Resultaten gesprekken Samen Anders bijeenkomst 10 september 2013 in Winterswijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten gesprekken Samen Anders bijeenkomst 10 september 2013 in Winterswijk"

Transcriptie

1 Resultaten gesprekken Samen Anders bijeenkomst 10 september 2013 in Winterswijk

2 - nog niets - kleinere scholen - minder boeren - moeilijker vrijwilligers te krijgen voor vereniging - studerende jongeren die niet meer terugkomen - afnemend aantal corsoclubs - afnemende bouw - overheden bepalen i.p.v. dat de regie bij de burgers ligt - meer scoot mobiels - in buitengebied veel nieuwe natuur door burgers - innovatie: zonnepanelen - minder kleine ondernemers en meer jonge ZZP-ers - weinig HBO banen - zelf het geld ophalen en innitiatief tonen - meer grensoverschrijdende samenwerking [spoorlijn] infrastructuur - laagdrempelige overheden om innitiatieven te faciliteren en te stimuleren - denken in kansen - introduceren Duits systeem: meester gezel - proefregio pilots - 8 gemeentes samenwerken eenheid - meer HBO en WO banen - ik genereer banen in de zorg - ik ben als oudere zo actief mogelijk in de agrarische wereld en nw bestemming van natuur - netwerkbijeenkomsten organiseren voor de belanghebbenden in de jeugd- en welzijnssector - faciliterende gemeente nodig - ondernemers, organisaties, onderwijs verbinden - HBO en WO banen voor afgestudeerde jonge mensen. - kennisscheiding jong - oud - flexibele bestemmingsplannen - tools vanuit overheden om regie van de burgers te krijgen en te waarborgen

3 - leegstand van winkels, agrarische gebouwen, woningen, scholen - te laag aanbod van opgeleid personeel - vergrijzing van verenigingsleven en vrijwilligers - onderwijs beperkter c.q. op grote afstand - Achterhoekse gemeenten als 1 blok - Achterhoek vermarkten, technische industrie, ambacht en rust, gezinsleven - werken en wonen ook voor jongeren [mobiliteit en infrastructuur] - verzorgingsreservaat - project betaalbare starterswoning ontwikkelt. Wonende jongeren mits infrastructuur en werkgelegenheid. - toeristische projecten zoals Mondriaan museum - verdwijnende voorzieningen invullen met bijv. verstandelijk beperkte medewerkers - nieuwe invulling van de werkgelegenheid

4 - minder aanwas van leden voor verenigingen - minder kinderen, scholen en opvang - minder werkgelegenheid in onderwijs - minder voorzieningen als winkels en scholen [versterkt krimp] - kennis verdwijnt, studie mogelijkheden liggen buiten de regio - aansluiting onderwijs en bedrijfsleven - samenwerking over de grens met Duitsland, gemeenten en dorpen - Duitse taal - innovatieve jongeren steunen - maak industrie promoten - werkgelegenheid behouden, richten op opleidingen en goed vestigingsklimaat - promotie van toerisme en natuurschoon - verenigingen samen laten optrekken - goede voorlichting mbt werken in Duitsland - 4 huiswerk faciliteiten breedband - regelgeving vereenvoudigen vestigingsklimaat - zorgen voor een goed sociaal netwerk

5 - [jeugd] kritische ondergrens van de verenigingen in bereikt [bijv. voetbal] - leegstand woningen, winkels - gemiddeld inkomen daalt - dorpen zonder voorzieningen - minder vrijwilligers [brandweer] - wegtrekken hoog opgeleide mensen - sluiting scholen - SRV wagens in opkomst - veel ouderen - gemis generatie jaar - onderwijs ook in het Duits - besef dat we allemaal hetzelfde belang hebben - samenwerken in de zorg en andere gebieden faseren met aandacht voor kleine dingen - openbaar vervoer van belang, ook richting Duitsland; - vergrijzing als kracht - samenwerking tussen generaties - gebruik elkaars krachten - samenwerken met Duitsland - integraal denken - data combineren voor meer inzicht - grote kansen op samenwerking op het terrein van de zorg met Duitsland - kleinschalige industrie - college s en bedrijfsleven moeten met elkaar samenwerken - Achterhoek met glasvezel - krimp is een kans - inzetten op technologie - naamsbekendheid van de industrie verbeteren - kwaliteit van het landschap verbeteren heeft invloed op de rest van de samenleving

6 - afname van jeugd [bijv.] bij verenigingen - afname van banen - leerkrachten raken baan kwijt - minder leefbaarheid - leegstand [bijv. winkels] - stoppen van boerenbedrijven - samenwerking gemeenten en provincie - Achterhoekers minder bescheiden - kennisintensieve bedrijven aantrekken - internationale samenwerking - in goede infrastructuur investeren - functieverandering van panden - huurverlaging - burgers betrekken - versoepeling van wetten en regels - doorloop van procedures aanpakken - investeren in gemeenschap - regio, ook Duitsland, op de kaart zetten - samenwerken en verbinden buiten eigen expertise - zoek de voordelen op - uitdragen van kansen in de regio - lokaal blijven denken - communicatie

7 - scholen sluiten, leefbaarheid in de dorpen wordt minder - leegstaande woningen - geen bedrijfsopvolging leegstand - stoppende agrariërs, wat gebeurt er met de vrijgekomen grond? - verenigingen hebben minder leden, bestaansrecht onder druk - samenwerken in functies - interessant woon-werk klimaat - leefongeving - gemeenten zonder grensconflict - verhouding werk inkomen - hoogwaardige banen - infrastructuur - overheidsparticipatie en nieuwe bestuursvormen - ruimte voor regionale initiatieven - meer scholingsaanbod, HBO, WO maar ook ambachten - digitaal ontsluiten - jongeren - Unique selling point benaderen - goed informeren - initiatieven ondersteunen [centrum jonge ondernemers] - opnieuw bereid om te praten - actiepunten uit de huidige agenda uitvoeren - meer fin. Beschikbaar stellen voor o.a. infra en ICT - evenwicht natuur activiteiten - bestuurlijke ongehoorzaamheid, niet braafste jongetje v.d. klas willen zijn - wat is er gebeurt met experiment regelbare regio? - bedrijven laten profiteren, trainee - anders denken, nieuwe denken, creatief, out of the box - wat gebeurt er na deze avond?

8 - vrienden trekken weg, studie en werk - geen hoge school - minder leerlingen - veel huizen te koop - ontwikkel nieuwe visie - faillissement bedrijven - banenmarkt zit op slot en onaantrekkelijk banenaanbod voor jongeren - slechte infrastructuur, te laat gereageerd op investeringen - negatieve vicieuze cirkel - te bureaucratische regelgeving - weinig vertrouwens - korte termijn denken van politiek en te weinig daadkracht - onvoldoende communicatie van de regio politiek - meer initiatieven [buurt jeugd] - slecht OV - investeren in glasvezel en landschap - samenvoegen van gemeentes - actiever evenementenbeleid - afstemming vraag en aanbod van werk - waardering en erkenning van vakmanschap - als 1 blok naar buiten treden - stimuleren en promoten van maak- en innovatieve industrie - meer samenwerking [bedrijven, gemeenten, instanties] - positionering/marketing van de Achterhoek - betere promotie van USP s Achterhoek - flexibilisering stageplaatsen bedrijven - stimuleren voorzieningen - meer ruimte voor ondernemers [regelgeving] - promotie van alle mooie Achterhoekse dingen, bedrijven en buurtschappen - DOEN! - jongeren initiatieven - verenigingen en stichtingen - werk creëren - breder maken van de standaard onderwijsstijl - ruimte/vrijheid - minder bureaucratie om oplossingsgericht te denken - concreter aanpakken van problemen directer

9 - minder werkgelegenheid - onrust - scholen gaan dicht - sportverenigingen lopen leeg - dorpen lopen leeg - jeugd trekt naar grote steden - voorzieningen worden minder en zijn steeds verder weg voor iedereen - goede infrastructuur - sneller van A naar B - direct een vak leren in het bedrijf - regionale bedrijven terreinen - Duitsland er bij betrekken - grensoverschrijdende banen - leegstaande panden benutten voor innoverende mensen - analyse maken per gemeente - niet te veel vergaderen maar in actie komen - initiatief van burgers laten ondersteunen door gemeente - samenwerking binnen gemeentes - budget voor burger initiatieven - voorzieningen op regionaal niveau of exploiteren - HBO opleiding in de Achterhoek

10 - minder vrijwilligers, vrijwilligers, overheid - leegstand en verpaupering - slechte mobiliteit - nieuwe kansen, ideeën, mogelijkheden, vertrouwen, saamhorigheid, noaberschap - beperkt in eigen gedachtengoed oud denken, weerstand - leefbaarheid vs. Voorzieningen - overleven - meer aandacht voor duurzaamheid, creatief, ruimte, eenvoud, slow life, streekproduct, sociale makelaar, verandering van functies - meer toerisme - woongemeenschap voor zorg - A18 doortrekken - Europees denken; think local, act global - andere vormen van vervoer - visie betaalbare werkgelegenheid - theorie en praktijk verbinden VMBO-MBO-HBO-WO - meest ondernemende regio van Nederland - grensoverschrijdend - verbindingen, fysiek, mensen, ideeën; breedband - pro actief, dynamiek, creatieve waarden, creatief zijn, samen redzaam - weinig burgerinitiatief - meer bewustwording, praktische hulp dichtbij - meer en betere promotie van bedrijven [onbekend maakt onbemind] - jonge mensen betrekken - imagoverandering, denk en handel kop boven maaiveld uitsteken - benutten van de Achterhoekse mentaliteit [arbeidsethos] - ondersteun jonge ondernemers en startende eigen bedrijven - work innovation centers, onderwijs, onderzoek, stageplaatsen = kennis bundelen - help terugkomers - Duitsland, over de grens - formele- en informele zorg bundelen, eenzaamheid tegengaan - technische samenwerkingsverbanden

11 - minder kinderen in basis onderwijs en in kleuterklassen - minder banen in onderwijs - waar werk is trekken mensen naartoe, te weinig werk voor hoger opgeleiden - onzekerheid in de woningmarkt - leegstand van bedrijventerreinen heeft te weinig aandacht, Atlas Achterhoek heeft maar 1 pagina over werkgelegenheid. - bevolkingsdaling - verdwijnen van beroepen - te veel centralisatie van overheid en semi overheid - alleen problemen worden benoemd, niet de kansen - geen aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven - acceptatie van de situatie - d r an! Stappen zetten, gewoon doen - meer slagkracht door minder regels - minder bescheidenheid - cultuur omvormen naar meer trots - meer noaberschap [bedrijven, instellingen en overheden] - meer meebewegen met krimp en economie, ook voor voornamelijk semi OV - meer samenwerken tussen gemeenten, leren van elkaars goede dingen - maak Achterhoek qua uitstraling sexy - loslaten van bestaande en beperkende regels in woningmarkt - Achterhoek opnieuw uitvinden en onderscheidend zijn - mobiliteit - werkgelegenheid creëren door hergebruik - anders denken, meedenken en creatiever worden - afhankelijkheid van overheid en subsidie beperken - hokjesgeest afschaffen - naar toekomst kijken, niet naar verleden - werk - infrastructuur zonder belemmering [fysiek en digitaal] - onderlinge samenwerking gemeenten, bedrijven en instellingen - sloop en revitaliseren overtollige gebouwen - leegstand in kernen voorkomen ten koste van alles - inspanningen van de overheid om bedrijven naar deze regio te krijgen - regels [lees bestemmingsplannen] flexibeler maken

12 - aantal leerlingen basisschool daalt - dalen toegestaan volume voor nieuwe woningen belemmert maatwerk voor mantelzorg - ook binnen verkleint bouwvolume hapert de bouw - men haakt in op koopkrachtige vraag i.p.v ware woonvraag - leegstand van gereedgekomen nieuwbouw - leegstaande winkels buiten de kern van Winterswijk - overschat de maakbaarheid niet - geen ondernemers in buitengebied meer - mogelijkheden om leegstand te voorkomen - negeer de landsgrens - achterhoek ligt niet geïsoleerd en ver weg in NL maar juist centraal in Europa - Duits op basisscholen - lofzang op Winterswijk n andere fraaie Achterhoekse landschappen - niet vertrekken - verbetering van treinverbinding naar plaatsen in Nl en Dui - waar valt te werken, studeren? - ondersteuning van burgerinitiatieven die gericht zijn op het wegvallen van collectieve voorzieningen zoals onderhoud groen, bibliotheek, voorleesvaders en moeders. - nu al nadenken over multifunctioneel gebruik van vrijkomende scholen - inrichten van kennisknooppunten, grensoverschrijdend werken - voor rijke Vutters is Winterswijk ideaal!

13 - meer belangstelling van diverse kanten over wat jongeren bezig houdt, hoe je jongeren kunt binden aan de Achterhoek. - kennis vertrekt - wereld is groter dan de Achterhoek maar moeilijk te bereiken - sluiting van scholen waardoor sociale contacten verminderen - we hadden het [praktischer verwacht en verlaten de bijeenkomst. - hadden verwacht dat het meer over jongeren zou gaan. - snelweg N8 Twente route richting Arnhem - openbaar vervoer verbeteren - voorzieningen verbeteren, m.n. Digitaal - meer werkgelegenheid m.b.v industrie t.b.v. hoog opgeleiden - samenwerken met Duitsland, kennis van elkaars taal vergroten [voortrekkersrol voor gemeente] - erkennen, samenwerken, creatieve opossingen en niet leunen op overheid - meer aandacht voor jongeren op alle gebied - in beweging komen - mensen bewust maken van wat er komt - groter is niet altijd beter, kijk ook naar kwaliteiten en voordelen van klein zijn - samenwerken met anderen op gebied van jongeren, ook bestuurlijk en met eigen identiteit - minder bescheiden - meer betrokken met elkaar, stap over je schaduw heen - minder regelgeving - DOE WAT - werk creëren bijv. Vrijwilligerswerk en ondernemerschap onder jongeren promoten

14 - verminderde vraag traditioneel muzieklesaanbod vs. Nieuwe vraag vanuit andere doelgroepen zoals ouderen - leegstand woningen en bedrijfspanden - krimp op school, kwaliteit van onderwijs staat op spel - sluiten van scholen - ouderen vereenzamen dor lang zelfstandig wonen en weinig mogelijkheid tot traditioneel bejaardentehuis - staatbeeld veranderd door nieuwe gezinssamenstelling - eenzelvigheid is van alle tijden - ouderen blijven vitaal - individualisering - netwerk verschuift van multigenerationeel naar uniek generationeel - leegloop winkels - stoppen met negatieve communicatie - goede infrastructuur - economie en werkgelegenheid als speerpunt - oude regelgeving niet als basis voor agenda 2020, bestuurlijk versnellen - actiever en concreter maken van projecten - ondernemers ruimte geven - geef vakmensen in de zorg ruimte, bijv. buurtzorg - gelijkwaardigheid van de die O s &B [ondernemers, overheid, organisaties, burgers] - kennis knooppunt ontwikkelen - scholen en bedrijven dichter bij elkaar brengen - betere samenwerking tussen gemeenten binnen de Achterhoek - ondernemende gemeente [wat lokaal, wat regionaal] - meer zeggenschap regio - meer banen voor hoger opgeleiden - gestudeerd in Tilburg, teruggekomen naar Achterhoek - actieve vrijwilliger - streekproducten kopen - samenwerking stimuleren, maatschappelijk vastgoed - gezamenlijke promotie van Achterhoek - aantrekkelijk maken voor ondernemers - techniekdagen, onderwijsplein, UT koppelen aan MKB Achterhoek - initiatief voor duurzaam bouwen, levensbestendig maken van woningen - lobby voorzieningen niveau - concreet aanpakken, snel, met jongen mensen - goede attitude - meer draagvlak bij burgers - vrijwilligers - flexibiliteit en eenheid bij overheid

15 - meer ruimte, samenwerking, grotere betrokkenheid, meer creativiteit - kleinschaligheid - minder leunen op overheid, grotere onafhankelijkheid wegens wegvallen subsidies - beroepsbevolking daalt - hulpbehoevenden nemen toe - geen HBO of WO, wegtrekkende jeugd - leegstand woningen en bedrijfspanden - minder leden bij verenigingen en minder vrijwilligers - dagelijkse voorzieningen worden minder, bakker, slager, scholen, bibliotheek etc. - infrastructuur is onvoldoende, treinverkeer kan beter [jongeren seniorenspoor] - verpaupering buitengebied, geen opvolging in agrarische bedrijven - verbetering OV en wegen, goedkopere reiskosten, voordeur van de Achterhoek wagenwijd open zetten - meer beruik maken van de club vooruit - kinderbijslag fors verhogen in de Achterhoek - faciliteren van jongerenprojecten door jongeren - snelle internetverbinding in hele Achterhoek 4G - specifieke Achterhoekse culturele evenementen goed en breed faciliteren - werkgelegenheid activiteiten organiseren die specifiek jongeren aantrekken - toerisme bevorderen m.b.v meer toestemming van overheid m.b.t. functieverandering panden - aanpassing regelgeving, snellere procedures, bestemmingsplanwijzigingen bijv. jongeren discotheek in boerderij - marketing van de Achterhoek, meer promoten als regio - maak je als burger sterk voor behoud van voorzieningen - hoogwaardige bedrijven naar Achterhoek halen - ontsluiting promoten, ook 4G en gladvezel in buitengebied - als ondernemers samenwerking zoeken - overheid moet ruimte geven aan burger initiatief - toerisme; route voor oude industrie opzetten i.s.m. Duitsland - meer durf burgers, niet te bescheiden

16 - basisscholen sluiten, minder kinderen - achteruitgang van cultuur en sport - bedrijven- mobiliteit personeel - krapte op de arbeidsmarkt, migratie - leegstand van woningen door o.a. hoge leeftijden - vergrijzing, balans werkenden AOW-ers - Technische opleiding heeft een negatief imago - culturele activiteiten zijn moeilijk in stand te houden [theater etc.] - werkgelegenheid scheppen - brede opleidingskeuze - evenementen en cultuur binnen halen - dorpen laten samenwerken om grote zaken te kunnen organiseren - bestaande bedrijven vragen wat behoefte is en proberen af te stemmen met jongeren - jongeren al vroeg kansen Achterhoek laten zien - bestaande bedrijven pamperen, ondernemersplatform creëren - samen sterk kansen in de Achterhoek - faciliteer bedrijven in buitengebied - infra netwerken Wi-Fi kabel glasvezel - voldoende middelen en tijd om doelen te realiseren en blijven monitoren - meer cooperatief samenwerken middels minder bonus cultuur - anticiperende burgers - mensen met creatieve ideeën - werkgevers die ruimte geven aan jongeren om ervaring op te doen - overheid moet out of box denken v.w.b. de mogelijkheden van bedrijven in het buitengebied - modern openbaar bestuur, betere visie ontwikkelen, snellere besluitvorming, slagvaardiger - cultuurverandering m.n. voor niet Achterhoekers - verandering van burger zelf, beter goede buur dan.

17 -terugloop ledenaantal bij verenigingen [sport en gym] - werk van politie en zorg verandert - hang ouderen - jongeren van komen juist weer terug - geen opvolging van boeren bedrijven - terugloop middenstand is heel verschillend; Winterwijk valt mee, Aalten en Neede niet - opschalingdrift overheidsbedrijven en sommige grotere bedrijven [bijv. RABEN] - er worden minder huizen gebouwd - leegstand buitengebied - betere infrastructuur - verplicht Duits - werk-werk-werk - uitdagende bèta opleidingen - trots uitdragen van de kwaliteit van bedrijven - glasvezel en 4G voor de gehele Achterhoek - wij blijven hier in de Achterhoek wonen [vrouwen van 26, 29 en 30 jaar] - bedrijf starten om toeristische sector te versterken - een faciliterende gemeente - mensen minder afhankelijk maken van de overheid - stageplaatsen creëren - zichtbaar maken van werkgelegenheid

18 - minder werk en industrie - onrust en onzekerheid - minder scholen en leerlingen - kansen voor creatieve ideeën - terugloop planontwikkeling en infrastructuur - waardevermindering onroerend goed - verloedering buitengebied - gebrek aan hoog opgeleide mensen - terugloop van voorzieningen - krimp ondermijnt gemeenschapszin - generatieteams [alle leeftijdsgroepen] mee laten denken op grote thema s - over gemeenten grenzen heenkijken - versterken van USP s, bijv. ziekenhuizen, natuur en recreatie - infrastructuur verbeteren [ook digitale snelweg] - werkgelegenheid hoog opgeleiden verbeteren. - Achterhoek aantrekkelijk maken voor bestaande en - startende ondernemingen. - faciliteren van startende ondernemingen. - alle goede initiatieven die al bestaan samenvoegen toe 1 Top initiatief [herkenbaar neerzetten] - regionaal ambassadeur - commitment - meedenken en meedoen - durf hebben - eigen kracht benutten - investeren en netwerken; Achterhoek promoten binnen die netwerken Achterhoek exclusief maken - voorbeeldfunctie politici/bestuurders - initiatieven niet frustreren maar stimuleren

19 - minder banen voor jongeren [vooral hoog opgeleiden] - leegstand in buitengebied [boerderijen, in kernen [winkels en kantoren] - stijgende zorgvraag en tegelijkertijd weinig [stage] plekken - meer burger initiatief - gezamenlijk belang voorop door disciplines/thema s te verbinden - verantwoordelijkheid van de krimpnota buitengebied Winterswijk bij burgers - samenwerken en elkaar gunnen - goede voorzieningen [openbaar vervoer] - overheid moet ondersteunen en faciliteren - consequenties en kansen duidelijk maken - financieel bijdragen, tot op zekere hoogte - creatieve innovatieve ideeën - samenwerken - flexibel zijn - voortouw nemen - verantwoordelijkheid nemen - goede voorzieningen - durf risico s aan te gaan - minder regeldruk, meer faciliteren - aantrekkelijk woon- en werk klimaat - jeugd betrekken

20 - minder leerlingen - geen ruimte voor jonge leerkrachten - in het algemeen: geen/weinig werk voor jongeren - meer woningen die te koop staan - dalende woningprijzen - geen doorstroming gevolgen voor starters op de woningbouw - verdwijnen van detailhandel, wel verschillen per kern - lijn tussen krimp en recessie is moeilijk te trekken - voor gezinnen de aantrekkelijkheid van de Achterhoek beter uitnutten - samenwerken in onderwijs LO-VO-HO - meer omdenken voor oplossingen - leegstand? Bevorder/faciliteer ondernemerschap/soepeler regels - geen nieuwbouw meer - Achterhoek beter ontsluiten - maak van jongeren een serieuze doelgroep - de kansen die in de Achterhoek liggen meer uitdragen - minder bescheiden zijn - cijfers laten zien - bedrijven meer gezamenlijk naar buiten treden - Apple -gevoel maken - het onverwacht Nederland terughalen - zelf actief naar o.a dit soort bijeenkomsten gaan om mee te kunnen denken - leg urgentie uit aan jongeren - zelf van jongeren een serieuze doelgroep maken - ik werk o.a. via verenigingsleven samen aan de toekomst - ik draag zelf mijn steentje bij aan sociale contacten in mijn doelgroep

21 - geen [jonge] vrijwilligers - mantelzorgspagaat; oppas opa s en oma s - jongeren vertrekken i.v.m studie - druk op voorzieningen en winkels, zorginstellingen, cultuur, zwembaden. - lege klassen - leegstand bij boerenbedrijven - mobiliteit, trein, bus, autoweg N=A, defecte snelweg - ouderen aantrekken, faciliteiten ophogen - jongeren aantrekken, werk - ondernemers steunen - overheid moet loper uitleggen voor initiatieven - vrijwilliger zijn, tijd nodig - lokale ondernemers steunen, kost extra geld - gunnen en service - actief dorpsbelang - maatwerk in wet- en regelgeving - eigenwijs? - zaken slim organiseren - diverse actoren koppelen - SRV

22 -leegstaande boerderijen - teruglopend leerlingen aantal - veel woningen te koop - lege winkels - weinig werk - krimp onder de aandacht brengen, mensen stellen andere prioriteiten - nieuwe kwaliteiten zoeken in agrarische sector, onderwijs, zorg - iedereen moet samenwerken waarbij de overheid faciliteert - A18 - netwerken - grensoverschrijdend denken/samenwerken - kritisch kijken naar knellende regelgeving -Borkense baan open voor vervoer = achterland mensen 9,5 miljoen - hier vanavond om mee te denken - coördinerend persoon per dorp of kern die alle praktische ideeën van inwoners coördineert en faciliteert - gemeente denkt mee en geeft vertrouwen aan inwoners

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO

SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO Vraag van de VVD-fractie Datum: 7 februari 2015 Nr.: 15.03771 Aan de voorzitter van de raad. Steller vragen: Mw. W. Luchjenbroers namens de VVD fractie Onderwerp:

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoek naar vertrouwen (1/2) Van de respondenten is een ruime meerderheid er van overtuigd dat de eigen Titel onderneming

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 21 november 2012 in de Tjattel Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen... 2 Tafels Wonen... 3 Tafels Werken... 3 Plenaire nabespreking... 5

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen. In de provinciale verkiezingsprogramma s mogen de speerpunten

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Samenvatting reactienota

Samenvatting reactienota Samenvatting reactienota 1. De provincie concentreert zich op bovenlokale schaal op de ontwikkeling van de regio. De provincie draagt dus financieel niet meer bij in lokale projecten. - het onderscheid

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 29 november 2013 Theater De Maaspoort - WELKOM Rutger Gielen Bestuurslid D66 Campagneleider GR14 Agenda 1. Kernwaarden D66 2. Kennismaking

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Gespreksavond 11 februari 2015

Gespreksavond 11 februari 2015 Gespreksavond 11 februari 2015 Gebied: Sloten, Sondel, Wijckel Aantal deelnemers: 24 Aantal werkgroepjes: 5 Visuele impressie: Korte samenvatting per thema Ontmoeten, Sport & Cultuur in 2025 Wat willen

Nadere informatie

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Jan Dirk Gardenier 17 april 2015 Lokale verschillen in leefbaarheid veel gesloten platteland Economie is afhankelijk van ruimtelijke gebiedsontwikkeling en de

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Inleiding De raad heeft de regionaal economische agenda voor West-Friesland kaderstellend vastgesteld. De regionaal economische agenda vormt

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn:

Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn: 2013 Goed u allen met zovelen te zien, ook dat is betrokkenheid. Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn: Europa en de financiën! Europees werken we samen:

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie buitengebid Winterswijk Overheidsparticipatie?

Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie buitengebid Winterswijk Overheidsparticipatie? Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie buitengebid Winterswijk Overheidsparticipatie? Wie zijn wij? Gert Jan te Gronde: wethouder buitengebied gemeente Winterswijk Arjen Vedder: Planoloog gemeente Winterswijk

Nadere informatie

Bijlage 2 Inventarisatie trends

Bijlage 2 Inventarisatie trends Bijlage 2 Inventarisatie trends In de motie van de Raad wordt gevraagd de belangrijkste trends en de impact daarvan op de Utrechtse Heuvelrug te beschrijven. Hieronder wordt dit verder uitgewerkt. Trends

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek

Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek van MIJN verleden naar mijn TOEKOMST Alarmerend signaal uit marktconsultatie MKB/REVA van

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten Floris Tyl Boswell Career Academy / Boswell Junior - Kennisvalorisatie - Missing Link - Welke vaardigheden nodig voor je eerste baan Ondernemersvereniging Puur Oost - Adriaen van Ostadelaan en Jan van

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Karakteristieke gebouwen

Karakteristieke gebouwen Karakteristieke gebouwen Pagina 1 Oud Gebouw, Nieuw Gebruik Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) Kampsweg 4, 9418 PE WIJSTER tel.: 0592 31 51 21 / E. info@bokd.nl

Nadere informatie

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam!

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! Werk voor iedereen. Met dat streven is de Partij van de Arbeid groot geworden. Omdat werk een bron van inkomen is en zelfstandigheid verschaft. Maar ook omdat

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Indeling Werkgroepen Dorpsvisie Geesteren GLD Periode Voor de periode 2014-2015 Datum 3 april 2014 Vastgesteld door Bestuur

Indeling Werkgroepen Dorpsvisie Geesteren GLD Periode Voor de periode 2014-2015 Datum 3 april 2014 Vastgesteld door Bestuur Onderwerp Indeling Werkgroepen Dorpsvisie Geesteren GLD Periode Voor de periode 2014-2015 Datum 3 april 2014 Status Vastgesteld door Bestuur 1. Achtergrond Tijdens de Ledenvergadering op 26 februari 2014

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe. Attractief winkelgebied Winkelen

Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe. Attractief winkelgebied Winkelen 2014-01-17 Doelstellingen aanvalsplan werk en economie voor het jaar 2014 Meer innovatie Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe Attractief winkelgebied Winkelen aanbieden. Gelderland

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013 Heilige huisjes in de knel Eeuwenlang waren religieuze gebouwen de spil waar het leven in stad of dorp om draaide, ankerpunten in het dagelijks leven,

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage C Selectiecriteria bij de werving van de gespreksdeelnemers... 2 Bijlage E Draaiboek focusgroepen senioren... 4

Bijlagen. Bijlage C Selectiecriteria bij de werving van de gespreksdeelnemers... 2 Bijlage E Draaiboek focusgroepen senioren... 4 Carola Simon, Lotte Vermeij en Anja Steenbekkers, Het beste van twee werelden. Plattelanders over hun leven op het platteland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2007. Bijlagen Bijlage

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Inhoud Inleiding... 2 I. Snapshot Rivierenland 2013... 2 II. Toekomstbeeld Rivierenland 2040...

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

1. Het krijgen van een actueel inzicht van de leegstand van bedrijfspanden en dit aanbod toegankelijk maken.

1. Het krijgen van een actueel inzicht van de leegstand van bedrijfspanden en dit aanbod toegankelijk maken. 1 Businesscase: Leegstandaanpak bedrijfspanden Beek SAMENVATTING Langdurig leegstaande panden (en voor deze businesscase specifiek de bedrijfs-, kantoor- en winkelpanden) zijn een gevaar voor de leefbaarheid

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016. Bijeenkomst 4 november Nijverdal

Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016. Bijeenkomst 4 november Nijverdal Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016 Bijeenkomst 4 november Nijverdal Olympisch Vuur 2028 Kernboodschap Olympisch Plan 2028: We zetten de verbindende kracht van sport en de magie van Spelen

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Opbrengst bijeenkomst demografie en leefbaarheid (20 mei 2015)

Opbrengst bijeenkomst demografie en leefbaarheid (20 mei 2015) Opbrengst bijeenkomst demografie en leefbaarheid (20 mei 2015) Deel 1, Opdracht: definitie formuleren van leefbaarheid en vitaliteit van dorpen en wijken aan de hand van de volgende stellingen: 1. Niet

Nadere informatie

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Thema/Bron/Beleid Participatie/ WMO prestatieveld 1 Leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen Prestatieveld 3 Informatie, advies,

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook.

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook. Verkenningsworkshop Atheneum 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 2 De toekomst van Houten Houten heeft

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Het Ondernemende Dorp. Twijzel

Het Ondernemende Dorp. Twijzel Het Ondernemende Dorp Twijzel Twijzel, maart 2010 Ondernemend dorp Twijzel Aanleiding De komende jaren hebben we te maken met een periode van krimp en bezuinigingen bij zowel de gemeentelijke als de rijksoverheid.

Nadere informatie