Resultaten gesprekken Samen Anders bijeenkomst 10 september 2013 in Winterswijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten gesprekken Samen Anders bijeenkomst 10 september 2013 in Winterswijk"

Transcriptie

1 Resultaten gesprekken Samen Anders bijeenkomst 10 september 2013 in Winterswijk

2 - nog niets - kleinere scholen - minder boeren - moeilijker vrijwilligers te krijgen voor vereniging - studerende jongeren die niet meer terugkomen - afnemend aantal corsoclubs - afnemende bouw - overheden bepalen i.p.v. dat de regie bij de burgers ligt - meer scoot mobiels - in buitengebied veel nieuwe natuur door burgers - innovatie: zonnepanelen - minder kleine ondernemers en meer jonge ZZP-ers - weinig HBO banen - zelf het geld ophalen en innitiatief tonen - meer grensoverschrijdende samenwerking [spoorlijn] infrastructuur - laagdrempelige overheden om innitiatieven te faciliteren en te stimuleren - denken in kansen - introduceren Duits systeem: meester gezel - proefregio pilots - 8 gemeentes samenwerken eenheid - meer HBO en WO banen - ik genereer banen in de zorg - ik ben als oudere zo actief mogelijk in de agrarische wereld en nw bestemming van natuur - netwerkbijeenkomsten organiseren voor de belanghebbenden in de jeugd- en welzijnssector - faciliterende gemeente nodig - ondernemers, organisaties, onderwijs verbinden - HBO en WO banen voor afgestudeerde jonge mensen. - kennisscheiding jong - oud - flexibele bestemmingsplannen - tools vanuit overheden om regie van de burgers te krijgen en te waarborgen

3 - leegstand van winkels, agrarische gebouwen, woningen, scholen - te laag aanbod van opgeleid personeel - vergrijzing van verenigingsleven en vrijwilligers - onderwijs beperkter c.q. op grote afstand - Achterhoekse gemeenten als 1 blok - Achterhoek vermarkten, technische industrie, ambacht en rust, gezinsleven - werken en wonen ook voor jongeren [mobiliteit en infrastructuur] - verzorgingsreservaat - project betaalbare starterswoning ontwikkelt. Wonende jongeren mits infrastructuur en werkgelegenheid. - toeristische projecten zoals Mondriaan museum - verdwijnende voorzieningen invullen met bijv. verstandelijk beperkte medewerkers - nieuwe invulling van de werkgelegenheid

4 - minder aanwas van leden voor verenigingen - minder kinderen, scholen en opvang - minder werkgelegenheid in onderwijs - minder voorzieningen als winkels en scholen [versterkt krimp] - kennis verdwijnt, studie mogelijkheden liggen buiten de regio - aansluiting onderwijs en bedrijfsleven - samenwerking over de grens met Duitsland, gemeenten en dorpen - Duitse taal - innovatieve jongeren steunen - maak industrie promoten - werkgelegenheid behouden, richten op opleidingen en goed vestigingsklimaat - promotie van toerisme en natuurschoon - verenigingen samen laten optrekken - goede voorlichting mbt werken in Duitsland - 4 huiswerk faciliteiten breedband - regelgeving vereenvoudigen vestigingsklimaat - zorgen voor een goed sociaal netwerk

5 - [jeugd] kritische ondergrens van de verenigingen in bereikt [bijv. voetbal] - leegstand woningen, winkels - gemiddeld inkomen daalt - dorpen zonder voorzieningen - minder vrijwilligers [brandweer] - wegtrekken hoog opgeleide mensen - sluiting scholen - SRV wagens in opkomst - veel ouderen - gemis generatie jaar - onderwijs ook in het Duits - besef dat we allemaal hetzelfde belang hebben - samenwerken in de zorg en andere gebieden faseren met aandacht voor kleine dingen - openbaar vervoer van belang, ook richting Duitsland; - vergrijzing als kracht - samenwerking tussen generaties - gebruik elkaars krachten - samenwerken met Duitsland - integraal denken - data combineren voor meer inzicht - grote kansen op samenwerking op het terrein van de zorg met Duitsland - kleinschalige industrie - college s en bedrijfsleven moeten met elkaar samenwerken - Achterhoek met glasvezel - krimp is een kans - inzetten op technologie - naamsbekendheid van de industrie verbeteren - kwaliteit van het landschap verbeteren heeft invloed op de rest van de samenleving

6 - afname van jeugd [bijv.] bij verenigingen - afname van banen - leerkrachten raken baan kwijt - minder leefbaarheid - leegstand [bijv. winkels] - stoppen van boerenbedrijven - samenwerking gemeenten en provincie - Achterhoekers minder bescheiden - kennisintensieve bedrijven aantrekken - internationale samenwerking - in goede infrastructuur investeren - functieverandering van panden - huurverlaging - burgers betrekken - versoepeling van wetten en regels - doorloop van procedures aanpakken - investeren in gemeenschap - regio, ook Duitsland, op de kaart zetten - samenwerken en verbinden buiten eigen expertise - zoek de voordelen op - uitdragen van kansen in de regio - lokaal blijven denken - communicatie

7 - scholen sluiten, leefbaarheid in de dorpen wordt minder - leegstaande woningen - geen bedrijfsopvolging leegstand - stoppende agrariërs, wat gebeurt er met de vrijgekomen grond? - verenigingen hebben minder leden, bestaansrecht onder druk - samenwerken in functies - interessant woon-werk klimaat - leefongeving - gemeenten zonder grensconflict - verhouding werk inkomen - hoogwaardige banen - infrastructuur - overheidsparticipatie en nieuwe bestuursvormen - ruimte voor regionale initiatieven - meer scholingsaanbod, HBO, WO maar ook ambachten - digitaal ontsluiten - jongeren - Unique selling point benaderen - goed informeren - initiatieven ondersteunen [centrum jonge ondernemers] - opnieuw bereid om te praten - actiepunten uit de huidige agenda uitvoeren - meer fin. Beschikbaar stellen voor o.a. infra en ICT - evenwicht natuur activiteiten - bestuurlijke ongehoorzaamheid, niet braafste jongetje v.d. klas willen zijn - wat is er gebeurt met experiment regelbare regio? - bedrijven laten profiteren, trainee - anders denken, nieuwe denken, creatief, out of the box - wat gebeurt er na deze avond?

8 - vrienden trekken weg, studie en werk - geen hoge school - minder leerlingen - veel huizen te koop - ontwikkel nieuwe visie - faillissement bedrijven - banenmarkt zit op slot en onaantrekkelijk banenaanbod voor jongeren - slechte infrastructuur, te laat gereageerd op investeringen - negatieve vicieuze cirkel - te bureaucratische regelgeving - weinig vertrouwens - korte termijn denken van politiek en te weinig daadkracht - onvoldoende communicatie van de regio politiek - meer initiatieven [buurt jeugd] - slecht OV - investeren in glasvezel en landschap - samenvoegen van gemeentes - actiever evenementenbeleid - afstemming vraag en aanbod van werk - waardering en erkenning van vakmanschap - als 1 blok naar buiten treden - stimuleren en promoten van maak- en innovatieve industrie - meer samenwerking [bedrijven, gemeenten, instanties] - positionering/marketing van de Achterhoek - betere promotie van USP s Achterhoek - flexibilisering stageplaatsen bedrijven - stimuleren voorzieningen - meer ruimte voor ondernemers [regelgeving] - promotie van alle mooie Achterhoekse dingen, bedrijven en buurtschappen - DOEN! - jongeren initiatieven - verenigingen en stichtingen - werk creëren - breder maken van de standaard onderwijsstijl - ruimte/vrijheid - minder bureaucratie om oplossingsgericht te denken - concreter aanpakken van problemen directer

9 - minder werkgelegenheid - onrust - scholen gaan dicht - sportverenigingen lopen leeg - dorpen lopen leeg - jeugd trekt naar grote steden - voorzieningen worden minder en zijn steeds verder weg voor iedereen - goede infrastructuur - sneller van A naar B - direct een vak leren in het bedrijf - regionale bedrijven terreinen - Duitsland er bij betrekken - grensoverschrijdende banen - leegstaande panden benutten voor innoverende mensen - analyse maken per gemeente - niet te veel vergaderen maar in actie komen - initiatief van burgers laten ondersteunen door gemeente - samenwerking binnen gemeentes - budget voor burger initiatieven - voorzieningen op regionaal niveau of exploiteren - HBO opleiding in de Achterhoek

10 - minder vrijwilligers, vrijwilligers, overheid - leegstand en verpaupering - slechte mobiliteit - nieuwe kansen, ideeën, mogelijkheden, vertrouwen, saamhorigheid, noaberschap - beperkt in eigen gedachtengoed oud denken, weerstand - leefbaarheid vs. Voorzieningen - overleven - meer aandacht voor duurzaamheid, creatief, ruimte, eenvoud, slow life, streekproduct, sociale makelaar, verandering van functies - meer toerisme - woongemeenschap voor zorg - A18 doortrekken - Europees denken; think local, act global - andere vormen van vervoer - visie betaalbare werkgelegenheid - theorie en praktijk verbinden VMBO-MBO-HBO-WO - meest ondernemende regio van Nederland - grensoverschrijdend - verbindingen, fysiek, mensen, ideeën; breedband - pro actief, dynamiek, creatieve waarden, creatief zijn, samen redzaam - weinig burgerinitiatief - meer bewustwording, praktische hulp dichtbij - meer en betere promotie van bedrijven [onbekend maakt onbemind] - jonge mensen betrekken - imagoverandering, denk en handel kop boven maaiveld uitsteken - benutten van de Achterhoekse mentaliteit [arbeidsethos] - ondersteun jonge ondernemers en startende eigen bedrijven - work innovation centers, onderwijs, onderzoek, stageplaatsen = kennis bundelen - help terugkomers - Duitsland, over de grens - formele- en informele zorg bundelen, eenzaamheid tegengaan - technische samenwerkingsverbanden

11 - minder kinderen in basis onderwijs en in kleuterklassen - minder banen in onderwijs - waar werk is trekken mensen naartoe, te weinig werk voor hoger opgeleiden - onzekerheid in de woningmarkt - leegstand van bedrijventerreinen heeft te weinig aandacht, Atlas Achterhoek heeft maar 1 pagina over werkgelegenheid. - bevolkingsdaling - verdwijnen van beroepen - te veel centralisatie van overheid en semi overheid - alleen problemen worden benoemd, niet de kansen - geen aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven - acceptatie van de situatie - d r an! Stappen zetten, gewoon doen - meer slagkracht door minder regels - minder bescheidenheid - cultuur omvormen naar meer trots - meer noaberschap [bedrijven, instellingen en overheden] - meer meebewegen met krimp en economie, ook voor voornamelijk semi OV - meer samenwerken tussen gemeenten, leren van elkaars goede dingen - maak Achterhoek qua uitstraling sexy - loslaten van bestaande en beperkende regels in woningmarkt - Achterhoek opnieuw uitvinden en onderscheidend zijn - mobiliteit - werkgelegenheid creëren door hergebruik - anders denken, meedenken en creatiever worden - afhankelijkheid van overheid en subsidie beperken - hokjesgeest afschaffen - naar toekomst kijken, niet naar verleden - werk - infrastructuur zonder belemmering [fysiek en digitaal] - onderlinge samenwerking gemeenten, bedrijven en instellingen - sloop en revitaliseren overtollige gebouwen - leegstand in kernen voorkomen ten koste van alles - inspanningen van de overheid om bedrijven naar deze regio te krijgen - regels [lees bestemmingsplannen] flexibeler maken

12 - aantal leerlingen basisschool daalt - dalen toegestaan volume voor nieuwe woningen belemmert maatwerk voor mantelzorg - ook binnen verkleint bouwvolume hapert de bouw - men haakt in op koopkrachtige vraag i.p.v ware woonvraag - leegstand van gereedgekomen nieuwbouw - leegstaande winkels buiten de kern van Winterswijk - overschat de maakbaarheid niet - geen ondernemers in buitengebied meer - mogelijkheden om leegstand te voorkomen - negeer de landsgrens - achterhoek ligt niet geïsoleerd en ver weg in NL maar juist centraal in Europa - Duits op basisscholen - lofzang op Winterswijk n andere fraaie Achterhoekse landschappen - niet vertrekken - verbetering van treinverbinding naar plaatsen in Nl en Dui - waar valt te werken, studeren? - ondersteuning van burgerinitiatieven die gericht zijn op het wegvallen van collectieve voorzieningen zoals onderhoud groen, bibliotheek, voorleesvaders en moeders. - nu al nadenken over multifunctioneel gebruik van vrijkomende scholen - inrichten van kennisknooppunten, grensoverschrijdend werken - voor rijke Vutters is Winterswijk ideaal!

13 - meer belangstelling van diverse kanten over wat jongeren bezig houdt, hoe je jongeren kunt binden aan de Achterhoek. - kennis vertrekt - wereld is groter dan de Achterhoek maar moeilijk te bereiken - sluiting van scholen waardoor sociale contacten verminderen - we hadden het [praktischer verwacht en verlaten de bijeenkomst. - hadden verwacht dat het meer over jongeren zou gaan. - snelweg N8 Twente route richting Arnhem - openbaar vervoer verbeteren - voorzieningen verbeteren, m.n. Digitaal - meer werkgelegenheid m.b.v industrie t.b.v. hoog opgeleiden - samenwerken met Duitsland, kennis van elkaars taal vergroten [voortrekkersrol voor gemeente] - erkennen, samenwerken, creatieve opossingen en niet leunen op overheid - meer aandacht voor jongeren op alle gebied - in beweging komen - mensen bewust maken van wat er komt - groter is niet altijd beter, kijk ook naar kwaliteiten en voordelen van klein zijn - samenwerken met anderen op gebied van jongeren, ook bestuurlijk en met eigen identiteit - minder bescheiden - meer betrokken met elkaar, stap over je schaduw heen - minder regelgeving - DOE WAT - werk creëren bijv. Vrijwilligerswerk en ondernemerschap onder jongeren promoten

14 - verminderde vraag traditioneel muzieklesaanbod vs. Nieuwe vraag vanuit andere doelgroepen zoals ouderen - leegstand woningen en bedrijfspanden - krimp op school, kwaliteit van onderwijs staat op spel - sluiten van scholen - ouderen vereenzamen dor lang zelfstandig wonen en weinig mogelijkheid tot traditioneel bejaardentehuis - staatbeeld veranderd door nieuwe gezinssamenstelling - eenzelvigheid is van alle tijden - ouderen blijven vitaal - individualisering - netwerk verschuift van multigenerationeel naar uniek generationeel - leegloop winkels - stoppen met negatieve communicatie - goede infrastructuur - economie en werkgelegenheid als speerpunt - oude regelgeving niet als basis voor agenda 2020, bestuurlijk versnellen - actiever en concreter maken van projecten - ondernemers ruimte geven - geef vakmensen in de zorg ruimte, bijv. buurtzorg - gelijkwaardigheid van de die O s &B [ondernemers, overheid, organisaties, burgers] - kennis knooppunt ontwikkelen - scholen en bedrijven dichter bij elkaar brengen - betere samenwerking tussen gemeenten binnen de Achterhoek - ondernemende gemeente [wat lokaal, wat regionaal] - meer zeggenschap regio - meer banen voor hoger opgeleiden - gestudeerd in Tilburg, teruggekomen naar Achterhoek - actieve vrijwilliger - streekproducten kopen - samenwerking stimuleren, maatschappelijk vastgoed - gezamenlijke promotie van Achterhoek - aantrekkelijk maken voor ondernemers - techniekdagen, onderwijsplein, UT koppelen aan MKB Achterhoek - initiatief voor duurzaam bouwen, levensbestendig maken van woningen - lobby voorzieningen niveau - concreet aanpakken, snel, met jongen mensen - goede attitude - meer draagvlak bij burgers - vrijwilligers - flexibiliteit en eenheid bij overheid

15 - meer ruimte, samenwerking, grotere betrokkenheid, meer creativiteit - kleinschaligheid - minder leunen op overheid, grotere onafhankelijkheid wegens wegvallen subsidies - beroepsbevolking daalt - hulpbehoevenden nemen toe - geen HBO of WO, wegtrekkende jeugd - leegstand woningen en bedrijfspanden - minder leden bij verenigingen en minder vrijwilligers - dagelijkse voorzieningen worden minder, bakker, slager, scholen, bibliotheek etc. - infrastructuur is onvoldoende, treinverkeer kan beter [jongeren seniorenspoor] - verpaupering buitengebied, geen opvolging in agrarische bedrijven - verbetering OV en wegen, goedkopere reiskosten, voordeur van de Achterhoek wagenwijd open zetten - meer beruik maken van de club vooruit - kinderbijslag fors verhogen in de Achterhoek - faciliteren van jongerenprojecten door jongeren - snelle internetverbinding in hele Achterhoek 4G - specifieke Achterhoekse culturele evenementen goed en breed faciliteren - werkgelegenheid activiteiten organiseren die specifiek jongeren aantrekken - toerisme bevorderen m.b.v meer toestemming van overheid m.b.t. functieverandering panden - aanpassing regelgeving, snellere procedures, bestemmingsplanwijzigingen bijv. jongeren discotheek in boerderij - marketing van de Achterhoek, meer promoten als regio - maak je als burger sterk voor behoud van voorzieningen - hoogwaardige bedrijven naar Achterhoek halen - ontsluiting promoten, ook 4G en gladvezel in buitengebied - als ondernemers samenwerking zoeken - overheid moet ruimte geven aan burger initiatief - toerisme; route voor oude industrie opzetten i.s.m. Duitsland - meer durf burgers, niet te bescheiden

16 - basisscholen sluiten, minder kinderen - achteruitgang van cultuur en sport - bedrijven- mobiliteit personeel - krapte op de arbeidsmarkt, migratie - leegstand van woningen door o.a. hoge leeftijden - vergrijzing, balans werkenden AOW-ers - Technische opleiding heeft een negatief imago - culturele activiteiten zijn moeilijk in stand te houden [theater etc.] - werkgelegenheid scheppen - brede opleidingskeuze - evenementen en cultuur binnen halen - dorpen laten samenwerken om grote zaken te kunnen organiseren - bestaande bedrijven vragen wat behoefte is en proberen af te stemmen met jongeren - jongeren al vroeg kansen Achterhoek laten zien - bestaande bedrijven pamperen, ondernemersplatform creëren - samen sterk kansen in de Achterhoek - faciliteer bedrijven in buitengebied - infra netwerken Wi-Fi kabel glasvezel - voldoende middelen en tijd om doelen te realiseren en blijven monitoren - meer cooperatief samenwerken middels minder bonus cultuur - anticiperende burgers - mensen met creatieve ideeën - werkgevers die ruimte geven aan jongeren om ervaring op te doen - overheid moet out of box denken v.w.b. de mogelijkheden van bedrijven in het buitengebied - modern openbaar bestuur, betere visie ontwikkelen, snellere besluitvorming, slagvaardiger - cultuurverandering m.n. voor niet Achterhoekers - verandering van burger zelf, beter goede buur dan.

17 -terugloop ledenaantal bij verenigingen [sport en gym] - werk van politie en zorg verandert - hang ouderen - jongeren van komen juist weer terug - geen opvolging van boeren bedrijven - terugloop middenstand is heel verschillend; Winterwijk valt mee, Aalten en Neede niet - opschalingdrift overheidsbedrijven en sommige grotere bedrijven [bijv. RABEN] - er worden minder huizen gebouwd - leegstand buitengebied - betere infrastructuur - verplicht Duits - werk-werk-werk - uitdagende bèta opleidingen - trots uitdragen van de kwaliteit van bedrijven - glasvezel en 4G voor de gehele Achterhoek - wij blijven hier in de Achterhoek wonen [vrouwen van 26, 29 en 30 jaar] - bedrijf starten om toeristische sector te versterken - een faciliterende gemeente - mensen minder afhankelijk maken van de overheid - stageplaatsen creëren - zichtbaar maken van werkgelegenheid

18 - minder werk en industrie - onrust en onzekerheid - minder scholen en leerlingen - kansen voor creatieve ideeën - terugloop planontwikkeling en infrastructuur - waardevermindering onroerend goed - verloedering buitengebied - gebrek aan hoog opgeleide mensen - terugloop van voorzieningen - krimp ondermijnt gemeenschapszin - generatieteams [alle leeftijdsgroepen] mee laten denken op grote thema s - over gemeenten grenzen heenkijken - versterken van USP s, bijv. ziekenhuizen, natuur en recreatie - infrastructuur verbeteren [ook digitale snelweg] - werkgelegenheid hoog opgeleiden verbeteren. - Achterhoek aantrekkelijk maken voor bestaande en - startende ondernemingen. - faciliteren van startende ondernemingen. - alle goede initiatieven die al bestaan samenvoegen toe 1 Top initiatief [herkenbaar neerzetten] - regionaal ambassadeur - commitment - meedenken en meedoen - durf hebben - eigen kracht benutten - investeren en netwerken; Achterhoek promoten binnen die netwerken Achterhoek exclusief maken - voorbeeldfunctie politici/bestuurders - initiatieven niet frustreren maar stimuleren

19 - minder banen voor jongeren [vooral hoog opgeleiden] - leegstand in buitengebied [boerderijen, in kernen [winkels en kantoren] - stijgende zorgvraag en tegelijkertijd weinig [stage] plekken - meer burger initiatief - gezamenlijk belang voorop door disciplines/thema s te verbinden - verantwoordelijkheid van de krimpnota buitengebied Winterswijk bij burgers - samenwerken en elkaar gunnen - goede voorzieningen [openbaar vervoer] - overheid moet ondersteunen en faciliteren - consequenties en kansen duidelijk maken - financieel bijdragen, tot op zekere hoogte - creatieve innovatieve ideeën - samenwerken - flexibel zijn - voortouw nemen - verantwoordelijkheid nemen - goede voorzieningen - durf risico s aan te gaan - minder regeldruk, meer faciliteren - aantrekkelijk woon- en werk klimaat - jeugd betrekken

20 - minder leerlingen - geen ruimte voor jonge leerkrachten - in het algemeen: geen/weinig werk voor jongeren - meer woningen die te koop staan - dalende woningprijzen - geen doorstroming gevolgen voor starters op de woningbouw - verdwijnen van detailhandel, wel verschillen per kern - lijn tussen krimp en recessie is moeilijk te trekken - voor gezinnen de aantrekkelijkheid van de Achterhoek beter uitnutten - samenwerken in onderwijs LO-VO-HO - meer omdenken voor oplossingen - leegstand? Bevorder/faciliteer ondernemerschap/soepeler regels - geen nieuwbouw meer - Achterhoek beter ontsluiten - maak van jongeren een serieuze doelgroep - de kansen die in de Achterhoek liggen meer uitdragen - minder bescheiden zijn - cijfers laten zien - bedrijven meer gezamenlijk naar buiten treden - Apple -gevoel maken - het onverwacht Nederland terughalen - zelf actief naar o.a dit soort bijeenkomsten gaan om mee te kunnen denken - leg urgentie uit aan jongeren - zelf van jongeren een serieuze doelgroep maken - ik werk o.a. via verenigingsleven samen aan de toekomst - ik draag zelf mijn steentje bij aan sociale contacten in mijn doelgroep

21 - geen [jonge] vrijwilligers - mantelzorgspagaat; oppas opa s en oma s - jongeren vertrekken i.v.m studie - druk op voorzieningen en winkels, zorginstellingen, cultuur, zwembaden. - lege klassen - leegstand bij boerenbedrijven - mobiliteit, trein, bus, autoweg N=A, defecte snelweg - ouderen aantrekken, faciliteiten ophogen - jongeren aantrekken, werk - ondernemers steunen - overheid moet loper uitleggen voor initiatieven - vrijwilliger zijn, tijd nodig - lokale ondernemers steunen, kost extra geld - gunnen en service - actief dorpsbelang - maatwerk in wet- en regelgeving - eigenwijs? - zaken slim organiseren - diverse actoren koppelen - SRV

22 -leegstaande boerderijen - teruglopend leerlingen aantal - veel woningen te koop - lege winkels - weinig werk - krimp onder de aandacht brengen, mensen stellen andere prioriteiten - nieuwe kwaliteiten zoeken in agrarische sector, onderwijs, zorg - iedereen moet samenwerken waarbij de overheid faciliteert - A18 - netwerken - grensoverschrijdend denken/samenwerken - kritisch kijken naar knellende regelgeving -Borkense baan open voor vervoer = achterland mensen 9,5 miljoen - hier vanavond om mee te denken - coördinerend persoon per dorp of kern die alle praktische ideeën van inwoners coördineert en faciliteert - gemeente denkt mee en geeft vertrouwen aan inwoners

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Eerste ondernemerstafel 29 september 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik ondernemersavond, uitdagingen

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Inleiding In deze voortgangsrapportage staat een actualisatie van de demografische gegevens over inwoners en huishoudens. Ook zijn een aantal algemene

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO

SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO Vraag van de VVD-fractie Datum: 7 februari 2015 Nr.: 15.03771 Aan de voorzitter van de raad. Steller vragen: Mw. W. Luchjenbroers namens de VVD fractie Onderwerp:

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van Houten Houten heeft een nieuwe

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoek naar vertrouwen (1/2) Van de respondenten is een ruime meerderheid er van overtuigd dat de eigen Titel onderneming

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 21 november 2012 in de Tjattel Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen... 2 Tafels Wonen... 3 Tafels Werken... 3 Plenaire nabespreking... 5

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Prestaties: doelstellingen Doel: onderzoek naar vraagpatronen van inwoners Keijenborg/Velswijk

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Enkele lessen van krimpprofessor Derks:

Enkele lessen van krimpprofessor Derks: 7 september 2011 Enkele lessen van krimpprofessor Derks: Zorg dat je de demografische cijfers kent Anticipeer tijdig Krimp is geen rampscenario Er moet een omslag komen van kwantiteit naar kwaliteit Prognose

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Karakteristieke gebouwen

Karakteristieke gebouwen Karakteristieke gebouwen Pagina 1 Oud Gebouw, Nieuw Gebruik Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) Kampsweg 4, 9418 PE WIJSTER tel.: 0592 31 51 21 / E. info@bokd.nl

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Bijlage 2 Inventarisatie trends

Bijlage 2 Inventarisatie trends Bijlage 2 Inventarisatie trends In de motie van de Raad wordt gevraagd de belangrijkste trends en de impact daarvan op de Utrechtse Heuvelrug te beschrijven. Hieronder wordt dit verder uitgewerkt. Trends

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

1. Raadsbesluit (16/2): PvA akkoord

1. Raadsbesluit (16/2): PvA akkoord Stappenplan Interactieve uitwerking 1. Raadsbesluit (16/2): PvA akkoord 2. Opstellen leefbaarheidsprofiel voor Berg a/d Maas en Urmond: Hoe leefbaar zijn beide kernen? Wat is per kern bepalend voor de

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ambities Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Historische kwaliteit behouden, benutten, versterken en verduurzamen voor

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Havo 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook.

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop Havo 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 www.facebook. Verkenningsworkshop Havo 4 De Heemlanden 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 2 De toekomst van Houten Houten heeft een

Nadere informatie

Samenvatting reactienota

Samenvatting reactienota Samenvatting reactienota 1. De provincie concentreert zich op bovenlokale schaal op de ontwikkeling van de regio. De provincie draagt dus financieel niet meer bij in lokale projecten. - het onderscheid

Nadere informatie

Toekomstvisie Roermond 2030: Interpretatie codering

Toekomstvisie Roermond 2030: Interpretatie codering Toekomstvisie Roermond 2030: Interpretatie codering Interpretatie codering Zorg Rol overheid (23,12%) De overheid zou nu al meer moeten bezig zijn met de veranderingen in de toekomst. Zij moeten vooruit

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor?

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor? THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Woonagenda op de Raadsavond Wonen (5 april) (25 april) Waar bouwen we: grotere kernen versus kleinere kernen; groen/groei kernen Keuze voor

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014

PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 PERSPRESENTATIE D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD VENLO 2014 29 november 2013 Theater De Maaspoort - WELKOM Rutger Gielen Bestuurslid D66 Campagneleider GR14 Agenda 1. Kernwaarden D66 2. Kennismaking

Nadere informatie