Resultaten gesprekken Samen Anders bijeenkomst 10 september 2013 in Winterswijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten gesprekken Samen Anders bijeenkomst 10 september 2013 in Winterswijk"

Transcriptie

1 Resultaten gesprekken Samen Anders bijeenkomst 10 september 2013 in Winterswijk

2 - nog niets - kleinere scholen - minder boeren - moeilijker vrijwilligers te krijgen voor vereniging - studerende jongeren die niet meer terugkomen - afnemend aantal corsoclubs - afnemende bouw - overheden bepalen i.p.v. dat de regie bij de burgers ligt - meer scoot mobiels - in buitengebied veel nieuwe natuur door burgers - innovatie: zonnepanelen - minder kleine ondernemers en meer jonge ZZP-ers - weinig HBO banen - zelf het geld ophalen en innitiatief tonen - meer grensoverschrijdende samenwerking [spoorlijn] infrastructuur - laagdrempelige overheden om innitiatieven te faciliteren en te stimuleren - denken in kansen - introduceren Duits systeem: meester gezel - proefregio pilots - 8 gemeentes samenwerken eenheid - meer HBO en WO banen - ik genereer banen in de zorg - ik ben als oudere zo actief mogelijk in de agrarische wereld en nw bestemming van natuur - netwerkbijeenkomsten organiseren voor de belanghebbenden in de jeugd- en welzijnssector - faciliterende gemeente nodig - ondernemers, organisaties, onderwijs verbinden - HBO en WO banen voor afgestudeerde jonge mensen. - kennisscheiding jong - oud - flexibele bestemmingsplannen - tools vanuit overheden om regie van de burgers te krijgen en te waarborgen

3 - leegstand van winkels, agrarische gebouwen, woningen, scholen - te laag aanbod van opgeleid personeel - vergrijzing van verenigingsleven en vrijwilligers - onderwijs beperkter c.q. op grote afstand - Achterhoekse gemeenten als 1 blok - Achterhoek vermarkten, technische industrie, ambacht en rust, gezinsleven - werken en wonen ook voor jongeren [mobiliteit en infrastructuur] - verzorgingsreservaat - project betaalbare starterswoning ontwikkelt. Wonende jongeren mits infrastructuur en werkgelegenheid. - toeristische projecten zoals Mondriaan museum - verdwijnende voorzieningen invullen met bijv. verstandelijk beperkte medewerkers - nieuwe invulling van de werkgelegenheid

4 - minder aanwas van leden voor verenigingen - minder kinderen, scholen en opvang - minder werkgelegenheid in onderwijs - minder voorzieningen als winkels en scholen [versterkt krimp] - kennis verdwijnt, studie mogelijkheden liggen buiten de regio - aansluiting onderwijs en bedrijfsleven - samenwerking over de grens met Duitsland, gemeenten en dorpen - Duitse taal - innovatieve jongeren steunen - maak industrie promoten - werkgelegenheid behouden, richten op opleidingen en goed vestigingsklimaat - promotie van toerisme en natuurschoon - verenigingen samen laten optrekken - goede voorlichting mbt werken in Duitsland - 4 huiswerk faciliteiten breedband - regelgeving vereenvoudigen vestigingsklimaat - zorgen voor een goed sociaal netwerk

5 - [jeugd] kritische ondergrens van de verenigingen in bereikt [bijv. voetbal] - leegstand woningen, winkels - gemiddeld inkomen daalt - dorpen zonder voorzieningen - minder vrijwilligers [brandweer] - wegtrekken hoog opgeleide mensen - sluiting scholen - SRV wagens in opkomst - veel ouderen - gemis generatie jaar - onderwijs ook in het Duits - besef dat we allemaal hetzelfde belang hebben - samenwerken in de zorg en andere gebieden faseren met aandacht voor kleine dingen - openbaar vervoer van belang, ook richting Duitsland; - vergrijzing als kracht - samenwerking tussen generaties - gebruik elkaars krachten - samenwerken met Duitsland - integraal denken - data combineren voor meer inzicht - grote kansen op samenwerking op het terrein van de zorg met Duitsland - kleinschalige industrie - college s en bedrijfsleven moeten met elkaar samenwerken - Achterhoek met glasvezel - krimp is een kans - inzetten op technologie - naamsbekendheid van de industrie verbeteren - kwaliteit van het landschap verbeteren heeft invloed op de rest van de samenleving

6 - afname van jeugd [bijv.] bij verenigingen - afname van banen - leerkrachten raken baan kwijt - minder leefbaarheid - leegstand [bijv. winkels] - stoppen van boerenbedrijven - samenwerking gemeenten en provincie - Achterhoekers minder bescheiden - kennisintensieve bedrijven aantrekken - internationale samenwerking - in goede infrastructuur investeren - functieverandering van panden - huurverlaging - burgers betrekken - versoepeling van wetten en regels - doorloop van procedures aanpakken - investeren in gemeenschap - regio, ook Duitsland, op de kaart zetten - samenwerken en verbinden buiten eigen expertise - zoek de voordelen op - uitdragen van kansen in de regio - lokaal blijven denken - communicatie

7 - scholen sluiten, leefbaarheid in de dorpen wordt minder - leegstaande woningen - geen bedrijfsopvolging leegstand - stoppende agrariërs, wat gebeurt er met de vrijgekomen grond? - verenigingen hebben minder leden, bestaansrecht onder druk - samenwerken in functies - interessant woon-werk klimaat - leefongeving - gemeenten zonder grensconflict - verhouding werk inkomen - hoogwaardige banen - infrastructuur - overheidsparticipatie en nieuwe bestuursvormen - ruimte voor regionale initiatieven - meer scholingsaanbod, HBO, WO maar ook ambachten - digitaal ontsluiten - jongeren - Unique selling point benaderen - goed informeren - initiatieven ondersteunen [centrum jonge ondernemers] - opnieuw bereid om te praten - actiepunten uit de huidige agenda uitvoeren - meer fin. Beschikbaar stellen voor o.a. infra en ICT - evenwicht natuur activiteiten - bestuurlijke ongehoorzaamheid, niet braafste jongetje v.d. klas willen zijn - wat is er gebeurt met experiment regelbare regio? - bedrijven laten profiteren, trainee - anders denken, nieuwe denken, creatief, out of the box - wat gebeurt er na deze avond?

8 - vrienden trekken weg, studie en werk - geen hoge school - minder leerlingen - veel huizen te koop - ontwikkel nieuwe visie - faillissement bedrijven - banenmarkt zit op slot en onaantrekkelijk banenaanbod voor jongeren - slechte infrastructuur, te laat gereageerd op investeringen - negatieve vicieuze cirkel - te bureaucratische regelgeving - weinig vertrouwens - korte termijn denken van politiek en te weinig daadkracht - onvoldoende communicatie van de regio politiek - meer initiatieven [buurt jeugd] - slecht OV - investeren in glasvezel en landschap - samenvoegen van gemeentes - actiever evenementenbeleid - afstemming vraag en aanbod van werk - waardering en erkenning van vakmanschap - als 1 blok naar buiten treden - stimuleren en promoten van maak- en innovatieve industrie - meer samenwerking [bedrijven, gemeenten, instanties] - positionering/marketing van de Achterhoek - betere promotie van USP s Achterhoek - flexibilisering stageplaatsen bedrijven - stimuleren voorzieningen - meer ruimte voor ondernemers [regelgeving] - promotie van alle mooie Achterhoekse dingen, bedrijven en buurtschappen - DOEN! - jongeren initiatieven - verenigingen en stichtingen - werk creëren - breder maken van de standaard onderwijsstijl - ruimte/vrijheid - minder bureaucratie om oplossingsgericht te denken - concreter aanpakken van problemen directer

9 - minder werkgelegenheid - onrust - scholen gaan dicht - sportverenigingen lopen leeg - dorpen lopen leeg - jeugd trekt naar grote steden - voorzieningen worden minder en zijn steeds verder weg voor iedereen - goede infrastructuur - sneller van A naar B - direct een vak leren in het bedrijf - regionale bedrijven terreinen - Duitsland er bij betrekken - grensoverschrijdende banen - leegstaande panden benutten voor innoverende mensen - analyse maken per gemeente - niet te veel vergaderen maar in actie komen - initiatief van burgers laten ondersteunen door gemeente - samenwerking binnen gemeentes - budget voor burger initiatieven - voorzieningen op regionaal niveau of exploiteren - HBO opleiding in de Achterhoek

10 - minder vrijwilligers, vrijwilligers, overheid - leegstand en verpaupering - slechte mobiliteit - nieuwe kansen, ideeën, mogelijkheden, vertrouwen, saamhorigheid, noaberschap - beperkt in eigen gedachtengoed oud denken, weerstand - leefbaarheid vs. Voorzieningen - overleven - meer aandacht voor duurzaamheid, creatief, ruimte, eenvoud, slow life, streekproduct, sociale makelaar, verandering van functies - meer toerisme - woongemeenschap voor zorg - A18 doortrekken - Europees denken; think local, act global - andere vormen van vervoer - visie betaalbare werkgelegenheid - theorie en praktijk verbinden VMBO-MBO-HBO-WO - meest ondernemende regio van Nederland - grensoverschrijdend - verbindingen, fysiek, mensen, ideeën; breedband - pro actief, dynamiek, creatieve waarden, creatief zijn, samen redzaam - weinig burgerinitiatief - meer bewustwording, praktische hulp dichtbij - meer en betere promotie van bedrijven [onbekend maakt onbemind] - jonge mensen betrekken - imagoverandering, denk en handel kop boven maaiveld uitsteken - benutten van de Achterhoekse mentaliteit [arbeidsethos] - ondersteun jonge ondernemers en startende eigen bedrijven - work innovation centers, onderwijs, onderzoek, stageplaatsen = kennis bundelen - help terugkomers - Duitsland, over de grens - formele- en informele zorg bundelen, eenzaamheid tegengaan - technische samenwerkingsverbanden

11 - minder kinderen in basis onderwijs en in kleuterklassen - minder banen in onderwijs - waar werk is trekken mensen naartoe, te weinig werk voor hoger opgeleiden - onzekerheid in de woningmarkt - leegstand van bedrijventerreinen heeft te weinig aandacht, Atlas Achterhoek heeft maar 1 pagina over werkgelegenheid. - bevolkingsdaling - verdwijnen van beroepen - te veel centralisatie van overheid en semi overheid - alleen problemen worden benoemd, niet de kansen - geen aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven - acceptatie van de situatie - d r an! Stappen zetten, gewoon doen - meer slagkracht door minder regels - minder bescheidenheid - cultuur omvormen naar meer trots - meer noaberschap [bedrijven, instellingen en overheden] - meer meebewegen met krimp en economie, ook voor voornamelijk semi OV - meer samenwerken tussen gemeenten, leren van elkaars goede dingen - maak Achterhoek qua uitstraling sexy - loslaten van bestaande en beperkende regels in woningmarkt - Achterhoek opnieuw uitvinden en onderscheidend zijn - mobiliteit - werkgelegenheid creëren door hergebruik - anders denken, meedenken en creatiever worden - afhankelijkheid van overheid en subsidie beperken - hokjesgeest afschaffen - naar toekomst kijken, niet naar verleden - werk - infrastructuur zonder belemmering [fysiek en digitaal] - onderlinge samenwerking gemeenten, bedrijven en instellingen - sloop en revitaliseren overtollige gebouwen - leegstand in kernen voorkomen ten koste van alles - inspanningen van de overheid om bedrijven naar deze regio te krijgen - regels [lees bestemmingsplannen] flexibeler maken

12 - aantal leerlingen basisschool daalt - dalen toegestaan volume voor nieuwe woningen belemmert maatwerk voor mantelzorg - ook binnen verkleint bouwvolume hapert de bouw - men haakt in op koopkrachtige vraag i.p.v ware woonvraag - leegstand van gereedgekomen nieuwbouw - leegstaande winkels buiten de kern van Winterswijk - overschat de maakbaarheid niet - geen ondernemers in buitengebied meer - mogelijkheden om leegstand te voorkomen - negeer de landsgrens - achterhoek ligt niet geïsoleerd en ver weg in NL maar juist centraal in Europa - Duits op basisscholen - lofzang op Winterswijk n andere fraaie Achterhoekse landschappen - niet vertrekken - verbetering van treinverbinding naar plaatsen in Nl en Dui - waar valt te werken, studeren? - ondersteuning van burgerinitiatieven die gericht zijn op het wegvallen van collectieve voorzieningen zoals onderhoud groen, bibliotheek, voorleesvaders en moeders. - nu al nadenken over multifunctioneel gebruik van vrijkomende scholen - inrichten van kennisknooppunten, grensoverschrijdend werken - voor rijke Vutters is Winterswijk ideaal!

13 - meer belangstelling van diverse kanten over wat jongeren bezig houdt, hoe je jongeren kunt binden aan de Achterhoek. - kennis vertrekt - wereld is groter dan de Achterhoek maar moeilijk te bereiken - sluiting van scholen waardoor sociale contacten verminderen - we hadden het [praktischer verwacht en verlaten de bijeenkomst. - hadden verwacht dat het meer over jongeren zou gaan. - snelweg N8 Twente route richting Arnhem - openbaar vervoer verbeteren - voorzieningen verbeteren, m.n. Digitaal - meer werkgelegenheid m.b.v industrie t.b.v. hoog opgeleiden - samenwerken met Duitsland, kennis van elkaars taal vergroten [voortrekkersrol voor gemeente] - erkennen, samenwerken, creatieve opossingen en niet leunen op overheid - meer aandacht voor jongeren op alle gebied - in beweging komen - mensen bewust maken van wat er komt - groter is niet altijd beter, kijk ook naar kwaliteiten en voordelen van klein zijn - samenwerken met anderen op gebied van jongeren, ook bestuurlijk en met eigen identiteit - minder bescheiden - meer betrokken met elkaar, stap over je schaduw heen - minder regelgeving - DOE WAT - werk creëren bijv. Vrijwilligerswerk en ondernemerschap onder jongeren promoten

14 - verminderde vraag traditioneel muzieklesaanbod vs. Nieuwe vraag vanuit andere doelgroepen zoals ouderen - leegstand woningen en bedrijfspanden - krimp op school, kwaliteit van onderwijs staat op spel - sluiten van scholen - ouderen vereenzamen dor lang zelfstandig wonen en weinig mogelijkheid tot traditioneel bejaardentehuis - staatbeeld veranderd door nieuwe gezinssamenstelling - eenzelvigheid is van alle tijden - ouderen blijven vitaal - individualisering - netwerk verschuift van multigenerationeel naar uniek generationeel - leegloop winkels - stoppen met negatieve communicatie - goede infrastructuur - economie en werkgelegenheid als speerpunt - oude regelgeving niet als basis voor agenda 2020, bestuurlijk versnellen - actiever en concreter maken van projecten - ondernemers ruimte geven - geef vakmensen in de zorg ruimte, bijv. buurtzorg - gelijkwaardigheid van de die O s &B [ondernemers, overheid, organisaties, burgers] - kennis knooppunt ontwikkelen - scholen en bedrijven dichter bij elkaar brengen - betere samenwerking tussen gemeenten binnen de Achterhoek - ondernemende gemeente [wat lokaal, wat regionaal] - meer zeggenschap regio - meer banen voor hoger opgeleiden - gestudeerd in Tilburg, teruggekomen naar Achterhoek - actieve vrijwilliger - streekproducten kopen - samenwerking stimuleren, maatschappelijk vastgoed - gezamenlijke promotie van Achterhoek - aantrekkelijk maken voor ondernemers - techniekdagen, onderwijsplein, UT koppelen aan MKB Achterhoek - initiatief voor duurzaam bouwen, levensbestendig maken van woningen - lobby voorzieningen niveau - concreet aanpakken, snel, met jongen mensen - goede attitude - meer draagvlak bij burgers - vrijwilligers - flexibiliteit en eenheid bij overheid

15 - meer ruimte, samenwerking, grotere betrokkenheid, meer creativiteit - kleinschaligheid - minder leunen op overheid, grotere onafhankelijkheid wegens wegvallen subsidies - beroepsbevolking daalt - hulpbehoevenden nemen toe - geen HBO of WO, wegtrekkende jeugd - leegstand woningen en bedrijfspanden - minder leden bij verenigingen en minder vrijwilligers - dagelijkse voorzieningen worden minder, bakker, slager, scholen, bibliotheek etc. - infrastructuur is onvoldoende, treinverkeer kan beter [jongeren seniorenspoor] - verpaupering buitengebied, geen opvolging in agrarische bedrijven - verbetering OV en wegen, goedkopere reiskosten, voordeur van de Achterhoek wagenwijd open zetten - meer beruik maken van de club vooruit - kinderbijslag fors verhogen in de Achterhoek - faciliteren van jongerenprojecten door jongeren - snelle internetverbinding in hele Achterhoek 4G - specifieke Achterhoekse culturele evenementen goed en breed faciliteren - werkgelegenheid activiteiten organiseren die specifiek jongeren aantrekken - toerisme bevorderen m.b.v meer toestemming van overheid m.b.t. functieverandering panden - aanpassing regelgeving, snellere procedures, bestemmingsplanwijzigingen bijv. jongeren discotheek in boerderij - marketing van de Achterhoek, meer promoten als regio - maak je als burger sterk voor behoud van voorzieningen - hoogwaardige bedrijven naar Achterhoek halen - ontsluiting promoten, ook 4G en gladvezel in buitengebied - als ondernemers samenwerking zoeken - overheid moet ruimte geven aan burger initiatief - toerisme; route voor oude industrie opzetten i.s.m. Duitsland - meer durf burgers, niet te bescheiden

16 - basisscholen sluiten, minder kinderen - achteruitgang van cultuur en sport - bedrijven- mobiliteit personeel - krapte op de arbeidsmarkt, migratie - leegstand van woningen door o.a. hoge leeftijden - vergrijzing, balans werkenden AOW-ers - Technische opleiding heeft een negatief imago - culturele activiteiten zijn moeilijk in stand te houden [theater etc.] - werkgelegenheid scheppen - brede opleidingskeuze - evenementen en cultuur binnen halen - dorpen laten samenwerken om grote zaken te kunnen organiseren - bestaande bedrijven vragen wat behoefte is en proberen af te stemmen met jongeren - jongeren al vroeg kansen Achterhoek laten zien - bestaande bedrijven pamperen, ondernemersplatform creëren - samen sterk kansen in de Achterhoek - faciliteer bedrijven in buitengebied - infra netwerken Wi-Fi kabel glasvezel - voldoende middelen en tijd om doelen te realiseren en blijven monitoren - meer cooperatief samenwerken middels minder bonus cultuur - anticiperende burgers - mensen met creatieve ideeën - werkgevers die ruimte geven aan jongeren om ervaring op te doen - overheid moet out of box denken v.w.b. de mogelijkheden van bedrijven in het buitengebied - modern openbaar bestuur, betere visie ontwikkelen, snellere besluitvorming, slagvaardiger - cultuurverandering m.n. voor niet Achterhoekers - verandering van burger zelf, beter goede buur dan.

17 -terugloop ledenaantal bij verenigingen [sport en gym] - werk van politie en zorg verandert - hang ouderen - jongeren van komen juist weer terug - geen opvolging van boeren bedrijven - terugloop middenstand is heel verschillend; Winterwijk valt mee, Aalten en Neede niet - opschalingdrift overheidsbedrijven en sommige grotere bedrijven [bijv. RABEN] - er worden minder huizen gebouwd - leegstand buitengebied - betere infrastructuur - verplicht Duits - werk-werk-werk - uitdagende bèta opleidingen - trots uitdragen van de kwaliteit van bedrijven - glasvezel en 4G voor de gehele Achterhoek - wij blijven hier in de Achterhoek wonen [vrouwen van 26, 29 en 30 jaar] - bedrijf starten om toeristische sector te versterken - een faciliterende gemeente - mensen minder afhankelijk maken van de overheid - stageplaatsen creëren - zichtbaar maken van werkgelegenheid

18 - minder werk en industrie - onrust en onzekerheid - minder scholen en leerlingen - kansen voor creatieve ideeën - terugloop planontwikkeling en infrastructuur - waardevermindering onroerend goed - verloedering buitengebied - gebrek aan hoog opgeleide mensen - terugloop van voorzieningen - krimp ondermijnt gemeenschapszin - generatieteams [alle leeftijdsgroepen] mee laten denken op grote thema s - over gemeenten grenzen heenkijken - versterken van USP s, bijv. ziekenhuizen, natuur en recreatie - infrastructuur verbeteren [ook digitale snelweg] - werkgelegenheid hoog opgeleiden verbeteren. - Achterhoek aantrekkelijk maken voor bestaande en - startende ondernemingen. - faciliteren van startende ondernemingen. - alle goede initiatieven die al bestaan samenvoegen toe 1 Top initiatief [herkenbaar neerzetten] - regionaal ambassadeur - commitment - meedenken en meedoen - durf hebben - eigen kracht benutten - investeren en netwerken; Achterhoek promoten binnen die netwerken Achterhoek exclusief maken - voorbeeldfunctie politici/bestuurders - initiatieven niet frustreren maar stimuleren

19 - minder banen voor jongeren [vooral hoog opgeleiden] - leegstand in buitengebied [boerderijen, in kernen [winkels en kantoren] - stijgende zorgvraag en tegelijkertijd weinig [stage] plekken - meer burger initiatief - gezamenlijk belang voorop door disciplines/thema s te verbinden - verantwoordelijkheid van de krimpnota buitengebied Winterswijk bij burgers - samenwerken en elkaar gunnen - goede voorzieningen [openbaar vervoer] - overheid moet ondersteunen en faciliteren - consequenties en kansen duidelijk maken - financieel bijdragen, tot op zekere hoogte - creatieve innovatieve ideeën - samenwerken - flexibel zijn - voortouw nemen - verantwoordelijkheid nemen - goede voorzieningen - durf risico s aan te gaan - minder regeldruk, meer faciliteren - aantrekkelijk woon- en werk klimaat - jeugd betrekken

20 - minder leerlingen - geen ruimte voor jonge leerkrachten - in het algemeen: geen/weinig werk voor jongeren - meer woningen die te koop staan - dalende woningprijzen - geen doorstroming gevolgen voor starters op de woningbouw - verdwijnen van detailhandel, wel verschillen per kern - lijn tussen krimp en recessie is moeilijk te trekken - voor gezinnen de aantrekkelijkheid van de Achterhoek beter uitnutten - samenwerken in onderwijs LO-VO-HO - meer omdenken voor oplossingen - leegstand? Bevorder/faciliteer ondernemerschap/soepeler regels - geen nieuwbouw meer - Achterhoek beter ontsluiten - maak van jongeren een serieuze doelgroep - de kansen die in de Achterhoek liggen meer uitdragen - minder bescheiden zijn - cijfers laten zien - bedrijven meer gezamenlijk naar buiten treden - Apple -gevoel maken - het onverwacht Nederland terughalen - zelf actief naar o.a dit soort bijeenkomsten gaan om mee te kunnen denken - leg urgentie uit aan jongeren - zelf van jongeren een serieuze doelgroep maken - ik werk o.a. via verenigingsleven samen aan de toekomst - ik draag zelf mijn steentje bij aan sociale contacten in mijn doelgroep

21 - geen [jonge] vrijwilligers - mantelzorgspagaat; oppas opa s en oma s - jongeren vertrekken i.v.m studie - druk op voorzieningen en winkels, zorginstellingen, cultuur, zwembaden. - lege klassen - leegstand bij boerenbedrijven - mobiliteit, trein, bus, autoweg N=A, defecte snelweg - ouderen aantrekken, faciliteiten ophogen - jongeren aantrekken, werk - ondernemers steunen - overheid moet loper uitleggen voor initiatieven - vrijwilliger zijn, tijd nodig - lokale ondernemers steunen, kost extra geld - gunnen en service - actief dorpsbelang - maatwerk in wet- en regelgeving - eigenwijs? - zaken slim organiseren - diverse actoren koppelen - SRV

22 -leegstaande boerderijen - teruglopend leerlingen aantal - veel woningen te koop - lege winkels - weinig werk - krimp onder de aandacht brengen, mensen stellen andere prioriteiten - nieuwe kwaliteiten zoeken in agrarische sector, onderwijs, zorg - iedereen moet samenwerken waarbij de overheid faciliteert - A18 - netwerken - grensoverschrijdend denken/samenwerken - kritisch kijken naar knellende regelgeving -Borkense baan open voor vervoer = achterland mensen 9,5 miljoen - hier vanavond om mee te denken - coördinerend persoon per dorp of kern die alle praktische ideeën van inwoners coördineert en faciliteert - gemeente denkt mee en geeft vertrouwen aan inwoners

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Vertrouwen in de kracht van de samenleving

Vertrouwen in de kracht van de samenleving CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek Vertrouwen in de kracht van de samenleving Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018, CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

VITAAL PLATTELAND. De kracht van Drenthe

VITAAL PLATTELAND. De kracht van Drenthe VITAAL PLATTELAND De kracht van Drenthe Het is van alle tijden dat de samenleving beweegt, dat de bevolkingsopbouw en de bevolkingssamenstelling veranderen. Bewoners, beleidsmakers en experts bewegen mee.

Nadere informatie

het nieuwe Positionpaper over leefbaarheid en voorzieningen in krimpgebieden

het nieuwe Positionpaper over leefbaarheid en voorzieningen in krimpgebieden het nieuwe Positionpaper over leefbaarheid en voorzieningen in krimpgebieden Tekst: Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, Werkgroep Voorzieningen en Leefbaarheid Vormgeving: Sjoerd de Vos, Biblioservice

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie

Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie Datum bijeenkomst: 29 mei 2012 Auteur: Els Holsappel Doel bijeenkomst: Onderzoeken waar de visie over moet gaan Methode: Na een inleidende presentatie

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Vooraf In de afgelopen raadsperiode heeft de Partij van de Arbeid Hardenberg zich met volle overtuiging ingezet voor de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013 OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA 2014 2018 OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland Definitief december 2013 1 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 3/4 VISIE 5/6 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Verkiezingsprogramma VVD Breda 2014-2018 2 Voor ons Breda! De VVD Breda heeft veel vertrouwen in ons Breda. Vertrouwen in de bewoners en

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces De samenwerking tussen de drie O s verbeteren en zoeken naar nieuwe instrumenten om de transitie naar een toekomstbestendige Achterhoek

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie