Introductiebijeenkomst eindtoetsen Lucas Onderwijs. Centrale eindtoets PO 14 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductiebijeenkomst eindtoetsen Lucas Onderwijs. Centrale eindtoets PO 14 januari 2015"

Transcriptie

1 Introductiebijeenkomst eindtoetsen Lucas Onderwijs Centrale eindtoets PO 14 januari 2015

2 PROGRAMMA Drie keer een informatieronde: Wettelijk kader Keuzemogelijkheden College voor Toetsen en Examens (het CvTE) Centrale eindtoets Algemeen Voorbereiding Toetsafname Rapportage Meer informatie

3 WETTELIJK KADER Een verplichte eindtoets voor alle leerlingen in groep 8 in het reguliere basisonderwijs tussen 15 april en 15 mei. Reden Een verplichte eindtoets voor: de leerling als een objectief tweede gegeven op het schooladvies; de leerling als waarneming ten opzichte van de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; de school als middel om het eigen onderwijs te evalueren; de inspectie om de opbrengsten van alle scholen op stelselniveau te vergelijken.

4 WETTELIJK KADER Toetsinhoud: Nederlandse taal Rekenen Referentieniveaus Toetswijzer eindtoets PO Schooladvies: Vóór 1 maart Tweede objectief gegeven Heroverweging

5 WETTELIJK KADER Rapport: Leerlingrapport Schoolrapport Referentieniveaus Overgang PO naar VO: Schooladvies is leidend Geen mogelijkheid tot toelatingstoetsen Afspraken in samenwerkingsverbanden (okr)

6 KEUZEMOGELIJKHEDEN Door OCW goedgekeurde eindtoetsen: Centrale eindtoets van het CvTE Route 8 van A-Vision ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP) van Bureau ICE Overgangsjaar : Drempelonderzoek 678 van 678 Onderwijs Advisering Rekenen-wiskunde en begrijpend lezen van het Cito LVS PO Begrijpend lezen van 678 Onderwijs Advisering

7 KEUZEMOGELIJKHEDEN Regels inschrijven: Meerdere eindtoetsen per bestuur mogelijk Eén toets voor alle leerlingen van dezelfde school Wijziging besluit OCW inschrijving: Bij een school met twee of meer vestigingen onder hetzelfde BRINnummer, die door de Inspectie als afzonderlijke toezichteenheden worden gezien, mogen de verschillende vestigingen zich afzonderlijk inschrijven voor een eindtoets. Inschrijving tot en met 30 januari 2015

8 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET CVTE De taak van het CvTE is om namens de overheid de kwaliteit van alle centrale examens en toetsen te waarborgen en te zorgen voor een vlekkeloze afname in samenwerking met de scholen. Maatschappelijk en politiek krachtenveld (preambule) Betrouwbare afronding verschillende onderwijssectoren Niveauhandhaving Taken van het CvTE: Examens VO, staatsexamens VO/NT2 COE s taal en rekenen MBO Rekentoets VO en MBO Diagnostische tussentijdse toets VO Centrale eindtoets PO

9 CENTRALE EINDTOETS In het kort: Voor iedere leerling in groep 8 Onder verantwoordelijkheid van het CvTE Zorgvuldige totstandkoming en onafhankelijk vastgesteld Voortbouwend op de Eindtoets Basisonderwijs van Cito Bewezen goede voorspeller voor het best passende brugklastype per leerling Toetst naast de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen ook optioneel wereldoriëntatie Duurt 3 dagdelen 220 meerkeuzevragen Op papier of digitaal af te nemen Digitaal rapportageprogramma met leerling- en schoolrapportages en exportmogelijkheden naar het leerlingadministratiesysteem

10 CENTRALE EINDTOETS VS. CITO-EINDTOETS Praktisch In 2015 is anders: dat een eindtoets verplicht is voor leerlingen in groep 8; een school kiest voor één toetsaanbieder voor alle leerlingen; het schooladvies is leidend voor toelating VO; dat de eindtoets kosteloos is; de eindtoets wordt afgenomen tussen 15 april en 15 mei; het CvTE is verantwoordelijk voor de centrale eindtoets.

11 CENTRALE EINDTOETS VS. CITO-EINDTOETS Inhoudelijk In 2015 is anders: dat de centrale eindtoets rapporteert op referentieniveaus; de inhoud die getoetst wordt, door leerkrachten en vakexperts gespecificeerd zijn in de toetswijzer; de toets wordt vastgesteld door leerkrachten en vakexperts in onafhankelijke vaststellingscommissies; Nieuw onderdeel grammatica en interpunctie; het onderdeel studievaardigheden geïntegreerd is in de onderdelen Nederlandse taal en rekenen.

12 TOETSWIJZERCOMMISSIE Wettelijk kader: Inhoudelijke verantwoording van de eindtoets 1 toetswijzer, 2 delen Toetswijzercommissie: - SLO - Vakdeskundigen - Toetsdeskundige

13 VASTSTELLINGSCOMMISSIE Kwaliteitskader: Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de opgaven, evaluaties van de proeftoetsen en het vaststellen van de centrale eindtoets. (vak)inhoudelijk: referentieniveaus en toetswijzer Leerplan: methode onafhankelijk Belevingswereld: kind gerichtheid en niet gekunsteld Psychometrie: P-waarde en discriminatie Formatie vaststellingscommissie: Vakdeskundige Leerkrachten groep 7 en 8 Toetsdeskundige

14 CENTRALE EINDTOETS Papier of digitaal Optioneel wereldoriëntatie 220 meerkeuzeopgaven Voor alle leerlingen 3 dagdelen: De papieren centrale eindtoets wordt in 2015 afgenomen op: dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april De digitale centrale eindtoets wordt in 2015 afgenomen op: woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april en/of dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 april Digitaal inhalen tot en met 29 mei 2015

15 TOETSINHOUD

16 TOETSNIVEAU Twee niveaus: De eindtoets B is bestemd voor (landelijk gezien) ongeveer 75% van de leerlingen: de leerlingen die naar verwachting naar de gemengde/theoretische leerweg of naar het havo of vwo gaan. De eindtoets N is bestemd voor (landelijk gezien) ongeveer 25% van de leerlingen: voor leerlingen die naar verwachting naar de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo gaan. 25% overlap in toetsvarianten: De moeilijkheid van de twee varianten lopen niet te veel uiteen De scores van de twee varianten staan op één schaal Elke leerling ontvangt een toetsscore tussen de 501 en de 550 Zelfde advies brugklastype mogelijk

17 INSCHRIJVING Tot en met 30 januari 2015 Via de portal met een uniek account Diverse keuzemogelijkheden: N of B variant Aangepaste versies Digitale centrale eindtoets (19 januari tot en met 31 maart 2015) Wijzigingen mogelijk tot en met 3 april 2015

18 UITZONDERINGEN Voor onderstaande groepen leerlingen is het maken van een eindtoets PO wettelijk niet verplicht: die zeer moeilijk lerend zijn; die meervoudig gehandicapt zijn; die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. Deze leerlingen mogen wel deelnemen aan de centrale eindtoets.

19 SPECIALE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE Centrale eindtoets vs. Cito-eindtoets: Verplicht vs. optie Verplicht vs. advies Verplicht vs. vrijstelling Kaders m.b.t. speciale ondersteuningsbehoefte: Zorgplicht van de school Speelveld voor de school Raadpleeg het CvTE Betrouwbaar advies vervolgonderwijs Brochure: Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften Toetsreglement centrale eindtoets

20 AANGEPASTE VERSIES een braille-versie; voor leerlingen met een visuele beperking. een audio-versie; o.a. voor leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) of een visuele beperking. een pdf geschikt voor tekst-naar-spraak-software; o.a. voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking. een vergrote versie (A3 en zwart-wit); o.a. voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking. een zwart-witversie op normale grootte; voor kleurenblinde leerlingen. Extra mogelijkheden: Tijd Rustige plek Raadpleeg het CvTE

21 TOETSMATERIALEN Logistiek: Tussen half maart en 8 april levering toetsmaterialen Check op juiste aantal opgavenboekjes en antwoordbladen (B en N) Standaard 2 extra setjes Voor digitaal ook aantallen op papier Check op juiste aantal opgavenboekjes wereldoriëntatie Check op correcte druk Check op overeenkomstige nummers antwoordbladen per leerling Check op juiste aangepaste versies zijn ontvangen, in de bestelde aantallen

22 TOETSMATERIALEN Voor de leerlingen: Opgavenboekjes centrale eindtoets 1e, 2e en 3e toetsdag Opgavenboekjes wereldoriëntatie (indien van toepassing) Antwoordbladen 1e, 2e en 3e toetsdag Voor de leerkracht: Handleiding centrale eindtoets 2015 Vergroot antwoordblad Portal: Handleiding digitale centrale eindtoets 2015 Pdf vergroot antwoordblad voor het digibord Brochure Interpretatie van het Leerlingrapport

23 HULPMIDDELEN Naast het opgavenboekje en het antwoordblad zijn de volgende materialen nodig/toegestaan tijdens het maken van de centrale eindtoets: Potloden met een hardheidsgraad HB; Een gum; Een liniaal; Uitrekenpapier of kladpapier; Een leesboek (als een leerling eerder klaar is met een taak, kan hij/zij een leesboek lezen om de andere leerlingen niet te storen).

24 AFNAME Afnameschema: Per toetsdag een tijdschema Iedere toetsboekje bestaat uit taken Per taak een tijdschema Richtlijn geen verplichting Achter in de handleiding Antwoordbladen: Per leerling eigen setje antwoordbladen niet uitwisselen Vooraf voorbereiden of leerling laten invullen 1 bolletje per vraag invullen

25 ANTWOORDBLADEN Wettelijk verplicht: Naam leerling Geboortedatum Geslacht School (naam en plaats) Groep Laatste 4 cijfers van het BSN Facultatief: Advies leerkracht brugklastype Aangepaste versie Ontheffing Ten behoeve van toestroom-doorstroom onderzoek

26 AFNAME BIJ ZIEKTE Als de leerling twee van de drie reguliere toetsdagen heeft meegedaan en hij of zij kan de ontbrekende toetsdag uiterlijk op dinsdag 28 april inhalen, dan mag de toets op papier worden afgerond. Als de leerling slechts één reguliere toetsdag heeft meegedaan en/of als de leerling de ontbrekende toetsdag(en) pas na dinsdag 28 april kan inhalen, dan wordt de leerling ingeschreven voor de digitale inhaaltoets. Als de leerling ziek is op alle drie de toetsdagen schrijft u de leerling in voor de digitale centrale eindtoets. Inhaalmoment: Digitaal Van 28 april tot en met 29 mei 2015

27 RAPPORTAGE Soorten rapportages: Leerlingrapport: vanaf 13 mei 2015 in RCET vanaf 22 mei 2015 in tweevoud op papier Schoolrapportage vanaf 22 mei 2015 in RCET Schoolrapporten in RCET (vervanger REB): Schoolrapport zonder correctie Schoolrapport schoolgroep Schoolrapport met correctie LG Schoolrapport op referentieniveaus

28 SCHOOLRAPPORTAGE Ieder schoolrapport bestaat uit twee delen: In het bovenste deel staat het huidige jaar, het aantal leerlingen waarop het schoolrapport is gebaseerd in een jaar, de (gecorrigeerde) gemiddelde standaardscores van uw school per jaar, de landelijke gemiddelde (gecorrigeerde) scores per jaar en uw schoolgroep. In het onderste deel van de rapporten staan de (gecorrigeerde) gemiddelden op de afzonderlijke onderdelen van de centrale eindtoets. Het betreft de gemiddelde score op de hoofdonderdelen (bijvoorbeeld taal) en op de genummerde opgavenrubrieken die binnen die hoofdonderdelen onderscheiden worden (bijvoorbeeld 1. Schrijven).

29 LEERLINGRAPPORT Score per onderdeel: Aantal opgaven Aantal goed Percentielscore Referentieniveau: Rekenen Lezen en taalverzorging Standaardscore Brugklastypen

30 NORMERINGSPROCEDURE Berekening op 3 manieren: via het koppelen van proeftoetsresultaten via het ankeronderzoek via een bepaalde manier van ijking van schoolresultaten over de jaren heen Equivalering: Bekend welke standaardscore bij welk aantal goede antwoorden hoort het landelijk gemiddelde is bekend Scoreschaal: 501 tot en met 550

31 VOORBEELD LEERLINGRAPPORT

32 TOETSADVIES VS. SCHOOLADVIES Bij een hogere uitslag op de eindtoets dan het afgegeven schooladvies is heroverweging verplicht. Het schooladvies kan omhoog bijgesteld worden. Bij een lagere uitslag op de eindtoets dan het afgegeven schooladvies blijft het schooladvies gehandhaafd. Het schooladvies mag niet omlaag bijgesteld worden.

33 GEGEVENSLEVERING IN BRON Het CvTE en Cito verstrekken geen gegevens aan derden Per school 1 eindtoets registreren voor alle leerlingen Binnen twee weken na bekendmaking resultaat verplicht registreren in BRON RCET exporteren naar LAS LAS exporteren naar BRON

34 OPBRENGSTBEPALING INSPECTIE De inspectie gebruikt de eindtoets mede voor de opbrengstbepaling van de school met uitzondering van: Leerlingen met een ontheffingsgrond; Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs; Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen: eindniveau van leerjaar 6 voor taal én rekenen een IQ onder de 80 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de Cotan. Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar, moeten gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IQ-test bevestigen. Leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd.

35 VOORBEELDOPGAVEN Waar staan de woorden in de goede volgorde? steeds minder krachtig A druppelend - stromend - stilstaand B stilstaand - druppelend - stromend C stilstaand - stromend - druppelend D stromend - druppelend stilstaand

36 VOORBEELDOPGAVEN in de meivakantie gaat Floor op aanraden van haar vriendin een dagje winkelen in Haarlem ze heeft enorm veel zin in het uitstapje Achter welk onderstreept woord moet een punt (.) worden gezet? A Floor B winkelen C Haarlem D zin

37 VOORBEELDOPGAVEN Hoeveel euro kosten deze vaatwastabletten per stuk? A 0,25 B 0,40 C 2,50 D 3,24

38 VOORBEELDOPGAVEN In de winter zie je aan deze boom fel gekleurde bessen. Wat is de functie van deze felle kleur? Door de felle kleur... A nemen de bessen meer warmte op waardoor ze beter beschermd zijn tegen de kou. B kunnen de bessen ook het winterlicht gebruiken om suikers te produceren. C vallen de bessen op en worden de zaden verspreid door dieren die de bessen eten. D worden insecten aangetrokken zodat bestuiving en bevruchting mogelijk wordt.

39 MEER INFORMATIE Centrale eindtoets https://twitter.com/cvteeindtoetspo Wet-en regelgeving eindtoets PO

40 MEER INFORMATIE Registratie BRON Toezicht en beoordeling leerresultaten Overgang PO naar VO

41 VRAGEN?

42 Dank voor jullie aandacht!

De Centrale Eindtoets in het basisonderwijs. Regionale bijeenkomst PO-Raad 5 november 2015

De Centrale Eindtoets in het basisonderwijs. Regionale bijeenkomst PO-Raad 5 november 2015 De Centrale Eindtoets in het basisonderwijs Regionale bijeenkomst PO-Raad 5 november 2015 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET CVTE Namens de overheid: kwaliteitsborging centrale examens en toetsen waarborgen

Nadere informatie

DE centrale. informatie voor scholen. Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1

DE centrale. informatie voor scholen. Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1 DE centrale EINDtoets PO in 2015 informatie voor scholen DE CENTRALE EINDTOETS PO IN 2015 1 Staatsexamens Centrale eindtoets Nederlands VO primair onderwijs als tweede taal De eindtoets bepaalt niet mijn

Nadere informatie

DE CENTRALE EINDTOETS IN 2016

DE CENTRALE EINDTOETS IN 2016 DE CENTRALE EINDTOETS IN 2016 INFORMATIE VOOR SCHOLEN DE CENTRALE EINDTOETS IN 2016 1 Staatsexamens Centrale Eindtoets Nederlands VO primair onderwijs als tweede taal Ik heb al een schooladvies gekregen

Nadere informatie

CENTRALE EINDTOETS primair onderwijs

CENTRALE EINDTOETS primair onderwijs CENTRALE EINDTOETS primair onderwijs handleiding 2015 Centrale eindtoets primair onderwijs Inhoud 1 Centrale eindtoets, een overzicht 7 6 Registratie in BRON 43 1.1 Doel van de centrale toets 7 1.2 Doelgroep

Nadere informatie

Eindtoets op twee niveaus Nieuw

Eindtoets op twee niveaus Nieuw Eindtoets op twee niveaus Nieuw Vanaf 2013 zijn er twee versies van de Eindtoets: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. Alleen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17781 30 juni 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01450, houdende vaststelling

Nadere informatie

Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs

Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs 18 maart 2015, Jos van der Arend (Edustandaard) Inleiding Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn er drie verschillende eindtoetsen basisonderwijs beschikbaar.

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Sinds

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie

TERUGBLIK 2015 RESULTATEN CENTRALE EINDTOETS 2015. Centrale Eindtoets primair onderwijs

TERUGBLIK 2015 RESULTATEN CENTRALE EINDTOETS 2015. Centrale Eindtoets primair onderwijs TERUGBLIK 2015 RESULTATEN CENTRALE EINDTOETS 2015 Centrale Eindtoets primair onderwijs 2 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Cijfers deelnemende leerlingen 5 2.1 Aantal leerlingen 5 2.2 Landelijk gemiddelde standaardscore

Nadere informatie

de centrale eindtoets 2015 informatie voor ouders Rapportage en schooladvies Uitleg van het leerlingrapport

de centrale eindtoets 2015 informatie voor ouders Rapportage en schooladvies Uitleg van het leerlingrapport 1 centrale eindtoets 2015 de centrale! informatie voor ouders eindtoets 2015 Wat is de centrale eindtoets? De belangrijkste vragen Rapportage en schooladvies Uitleg van het leerlingrapport Voorbeeldopgaven

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 34.4 en 34.6 van het Besluit bekostiging WPO;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 34.4 en 34.6 van het Besluit bekostiging WPO; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36026 16 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 december 2014, nr.

Nadere informatie

de centrale eindtoets 2016 informatie voor ouders Rapportage en schooladvies Uitleg van het leerlingrapport

de centrale eindtoets 2016 informatie voor ouders Rapportage en schooladvies Uitleg van het leerlingrapport CENTRALE EINDTOETS 205 de centrale! informatie voor ouders eindtoets 206 Wat is de Centrale Eindtoets? De belangrijkste vragen Rapportage en schooladvies Uitleg van het leerlingrapport Voorbeeldopgaven

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Nieuw: Kurzweilversie voor groep 6 en 7 en verbeterde rapportages Compact: de belangrijkste

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

BROCHURE. adaptievedigitaleeindtoets

BROCHURE. adaptievedigitaleeindtoets BROCHURE adaptievedigitaleeindtoets Vanaf april 2015 zijn scholen in het regulier primair onderwijs verplicht om leerlingen uit groep 8 een eindtoets te laten maken. De afnamedatum van de eindtoets in

Nadere informatie

Diagnostische toetsen. Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. toetsen bij referentieniveaus

Diagnostische toetsen. Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. toetsen bij referentieniveaus Diagnostische toetsen Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen toetsen bij referentieniveaus Jan.vanWeerden@cito.nl Hoofd Research PO-VO Ruud.Alers@cito.nl Manager VO Overzicht presentatie Welke toetsen

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Compact: de belangrijkste onderdelen van uw onderwijsprogramma getoetst Compleet: alle basisvaardigheden

Nadere informatie

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve eindtoets die in 2 à 3 klokuren via internet wordt afgenomen. 2 www.route8.nl

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve eindtoets die in 2 à 3 klokuren via internet wordt afgenomen. 2 www.route8.nl Vanaf april 2015 zijn scholen in het basisonderwijs verplicht om leerlingen uit groep 8 een eindtoets te laten maken. De afnameperiode van de eindtoets in groep 8 is verplaatst van februari naar 15 april

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

ALLES OVER DE EINDTOETS

ALLES OVER DE EINDTOETS Handige gidsvoorouders 2015 groep 8 ALLES OVER DE EINDTOETS 2 Inhoud Een spannend jaar 3 De verplichte eindtoets in groep 8 4 Het schooladvies 6 Drie verschillende eindtoetsen 9 De centrale eindtoets van

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET LEERLINGRAPPORT

INTERPRETATIE VAN HET LEERLINGRAPPORT INTERPRETATIE VAN HET LEERLINGRAPPORT BIJ DE CENTRALE EINDTOETS PO 2015 Centrale eindtoets primair onderwijs 2 Inhoud 1 De Centrale Eindtoets: een overzicht 3 1.1 Belangrijke kenmerken 3 1.2 Inhoud en

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets)

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Marleen van der Lubbe Manager Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) Cito, Arnhem Inhoud LOVS Ontstaan EB Functie EB Doelgroep EB Inhoud EB Rapportage EB Gebruik

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Toelichting rapportages Entreetoets 2014

Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Cito verwerkt de antwoordbladen en berekent de scores van de leerlingen. In tweevoud ontvangt u automatisch de papieren leerlingprofielen op school; één voor de

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Taal. Opgave 1 Waar staan de woorden in de goede volgorde? steeds minder krachtig

Taal. Opgave 1 Waar staan de woorden in de goede volgorde? steeds minder krachtig Taal Opgave 1 Waar staan de woorden in de goede volgorde? steeds minder krachtig druppelend - stromend - stilstaand stilstaand - druppelend - stromend stilstaand - stromend - druppelend stromend - druppelend

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

maak kennis met Het College voor examens

maak kennis met Het College voor examens maak kennis met Het College voor examens College voor Examens 030 28 40 700, info@cve.nl Postbus 315, 3500 AH Utrecht www.cve.nl Het is enorm belangrijk dat de focus altijd gericht blijft op de leerling

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN CENTRALE EINDTOETS 2016 Centrale Eindtoets primair onderwijs LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN CENTRALE EINDTOETS 2016 3 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS)

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Opbouw Info over Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Info over de toetsen Speciale leerlingen Vernieuwing bij toetsen Begrijpend

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

Dossier Eindtoets Basisonderwijs 2014

Dossier Eindtoets Basisonderwijs 2014 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Dossier Eindtoets Basisonderwijs 2014 Groep 8 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Deelname en afnamedata... 3 Eindtoets Basis en Niveau... 3 Digitale Eindtoets...

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS Utrecht, augustus 2014 ED4386458/2 ANALYSE EN WAARDERINGEN OPBRENGSTEN PO 1 1 ED4386458/2 ANALYSE EN WAARDERINGEN OPBRENGSTEN PO 2 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST

Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST Programma Wie zijn wij? Eindtoets ROUTE 8 Ontwikkelingen Aanmelden Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Bevordering van de

Nadere informatie

VERANTWOORDING CENTRALE EINDTOETS PO

VERANTWOORDING CENTRALE EINDTOETS PO VERANTWOORDING CENTRALE EINDTOETS PO Versie : 1.1 Datum: 12 mei 2015 pagina 2 van 70 Voorwoord Met dit verantwoordingsdocument legt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) publiekelijk verantwoording

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN Commissie Testaangelegenheden Nederland. Beoordeling van de AMN Eindtoets 2016

NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN Commissie Testaangelegenheden Nederland. Beoordeling van de AMN Eindtoets 2016 NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN Commissie Testaangelegenheden Nederland Beoordeling van de AMN Eindtoets 2016 Beoordeling 2015 onvoldoende* voldoende goed 1. Uitgangspunten x 2. Kwaliteit testmateriaal

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 7 en 8

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 7 en 8 Brochure OBS Pieter van Thuyl Groep 7 en 8 Ter kennismaking Hier kunt u lezen wat we allemaal doen in groep 7 en 8 op de Pieter van Thuylschool Contact met ouders Natuurlijk zijn er momenten dat u graag

Nadere informatie

Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST

Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST Programma Wie zijn wij? Eindtoets ROUTE 8 Pauze Ontwikkelingen Aanmelden Informatie over ROUTE 8 De leerling en route ROUTE

Nadere informatie

Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST

Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST Programma Wie zijn wij? Eindtoets ROUTE 8 Aanmeldprocedure Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) Wie zijn wij? Bevordering

Nadere informatie

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Beschikbaar per 1 september 2015 NIEUW TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 8 schooljaar 2015-2016 Leerkrachten Judith Knijn judithknijn@geertholle.nl Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag Van 16 oktober tot maart 2016 zwangerschapsverlof Esther Buijsman

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO. De juiste keuzes onderbouwd en objectief. Samen voor het alternatief

Aansluiting PO-VO. De juiste keuzes onderbouwd en objectief. Samen voor het alternatief Aansluiting PO-VO De juiste keuzes onderbouwd en objectief Samen voor het alternatief Aansluiting en Eindtoets, samen voor het alternatief Aansluiting: ontwikkelingsgericht. Compleet beeld. 360 graden.

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften centrale Eindtoets PO 2015 OKTOBER 2014 Centrale toetsing primair onderwijs 2 inhoud 1 Inleiding 3 2 De centrale eindtoets 4 3 Kaders en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kies voor het andere leerlingvolgsysteem!

Kies voor het andere leerlingvolgsysteem! Kies voor het andere leerlingvolgsysteem! Met methodegebonden toetsen bewaken we de voortgang in de leerstof, met de Schoolvaardigheidstoetsen bewaken we het niveau Op elk moment in het jaar af te nemen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor 2014

Drentse Onderwijsmonitor 2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 9 de editie Imke Oosting CMO Groningen Wat is de Drentse onderwijsmonitor? In beeld brengen van onderwijspositie en prestaties van Drentse leerlingen Van basisschool tot en

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013 September en oktober 2012 Maaike Beuving REFERENTIENIVEAUS REKENEN IMPLEMENTATIE IN EINDEXAMEN VO Opbouw presentatie 1 Terugblik op pilot rekentoetsen in 2012

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting

Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Voorlichtingsavond Programma VMBO? HAVO? VWO? Welkom Wat verwachten we in groep 8? Advies VO Afsluiting Wat verwachten we in groep 8? Goede werkhouding in de klas Huiswerk moet gemaakt worden Brede interesse

Nadere informatie

Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011

Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011 Rekenen in het mbo: Stand van zaken regelgeving Rekenconferentie Je kunt rekenen op de rekendocent 6 december 2011 Rianne Reichardt Onderwerpen Algemene regelgeving Rekenen in het mbo Invoering referentieniveaus

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

13 maart 2014 Nr. 13

13 maart 2014 Nr. 13 13 maart 2014 Nr. 13 10/3-16/3 17/3-23/3 24/3-30/3 start project: Kunst in en uit Amersfoort Open ochtend scholen in Amersfoort studiedag groep 1 t/m 4 31/3-6/4 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door grote

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO

Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO Referentiekader Informatiebijeenkomsten Referentieniveaus Steunpunt PO steunpuntpo@poraad.nl 030-3100940 Inhoud Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Voordelen referentieniveaus

Nadere informatie

Resultaten IEP Eindtoets 2015

Resultaten IEP Eindtoets 2015 Resultaten IEP Eindtoets 2015 1 1. Samenvatting In de periode van november 2014 tot en met januari 2015 hebben 271 schoolvestigingen met in totaal 6.971 leerlingen zich aangemeld om de IEP Eindtoets af

Nadere informatie

Informatie-avond. groep 8 Schooljaar 2015-2016

Informatie-avond. groep 8 Schooljaar 2015-2016 Informatie-avond groep 8 Schooljaar 2015-2016 Afspraken Klassenouder/Luizenouder Social Media Huiswerk Gip-model/planner Pilot Wereldoriëntatie Nieuwe methodes Excursies Musical Schoolkamp Cito-toetsen

Nadere informatie

Themabijeenkomst DTT Nederlands schrijfvaardigheid

Themabijeenkomst DTT Nederlands schrijfvaardigheid Themabijeenkomst DTT Nederlands schrijfvaardigheid SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 9 december 2015 Doel workshop U krijgt inzicht in de rapportages van de DTT over schrijfvaardigheid;

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Brief aan Tweede Kamer d.d. 17 december 2014 Advies Doordacht doorzetten naar een hoger rekenniveau Dit is een servicedocument voor het voortgezet

Nadere informatie

Woensdag 15 januari 2014. Informatieavond VO & Cito Eindtoets

Woensdag 15 januari 2014. Informatieavond VO & Cito Eindtoets Woensdag 15 januari 2014 Informatieavond VO & Cito Eindtoets Na de basisschool Opening Chris Roes Hoe ziet het voortgezet onderwijs eruit? Jennifer van Duurling Situatie in Maastricht e.o. Ruud Moers Cito-eindtoets

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Van Citotoets naar brugklas en door naar diploma

Van Citotoets naar brugklas en door naar diploma Van Citotoets naar brugklas en door naar diploma Annelie Hakkenes (CBS) en Anja de Wijs (Cito) Aan het eind van de basisschool maken leerlingen samen met hun ouders en leerkracht een keuze voor het soort

Nadere informatie

Het eerste jaar van de Eindtoets PO:

Het eerste jaar van de Eindtoets PO: 55 Het eerste jaar van de Eindtoets PO Het eerste jaar van de Eindtoets PO: Besluitvorming, invoering en de uitwerking van het onderdeel taal Auteurs: Joanneke Prenger en Madeleine Gibson Wie nieuwsgierig

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Praktisch VMBO 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Deelsessie 9 Taal en rekenen: zéker actueel in het vmbo Inhoud van deze workshop Actieplan beter presteren (kort)

Nadere informatie

EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB)

EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB) evaluatie CITO Eindtoets 2012 1 EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB) Inleiding Conform de procedure verwijzing groep 8 werd in groep 8 van De Rank in het cursusjaar

Nadere informatie

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het

Nadere informatie

Informatieboekje: Voortgezet Onderwijs (VO) Praktische informatie (8)

Informatieboekje: Voortgezet Onderwijs (VO) Praktische informatie (8) Informatieboekje: Voortgezet Onderwijs (VO) Praktische informatie (8) Schooljaar 2013-1014 Marijke Verhulst Annet Krebbekx Schooladvies rapportengroep 7 en 8 werkhouding aanpak huiswerk proefwerken zaakvakken

Nadere informatie