Procedure overstap POVO Noord-Kennemerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure overstap POVO Noord-Kennemerland"

Transcriptie

1 Procedure overstap POVO Noord-Kennemerland 1. Inleiding Een goede overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Een goede keuze voor een schooltype en een school voor voortgezet onderwijs is van belang voor leerlingen en ouders. In de regio Noord-Kennemerland is door de werkgroep POVO een werkwijze opgesteld voor een eenduidig proces van advisering, aanmelding, overdracht, toelating en plaatsing op een school voor voortgezet onderwijs. In dit overleg hebben vertegenwoordigers van het primair en voortgezet onderwijs zitting met mandaat vanuit hun besturen. Deze planning en procedure overstap POVO Noord-Kennemerland is vastgesteld door respectievelijk het bestuur van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland en het bestuur van het samenwerkingsverband ppo Noord-Kennemerland. De POVO-procedure is vastgelegd in de volgende documenten: 1. Procedure overstap po-vo In dit document zijn alle afspraken rond de overstapprocedure POVO Noord-Kennemerland opgenomen en toegelicht. 2. Draaiboek planning en procedure In dit draaiboek is stap voor stap beschreven wat wanneer moet worden gedaan en door wie. Tevens is een korte toelichting gegeven bij iedere stap. 3. Warme overdrachtsformulier Dit formulier wordt door de basisschool ingevuld en via Overstapservice Onderwijs (OSO) aan de school voor voortgezet onderwijs gestuurd. Het dient vooral als basis voor het warme overdrachtsgesprek. 4. Advieswijzer overstap po-vo inclusief invulschema (matrix) Dit document is bedoeld als handreiking voor de basisschool bij het opstellen van het advies voor een leerling. 5A. Procedure aanmelding en toewijzing vo/vso leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften POVO Noord-Kennemerland Dit document beschrijft welke mogelijkheden er zijn voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, alsmede de procedure voor de overstap van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften naar het voortgezet speciaal onderwijs. 5B. Stroomschema aanmelding en toewijzing leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften vo/vso. In dit stroomschema worden de routes voor deze leerlingen schematisch weergegeven. 6. Stroomschema gehele POVO-procedure Dit stroomschema geeft (uitgeprint op A3) in één oogopslag de gehele procedure weer en loodst de basisschool door het hele proces heen middels ja/nee vragen. 1

2 1.1 Algemene uitgangspunten POVO-procedure De POVO-procedure kent de volgende algemene uitgangspunten: - De begeleiding van de leerling bij de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is een gezamenlijke opdracht, waarbij ieder eigen taken en verantwoordelijkheden heeft. - Eén van de kenmerken van een weloverwogen schooladvies is, dat er sprake is van een continu proces. Het advies van de basisschool is gebaseerd op observaties en resultaten van meerdere jaren, wordt opgesteld in samenspraak met ouders en leerling en het proces om te komen tot het advies start tijdig (voor leerlingen met ondersteuningsvragen zal dat al in groep 7 zijn). - Het overstapdossier van een leerling (opgesteld door het primair onderwijs) geeft de school voor voortgezet onderwijs een breed en volledig beeld van de leerling. - Er is naast de digitale overdracht via OSO sprake van een warme overdracht in een persoonlijke toelichting tussen de leraar van groep 8 en/of intern begeleider en de vertegenwoordiger van de school voor het voortgezet onderwijs waar de leerling naartoe gaat. De POVO-procedure Noord-Kennemerland kent de volgende uitgangspunten: - De POVO-procedure wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld door de werkgroep POVO. - De POVO-procedure wordt vastgesteld door de besturen van de samenwerkingsverbanden po en vo. - Alle informatie en bijbehorende documenten over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs is te downloaden via de websites van het samenwerkingsverband ppo Noord-Kennemerland en het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. - De POVO-procedure gaat uit van de huidige regelgeving rondom de overstap POVO, zoals vermeld op de website nieuwe regelgeving overgang POVO. Deze website biedt de meest recente informatie en nuttige handreikingen, bijvoorbeeld voor het opstellen en evalueren van het schooladvies en informatie over welke leerlingen niet verplicht zijn tot deelname aan de eindtoets. 1.2 Voor welke leerlingen? De POVO-procedure is van toepassing op alle leerlingen uit het primair onderwijs die overstappen naar het eerste jaar van het voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland. Deze leerlingen komen uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Daar waar in de tekst gesproken wordt over basisschool worden al deze schoolsoorten bedoeld. 2. Vastgestelde afspraken voor werkwijze in het primair onderwijs In deze paragraaf is aangegeven wat de uitgangspunten zijn voor de werkwijze aan de kant van het primair onderwijs. 2.1 Werkwijze adviseren en aanmelden door het primair onderwijs Sinds het schooljaar is het advies van de basisschool leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. Basisscholen geven vóór 1 maart alle leerlingen een (schriftelijk vastgelegd) schooladvies. Daarbij geldt: De basisschool draagt zorg voor een goed onderbouwd advies en neemt dit op in het onderwijskundig rapport 1 van de leerling. Dit overstapdossier (OSO-gegevens en warme overdrachtsformulier) geeft een beeld van schoolloopbaan, de leerresultaten en vorderingen (leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m groep 8), het gedrag, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van/handelingsadviezen voor begeleiding van de leerling. Ook het advies op basis van de score op de eindtoets (het toetsadvies) maakt deel uit van het overstapdossier. 1 Onderwijskundig rapport is een wettelijke term. In Noord-Kennemerland vormen het overstapdossier + formulier warme overdracht samen het onderwijskundig rapport. 2

3 Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor het toetsadvies (dat is gebaseerd op de score op de eindtoets). 2 Een leerling is het best gediend met een aanmelding op een school met het onderwijstype dat het beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de leerling. Een leerling kan alleen worden aangemeld op een school die het onderwijs aanbiedt dat in het advies van de basisschool staat. Het primair onderwijs informeert de ouders van groep 8 over de jaarlijkse procedure en planning. 2.2 Advisering en eindtoets in het primair onderwijs Sinds het schooljaar moeten alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs een eindtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheid meet. De basisschool maakt een door de overheid goedgekeurde eindtoets. Basisscholen nemen jaarlijks de eindtoets af tussen 15 april en 15 mei. In een toetswijzer is vastgelegd welke taal- en rekeninhouden moeten worden getoetst. Daarnaast kan de toets facultatief ook andere kennis en vaardigheden in kaart brengen, bijvoorbeeld op het gebied van wereldoriëntatie. Met het oog op het belang van een doorgaande leerlijn, staan vanaf schooljaar de referentieniveaus taal en rekenen centraal in de eindtoets. De eindtoets meet in hoeverre leerlingen de referentieniveaus beheersen, in ieder geval op het gebied van de leesvaardigheid, taalverzorging en de algemene rekenvaardigheid (eventueel onderscheiden naar de domeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden). De eindtoets kan ook andere domeinen van het referentieniveau taal toetsen, bijvoorbeeld de schrijfvaardigheid. Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs maken een eindtoets, ook leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Voor deze leerlingen kan de school de omstandigheden aanpassen (zoals rustige plek, korte onderbrekingen, extra tijd). Bovendien stellen de toetsaanbieders aangepaste versies ter beschikking, zoals een gesproken versie voor leerlingen met dyslexie en een versie in grote letters of in braille voor leerlingen met een visuele beperking. De eindtoets leidt tot een toetsadvies. De volgende groepen leerlingen hoeven geen eindtoets te maken (het mag wel): Zeer moeilijk lerende leerlingen: o Leerlingen met een uitstroomprofiel vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding, vastgelegd en onderbouwd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de betreffende leerling. OPP is een landelijke term, in Noord-Kennemerland heet dit Groeidocument/TOP-dossier. o Leerlingen met een IQ lager dan 75. Meervoudig gehandicapte leerlingen die moeilijk leren. Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen. De school beslist, na overleg met de ouders, of deze leerlingen wel of niet meedoen aan de eindtoets. Wordt de leerling hiervan vrijgesteld, dan legt de school de onderbouwing van deze beslissing vast in de eigen administratie (voor het geval de inspectie daar om vraagt). 2 Let op: een dubbel advies geven, betekent niet automatisch plaatsing in een dakpanklas. Advisering is aan het po, plaatsing is aan het vo en is gerelateerd aan de organisatie binnen een vo-school. 3

4 Als een leerling de eindtoets po beter maakt dan verwacht (het toetsadvies is hoger dan het schooladvies), moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. In overleg met de leerling en zijn/haar ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet wettelijk verplicht. De po-school kan met de voschool (waar de leerling is aangemeld) overleggen. Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het door de basisschool geadviseerde onderwijstype aankunnen. Het kan gebeuren dat ouders op basis van een bijgesteld advies hun kind op een andere school willen aanmelden. Een bijgesteld advies overschrijft het eerder (voor 1 maart) gegeven advies en geldt voor het voortgezet onderwijs als het officiële advies van de basisschool. Dat is niet zo voor DUO en de Inspectie. Het advies dat voor 1 maart is gegeven, wordt gebruikt voor berekening van het onderbouwrendement van de vo-scholen. Als het resultaat van de eindtoets po minder goed is dan verwacht, dan mag de basisschool het schooladvies niet naar beneden bijstellen. Eventueel kunnen ouders de vo-school wél verzoeken om een plaatsing van de leerling op een lager niveau, maar dit kan alleen op verzoek van de ouders zelf. Leerlingen bij wie in het schooladvies gedacht wordt aan praktijkonderwijs of waarbij getwijfeld wordt tussen praktijkonderwijs en VMBO BB, kunnen in aanmerking komen voor Aanvullende Toetsing (AT). Deze wordt aangeboden en georganiseerd vanuit het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. De aanvullende toetsing wordt afgenomen door een gespecialiseerde aanbieder. Het resultaat van de aanvullende toetsing kan als ondersteuning worden gebruikt bij het schooladvies. Meer informatie over de aanvullende toetsing is te vinden op de website van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Voor Aanvullende Toetsing komen de volgende groepen leerlingen in aanmerking: 1. De leerlingen met een voorlopig schooladvies voor het praktijkonderwijs. Dit zijn leerlingen bij wie uit de meest recente toetsen uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat de leerachterstand groter of gelijk is aan 50% op tenminste twee van de volgende domeinen: Technisch lezen, Spelling, Begrijpend lezen en Inzichtelijk rekenen. Tenminste één van deze twee vakken betreft Inzichtelijk rekenen of Begrijpend lezen. Deze leerlingen worden door een gespecialiseerde aanbieder voor de aanvullende toetsing getoetst. 2. De leerlingen bij wie getwijfeld wordt tussen VMBO BB en praktijkonderwijs. Dit zijn leerlingen bij wie uit de meest recente toetsen uit het leerlingvolgsysteem blijkt, dat de leerachterstand groter of gelijk is aan 40% op tenminste twee van de volgende domeinen: Technisch lezen, Spelling, Begrijpend lezen en Inzichtelijk rekenen. Tenminste één van deze twee vakken betreft Inzichtelijk rekenen of Begrijpend lezen. Deze leerlingen worden door een gespecialiseerde aanbieder voor de aanvullende toetsing getoetst. 3. Gezamenlijke afspraken over de werkwijze overdracht POVO Zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs houden zich aan de afgesproken data van de POVO-jaarplanning ten aanzien van de oriëntatie, aanmelding en behandeling van de aanmelding. 3.1 Gegevensoverdracht via OSO : overstapdossier en warme overdracht Gegevensoverdracht vindt in Noord-Kennemerland plaats via Overstapservice Onderwijs (OSO). De Overstapservice Onderwijs (OSO) is in het nieuwe schooljaar de enige landelijke digitale uitwisselstandaard voor scholen in het funderend onderwijs. 4

5 Overgedragen wordt in principe 3 : NAW-gegevens Advies van de basisschool Toetsgegevens van de laatste drie leerjaren (groep 6/7/8) Het formulier warme overdracht (toevoegen in OSO als bijlage). Let op: het specifieke deel in ieder geval invullen voor leerlingen met lichte ondersteuningsvraag. Voor leerlingen met extra ondersteuningsvraag : Groeidocument /TOP-dossier meezenden (ook toevoegen in OSO als bijlage). De ouders melden hun zoon/dochter aan bij het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs vraagt de ouders om schriftelijke toestemming voor overdracht van gegevens van primair naar voortgezet onderwijs. Het is, op basis van artikel 42 van de wet op primair onderwijs, verplicht dat alle leerlingen de basisschool verlaten met een volledig ingevuld onderwijskundig rapport. In Noord-Kennemerland bestaat het onderwijskundig rapport uit het OSO overstapdossier + het formulier warme overdracht. Het OSOoverstapdossier bevat gegevens over de leerling betreffende de schoolloopbaan, de leerresultaten en vorderingen (leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m groep 8), het gedrag, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Ook het advies op basis van de score op de eindtoets (het toetsadvies) maakt deel uit van het onderwijskundig rapport. Het formulier warme overdracht bevat een algemeen deel dat voor alle leerlingen wordt ingevuld en een specifiek deel dat wordt ingevuld door leerlingen die naar inschatting van de basisschool in aanmerking komen voor lichte ondersteuning (zie toelichting op formulier). Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt door de basisschool het Groeidocument en/of TOP-dossier meegestuurd. Voor deze leerlingen hoeft het specifiek deel niet te worden ingevuld. Basisscholen zijn verplicht ouders actief te informeren over de inhoud van het complete overstapdossier, warme overdrachtsformulier en eventueel toegevoegde bijlagen. De ouders worden op de hoogte gesteld dat er sprake is van warme overdracht tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Ouders hebben het recht hun zienswijze (als bijlage) in de overdracht naar het voortgezet onderwijs te laten opnemen. 3.2 Procedure overdracht verplichte eindtoets en bijgesteld advies De po-school zet de gegevens van de verplichte eindtoets voor de vastgestelde datum klaar in OSO. Als er heroverweging heeft plaatsgevonden en het advies is herzien, dan informeert de po-school de vo-school. De po-school zet het herziene advies ook klaar in OSO. De po-school geeft bij herzien advies aan ouders een nieuw adviesformulier. Ouders leveren het herziene adviesformulier in bij de vo-school. De vo-school kan na de vastgestelde datum de gegevens van de verplichte eindtoets via OSO ophalen. 3 Ter informatie: het formele standpunt van schoolbestuur po Blosse hieromtrent luidt: geen toetsgegevens naar derden vanuit de scholen. Mochten vo-scholen toetsgegevens willen inzien, dan kan dat tijdens de warme overdracht. De werkgroep POVO heeft geconstateerd dat ouders eigenaar van de gegevens zijn. Bij hen kan dus ook informatie worden opgevraagd in voorkomende gevallen. 5

6 4. Overstap voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (aanvraag samenwerkingsverband) Voor alle leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (waarvoor een aanvraag bij het samenwerkingsverband nodig is) is een aparte procedure en stroomschema opgesteld. Deze is beschreven in het document Procedure aanmelding en toewijzing vo/vso leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften POVO Noord-Kennemerland. 5. Vastgestelde afspraken voor werkwijze in het voortgezet onderwijs 5.1 Behandeling van aanmeldingen Er is afgesproken dat elke vo-school er zorg voor draagt dat een aanmelding zorgvuldig en volgens de afspraken van de POVO-procedure in behandeling wordt genomen en afgehandeld. Dit kan alleen als zij weet dat elke aanmelding een serieuze aanmelding is. Om die reden is in het samenwerkingsverband vo Noord- Kennemerland afgesproken dat alle vo-scholen bij de aanmelding de vraag hebben of zij de school van eerste voorkeur zijn. De school van eerste voorkeur vraagt de informatie op en heeft de zorgplicht. Sinds het schooljaar is het schooladvies leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. Bovendien mogen vo-scholen wel andere gegevens (zoals IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens) naast de eindtoets opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating en hoeven niet te worden overgedragen. Ouders melden hun kind aan bij het voortgezet onderwijs met een passend advies van de basisschool. Indien er na heroverweging van het advies van de basisschool een naar boven toe bijgesteld schooladvies wordt gegeven en er voor een andere vo-school of locatie wordt gekozen, melden ouders zich aan bij deze nieuwe vo-school. Basisscholen geven leerlingen met een verhoogd advies door aan de vo-scholen van eerste voorkeur. In het POVO wordt jaarlijks de uiterste datum van doorgeven vastgesteld, zie draaiboek. Ouders melden hun kind zo spoedig mogelijk daarna aan bij de betreffende vo-school. 5.2 Werkwijze toelaten tot het voortgezet onderwijs De vo-school plaatst de leerling op het niveau van het advies van de basisschool. Er vindt tussen de basisschool en de vo-school naast de digitale overdracht een overleg plaats middels de warme overdracht, het persoonlijk gesprek tussen de afleverende en de ontvangende school naar aanleiding van het formulier warme overdracht. Praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs is bestemd voor jongeren van 12 tot 18 jaar voor wie een indicatieroute nodig is. Dat wil zeggen dat uit onderzoek blijkt dat zij voldoen aan vastgestelde criteria die betrekking hebben op intelligentiegegevens en leerachterstanden. Het praktijkonderwijs bereidt de leerlingen voor op een actief, zelfstandig en betekenisvol functioneren in de maatschappij. In het praktijkonderwijs hebben leerlingen een eigen leerroute. Deze leerroute komt tot stand in nauw overleg met de leerling en ouders. Groep 8 leerlingen met praktijkonderwijsadvies kunnen vanaf 1 september aangemeld worden bij het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs vraagt een toelaatbaarheidsverklaring PrO aan voor deze leerlingen. De deskundigencommissie PrO adviseert de Commissie van Toewijzing van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland over een toelaatbaarheidsverklaring, die toegang geeft tot het praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaringen op te doen en ze bereiden zich hiermee voor op de arbeidsmarkt. Theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten en stages. Doel van praktijkonderwijs is om leerlingen naar werk toe te leiden. 6

7 5.3 Zorgplicht Met de invoering van de Wet passend onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Bij uitvoering van de zorgplicht, moet het schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Vindt de school dat een leerling het beste naar een andere school binnen het samenwerkingsverband kan gaan, dan moet de school zorgen voor een goede plek voor die leerling. De verantwoordelijkheid voor het vinden van de best passende onderwijsplek ligt dus bij de school van aanmelding. Deze zorgplicht van het voortgezet onderwijs gaat in bij de eerste aanmelding van een leerling door zijn/haar ouders. Binnen zes weken moet de leerling een passende onderwijsplek hebben. Deze termijn mag met éénmaal vier weken worden verlengd. Wanneer geldt de zorgplicht niet? Er is een aantal gevallen waarin de zorgplicht niet geldt, namelijk: - Als de ouders weigeren de grondslag van de school (die wel een passende onderwijsplek kan bieden) te onderschrijven. - Als een leerling niet voldoet aan de vooropleidingseisen. Bijvoorbeeld, een leerling met een vmboadvies meldt zich aan voor vwo. - Voor leerlingen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben en extra ondersteuning nodig hebben om die achterstand in te lopen. - Bij aanmelding bij een school van cluster 1 of 2. Deze scholen maken geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure. 5.4 Aanvullende toelatingscriteria Het is niet toegestaan voor een vo-school om voor de toelating extra toetsen en/of testen af te nemen, om het niveau van de leerling nader te bepalen (bijvoorbeeld een toelatingsexamen of een psychologisch onderzoek). Ook mag de school, naast de eindtoets, geen extra gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen. De school mag niet toetsen of de leerling geschikt is voor een bepaald onderwijsniveau (dat staat al in het schooladvies). Vo-scholen mogen wel aanvullende toelatingscriteria hanteren op basis van de grondslag van de school. Ook kunnen er voorafgaand aan de toelating aanvullende toelatingseisen worden gesteld voor profielklassen (tto, kunst, dans, sport) die profielspecifieke kennis en vaardigheden toetsen. 5.5 Open dagen en informatiebijeenkomsten/ Kennismaking Alle scholen voor het voortgezet onderwijs organiseren open dagen en informatiebijeenkomsten. Tevens organiseren de vo-scholen voor alle geplaatste leerlingen een kennismakingmoment. Afspraak is dat kennismaking met de vo-school buiten schooltijd plaatsvindt. De scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Noord Kennemerland staan vermeld in de VO-gids. Informatie via de websites van de scholen en de regiogids vo

Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland

Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland Draaiboek planning en procedure overstap po-vo Noord-Kennemerland 2018- In dit document is de planning en procedure rond de overstap van leerlingen van groep 8 van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Overgangsprocedure PO-VO 2019

Overgangsprocedure PO-VO 2019 Overgangsprocedure PO-VO 2019 Samenwerkingsverband PassendWijs en Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 coördineren samen de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs binnen de gemeentes Arnhem,

Nadere informatie

Overgangsprocedure PO-VO 2019

Overgangsprocedure PO-VO 2019 Overgangsprocedure PO-VO 2019 Samenwerkingsverband PassendWijs en Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 coördineren samen de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs binnen de gemeentes Arnhem,

Nadere informatie

Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar:

Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar: Aanmelding en toelating bij het Dockinga College Aanmelding eerste leerjaar: Uitgangspunt Het Dockinga College vindt het belangrijk om, in samenwerking met de ouder(s)/ verzorger(s) en de school van herkomst,

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen in het basisonderwijs of speciaal (basis-) onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar het voortgezet

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder Wijzigingen overgang PO-VO Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder 1 Inhoud Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Overstapprocedure PO-VO

Overstapprocedure PO-VO Overstapprocedure PO-VO Versie september 2017 Inleiding In dit document wordt de overstapprocedure van primair naar voortgezet onderwijs beschreven in de regio Duin- en Bollenstreek. Het beschrijft gedetailleerd

Nadere informatie

Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek

Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek Versie september 2018 Inleiding In dit document wordt de overstapprocedure van primair naar voortgezet onderwijs beschreven in de regio Duin- en Bollenstreek.

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling 2018-2019 Welkomstwoord Programma Presentatie Doel procedure Draaiboek Warme overdracht

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Procesgang PO-VO

Procesgang PO-VO Basisschool Jeroen Procesgang PO-VO 2018-2019 Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Voorlopig advies groep 7 De Entreetoets wordt door de leerkrachten van

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2018

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2018 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2018 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Toelatingsbeleid Terra VO

Toelatingsbeleid Terra VO Toelatingsbeleid Terra VO Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Inhoud en doel van dit document... 3 1.3 Communicatie met aspirant leerlingen... 3 2. Overgang PO - VO... 4 2.1 Passend onderwijs...

Nadere informatie

Eindtoets & Overgang PO-VO.

Eindtoets & Overgang PO-VO. Eindtoets & Overgang PO-VO Welkom Aanwezige organisaties IEP toets Route 8 Centrale Eindtoets Programma Doel en functie van bijeenkomst Korte terugblik op schooljaar 2014-2015 Verduidelijking rondom (nieuwe)

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2017 Kenmerk: PAS/1711-089/PB/AdR Betreft: Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2018 2019

Nadere informatie

Toelating tot het voortgezet onderwijs

Toelating tot het voortgezet onderwijs Toelating tot het voortgezet onderwijs Inhoud Inleiding 1 Het Toetsbesluit po en toelating tot het vo 1.1 Schooladvies is leidend 1.2 Score eindtoets tweede gegeven 1.3 Geen extra toetsen, tenzij 1.4 Schooladvies

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs!

Naar het voortgezet onderwijs! Naar het voortgezet onderwijs! Handleiding bij de POVO procedure voor leerkrachten en docenten 2018-2019 Inhoudsopgave Inleiding 1. Werken met Onderwijs Transparant 2. Het schooladvies: hoe komt dat tot

Nadere informatie

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 01 Overgang PO-VO..... Afspraken omtrent overgang PO-VO Werkveld Onderwijs Datum Maart 2015 Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 Afspraken omtrent overgang PO-VO SKOD/Fidarda Schematisch overzicht

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Toelatingsbeleid Terra VO

Toelatingsbeleid Terra VO Toelatingsbeleid Terra VO november 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Inhoud en doel van dit document... 3 1.3 Communicatie met aspirant leerlingen... 3 2. Ouderversie... 4 3. Overgang

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2016 Kenmerk: PAS/1610-189/PB Betreft: Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2017 2018

Nadere informatie

P.O. V.O. Protocol advisering. Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs

P.O. V.O. Protocol advisering. Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs P.O. V.O. Protocol advisering Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs Versie 15-01-2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het Voortgezet Onderwijs 4 Scholen voor voortgezet onderwijs 4 Informatie over de scholen

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Overstapprocedure PO-VO

Overstapprocedure PO-VO Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek Schooljaar 2019-2020 Inleiding Dit document beschrijft de overstapprocedure van primair naar voortgezet onderwijs binnen de regio Duin- en Bollenstreek. Dit

Nadere informatie

Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften Notitie optimaliseren overgang PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften In diverse (strategische) sessies van het samenwerkingsverband PO LHA en Samenwerkingsverband VO De Langstraat over

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland VO-scholen in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld 2017) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Aanmelding, zorgplicht en plaatsingsproblemen

Aanmelding, zorgplicht en plaatsingsproblemen Pagina 1 van 5 De nieuwe regels voor aanmelding en plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs, die in beginsel duidelijk zijn, roepen vragen op. Deze vragen komen voort uit de specifieke situaties,

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. 2.1 Wat doet de basisschool? De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies De

Nadere informatie

Naar het VO. Stichtse Vecht. POVO Procedure naarhetvo.nl

Naar het VO. Stichtse Vecht. POVO Procedure naarhetvo.nl Naar het VO Stichtse Vecht POVO Procedure 2018-2019 naarhetvo.nl Inhoudsopgave 1. De procedure 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een bindend schooladvies 2.2 De basisschool meldt een

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Handleiding overgang po-vo in de Meierij

Handleiding overgang po-vo in de Meierij Handleiding overgang po-vo in de Meierij Aanmelding voor schooljaar 2018-2019 Informatie voor de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs van de samenwerkingsverbanden in de Meierij INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AANNAMEBELEID Juni 2019

AANNAMEBELEID Juni 2019 AANNAMEBELEID Juni 2019 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Algemene beschrijving van toelating tot het voortgezet onderwijs blz. 3 Onderwijsaanbod en brugperiode blz. 4 Traject tot aanmelding blz. 5 1 Inleiding

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2016-2017 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Protocol Overgang PO-VO Montessorischool Het Mozaïek

Protocol Overgang PO-VO Montessorischool Het Mozaïek Protocol Overgang PO-VO Montessorischool Het Mozaïek 2019-2020 Montessorischool Het Mozaïek Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen Telefoonnummer: 0346 59 08 48 b.g.g mobiel (di/wo en do): 06 12 70 10 84

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Van advies naar aanmelding en toelating

Van advies naar aanmelding en toelating Van advies naar aanmelding en toelating Schooljaar 2019/2020 Inleiding Wanneer uw kind in groep 8 van de basisschool zit, gaat hij/zij volgend schooljaar naar een school voor voortgezet onderwijs. Dat

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; 2 e rapport groep 6: Bij het tweede rapport van groep 6, worden de Cito grafieken voor ouders, vanuit

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Evaluatie POVO 2014-2015

Evaluatie POVO 2014-2015 Evaluatie POVO 2014-2015 Auteurs: Hilde van Baal, Marit van Luijn Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Overstapprocedure en planning... 3 2. Document Planning en overstapprocedure... 3 3. Opbouw overstapdossier

Nadere informatie

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW GEEN LWOO MAAR PRO SHOW Wat is opting out? Agenda Wat betekent opting out voor leerlingen die vanaf schooljaar 2019-2020 starten in het voortgezet onderwijs? De gevolgen voor de testprocedure bij een vmbo-schooladvies

Nadere informatie

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2015 Kenmerk: Betreft: PAS//PB Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2016-2017 Geachte

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Programma Opening Evaluatie vorig schooljaar Tijdpad en procedure nieuwe schooljaar Wijzigingen LDOS/OSO Aanmeldformulier Heroverweging advies/herzien advies Aanmeldingen

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Uitstroomverwachting groep 7; September; Ouders ontvangen op informatieavond schrijven ivm hun gedachte over uitstroomverwachting en nemen

Nadere informatie

Procedure PO-VO

Procedure PO-VO Procedure PO-VO 2018-2019 beschrijving voor ouders Montessorischool Houtwijk Schooljaar 2018-2019 1 PROCEDURE PO-VO 2018-2019 Inhoudsopgave Procedure overgang PO-VO... 3 1. Voorlichtingsavond VO... 3 2.

Nadere informatie

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs POVO- procedure procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs P o v o 1 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 3 2. Wat doet de basisschool? 5 De basisschool geeft een bindend schooladvies

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO 24 01 m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE Vastgesteld door bestuur d.d. 25 09 2015 Ondersteuningsplanraad d.d. 24 09 2015 Bijlage:

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

Protocol verwijzing naar voortgezet onderwijs

Protocol verwijzing naar voortgezet onderwijs Protocol verwijzing naar voortgezet onderwijs In dit protocol staat de procedure beschreven die wij hanteren ten aanzien van de verwijzing van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Eerst volgt een

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Dia 1 Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 Dia 2 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 Maand Datum Primair onderwijs Voortgezet onderwijs augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2018 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2018 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Protocol overgang PO - VO

Protocol overgang PO - VO Protocol overgang PO - VO Montessorischool Loenersloot Hollandstraat 25 3634 AS Loenersloot Telefoon: 0294-291597 directie@montessorischoolloenersloot.nl www.montessorischoolloenersloot.nl Dit document

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

POVO afspraken schooljaar

POVO afspraken schooljaar POVO afspraken schooljaar 2017-2018 Definitieve versie 1.0 Mei 2017 Inhoud 1. Introductie 2. Overstapproces a. POVO kalender b. Informatieverstrekking c. Schooladvies d. Aanmelding voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding Schoolverlaters 2018 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de aanmeldprocedure krijgt u tijdens de informatieavonden in november en december op de vo-scholen. Inrichting

Nadere informatie

ZORGPLICHT: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

ZORGPLICHT: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? ZORGPLICHT: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? Verantwoordelijkheid van scholen Sinds de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid hebben

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V3

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V3 BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden 2017-2018, V3 Maand Datum Primair onderwijs Voortgezet onderwijs augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Toelating. tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs

Toelating. tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Toelating tot het leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Waarom deze brochure? Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. wil u door middel van deze brochure informatie geven over de toelating tot

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies

Nadere informatie

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol advisering PO-VO OBS De Straap versie 1.3 l februari 2018 1 Status Datum Silke Vos Document versie 1.3 afgerond 01-02-2018 MR Instemming verleend 08-02-2018

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Verwijzen naar het voortgezet onderwijs.

Verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Verwijzen naar het voortgezet onderwijs. De Wet. Het schooladvies in groep 8. In groep 8 geeft de basisschool advies over het soort middelbare school dat past bij uw kind. De school kijkt daarvoor onder

Nadere informatie

Skopos Protocol overgang PO-VO

Skopos Protocol overgang PO-VO 5.6.8. Skopos Protocol overgang PO-VO A. Bovenschools niveau Stap A Activiteit Wie Wanneer Toelichting 1 Planning van de afname Algemeen directeur September Gegevens Rijksoverheid: van de Centrale Eindtoets

Nadere informatie

Naar het VO. Utrecht. POVO Procedure naarhetvo.nl

Naar het VO. Utrecht. POVO Procedure naarhetvo.nl Naar het VO Utrecht POVO Procedure 2018-2019 naarhetvo.nl Inhoudsopgave 1. De procedure 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een bindend schooladvies 2.2 De basisschool meldt een leerling

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; 2 e rapport groep 6: Bij het tweede rapport van groep 6, worden de Cito grafieken voor ouders, vanuit

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2016 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op september 2016) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs

Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Inhoud 1. Inleiding.... 2 2.1. Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?... 2 2.2. Timeframe traject advisering

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie