ARBO BELEIDSPLAN december 2009/11 janauri2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010"

Transcriptie

1 ARBO BELEIDSPLAN december 2009/11 janauri2010 Arbo beleidsplan stichting ROOS

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie en organogram 3.1. Arbo commissie 3.2. Arbo dienst en preventie 3.3. Bedrijfshulpverlening 4. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 4.1. Aanpak en voortgang 4.2. Voorlichting 5. PAGO 6. Ziekteverzuimbeleid en - analyse 6.1. Overleg 6.2. Cijfers 7. SMO 8. Arbo dienst / Arbeidsdeskundige ( n ) 9. Speciale doelgroepen 10. Arbeidstijdenbeleid 11. Preventief beleid 12. Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie 13. Registratie en melding van ongevallen 14. Financiering Bijlagen: 1 Verdeling taken en verantwoordelijkheden 2 Formulier Ongevallenregistratie 3 Bedrijfshulpverlening ( BHV ) Arbobeleidsplan stichting ROOS 2

3 1. Uitgangspunten Het bestuur van de onderwijsinstelling stichting ROOS en de directies van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het Arbo beleid is een onderdeel van dit schoolbeleid. Bij het voorbereiden en uitvoeren van het Arbo beleid hebben we ons laten leiden door de volgende algemene uitgangspunten: de beleidsuitgangspunten en afspraken in andere beleidsdocumenten zoals het personeelsbeleidsplan en het strategisch beleidsplan van de stichting ROOS; het belang van een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces; het voldoen aan kwaliteitseisen zoals gesteld in het beleidsdocument kwaliteitszorg; de wettelijke vereisten zoals deze zijn opgenomen in Arbo wet, Arbo besluit en andere relevante Arbo regelgeving; de zorg voor de veiligheid en gezondheid van het personeel; het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting 1 bij personeel. 2. Hoofddoelstellingen Het bestuur van de stichting ROOS streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar personeel. Het Arbo beleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en op het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting. Om dit te bereiken, organiseert de directie de school op een zodanige wijze dat onaanvaardbare risico s in principe zijn uitgesloten. Vermijdbaar verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Per school worden hiervoor jaarlijks realistische doelen en streefcijfers ( ter info : zijn beschikbaar via ObTopics) vastgesteld en geëvalueerd. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden. Verder is het streven om personeelsleden zo goed en breed mogelijk in te zetten. Speciale aandacht gaat uit naar de inzet van nieuw personeel, ouderen, herintreders en arbeidsgehandicapten. De doelstellingen van het Arbo beleid worden in samenhang met de schooldoelstellingen geformuleerd. Dit gebeurt in nauw overleg met de medezeggenschapsraad (MR of GMR voor personeelsgeleiding geldt hier het instemmingsrecht ). De vastgestelde doelstellingen zijn onderwerp van het reguliere schooloverleg en worden opgenomen in het Arbo beleidsplan. De doelstellingen worden eveneens vermeld in het plan van aanpak op basis van de RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie). Het beleid van de directie en de scholen is er op gericht de hierboven genoemde uitgangspunten en doelstellingen te realiseren. In het Arbo beleidsplan worden de beleidselementen die worden gehanteerd ter realisatie van de hoofddoelstellingen beschreven en worden in hoofdlijnen de Arbo - activiteiten voor een periode van vier jaar beschreven. Van elk beleidselement wordt voor zover van toepassing aangegeven: wie verantwoordelijk is; welke procedures worden gevolgd; welke instrumenten worden gebruikt; welke vorm van interne of externe ondersteuning nodig is; hoe de kwaliteitsborging is geregeld. 1 Onder psychosociale arbeidsbelasting worden verstaan de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen Arbobeleidsplan stichting ROOS 3

4 3. Organisatie Aan de hand van het onderstaande organogram wordt de plaats van de diverse Arbo-functies binnen ons bestuur op een overzichtelijke wijze weergegeven. Stichtingsbestuur Organogram stichting ROOS Algemeen directeur + staf ROOS preventiemedewerker ( o.a. verzuimbeleid ) Vertrouwenspersoon ( extern ) Directeur basisschool Bedrijfshulpverlener Contactpersoon Onderwijzend en onderwijs- ondersteunend personeel Arbobeleidsplan stichting ROOS 4

5 3.1. Arbo- commissie Bij de stichting ROOS functioneert een Arbo -werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit 1 vertegenwoordiger van het stafbureau en uit 2 directeuren van scholen.. De werkgroep Arbobeleid kan voorstellen doen om het Arbo beleidsplan aan te passen. De werkgroep kan gevraagd en ongevraagd adviseren over Arbo - gerelateerde zaken en brengt hierover advies uit aan het MT ROOS. De Arbo werkgroep bestaat uit de volgende personen: - Marjon ter Haar personeelsfunctionaris stichting ROOS - Hetty Schuitemaker directeur obs De Schakel - Jan Bult directeur obs Haarschool Voor het einde van ieder schooljaar evalueert de werkgroep Arbo het gevoerde Arbobeleid aan de hand van dit Arbo-beleidsplan en stelt de doelen vast voor het komend schooljaar Arbodienst en preventie Op school is de directeur verantwoordelijk voor het Arbobeleid. Hij zorgt voor de verdeling van Arbo taken en overlegt met de algemeen directeur. Via het (G)MR - overleg beschikt het personeel over instemmingsrecht en inspraak bij de totstandkoming van het Arbobeleid. De algemeen directeur laat zich bij de zorg voor de veiligheid, gezondheid en het beheersen en voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting van het personeel ondersteunen door de Arbo Unie en de preventiemedewerker van de stichting ROOS. De stichting ROOS heeft voor de uitvoering van de Arbo - maatregelen een contract afgesloten, waarin de RI&E, de Pago, het SMO en de ziekteverzuimanalyse is opgenomen Bedrijfshulpverlening De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV). De projectgroep Arbo regelt de uitvoering hiervan. De noodzakelijke opleiding voor BHV ers (die met scholingsgelden wordt bekostigd) wordt door een deskundige organisatie verzorgd. Voor verdere invulling zie bijlage Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) De RI&E wordt door de Arbo-dienst Arbo - Unie Duiven uitgevoerd. De RI&E wordt 1 keer per 4 jaar afgenomen. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de RI&E. Resultaten worden aan de (G)MR voorgelegd. De algemeen directeur bepaalt jaarlijks of gewijzigde omstandigheden een (gedeeltelijke) herhaling van de RI&E vereisen. In ieder geval wordt jaarlijks een veiligheidscontrole uitgevoerd aan de hand van controlelijsten uit de Arbomeester door de projectgroep Beheer. Arbobeleidsplan stichting ROOS 5

6 4.1. Aanpak en voortgang Conform de Arbowet stelt een school naar aanleiding van de RI&E een plan van aanpak op. Hierin staat welke knelpunten en risico s in welke volgorde aan bod moeten komen, welke werkzaamheden hiermee gepaard gaan, wie daarvoor verantwoordelijk is en welk budget in termen van tijd en geld daarmee gemoeid is. Ook is terug te lezen welke activiteiten al zijn uitgevoerd. Het plan van aanpak wordt aan de MR voorgelegd. Aan het eind van het schooljaar wordt het plan van aanpak geëvalueerd en aangepast voor het volgende jaar. De bevindingen worden voorgelegd aan de MR Voorlichting Op grond van de uitkomsten van de RI&E, teamvergaderingen en individuele gesprekken met teamleden wordt bepaald over welke risico s het personeel voorlichting moet krijgen. In ieder geval wordt aandacht besteed aan: de veiligheids- en werkinstructies voor leerkrachten en leerlingen; werkgebonden risico s, zoals agressie, geweld en stress; het verzuimbeleid en bijbehorende protocollen; de ontwikkeling van het ziekteverzuim op school; de introductie van nieuwe medewerkers, stagiair(e)s en leerlingen. 5. PAGO Het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is een vorm van gezondheidsmonitoring met als doel het tijdig signaleren en voorkomen van werkgebonden gezondheidsschade. De inhoud van het PAGO wordt afgestemd op de uitkomsten van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Het PAGO geeft inzicht in welke mate de arbeidsrisico s inmiddels gezondheidsschade hebben veroorzaakt bij medewerkers. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor het gericht, rendabel en preventief verbeteren van de werksituatie. Voor het uitvoeren van het PAGO wordt een aparte offerte uitgebracht. Het PAGO wordt 1 maal in de vier jaar uitgevoerd. 6. Ziekteverzuimbeleid en analyse. De algemeen directeur heeft een gemeenschappelijk ziekteverzuimbeleid in ontwikkeling, inclusief verzuimprotocollen, en dit wordt ter instemming voorgelegd aan de personeelsvertegenwoordiging van de (G) MR. Het verzuimbeleid wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd en bijgesteld. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimbeleid en wordt hierin ondersteund door de Arbo-dienst (in geval de vangnetregeling van toepassing is) of een gecertificeerde bedrijfsarts (in geval de maatwerkregeling van toepassing is). Het Ziekteverzuimbeleid is ondergebracht bij de Arbo-Unie Duiven Coenensparkstraat AN Zutphen Tel: Overleg Vijf keer per jaar komt het sociaal-medisch team bij elkaar voor overleg. Het team bestaat uit een vertegenwoordiger van de directie, de bedrijfsarts en/of maatschappelijk werker en de schooldirecteur (alleen voor actuele verzuimgevallen). Eventueel wordt het overleg bijgewoond door de betrokken zieke Arbobeleidsplan stichting ROOS 6

7 werknemer. Op verzoek van de algemeen directeur of op eigen verzoek kunnen directeuren van andere scholen binnen dezelfde onderwijsinstelling aan het overleg deelnemen. De onderwerpen op de agenda kunnen immers voor hen ook van belang zijn 6.2. Cijfers De verzuimkengetallen die worden verzameld, worden in januari en in augustus aan de algemeen directeur en de schooldirecteuren bekend gemaakt. ( Zij zijn opvraagbaar via bureau ObT ) De verzuimgetallen worden ook in het bestuur en in het Management Team ROOS besproken. Hetzelfde geldt voor de ziekteverzuimgegevens die externe partijen beschikbaar stellen. De directeur bespreekt de verzuimkengetallen zo nodig, in het Sociaal Medisch overleg. 7. SMO Het Sociaal Medisch Overleg is een overleg tussen de algemeen directeur, de personeelsfunctionaris van de stichting ROOS en de bedrijfsarts. De schooldirecteur sluit aan bij relevante actuele verzuimgevallen. De medewerker kan hiervoor worden uitgenodigd. In dit overleg wordt besproken op welke manier belemmeringen voor herstel en reïntegratie van verzuimende medewerkers zijn weg te nemen. Tijdens het SMO worden ziektegevallen besproken. Ook wordt aandacht besteed aan frequente verzuimers. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het aandragen van de ziektegevallen die tijdens het SMO moeten worden besproken. De resultaten van het SMO worden door de stichting ROOS schriftelijk vastgelegd. Het SMO wordt 5 keer per jaar gehouden. 8. Arbo dienst/arbo deskundige(n) De algemeen directeur laat zich bij zijn verplichtingen uit de Arbowet bijstaan door een gecertificeerde Arbo dienst en/of gecertificeerde Arbo - deskundigen (maatwerkregeling). Stichting ROOS heeft een contract met de Arbo dienst Arbo Unie Duiven. In overleg met het directeurenberaad en de personeelsvertegenwoordiging (G)MR, is voor verzuimbegeleiding het Basiscontract Integrale Arbo zorg gekozen. Dit is in te zien op het stafbureau. Er is een vast contactpersoon bij de Arbo dienst. Elk jaar evalueert de algemeen directeur in samenspraak met het directeurenoverleg het contract met de Arbo dienst. Zo nodig wordt het bijgesteld. Namens het bestuur is de algemeen directeur het vaste aanspreekpunt voor de Arbodienst. Wat betreft de verzuimbegeleiding is de schooldirecteur het aanspreekpunt voor de Arbodienst. De Arbodienst overlegt vervolgens zowel met de contactpersoon van het bestuur als met de directeur. 9. Speciale doelgroepen Nieuwe medewerkers, senioren, allochtonen en arbeidsgehandicapten zijn onderwerp van specifiek op deze groepen gericht beleid, zoals verwoord in het personeelsbeleidsplan van de instelling. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de implementatie. Aandacht voor oudere (45+) medewerkers, nieuwe leerkrachten, stagiair(e)s en beginnende leerkrachten komt in de begeleiding, functioneringsgesprekken en beoordelingen nadrukkelijk naar voren. Deze zaken komen beleidsmatig aan de orde in de werkgroep Integraal Personeels Beleid. Arbobeleidsplan stichting ROOS 7

8 10. Arbeidstijdenbeleid De schooldirecteur voert een arbeidstijdenbeleid voor personeel in overeenstemming met de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Met de persoonlijke omstandigheden wordt waar redelijkerwijs mogelijk rekening gehouden bij het vaststellen van de arbeid - en rusttijden. De arbeidstijdenregistratie wordt op de volgende wijze ingevuld: Iedere werknemer heeft een vast lesrooster en vast aantal activiteiten, zoals vastgelegd in het Taakbeleid. Deze gegevens worden op school opgeslagen en zijn vastgelegd in het Taakbeleid en zijn beschikbaar voor de Arbeidsinspectie. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in het kader van het Taakbeleid. 11. Preventief beleid Stichting ROOS wil risico s voor veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting zo veel mogelijk in de kiem smoren. De algemeen directeur laat zich daartoe bij de zorg voor de veiligheid, gezondheid en het beheersen en voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting van het personeel ondersteunen door deskundige medewerkers en de Arbo-dienst. Tevens wordt een adequaat aankoopbeleid gevoerd ( Voorbeeld: vloerbedekking voor astmapatiënten ). Ook wordt er jaarlijks bezien op welke wijze aandacht wordt besteed aan de preventie van psychosociale arbeidsbelasting. Hiervoor wordt een psychosociaal adviseur van de Arbo Unie ingezet. Bij de bouw en inrichting van schoolgebouwen wordt aan de arbeidsomstandigheden extra aandacht besteed. In de omschrijving van de opdracht voor bouw- en inrichtingswerkzaamheden houdt de algemeen directeur uitdrukkelijk rekening met de Arbo - regelgeving. Als de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente ligt, zal de directie deze belangen inbrengen in het overleg met de verantwoordelijke functionaris. De directeur en de beleidsmedewerker Huisvesting en Financiën zorgen voor relevante informatie zoals inkoopspecificaties en zien toe op de naleving van onderhoudscontracten. 12. Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie De algemeen directeur hanteert een beleid dat alle vormen van agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en discriminatie jegens personeel en leerlingen tegengaat en heeft hiervoor een afzonderlijk beleidsplan opgesteld. Een klachtenprocedure, een gedragscode en de aanstelling van vertrouwenspersonen maken hiervan onderdeel uit. Op bestuursniveau is er een vertrouwenspersoon voor de klager ( IJsselgroep ) en is er een vertrouwenspersoon voor de beklaagde ( Arbo Unie Duiven ) Elke school heeft een schoolcontactpersoon bij wie de leerlingen en eventueel ouders hun verhaal kwijt kunnen. Elke school gebruikt de door het bestuur vastgestelde gedragscode voor de omgang met leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Arbobeleidsplan stichting ROOS 8

9 13. Registratie en melding van ongevallen Een algemene ongevalregistratie wordt bijgehouden op bestuurlijk niveau. Per school registreert de directeur of een daarvoor aangewezen persoon de ongevallen met behulp van een ongevallenmeldingsformulier.( Bijlage 2) Dit formulier is verkrijgbaar bij de directeur. Het formulier moet binnen 24 uur na het ongeval door het betrokken personeelslid worden ingevuld. Op ROOS-niveau is een extra WA verzekering afgesloten voor het personeel eventueel ouders die de school ondersteunen. In het register worden ongevallen opgenomen die lichamelijk letsel en/of (ziekte)verzuim tot gevolg hebben. Ook als er sprake is van letsel zonder verzuim, wordt het ongeval vastgelegd. Uit de geregistreerde informatie blijkt of er gevaarlijke situaties zijn of kunnen ontstaan. Conform artikel 9, lid 1 van de Arbo-wet meldt de werkgever alle arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie en rapporteert hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Arbeidsinspectie. Voor de melding aan de Arbeidsinspectie wordt gebruik gemaakt van een daarvoor ontwikkeld formulier. 14. Financiering Op basis van het plan van aanpak voorkomend uit de RI&E maakt iedere directeur ruimte in zijn begroting om knelpunten op te lossen. Om acute knelpunten op scholen op te kunnen lossen kan een school een extra aanvraag doen bij de algemeen directeur. Deze zal de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen De scholing van de directeur, preventiemedewerkers, BHV-ers en andere personeelsleden die belast zijn met het uitvoeren van taken op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt gefinancierd uit het bovenschools scholingsbudget. Arbobeleidsplan stichting ROOS 9

10 Bijlage 1 Verdeling taken en verantwoordelijkheden In het onderwijs is het bevoegd gezag/algemeen directeur als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering van het algehele Arbo beleid. In de praktijk vervult de directie (zie het directiestatuut) deze rol waar het gaat om een aantal belangrijke verplichtingen. Het bestuur ziet erop toe dat de verplichtingen worden uitgevoerd. Om uitvoering te geven aan het Arbobeleid is het noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden te benoemen en te verdelen. De wijze waarop dit gebeurt hangt voor een belangrijk deel samen met de aard en omvang van de onderwijsinstelling, een standaard is niet voorhanden. De volgende lijst is dan ook als handvat bedoeld. Bevoegd gezag / algemeen directeur (in overleg met Projectgroep Arbo) vaststellen Arbo beleidsplan; vaststellen van een Arbo budget; delegeren taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan directeur; maken van taakomschrijving van bedrijfshulpverlener; toekennen middelen; overleg voeren met (G)MR c.q. personeelsvertegenwoordiging; contract sluiten met de Arbodienst of gecertificeerde Arbo deskundige(n); organiseren van scholing en training; informeren en adviseren over Arbo zaken; benoemen projectgroep Arbo; aanstellen preventiemedewerker Arbo plus taakomschrijving. Schooldirecteur laten uitvoeren van de RI&E; vaststellen van het plan van aanpak; verdelen van Arbo taken en het maken van een taakomschrijving; maken van taakomschrijving bedrijfshulpverlener; aanstellen van bedrijfshulpverleners; instellen projectgroep Arbo en het maken van een taakomschrijving van die projectgroep; overleg met team; contact onderhouden met Arbodienst of gecertificeerde Arbo deskundige(n); overleggen met en informatie verstrekken aan bestuur en vertrouwenspersoon; verzuimbegeleiding; signaleren risico s en bespreken in Arbo - overleg; overleggen met en adviseren aan MR en vertrouwenspersoon; uitvoeren plan van aanpak; begeleiden bij uitvoering RI&E; coördineren bedrijfshulpverlening; invulling van bedrijfshulpverlening; personeel van informatie voorzien; overleggen met en adviseren aan de (G) MR; uitvoeren van Arbo - maatregelen. Arbobeleidsplan stichting ROOS 10

11 Personeelsgeleding (G)MR overleg en advies m.b.t. regels inzake arbeidsomstandigheden en arbeid - en rusttijden; instemmingsrecht t.a.v. voorgenomen besluiten inzake o.a.: o contract Arbodienst of Arbo deskundige; o Arbo beleid; o plan van aanpak; o organisatie van preventietaken. Contactpersoon aanspreekpunt voor medewerkers dan wel leerlingen; informatievoorziening; begeleiding in klachtenprocedure. Bij de uitvoering van het Arbo beleid zijn de volgende externe instanties betrokken: Arbo dienst of gecertificeerde Arbo - deskundige(n) ziekteverzuim- en re-integratiebegeleiding; uitvoeren en rapporteren van RI&E; uitvoeren en rapporteren van periodiek arbeid gezondheidskundig onderzoek. Arbeidsinspectie controle arbeidsomstandighedenbeleid en de uitvoering van dit beleid. Arbobeleidsplan stichting ROOS 11

12 Bijlage 2 FORMULIER ONGEVALLENREGISTRATIE PERSONEELSLID (voor ongevallen met ernstig letsel en/of met ziekteverzuim als gevolg) Melden aan bevoegd gezag (Stichting ROOS, postbus 48, 7460 AA Rijssen) Telefoon: DATUM: PLAATS ONGEVAL: SOORT ONGEVAL: TOEDRACHT ONGEVAL: NAAM BETROKKENE: DIRECTE FYSIEKE EN MATERIËLE GEVOLGEN: VOORGESTELDE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN HERHALING: Arbobeleidsplan stichting ROOS 12

13 VOORTGANG REALISATIE: (te bepalen na 3 en 6 maanden) Indien sprake is van: - dodelijke ongevallen, dan wel ongevallen met blijvend letsel of functieverlies - ongevallen met ernstig lichamelijk letsel, die binnen 24 uur na het ongeval leiden tot ziekenhuisopname ter observatie of behandeling, informeert het bevoegd gezag de Arbeidsinspectie. Dit formulier is ingevuld door: Naam: Functie: Datum: Handtekening: Arbobeleidsplan stichting ROOS 13

14 Bijlage 3 Bedrijfshulpverlening (BHV) Inleiding Elke school, bedrijf is verplicht om een aantal BHV-ers in dienst te hebben. Een standaard is, dat er per 50 personen 1 opgeleide BHV-er aanwezig is. Noodplan. Elke school heeft een noodplan t.a.v. de ontruiming. Hierin zijn de diverse taken en onderdelen beschreven. De BHV organisatie. De cursussen worden door de projectgroep ARBO georganiseerd in samenwerking met de firma Protekt te Delden. De cursussen worden op locatie van één van de scholen gehouden. Nieuwe BHV-ers. Indien nodig worden er nieuwe BHV-ers opgeleid. De opleiding bestaat uit twee dagdelen SEH (Spoed Eisende Hulp) en uit één dagdeel BCE (Brand, Calamiteiten en Evacuatie) Herhalingscursussen voor de BHV-ers. Jaarlijks worden herhalingscursussen SEH (Spoed Eisende Hulp) en herhalingscursussen BCE (Brand, Calamiteiten en Evacuatie) georganiseerd voor onze BHV ers. De cursussen worden gegeven door firma Protekt te Delden. De cursus kosten De cursussen worden betaald uit het budget P en A (bovenschools) De cursisten worden geacht aanwezig te zijn. Voor de aangemelde cursisten moet worden betaald. Verandering van BHV-ers. Wanneer er door personele verschuivingen van school er onvoldoende BHV- ers aanwezig zijn op een school, dan worden er eventueel nieuwe BHV ers opgeleid. De directeur is hiervoor verantwoordelijk. De directeur geeft elke wijziging van zijn BHV-ers, door aan projectgroep ARBO. Arbobeleidsplan stichting ROOS 14

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

Arbobeleidsplan. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Arbobeleidsplan. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Arbobeleidsplan De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2017-2021 Inhoudsopgave Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Arbobeleid in essentie... 3 1.2 Preventieve zorg... 3 1.3 Deskundige ondersteuning/verzuimbegeleiding...

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs

Arbobeleidsplan Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Arbobeleidsplan 2017-2021 Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs sbureau Panta Rhei Bezoekadres: Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam Postadres: Postbus 103, 2270

Nadere informatie

Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN

Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 1-12-2015 Directeuren MT 5-4-2016 GMR (instemming) GMR College van Bestuur CvB 1-12-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN 2015-2019

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN VAN. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

ARBOBELEIDSPLAN VAN. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio ARBOBELEIDSPLAN VAN Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004. Arbobeleidsplan SPOVenray 11 november 2004 Vooraf Dit Arbobeleidsplan is bedoeld voor schoolbestuur, bovenschools

Nadere informatie

ARBOBELEID 2012-2016

ARBOBELEID 2012-2016 ARBOBELEID 2012-2016 1. Uitgangspunten Het College van Bestuur van de Stichting Catent en de directeuren van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het stichtings- c.q. schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011 INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011 Versie 1.0 April 2007 Inhoudsopgave 1. Arbo- en milieubeleidsverklaring - Nieuw arbobeleid - Preventieve zorg - Arbo-dienst 2. Organisatie

Nadere informatie

Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN

Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Arbodienst 2. Organisatie - Arbocoördinator en arbowerkgroep - Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

1. Uitgangspunten en doelstellingen

1. Uitgangspunten en doelstellingen Arbobeleidsplan 2014-2017 1 Inhoud 1. Uitgangspunten en doelstellingen... 3 1.1 Arbobeleid in essentie... 3 1.2 Beleidselementen... 4 1.2.1 De organisatie ten aanzien van arbeidsomstandigheden.... 4 1.2.2.

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 Mei 2010 Inleiding Dit arbobeleidsplan is opgesteld voor Stichting OVO Zaanstad en is een voortzetting van het huidige arbobeleidsplan

Nadere informatie

Veiligheidsplan Basisschool Rehoboth Naaldwijk

Veiligheidsplan Basisschool Rehoboth Naaldwijk Veiligheidsplan 2016-2020 Basisschool Rehoboth Naaldwijk PCPOW Rehoboth Veiligheidsplan 1. Inleiding Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook iedere school - verplicht

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR

ARBOBELEIDSPLAN. Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR ARBOBELEIDSPLAN Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR : juli 2017 juni 2017 eerste versie voorgenomen besluit sept 2017 voorleggen november

Nadere informatie

Ondertekening. Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van

Ondertekening. Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van I I openbaar basisonderwijs leeuwarden Ondertekening Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting Proloog na instemming van de personeelsgeleding

Nadere informatie

ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN. Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015

ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN. Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015 ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Hoofddoelstellingen 3 3. Organisatie 4 3.1. Stuurgroep 5 3.2. Arbo / milieu commissie 5 3.3. Arbocoördinator

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Lek en IJssel

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Lek en IJssel ARBOBELEIDSPLAN Stichting Lek en IJssel 2009-2013 IJsselstein, februari 2009 Inhoudsopgave Blz. 1. Uitgangspunten 3 2. Hoofddoelstellingen 3 3. Organisatie 4 3.1. Bovenschoolse arbowerkgroep 4 3.2. Bovenschoolse

Nadere informatie

Arbobeleid 2011-2015. Onderdeel van integraal personeelsbeleid

Arbobeleid 2011-2015. Onderdeel van integraal personeelsbeleid Arbobeleid 2011-2015 Onderdeel van integraal personeelsbeleid Inhoud 1. Uitgangspunten... 3 2. Hoofddoelstellingen... 4 3. Organisatie... 5 3.1. Arbocommissie... 5 3.2. Arbocoördinator (zie ook bijlage

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2011-2015. : Oost & Flevoland. InstallatieWerk. Auteur : Directie

Arbobeleidsplan 2011-2015. : Oost & Flevoland. InstallatieWerk. Auteur : Directie Arbobeleidsplan 2011-2015 InstallatieWerk : Oost & Flevoland Auteur : Directie Initiatiedatum : 03-03-2011 Wijzigingsdatum : 20-06-2011 Versie : 20110620-1 : Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave Arbobeleidsplan...

Nadere informatie

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen)

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen) Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie 2015 (tekstuele aanpassingen) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en

Nadere informatie

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en overleg. 4. 2.2.

Nadere informatie

Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland

Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan 2008-2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 1. Inleiding Arbeidsomstandigheden in de school is een onderwerp waarbij de wet- en regelgeving een

Nadere informatie

ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN

ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN ROERMOND SWALMEN REUVER In dit Arbobeleids- en schoolveiligheidsplan worden de uitgangspunten en doelstellingen van het arbobeleid omschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013

Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013 Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 Preventieve zorg 1.2 Deskundige ondersteuning 2.

Nadere informatie

Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER

Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocoördinator, veiligheidscoördinator, preventiemedewerker

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

2014-2018 ARBOBELEIDSPLAN. directeurenoverleg: 18-09-2014 Instemming GMR: 07-10-2014 Akkoord CvB: 07-10-2014

2014-2018 ARBOBELEIDSPLAN. directeurenoverleg: 18-09-2014 Instemming GMR: 07-10-2014 Akkoord CvB: 07-10-2014 De Abacus, Huissen De Boemerang, Huissen Het Drieluik, Driel De Elstar, Elst De Haafakkers, Heteren Sint Jacobus, Valburg Het Sterrenbos, Huissen t Startblok, Elst Sunte Werfert, Elst Het Tweespan, Huissen

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

ARBOBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID KS FECTIO

ARBOBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID KS FECTIO ARBOBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID KS FECTIO Vastgesteld DT: Vastgesteld GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave deel A: Arbobeleid 1. Uitgangspunten Arbobeleid 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Hogeschool der Kunsten Den Haag

ARBOBELEIDSPLAN. Hogeschool der Kunsten Den Haag ARBOBELEIDSPLAN Hogeschool der Kunsten Den Haag Inhoud 1. Inleiding 2. Organisatie 2.1 Arbocoördinator/preventiemedewerker 2.2 Bedrijfshulpverlening (BHV) 2.3 Arbodienst 2.4 Livvit 2.5 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

2013-2014. Veiligheidsplan. De Werkschuit

2013-2014. Veiligheidsplan. De Werkschuit 2013-2014 Veiligheidsplan De Werkschuit Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. Onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Onze prioriteiten en het plan van

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017 Stichting Poolsterscholen Lochem Januari 2014 Inleiding. Arbo staat voor: Arbeidsomstandigheden. Stichting Poolsterscholen

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Handboek Dynamiek Scholengroep. Integraal gezondheidsmanagement Dynamiek Scholengroep

Handboek Dynamiek Scholengroep. Integraal gezondheidsmanagement Dynamiek Scholengroep Integraal gezondheidsmanagement Dynamiek Scholengroep 453 Integraal Gezondheidsmanagement 1 7-6-2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN 2.1 Hoofddoelstellingen 2.2 Hoofdlijnen wet- en regelgeving

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

2015-2016. Veiligheidsplan. De Werkschuit

2015-2016. Veiligheidsplan. De Werkschuit 2015-2016 Veiligheidsplan De Werkschuit Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. Onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Onze prioriteiten en het plan van

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Veiligheidsbeleid PESTEN, AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Januari 2017 Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Inhoud: INLEIDING 3 VISIE 4 BASISGEDRAGSREGELS 4 DOELSTELLINGEN 5 ACTIVITEITEN 5 PREVENTIEMEDEWERKER

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. De huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Communicatie en voorlichting...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Wet Veiligheid op school

Wet Veiligheid op school Wet Veiligheid op school Verplichtingen wet Veiligheid Op School: De volgende 9 vragen in www.digitaalveiligheidsplan.nl betreffen wettelijke verplichtingen. De nummers verwijzen naar de vragen in digitaalveiligheidsplan.

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Verzuim(preventie)beleid Unicoz Onderwijsgroep. Aanzet voor richtinggevende uitspraken

Verzuim(preventie)beleid Unicoz Onderwijsgroep. Aanzet voor richtinggevende uitspraken Verzuim(preventie)beleid Unicoz Onderwijsgroep Aanzet voor richtinggevende uitspraken Juni 2011 1 Inleiding Het ziekteverzuim(preventie)beleid maakt onderdeel uit van het arbo -en personeelsbeleid en is

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009 RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009 Inleiding De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk bij de werkgevers en werknemers neergelegd. Dit betekent

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103

DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103 DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103 Inleiding Zoals afgesproken voeren alle scholen binnen de VCOG om de vier jaar een volledige risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) uit (de grote

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

Veiligheidsplan SKOMeN

Veiligheidsplan SKOMeN Veiligheidsplan SKOMeN 1 Inhoudsopgave Veiligheidsplan 1. Inleiding... 4 2. Visie, doelen en uitgangspunten... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Schoolspecifiek... 5 3. Huidige situatie... 6 4. Prioriteiten en plan

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Pesten 30 augustus 2013

Pesten 30 augustus 2013 Pesten 30 augustus 2013 richtlijnen obomd richtlijnen obomd Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Uit: Personeelsbeleidsplan 6.4 Beleid omtrent agressie, geweld, seksuele

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw"

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht oud en nieuw Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw" Laatste update 13 mei 2007 Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Situatie 2006

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 2 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN ARBO-BELEID 3 1.1 Algemeen 3 1.2 De medewerkers in de peuterspeelzalen 3 1.3 Overige medewerkers 3 2. ORGANISATIE VAN HET ARBO-BELEID

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie Ziekteverzuimbeleid Beleidsnotities worden in de regel tegen het einde van het 4 e jaar geëvalueerd. De beleidsnotitie Ziekteverzuim dateert uit 2008 en is in 2011 door de verschillende gremia tegen het

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: mevr. A Niehe Rapportage is aangemaakt op: 11 04 2016 Werkgever Naam: Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs Werkgeversnummer: 40775 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden

Nadere informatie

Communicatieplan MR Triangel

Communicatieplan MR Triangel Communicatieplan MR Triangel Voorwoord In de MR wordt gediscussieerd over onderwerpen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor leerlingen en ouders. Om adviezen te formuleren en instemming te verlenen,

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Tools Arbeidsomstandigheden

Tools Arbeidsomstandigheden Tools 3.16.01.08 Overzicht wijzigingen Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 Arbobesluit tot 31 december 2006 Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 BEDRIJFSHULPVERLENING Organisatie van de BHV Bij de organisatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. voor het primair onderwijs

VEILIGHEIDSPLAN. voor het primair onderwijs (VOORBEELD) VEILIGHEIDSPLAN voor het primair onderwijs Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen, waarbij onder meer rekening is

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN COG DRENTHE

VEILIGHEIDSPLAN COG DRENTHE VEILIGHEIDSPLAN COG DRENTHE november 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 mei 2013 en herzien op 11 november 2013 Instemming verleend door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op 21

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven Zorg voor de zorgprofessional Goed werkgeverschap Aandacht willen geven in plaats van moeten geven 11 mei 2017 Kathelijne van Marken HR adviseur arbeidsomstandigheden Even voorstellen 20 jaar adviseur

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie