Schoolplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2015-2019"

Transcriptie

1 Schoolplan samen op ontdekkingsreis

2 2 Inhoudsopgave Schoolplan Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van het schoolplan Procedures opstellen en vaststellen van het schoolplan Verwijzingen 5 2 Schoolbeschrijving 2.1 gegevens school Kenmerken directie en leraren Kenmerken leerlingen Kenmerken ouders en omgeving Prognoses: interne en externe ontwikkelingen 7 3 Onderwijskundig beleid 3.1 De missie van de school missie van de school slogan en schoolprofiel Streefbeelden Missiebeleid De visies van de school Algemeen Levensbeschouwelijke identiteit Lesgeven (pedagogisch didactisch handelen) Zorg en begeleiding specifiek Onderwijskundig concept Levensbeschouwelijke identiteit Leerstofaanbod Taalleesonderwijs Rekenen en Wiskunde Sociaal-emotionele ontwikkeling Actief Burgerschap en sociale integratie ICT Techniek Leertijd Pedagogisch Klimaat Didactisch Handelen Actieve rol van de leerlingen Zorg en begeleiding Passend onderwijs (Handelings Gericht werken) Opbrengstgericht werken Opbrengsten (van het onderwijs) 25 4 Personeelsbeleid 4.1 Onze organisatorische doelen Schoolleiding Beroepshouding professionele cultuur Integraal Personeelsbeleid Professionalisering Instrumenten voor personeelsbeleid beleid stagiaires werving introductie en begeleiding taakbeleid collegiale consultatie klassenbezoek Persoonlijk ontwikkel plan (POP) het bekwaamheidsdossier functioneringsgesprekken deskundigheidsbevordering intervisie 31

3 teambuilding beoordelingsgesprekken Verzuimbeleid 32 5 Organisatie & beleid 5.1 Structuur (organogram) schoolorganisatie + 33 besturingsfilosofie 5.2 Structuur (groeperingsvorm) Schoolklimaat (incl. Sociale Veiligheid en Risico-Inventarisatie Sociale veiligheid risico inventarisatie arbobeleid De interne communicatie De communicatie met externe instanties De communicatie met ouders Buitenschoolse opvang 37 6 Financieel beleid 6.1 Lumpsum financiering ondersteuning 38 Materieel beleid 6.2 Externe geldstromen Interne geldstromen Sponsoring Begrotingen 39 7 Kwaliteitsbeleid 7.0 Kwaliteitszorg Wet-en regelgeving Analyse inspectierapport Analyse oudervragenlijst Analyse leerlingenvragenlijst Analyse lerarenvragenlijst Het evaluatieplan Kwaliteitsprofiel Onze verbeterpunten Plan van Aanpak ( ) Plan van Aanpak ( ) Plan van Aanpak ( ) Plan van Aanpak ( ) 54 8 Vaststelling Bestuur 56 Vaststelling MR 56

4 4 Voorwoord De indeling van het schoolplan is gebaseerd op de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg (zie hoofdstuk 7). Dit betekent, dat wij deze beleidsterreinen: 1. Beschrijven Wat beloven we? [zie schoolplan] 2. Periodiek (laten) beoordelen Doen wij wat we beloven? [zie hoofdstuk 7.9] 3. Borgen of verbeteren Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren? [zie hoofdstuk 7.10 t/m 7.14] De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader. Tevens beschrijven wij in deze inleiding de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk 4). De beleidsterreinen en de competenties zijn logisch gekoppeld (zie schema) en afgeleid van de zeven bekwaamheidseisen in de wet Bio. Onze beleidsterreinen (kwaliteitszorg) Onze competenties (integraal personeelsbeleid) Afgeleid van de Wet BIO Levensbeschouwelijke identiteit (3.3.) Vakinhoudelijk competent (3) Leerstofaanbod (3.4) Vakinhoudelijk competent (3) Taalleesonderwijs (3.5) Vakinhoudelijk competent (3) Rekenen en Wiskunde (3.6) Vakmatige beheersing Vakinhoudelijk competent (3) Sociaal-emotionele ontwikkeling (3.7) Vakinhoudelijk competent (3) Actief Burgerschap (3.8) Vakinhoudelijk competent (3) ICT (3.9) Vakinhoudelijk competent (3) Leertijd (3.10) Gebruik leertijd Organisatorisch competent (4) Pedagogisch klimaat (3.11) Pedagogisch handelen Pedagogisch competent (2) Interpersoonlijk competent (1) Didactisch handelen (3.12) Didactisch handelen Didactisch en vakinhoudelijk competent (3) Organisatorisch competent (4) Actieve rol leerlingen (3.13) Didactisch handelen Schoolklimaat (5.3) Interpersoonlijk competent (1) Zorg en begeleiding (3.14) Zorg voor leerlingen Vakinhoudelijk competent (3) Passend onderwijs/afstemming (3.15) Opbrengstgericht werken (3.16) Opbrengstgerichtheid

5 5 Opbrengsten (3.17) Opbrengstgerichtheid Schoolleiding (4.2) NSA Beroepshouding (4.3) Competent in samenwerken (omgeving) (6) Professionalisering (4.4) Integraal Personeelsbeleid Professionele instelling Competent in samenwerken (collegae) (5) Competent in reflectie en ontwikkeling (7) Interne communicatie (5.4) Communicatie Competent in samenwerken (collegae) (5) Externe contacten (5.5.) Communicatie Competent in samenwerken (omgeving) (6) Contacten met ouders (5.6) Communicatie Competent in samenwerken (omgeving) (6) Voor- en vroegschoolse educatie (5.7) Kwaliteitszorg (7.1) Gerichtheid op kwaliteit Competent in reflectie en ontwikkeling (7) Wet-en regelgeving (7.2) In het schoolplan zijn hoofdstukken opgenomen (zie inhoudsopgave) die nader ingaan op de doelen die we stellen ten aanzien van de genoemde beleidsterreinen. In hoofdstuk 4, Integraal Personeelsbeleid, gaan we nader in op de rol en de functie van de onderscheiden competenties. Daarbij wordt nadrukkelijk een koppeling gemaakt met de competenties van medewerkers in relatie tot het werken vanuit het gedachtegoed van Handelings Gericht Werken (HGW). Daaraan willen wij ook uitdrukkelijk het opbrengstgericht werken koppelen.

6 6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. Doelen en functie van het schoolplan Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase to plan ). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen (fase to check ) voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 7) stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In een jaarverslag blikken we steeds terug, om na te gaan of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren Procedures voor het opstellen, vaststellen en levend houden van het schoolplan Het schoolplan is door de directie opgesteld in overleg met het team en de MR. De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komende jaar samen vaststellen. We hebben de intentie het schoolplan levend te houden door de PDCA-cyclus te volgen Verwijzingen Ons schoolplan is een rompplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken: Schoolgids Ondersteuningsplan Zorgkoepel Noord Veluwe Ondersteuningsprofiel van t Kofschip Financiële documenten: - Meerjarenbegroting - MeerjarenOnderhoudsplan - Meerjareninvesteringsplan Document Actief Burgerschap en Sociale Integratie [visie, doelen en aanbod] Bijlage Kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan Jaarverslag 2014 SSBZ Daar onze school zich in haar ontwikkeling mede baseert op het gedachtegoed van Handelings Gericht Werken, verwijzen we hierbij ook naar het boek: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam door Noelle Pameijer, Tanja van Beukering & Sonja de Lange

7 7 Hoofdstuk 2 Schoolbeschrijving 2.1. Gegevens school Openbare basisschool t Kofschip Corridor BE Zeewolde Telefoon: Mail: Website: Kenmerken directie en leraren Obs t Kofschip wordt geleid door de directeur. De directeur wordt bijgestaan door twee bouwcoördinatoren (onderbouw en bovenbouw) en een IB-er. Samen vormen de directeur en de bouwcoördinatoren het MT van de school. Het aantal leerkrachten is 11 in deeltijd. De school beschikt daarnaast over een administratieve kracht (3 ochtenden per week) en een vakleerkracht gymnastiek. Verder heeft een van de leerkrachten een coachende rol richting leerlingen en collega s. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per ). Per ( ) MT OP OOP Ouder dan 60 jaar Tussen 55 en 60 jaar 1* 3** 0 Tussen 45 en 55 jaar 1* 1 1 Tussen 35 en 45 jaar 2* 3 0 Tussen 25 en 35 jaar Tussen 20 en 25 jaar Totaal *beide bouwcoördinatoren, de IB-er en de directeur** hebben ook lesgevende taken, het betreft hier dus een dubbeltelling Kenmerken leerlingen Onze school (die in schoolgroep 4 valt) wordt bezocht door ongeveer 139 kinderen (stand van zaken ). Slechts 4% van de leerlingen heeft een gewicht. Onderstaand schema geeft de aantallen leerlingen per groep en het aantal gewogen leerlingen ( ): Groep Aantal Gewicht 0,3 Gewicht 1,2 Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Totaal Verloop leerlingenaantallen in de afgelopen vijf schooljaren: het overzicht hieronder laat het verloop van het leerlingenaantal over de laatste vijf schooljaren zien:

8 8 Teldatum Aantal leerlingen De conclusie is, dat de school (al enkele jaren) te maken heeft met een terugloop van het leerlingenaantal. Het laatste jaar zien we het leerling aantal in de onderbouw weer licht toenemen. Per groep hebben we de specifieke kenmerken in beeld gebracht en consequenties getrokken uit deze kenmerken: rond werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling liggen aandachtspunten Kenmerken ouders en omgeving Onze school staat in een licht vergrijzende wijk, wat consequenties heeft voor de instroom (zie ook hoofdstuk 2.3). Het opleidingsniveau van de ouders wordt weergegeven in onderstaand schema (gerelateerd aan het gewicht). De kengetallen laten zien, dat onze school te maken heeft met een MBO-populatie. De ouderpopulatie laat geen directe gevolgen zien voor ons beleid m.b.t. actief burgerschap en sociale cohesie. HAVO, HBO of hoger MBO of MAVO < MBO of < MAVO 39 % 49 % 13% 2.5. Prognoses: interne en externe ontwikkelingen In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen INTERN KANSEN Goed opgeleid personeel; Handelingsgericht werken is ingevoerd; opbrengstgericht werken wordt uitgewerkt. Samenwerking binnen de Stichting Taal/leesspecialist EXTERN Passend Onderwijs en Handelings Gericht Werken Referentieniveaus Taal en Rekenen Impuls techniek BEDREIGINGEN Daling leerlingenaantal, waardoor ontslag van jonge medewerkers, vergroting werkdruk; Schaalgrootte Stichting SSBZ Vergrijzing in het voedingsgebied Bezuinigingen Rijks- en lokale overheden Referentieniveaus Taal en Rekenen Stichting breed zijn in schooljaar wederom de minimum-vaardigheidsscores voor taal, lezen en rekenen vastgesteld. Het is ons doel om kennis op te doen m.b.t. de referentieniveaus. Daarbij zullen we gebruik maken van de website en de SLO-materialen. We zien de referentieniveaus vooralsnog als een kans om ons onderwijs opbrengstgerichter te maken. Daarnaast hebben we de afgelopen twee jaar onder leiding van onze taal/leesspecialist, extra ingezet op opbrengst verhoging technische leesresultaten. In de komende vier jaar gaan we stichting breed, maar ook als school zelf, extra investeren d.m.v. scholing in het vak begrijpend lezen.

9 9 Hoofdstuk 3 Het onderwijskundig beleid 3.1. De missie van de school Missie van onze school Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar waar iedereen welkom is, met zijn eigen-aardigheden! Tegelijkertijd moeten kinderen, hoe eigen-aardig zij ook zijn, functioneren in groepen. De school heeft een veilig klimaat(zie SSBZ veiligheidsplan) waarin ontwikkelingsgericht leren, coöperatief leren en Handelings Gericht Werken centraal staan. Leerlingen worden in een rijke, stimulerende leeromgeving uitgedaagd om zelf of met anderen op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen, in en buiten de school. Respect, ruimte, structuur, vertrouwen en positieve benadering zijn kernwaarden van de schoolcultuur. Wij zien het als onze opdracht, leerlingen, met respect en actieve aandacht voor alle levensovertuigingen, op een inspirerende wijze voor te bereiden op een kansrijke toekomst. We willen de kinderen toerusten om mondige wereldburgers te worden. Om gelijke kansen te krijgen om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien, hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs Slogan en schoolprofiel Onze slogan is: obs t Kofschip, samen op ontdekkingsreis. Samen staat voor het openbare karakter van de school; we sluiten niemand buiten, ongeacht overtuiging, aard en andere achtergrond(en). Ontdekkingsreis staat voor de reis die elk kind maakt in de ongeveer 8 jaar bij ons aan boord. Het leerproces is een grote ontdekkingsreis waarbij elk kind steeds meer bagage meeneemt. Deze bagage bestaat uitdrukkelijk uit kennis en vaardigheden. Profiel van de leerling: Een leerling van t Kofschip is voortdurend bezig om zichzelf en de wereld te ontdekken. Hij weet daarbij welke wegen te bewandelen en welke bronnen te raadplegen om oplossingen te vinden. Hij kan die bronnen lezen/verstaan, analyseren en verwerken. Hij is gespreksvaardig, kan goed overleggen en drukt zich begrijpelijk uit in meerdere talen, mondeling en schriftelijk. Hij leert tijdens de ontdekkingsreis rekenen en vergaart kennis van de wereld: haar geschiedenis, natuur en culturen. Hij houdt daarbij steeds voor ogen dat alle kennis en vaardigheden ook dienen om diezelfde wereld met elkaar te kunnen blijven bewonen. Ook techniek en duurzaamheid komen in het onderwijsaanbod naar voren. Bovenal heeft de leerling plezier in leren en het aangaan van uitdagingen. Profiel van de leerkrachten: De leerkrachten van t Kofschip dagen hun leerlingen in een veilige omgeving uit de wereld te ontdekken. Zij kijken en luisteren goed naar kinderen, stimuleren hen, helpen hen bij het koersen naar en aandoen van andere havens. Zij geven instructie op maat, dragen kennis en cultuur over. Ook zijn ze coach en moedigen kinderen aan hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Zij geven ruimte waar dat kan en bieden structuur waar nodig. Ze laten hun leerlingen excelleren, ieder kind op zijn eigen niveau en wijze. Profiel van de resultaten: Naast de officiële toetsmomenten waarop t Kofschip de voortgang van haar leerlingen nauwkeurig monitort, zijn er momenten waarop kinderen elkaar laten zien wat ze kennen en kunnen. Dat gebeurt bij presentaties en tentoonstellingen bij thema s, muurkranten, tekeningen, verhalen, werkstukken (schriftelijk en ruimtelijk) en spreekbeurten tijdens, de talentenjacht/playbackshow, de kerstmusical en de musical van groep 8. t Kofschip streeft ernaar haar leerlingen uit te laten stromen naar de best passende vorm van voortgezet onderwijs.

10 10 Profiel van de schoolinrichting: t Kofschip oogt uitdagend, prikkelt, is duurzaam, schoon en wil een thuis zijn. Kenmerkend zijn de diverse ontdekplekken in en buiten de school, de werkhoeken waarin kinderen zelfstandig kunnen experimenteren, het documentatiecentrum en moderne ICT-apparatuur. Profiel van de partners: Om als school de wereld in te gaan en de wereld binnen de school te halen, heeft t Kofschip partners nodig. De school werkt samen met partners van dichtbij (ouders, brandweer, Comité 4 en 5 mei, politie, Sportservice Flevoland, Staatsbosbeheer, Stichting FlevoMeer bibliotheek, VMOZ Zeewolde, Zeewolde Tienerraad, Zorgboerderij MMM, diverse sportverenigingen, diverse winkeliers) en verder weg (Anne Frank Huis, De spelerij/de uitvinderij Dieren, Het Flevo- Landschap Natuurpark Lelystad, GGD Marietje Kessels Project, Kunstencentrum De Kunstlinie Almere, Nieuw Land Erfgoedcentrum Lelystad, scouting Ermelo, Paasheuvelgroep) Streefbeelden Voor de komende vier jaar zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering: 1. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaalemotionele ontwikkeling 2. Op onze school is er sprake van passend onderwijs 3. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling 4. Op onze school werken leerlingen coöperatief samen 5. Op onze school wordt vanuit handelingsgericht werken, opbrengstgericht gewerkt 6. Wij geven aandacht aan de talenten van kinderen, techniek moet uitgroeien tot een standaard in het curriculum opgenomen onderdeel Missiebeleid Beleid om de missie levend te houden: 1. Missie, slogan en profielen komen 1 x per jaar aan bod in een plenaire teamvergadering 2. Missie en visie zijn opgenomen in een flyer

11 De visies van de school Algemeen Levensbeschouwelijke identiteit Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: interactief lesgeven: de leerlingen actief betrekken bij het onderwijs onderwijs op maat geven: differentiëren gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) een kwaliteitsvolle instructie verzorgen kinderen zelfstandig (samen) laten werken Samengevat: in ons lesgeven staan de onderwijsbehoeften van elke individuele leerling centraal! Zorg en begeleiding Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van Cito-toetsen (cognitief) en Kijk (observatie- en registratiemodel in de kleuterbouw) en SCOL(sociaal en emotioneel volgsysteem vanaf groep 3). De zorg richt zich op de onderwijsbehoeften van een kind, op cognitief en sociaalemotioneel gebied. De toetsresultaten beschouwen we als indicatief. Het totaalbeeld van de leerling zoals dat in het gesprek tussen IB-er en leraar aan de orde komt- bepaalt de onderwijsbehoefte van de leerling. De laatste jaren zijn we overgegaan op handelingsgericht werken. Daar waar mogelijk proberen we vanuit het groepsoverzicht leerlingen te clusteren, en wordt er gewerkt met groepsplannen. Binnen de groepsplannen houden we oog voor het individuele kind. Wat ons betreft richt de zorg zich op meerdere typen leerlingen. In de eerste plaats focust de zorg zich op de leerlingen die in hun vaardigheidsscore(s) onvoldoende progressie laten zien. Daarnaast besteden we bij de zorg en begeleiding aandacht aan de meer begaafde leerlingen. De leerlingen worden in de leerlingbespreking besproken met de IB-er. Een HP kan zowel een cognitief (HPC) als een gedragsmatig (HPG) accent krijgen. Binnen het handelingsgericht werken gaat de voorkeur sterk uit naar het werken met groepsplannen. Daarin staat het basisaanbod met daarnaast per cluster aanpassingen daarop. Dit zijn aanpassingen in instructie, aanbod, materialen, leeromgeving, feedback enz. Daarnaast kunnen individuele handelingsplannen gemaakt en uitgevoerd worden. Bij kinderen met een OPP worden standaard individuele handelingsplannen gemaakt en uitgevoerd.

12 Specifiek Onderwijskundig concept: OntwikkelingsGericht Onderwijs Samenwerkend Leren HandelingsGericht en opbrengstgericht Werken Het onderwijskundig concept van onze school is opgebouwd rond drie uitgangspunten: OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO) Samenwerkend Leren Handelings Gericht Werken (HGW) en Opbrengst Gericht Werken(OGW). Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO): in ons onderwijs baseren we ons mede op het gedachtegoed van het OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO). Daarbij wordt vooral gewerkt vanuit de gedachte dat onderwijs betekenisvol moet zijn voor kinderen. In een rijke en uitdagende leeromgeving kunnen kinderen in spelactiviteiten (jonge kinderen) of onderzoeksactiviteiten (oudere kinderen) zich ontwikkelen. Er is aandacht voor de brede persoonsontwikkeling en voor de ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden. De leerkrachten hebben hierbij een belangrijke rol. Zij dragen er zorg voor dat kinderen zich veilig voelen. Zij kijken en luisteren goed naar kinderen, stimuleren hen, creëren een zone van naaste ontwikkeling. Zij geven instructie op maat. Zij zijn coach, ondersteunen kinderen om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Kinderen leren reflecteren op hun eigen ontwikkeling, op hun prestaties en op hun gedrag. Producten, presentaties en reflectiegesprekken zijn hierbij hulpmiddel. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar het document Samen op ontdekkingsreis, doorgaande leerlijnen in obs t Kofschip. Samenwerkend Leren: In alle groepen wordt gewerkt met samenwerkend leren. De kenmerken van samenwerkend leren zijn: positieve wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, directe interactie, samenwerkingsvaardigheden en evaluatie van het groepsproces. De samenwerkingsvaardigheden, werkvormen en rollen zijn per jaargroep verdeeld, zodat de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan met alle vormen in aanraking komen. In de groepen 1, 2 en 3 worden samenwerkend leren en ontwikkelingsgericht onderwijs vertaald in thematisch onderwijs. De kinderen worden actief betrokken bij de inrichting van het thema. Vanaf groep 4 wordt er thematisch gewerkt vanuit de wereldoriëntatie vakken. Dit betekent dat er steeds één vakgebied centraal staat, waaraan zo veel mogelijk andere vakken gekoppeld worden: creatieve vakken, taallessen, begrijpend lezen, etc. Daarnaast wordt er (minimaal) 2 keer per jaar gewerkt met een verhalend ontwerp. Tijdens het verhalend ontwerp gaan de leerlingen aan de hand van een verhaal zelf op onderzoek uit. De leerkracht fungeert hierbij meer als coach. Door het gebruik van episodes en sleutelvragen kan de leerkracht het verhaal een nieuwe impuls geven of de kinderen op het goede spoor terug brengen. De leerkracht maakt vooraf een draaiboek met daarin o.a. de doelen die aan bod komen. Handelings Gericht Werken: In het kader van de (landelijke) ontwikkelingen rond Passend Onderwijs baseren we ons in ons onderwijskundig concept ook op het gedachtegoed van Handelings Gericht Werken. De zeven uitgangspunten daarvan zijn: - De onderwijsbehoeften van alle leerlingen staan centraal. Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te behalen en hoe kan de leerkracht het kind daar zo goed mogelijk bij ondersteunen? - Afstemming en wisselwerking: het gaat om het kind in wisselwerking met zijn / haar omgeving. Het gaat om dit kind in deze groep, bij deze leerkracht(en), op deze school en van deze ouders. Hoe goed is deze omgeving afgestemd op wat dit kind nodig heeft?

13 13 - Het is de leerkracht die er toe doet. De leerkracht levert en cruciale bijdrage aan de gehele ontwikkeling van het kind; - We gaan uit van het positieve, in het kind, de groep, de leerkracht, de school en de ouders. Naast oog voor problematische aspecten zijn deze positieve aspecten nodig om de situatie te begrijpen, ambitieuze doelen te stellen en om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te voeren; - Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit houdt o.a. in dat er constructieve communicatie nodig is; - Doelgericht werken: we formuleren korte- en langetermijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen, en evalueren deze in een cyclus van planmatig handelen; - De werkwijze rond HGW is systematisch, in stappen en transparant: het is voor alle betrokkenen duidelijk hoe we werken en waarom. Opbrengst Gericht Werken: Omdat we ook streven naar een realistische maar hoge opbrengst wordt hier systematisch aandacht aan besteed. Leerkrachten presenteren hun verbeterplannen en na iedere CITO-toetsenronde presenteren ze resultaten en hoe deze tot stand zijn gekomen. Dit mede om met en van elkaar te leren. In het verslag van het laatste inspectiebezoek (november 2014) wordt gesproken over het risico van teveel E-scores. Aandacht voor analyseren en evalueren van proces en product zal dan ook in de komende vier jaar uitdrukkelijk aandacht krijgen. We maken plannen van aanpak op school- en op groepsniveau. Onze onderwijskundige speerpunten Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. Ten aanzien van ons onderwijs (effectief onderwijs) zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaal/emotionele en van de kinderen. Van belang zijn de volgende aspecten: 1. De leertijd wordt effectief besteed 2. Het leren van de leerlingen staat centraal 3. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken 4. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht 5. Er wordt gewerkt met het BHV-model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof) 6. De leraren passen hun onderwijs aan gelet op de kwaliteiten van een kind, een groepje of de groep als geheel 7. De leraren werken opbrengstgericht (vanuit heldere doelstellingen) 8. Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen 9. De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling verloopt geordend 10. Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend 11. De leraren zetten waar mogelijk aan tot het werken met (behulp van) ICT-middelen 12. De zorg en begeleiding is een onderdeel van het handelen van de leraren 3.3 Levensbeschouwelijke identiteit Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele

14 14 ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing. Onze ambities zijn: 1. We besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal) 2. We besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen 3. We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf, de ander en de omgeving). 4. We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie 5. We laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving 6. Vanaf groep 6 werken we uit en met het blad Sam-Sam 7. Op school besteden we structureel aandacht aan religieuze feesten Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de Quick Scan (WMK). We beschikken over een meerjarenplanning: wat wordt wanneer gescoord? 3.4 Leerstofaanbod Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden integraal gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van het leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld 1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen 2. We gebruiken voor Taal, Lezen en Rekenen methodegebonden toetsen 3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn 4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen 5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling 6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap 7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT 8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs 9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 10. Techniek heeft uitdrukkelijk een plaats binnen de talentontwikkeling. Voor de leerlijnen en het leerstofaanbod in de kleuterbouw verwijzen we naar de leerlijnen beginnende geletterdheid en wiskundige oriëntatie en de ontwikkelingslijnen van Kijk. Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de Quick Scan (WMK). We beschikken over een meerjarenplanning: wat wordt wanneer gescoord? Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) Er is nog geen beleidsstuk techniek De methode voor Begrijpend lezen dient vervangen te worden. Schema Vakken Methodes Toetsinstrumenten Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen Nederlandse Taal Taal Actief, versie 3 CITO - Taal voor kleuters Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8) CITO entreetoets, CITO eindtoets Technisch Lezen De Leeslijn CITO DMT

15 15 Begrijpend Lezen Goed Gelezen, aangevuld met andere bronnen Methodegebonden toetsen van De Leeslijn groep 3 AVI Protocol Leesproblemen Dyslexie CITO - TBL Spelling Taal Actief, versie 3 CITO SVS Schrijven Schrijven in de Basisschool, versie 3 Methodegebonden toetsen van Schrijven in de Basisschool Gaatt vervangen worden in 2016 Engels Take it easy Methodegebonden toetsen vanaf groep 6 In augustus 2012 Rekenen Reken Zeker Met Sprongen Vooruit (groep 1 t/m 4) CITO Rekenen & Wiskunde 2011 Augustus 2012 Oriëntatie op jezelf en de wereld Kunstzinnige oriëntatie Bewegingsonderwijs Argus Clou Bij de tijd, versie 3 Natuniek, versie Moet je doen, versie 2, aangevuld met andere bronnen Eigen jaarplan vakleerkracht Goed gedaan Methodegebonden toetsen Sociaal-emotionele Kijk en SCOL ontwikkeling Zie verder De Meerjarenplanning Leermiddelen (niet opgenomen in het Schoolplan) Zie Meerjareninvesteringsbegroting (niet opgenomen in het Schoolplan) 3.5 Taalleesonderwijs Argus Clou januari 2015 Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Vanaf groep 1 werken we met goede methodes (zie Leerstofaanbod). Het leesplezier van de leerlingen wordt bevorderd door de schoolbibliotheek, de boekenkring en het voorlezen. Vanaf groep 5 worden de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid verder ontwikkeld door het houden van spreekbeurten en het geven van presentaties. Onze ambities zijn : 1. De school beschikt over een goede methode voor aanvankelijk en gevorderd leesonderwijs (met veel differentiatiemogelijkheden): De Leeslijn 2. In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen het beredeneerde leerstofaanbod. 3. De school beschikt over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen 4. Het rooster verheldert voldoende welke taalonderdelen wanneer aan bod komen 5. De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8) 6. De school heeft normen vastgesteld voor het leesonderwijs 7. De school beschikt over en werkt met het Protocol Dyslexie. 8. Alle kleuters worden gescreend door de logopediste 9. We laten de kinderen taal beleven door extra activiteiten zoals de kinderboekenweek 10. We gebruiken CITO-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen

16 11. De leraren werken bij taal- en leesonderwijs met groepsplannen (HGW) en indien nodig met individuele handelingsplannen 16 Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de Quick Scan (WMK). We beschikken over een meerjarenplanning waarin aangegeven is, wat wanneer gescoord wordt. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) Oriëntatie op de referentiekaders Taal De opbrengsten van de CITO-toetsen voor leesonderwijs en woordenschat moeten omhoog gebracht worden, op minimaal het stichtingbrede vastgestelde gemiddelde vaardigheidsniveau (streefdoelen) 3.6 Rekenen en Wiskunde Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren (tot en met groep 8) zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We werken methodisch vanaf groep 1 (Reken zeker en Met sprongen vooruit ) en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen om passend onderwijs te realiseren. De leraren hebben zich uitgebreid geprofessionaliseerd m.b.t. rekenonderwijs. Onze ambities zijn: 1. We beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8) 2. In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen, het beredeneerde leerstofaanbod. 3. De leraren besteden structureel aandacht aan rekenen en wiskunde (rooster) 4. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS 5. Per groep hebben we voor de Cito-toetsen normen vastgesteld 6. We gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch 7. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten) 8. De leraren stemmen indien noodzakelijk- de didactiek af op de groep 9. De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen (HGW) Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de Quick Scan (WMK). We beschikken over een meerjarenplanning waarin aangegeven is, wat wanneer gescoord wordt. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) Oriëntatie op de referentiekaders Rekenen en protocol dyscalculie Evalueren en verder implementeren van de nieuwe methode Reken Zeker. 3.7 Sociaal-emotionele ontwikkeling Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan

17 17 met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps (leerling) bespreking besproken (leerkracht en IB er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Onze ambities zijn: 1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (zie rooster) 2. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling (KIJK en SCOL) 3. Het rapport geeft waarderingen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 4. De sociaal emotionele ontwikkeling komt aan bod tijdens de leerlingenbespreking Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de Quick Scan (WMK). We beschikken over een meerjarenplanning waarin aangegeven is, wat wanneer gescoord wordt. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) De school werkt met groepsplannen rond sociaal-emotionele ontwikkeling ( ) 3.8 Actief Burgerschap en sociale integratie Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Vanuit onze openbare identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. Onze ambities (doelen) zijn: 1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. 2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema s te verwoorden 3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die meedoen, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking. 4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en overtuigingen (religies). 5. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven. Per ambitie (doel) hebben we een aanbod geformuleerd. We beschikken over een document Actief Burgerschap en Sociale Integratie. Onze pijlers zijn de basiswaarden, te weten: vrijheid van meningsuiting gelijkwaardigheid begrip voor anderen verdraagzaamheid autonomie afwijzen van onverdraagzaamheid afwijzen van discriminatie Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9)

18 18 De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de Quick Scan (WMK). We beschikken over een meerjarenplanning waarin aangegeven is, wat wanneer gescoord wordt. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) er is een vastgesteld aanbod voor Actief Burgerschap en Sociale Integratie, dat toetsen we aan de tijd, is het volledig? er is nog geen vastgesteld systeem voor kwaliteitszorg rond Actief Burgerschap en Sociale Integratie 3.9 ICT ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma s en de bijbehorende software. Onze ambities zijn: 1. De leraren maken optimaal gebruik van het digitale schoolbord 2. De leerlingen kunnen werken met Word, Excel en PowerPoint 3. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie 4. De leerlingen kunnen een werkstuk maken met een verzorgde lay-out 5. De leerlingen zijn vertrouwd met Internet 6. De leraren geven opdrachten die het gebruik van het Internet stimuleren 7. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden 8. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team m.b.v. de Quick Scan (WMK). We beschikken over een meerjarenplanning: wat wordt wanneer gescoord? Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) De leerkrachten beschikken over voldoende ICT-vaardigheden, dit heeft voortdurend aandacht nodig en staat standaard op de agenda van de teamvergaderingen. Werken met ambrasoft en gynzi heeft schooling en aandacht nodig. Ouders kunnen inloggen in ambrasoft en zo het leerproces thuis ook ondersteunen. Beschrijven van de huidige situatie Toetsbare doelen beschrijven Systematisch evaluaren van de effecten inzet van ICT Feedback over het ICT leren Techniek In 2020 moet techniek zijn opgenomen in het standard curriculum van de school. De komende vier jaar wil t Kofschip dit stuk beleid ontwikkelen. Om dit op een goed manier in te bedden in de schoolontwikkeling is er in schooljaar een o-punt meting geweest. Hieronder volgt op de verschillende terreinen de nulmeting en daarnaast waar wij in de komende vier jaar naar toe willen groeien. Sinds drie jaar participeren wij in de workshops van het Leer en Ontdek Centrum(LOC) In het komende jaar gaan wij hiervoor betalen. Stichting breed hebben we afgesproken hier voor te kiezen omdat het een groot goed is. Uiteraard worden de activiteiten van het LOC in onderstaande meegenomen. Tevens is er subsidie aangevraagd om beleid te ontwikkelen. item nu In 2019 a.inhoud en 1.De samenwerking, afstemming De samenwerking,afstemming tussen vormgeving tussen leraren (bijvoorbeeld in een leraren (bijvoorbeeld in een

19 19 b.expertise teamvergadering of werkoverleg) op het gebied van onderwijs in techniek bij ons op school is enigszins aanwezig 2.Techniekonderwijs op onze school vindt enigszins plaats bijvoorbeeld tijdens projecten of themaweken. 3.Lesmethodes, lesbrieven en bronnenboeken voor techniekonderwijs worden niet of nauwelijks gebruikt 4.Externe contacten(met onze omgeving) ten aanzien van activiteiten op het gebied van techniekonderwijs vinden incidenteel plaats,bijvoorbeeld door gastlessen of bedrijfsbezoek. 1.Een techniekspecialist (b.v. Techniekcoördinator) is bij ons op school niet aanwezig noch beschikbaar 2.Kennis en vaardigheden in ons team op het gebied van techniekonderwijs zijn niet of nauwelijks aanwezig bij ons op school. 3.Het team bij ons op school vindt techniekonderwijs redelijke van belang. 4.Het team bij ons op school is zeer enthousiast over techniekonderwijs. 5.Het team bij ons op school is redelijk bereidt om zich (meer) in te zetten voor techniekonderwijs. 6.Het team bij ons op school heeft enigszins zelfvertrouwen in het geven techniekonderwijs. 7.De attitude van de ouders van onze leerlingen(de mate waarin ze techniekonderwijs belangrijk vinden en enthousiast zijn) is niet of nauwelijks positief. 8.De bereidheid van ouders om zich in te zetten voor techniekonderwijs ( b.v. als hulpouder) is enigzins aanwezig. 9.Externe contacten t.a.v. professionalisering op het gebied teamvergadering of werkoverleg) op het gebied van techniekonderwijs bij ons op school is structureel aanwezig. Techniekonderwijs op onze school vindt structureel plaats en is op een planmatige manier geborgd in onze school, b.v. in ons schooljaarplan. Lesmethodes, lesbrieven een bronnenboeken voor techniekonderwijs worden door het merendeel van de leraren gebruikt. Externe contacten (met onze omgeving) ten aanzien van activiteiten op het gebied van techniekonderwijs vinden structureel en frequent plaats, de contacten met externe partijen zijn door de borging van jaarlijkse activiteiten in ons onderwijsprogramma vastgelegd. Een techniekspecialist (b.v. Techniekcoördinator) is bij ons op school aanwezig en altijd beschikbaar. Kennis en vaardigheden in ons team op het gebied van techniekonderwijs zijn in ruime mate aanwezig bij ons op school. Het team bij ons op school vindt techniekonderwijs zeer van belang. Het team bij ons op school is zeer enthousiast over techniekonderwijs. Het team bij ons op school is zeer bereidt om zich (meer) in te zetten voor techniekonderwijs. Het team bij ons op school heeft veel zelfvertrouwen in het geven van techniekonderwijs De attitude van de ouders van onze leerlingen ( de mate waarin ze techniekonderwijs belangrijk vinden en enthousiast zijn) is positief. De bereidheid van ouders om zich in te zetten voor techniekonderwijs (b.v. als hulpouder) is in ruime mate aanwezig. Externe contacten t.a.v. professionalisering op het gebied van techniekonderwijs (b.v.

20 20 c.beleid techniekonderwijs (b.v. met collegascholen, schoolbesturen, lerarenopleidingen, hbo/universiteiten, professionele kennisorganisaties, steunpunten en/of contacten) zijn bij ons op school niet of 1.De visie op het gebied van techniekonderwijs op onze school is niet of nauwelijks beschreven. 2.De visie op het gebied van techniekonderwijs op onze school is niet of nauwelijks bekend bij het team. 3.De visie op het gebied van techniekonderwijs op onze school wordt enigszins gedeeld door het team. Er is enigszins draagvlak 4.Kerndoelen van (natuur en) techniek zijn bekend bij het team. 5.Kerndoelen van (natuur en) techniek zijn volledig opgenomen in onze visie/beleidsplan/schoolplan. 6.Kerndoelen van (natuur en) techniek komen structureel tot uiting in de onderwijsactiviteiten. 7.Een doolopende leerlijn voor techniekonderwijs (van groep 1 t/m groep 8) is enigszins aanwezig. 8.Kerndoelen van (natuur en) techniek komen enigszins tot uiting in leerlijnen. 9.Landelijke initiatieven en financieringsmogelijkheden van de overheid op het gebied van techniekonderwijs (b.v.prestatiebox Basis voor presteren) zijn niet of nauwelijks bekend bij het team. 10.Bij ons op school is in het verleden gebruik gemaakt van initiatieven en financieringsmoegelijkheden op het gebied van techniekonderwijs (b.v. VTB programma,vindplaatsscholen,100 scholen) die door de (landelijke) overheid werden aangeboden klopt niet. 11.Het netwerk op het gebied van techniekonderwijs op onze school ( b.v. contacten en verbindingen met bedrijven, organisaties en uitvoerders met collega scholen,schoolbesturen, lerarenopleidingen,hbo universiteiten, professionele kennisorganisaties, steunpunten en/of persoonlijke contacten) zijn bij ons op school in ruime mate aanwezig. De visie op het gebied van techniekonderwijs op onze school is uitvoerig beschreven en bevat een meer jaren plan. De visie op het gebied van techniekonderwijs op onze school is bekend bij het team. De visie op het gebied techniekonderwijs op onze school wordt gedeeld door het teamer is draagvlak. Kerndoelen van (natuur en) techniek zijn bekend bij het team. Kerndoelen van (natuur en) techniek zijn volledig opgenomen in onze visie/beleidsplan/schoolplan. Kerndoelen van (natuur en) techniek komen structureel tot uiting in de onderwijsactiviteiten Een doorlopende leerlijn voor techniekonderwijs is aanwezig. Kerndoelen van (natuur en) techniek komen structureel tot uiting in de leerlijnen. Landelijke initiatieven en financieringsmogelijkheden van de overheid op het gebied van techniekonderwijs (b.v. prestatiebox: Basis voor presteren) zijn bekend bij het team. Bij ons op school is in het verleden gebruik gemaakt van initiatieven en financieringsmogelijkheden op het gebied van techniekonderwijs (b.v. VTB programma, Vindplaatsscholen,100 scholen plan) die door de (landelijke) overheid werden aangeboden klopt volledig. Het netwerk op het gebied van techniekonderwijs op onze school ( b.v. Contacten en verbindingen met bedrijven, organisaties en uitvoerders van

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie