ABTN Actuariële en bedrijfstechnische nota. Pensioenstichting Transport. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABTN Actuariële en bedrijfstechnische nota. Pensioenstichting Transport. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 februari 2015"

Transcriptie

1 ABTN Actuariële en bedrijfstechnische nota Pensioenstichting Transport Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 februari 2015

2 Inhoudsopgave Doel van de nota Algemene beleidsuitgangspunten Het fonds De pensioenregeling Deelname aan de pensioenregeling De inhoud van de pensioenregeling De berekening van de Technische Voorzieningen De waarderingsgrondslagen van de balans Het financieringsbeleid Het toeslagbeleid Het premiebeleid Het beleggingsbeleid Bestuur, administratieve organisatie en interne controle Bestuur Verantwoordingsorgaan en intern toezicht Uitbesteding Adviseurs Risicobeheersing Het weerstandsvermogen van PST en de inzet van sturingsmiddelen Jaarlijkse toetsing De uitkomsten van prognoses en/of ALM-studie Slotopmerkingen I. Actuariële grondslagen Technische Voorziening (TV) II. Uitwerking (Minimaal) Vereist Vermogen Vereist Vermogen (VV) Minimaal Vereist Vermogen (MVV) III. Crisisplan Pensioenstichting Transport

3 Inleiding 1.1. Doel van de nota Het doel van deze nota is om het bestuursbeleid te omschrijven dat wordt gevoerd om de pensioentoezegging(en) van PST te kunnen nakomen. In deze nota wordt de situatie beschreven op basis van de Pensioenwet en het Financiële Toetsingskader Pensioenfondsen. In deze actuariële en bedrijfstechnische nota wordt een beschrijving gegeven van de verplichtingen, de risico s, de financiële opzet, de sturingsmiddelen en de organisatie van PST. Het beleid zal zoveel mogelijk in strategische zin omschreven worden. Alleen indien het bestuur meent dat het strategische beleid bijstelling behoeft, zal deze nota dienovereenkomstig aangepast worden. De nota zal bijvoorbeeld niet gewijzigd worden bij wijzigingen van de beleggingsmix op grond van economische omstandigheden en verwachtingen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de wijzigingen binnen de in deze nota omschreven grenzen blijven Algemene beleidsuitgangspunten Het algemene uitgangspunt van het te voeren beleid is om de pensioentoezegging inclusief de beleidsmatige gewenste toeslagen, onder een breed scala van omstandigheden na te komen en wel tegen zo laag mogelijke, maar stabiele premies en uitvoeringskosten. De pensioentoezegging is een zogenaamde defined benefit -regeling. Dit houdt in dat de pensioenaanspraken toegezegd worden. Het beleid is zodanig ingericht dat onder een breed scala van omstandigheden deze toezegging kan worden nagekomen. Internationaal opererende beursgenoteerde bedrijven kenmerken zich in toenemende mate door overnames, maar ook door afsplitsingen. Daarom gaat PST niet zonder meer uit van de continuïteit van de onderneming, waaronder het geheel van aangesloten ondernemingen wordt verstaan. Dit is geen noodzakelijke voorwaarde voor het waarborgen van de opgebouwde rechten van de deelnemers. Na een periode van uitbreiding en verjonging van het deelnemersbestand is in 2007 door de onderneming besloten dat het grootste deel van de actieve deelnemers overgeheveld werd naar het bedrijfstakpensioenfonds door het vervallen van de dispensatie. Daar staat tegenover dat er naar verwachting een beperkte aanwas van actieve deelnemers bij enkele andere aangesloten ondernemingen zal zijn. Het aantal gepensioneerden zal naar verwachting geleidelijk toenemen. Het gemiddelde salarisniveau van de deelnemers zal naar verwachting dezelfde trend vertonen als de algemene loonontwikkeling in Nederland. 3

4 1.3. Het fonds PST Pensioenstichting Transport (hierna te noemen: PST) is een ondernemingspensioenfonds. PST verzekert pensioenaanspraken voor een deel van de werknemers van Deutsche Post World Net in Nederland en voor een zeer beperkt aantal VUT-gerechtigden van de overige aangesloten ondernemingen. De Pensioenstichting Transport is opgericht op 5 oktober 1948 te Utrecht. Hiermee kwam een samenwerking op pensioengebied tot stand tussen een aantal met de N.V. Nederlandse Spoorwegen gelieerde ondernemingen. In 1983 is de groep Autobusdienstondernemingen uit de stichting getreden. De reden hiervoor was onder meer de verzelfstandiging van het streekvervoer. Op 1 januari 1986 zijn de N.V. Struktongroep en de B.V. Articon uit PST getreden en hebben ieder een eigen pensioenfonds opgericht. De belangrijkste onderneming die in het pensioenfonds bleef was Van Gend & Loos N.V., thans DHL Parcel (Netherlands) B.V. In 2003 consolideerde Deutsche Post World Net al zijn expresactiviteiten en logistieke activiteiten onder de naam DHL. Vanaf die tijd zijn vrijwel alle in Nederland gevestigde Deutsche Post ondernemingen aangesloten bij PST. In 2007 heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 en in bepaalde gevallen tot 1 januari 2005 een deel van de aangesloten ondernemingen, waaronder het huidige DHL Parcel (Netherlands) B.V., de werknemers bij het bedrijfstakpensioenfonds (Pensioenfonds Vervoer) voor de coming service ondergebracht, waardoor alleen de excedentregeling van PST op deze ondernemingen van toepassing is. Een aangesloten werkgever meldt alle personen van 21 jaar en ouder waarmee hij een arbeidsovereenkomst sluit als deelnemer aan. Het bestuur van PST is verplicht de desbetreffende personen als deelnemer toe te laten. Vanaf 1 januari 2004 voert PST de pensioenregeling in eigen beheer uit, waarbij de administratie is uitbesteed aan AZL in Heerlen. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan diverse partijen en de risicoherverzekering voor arbeidsongeschiktheid en overlijden is ondergebracht bij Zwitserleven op basis van een stop loss dekking. Organisatiestructuur Het doel van PST is ten bate van de deelnemers en hun na te laten betrekkingen uitkeringen van pensioen te verzekeren alsmede alle handelingen te verrichten die daartoe bevorderlijk zijn. Het bestuur heeft een manager bestuursbureau aangesteld om de dagelijkse gang van zaken waar te nemen, bij te dragen aan de beleidsvoorbereiding en ondersteuning van het bestuur, alsmede de contacten met externe partijen te onderhouden. Het interne beheersingssysteem berust op de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de volgende bij PST betrokken organen en instellingen: Bestuur van PST + onafhankelijk voorzitter. Bestuursbureau. Beleggingscommissie. Administrateur. Vermogensbeheerder(s). Risicoherverzekering (stop loss) De organisatiestructuur van het fonds is beschreven in onderstaand organogram. 4

5 Bestuursbureau Verantwoordingsorgaan Intern toezicht / Visitatiecommissie Aangesloten onderneming (5 leden) Bestuur 10 leden, waaronder twee plaatsvervangend voorzitters. Daarnaast is er buiten het bestuur een onafhankelijk voorzitter. Deelnemers (3 leden) Gepensioneerden (2 leden) Communicatiecommissie Beleggingscommissie Herverzekeraar Vermogensbeheerders Administrateur Accountant Adviserend actuaris Certificerend actuaris

6 De organisatiestructuur van het fonds is opgezet conform de Code Pensioenfondsen. Het bestuur van het fonds heeft gezorgd voor de instelling van een verantwoordingsorgaan en er zijn twee pensioengerechtigden vertegenwoordigd in het bestuur. Uit hoofde van het diversiteitsbeleid streeft het bestuur er verder naar het bestuur uit ten tenminste één man en één vrouw te laten bestaan en tevens uit bestuursleden waarvan één bestuurslid jonger is en één bestuurslid ouder is dan veertig jaar. Voorts heeft het bestuur gezorgd voor de organisatie van een transparant intern toezicht. Daartoe is een visitatiecommissie ingesteld, bestaande uit drie onafhankelijke deskundigen. De bepalingen omtrent het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht zijn nader uitgewerkt in de statuten en het huishoudelijk reglement van het fonds. De organisatiestructuur van het fonds berust op de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de in het organogram opgenomen en bij het fonds betrokken organen en instellingen PST beschikt over een deskundigheidsplan voor het bestuur waarin wordt beschreven op welke wijze het bestuur voldoet aan de eisen die ten aanzien van beleid, deskundigheid en betrouwbaarheid in het bepaalde bij en krachtens artikel 105 van de Pensioenwet worden gesteld. Daarnaast is er voor bestuursleden en andere betrokkenen een gedragscode opgesteld ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij PST aanwezige informatie. PST beschikt met betrekking tot het bestuur over een reglement zelfevaluatie. Het bestuur van PST zal jaarlijks stilstaan bij het eigen functioneren aan de hand van een door het bestuur opgestelde evaluatieprocedure. De evaluatie richt zich op het functioneren van zowel het bestuur als geheel als de individuele bestuursleden Bestuur Het bestuur bestaat uit tien leden, waarvan vijf werkgeversvertegenwoordigers en vijf werknemersvertegenwoordigers. Van de vijf werknemersvertegenwoordigers zijn er twee gepensioneerden. Sinds 1 januari 2010 is er een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur neemt de besluiten ten aanzien van de pensioenregeling en de uitvoering daarvan. Het dagelijkse beleid berust bij de voorzitter en plaatsvervangend voorzitters van het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleggingsbeleid en baseert zich daarbij op adviezen van de Beleggingscommissie. De vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit binnen de door het bestuur gestelde richtlijnen. Bestuursbureau en administrateur De deelnemersadministratie van PST wordt uitgevoerd door AZL te Heerlen. De manager bestuursbureau zal de dagelijkse gang van zaken aansturen en controleren. Beleggingscommissie De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het strategisch beleggingsbeleid en controleert de uitvoering door de vermogensbeheerders. De beleggingscommissie voert het door het bestuur vastgestelde beleggingsplan uit. De commissie heeft de bevoegdheid om binnen de door het bestuur vastgestelde richtlijnen externe vermogensbeheerders aan te stellen of te ontslaan. De beleggingscommissie heeft de operationele handelingen gedelegeerd aan de het bestuursbureau. Rapportage Het is de werkwijze van PST om het volledige bestuur in kennis te stellen van alle relevante activiteiten, feiten en ontwikkelingen.

7 De rapportage over de uitvoering van het beleggingsbeleid vindt tenminste eenmaal per maand plaats en wordt verzorgd door de vermogensbeheerders. De beleggingsadministrateur stelt ieder kwartaal een beleggingsrapportage samen die inzicht verstrekt in de totale beleggingsportefeuille. Bovendien wordt maandelijks inzicht verschaft in de liquiditeitspositie van het fonds door middel van cashflowrapportages. De pensioenadministrateur (AZL-NV) stelt de jaarrekening en het bestuursbureau stelt het jaarverslag op ter vaststelling door het bestuur waarvan de jaarlijkse controle uitgevoerd wordt door de externe registeraccountant en de certificerend actuaris. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de interne organisatie van PST. 1

8 2. De pensioenregeling 2.1. Deelname aan de pensioenregeling Aansluiting PST voert de pensioenregeling uit voor de in Nederland gevestigde onderneming die behoort tot het Deutsche Post World Net concern, welke om aansluiting heeft verzocht en door het bestuur is aangenomen. Vrijwillige voortzetting Vrijwillige voortzetting van de deelneming is onder voorwaarden mogelijk voor een periode van maximaal drie jaar. Bij werkloosheid is vrijwillige voortzetting onder voorwaarden voor een langere periode mogelijk. Aanvullende pensioenrechten Op verzoek van de werkgever kan het bestuur binnen wettelijke grenzen inkoop van extra pensioen toestaan tegen storting van een inkoopsom De inhoud van de pensioenregeling Op 1 januari 2014 is de huidige pensioenregeling van kracht geworden. De deelname aan de excedentprepensioenregeling werd per 1 januari 2006 beëindigd voor deelnemers geboren op of na 1 januari Voor deelnemers die voorheen aan de prepensioenregeling deelnamen is in 2006 een extra (VPL) module verzekerd. Hiermee wordt voor toekomstige pensioenopbouw een compensatie geboden voor het vervallen van het prepensioen. De beschrijving van de pensioenregeling en de regeling voor arbeidsongeschiktheidspensioen vindt hier plaats in hoofdlijnen. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het Pensioenreglement. Algemeen De pensioenregeling bestaat uit de volgende onderdelen: a. de basispensioenregeling, voor het salarisdeel tot de WIA-premieloongrens b. de excedentpensioenregeling, voor het salarisdeel boven de WIA-premieloongrens Voor een beperkt aantal aangesloten ondernemingen: c. de aanvulling pensioenregeling in verband met VPL Voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950: d. de excedentprepensioenregeling, voor het salarisdeel boven de WIA-premieloongrens (deze regeling is een aanvulling op het Prepensioen Beroepsgoederenvervoer). Voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 bij een enkele aangesloten onderneming: e. de basisprepensioenregeling voor het salarisdeel tot de WIA-grens (deze regeling vervangt de prepensioenregeling Beroepsgoederenvervoer). De basispensioenregeling is een (gemitigeerde) voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een gemaximeerd pensioengevend salaris. De basisregeling is gemitigeerd in die zin dat na de 62 ste verjaardag van de deelnemer alleen salarisverhogingen die voortvloeien uit de algemene loonsverhogingen in aanmerking worden genomen. Het bestuur kan besluiten jaarlijks de opgebouwde aanspraken van de actieven te verhogen, afhankelijk van de middelen van PST. De verhoging bedraagt maximaal het procentuele gemiddelde van de collectieve salarisverhoging van de bij PST aangesloten werkgevers 2

9 De excedentpensioenregeling, de excedentprepensioenregeling, de basis prepensioenregeling en de aanvulling pensioengrondslag zijn eveneens middelloonregelingen, waarbij het bestuur kan besluiten jaarlijks de opgebouwde aanspraken van de actieven te verhogen, afhankelijk van de middelen van PST De verhoging bedraagt maximaal het procentuele gemiddelde van de collectieve salarisverhoging van de bij PST aangesloten werkgevers. De aanvulling pensioengrondslag biedt een opbouw percentage van 1,875% per dienstjaar over de overuren, de ploegentoeslag, de vaste onregelmatigheidstoeslag, en over het verschil tussen de PST franchise en de franchise van Pensioenfonds Vervoer. Het deelnemerschap vangt aan op de eerste van de maand waarop de werknemer 21 jaar wordt of de latere datum van indiensttreding. De voorlopige deelnemer (dat is de werknemer die op grond van zijn leeftijd nog niet als deelnemer kan worden beschouwd) heeft aanspraak op nabestaandenpensioen en/of wezenpensioen op risicobasis. Als de voorlopige deelnemer bij aanvang van de deelneming (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is en nog (parttime) in dienst is van de werkgever, dan geldt de regeling inzake premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid als ware de betrokkene deelnemer. Basispensioenregeling Pensioengrondslag: pensioengevend salaris min franchise. Wijziging van de pensioengrondslag vindt plaats op 1 januari van ieder kalenderjaar. Pensioengevend salaris: het vaste bruto salaris plus vaste emolumenten zonder de compensatietoeslag in verband met brutering overhevelingstoeslag; het pensioengevende salaris wordt vastgesteld bij aanvang van de deelneming en daarna op 1 januari van ieder kalenderjaar. Franchise: deze bedraagt gebaseerd op referentiejaar 2014 en wordt jaarlijks per 1 januari (en mogelijk op een ander moment) door het bestuur, gehoord, de actuaris, aangepast. Levenslang ouderdomspensioen: ingang op 67-jarige leeftijd. Opbouw 1,875% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar. Het bestuur kan jaarlijks de opgebouwde pensioenen verhogen, waarbij wordt uitgegaan van de algemene loonontwikkeling bij de werkgever. Een nadere uitwerking staat vermeld in Hoofdstuk 5. Levenslang partnerpensioen voor en na pensionering: gelijk aan 70% van het in uitzicht gestelde ouderdomspensioen. Bij leeftijdsverschil van meer dan tien jaar wordt het pensioen met 2½ % voor elk vol jaar verminderd. Wezenpensioen/studietoelage: uitkering tot 21 jaar, of langer in verband met het volgen van een beroepsopleiding tot uiterlijk 27 jaar. Pensioen per kind is 1/5 van het (gereduceerde) nabestaandenpensioen voor maximaal vijf kinderen. Het pensioen wordt verdubbeld als het kind volle wees wordt. Excedentpensioenregeling Pensioengevend salaris: het vaste bruto salaris plus vaste emolumenten zonder de compensatietoeslag in verband met brutering overhevelingstoeslag voor zover dit meer bedraagt dan de WIA-premieloongrens; het pensioengevende salaris wordt vastgesteld bij aanvang van de deelneming en daarna jaarlijks per 1januari van ieder kalenderjaar. Levenslang ouderdomspensioen: ingang op 67-jarige leeftijd. Opbouw 1,875% van het pensioengevende salaris per deelnemersjaar. Het bestuur kan jaarlijks de opgebouwde pensioenen verhogen, waarbij wordt uitgegaan van de algemene loonontwikkeling bij de werkgever. Een nadere uitwerking staat vermeld in Hoofdstuk 5. 3

10 Levenslang partnerpensioen: gelijk aan 70% van het in uitzicht gestelde ouderdomspensioen. Bij leeftijdsverschil van meer dan tien jaar wordt het pensioen met 2½ % voor elk vol jaar verminderd. Wezenpensioen/studietoelage: uitkering tot 21 jaar, of langer in verband met het volgen van een beroepsopleiding tot uiterlijk 27 jaar. Pensioen per kind is 1/5 van het (gereduceerde) nabestaandenpensioen voor maximaal vijf kinderen. Het pensioen wordt verdubbeld als het kind volle wees wordt. Excedentprepensioenregeling Opbouw in deze regeling geldt alleen voor deelnemers geboren voor 1 januari Voor jongere deelnemers zijn de rechten uit hoofde van deze regeling per 31 december 2005 premievrijgemaakt. Pensioengevend salaris: het vaste bruto salaris plus vaste emolumenten zonder de compensatietoeslag in verband met brutering overhevelingstoeslag voor zover dit meer bedraagt dan de WIA-premieloongrens; het pensioengevende salaris wordt vastgesteld bij aanvang van de deelneming en daarna per 1 april (het moment waarop de collectieve loonsverhoging plaatsvindt). Excedentprepensioen: ingang op 60-jarige leeftijd en wordt uitgekeerd tot de eerste van de maand waarin de deelnemer 65 jaar wordt of zijn/haar eerdere overlijden. Opbouw 1,8% van het pensioengevende salaris per deelnemersjaar. Het bestuur kan jaarlijks de opgebouwde pensioenen verhogen, waarbij wordt uitgegaan van de algemene loonontwikkeling bij de werkgever en het verhogingspercentage dat wordt toegepast bij het Bedrijfspensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg. Een nadere uitwerking staat vermeld in Hoofdstuk 5 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt verleend indien de deelnemer een uitkering ingevolge de WIA voor 80% of meer ontvangt. Gedeeltelijke premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt verleend voor 60% als de deelnemer een WIA-uitkering van 65% tot 80% ontvangt, voor 30% als de deelnemer een WIA-uitkering van 45% tot 65% ontvangt, en voor 15% als de deelnemer een WIA-uitkering van 35% tot 45% ontvangt. Overgangsbepalingen De overgangsregeling is van toepassing op die deelnemers die per 31 december 2013 deelnamen aan de pensioenregeling van PST en per 1 januari 2014 deelnemer zijn. De maximale pensioenen ingevolge pensioenreglement 2014 omvatten de aanspraken die de (gewezen) deelnemer heeft behouden op basis van Pensioenreglement 2002 van het fonds, met dien verstande dat het deel van de aanspraken dat betrekking heeft op de uitkeringen waarop de (gewezen) deelnemer recht heeft vóór de 65-jarige leeftijd van de (gewezen) deelnemer buiten beschouwing worden gelaten. De deelnemer die op grond van het oude pensioenreglement recht had op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid en op 1 januari 2014 nog arbeidsongeschikt is in de zin van het oude pensioenreglement, wordt geacht onder dit (vanaf 2014 geldende) pensioenreglement arbeidsongeschikt te zijn geworden. De deelnemer die op grond van het oude pensioenreglement ziek of arbeidsongeschikt zou zijn op 1 januari 2014, maar op die datum nog geen recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen (WIA-excedent of WGA-hiaat) of premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid, wordt geacht onder dit (vanaf 2014 geldende) pensioenreglement arbeidsongeschikt te zijn geworden. De deelnemer behoudt de op grond van Pensioenreglement 2002 van PST op 31 december 2013 opgebouwde pensioenaanspraken en zijn eventuele pensioenspaarrekening. Op de aanspraken 4

11 die de deelnemer heeft behouden die niet heeft gekozen voor waardeoverdracht blijft Pensioenreglement 2002 van het fonds van toepassing. Arbeidsongeschiktheidspensioen Aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen heeft de deelnemer, van wie het vaste jaarinkomen meer bedraagt dan het 260 maal het maximum dagloon ingevolge de WIA en die een uitkering ingevolge de WIA ontvangt naar een mate van 35% arbeidsongeschiktheid of meer. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt per jaar een percentage van de excedentpensioengrondslag en wel volgens onderstaande tabel: Mate van arbeidsongeschiktheid Uitkeringspercentage arbeidsongeschiktheidspensioen 0 tot 35% 0% 35 tot 45% 28% 45 tot 55% 35% 55 tot 65% 42% 65 tot 80% 50,75% 80% of meer (volgens de WGA) 70% 80% of meer (volgens de IVA) 75% Over een kortere periode dan een jaar bedraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen een evenredig deel daarvan. Verdere bepalingen Eenmalige uitkering nabestaanden actief gepensioneerden De nabestaande van een uit actieve dienst gepensioneerde deelnemer,, ontvangt een uitkering ineens ter grootte van het laatstelijk vastgestelde maandelijkse ouderdomspensioen (basisregeling en excedentregeling). Variëren hoogte levenslang ouderdomspensioen De (gewezen) deelnemer kan de hoogte van het levenslang ouderdomspensioen (basisregeling en excedentpensioenregeling) laten variëren in een eerst hogere en een daarna lagere uitkering, waarbij de laagste uitkering niet lager is dan 75% van de hoogste uitkering. Hoogte en duur worden door het bestuur vastgesteld. Uitruil partnerpensioen De (gewezen) deelnemer kan op de ouderdomspensioendatum de aanspraak op partnerpensioen (basisregeling en excedentpensioenregeling) uitruilen voor een hoger levenslang ouderdomspensioen. De uitruilfactor bedraagt 25,2%, dat wil zeggen dat in het geval het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt, bij inruil het ouderdomspensioen met 17.6% wordt verhoogd. Indien het nabestaandenpensioen minder dan 70% van het ouderdomspensioen bedraagt wordt het ouderdomspensioen bij uitruil naar evenredigheid minder verhoogd. 5

12 Wijziging van de pensioendatum en de prepensioendatum. Op verzoek van de deelnemer kan de standaard pensioendatum worden gewijzigd in een datum waarop de leeftijd van de deelnemer tussen de 55 en 70 jaar ligt en kan de standaardprepensioendatum worden gewijzigd in een prepensioendatum waarop de leeftijd van de deelnemer tussen de 55 en 65 jaar ligt. De hoogte van de pensioenuitkering wordt gewijzigd, waarbij van sekseneutrale verhoging- of kortingspercentages wordt uitgegaan, vastgesteld door het bestuur. Niet opgevraagde pensioenen Het fonds vormt voor de niet opgevraagde pensioenen een voorziening ter grootte van alle niet opgevraagde pensioenuitkeringen ( 500K). Vanaf boekjaar 2012 wordt ieder jaareinde de voorziening vastgesteld voor de niet opgevraagde pensioenen. Er vindt een vrijval plaats voor elke pensioenuitkering waarvan de uitbetalingstermijn meer dan 5 jaar is verstreken. Begunstigden kunnen ook na deze termijn aanspraak blijven maken op deze vrijgevallen rechten. 6

13 3. De berekening van de Technische Voorzieningen Kansstelsels De Technische Voorzieningen (TV) wordt vanaf december 2014 jaarlijks per de balansdatum 31 december berekend op basis van de Prognosetafel AG2014. Op de sterftekansen worden correctiefactoren toegepast (zie bijlage I). Bij de berekeningen wordt steeds aangenomen dat de medeverzekerde partner van een mannelijke verzekerde een vrouw is die drie jaar jonger is, terwijl wordt aangenomen dat een vrouwelijke verzekerde een drie jaar oudere mannelijke medeverzekerde als partner heeft. De rekenrente, berekeningswijze De TV wordt berekend aan de hand van de rentetermijnstructuur zoals die door DNB gepubliceerd wordt. De pensioenen zijn continu betaalbaar verondersteld. De netto TV voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt gesteld op de contante waarde van de op de balansdatum verworven opgebouwde aanspraken, met inbegrip van de verhogingen per 1 januari na de balansdatum. Ter bepaling van de netto TV voor niet ingegane wezenpensioenen wordt geen afzonderlijke voorziening vastgesteld. Voor ingegane wezenpensioenen wordt sterfte verwaarloosd voor de vast te stellen TV. Bij toekenning van een pensioen ten gevolge van overlijden wordt de contante waarde van het ingegane pensioen direct toegevoegd aan de TV. Voor de arbeidsongeschikte deelnemers wordt de contante waarde van de toekomstige pensioenopbouw in de TV opgenomen. In bijlage I is een en ander nader gespecificeerd. 7

14 4. De waarderingsgrondslagen van de balans Balanswaardering van de beleggingen De waardering van de diverse beleggingscategorieën is als volgt: Participaties in obligatiepools worden gewaardeerd op marktwaarde. Aandelen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum of indien er geen notering is tegen geschatte verkoopwaarde. Vastgoed wordt gewaardeerd op marktwaarde. Liquiditeiten en vreemde valuta worden gewaardeerd in euro respectievelijk omgerekend tegen de koers per jaar ultimo. Leningen op schuldbekentenis worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. Onder actuele waarde wordt in dit verband verstaan de contante waarde van de toekomstige kasstromen op basis van het effectieve rendement ultimo het verslagjaar van overeenkomstige leningen, rekening houdend met de mogelijkheid van vervroegde aflossing. Commodities worden gewaardeerd op marktwaarde. Overige voorzieningen en reserves Het pensioenfonds kent naast de Technische Voorzieningen de volgende voorzieningen en reserves: Algemene reserve Reserve koersverschillen Bestemmingsreserve toekomstige kosten Voorziening uitlooprisico; Voorziening eenmalige uitkering bij overlijden. Algemene reserve Deze reserve dient ter opvang van mutaties in de Solvabiliteitsreserve, voor financiering van toeslagen en het dekken van andere algemene risico s. De hoogte van de Algemene Reserve kan negatief zijn, indien het Vereist Vermogen niet aanwezig is. Jaarlijks wordt, nadat de TV en alle overige technische voorzieningen, reserve koersverschillen en de solvabiliteitsreserve op een voldoende peil zijn gebracht, het resultaat van PST ten gunste dan wel ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserve koersverschillen Deze reserve wordt berekend over het belang in aandelen en vastgoed. Alle koersverschillen op zakelijke waarden worden geboekt ten bate of ten laste van de reserve koersverschillen. Bestemmingsreserve toekomstige kosten Deze bestemmingsreserve bedraagt 1% van de TV. Voorziening uitlooprisico De voorziening uitlooprisico dient ter dekking van het latente arbeidsongeschiktheidsrisico (premievrijstelling en arbeidsongeschiktheidspensioen) en deze is gelijk aan 2 maal de jaarlijkse risicopremie voor toekomstige arbeidsongeschiktheidspensioenen en 2 maal de jaarlijkse risicopremie voor het premievrijstellingrisico. Hiertoe wordt de laatstelijk bepaalde risicopremie genomen. 8

15 Voorziening eenmalige uitkering bij overlijden De voorziening eenmalige uitkering bij overlijden is gevormd voor de eenmalige uitkering ter grootte van het laatst vastgestelde maandelijkse ouderdomspensioen, waar de nabestaande van een gepensioneerde deelnemer, van wie het actieve dienstverband is beëindigd door pensionering, bij overlijden van de deelnemer recht op heeft. De voorziening is gelijk aan de contante waarde van een twaalfde van het bereikte of ingegane jaarlijkse ouderdomspensioen op fondsgrondslagen voor actieve deelnemers en voor de gepensioneerde deelnemers, die aan de hierboven gestelde voorwaarde voldoen. 9

16 5. Het financieringsbeleid 5.1. Het toeslagbeleid Ingegane pensioenen en slapersrechten Het bestuur streeft naar jaarlijkse aanpassing van de pensioenrechten en pensioenaanspraken op basis van de collectieve salarisverhoging bij de aangesloten ondernemingen. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. Basis- en Excedentregeling Ook wordt jaarlijks een verhoging van de opgebouwde aanspraken in de basis- en excedentpensioenregeling van actieve deelnemers door het bestuur toegekend, afhankelijk van de middelen van PST en gehoord de actuaris. Bij de verhoging wordt rekening gehouden met de collectieve salarisverhoging bij deaangesloten ondernemingen. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. Toeslag aanspraken Het streven is om zo veel mogelijk de normale toeslag ter grootte van de CAOloonontwikkeling te kunnen toekennen. Indien de dekkingsgraad van PST daarvoor te laag is, zal minder of niet geïndexeerd worden en indien de dekkingsgraad boven de 120% TV + VEV uitkomt, kan het bestuur besluiten een hogere toeslag te geven. Bij de vaststelling van de toe te kennen toeslag zal worden uitgegaan van de dekkingsgraad op basis van de marktrente. In principe vindt dit plaats op basis van de dekkingsgraad ultimo 3 e kwartaal. Daarbij wordt het volgende schema gehanteerd, waarbij het premiebeleid eveneens is aangegeven. De in het schema opgenomen grenzen worden jaarlijks geijkt gegeven de economische omstandigheden. Indien gedurende het jaar de economische omstandigheden substantieel wijzigen, kan het bestuur de grenzen op dat moment herijken. NB Als gevolg van het nftk zal dit schema in 2015 worden aangepast. 10

17 Dekkingsgraad Premie Toeslag niet-actieven en middelloonregeling Boven de 120% TV + VEV Korting op kostendekkende premie Volledige toeslag en extra toeslag Tot 120% TV + VEV Kostendekkende premie Volledige toeslag Tussen 105% TV en 110% TV + VEV Kostendekkende premie Beperkte toeslag Onder 105% Kostendekkende premie Geen toeslag *) TV = Technische Voorzieningen **) VEV = Vereist Eigen Vermogen 11

18 5.2. Het premiebeleid Vaststelling van de premie De kostendekkende premie bestaat uit: a. de premie die actuarieel benodigd is in verband met de pensioenverplichtingen; b. de opslag die nodig is voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen c. de opslag die nodig is voor uitvoeringskosten van het pensioenfonds; en d. eventueel de premie die actuarieel benodigd is ten behoeve van toeslagverlening (afhankelijk van de wijze van financiering). De kostendekkende premie wordt gedempt door gebruik te maken van een stabiele disconteringsvoet van 4%. NB in 2015 dient de disconteringsvoet agv het nftk te worden aangepast. De heffingspremie Het bestuur kan besluiten korting te verlenen op de kostendekkende premie. Dit besluit hangt af van de dekkingsgraad en wordt in samenhang met de toe te kennen toeslag genomen. Onder 5.1 is daar nader op ingegaan. De minimale premie bedraagt 10% van de pensioengrondslagsom Het beleggingsbeleid Algemeen De beschikbare gelden van het fonds dienen op een solide wijze te worden belegd. De taakverdeling tussen het fonds en de vermogensbeheerders is als volgt: Het fonds stelt het beleggingsraamwerk en latere wijzigingen daarvan vast. Het beleggingsraamwerk houdt in: de strategische assetmix; de beheerstructuur; De vermogensbeheerders beheren het vermogen binnen het raamwerk, en rapporteren daarover; Het fonds controleert via de beleggingscommissie de uitvoering aan de hand van de rapportages, echter zonder daarmee de verantwoordelijkheid van de vermogensbeheerders te verminderen. Het bestuur heeft een beleggingscommissie ingesteld, die het bestuur adviseert over het strategische beleggingsbeleid en het jaarlijkse beleggingsplan. De beleggingscommissie voert het door het bestuur vastgestelde beleggingsplan uit. De commissie heeft de bevoegdheid om binnen de door het bestuur vastgestelde richtlijnen externe vermogensbeheerders aan te stellen of te ontslaan De beleggingscommissie controleert de uitvoering door de vermogensbeheerders. Het bestuur stelt het strategische beleggingsbeleid van het fonds voor het volgende jaar vast met de daarbij behorende mandaten voor de vermogensbeheerders, rekening houdend met de ontwikkeling van de portefeuille en de vooruitzichten op de beleggingsmarkten. Het strategische beleid en de mandaten van de vermogensbeheerders omvatten normen en bandbreedtes wat betreft: Verdeling over beleggingscategorieën. Valutabeleid. Samenstelling vastrentende portefeuille. Samenstelling aandelenportefeuille. Gebruik derivaten. 12

19 Het vermogensbeheer is deels uitbesteed op basis van een balanced mandate (Aegon Investment Management) en deels aan gespecialiseerde assetmanagers. In het raamwerk waarbinnen de balanced vermogensbeheerder mag opereren, zijn specifieke beleggingsrichtlijnen opgenomen. Jaarlijks bespreken partijen het gehele beleggingsraamwerk en de behaalde resultaten. Daarnaast belegt het fonds in beleggingsfondsen van andere beheerders. Het rebalancen van de gewichten geschiedt wanneer enig minimum- of maximumgewicht wordt bereikt door middel van de aan- of verkoop van een belang in deze fondsen. De Beleggingscommissie bepaalt aan de hand van de marktomstandigheden en de financiële situatie van het fonds of rebalancing gewenst is. De vermogensbeheerders rapporteren tenminste eenmaal per maand over de samenstelling van de beleggingsportefeuille en de exposure ten opzichte van de afgesproken neutrale strategische posities (indien deze is overeengekomen) in het mandaat. Strategisch beleid In 2012 is een ALM-studie uitgevoerd. Als basis voor de ALM-studie is (wat betreft de beleggingen) genomen de op dat moment geldende strategische asset-mix van 39% aandelen, 13% niet-beursgenoteerd onroerend goed en 48% vastrentende waarden. Op basis van het voorgestelde premie- en toeslagbeleid is een maximale kans op een dekkingstekort geformuleerd van 2,5% (uitgaande van een evenwichtsdekkingsgraad van 130%). Het pensioenfonds belegt in de volgende categorieën: 1. Vastrentende waarden, waaronder bedrijfsobligaties en hypotheken in fondsen en discretionair in Nederlandse en Duitse staatsobligaties. 2. Aandelen, in beleggingsfondsen die in aandelen beleggen. 3. Onroerend goed, via participaties in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. 4. Liquiditeiten. Strategie vastrentende waarden PST streeft naar een renteafdekking van circa 50%. Dit doel is mede ingegeven door de lage rentestand en verwachting dat deze rentestand voor langere tijd op dit niveau zal blijven. TKPI is aangesteld als balansmanager. In die rol wordt maandelijks gecheckt of de renteafdekking nog op het juiste niveau is. Indien nodig wordt er bijgestuurd door participaties in het het Strategic Liability Matchings fund (SLM fonds) te kopen of te verkopen Strategie aandelen Het fonds heeft een strategische verdeling over de regionale pools (Europa, Noord Amerika, Japan, Pacific exclusief Japan en Opkomende Markten) geformuleerd. Hierbij worden de neutrale posities, alsmede de minimum- en maximumgewichten per regio bepaald, waarbij rebalancing zal geschieden. Ten aanzien van de aandelen is aan een aantal beheerders een mandaat afgegeven (actief dan wel passief beheer). De BC controleert op maandbasis of de regiogewichten nog binnen de geformuleerde marges liggen. Het regiobeleid wordt tenminste eenmaal per jaar door de BC en het bestuur heroverwogen. Strategie vastgoed Het fonds participeert in een aantal niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, die slechts toegankelijk zijn voor institutionele relaties. Het betreft fondsen die beleggen in Europees vastgoed. Er zijn hiertoe een aantal commitments aangegaan die al volledig zijn betaald.. De huidige vastgoedbeleggingsportefeuille van PST is grotendeels gealloceerd naar Continentaal Europa. Tevens is een allocatie naar de VS opgenomen 13

20 Valutabeleid Valuta s vormen geen afzonderlijke beleggingscategorie. Het valutarisico wordt nagenoeg volledig afgedekt (zie blz. 17). Verdeling beleggingscategorieën Het bestuur toetst tenminste een keer per jaar het strategisch beleid met betrekking tot de verdeling over de beleggingscategorieën. Het strategisch beleggingsbeleid kan worden omschreven als de neutrale positie waarin de portefeuille zich dient te bevinden. Indien een minimum- of maximumgrens wordt overschreden zal actie worden ondernomen (overboeken van gelden tussen de beheerders) om de totale portefeuille weer in lijn met de norm te brengen. De beleggingscommissie is bevoegd om overschrijdingen toe te staan indien de marktomstandigheden en/of de financiële situatie van het fonds hier aanleiding toe geven. Het strategisch beleid van het fonds per primo 2014 wordt weergegeven in het volgende schema: Categorieën Plan 2014 Plan 2015 Strategische Strategische Min weging weging Max Vastrentend 46,50% 48,00% 45,50% 50,50% Aandelen 38,00% 39,00% 36,50% 41,50% Onroerend goed 12,50% 13,00% 10,50% 15,50% Grondstoffen 3,00% Cash 0,00% 0,00% -1,00% 2,50% Totaal belegd 100,00% 100,00% Het bestuur heeft de wens uitgesproken om het rebalancing beleid dat tot de kredietcrisis werd gevolgd, opnieuw vorm te geven. De aanleiding hiervoor is, dat de portefeuille van PST nu is aangepast conform de uitkomsten van de ALM. Beleid Pensioenstichting Transport hanteert bandbreedtes voor de beleggingscategorieën die in het beleggingsplan zijn vastgelegd. TKPI bewaakt namens PST de koersbewegingen ten minste op dagbasis, (NB: er kan niet voor alle beleggingscategorieën/fondsen koersinformatie op dagbasis worden verkregen). Tijdelijke overschrijdingen (maximaal 4 dagen) van de bandbreedtes uitsluitend als gevolg van koersbewegingen in de betrokken financiële markten, zijn toegestaan. Wanneer de beleggingen langer dan 4 dagen buiten de bandbreedte blijven, wordt er zo mogelijk (ad hoc) rebalancing toegepast. Verder heeft PST beschreven om in ieder geval op kwartaalbasis de afweging te maken of rebalancing naar de strategische norm wenselijk. Minimaal 1 keer per jaar zal de hele portefeuille gerebalanced worden naar de strategische norm. Hoe dit werkt wordt in de volgende paragraaf beschreven. Direct (Ad hoc) rebalancing PST heeft het onderstaande beleid geformuleerd met betrekking tot rebalancing. Bij over- of onderweging in een bepaalde asset categorie die groter is dan de bandbreedte die voor deze asset categorie geldt, zal er direct gerebalanced worden. Dit houdt in, dat het aandeel van de betreffende beleggingscategorie dan direct terug gebracht zal worden naar de strategische norm. Om onnodig veel aan- en verkooptransacties te voorkomen wordt: bij een grote overweging een verkooptransactie uitgevoerd. Voor hetzelfde bedrag wordt/worden een (aantal) aankooptransactie(s) uitgevoerd in de (sub)categorie(en) die de grootste onderweging laat zien; 14

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken versie 26 augustus 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2014 Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 5 2.1 Het doel van deze nota 5 2.2 Nagestreefde

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS RANDSTAD 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord pag. 4 2. Inleiding pag. 5 2.1 Het fonds 2.2 Doel van deze nota 2.3 Nagestreefde mate van detaillering

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds 1 januari 2014 Versie 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 BEGRIPPENLIJST... 2 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA Stichting Pensioenfonds Equens ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA Versie: 26 mei 2008 2 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Inhoudsopgave I. Inleiding...3 1. Doelstelling Actuariële en Bedrijfstechnische

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013

Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013 Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013 Stichting Pensioenfonds DHV Stichting Pensioenfonds DHV 1 januari 2013 Actuariële en bedrijfstechnische nota 2013 Stichting Pensioenfonds DHV dossier :... registratienummer

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Versie: 2.2 Zeist, oktober 2014 Inhoudsopgave ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA... 1 STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 juli 2015 2015-06

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 juli 2015 2015-06 ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG 1 juli 2015 2015-06 Voorwoord In artikel 4 lid 1 van de Statuten wordt tot uiting gebracht dat het fonds werkt volgens een door

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 januari 2014 2014-12

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG. 1 januari 2014 2014-12 ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG 1 januari 2014 2014-12 Voorwoord In artikel 4 lid 1 van de Statuten wordt tot uiting gebracht dat het fonds werkt volgens een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND INGANGSDATUM 1 JULI 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doel, missie en visie van het fonds en risicohouding... 5 2.1.

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn)

Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) Actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 maart 2014 I. INLEIDING... 2 II. DE PENSIOENREGELING... 3 II.1. AANSLUITING

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

ABTN 2013-1. STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD ABTN per 1 januari 2013

ABTN 2013-1. STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD ABTN per 1 januari 2013 ABTN 2013-1 STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD 1. INLEIDING...1 2 ORGANISATIE, BEHEER EN INTERNE CONTROLE...2 2.1. De organisatie van het Pensioenfonds...2 2.2. Beheersmaatregelen en interne controle...3

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties

Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer Postbus 4, 1520 AA Wormerveer Telefoon: 075-629 29 11 Telefax: 075-628 94 55 Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

December 2014. Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa

December 2014. Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie