SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO"

Transcriptie

1 SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO Vraag van de VVD-fractie Datum: 7 februari 2015 Nr.: Aan de voorzitter van de raad. Steller vragen: Mw. W. Luchjenbroers namens de VVD fractie Onderwerp: Ambachtseconomie Vragen: Inleiding Wat anderen wel kunnen, - en waar velen van ons niet goed in zijn, - is werken met je handen, ambachtelijk werken. De gemeente Borger-Odoorn is uitermate geschikt voor Ambachtseconomie. Eén van de sterke punten van onze gemeente is de combinatie van wonen en werken. Dit geeft zowel een impuls aan de werkgelegenheid als aan de leefbaarheid van met name het platteland. De gemeente Borger-Odoorn kenmerkt zich door vele kleine bedrijven, een groeiend aantal ZZP ers en veel ambachten en vaklui. Bezien vanuit sociaal-economisch perspectief zijn de ambachten in verschillende opzichten van belang. Ze hebben betekenis voor: de economie; innovatie; de werkgelegenheid; het opleiden van vakmensen; het voorzien van behoefte aan (lokale) dienstverlening, etc. Toelichting: Voor de gemeente Borger-Odoorn, met gemiddeld 1 miljoen overnachtingen per jaar, zou uitbouw van deze meest kleinschalige economische activiteiten, mede om het gebied aantrekkelijk te houden, welkom zijn. Ook voor het toenemend aantal ZZP-ers m.n. in de zorgsector. Eveneens aantrekkelijk van deze groep zijn de mogelijkheden om verbindingen te leggen met onderwijs (gebrek aan vaklui), sector toerisme en recreatie (als bezienswaardigheid) en de Cittaslow gedachte (versterken). Daartoe is het van belang dat er wordt ingezet op het optimaal faciliteren van bovengenoemde groeiende groep. 1

2 Binnen het midden en kleinbedrijf de focus leggen op de ambachtelijke bedrijven zodat ze slagvaardig te werk kunnen gaan en een werkelijke impuls kunnen geven aan de lokale economie. Uit onderzoek is gebleken, dat de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren voor deze groep zijn: landschap, de woonomgeving en goedkope karakteristieke panden. Zaak is zoveel mogelijk goede randvoorwaarden te scheppen. Vooral flexibele bestemmingsplannen en een goede ICT infrastructuur. De VVD fractie krijgt signalen vanuit het veld, dat er te weinig swingend wordt meegedacht over bestemmingsplannen. Een meer flexibel beleid ten aanzien van bestemmingsplannen en vrijkomend vastgoed is daarom gewenst. Vaak worden problemen in die richting door middel van een z.g. postzegelbestemmingsplan wel weer opgelost maar de kosten voor zo een dergelijk plan bedraagt al gauw 2500,-- a 3000,-- Veel geld voor een eenvoudig ambachtsman. Ook de aanleg van een goede ICT infrastructuur laat volgens deze (zorg)groep te lang op zich wachten. De fractie van de VVD heeft de volgende vragen aan het college m.b.t. ambachtseconomie Vraag 1: Werkt het college ook maximaal mee en hoe aan m.n. aanvragen in het kader van kleinschalig ondernemerschap, dat vaak wordt aangeduid als Ambachtseconomie? Wat is de visie en het beleid van het college voor de komende jaren? Welke acties neemt het college daarop? Vraag 2: De aanleg van glasvezel is niet iets wat van de ene op de andere dag uitgevoerd is. Maar hoe ver staat het met het efficiënter inzetten van de huidige ICT infrastructuur? Denk daarbij aan gebruik maken van de (snel)wegen bij reconstructies, aftakkingen en digitale knooppunten (nodes). Hoe is de oproep in WIWU van Eco Oostermoer t.a.v. glasvezelnetwerk ontvangen en wordt er door onze inwoners ook op gereageerd?. Vraag 3: Heeft het college er wel eens aan gedacht om ook met het Middelbaar en Lager onderwijsveld, contact op te nemen; denk daarbij o.a. aan opleidingen in creatieve zakelijke dienstverlening zoals reclamebureaus, (landschap)architecten en interieurontwerp, websitedesign, of gezondheidszorg o.a. zorg voor ouderen, detailhandel zoals prothesemakers, restauratiemedewerkers etc. en specifiek aandacht te vragen voor de ambachtseconomie in onze gemeente en ze te wijzen op de dan gunstige vestigingseisen? Antwoord van het College: Algemeen 2

3 Beantwoording van de vragen. Vraag 1. Voor alle lokale bedrijvigheid in onze gemeente hoofdzakelijk klein MKB - geldt dat de gemeente haar medewerking zo optimaal mogelijk verleent. De meeste startende ondernemers beginnen klein (ZZP-ers) maar vallen niet altijd onder de noemer ambachtseconomie. Veel ondernemers die starten doen dit vanuit een locatie aan huis. Kosten, ruimte een aantrekkelijke woonomgeving spelen hierbij belangrijke beweegredenen. In het algemeen genomen zijn de mogelijkheden voor de combinatie werken en wonen in Borger-Odoorn ruim te noemen. De gemeente is bereid om constructief mee te denken over eventuele benodigde wijzigingen van bestemmingsplannen. Wanneer het gaat om zogenaamde vrijkomende agrarische bebouwing (VAB s) wordt er maatwerk geleverd. Dat we als gemeente wat meer aandacht aan de dag leggen voor de ambachtseconomie komt omdat deze bedrijvigheid van oudsher veel aanwezig is en goed aansluit op de aantrekkelijke huisvestingsmogelijkheden (wonen en werken). Belangrijk is verder dat de bovengemiddelde toeristische markt voor een aantal ambachtelijke bedrijven goede afzetkansen biedt. Tot slot past ambachtelijke bedrijvigheid goed bij de uitstraling van Borger-Odoorn als Cittaslow-gemeente Wat is de visie en het beleid van het college voor de komende jaren? Welke acties neemt het college daarop? De visie van de gemeente is dat het stimuleren van ondernemerschap uiteindelijk bij moet dragen aan een sterke economie en aan de lokale leefbaarheid. Het verbinden met name voor de kleinschalige bedrijven vormt voor de gemeente hierbij een belangrijk instrument. Omdat het begrip ambachtseconomie er g breed is, is gekeken of er een nadere onderverdeling te maken was. Gekozen is voor een tweedeling in traditionele ambachten (bakkers, smeden etc.) en bedrijvigheid behorende tot de bouwnijverheid waarin steeds meer ZZP-ers werkzaam worden. Voor beide groepen geldt dus dat we inzetten op het verbinding/netwerken. In dat kader is afgelopen jaar in samenwerking met de OVBO een aantal goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd Deze bijeenkomsten hebben naast het elkaar beter leren kennen!- geleid tot een aantal concrete ideeën: 1. traditionele ambachten: opzet Gilde, ontwikkelen logo, opzet website of flyer, meedoen Open bedrijvendagen. 2. Bouwnijverheid: informatiebijeenkomst gemeente (gekoppeld aan bouwbeurs mei), lokaal initiatief energiescan met zoveel mogelijk lokale bedrijven. Het recent opgestelde actieplan (bijlage) Ambachtseconomie geeft meer informatie. Vraag 2. Lokale initiatieven op het terrein van glasvezel lopen via ECO-Oostermoer. Deze coöperatie heeft i.v.m. de benodigde schaalgrootte naast Borger-Odoorn ook de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo in haar werkgebied. Haar doelen zijn een duurzaam en leefbaar platteland voor en door de inwoners. Er wordt gewerkt zonder winstoogmerk en de opbrengsten vloeien terug naar het gebied. Er zijn twee werkmaatschappijen: ECO Oostermoer Verbindt (glasvezel) en ECO- Oostermoer (energie e.d.) De werkwijze inzake glasvezel is als volgt: 1. Ambassadeurs informeren en die enthousiasmeren inwoners en inventariseren de belangstelling in de dorpen. 3

4 2. Aanleg zodra er voldoende belangstelling is in een geconcentreerd gebied en er een aansluitingsmogelijkheid op het www is (de N33 en/of 2 e Exloërmond). 3. Aanleg van startgebied(en). 4. Vanuit het startgebied wordt het hele gebied verglaasd in circa 12 stappen, over een periode van ongeveer 3 jaar na start op basis van olievlekwerking c.q. organisch uitrollen vanuit één of twee startgebieden. In alle drie gemeenten zijn ambassadeurs actief en het aantal geïnteresseerden groeit. Er is voldoende belangstelling in het Eexterzandvoorttracé (ruim 200 potentiele aansluitingen). Recent is gestart met werving van 200 handtekeningen / gebruikersovereenkomsten. Zodra dit gerealiseerd is kan in dit startgebied de aanleg binnen 8-10 weken beginnen. In Borger-Odoorn zijn achttien ambassadeurs, waarvan één de bijeenkomsten coördineert, zorgdraagt voor de informatie, e.d. (Henk Bulder). Het aantal geïnteresseerden is nu bijna 800. Dit is nog onvoldoende om b.v. in 2 e Exloërmond te starten (de spreiding is nog te groot). De provincie Drenthe heeft door een gerenommeerd extern bureau de business case van ECO- Oostermoer laten bestuderen. Het resultaat is dat dit bureau een positief advies heeft gegeven voor het, onder condities, verstrekken van een lening voor de start in het Eexterzandvoorttracé. Rabobank Noord-Drenthe ondersteunt dit initiatief door 250 (van de 1.500) per lid te schenken tot een maximum van totaal , uiteraard pas zodra de aanleg daadwerkelijk start. Twee keer per jaar heeft de gemeente een door haar geïnitieerd regulier nutsoverleg waarbij alle nutsbedrijven en ECO-Oostermoer worden uitgenodigd. In deze vergaderingen worden toekomstige (reconstructie)werken van de gemeente aangekondigd en wordt gekeken of combinaties met nutsbedrijven kunnen worden gemaakt. Omdat ECO-Oostermoer hier nu ook bij is aangeschoven kan goed worden ingespeeld op het toekomstig onderhoudswerk. Wanneer er voldoende deelname is gegeneerd voor de aanleg van glasvezel kan er met dit werk worden meegelift. Ook bestuurlijk niveau vindt er met ECO-oostermoer regelmatig overleg plaats over de stand van zaken in Borger-Odoorn. De gemeente zorgt er voor dat men gebruik kan maken van week-inweek-uit voor de voorlichting over haar activiteiten. In verband met de afstemming binnen de provincie is het gemeentebestuur vertegenwoordigd in overleggroep hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe Vraag 3. De gunstige vestigingseisen voor startende en/of kleinschalige ondernemingen bestaan met name uit de ruime, relatief goedkope en aantrekkelijke mogelijkheden voor wonen in combinatie met werken. Niet alleen ondernemers uit de gemeente zelf maar ook vanuit de toeristische markt blijken hierin aantrekkelijke kansen te zien. De markt o.a. via makelaars doet in dit opzicht haar werk goed door de genoemde unique selling points naar voren te brengen. Als het specifiek gaat om de inzet van de gemeente bij het onderwijs is een aantal acties te noemen. Zo is het de bedoeling om het onderwijs te gaan betrekken bij de Open Bedrijvendagen Drenthe. Hierover is reeds contact geweest met het Esdal College en hopelijk wordt in het najaar van 2015 een concrete link gelegd. Verder verleent de gemeente ondersteuning aan een jonge ondernemer die bezig is met het project Start Campus Borger. In dit project wordt gezocht naar jonge ondernemers die zich willen vestigen in het pand Nuisveen, dat in bezit is van de gemeente. In het kader van dit project is samenwerking gezocht met het onderwijs (Drenthe College en Stenden Hogeschool). Tot slot is het vermeldenswaardig dat de gemeente onlangs betrokken is bij het project Reuring van het Esdal College. In dat kader heeft de gemeente een aantal ondernemers benaderd dat 4

5 bereid is gevonden om mee te denken in het ontwikkelen van het onderwijsprogramma. Het doel is om zo meer aansluiting te krijgen met de lokale arbeidsmarkt. Vooral de sterkere sectoren binnen onze gemeente (toerisme, zorg en groen) zijn vertegenwoordigd. Onze gemeente heeft hierbij vooral een faciliterende en verbindende rol. Door verbindingen te leggen kunnen zowel het onderwijs als ondernemers elkaars 'taal' leren en elkaar in de toekomst gemakkelijker vinden. 5

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie