Schoolplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2011-2015"

Transcriptie

1 CBS Merula website: Bloemendaele 4, 3218 A Heenvliet tel.: fax.: Schoolplan CBS Merula is één van de scholen van

2 Inhoudsopgave Schoolplan Naam Inhoud 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van het schoolplan 1.2 Procedures opstellen en vaststellen van het schoolplan 1.3 Verwijzingen 2 Schoolbeschrijving 2.1 Kenmerken school 2.2 Kenmerken directie en leraren 2.3 Kenmerken leerlingen 2.4 Kenmerken ouders en omgeving 2.5 Prognoses: interne en externe ontwikkelingen 3 Onderwijskundig beleid Cultuureducatie Sport en bewegen 3.1 Missie + mission statement + streefbeelden 3.2 Visie(s): algemeen en specifiek 3.3 Levensbeschouwelijke identiteit 3.4 Leerstofaanbod + Toetsinstrumenten Wetenschap en techniek 3.5 Taalleesonderwijs Engels 3.6 Rekenen en Wiskunde 3.7 Sociaal-emotionele ontwikkeling 3.8 Actief Burgerschap en sociale cohesie; cultuureducatie 3.9 ICT 3.10 Leertijd 3.11 Pedagogisch Klimaat 3.12 Didactisch Handelen 3.13 Actieve rol van de leerlingen 3.14 Zorg en begeleiding 3.15 Passend onderwijs Afstemming 3.16 Opbrengstgericht werken 3.17 Opbrengsten 4 Personeelsbeleid 4.1 Organisatorische doelen 4.2 Schoolleiding 4.3 Beroepshouding 4.4 Integraal Personeelsbeleid Professionalisering 4.5 Instrumenten voor personeelsbeleid 4.6 Verzuimbeleid 5 Organisatie & beleid 5.1 Structuur (organogram) schoolorganisatie + besturingsfilosofie 5.2 Structuur (groeperingsvorm) 5.3 Schoolklimaat (incl. Sociale Veiligheid en Risico-Inventarisatie 5.4 Communicatie (intern) 5.5 Communicatie (met externe instanties) 5.6 Communicatie (met ouders) 5.7 Voor- en vroegschoolse educatie 6 Financieel beleid Materieel beleid 5.8 Buitenschoolse opvang (voor-, tussen- en naschools) 6.1 Lumpsum financiering ondersteuning 6.2 Externe geldstromen 6.3 Interne geldstromen 6.4 Sponsoring 6.5 Begrotingen 7 Kwaliteitsbeleid 7.0 Kwaliteitszorg + toelichting op indicatoren 7.1 Wet-en regelgeving 7.2 Terugblik Schoolplan ( evaluatie ) 7.3 Strategisch beleid 7.4 Analyse inspectierapport(en) 7.5 Uitslagen Quick Scan en analyse 7.6 Kwaliteitszorg en ouders + Analyse oudervragenlijst 7.7 Kwaliteitszorg en leerlingen + Analyse leerlingenvragenlijst 2

3 7.8 Kwaliteitszorg en leraren + Analyse lerarenvragenlijst 7.9 Het evaluatieplan 7.10 Kwaliteitsprofiel (sterkte/zwakte-analyse) 7.11 Plan van Aanpak ( ) 7.12 Plan van Aanpak ( ) 7.13 Plan van Aanpak ( ) 7.14 Plan van Aanpak ( ) 3

4 Voorwoord De indeling van het schoolplan is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van VCO De Kring en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg (zie hoofdstuk 7). Dit betekent, dat wij deze beleidsterreinen: 1. Beschrijven Wat beloven we? [zie schoolplan] 2. Periodiek (laten) beoordelen Doen wij wat we beloven? [zie hoofdstuk 7.9] 3. Borgen of verbeteren Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren? [zie hoofdstuk 7.10 t/m 7.14] De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader. Tevens beschrijven in deze inleiding de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk 4). De beleidsterreinen en de competenties zijn logisch gekoppeld (zie schema) en afgeleid van de zeven bekwaamheidseisen in de wet Bio. Onze beleidsterreinen (kwaliteitszorg) Onze competenties (integraal personeelsbeleid) Afgeleid van de Wet BIO Levensbeschouwelijke identiteit (3.3.) Vakinhoudelijk competent (3) Leerstofaanbod (3.4) Vakmatige beheersing Vakinhoudelijk competent (3) Taalleesonderwijs (3.5) Vakinhoudelijk competent (3) Rekenen en Wiskunde (3.6) Vakinhoudelijk competent (3) Sociaal-emotionele ontwikkeling (3.7) Vakinhoudelijk competent (3) Actief Burgerschap (3.8) Vakinhoudelijk competent (3) ICT (3.9) Vakinhoudelijk competent (3) Leertijd (3.10) Gebruik leertijd Organisatorisch competent (4) Pedagogisch klimaat (3.11) Pedagogisch handelen Pedagogisch competent (2) Interpersoonlijk competent (1) Didactisch handelen (3.12) Didactisch handelen Didactisch en vakinhoudelijk competent (3) Organisatorisch competent (4) Actieve rol leerlingen (3.13) Didactisch handelen Schoolklimaat (5.3) Interpersoonlijk competent (1) Zorg en begeleiding (3.14) Zorg voor leerlingen Vakinhoudelijk competent (3) Passend onderwijs/afstemming (3.15) Opbrengstgericht werken (3.16) Opbrengstgerichtheid Opbrengsten (3.17) Opbrengstgerichtheid Schoolleiding (4.2) NSA Beroepshouding (4.3) Competent in samenwerken (omgeving) (6) Professionalisering (4.4) Integraal Personeelsbeleid Professionele instelling Competent in samenwerken (collegae) (5) Competent in reflectie en ontwikkeling (7) Interne communicatie (5.4) Communicatie Competent in samenwerken (collegae) (5) Externe contacten (5.5.) Communicatie Competent in samenwerken (omgeving) (6) Contacten met ouders (5.6) Communicatie Competent in samenwerken (omgeving) (6) Voor- en vroegschoolse educatie (5.7) Kwaliteitszorg (7.1) Gerichtheid op kwaliteit Competent in reflectie en ontwikkeling (7) Wet-en regelgeving (7.2) 4

5 In het schoolplan zijn hoofdstukken opgenomen (zie inhoudsopgave) die nader ingaan op de doelen die we stellen ten aanzien van de genoemde beleidsterreinen. In hoofdstuk 4, Integraal Personeelsbeleid, gaan we nader in op de rol en de functie van de onderscheiden competenties. 5

6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. Doelen en functie van het schoolplan Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van VCO de Kring, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase to plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen (fase to check) voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 7) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In de evaluatie van het jaarplan zullen we steeds terugblikken, of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren Procedures voor het opstellen, vaststellen en levend houden (maken) van het schoolplan Het schoolplan is door de directie opgesteld in overleg met het team. De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar d.m.v een quickscan, het jaarplan van het afgelopen jaar geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluatie zal in overleg met het team het jaarplan met de daarbij behorende doelen voor het komende jaar samengesteld worden. De evaluatie van het jaarplan en het nieuwe plan zullen jaarlijks besproken worden met de mr van de school en een samenvatting ervan in de schoolgids aan de ouders gecommuniceerd worden. De verbeterplannen en de stand van zaken daaromtrent, zullen in de teamvergadering en tijdens teamstudiedagen besproken worden. Naast deze teamafspraken, zal er in de gesprekscyclus aandacht besteed worden aan de persoonlijke ontwikkeling van ieder afzonderlijk personeelslid. Het uitgangspunt is dat de persoonlijke ontwikkeling aansluiting vindt bij de schoolontwikkeling Verwijzingen Ons schoolplan is een rompplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken: Schoolgids Zorgplan Strategisch beleid van VCO de Kring Meerjarenplanning Leermiddelen Financieel beleidsplan VCO De Kring Personeelsbeleidsplan VCO De Kring In ontwikkeling, zie verbeterplannen Beleidsplan Meer en Hoogbegaafden Beleidsstuk Zieke leerlingen Zittenblijven / versnellen Overgang groep 2/3 Beleidsstuk sociale intergratie en burgerschap 6

7 Hoofdstuk 2 Schoolbeschrijving 2.1. Gegevens school CBS Merula Bloemendaele A Heenvliet Tel: Kenmerken directie en leraren De directie van de school bestaat uit een directeur. Zij beschikt over het diploma Directeur Primair Onderwijs. De directie van de school wordt bijgestaan wat betreft organisatorische zaken bijgestaan door drie bouwcoördinatoren (OB-MB-BB). Voor onderwijsinhoudelijke ontwikkeling is er een stuurgroep samengesteld, bestaande uit de directeur, de IB-er en twee leerkrachten. Het aantal teamleden (excl. directeur) is 10: 5 in voltijd en 5 in deeltijd. De school beschikt daarnaast over een conciërge. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per ). Ons team kent een aantal specialisten: de intern begeleider, interne coach, ict coördinator, leescoördinator, rekenspecialisten, rots en watertrainers, coördinator meer,- en hoogbegaafden. Het ziekteverzuim is laag: het gemiddelde percentage over de jaren is 2,4%. Per ( ) Directie OP Ouder dan 50 jaar 4 Tussen 41 en 50 jaar 2 Tussen 31 en 40 jaar 1 4 Tussen 21 en 30 jaar Jonger dan 20 jaar Totaal Kenmerken leerlingen Onze school (die in schoolgroep 1 valt) wordt bezocht door 185 kinderen (stand van zaken ). Onze leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit Heenvliet, maar wordt ook bezocht door kinderen uit de buurtdorpen, Abbenbroek, Zwartewaal,, Geervliet en Oudenhoorn. De afgelopen jaren zijn er per schooljaar ongeveer 5 kinderen halverwege de schoolloopbaan naar onze school gekomen uit onvrede op één van de buurtscholen. De ervaring is, dat deze kinderen in de meeste gevallen extra zorg nodig hebben. Per situatie bekijken we steeds met de IB-er, directie, team én de school waar het kind van afkomstig is of een overstap meerwaarde heeft voor het kind. Slechts 0,27 % van de leerlingen kent een gewicht. Dat heeft onderwijskundige consequenties voor de school. We mogen verwachten dat de opbrengsten hoger uitvallen dan de inspectienormen. We beschikken over een overzicht van de groepen en de gewichten van de leerlingen. Per groep zijn de onderwijskundige consequenties vastgesteld in de groepsplannen, naar aanleiding van het niveau van de leerlingen en hun specifieke onderwijsbehoeften. De conclusie is, dat het aantal gewogen leerlingen minimaal is en blijft en dat de school te maken krijgt met een terugloop van het leerlingenaantal, gezien het geringe aantal geboortes in de gemeente de afgelopen 4 jaar. Per groep brengen we de leerling-kenmerken (niveau en onderwijsbehoeften) in beeld in de groepsoverzichten die ieder jaar twee keer worden bijgesteld. Die inzichten hebben consequenties voor het onderwijsaanbod. In de hele school wordt er veel tijd (ob 5,25 / mb en bb minimaal 12 uur)geïnvesteerd worden in het taal,- en rekenonderwijs(inclusief lezen), tevens zal opbrengst gericht werken de aankomende tijd een belangrijke rol gaan spelen.. 7

8 2.4. Kenmerken ouders en omgeving Onze school staat in een licht vergrijzende wijk, wat consequenties heeft voor de instroom (zie ook hoofdstuk 2.3). Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (intakegesprekken). De kengetallen laten zien, dat onze school te maken heeft met een MBO/HBO geschoolde ouderpopulatie. De ouderpopulatie laat geen directe gevolgen zien voor ons beleid m.b.t. actief burgerschap en sociale cohesie. De ouderbetrokkenheid op school is groot, ouders helpen mee bij allerlei activiteiten binnen de school. Tevens worden en zijn ouders actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Ouders worden gezien als partners en participeren in de begeleiding van de kinderen, waarbij we ervan uitgaan dat ouders een waardevolle informatiebron zijn als het erom gaat de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld te krijgen Prognoses: interne en externe ontwikkelingen In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen STERKE KANTEN SCHOOL Kwaliteitszorg Ouders: De school staat goed bekend De schoolgids bevat voldoende informatie over de school en de gang van zaken De ouders spreken positief over de school Leraren We werken resultaatgericht aan verbetering van de kwaliteit van de school Op onze school is sprake van een professionele cultuur Aanbod De leerinhouden voor taal en rekenen worden voldoende aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8 De aangeboden leerinhouden omvatten alle wettelijk voorgeschreven leer,- en vormingsgebieden Leerlingen: De leerkracht besteedt voldoende tijd aan rekenen Leraren Op onze school kunnen we met goede (moderne) methodes werken Op onze school is er sprake van een doorgaande lijn ZWAKKE KANTEN SCHOOL Kwaliteitszorg Ouders: De school vraagt ouders niet regelmatig wat zij verwachten van de school De school vraagt niet regelmatig of ouders tevreden zijn over de school Leraren De schoolleiding controleert onvoldoende of verbeteractiviteiten worden uitgevoerd Aanbod De school biedt onvoldoende kennis aan over de verschillende culturen die in Nederland aanwezig zijn, met de daarbij behorende normen en waarden De school heeft geen gestructureerd aanbod gericht op bevordering van sociale integratie en burgerschap Leerlingen: De leerkracht besteedt onvoldoende tijd aan muziek Leraren Op school wordt onvoldoende aandacht besteed aan creatieve vorming Op school wordt onvoldoende aandacht besteed aan het werken met de computer Leerkrachten beschikken over onvoldoende materiaal voor zelfstandig werken 8

9 Tijd De school heeft voor Nederlandse taal en rekenen onderwijstijd gepland conform het landelijk gemiddelde van de scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie Het ongeoorloofd verzuim blijft beperkt Tijd - Ouders: De school zorgt dat er weinig lesuitval is Leraren De beschikbare lestijd is evenwichtig verdeeld over de vakken Op onze school besteden we veel tijd aan taal en rekenen Pedagogisch handelen De leraren weken aan een goede relatie met leerlingen en geven positieve, persoonlijke aandacht De leraren werken aan een goede sfeer op school De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan, door normen en waarden voor te leven Leraren De schoolleiding let er onvoldoende op dat de lestijd effectief besteed wordt Op onze school hebben we geen concrete afspraken over het huiswerk Pedagogisch handelen Ouders: De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlinge Mijn kind gaat met plezier naar school De leraar heeft belangstelling voor mijn kind Leerlingen Ons lokaal ziet er gezellig uit De leerkacht doet aardig tegen de kinderen in de klas De leerkracht kan goed luisteren Leraren De leraren bij ons op school tonen veel belangstelling voor de leerlingen De leraren bij ons op school stellen zich positief op naar de leerlingen Op onze school gaan leraren en leerlingen respectvol met elkaar om 9

10 Didactisch handelen De leraren zorgen voor orde en ordelijkheid tijdens de lessen De leraren betrekken alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten De leraren motiveren de kinderen op een goede manier voor hun werk Ouders De leraar kan goed uitleggen De leraar is een goede leraar Leerlingen De leerkracht kan goed uitleggen De leerkracht zorgt ervoor dat je goed je werk kunt doen De leerkracht legt de bedoeling van de lessen uit Didactisch handelen De leraren zorgen niet altijd voor een goede schriftelijke voorbereiding van hun lessen De leraren geven niet expliciet les in strategieën voor leren en denken. De leraren geven de leerlingen niet allemaal feedback op hun leer,- en ontwikkelingsproces Leerlingen De leerkracht laat de kinderen niet zelf werk kiezen Leraren Leraren laten de kinderen niet vaak met elkaar samenwerken Leraren Leraren differentiëren bij de verwerking Afstemming De leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen systematisch Het taalgebruik van de leraren past bij de taalbehoefte van de leerlingen Afstemming - Ouders Het taalgebruik van de leraar is correct De leraar laat je uitspreken De leraar kan goed luisteren Schoolklimaat De ouders/verzorgers worden betrokken bij de activiteiten die de school onderneemt. De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school De leerlingen tonen zich betrokken bij de school Ouders De sfeer op school is goed Ouders zijn tevreden over de nieuwsbrieven die zij ontvangen Leraren Ik voel me betrokken bij de school Ik vind onze school een prettige school om op te werken Zorg en begeleiding De school begeleidt de ouders/verzorgers en de leerlingen bij de keuze voor het vervolgonderwijs Schoolklimaat - Leerlingen Onze school organiseert niet zo vaak activiteiten na schooltijd De kinderen in de klas gaan niet altijd leuk met elkaar om Leraren De school organiseert onvoldoende teambuildingsactiviteiten Leerkrachten zijn ontevreden met de ICT voorzieningen voor het personeel Ik word onvoldoende geïnformeerd over de gang van zaken op school Zorg en begeleiding 10

11 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor de zorgleerlingen De school beschikt niet over beleid met betrekking tot langdurig zieken Leraren Onze school beschikt niet over goede procedures voor versnellen en verlengen Leerlingen De leerkracht helpt mij als dat nodig is De leerkracht blijft aardig als ik het niet zo snel begrijp Contacten met ouders De school betrekt ouders bij schoolactiviteiten De school informeert ouders regelmatig over de actuele gang van zaken op school De school informeert ouders op een functionele wijze over de kenmerken van de school Beroepshouding Leraren stellen zichzelf (en hun lokaal) open voor anderen, m.n. voor collega s Leraren leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de school Leraren beschikken over humor en kunnen (zichzelf) relativeren. Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie - Taalleesonderwijs In groep 3 wordt een goede methode voor aanvankelikj lezen gebruikt Het ondewijs in technisch lezen wordt aangegeven tot en met groep 8 De leraren van groep 3 signaleren en interveniëren tijdig Rekenen en wiskunde De school zet genormeerde toetsen in om de vorderingen te bepalen De school heeft voldoende tijd geroosterd voor rekenen en wiskunde Het leerstofaanbod voor rekenen en wiskunde is dekkend voor de kerndoelen Actieve en zelfstandige rol leerlingen Ouders De leraar geeft mijn kind voldoende eigen verantwoordelijkheid Contacten met ouders - Beroepshouding Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie De school besteedt niet structureel aandacht aan de aan burgerschap gerelateerde kerndoelen De school heeft geen aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie De school brengt burgerschap en integratie niet zelf in de praktijk Taalleesonderwijs in de groepen 1 en 2 zijn de leraren onvoldoende gericht op het ontdekken van leesproblemen In de groepen 1 en 2 werken de leraren niet methodisch aan de taalontwikkeling. Rekenen en wiskunde - Actieve en zelfstandige rol leerlingen 11

12 De leraar laat mijn kind voldoende zelfstandig werken De leraar laat de kinderen voldoende samenwerken Sociale veiligheid Ouders: Mijn kind voelt zich veilig in de klas Leerlingen Ik voel me veilig in de klas Sociale veiligheid Leraren Leraren durven zich niet kritisch op te stellen naar collega s Leraren Leraren voelen zich fysiek veilig op school Leraren voelen zich sociaal veilig op school De schoolleiding ondersteunt leraren als er problemen zijn met ouders Incidenten Leerlingen Op school wordt ervoor gezorgd, dat ik geen last heb van bedreigingen Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb discriminatie Op school word ervoor gezorgd dat ik geen last heb van pesten om wat ik geloof Incidenten Leraren Op school wordt ervoor gezorgd dat leraren geen last hebben van vernielingen, discriminatie en van fysiek geweld. Integraal personeelsbeleid Leraren Bij de taakverdeling wordt er rekening gehouden met mijn wensen Bij de taakverdeling wordt er rekening gehouden met mijn capaciteiten Integraal personeelsbeleid Lerraren De werkdruk wordt als groot ervaren Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van de klassenbezoeken INTERN KANSEN Verhuur aan logopedie / gitaarschool Veel aandacht voor gedrag Rots / water Opbrengst gericht werken BEDREIGINGEN Vergrijzing personeelsbestand Hoge kosten onderhoud gebouw ETERN Passend onderwijs Binnen een straal van 5 km zijn we de enige christelijke school Goede naam in het dorp Ouderbetrokkenheid/participatie Passend onderwijs Terugloop aantal geboortes in het dorp Bezuinigingen 12

13 Referentiekaders Taal en Rekenen Scholen zijn sinds augustus 2010 verplicht de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen/wiskunde in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te nemen. Hierin is beschreven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan. Dit in tegenstelling tot de meer globale kerndoelen, waarin alleen de eisen voor het aanbod in het onderwijs zijn vastgelegd. Voordelen: 1. De referentieniveaus dragen bij aan efficiëntere en effectievere onderwijsprogramma s. Wat de leerlingen precies moeten kennen en kunnen als het gaat om de basiskennis en vaardigheden is dan duidelijk omschreven. 2. Met de referentieniveaus kan een leerkracht (binnen het opbrengstgericht werken) doelen stellen en leerprestaties van leerlingen meten en zo nodig bijsturen. 3. Door de referentieniveau sluiten de programma s van de verschillende schooltypes beter op elkaar aan waardoor herhalingen of hiaten voorkomen kunnen worden. 4. Door het gebruik van referentieniveaus is bij de overstap tussen scholen voor de ontvangende school direct duidelijk hoe ver de leerling is op het gebied van taal en rekenen. Daardoor kan de school makkelijker vaststellen of en waar remediëren nodig is, of onderhoud volstaat, of dat een leerling kan doorwerken naar het volgende niveau. De verwachting is dat vanaf het schooljaar de referentieniveaus daadwerkelijk van kracht worden. In schooljaar zullen we ons erop gaan oriënteren. Conclusies SWOT Naar aanleiding van de quickscan en de vragenlijsten ouders/leerlingen/leraren van WMKPO hebben wij onze sterke en zwakke kanten helder in beeld gekregen. We zijn trots op deze uitslagen, maar zullen de aangegeven verbeterpunten, die in feite genoemd staan bij de zwakke kanten van de school, ter harte nemen en in de rest van dit schoolplan uitwerken. 13

14 Hoofdstuk 3 Het onderwijskundig beleid 3.1. De missie van de school Merula, meer dan onderwijs alleen Missie van onze school Zelfstandigheid We bieden de kinderen mogelijkheden om zelfstandig te worden. We werken aan zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, zelfstandig denken en eigen verantwoordelijkheid. Dat willen we bereiken door differentiatie in werkhouding en leerstof, een eenduidige aanpak in de school en dit binnen duidelijke regels voor leerlingen en leerkrachten. Veiligheid De Merula is een plaats om jezelf te kunnen zijn. We nemen kinderen met al hun angsten en problemen serieus (pestprotocol). Ze kunnen altijd van hun leerkracht op aan en andersom. Daarnaast willen we leren, spelen en werken in een uitnodigende en veilige omgeving. Sfeer Deze veiligheid biedt de basis voor een open sfeer, hierin is ruimte voor ieders persoonlijkheid en aandacht voor ieder individu. We gaan met respect om met kinderen en hun ouders en we verwachten van kinderen en hun ouders hetzelfde. Samenbeleving Onze normen en waarden, waarbij wij uitgaan van een christelijke achtergrond, vinden we belangrijk in onze school, die deel uitmaakt van de maatschappij. We vinden het belangrijk dat kinderen leren open staan voor dialoog en gezamenlijk accepteren we dat er verschillen zijn tussen mensen. We dragen zorg voor elkaar binnen en buiten de school. We houden daarbij rekening met de verschillende (onderwijs)behoeften en omgevingsfactoren. We delen deze verantwoordelijkheid met ouders en kinderen Streefbeelden Voor de komende vier jaar zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering: Schooljaar Op onze school controleert de schoolleiding de voortgang van verbetertrajecten 2. Op onze school zijn duidelijke afspraken over zelfstandig werken 3. Op onze school is voldoende materiaal voor zelfstandig werken 4. Op onze school zijn duidelijke afspraken over het werken met de computer 5. Op onze school is beleid opgesteld voor het onderwijs aan meer en hoogbegaafde kinderen 6. Op onze school maken we gebruik van de SIDI -3, om kinderen die mogelijk meer of hoogbegaafd zijn in beeld te krijgen 7. Op onze school zijn duidelijke afspraken over huiswerk 8. Op onze school gaan de kinderen leuk met elkaar om. 9. Onze school beschikt over beleid voor versnellen, verlengen en langdurig zieke kinderen 10. Op onze school wordt opbrengst gericht gewerkt 14

15 11. Op onze school werken we met groepsoverzichten en groepsplannen en stemmen we af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 12. Op onze school wordt passend onderwijs geboden 13. Op onze school durven leerkrachten zich kritisch op te stellen jegens elkaar Schooljaar Op onze school wordt is voldoende aandacht voor de oudertevredenheid 2. Op onze school wordt lesgegeven in strategieën voor leren en denken 3. Op onze school werken kinderen samen 4. Op onze school zijn er eigen keuzemogelijkheden voor kinderen 5. Op onze school krijgen kinderen feedback op hun leer en ontwikkelingsproces 6. Op onze school zijn leerkrachten tevreden met de ict voorzieningen 7. Op onze school worden leerkrachten voldoende geïnformeerd over de gang van zaken op school 8. Op onze school is in groep 1 e 2 aandacht voor het ontdekken van eventuele leesproblemen 9. Op onze school wordt er in groep 1 en 2 methodisch aan taalontwikkeling gewerkt. Schooljaar Op onze school is een beschreven aanbod voor sociale integratie en burgerschap 2. Op onze school is voldoende aandacht voor teambuildingsactiviteiten 3. Op onze school zijn leerkrachten tevreden over de kwaliteit van de klassenbezoeken Schooljaar op onze school wordt voldoende aandacht besteed aan de creatieve vakken 2. Op onze school controleert de schoolleiding dat er effectief gebruik gemaakt wordt van de lestijd Missiebeleid De missie en de visie van de Merula worden ieder jaar besproken in de teamvergadering. Steeds zullen we bekijken of de dingen die we doen nog steeds passen bij deze uitspraken 3.2. De visies van de school Algemeen Levensbeschouwelijke identiteit De Merula is een christelijke school. We leven en werken vanuit deze levensovertuiging. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school, ongeacht de eigen geloofsovertuiging. Natuurlijk gaan we er wel van uit dat ouders/verzorgers zich positief opstellen ten aanzien van de uitgangspunten van onze school. Ons onderwijs is betrokken bij de mensen om ons heen en de wereld. Dit wordt zichtbaar in de omgang met elkaar, de sfeer op school en de keuze van de leermiddelen. Het leren van respect voor en acceptatie van elkaar is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Dit is zichtbaar in de aanbieding van veel samenwerkingsactiviteiten en de organisatie van vieringen, waarbij leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in contact kunnen komen Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin en reflecterend vermogen. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 15

16 interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs onderwijs op maat geven: differentiëren gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) een kwaliteitsvolle instructie verzorgen kinderen zelfstandig laten werken Zorg en begeleiding Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van Cito-toetsen (cognitief) en SCOL (sociaal-emotioneel). De zorg richt zich op het wegwerken of verkleinen van onderwijs-achterstanden (leerprestaties) en het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De toetsresultaten beschouwen we als indicatief. Het totaalbeeld van de leerling, zoals dat in het gesprek tussen ouders, leraar en IB-er aan de orde komt bepaalt de onderwijsbehoeften van de leerling. De laatste jaren zijn we overgegaan op handelingsgericht werken. Daar waar mogelijk proberen we leerlingen te clusteren en dit wordt verwerkt m.b.v. groepsplannen op het gebied van cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied.. Binnen de groepsplannen houden we oog voor het individuele kind. Wat ons betreft richt de zorg zich op meerdere typen leerlingen. In de eerste plaats focust de zorg zich op de D- en E-leerlingen en daarnaast besteden we bij de zorg en begeleiding aandacht aan de meer begaafde leerlingen. De leerlingen met een D- en E- score worden in de leerlingbespreking besproken met de intern begeleider. Uitsluitend in specifieke gevallen wordt nog een individueel hulpplan gemaakt. Voor een enkele leerling waarbij we voorzien dat hij/zij de kerndoelen van groep 8 niet zal halen, zal een ontwikkelingsperspectief opgesteld worden. Dit kan voor een of meerdere vakgebieden zijn Specifiek Onderwijskundig concept Leerstofjaarklassensysteem We werken met een leerstofjaarklassensysteem. Kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep zijn bij elkaar in één groep ingedeeld. De methodes bieden een gedifferentieerd aanbod op drie niveaus. Op welk niveau kinderen werken wordt bepaald door het niveau en de onderwijsbehoeften van een kind, die in het groepsoverzicht worden beschreven. Onze onderwijskundige speerpunten Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. Ten aanzien van ons onderwijs (effectief onderwijs) zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen. Van belang zijn de volgende aspecten: 1. De leertijd wordt effectief besteed 2. Het leren van de kinderen staat centraal 3. De leraren hebben hoge verwachtingen van de kinderen en laten dat merken 4. Kinderen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht 5. Er wordt gewerkt met het BHV-model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof) 6. De leraren passen hun onderwijs aan gelet op de kwaliteiten van een kind, een groepje of de groep als geheel 7. De leraren werken opbrengstgericht (vanuit heldere doelstellingen) 8. Leraren zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen 9. De communicatie (interactie) tussen de leraar en de kinderen en de kinderen onderling verloopt geordend 10. Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend 16

17 11. De leraren zetten waar mogelijk aan tot het werken met (behulp van) ICT-middelen 12. De zorg en begeleiding is een onderdeel van het handelen van de leraren 3.3 Levensbeschouwelijke identiteit Godsdienstige vorming Dit is op de Merula belangrijk. Onze school is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en omgaan met elkaar. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken bij de wereld en de mensen om ons heen. Dit wordt zichtbaar in de omgang met elkaar, de sfeer op school en de keuze van de leermiddelen. De schooldag beginnen we en eindigen we met gebed, een liedje of een gedichtje. Enkele keren per week vertellen we een bijbelverhaal. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord. Ook praten we met de kinderen over allerlei onderwerpen uit de actualiteit. Daarbij vinden we een aantal zaken belangrijk: mensen verdienen waardering, mensen zijn geboren om in vrijheid te leven, mensen mogen steunen op God. Onze ambities zijn: 1. We besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal) 2. We besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen, m.b.v de methode Trefwoord 3. We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf, de ander en de omgeving). 4. We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie 5. We laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving 6. Op school besteden we aandacht structureel aandacht aan religieuze feesten Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team (hoe doe je dat? m.b.v. Quick Scan? Mondeling? Anders? Zet dat er steeds even bij) Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) ( ) 3.4 Leerstofaanbod Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld 1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht) 2. We gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen (zie overzicht) 3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn 4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen 5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling 6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap 7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT 8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs 9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 17

18 Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) ( ) Schema Vakken Methodes Toetsinstrumenten Vak Methodes Vervangen Toetsinstrumenten Vervangen Taal Veilig leren lezen Taal op Maat Bas project 2013 CITO Taal voor kleuters (1-2) CITO Entreetoets (7) CITO Eindtoets (8) Technisch lezen Begrijpend lezen Veilig leren lezen Estafette Goed gelezen Nieuwsbegrip Methodegebonden toetsen (groep 4-8) CITO DMT (3-8) CITO AVI (3-8) VLL (3) Protocol Leesproblemen - Dyslexie (1-8) 2012 CITO TBL (3-8) CITO Entreetoets (7) CITO Eindtoets (8) Methodegebonden toetsen (4-8) Spelling Taal op Maat 2013 CITO Spelling (3-8) CITO Entreetoets (7) CITO Eindtoets (8) Schrijven Schrijven in de basisschool 2013 Methodegebonden toetsen (4-8) Engels The team 2011 Methodegebonden toetsen (7-8) Rekenen Wereld in Getallen 2018 CITO Tijd en ruimte (1-2) CITO Ordenen (1-2) CITO Rekenen- wiskunde (3-8) CITO Entreetoets (7) CITO Eindtoets (8) Methodegebonden toetsen (3-8) Geschiedenis Aardrijkskunde Wijzer door de tijd Geschiedenis anders Wijzer door de wereld CITO Entreetoets (7) CITO Eindtoets (8) Methodegebonden toetsen (6-8) 2012 CITO Entreetoets (7) CITO Eindtoets (8) Methodegebonden toetsen (6-8) Natuuronderwijs Natuurlijk 2013 CITO Entreetoets (7) CITO Eindtoets (8) Methodegebonden toetsen (6-8) Wetenschap & Techniek Verkeer Klaar.over 2011 Methodegebonden toetsen (3-8) Tekenen Handvaardigheid Muziek Vier muziek met 2016 Drama Bewegingsonderwijs Sociaal-emotionele ontwikkeling Godsdienst Sociale Talenten??? SCOL Trefwoord 18

19 Zie verder De Meerjarenplanning Leermiddelen Zie Meerjarenbegroting 3.5 Taalleesonderwijs Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Het aanbod van de bovengenoemde methodes in alle groepen is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar anderen. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Vanaf groep 1 werken we met goede methodes (zie Leerstofaanbod). In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Deze start is heel belangrijk, het is de basis voor het verdere leren. De kinderen kunnen hun leesvaardigheid met deze werkwijze vlot en in hun eigen tempo ontwikkelen. Aansluitend op het leesonderwijs in groep 3, bieden we vanaf groep 4 een doorgaande leerlijn t/m groep 8. Niet alleen om de leesvaardigheid te onderhouden, maar ook om de leesontwikkeling door te zetten. De methode geeft prioriteiten aan plezier in lezen. Vanaf groep 4 komt ook steeds meer de nadruk op leesbegrip en studerend lezen te liggen. Lezen en spelling worden verwerkt in onze groepsplannen. Het leesplezier van de leerlingen wordt bevorderd door de klassenbibliotheek en het voorlezen. Vanaf groep 5 worden de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid verder ontwikkeld door het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken. Onze ambities zijn : 1. De school beschikt over een goede methode voor aanvankelijk leesonderwijs (met veel differentiatiemogelijkheden). VLL 2. De school beschikt over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen 3. De school besteedt veel tijd aan taal- en woordenschatonderwijs 4. Het rooster verheldert voldoende welke taalonderdelen wanneer aan bod komen 5. De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8) 6. De school heeft normen vastgesteld voor het leesonderwijs 7. Kinderen die uitvallen op technisch lezen krijgen extra leertijd d.m.v. estafettelezen en tutorlezen. 8. De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid. 9. In groep 2 worden de kinderen gescreend door de logopediste 10. We laten de kinderen taal beleven door extra activiteiten, zoals de kinderboekenweek, bibliotheekbezoek, voorleeswedstrijd 11. We gebruiken CITO-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) Oriëntatie op de referentiekaders Taal ( ) 3.6 Rekenen en Wiskunde Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). De methode kenmerkt zich door een zogenaamde dakpansconstructie bij het aanleren van rekenproblemen, oriëntatie, 19

20 begripsvorming, oefenen en automatiseren. Alle lessen hebben 3 verwerkingsniveaus, zodat alle kinderen op hun eigen niveau mee kunnen doen. De methode beschikt over een weektaak voor zelfstandig werken. We gebruiken methodegebonden toetsen en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen om passend onderwijs te realiseren. De leraren hebben zich geprofessionaliseerd m.b.t. het werken met compacten en verrijken.. Onze ambities zijn: 1. We beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8) 2. In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen 3. De leraren besteden structureel aandacht aan rekenen en wiskunde (rooster) 4. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS 5. Per groep hebben we voor de Cito-toetsen normen vastgesteld 6. We gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch 7. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten) 8. De leraren stemmen indien noodzakelijk- de didactiek af op de groep 9. De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen (HGW) Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) Oriëntatie op de referentiekaders Rekenen ( ) 3.7 Sociaal-emotionele ontwikkeling Sociaal Emotionele ontwikkeling We vinden het belangrijk om kinderen te helpen in hun emotionele ontwikkeling. Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hun heen (dichtbij en verder weg). De volgende aspecten komen daarbij aan de orde: - Hoe ga je om met anderen? - Wat vind jij en wat vinden anderen fijn of vervelend en hoe ga je daarmee om? - Leren om met taken om te gaan en deze af te maken. - Wat is discrimineren en hoe kun je helpen dat te voorkomen? - Hoe kun je je eigen mening geven op een respectvolle manier? In allerlei lessen besteden we het hele jaar door aandacht aan deze thema s. We maken ook gebruik van een registratiesysteem waarmee we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. Deze gegevens gebruiken we om de lessen sociaal emotionele ontwikkeling te geven. We stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op de behoefte die er bij een klas is. De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps (leerling) bespreking besproken (leerkracht en IB er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Onze ambities zijn: 1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (zie rooster) 2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling 3. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling 20

21 4. We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt op een aspect (D/E), dan volgt er actie (groepsplan) 5. Het rapport geeft waarderingen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 6. De sociaal emotionele ontwikkeling komt aan bod tijdens de leerlingenbespreking 7. De leerlingen vullen vanaf groep 6 tweejaarlijks een vragenlijst in 8. We koppelen de sociaal-emotionele ontwikkeling aan godsdienstonderwijs en actief burgerschap Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) ( ) 3.8 Actief Burgerschap en sociale cohesie Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico s van de omgeving (SWOT analyse) in kaart gebracht. Op basis van de risico s hebben we vervolgens onze visie, onze doelen (ambities) en ons aanbod vastgesteld. Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij bieden leerlingen een brede kennis over en leren ze verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving. We kiezen ervoor burgerschap niet apart op het rooster te zetten. Dit onderwerp krijgt wekelijks aandacht tijdens de lessen vanuit Trefwoord, Sociale Talenten en bij de lessen wereldoriëntatie, met name geschiedenis. Onze ambities (doelen) zijn: 1. Wij leveren een bijdrage aan de opvoeding van onze leerlingen vanuit de gedachte ze tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. 2. Wij leren de kinderen wat democratie inhoudt en hoe ze daar naar kunnen handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema s te verwoorden 3. We leren de kinderen hoe ze actief betrokken kunnen zijn op de samenleving en hoe ze zich kunnen richten op samenwerking. 4. We brengen de kinderen kennis bij,en leren ze respect te tonen voor andere opvattingen en overtuigingen (religies). 5. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven. In de aankomende periode zullen we per ambitie een aanbod formuleren. Onze ambities (doelen) en het daarbij passende aanbod zullen we t.z.t. vermelden op onze website. Dit aanbod zal vermeld worden in het document Actief Burgerschap en Sociale Integratie. Onze pijlers zijn de basiswaarden, te weten: vrijheid van meningsuiting gelijkwaardigheid begrip voor anderen verdraagzaamheid autonomie afwijzen van onverdraagzaamheid afwijzen van discriminatie 21

22 Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) ( ) 3.9 ICT ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICTmiddelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma s en de bijbehorende software. Onze ambities zijn: 1. De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord 2. De leerlingen kunnen werken met Word, Excel en PowerPoint (einde basisschool) 3. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen en lezen 4. De leerlingen kunnen een werkstuk maken met een verzorgde lay-out 5. De leerlingen zijn vertrouwd met Internet 6. De leraren geven opdrachten die het gebruik van het Internet stimuleren 7. We beschikken over een Internetprotocol, waarin het gebruik van internet het social media is opgenomen. 8. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden 9. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) ( ) 3.10 Leertijd Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we zo alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Onze ambities zijn: 1. Leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en) 2. Leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland 4. Leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster 5. Leraren hanteren heldere roosters 6. Leraren plannen extra tijd voor taal en rekenen 7. Leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) ( ) 22

23 3.11 Pedagogisch Klimaat Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: een bijdrage leveren aan de opvoeding van hun leerlingen. Daarom vinden we het belangrijk, dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities 1. De leraren zorgen voor een ordelijke klas 2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving 3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om 4. De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen 5. De leraren bieden de leerlingen structuur 6. De leraren zorgen voor veiligheid 7. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken 8. De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) ( ) 3.12 Didactisch handelen Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven onderwijs op maat, en daarom differentiëren we bij de instructie en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen, laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. Onze ambities zijn: 1. Lessen zijn goed opgebouwd 2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus 3. De leraren geven directe instructie 4. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen 5. De leerlingen werken zelfstandig samen 6. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde) 7. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren 8. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie 9. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9) De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10) ( ) 3.13 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf ontdekken, zelf kiezen, zelf doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend, dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren 23

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Schakel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Algemene vragen lijst Team 2015

Algemene vragen lijst Team 2015 Algemene vragen lijst Team 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Leraren Algemeen Op Kop 2014

Leraren Algemeen Op Kop 2014 Leraren Algemeen Op Kop 2014 Uitslagen Vragenlijst School B voor daltononderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

PlatOO tevredenheid leraren februari 2016

PlatOO tevredenheid leraren februari 2016 PlatOO tevredenheid leraren februari 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van het schoolplan 1.2 Procedures opstellen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' School : obs 'Piet Mondriaan' Plaats : Abcoude BRIN-nummer : 18IQ Onderzoeksnummer : 90681 Datum schoolbezoek : 25 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS Om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen worden basisscholen bezocht met periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Vóór 2003 werden basisscholen bezocht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 94572 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum vaststelling : 17 september 2007

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN School : rkbs De Duizend Eilanden Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 11YL Onderzoeksnummer : 94892 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 14LB

SCHOOLPLAN 2011-2015 14LB SCHOOLPLAN 2011-2015 14LB Openbare jenaplanschool 'de Krullevaar' Adres: Snoekenveen 945 3205 CK Spijkenisse Tel. 0181-641118 Brinnr. 14LB E-mail : directie@krullevaarjenaplan.nl Homepage : www.krullevaarjenaplan.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94592 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER School : o.b.s. Ruitenvelder Plaats : Froombosch BRIN-nummer : 12XX Onderzoeksnummer : 95417 Datum schoolbezoek : 20 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE SBO de Regenboog Drunen SBO de Regenboog kwaliteitszorg burgerschap 18-12-2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Kenmerken van onze leerlingen en risico s.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@barondevos.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE MIJLPAAL

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE MIJLPAAL RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE MIJLPAAL School : Basisschool De Mijlpaal Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 24AM Onderzoeksnummer : 92702 Datum schoolbezoek : 22 februari 2007

Nadere informatie

Vragenlijst ouders compact

Vragenlijst ouders compact Vragenlijst ouders compact Uitslagen Vragenlijst Bs De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD School : Katholieke Basisschool Willibrord Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27NV Onderzoeksnummer : 94920 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL School : Basisschool St. Christoffel Plaats : Waalre BRIN-nummer : 15DM Onderzoeksnummer : 94997 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO School : Basisschool 't Loo Plaats : 't Loo BRIN-nummer : 09CR Onderzoeksnummer : 94545 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum vaststelling : 17 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE HOEKSTIEN. : c.b.s. De Hoekstien : Surhuisterveen BRIN-nummer : 11MB Onderzoeksnummer : 90529

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE HOEKSTIEN. : c.b.s. De Hoekstien : Surhuisterveen BRIN-nummer : 11MB Onderzoeksnummer : 90529 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE HOEKSTIEN School : c.b.s. De Hoekstien Plaats : Surhuisterveen BRIN-nummer : 11MB Onderzoeksnummer : 90529 Datum schoolbezoek : 12 en 13 maart 2007 Datum

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst obs Panta Rhei Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS QLIOOO Z^ School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 Datum schoolbezoek Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij obs De Vuurtoren, locatie Koningsplein

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij obs De Vuurtoren, locatie Koningsplein RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2011-2012 bij obs De Vuurtoren, locatie Koningsplein Plaats : IJmuiden BRIN-nummer : 14CX Onderzoeksnummer : 124456 Datum schoolbezoek : 27 maart

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' School : basisschool 'De Kajuit' Plaats : Oisterwijk BRIN-nummer : 10VR Onderzoeksnummer : 94516 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

PlatOO vragenlijst ouders 2016

PlatOO vragenlijst ouders 2016 PlatOO vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLPLAN LOCATIE VALKENBURG

SCHOOLPLAN LOCATIE VALKENBURG SCHOOLPLAN LOCATIE VALKENBURG 2013-2017 Naam Inhoud 0. Voorwoord Relatie met WMK, beleidsterreinen en competenties 1. Inleiding 1.1 Doelen en functies van het schoolplan 1.2 Procedures vaststellen en opstellen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie