Ontdek commerciële kracht Q1000 met de Capaciteiten. Commerciële Kit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontdek commerciële kracht Q1000 met de Capaciteiten. Commerciële Kit"

Transcriptie

1 Q1000 met de Capaciteiten Commerciële Kit / Meurs HRM online tests / Moet deze kandidaat door in de selectieprocedure? Kan deze medewerker doorgroeien of een opleiding volgen? Je besluiten kunnen Met Q1000 Capaciteiten stel je snel en gefundeerd vast of een kandidaat of medewerker voor de beoogde functie of opleiding over het juiste werk- en denkniveau beschikt. De uitslag van de test geeft direct inzicht in het gemak waarmee verstrekkende gevolgen hij zich naar verwachting nieuwe informatie kan eigen maken en toepassen. Dat maakt Q1000 Capaciteiten ideaal voor hebben voor mensen. Het (pre)selectie, mobiliteit, ontwikkeling, reïntegratie en employability. is dan ook van belang om ze te onderbouwen met Wat moet je weten over Q1000 Capaciteiten? Voor wie is Q1000 Capaciteiten interessant? een valide en betrouwbare Wetenschappelijk fundament en positieve beoordeling COTAN*: Voor (selectie)psychologen, loopbaanadviseurs, beroepskeuzeadviseurs, capaciteitentest. ontwikkeld op basis van de meest toonaangevende modellen op het gebied van intelligentie. Met een zeer positieve beoordeling door de onafhankelijke COTAN. Specifiek voor werksetting: ontwikkeld voor werkenden en werkzoekenden. Beschikbaar op hoog, midden en laag niveau. Normgroepen in lijn met de Enquête Beroepsbevolking (CBS). Altijd up-to-date: een speciaal onderzoeksteam van Meurs HRM onderzoekt voortdurend de kwaliteit en houdt de test up-to-date. Beproefd in de praktijk: wordt sinds 1988 naar volle tevredenheid door zeer diverse organisaties ingezet en is ruim keer afgenomen. Direct online uitslag: 5 tot 7 subtests (afnameduur ± min.) met na afloop direct een helder rapport beschikbaar. Dit sluit aan bij de steeds digitaler wordende dienstverlening. P&O-adviseurs, trainers, opleiders, reïntegratiedeskundigen en intercedenten die te maken hebben met de volgende vragen: Hoe kan ik het beste een eerste screening van kandidaten doen? Hoe geef ik een objectief geschiktheidsadvies? Kan deze medewerker doorgroeien naar een ander niveau of andere functie? Past het werk- en denkniveau van deze kandidaat bij de beschikbare functie(s)? Kan mijn kandidaat deze (vervolg)opleiding aan? Op welk niveau functioneert deze medewerker optimaal? Heeft deze kandidaat de juiste capaciteiten voor een bemiddelingsof scholingstraject? Is het ontwikkelplan van deze werknemer realistisch? / Cognitieve capaciteiten behoren tot de beste voorspellers voor Efficiënt testgebruik: voor toepassing op afstand is er de thuistest met checktest. Hoe zal deze kandidaat het in de praktijk gaan doen? werksucces (Schmidt & Hunter, 1998) 1 * Commissie Testaangelegenheden Nederland

2 Meurs HRM online tests / Meer weten over Q1000 Capaciteiten? Vraag een demo aan via Meurs HRM faciliteert gebruikers van Q1000 Capaciteiten op de vol Ontdek commerciële De professional kracht gefaciliteerd gende manieren: Wetenschappelijk fundament en positieve beoordeling COTAN Voor de ontwikkeling van Q1000 Capaciteiten is een aantal van de meest toonaangevende modellen op het gebied van intelligentie geïntegreerd 2. Er wordt zowel getest op onderdelen die een beroep doen op aangeboren intelligentie als op onderdelen die meer gebaseerd zijn op kennisverwerving. Hierdoor ontstaat een compleet profiel van de kandidaat. Zie voor meer informatie de bijlage Onderzoeksgegevens en verantwoording. Meurs HRM vindt het belangrijk te werken met een kwalitatief goed testinstrumentarium: tests en vragenlijsten die goed genormeerd zijn, betrouwbaar zijn en adequaat voorspellen. Daarom leggen wij Q1000 Capaciteiten voor aan de COTAN, een onafhankelijke commissie van het Nederlands Instituut voor psychologen (NIP), die de kwaliteit van psychologische tests beoordeelt. Q1000 Capaciteiten voldoet aan de eisen die de COTAN stelt. Gegarandeerde kwaliteit Meurs HRM beschikt als een van de weinige testuitgevers over de capaciteit om hoogwaardige tests en vragenlijsten te ontwikkelen en te onderhouden. Specialisten op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie, psychodiagnostiek, psychometrie en ICT werken hierin samen. Wij houden ons permanent bezig met onderzoek naar de kwaliteit van Q1000 Capaciteiten op basis van omvangrijk data-onderzoek. Ook voeren wij verbeteringen en aanpassingen door. Op deze manier wordt een permanente kwaliteit gewaarborgd. Zie de bijlage Onderzoeksgegevens en verantwoording voor meer informatie. Transparante resultaten: de uitslag kan tot op vraagniveau worden bekeken, zodat er volledige transparantie is over het tot stand komen van het resultaat. De rapportage bevat zowel scores op algemene cognitieve capaciteiten als op taal- en rekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht. De toelichting biedt jou handvatten om te bepalen of een kandidaat of werk nemer geschikt is voor een functie of opleiding. De gebruikershandleiding ondersteunt je in het dagelijks gebruik van Q1000 Capaciteiten. Hierin vind je onder andere diverse praktijkcasussen die de interpretatiemogelijkheden en valkuilen verduidelijken. De training Aan het werk met Q1000 bereidt je goed voor op de dagelijkse praktijk van verantwoord testgebruik. Q1000 instrumentarium en slim eportfolio: Om inzicht te krijgen in de competenties en motivatie van de kandidaat of werknemer kun je gebruik maken van Q1000 Persoonlijkheid en Q1000 Drijfveren. Voor vacatures op maat biedt Meurs HRM het eportfolio Oriëntatie. Onderdeel van dit eportfolio is de Meurs HRM Vacaturezoeker. 1 Schmidt, F. & Hunter, J. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: practical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin 144, Van Bebber, J., Lem, J. & Van Zoelen, L. (2010). Q1000 Capaciteiten Hoog Constructie en Verantwoording, Meurs HRM.

3 / Q1000 capaciteiten Onderzoeksgegevens en verantwoording Naar Q1000 Capaciteiten is veel onderzoek gedaan. In deze bijlage geven we een samenvatting hiervan. De resultaten hebben betrekking op vier belangrijke psychometrische kenmerken van een test: betrouwbaarheid, begripsvaliditeit, voorspellende waarde en normen. / Voor een uitgebreidere beschrijving van alle onderzoeken verwijzen wij graag naar Q1000 Capaciteiten Constructie en Verantwoording. Je kunt deze aanvragen via Betrouwbaarheid De betrouwbaarheid van een test of vragenlijst is één van de belangrijkste psychometrische kenmerken. In statistische zin betekent betrouwbaarheid dat, wanneer een meting meerdere malen gedaan wordt, er weinig verschil is tussen de gemeten waarden. Er komt steeds min of meer dezelfde uitslag uit. Betrouwbaarheid wordt door middel van een correlatiecoëfficiënt uitgedrukt; dit is een getal tussen de 0 en 1. Dit getal geeft inzicht in de mate waarin een meting onafhankelijk is van het toeval. Hoe dichter de betrouwbaarheidscoëfficiënt bij de 1 is, hoe nauwkeuriger de meting is. De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt psychodiagnostische instrumenten onder andere aan de hand van de betrouwbaarheid. De COTAN stelt dat een test of vragenlijst een betrouwbaarheidscoëfficiënt van.80 moet hebben om daar belangrijke beslissingen op te mogen baseren. De betrouwbaarheid van de eindscore van Q1000 Capaciteiten is goed te noemen. Deze is groter dan.90 voor alle normgroepen op alle niveaus. Begripsvaliditeit: betekenis van de schalen Een vragenlijst of test moet niet alleen betrouwbaar zijn, maar moet ook daadwerkelijk de begrippen meten die deze beoogt te meten. We hebben het dan over de begripsvaliditeit van een test. De begripsvaliditeit van Q1000 Capaciteiten Hoog is op verschillende wijzen onderzocht. Een belangrijke ondersteuning voor de begripsvaliditeit én de ruime inzetbaarheid van Q1000 Capaciteiten Hoog is gelegen in het feit, dat de items van de test geen bias vertonen ten opzichte van allochtone (of autochtone) kandidaten. Dit betekent dat de test geen opgaven bevat die allochtone kandidaten in een nadelige positie brengen. Ook ten opzichte van zowel sekse als leeftijd blijkt dat de opgaven van Q1000 Capaciteiten Hoog behoorlijk meetinvariant zijn. Kandidaten worden dus niet benadeeld op grond van geslacht of leeftijd bij het maken van de testopgaven. Ook bij Q1000 Capaciteiten Basis en Midden wordt de begripsvaliditeit met verschillende onderzoeken onderbouwd. Zo wordt er een grote samenhang gevonden tussen scores op de tests en de resultaten op een praktijksimulatie.

4 Predictieve validiteit: voorspellende waarde Een ander belangrijk psychometrisch kenmerk van een test of vragenlijst is de predictieve validiteit of voorspellende waarde. De predictieve validiteit van een test wordt onderzocht door testscores van kandidaten te vergelijken met later bereikt arbeidssucces, schoolsucces of In een ander onderzoek met Q1000 Capaciteiten Midden is een proef uitgevoerd waarin doktersassistenten gesimuleerde telefonische oproepen voor medische hulp ontvingen. De inschatting van het ziektebeeld van de patiënt door de assistenten werd door deskundigen beoordeeld. De kwaliteit van de inschattingen van de assistenten bleek andere criteriummaten. duidelijk samen te hangen met de testresultaten. / Voor een uitgebreidere beschrijving van alle onderzoeken verwijzen wij graag naar Q1000 Capaciteiten Constructie en Verantwoording. Je kunt deze aanvragen via Bij Q1000 Capaciteiten Hoog hebben we de predictieve validiteit in drie studies onderzocht. De eerste studie betreft een onderzoek naar de voorspellende waarde van de dimensies voor de functie van intercedent in de uitzendbranche. Het algemeen cognitief functioneren en de verbale factor blijken substantieel samen te hangen met verscheidene harde prestatie-indicatoren voor de functie van intercedent. In het tweede onderzoek zijn kandidaten die aan een praktijksimulatie deelnamen, extra beoordeeld op een aantal specifieke competenties voor redeneervermogen. De verwachte samenhang tussen de intelligentiescore en deze gedragsmatige indicaties van het cognitief functioneren wordt in dit onderzoek teruggevonden. Het derde onderzoek betreft de samenhang tussen de hoogte van de scores op de test en het bereikte salarisniveau van gemeenteambtenaren bij een middelgrote gemeente. Ook hier is er een behoorlijke samenhang tussen de testresultaten en het bereikte salarisniveau te zien. De voorspellende waarde van Q1000 Capaciteiten Midden is bij een groot energiebedrijf onderzocht. De resultaten op het ICT-vaardigheidsbewijs van medewerkers van dit bedrijf hangen substantieel samen met de scores op Q1000 Capaciteiten. Normen De normgroepen van Q1000 Capaciteiten zijn gebaseerd op steekproeven uit de gegevens die met de drie testseries verzameld zijn. De gegevens zijn afkomstig van een groot aantal klanten van Meurs HRM en van de eigen assessmentpraktijk van Meurs HRM. Bij de samenstelling van de normeringssteekproeven is rekening gehouden met de landelijke verdeling van belangrijke demografische achtergrondvariabelen, te weten geslacht, leeftijd en branche. Q1000 Capaciteiten Basis kent één normgroep: 1. LBO / VMBO-beroeps (N = 317) Q1000 Capaciteiten Midden kent vier normgroepen: 1. VMBO-theoretisch (N=439) 2. MBO niveau 1 en 2 (N=612) 3. MBO niveau 3 en 4 (N=3167) 4. HBO (N = 1074) Q1000 Capaciteiten Hoog kent drie normgroepen: 1. MBO (N=637) 2. HBO (N = 1110) 3. WO (N = 509)

5 ervaring tot stand gekomen zijn. Q1000 Capaciteiten Midden verkort kent één normgroep: 1. MBO niveau 3 en 4 (N= 428) Q1000 Capaciteiten Hoog verkort kent twee normgroepen: 1. HBO (N=871) zijn. We maken hierbij het onderscheid inductief, waarbij vanuit een voorbeeld een wetmatigheid moet worden afgeleid en deductief, waarbij men vanuit de beschikbare informatie een conclusie moet trekken. Onder crystallized verstaan we aspecten van intelligentie die door 2. WO (N=513) De inhoudsdimensie bestaat uit de gebieden verbaal, cijfermatig en figuraal. N = aantal personen in de normgroep Het Q1000 Capaciteitenmodel Het Q1000 Capaciteitenmodel kent twee dimensies: proces en inhoud. De procesdimensie is een continuüm van fluid naar crystallized. Onder fluid verstaan we aspecten van intelligentie die aangeboren In onderstaande figuur wordt aan de hand van de proces- en inhoudsdimensie een overzicht gegeven van de subtests die in de Q1000 Capaci teitentestseries zijn opgenomen. De subtest Sommen doet zowel een beroep op fluid als crystallized intelligentie en is daarom bij beide ingedeeld. Inhoud > Verbale capaciteiten Cijfermatige capaciteiten Figurale capaciteiten / Meer weten over Q1000 Capaciteiten? Vraag een demo aan via < Proces > Fluid: Inductie & deductie Crystallized Analogieën H Analogieën H verkort Analogieën M Analogieën B Diagrammen H Diagrammen H verkort Diagrammen M Diagrammen M verkort Classificeren M verkort Classificeren B Woordenschat H Woordenschat M Lezen B Cijferreeksen H Cijferreeksen H verkort Cijferreeksen M Cijferreeksen M verkort Sommen* H Sommen* H Rekenen H Rekenen B Figuurreeksen H Figuurreeksen H verkort Figuurreeksen M Figuurreeksen M verkort Figuurreeksen B Kubussen H Kubussen M H = Q1000 Capaciteiten Hoog (voor HBO/WO) M = Q1000 Capaciteiten Midden (voor VMBO/MAVO/MBO) B = Q1000 Capaciteiten Basis (voor Basisonderwijs/VMBO) * = doet zowel een beroep op fluid als crystallized intelligentie

Ontdek commerciële kracht

Ontdek commerciële kracht / Onderzoek toont aan dat mensen die werk doen dat aansluit bij hun interesse betere prestaties leveren. bovendien zal een medewerker zich gemakkelijker ontwikkelen wanneer hij zijn werkzaamheden als inspirerend

Nadere informatie

TOEPASBAARHEID VAN ENKELE PSYCHOLOGISCHE TESTS BIJ PERSONEELSBEOORDELING BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie

TOEPASBAARHEID VAN ENKELE PSYCHOLOGISCHE TESTS BIJ PERSONEELSBEOORDELING BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie LANDELIJK BUREAU TER BESTRIJDING VAN RASSENDISCRIMINATIE (LBR) Nederlands Instituut van Psychologen Intersector sectie Interculturalisatie NIP TOEPASBAARHEID VAN ENKELE PSYCHOLOGISCHE TESTS BIJ PERSONEELSBEOORDELING

Nadere informatie

Q1000 Omgaan met veranderingen. Gebruikershandleiding

Q1000 Omgaan met veranderingen. Gebruikershandleiding Q1000 Omgaan met veranderingen Gebruikershandleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Q1000 omgaan met veranderingen: gebruiksdoel... 3 1.2 In het kort... 3 1.3 Toepassingsgebieden... 5 1.4 Mogelijkheden en

Nadere informatie

Het gebruik van persoonlijkheidstesten tijdens selectie. TestGroup Consulting

Het gebruik van persoonlijkheidstesten tijdens selectie. TestGroup Consulting Het gebruik van persoonlijkheidstesten tijdens selectie TestGroup Consulting Maart 2011 Het gebruik van persoonlijkheidstests bij personeelsselectie Nu het voor HR en Recruitment afdelingen steeds belangrijker

Nadere informatie

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Wilt u ook beter omgaan met uw personeel en klanten? Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 0653123185 info@spaarnecoaching.nl Wij zijn gespecialiseerd

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie LANDELIJK BUREAU TER BESTRIJDING VAN RASSENDISCRIMINATIE (LBR) Nederlands Instituut van Psychologen Intersector sectie Interculturalisatie NIP RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE

Nadere informatie

OPQ32. Gebaseerd op EFPA REVIEW MODEL FOR THE DESCRIPTION AND EVALUATION OF. PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS 3.2b

OPQ32. Gebaseerd op EFPA REVIEW MODEL FOR THE DESCRIPTION AND EVALUATION OF. PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS 3.2b Test Review OPQ32 Gebaseerd op EFPA REVIEW MODEL FOR THE DESCRIPTION AND EVALUATION OF PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS 3.2b Samengesteld en bewerkt door Prof. dr. Dave Bartram juni 2003 2003, EFPA, vertaling

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Gespreksverslagen Werkwijzer Diagnose-instrumenten

Gespreksverslagen Werkwijzer Diagnose-instrumenten Gespreksverslagen Werkwijzer Diagnose-instrumenten Datum: Oktober 2013 Auteur: Annejet Kerckhaert 1_ ABC-methode > Verslag interview Dick van der Slot (L&D Support) > Datum: 5-8-2013 Achtergrond De ABC-methode

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Inleiding. Instrumenten - in het kort. Instrumenten - uitgebreid. Psychometrie 1. Wat is een test? 1. Validiteit en betrouwbaarheid 1

Inleiding. Instrumenten - in het kort. Instrumenten - uitgebreid. Psychometrie 1. Wat is een test? 1. Validiteit en betrouwbaarheid 1 Inleiding Psychometrie 1 Wat is een test? 1 Validiteit en betrouwbaarheid 1 Ipsatief en normatief 1 De ijsberg 2 Instrumenten - in het kort Prevue Assessment 3 MTQ48 3 ILM72 4 Overview 4 Instrumenten -

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Handleiding bij de CW-N en CW-I

Handleiding bij de CW-N en CW-I Handleiding bij de CW-N en CW-I (Carrièrewaardenvragenlijst normatief en ipsatief) Ixly 2008 Auteurs Drs. Heleanne Rusthoven Drs. Diddo van Zand Drs. Ilse Beemsterboer Ixly Alle rechten voorbehouden. Voorwoord

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

Een onderzoek naar de predictieve, incrementele en indruksvaliditeit van de webcamtest

Een onderzoek naar de predictieve, incrementele en indruksvaliditeit van de webcamtest De Webcamtest Een onderzoek naar de predictieve, incrementele en indruksvaliditeit van de webcamtest Masterthesis Augustus 2008 Door: Marit Op de Beek Studentnummer: 288172 Begeleiding: Janneke Oostrom

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Traditionele tests die nu nog in hoofdzaak gebruikt worden schieten op deze aspecten te kort. De voordelen van de Connector Ability zijn:

Traditionele tests die nu nog in hoofdzaak gebruikt worden schieten op deze aspecten te kort. De voordelen van de Connector Ability zijn: P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Connector

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Het diagnostisch platform voor loopbaanvraagstukken

Het diagnostisch platform voor loopbaanvraagstukken Het diagnostisch platform voor loopbaanvraagstukken Over Icares Professional Icares Professional is een uniek en gebruiksvriendelijk instrument voor elke organisatie die te maken heeft met loopbaanbegeleiding.

Nadere informatie

Instructiebrochure voor kandidaten. Cognitieve capaciteitentest mbo-niveau

Instructiebrochure voor kandidaten. Cognitieve capaciteitentest mbo-niveau Instructiebrochure voor kandidaten Cognitieve capaciteitentest mbo-niveau 1. Introductie 1.1 Het doel van deze brochure Deze brochure geeft u inzicht in de testprocedure die u te wachten staat. Het is

Nadere informatie

De WISC-RN als presenteerblaadje?

De WISC-RN als presenteerblaadje? De WISC-RN als presenteerblaadje? Een onderzoek naar het vaststellen van schoolproblemen bij kinderen op basis van het verschil tussen hun verbaal en performaal IQ Doctoraalscriptie Opleiding Pedagogische

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders

Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders Edwin A.J. van Hooft Marise Ph. Born Toon W. Taris Henk van der Flier Vrije Universiteit, Amsterdam, 2004.

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV

WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV WERKGEVERSBENADERINGEN VAN UWV GERICHT OP HET AANNEMEN VAN OUDEREN Kees Zandvliet Arie Gelderblom José Gravesteijn Opdrachtgever: UWV, Directie Strategie, Beleid, Kenniscentrum (SBK) Onderzoek begeleid

Nadere informatie