de adolescentie. Beloop van het functioneren, zelfwaardering en kwaliteit van leven.

Cerebrale parese en de overgang naar de adolescentie. Beloop van het functioneren, zelfwaardering en kwaliteit van leven. * Cerebrale parese en de overgang naar de adolescentie Beloop van het functioneren, zelfwaardering en kwaliteit van leven In dit proefschrift worden de resultaten van de PERRIN CP 9-16 jaar studie (Longitudinale

Nadere informatie

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK Ida Wijsman Ida Wijsman, Diabetesverpleegkundige en coördinator zorg Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen Een analyse methode Het komende anderhalf uur. Het motto! Een analyse

Nadere informatie

Samenvatting SAMENVATTING

Samenvatting SAMENVATTING Samenvatting 147 Samenvatting Bezorgdheid om te vallen is een algemeen probleem onder zelfstandig wonende ouderen en vormt een bedreiging voor hun zelfredzaamheid. Deze bezorgdheid is geassocieerd met

Nadere informatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie Samenvatting Gehoor en de relatie met psychosociale gezondheid, werkgerelateerde variabelen en zorggebruik. De Nationale Longitudinale Studie naar Horen Slechthorendheid is een veelvoorkomende chronische

Nadere informatie

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest.

Dit proefschrift presenteert de resultaten van het ALASCA onderzoek wat staat voor Activity and Life After Survival of a Cardiac Arrest. Samenvatting 152 Samenvatting Ieder jaar krijgen in Nederland 16.000 mensen een hartstilstand. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van dit proefschrift. De kans om een hartstilstand te overleven is met

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Marel, Sander van der Title: Gene and cell therapy based treatment strategies

Nadere informatie

Verminderen van de impact van geriatrische aandoeningen door fysieke activiteit

Verminderen van de impact van geriatrische aandoeningen door fysieke activiteit Verminderen van de impact van geriatrische aandoeningen door fysieke activiteit Eén van de belangrijkste gevolgen van veroudering en geriatrische aandoeningen is het ontstaan van beperkingen. De weg van

Nadere informatie

Meten van ziekteprogressie in MS: komen de perspectieven van

Meten van ziekteprogressie in MS: komen de perspectieven van Samenvatting proefschrift Jolijn Kragt Meten van ziekteprogressie in MS: komen de perspectieven van patiënten en dokters met elkaar overeen? Multipele sclerose (MS) is een chronische progressieve neurologische

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting In Nederland is het Cerebro Vasculair Accident (CVA= hersenbloeding of herseninfarct) de derde doodsoorzaak. Van degenen die getroffen worden door een CVA overleeft ongeveer 75%. Veel van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 179 In dit proefschrift werden de resultaten beschreven van studies die zijn verricht bij volwassen vrouwen met symptomen van bekkenbodem dysfunctie. Deze symptomen komen frequent voor en kunnen de kwaliteit

Nadere informatie

PSYCHOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN VAN PATIËNTGERAPPORTEERDE UITKOMSTMATEN

PSYCHOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN VAN PATIËNTGERAPPORTEERDE UITKOMSTMATEN Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door gewrichtsontstekingen. Deze ontstekingen gaan gepaard met pijnklachten, zwelling en stijfheid en kunnen op den duur leiden tot

Nadere informatie

Dutch Summary - Nederlandse Samenvatting

Dutch Summary - Nederlandse Samenvatting 119 Hoofdstuk 1 - Algemene inleiding Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie over type 2 diabetes, waarin onderwerpen aan bod komen zoals: risicofactoren voor het ontwikkelen van type 2 diabetes, de gevolgen

Nadere informatie

Optimizing quality of care for patients with ALS and their family caregivers.

Optimizing quality of care for patients with ALS and their family caregivers. Proefschrift. Optimizing quality of care for patients with ALS and their family caregivers. 13 januari 2016. Huub Creemers. Nederlandse samenvatting. Momenteel is er nog geen effectieve behandeling om

Nadere informatie

Samenvatting 181. Samenvatting

Samenvatting 181. Samenvatting Samenvatting 179 180 Samenvatting 181 Samenvatting Depressie is een veel voorkomende psychische aandoening die leidt tot beperkingen in het sociale, emotionele en fysieke functioneren en een grote invloed

Nadere informatie

NRLP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts

NRLP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts www.printo.it/pediatric-rheumatology/be_fm/intro NRLP-12 Gerelateerde Terugkerende Koorts Versie 2016 1. WAT IS NRLP-12 GERELATEERDE TERUGKERENDE KOORTS 1.1 Wat is het? NRLP-12 gerelateerde terugkerende

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting De adolescentie is lang beschouwd als een periode met veelvuldige en extreme stemmingswisselingen, waarin jongeren moeten leren om grip te krijgen op hun emoties. Ondanks het feit

Nadere informatie

UW OPVATTINGEN OVER UW DIABETES

UW OPVATTINGEN OVER UW DIABETES UW OPVATTINGEN OVER UW DIABETES Klachten Hieronder staat een lijst met klachten. U kunt in de eerste kolom aangeven door middel van een kruisje of u deze klachten heeft. Vervolgens vragen wij u of u vindt

Nadere informatie

but no statistically significant differences

but no statistically significant differences but no statistically significant differences Astma is een chronische aandoening, die niet te genezen is. Met de passende zorg kunnen symptomen tot een minimum worden gereduceerd en zou een astma patiënt

Nadere informatie

Het gevolgenmodel. SOLK Carolien Kruyff, GZ-psycholoog Praktijk Kruyff, Den Haag

Het gevolgenmodel. SOLK Carolien Kruyff, GZ-psycholoog Praktijk Kruyff, Den Haag Het gevolgenmodel Behandeling van kinderen en jongeren met Somatisch On-(voldoende) verklaarde Lichamelijke Klachten: SOLK Carolien Kruyff, GZ-psycholoog Praktijk Kruyff, Den Haag 6 november 2014 Lichamelijke

Nadere informatie

rapporteerden. Er werden geen verschillen gevonden in schoolprestaties, spijbelgedrag en middelengebruik tussen de verschillende groepen.

rapporteerden. Er werden geen verschillen gevonden in schoolprestaties, spijbelgedrag en middelengebruik tussen de verschillende groepen. Samenvatting Samenvatting Depressie en angst zijn de meest voorkomende psychische stoornissen in de adolescentie met een enorme impact op het individu. Veel adolescenten rapporteren depressieve en angst

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Samenvattend, depressie is een veelvoorkomende stoornis met een grote impact op zowel het

Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Samenvattend, depressie is een veelvoorkomende stoornis met een grote impact op zowel het Samenvatting Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Samenvattend, depressie is een veelvoorkomende stoornis met een grote impact op zowel het individu als op populatieniveau. Effectieve

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Lange termijn functioneren en participatie bij jongeren met chronische pijn en vermoeidheid. Tessa Westendorp

Lange termijn functioneren en participatie bij jongeren met chronische pijn en vermoeidheid. Tessa Westendorp Lange termijn functioneren en participatie bij jongeren met chronische pijn en vermoeidheid Tessa Westendorp 24 januari 2014 Hoofdthema s binnen mijn onderzoek: Revalidatiebehandeling Jongeren met chronisch

Nadere informatie

Deze samenvatting is onderdeel van het rapport The social position of adolescents and young adults with chronic digestive disorders van Hiske Calsbeek uitgegeven door het NIVEL in 2003. De gegevens mogen

Nadere informatie

24-2-2011. Complexiteit van zelfzorg en coping bij mensen met diabetes en nierfalen. Diabetes en nierziekte: het toekomstbeeld.

24-2-2011. Complexiteit van zelfzorg en coping bij mensen met diabetes en nierfalen. Diabetes en nierziekte: het toekomstbeeld. Complexiteit van zelfzorg en coping bij mensen met diabetes en nierfalen Indeling Introductie: Diabetes en Nierfalen, wat vraagt dat van mensen? (JW) Stress en Coping (JK) Een programma om mensen effectiever

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

University of Groningen. Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef

University of Groningen. Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef University of Groningen Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

De behandeling van lage rugpijn met ruggordels en medicatie

De behandeling van lage rugpijn met ruggordels en medicatie Samenvatting 163 De behandeling van lage rugpijn met ruggordels en medicatie Lage rugpijn is een veelvuldig voorkomend probleem in geïndustrialiseerde landen. De kans dat iemand gedurende zijn leven een

Nadere informatie

Praten over Kwaliteit van Leven met tieners. Dr. Maartje de Wit

Praten over Kwaliteit van Leven met tieners. Dr. Maartje de Wit Praten over Kwaliteit van Leven met tieners Dr. Maartje de Wit m.dewit@vumc.nl Hallo Daar is hij Hoi Hoe gaat het? Waarom ziet hij niet wat ik voel? Ook goed Ik ben zo eenzaam Goed, bedankt Ziet ze niet

Nadere informatie

Samenvatting (Dutch summary)

Samenvatting (Dutch summary) Parenting Support in Community Settings: Parental needs and effectiveness of the Home-Start program J.J. Asscher Samenvatting (Dutch summary) Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen.

Nadere informatie

22/11/2011. Inhoud LITERATUUR BRUSSEN. Gezonde kinderen

22/11/2011. Inhoud LITERATUUR BRUSSEN. Gezonde kinderen Een chronisch ziek kind in het gezin: Kwaliteit van leven van gezonde broers en zussen Trui Vercruysse Psychosociale oncologie, 25 november 2011 Inhoud Literatuur siblings/brussen Gezonde kinderen Zieke

Nadere informatie

Psychologische behandeling van bipolaire patiënten. Dinsdag 17 januari 2017 Dr. Manja Koenders PsyQ Rotterdam/Universiteit Leiden

Psychologische behandeling van bipolaire patiënten. Dinsdag 17 januari 2017 Dr. Manja Koenders PsyQ Rotterdam/Universiteit Leiden Psychologische behandeling van bipolaire patiënten Dinsdag 17 januari 2017 Dr. Manja Koenders PsyQ Rotterdam/Universiteit Leiden Omgaan met stessoren (1) Stressgevoeligheid Stress Generation theory The

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Beperkt door pijn en/of hypermobiliteit. Revalideren bij chronische pijn. Jeanine Verbunt Emmelien Spek

Beperkt door pijn en/of hypermobiliteit. Revalideren bij chronische pijn. Jeanine Verbunt Emmelien Spek Beperkt door pijn en/of hypermobiliteit. Revalideren bij chronische pijn Jeanine Verbunt Emmelien Spek Disclosure slide belangen spreker Bedrijven Onderzoeksgelden Geen relatie Fonds Nuts Ohra Fonds Vooruit

Nadere informatie

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen SAMENVATTING Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen klinische populaties, waaronder ook de Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Ook al wordt

Nadere informatie

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 SAMENVATTING 117 Pas kortgeleden is aangetoond dat ADHD niet uitdooft, maar ook bij ouderen voorkomt en nadelige gevolgen kan hebben voor de patiënt en zijn omgeving. Er is echter weinig bekend over de

Nadere informatie

MS: Revalidatie in de vroege fase. H.G.A. Hacking, revalidatiearts.

MS: Revalidatie in de vroege fase. H.G.A. Hacking, revalidatiearts. MS: Revalidatie in de vroege fase H.G.A. Hacking, revalidatiearts. Wat valt er te revalideren in de vroege fase? Aan bod komen: 1. Wat is revalidatie? 2. Hoe ga ik om met deze chronische aandoening (coping)?

Nadere informatie

Perseverative cognition: The impact of worry on health. Nederlandse samenvatting

Perseverative cognition: The impact of worry on health. Nederlandse samenvatting Perseverative cognition: The impact of worry on health Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Perseveratieve cognitie: de invloed van piekeren op gezondheid Iedereen maakt zich wel eens zorgen.

Nadere informatie

SAMENVATTING bijlage Hoofdstuk 1 104

SAMENVATTING bijlage Hoofdstuk 1 104 Samenvatting 103 De bipolaire stoornis, ook wel manisch depressieve stoornis genoemd, is gekenmerkt door extreme stemmingswisselingen, waarbij recidiverende episoden van depressie, manie en hypomanie,

Nadere informatie

SaMenvatting (SUMMARy IN DUTCH)

SaMenvatting (SUMMARy IN DUTCH) Samenvatting (summary in Dutch) Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt de algemene introductie van dit proefschrift beschreven. De nadruk in dit proefschrift lag op patiënten met hoofd-halskanker (HHK) en

Nadere informatie

Chapter 9. Summary in Dutch - Samenvatting

Chapter 9. Summary in Dutch - Samenvatting Chapter 9 Summary in Dutch - Samenvatting Summary in Dutch - Samenvatting In Nederland groeien naar schatting 500.000 kinderen op met een chronische ziekte (14%). Voorbeelden van chronische ziektes zijn

Nadere informatie

218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongen

218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongen Samenvatting 217 218 SAMENVATTING De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen is de laatste jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 12.8% van de jongens en 14.8% van de meisjes overgewicht,

Nadere informatie

Samen op weg: communicatie met kinderen en jongeren met SOLK. Voorbij de scheiding tussen lichaam en geest. Yvette Krol, klinisch psycholoog,

Samen op weg: communicatie met kinderen en jongeren met SOLK. Voorbij de scheiding tussen lichaam en geest. Yvette Krol, klinisch psycholoog, Samen op weg: communicatie met kinderen en jongeren met SOLK. Voorbij de scheiding tussen lichaam en geest. Yvette Krol, klinisch psycholoog, Deventer Ziekenhuis Ingeborg Visser, GZ-psycholoog i.o. tot

Nadere informatie

Weerbaarheid tegen stigmatisering bij mensen met psychose

Weerbaarheid tegen stigmatisering bij mensen met psychose Weerbaarheid tegen stigmatisering bij mensen met psychose Catherine van Zelst Afdeling Psychiatrie en Psychologie, Universiteit Maastricht Masterclass Netwerk Vroege Psychose 6 februari 2015 Disclosure

Nadere informatie

Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten

Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten Een verpleegkundige in Engeland die is gespecialiseerd in patiënten met multiple sclerose / MS voerde een informele studie uit waarbij

Nadere informatie

Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness Based Stress Reduction Therapie voor Angst en Depressie klachten bij volwassenen met

Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness Based Stress Reduction Therapie voor Angst en Depressie klachten bij volwassenen met Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness Based Stress Reduction Therapie voor Angst en Depressie klachten bij volwassenen met Autismespectrumstoornissen: ADASS Achtergrond ADASS Veelvuldig voorkomen van

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 1 leidt het onderwerp van dit proefschrift in, te weten het bestuderen van de Gezondheidsgerelateerde Kwaliteit van Leven bij kinderen van 0 tot 12. Doordat het aantal medische successen toenam,

Nadere informatie

Periodieke Koorts met Afteuze Faryngitis en Adenitis (PFAPA)

Periodieke Koorts met Afteuze Faryngitis en Adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/be_fm/intro Periodieke Koorts met Afteuze Faryngitis en Adenitis (PFAPA) Versie 2016 1. WAT IS PFAPA 1.1 Wat is het? PFAPA staat voor Periodic Fever Adenitis Pharyngitis

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers ummery amenvatting Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers 207 Algemene introductie Werkgerelateerde arm-, schouder- en nekklachten zijn al eeuwen

Nadere informatie

Appendix. Nederlandstalige samenvatting (Dutch summary)

Appendix. Nederlandstalige samenvatting (Dutch summary) Appendix Nederlandstalige samenvatting (Dutch summary) 93 87 Inleiding Diabetes mellitus, kortweg diabetes, is een ziekte waar wereldwijd ongeveer 400 miljoen mensen aan lijden. Ook in Nederland komt de

Nadere informatie

Psychiatrische aandoeningen behoren wereldwijd tot de meest invaliderende en ernstige ziektebeelden, en de hiermee gepaard gaande ziektelast zal naar

Psychiatrische aandoeningen behoren wereldwijd tot de meest invaliderende en ernstige ziektebeelden, en de hiermee gepaard gaande ziektelast zal naar Samenvatting Psychiatrische aandoeningen behoren wereldwijd tot de meest invaliderende en ernstige ziektebeelden, en de hiermee gepaard gaande ziektelast zal naar verwachting zelfs verder toenemen in de

Nadere informatie

SOLK. Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Nancy Stokkers, Kinderfysiotherapeut

SOLK. Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Nancy Stokkers, Kinderfysiotherapeut SOLK Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten Nancy Stokkers, Kinderfysiotherapeut SOLK klachten en behandeling bij kinderen. Definitie SOLK? Prevalentie Chronische pijn Gevolgenmodel Probleeminventarisatie

Nadere informatie

Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries

Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries Aandachtspunten in de klas Het Vriendenprogramma Onderdelen Vriendenprogramma in de klas Online programma s voor jongeren Aandachtspunten

Nadere informatie

7/11/2016. HersenletselCongres B7 - Iedereen is anders: aandacht voor de persoonlijke factoren na hersenletsel. Succes Marlou van Rhijn?

7/11/2016. HersenletselCongres B7 - Iedereen is anders: aandacht voor de persoonlijke factoren na hersenletsel. Succes Marlou van Rhijn? Disclosure belangen sprekers B7 - Iedereen is anders: aandacht voor de persoonlijke factoren na hersenletsel Caroline van Heugten & Ieke Winkens (Potentiële) belangenverstrengeling De betrokken relaties

Nadere informatie

GGZ aanpak huiselijk geweld

GGZ aanpak huiselijk geweld GGZ aanpak huiselijk geweld Wat is er nodig en wat helpt Jeannette van Borren Mei 2011 Film moeder en zoon van Putten Voorkomen van problemen is beter en goedkoper dan genezen Preventieve GGZ interventies

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19103 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Pisanti, Renato Title: Beyond the job demand control (-support) model : explaining

Nadere informatie

Samenvatting (summary in Dutch)

Samenvatting (summary in Dutch) Samenvatting (summary in Dutch) 149 Samenvatting (summary in Dutch) Één van de meest voorkomende en slopende ziektes is depressie. De impact op het dagelijks functioneren en op de samenleving is enorm,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Inleiding - Stellingen. - Ontstaan psychiatrische aandoeningen. - Wat zien naastbetrokkenen. - Invloed van borderline op

Nadere informatie

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting Inleiding Depressie en angst zijn veel voorkomende psychische stoornissen. Het ontstaan van deze stoornissen is gerelateerd aan een breed scala van risicofactoren, zoals genetische kwetsbaarheid, neurofysiologisch

Nadere informatie

Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg

Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg In vergrijzende samenlevingen is de zorg voor het toenemende aantal kwetsbare ouderen een grote uitdaging

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Chapter 11

Nederlandse samenvatting. Chapter 11 Nederlandse samenvatting Chapter 11 Chapter 11 Samenvatting Dit proefschrift beschrijft de resultaten van een groot vragenlijstonderzoek over de epidemiologie van chronisch frequente hoofdpijn in de Nederlandse

Nadere informatie

Prednis(ol)on. Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Prednis(ol)on. Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Prednis(ol)on Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Prednis(ol)on. In deze folder krijgt u informatie over de

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38701 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Visschedijk, Johannes Hermanus Maria (Jan) Title: Fear of falling in older patients

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

Lange termijn effecten prehospitaal handelen: De kater komt later. Hennie Knoester Kinderarts-intensivist, Intensive Care Kinderen EKZ/AMC

Lange termijn effecten prehospitaal handelen: De kater komt later. Hennie Knoester Kinderarts-intensivist, Intensive Care Kinderen EKZ/AMC prehospitaal handelen: De kater komt later Hennie Knoester Kinderarts-intensivist, Intensive Care Kinderen EKZ/AMC RS infectie, 10 dagen oud Meningococcen infectie, 1 jaar Asystolie bij cardiomyopathie,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het is een uitdaging om ouderen te identificeren die baat kunnen hebben bij een interventie gericht op de preventie van beperkingen in het dagelijks leven op het moment dat dergelijke

Nadere informatie

Infliximab (Remicade) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa)

Infliximab (Remicade) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa) Infliximab (Remicade) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa) Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van infliximab In deze folder leest u over de werking

Nadere informatie

Waarom doen sommige personen wel aan sport en anderen niet? In hoeverre speelt

Waarom doen sommige personen wel aan sport en anderen niet? In hoeverre speelt Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Waarom doen sommige personen wel aan sport en anderen niet? In hoeverre speelt genetische aanleg voor sportgedrag een rol? Hoe hangt sportgedrag samen met geestelijke

Nadere informatie

CHAPTER 10 NEDERLANDSE SAMENVATTING

CHAPTER 10 NEDERLANDSE SAMENVATTING CHAPTER 10 NEDERLANDSE SAMENVATTING 167 168 Systemische lupus erythematosus (SLE) is een chronische auto-immuunziekte waarbij auto-antilichamen een ontstekingsreactie door het gehele lichaam kunnen veroorzaken.

Nadere informatie

Wat doet Parkinson met uw relatie?

Wat doet Parkinson met uw relatie? Wat doet Parkinson met uw relatie? dr. Emma H. Collette, gezondheidszorgpsycholoog afdeling medische psychologie en MMW lid van team bewegingsstoornissen VU medisch centrum Wat doen u en uw partner met

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker. Anneke van Wijk, GZ psycholoog Helen Dowling Instituut Utrecht

Vermoeidheid na kanker. Anneke van Wijk, GZ psycholoog Helen Dowling Instituut Utrecht Anneke van Wijk, GZ psycholoog Helen Dowling Instituut Utrecht Helen Dowling Instituut: Begeleiding bij kanker voor (ex-) kankerpatienten en hun naasten: Onder andere: Individuele begeleiding Lotgenotengroepen

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Inleiding Zwanger worden als je een chronische ontstekingsziekte van de darm (IBD = inflammatory Bowel disease) hebt zoals de ziekte van Crohn

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie