Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimte voor initiatief en ondernemerschap"

Transcriptie

1 Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk

2 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode De VVD wil werken aan een ondernemende samenleving waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor iedereen. In negen speerpunten geeft de VVD haar visie weer op de toekomst van Winterswijk. De VVD wil maximale ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing, van klein tot groot. De gemeente heeft alleen daar een rol waar dat gevraagd en gewenst wordt of waar ondersteuning noodzakelijk is. De VVD ziet Winterswijk als centrumgemeente met de blik gericht op de regio Achterhoek en onze buurtgemeenten in Duitsland. De functie van centrumgemeente wil de VVD behouden en waar mogelijk uitbouwen, maar wij zijn ons er terdege van bewust dat dit niet mogelijk is zonder verregaande samenwerking met onze buren en een goede bereikbaarheid. De veranderende bevolkingsopbouw in Nederland biedt kansen op het gebied van gezondheidszorg. Met een ziekenhuis binnen de gemeentegrenzen, plannen voor een zorgpark en moderne sportaccommodaties kan Winterswijk zich ontwikkelen tot de care valley van Gelderland. Dit biedt kansen voor ondernemerschap en draagt bij aan een bloeiende lokale economie. De VVD vindt het heel belangrijk dat alle beloften en initiatieven hand in hand gaan met gezonde gemeentefinanciën. Dit verkiezingsprogramma geeft kort en kernachtig weer waar de VVD Winterswijk zich in de periode voor wil inzetten. Pagina 2 van 6

3 1. Betaalbare en bereikbare zorg De gemeente is in toenemende mate verantwoordelijk voor de zorg die haar inwoners nodig hebben. De VVD ziet het budget dat beschikbaar komt vanuit de Rijksoverheid als uitgangspunt. Wij gaan uit van eigen kracht van het individu en zijn of haar omgeving. Waar dit onvoldoende is, moet de gemeente bijspringen. Het uitgangspunt is daarbij niet waar heb ik recht op, maar wat heb ik nodig. Mantelzorg is een onmisbare schakel in de zorgverlening. De VVD wil dat de gemeente deze vorm maximaal faciliteert waar dat benodigd is. Zorg moet zoveel mogelijk dichtbij georganiseerd worden. Het behoud van een ziekenhuis in Winterswijk is voor de VVD daarbij cruciaal. Tevens moet er ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen, zoals het te realiseren Zorgpark en de bouw van zogenoemde meer-generatie woningen. De gemeente voert hierbij een ruimhartig beleid. 2. Goede bereikbaarheid De VVD vindt een goede verkeersontsluiting van Winterswijk van groot belang. Een goede Oost West verbinding is daarbij één van de pijlers voor de toekomst, om het vrachtverkeer vanaf de A18 richting Duitsland goed te kunnen afwikkelen. De VVD blijft voorstander van een algehele opwaardering van de N18 naar een A18, van Varsseveld tot aan Enschede. Ook ons lokale wegennet wordt steeds zwaarder belast. De kwaliteit van de wegen moet van voldoende niveau zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen. Achterstallig onderhoud betekent onnodige kosten. De VVD ziet kansen om hier resultaten te boeken door middel van slim en zorgvuldig aanbesteden. De VVD is en blijft tegenstander van betaald parkeren in Winterswijk. Het realiseren van voldoende parkeergelegenheid, zowel permanent als tijdelijk, moet een gemeentelijk speerpunt zijn. Naast het wegennet is ook het openbaar vervoer van vitaal belang voor de leefbaarheid van Winterswijk en de regio Achterhoek. Betrouwbaarheid van het aanbod tegen een betaalbare prijs moet daarbij het uitgangspunt zijn. De ingezette verbeteringen op spoorgebied moeten niet stoppen in Doetinchem, maar uitgerold worden over de gehele trajecten Winterswijk Arnhem en Winterswijk Zutphen. De VVD wil daarbij dat deze laatste verbinding wordt doorgetrokken naar Apeldoorn. Voor wat betreft busvervoer moet sprake zijn van snelle directe verbindingen. De VVD wil een onderzoek laten uitvoeren naar een directe busverbinding tussen Winterswijk en Enschede, via Duitsland. Snel internet moet voor iedereen in Winterswijk beschikbaar en betaalbaar zijn. De gemeente moet daarbij private initiatieven maximaal faciliteren. Pagina 3 van 6

4 3. Onderwijs en cultuur Een breed aanbod van primair onderwijs van goede kwaliteit vindt de VVD zeer belangrijk. Door slim samenwerken kunnen we zoveel mogelijk scholen behouden voor Winterswijk, zowel in het buitengebied als in de kern. Daarbij is de kwaliteit van onderwijs, niet het leerlingenaantal, het uitgangspunt. De leefbaarheid van Winterswijk is gebaat bij een bereikbaar en divers aanbod van middelbaar onderwijs in de Oost Achterhoek. Samenwerking met het regionale bedrijfsleven kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het aanbod van onderwijs moet aansluiten op de behoeften die in het regionale bedrijfsleven bestaan. De VVD wil dat voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim maximaal worden tegengegaan, in regionaal verband. Zowel het kind, de ouders als de scholen hebben in dit kader een belangrijke verantwoordelijkheid. Door de ligging van Winterswijk aan de grens is beheersing van de Duitse taal essentieel. Naast Duitse les is de VVD groot voorstander van samenwerking met onderwijsinstellingen over de grens. Winterswijk kan niet zonder cultuur. Instellingen zoals Theater De Storm en de Bibliotheek leveren een belangrijke bijdrage aan leefbaarheid en aantrekkelijkheid, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. De VVD is trots op het niveau van onze culturele voorzieningen. Goed ondernemerschap van de instellingen is daarbij noodzakelijk om het huidige kwaliteitsniveau te kunnen handhaven. 4. Stimuleren economie en werkgelegenheid Werkgelegenheidsgroei komt vooral van het midden- en kleinbedrijf en het bestaande bedrijfsleven. Een goede relatie met deze sector is noodzakelijk, want er is sprake van groot economisch belang. De VVD wil dat het gemeentebestuur de contacten met het bedrijfsleven intensiveert. In gezamenlijkheid moet een concreet aanvalsplan worden opgesteld dat alle kansen benut tot behoud en uitbreiding van de lokale bedrijvigheid, zeker in deze lastige economische tijden. De agrarische sector is zeer belangrijk voor de instandhouding van het mooie buitengebied van Winterswijk. Daarnaast speelt ook de recreatie een belangrijk rol, zowel in het buitengebied als in de bebouwde kom. De ontwikkelingsruimte agrarische activiteiten, recreatie en alle overige sectoren, zoals de industrie, moet worden gemaximaliseerd door zo weinig mogelijk regels en een verlaging van de lastendruk. Dit kan hand in hand gaan met een lagere ambtelijke inzet. De VVD is voorstander van maximale samenwerking met onze Duitse buurgemeenten. Grensoverschrijdende arbeid biedt kansen voor werkgelegenheid en bedrijvigheid in onze grensregio. De VVD vindt dat winkeliers zelf moeten kunnen beslissen over hun openingstijden, ook op zondag. Krimp moet niet leiden tot kramp. Maximale ruimte voor privaat initiatief, zowel in de kern als in het buitengebied, is de beste manier om deze uitdaging het hoofd te bieden. Pagina 4 van 6

5 5. Gemeente waar nodig De VVD is voorstander van een zo klein mogelijke maar inhoudelijk deskundige gemeente. Digitale dienstverlening is daarbij de standaard, met oog voor groepen die nog niet volledig gebruik maken van de digitale mogelijkheden. De gemeente Winterswijk moet hierbij niet achterop raken. Intergemeentelijke samenwerking speelt een cruciale rol in dit toekomstbeeld. De VVD gaat zich maximaal inspannen om deze samenwerking te intensiveren. De VVD houdt te allen tijde ogen en oren open voor mogelijkheden om te komen tot minder regels. Welstand in Winterswijk moet niet worden afgedwongen, maar komt tot stand in onderling overleg. De VVD is voorstander van een Winterswijks college van B&W met maximaal drie wethouders. De VVD erkent en waardeert de rol van vrijwilligers binnen de Winterswijkse samenleving. Zij moeten maximale ruimte krijgen om hun goede werk te blijven voortzetten. Waar sprake is van knellende provinciale, landelijke of Europese regelgeving zal de VVD haar collega-bestuurders aanspreken en motiveren om passende oplossingen te realiseren. 6. Werk en inkomen Wat de VVD betreft moet niemand aan de kant blijven staan. De gemeente moet zich maximaal blijven inzetten voor de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werk is de beste sociale voorziening. Goede contacten met ons lokale en regionale bedrijfsleven zijn cruciaal in dit proces. Werk moet lonen. Uitkeringen vanuit de bijzondere bijstand mogen niet leiden tot weerstand om aan het werk te gaan. Ondersteuning door de gemeente is niet vrijblijvend. Naast financiële steun moet altijd ingezet worden op de betrokkenheid van andere gezinsleden en de verdere omgeving bij het oplossen van de probleemsituatie. Bij het toekennen van inkomensondersteuning is toetsing vooraf een belangrijk middel om fraude te voorkomen. Hiermee kunnen de kosten voor handhaving worden geminimaliseerd. Pagina 5 van 6

6 7. Toekomstbestendig verduurzamen woningmarkt De gemeente moet de samenwerking op het gebied van verduurzaming tussen eigenaren, bedrijfsleven en woningbouwcorporaties maximaal faciliteren en aanjagen. Hierbij is een coördinerende rol weggelegd voor het Winterswijkse Duurzame Energie Bureau (DEB) en de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM). De gemeente gaat hierbij niet op de stoel van de ondernemer zitten. Bij verduurzaming denkt de VVD naast energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking ook aan bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen. Verduurzaming draagt bij aan lokale en regionale werkgelegenheid. 8. Sport en gezondheid De gemeente Winterswijk heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in moderne sportvoorzieningen. De komende periode wil de VVD inzetten op behoud van voorzieningen waarbij de primaire, financiële, verantwoordelijkheid ligt bij de sportverenigingen. De gemeente heeft daarbij een faciliterende rol. De VVD vindt het behoud van een volwaardig binnenzwembad in Winterswijk belangrijk. Zwembad Jaspers moet daarbij wel optimaal inzetten op commerciële kansen om de exploitatie langjarig gezond te houden. Samenwerking met andere doelgroepen, zoals het te realiseren Zorgpark, vormt een belangrijke mogelijkheid in dit kader. De VVD verwacht van Jaspers echt ondernemerschap. Sport draagt bij aan een vitale samenleving. Sport is goed voor de sociale samenhang en draagt bij aan preventie van gezondheidsklachten en welvaartsziekten. 9. Gezonde gemeentefinanciën De VVD zet maximaal in op gezonde gemeentefinanciën door een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven en een verlaging van de langlopende schulden. Overschotten op de begroting moeten worden ingezet om de schulden af te lossen. De meerjarenbegroting moet te allen tijde structureel sluiten met een positief resultaat. De VVD streeft naar zo laag mogelijke lokale lasten. Om dit te realiseren moeten de gemeentelijke uitgaven kritisch worden gevolgd. Bij investeringen wordt ingezet op functionaliteit en kwaliteit, maar goed is goed genoeg. Van instellingen, waarbij de gemeente bijdraagt aan de exploitatie, verwacht de VVD maximale inzet en ondernemerschap. Taken die de gemeente uitvoert namens de Rijksoverheid moeten worden gerealiseerd binnen het beschikbare budget. Pagina 6 van 6

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 PROFIEL VAN ALGEMEEN BELANG (AB) - AB is een lokale partij, die dicht bij de burgers staat; - AB is een sociale partij, die opkomt voor de sociaal-kwetsbare

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie