ARBO BELEIDSPLAN december 2009/11 janauri2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010"

Transcriptie

1 ARBO BELEIDSPLAN december 2009/11 janauri2010 Arbo beleidsplan stichting ROOS

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie en organogram 3.1. Arbo commissie 3.2. Arbo dienst en preventie 3.3. Bedrijfshulpverlening 4. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 4.1. Aanpak en voortgang 4.2. Voorlichting 5. PAGO 6. Ziekteverzuimbeleid en - analyse 6.1. Overleg 6.2. Cijfers 7. SMO 8. Arbo dienst / Arbeidsdeskundige ( n ) 9. Speciale doelgroepen 10. Arbeidstijdenbeleid 11. Preventief beleid 12. Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie 13. Registratie en melding van ongevallen 14. Financiering Bijlagen: 1 Verdeling taken en verantwoordelijkheden 2 Formulier Ongevallenregistratie 3 Bedrijfshulpverlening ( BHV ) Arbobeleidsplan stichting ROOS 2

3 1. Uitgangspunten Het bestuur van de onderwijsinstelling stichting ROOS en de directies van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het Arbo beleid is een onderdeel van dit schoolbeleid. Bij het voorbereiden en uitvoeren van het Arbo beleid hebben we ons laten leiden door de volgende algemene uitgangspunten: de beleidsuitgangspunten en afspraken in andere beleidsdocumenten zoals het personeelsbeleidsplan en het strategisch beleidsplan van de stichting ROOS; het belang van een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces; het voldoen aan kwaliteitseisen zoals gesteld in het beleidsdocument kwaliteitszorg; de wettelijke vereisten zoals deze zijn opgenomen in Arbo wet, Arbo besluit en andere relevante Arbo regelgeving; de zorg voor de veiligheid en gezondheid van het personeel; het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting 1 bij personeel. 2. Hoofddoelstellingen Het bestuur van de stichting ROOS streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar personeel. Het Arbo beleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en op het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting. Om dit te bereiken, organiseert de directie de school op een zodanige wijze dat onaanvaardbare risico s in principe zijn uitgesloten. Vermijdbaar verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Per school worden hiervoor jaarlijks realistische doelen en streefcijfers ( ter info : zijn beschikbaar via ObTopics) vastgesteld en geëvalueerd. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden. Verder is het streven om personeelsleden zo goed en breed mogelijk in te zetten. Speciale aandacht gaat uit naar de inzet van nieuw personeel, ouderen, herintreders en arbeidsgehandicapten. De doelstellingen van het Arbo beleid worden in samenhang met de schooldoelstellingen geformuleerd. Dit gebeurt in nauw overleg met de medezeggenschapsraad (MR of GMR voor personeelsgeleiding geldt hier het instemmingsrecht ). De vastgestelde doelstellingen zijn onderwerp van het reguliere schooloverleg en worden opgenomen in het Arbo beleidsplan. De doelstellingen worden eveneens vermeld in het plan van aanpak op basis van de RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie). Het beleid van de directie en de scholen is er op gericht de hierboven genoemde uitgangspunten en doelstellingen te realiseren. In het Arbo beleidsplan worden de beleidselementen die worden gehanteerd ter realisatie van de hoofddoelstellingen beschreven en worden in hoofdlijnen de Arbo - activiteiten voor een periode van vier jaar beschreven. Van elk beleidselement wordt voor zover van toepassing aangegeven: wie verantwoordelijk is; welke procedures worden gevolgd; welke instrumenten worden gebruikt; welke vorm van interne of externe ondersteuning nodig is; hoe de kwaliteitsborging is geregeld. 1 Onder psychosociale arbeidsbelasting worden verstaan de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen Arbobeleidsplan stichting ROOS 3

4 3. Organisatie Aan de hand van het onderstaande organogram wordt de plaats van de diverse Arbo-functies binnen ons bestuur op een overzichtelijke wijze weergegeven. Stichtingsbestuur Organogram stichting ROOS Algemeen directeur + staf ROOS preventiemedewerker ( o.a. verzuimbeleid ) Vertrouwenspersoon ( extern ) Directeur basisschool Bedrijfshulpverlener Contactpersoon Onderwijzend en onderwijs- ondersteunend personeel Arbobeleidsplan stichting ROOS 4

5 3.1. Arbo- commissie Bij de stichting ROOS functioneert een Arbo -werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit 1 vertegenwoordiger van het stafbureau en uit 2 directeuren van scholen.. De werkgroep Arbobeleid kan voorstellen doen om het Arbo beleidsplan aan te passen. De werkgroep kan gevraagd en ongevraagd adviseren over Arbo - gerelateerde zaken en brengt hierover advies uit aan het MT ROOS. De Arbo werkgroep bestaat uit de volgende personen: - Marjon ter Haar personeelsfunctionaris stichting ROOS - Hetty Schuitemaker directeur obs De Schakel - Jan Bult directeur obs Haarschool Voor het einde van ieder schooljaar evalueert de werkgroep Arbo het gevoerde Arbobeleid aan de hand van dit Arbo-beleidsplan en stelt de doelen vast voor het komend schooljaar Arbodienst en preventie Op school is de directeur verantwoordelijk voor het Arbobeleid. Hij zorgt voor de verdeling van Arbo taken en overlegt met de algemeen directeur. Via het (G)MR - overleg beschikt het personeel over instemmingsrecht en inspraak bij de totstandkoming van het Arbobeleid. De algemeen directeur laat zich bij de zorg voor de veiligheid, gezondheid en het beheersen en voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting van het personeel ondersteunen door de Arbo Unie en de preventiemedewerker van de stichting ROOS. De stichting ROOS heeft voor de uitvoering van de Arbo - maatregelen een contract afgesloten, waarin de RI&E, de Pago, het SMO en de ziekteverzuimanalyse is opgenomen Bedrijfshulpverlening De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV). De projectgroep Arbo regelt de uitvoering hiervan. De noodzakelijke opleiding voor BHV ers (die met scholingsgelden wordt bekostigd) wordt door een deskundige organisatie verzorgd. Voor verdere invulling zie bijlage Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) De RI&E wordt door de Arbo-dienst Arbo - Unie Duiven uitgevoerd. De RI&E wordt 1 keer per 4 jaar afgenomen. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de RI&E. Resultaten worden aan de (G)MR voorgelegd. De algemeen directeur bepaalt jaarlijks of gewijzigde omstandigheden een (gedeeltelijke) herhaling van de RI&E vereisen. In ieder geval wordt jaarlijks een veiligheidscontrole uitgevoerd aan de hand van controlelijsten uit de Arbomeester door de projectgroep Beheer. Arbobeleidsplan stichting ROOS 5

6 4.1. Aanpak en voortgang Conform de Arbowet stelt een school naar aanleiding van de RI&E een plan van aanpak op. Hierin staat welke knelpunten en risico s in welke volgorde aan bod moeten komen, welke werkzaamheden hiermee gepaard gaan, wie daarvoor verantwoordelijk is en welk budget in termen van tijd en geld daarmee gemoeid is. Ook is terug te lezen welke activiteiten al zijn uitgevoerd. Het plan van aanpak wordt aan de MR voorgelegd. Aan het eind van het schooljaar wordt het plan van aanpak geëvalueerd en aangepast voor het volgende jaar. De bevindingen worden voorgelegd aan de MR Voorlichting Op grond van de uitkomsten van de RI&E, teamvergaderingen en individuele gesprekken met teamleden wordt bepaald over welke risico s het personeel voorlichting moet krijgen. In ieder geval wordt aandacht besteed aan: de veiligheids- en werkinstructies voor leerkrachten en leerlingen; werkgebonden risico s, zoals agressie, geweld en stress; het verzuimbeleid en bijbehorende protocollen; de ontwikkeling van het ziekteverzuim op school; de introductie van nieuwe medewerkers, stagiair(e)s en leerlingen. 5. PAGO Het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is een vorm van gezondheidsmonitoring met als doel het tijdig signaleren en voorkomen van werkgebonden gezondheidsschade. De inhoud van het PAGO wordt afgestemd op de uitkomsten van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Het PAGO geeft inzicht in welke mate de arbeidsrisico s inmiddels gezondheidsschade hebben veroorzaakt bij medewerkers. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor het gericht, rendabel en preventief verbeteren van de werksituatie. Voor het uitvoeren van het PAGO wordt een aparte offerte uitgebracht. Het PAGO wordt 1 maal in de vier jaar uitgevoerd. 6. Ziekteverzuimbeleid en analyse. De algemeen directeur heeft een gemeenschappelijk ziekteverzuimbeleid in ontwikkeling, inclusief verzuimprotocollen, en dit wordt ter instemming voorgelegd aan de personeelsvertegenwoordiging van de (G) MR. Het verzuimbeleid wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd en bijgesteld. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimbeleid en wordt hierin ondersteund door de Arbo-dienst (in geval de vangnetregeling van toepassing is) of een gecertificeerde bedrijfsarts (in geval de maatwerkregeling van toepassing is). Het Ziekteverzuimbeleid is ondergebracht bij de Arbo-Unie Duiven Coenensparkstraat AN Zutphen Tel: Overleg Vijf keer per jaar komt het sociaal-medisch team bij elkaar voor overleg. Het team bestaat uit een vertegenwoordiger van de directie, de bedrijfsarts en/of maatschappelijk werker en de schooldirecteur (alleen voor actuele verzuimgevallen). Eventueel wordt het overleg bijgewoond door de betrokken zieke Arbobeleidsplan stichting ROOS 6

7 werknemer. Op verzoek van de algemeen directeur of op eigen verzoek kunnen directeuren van andere scholen binnen dezelfde onderwijsinstelling aan het overleg deelnemen. De onderwerpen op de agenda kunnen immers voor hen ook van belang zijn 6.2. Cijfers De verzuimkengetallen die worden verzameld, worden in januari en in augustus aan de algemeen directeur en de schooldirecteuren bekend gemaakt. ( Zij zijn opvraagbaar via bureau ObT ) De verzuimgetallen worden ook in het bestuur en in het Management Team ROOS besproken. Hetzelfde geldt voor de ziekteverzuimgegevens die externe partijen beschikbaar stellen. De directeur bespreekt de verzuimkengetallen zo nodig, in het Sociaal Medisch overleg. 7. SMO Het Sociaal Medisch Overleg is een overleg tussen de algemeen directeur, de personeelsfunctionaris van de stichting ROOS en de bedrijfsarts. De schooldirecteur sluit aan bij relevante actuele verzuimgevallen. De medewerker kan hiervoor worden uitgenodigd. In dit overleg wordt besproken op welke manier belemmeringen voor herstel en reïntegratie van verzuimende medewerkers zijn weg te nemen. Tijdens het SMO worden ziektegevallen besproken. Ook wordt aandacht besteed aan frequente verzuimers. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het aandragen van de ziektegevallen die tijdens het SMO moeten worden besproken. De resultaten van het SMO worden door de stichting ROOS schriftelijk vastgelegd. Het SMO wordt 5 keer per jaar gehouden. 8. Arbo dienst/arbo deskundige(n) De algemeen directeur laat zich bij zijn verplichtingen uit de Arbowet bijstaan door een gecertificeerde Arbo dienst en/of gecertificeerde Arbo - deskundigen (maatwerkregeling). Stichting ROOS heeft een contract met de Arbo dienst Arbo Unie Duiven. In overleg met het directeurenberaad en de personeelsvertegenwoordiging (G)MR, is voor verzuimbegeleiding het Basiscontract Integrale Arbo zorg gekozen. Dit is in te zien op het stafbureau. Er is een vast contactpersoon bij de Arbo dienst. Elk jaar evalueert de algemeen directeur in samenspraak met het directeurenoverleg het contract met de Arbo dienst. Zo nodig wordt het bijgesteld. Namens het bestuur is de algemeen directeur het vaste aanspreekpunt voor de Arbodienst. Wat betreft de verzuimbegeleiding is de schooldirecteur het aanspreekpunt voor de Arbodienst. De Arbodienst overlegt vervolgens zowel met de contactpersoon van het bestuur als met de directeur. 9. Speciale doelgroepen Nieuwe medewerkers, senioren, allochtonen en arbeidsgehandicapten zijn onderwerp van specifiek op deze groepen gericht beleid, zoals verwoord in het personeelsbeleidsplan van de instelling. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de implementatie. Aandacht voor oudere (45+) medewerkers, nieuwe leerkrachten, stagiair(e)s en beginnende leerkrachten komt in de begeleiding, functioneringsgesprekken en beoordelingen nadrukkelijk naar voren. Deze zaken komen beleidsmatig aan de orde in de werkgroep Integraal Personeels Beleid. Arbobeleidsplan stichting ROOS 7

8 10. Arbeidstijdenbeleid De schooldirecteur voert een arbeidstijdenbeleid voor personeel in overeenstemming met de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Met de persoonlijke omstandigheden wordt waar redelijkerwijs mogelijk rekening gehouden bij het vaststellen van de arbeid - en rusttijden. De arbeidstijdenregistratie wordt op de volgende wijze ingevuld: Iedere werknemer heeft een vast lesrooster en vast aantal activiteiten, zoals vastgelegd in het Taakbeleid. Deze gegevens worden op school opgeslagen en zijn vastgelegd in het Taakbeleid en zijn beschikbaar voor de Arbeidsinspectie. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in het kader van het Taakbeleid. 11. Preventief beleid Stichting ROOS wil risico s voor veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting zo veel mogelijk in de kiem smoren. De algemeen directeur laat zich daartoe bij de zorg voor de veiligheid, gezondheid en het beheersen en voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting van het personeel ondersteunen door deskundige medewerkers en de Arbo-dienst. Tevens wordt een adequaat aankoopbeleid gevoerd ( Voorbeeld: vloerbedekking voor astmapatiënten ). Ook wordt er jaarlijks bezien op welke wijze aandacht wordt besteed aan de preventie van psychosociale arbeidsbelasting. Hiervoor wordt een psychosociaal adviseur van de Arbo Unie ingezet. Bij de bouw en inrichting van schoolgebouwen wordt aan de arbeidsomstandigheden extra aandacht besteed. In de omschrijving van de opdracht voor bouw- en inrichtingswerkzaamheden houdt de algemeen directeur uitdrukkelijk rekening met de Arbo - regelgeving. Als de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente ligt, zal de directie deze belangen inbrengen in het overleg met de verantwoordelijke functionaris. De directeur en de beleidsmedewerker Huisvesting en Financiën zorgen voor relevante informatie zoals inkoopspecificaties en zien toe op de naleving van onderhoudscontracten. 12. Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie De algemeen directeur hanteert een beleid dat alle vormen van agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en discriminatie jegens personeel en leerlingen tegengaat en heeft hiervoor een afzonderlijk beleidsplan opgesteld. Een klachtenprocedure, een gedragscode en de aanstelling van vertrouwenspersonen maken hiervan onderdeel uit. Op bestuursniveau is er een vertrouwenspersoon voor de klager ( IJsselgroep ) en is er een vertrouwenspersoon voor de beklaagde ( Arbo Unie Duiven ) Elke school heeft een schoolcontactpersoon bij wie de leerlingen en eventueel ouders hun verhaal kwijt kunnen. Elke school gebruikt de door het bestuur vastgestelde gedragscode voor de omgang met leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Arbobeleidsplan stichting ROOS 8

9 13. Registratie en melding van ongevallen Een algemene ongevalregistratie wordt bijgehouden op bestuurlijk niveau. Per school registreert de directeur of een daarvoor aangewezen persoon de ongevallen met behulp van een ongevallenmeldingsformulier.( Bijlage 2) Dit formulier is verkrijgbaar bij de directeur. Het formulier moet binnen 24 uur na het ongeval door het betrokken personeelslid worden ingevuld. Op ROOS-niveau is een extra WA verzekering afgesloten voor het personeel eventueel ouders die de school ondersteunen. In het register worden ongevallen opgenomen die lichamelijk letsel en/of (ziekte)verzuim tot gevolg hebben. Ook als er sprake is van letsel zonder verzuim, wordt het ongeval vastgelegd. Uit de geregistreerde informatie blijkt of er gevaarlijke situaties zijn of kunnen ontstaan. Conform artikel 9, lid 1 van de Arbo-wet meldt de werkgever alle arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie en rapporteert hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Arbeidsinspectie. Voor de melding aan de Arbeidsinspectie wordt gebruik gemaakt van een daarvoor ontwikkeld formulier. 14. Financiering Op basis van het plan van aanpak voorkomend uit de RI&E maakt iedere directeur ruimte in zijn begroting om knelpunten op te lossen. Om acute knelpunten op scholen op te kunnen lossen kan een school een extra aanvraag doen bij de algemeen directeur. Deze zal de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen De scholing van de directeur, preventiemedewerkers, BHV-ers en andere personeelsleden die belast zijn met het uitvoeren van taken op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt gefinancierd uit het bovenschools scholingsbudget. Arbobeleidsplan stichting ROOS 9

10 Bijlage 1 Verdeling taken en verantwoordelijkheden In het onderwijs is het bevoegd gezag/algemeen directeur als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering van het algehele Arbo beleid. In de praktijk vervult de directie (zie het directiestatuut) deze rol waar het gaat om een aantal belangrijke verplichtingen. Het bestuur ziet erop toe dat de verplichtingen worden uitgevoerd. Om uitvoering te geven aan het Arbobeleid is het noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden te benoemen en te verdelen. De wijze waarop dit gebeurt hangt voor een belangrijk deel samen met de aard en omvang van de onderwijsinstelling, een standaard is niet voorhanden. De volgende lijst is dan ook als handvat bedoeld. Bevoegd gezag / algemeen directeur (in overleg met Projectgroep Arbo) vaststellen Arbo beleidsplan; vaststellen van een Arbo budget; delegeren taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan directeur; maken van taakomschrijving van bedrijfshulpverlener; toekennen middelen; overleg voeren met (G)MR c.q. personeelsvertegenwoordiging; contract sluiten met de Arbodienst of gecertificeerde Arbo deskundige(n); organiseren van scholing en training; informeren en adviseren over Arbo zaken; benoemen projectgroep Arbo; aanstellen preventiemedewerker Arbo plus taakomschrijving. Schooldirecteur laten uitvoeren van de RI&E; vaststellen van het plan van aanpak; verdelen van Arbo taken en het maken van een taakomschrijving; maken van taakomschrijving bedrijfshulpverlener; aanstellen van bedrijfshulpverleners; instellen projectgroep Arbo en het maken van een taakomschrijving van die projectgroep; overleg met team; contact onderhouden met Arbodienst of gecertificeerde Arbo deskundige(n); overleggen met en informatie verstrekken aan bestuur en vertrouwenspersoon; verzuimbegeleiding; signaleren risico s en bespreken in Arbo - overleg; overleggen met en adviseren aan MR en vertrouwenspersoon; uitvoeren plan van aanpak; begeleiden bij uitvoering RI&E; coördineren bedrijfshulpverlening; invulling van bedrijfshulpverlening; personeel van informatie voorzien; overleggen met en adviseren aan de (G) MR; uitvoeren van Arbo - maatregelen. Arbobeleidsplan stichting ROOS 10

11 Personeelsgeleding (G)MR overleg en advies m.b.t. regels inzake arbeidsomstandigheden en arbeid - en rusttijden; instemmingsrecht t.a.v. voorgenomen besluiten inzake o.a.: o contract Arbodienst of Arbo deskundige; o Arbo beleid; o plan van aanpak; o organisatie van preventietaken. Contactpersoon aanspreekpunt voor medewerkers dan wel leerlingen; informatievoorziening; begeleiding in klachtenprocedure. Bij de uitvoering van het Arbo beleid zijn de volgende externe instanties betrokken: Arbo dienst of gecertificeerde Arbo - deskundige(n) ziekteverzuim- en re-integratiebegeleiding; uitvoeren en rapporteren van RI&E; uitvoeren en rapporteren van periodiek arbeid gezondheidskundig onderzoek. Arbeidsinspectie controle arbeidsomstandighedenbeleid en de uitvoering van dit beleid. Arbobeleidsplan stichting ROOS 11

12 Bijlage 2 FORMULIER ONGEVALLENREGISTRATIE PERSONEELSLID (voor ongevallen met ernstig letsel en/of met ziekteverzuim als gevolg) Melden aan bevoegd gezag (Stichting ROOS, postbus 48, 7460 AA Rijssen) Telefoon: DATUM: PLAATS ONGEVAL: SOORT ONGEVAL: TOEDRACHT ONGEVAL: NAAM BETROKKENE: DIRECTE FYSIEKE EN MATERIËLE GEVOLGEN: VOORGESTELDE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN HERHALING: Arbobeleidsplan stichting ROOS 12

13 VOORTGANG REALISATIE: (te bepalen na 3 en 6 maanden) Indien sprake is van: - dodelijke ongevallen, dan wel ongevallen met blijvend letsel of functieverlies - ongevallen met ernstig lichamelijk letsel, die binnen 24 uur na het ongeval leiden tot ziekenhuisopname ter observatie of behandeling, informeert het bevoegd gezag de Arbeidsinspectie. Dit formulier is ingevuld door: Naam: Functie: Datum: Handtekening: Arbobeleidsplan stichting ROOS 13

14 Bijlage 3 Bedrijfshulpverlening (BHV) Inleiding Elke school, bedrijf is verplicht om een aantal BHV-ers in dienst te hebben. Een standaard is, dat er per 50 personen 1 opgeleide BHV-er aanwezig is. Noodplan. Elke school heeft een noodplan t.a.v. de ontruiming. Hierin zijn de diverse taken en onderdelen beschreven. De BHV organisatie. De cursussen worden door de projectgroep ARBO georganiseerd in samenwerking met de firma Protekt te Delden. De cursussen worden op locatie van één van de scholen gehouden. Nieuwe BHV-ers. Indien nodig worden er nieuwe BHV-ers opgeleid. De opleiding bestaat uit twee dagdelen SEH (Spoed Eisende Hulp) en uit één dagdeel BCE (Brand, Calamiteiten en Evacuatie) Herhalingscursussen voor de BHV-ers. Jaarlijks worden herhalingscursussen SEH (Spoed Eisende Hulp) en herhalingscursussen BCE (Brand, Calamiteiten en Evacuatie) georganiseerd voor onze BHV ers. De cursussen worden gegeven door firma Protekt te Delden. De cursus kosten De cursussen worden betaald uit het budget P en A (bovenschools) De cursisten worden geacht aanwezig te zijn. Voor de aangemelde cursisten moet worden betaald. Verandering van BHV-ers. Wanneer er door personele verschuivingen van school er onvoldoende BHV- ers aanwezig zijn op een school, dan worden er eventueel nieuwe BHV ers opgeleid. De directeur is hiervoor verantwoordelijk. De directeur geeft elke wijziging van zijn BHV-ers, door aan projectgroep ARBO. Arbobeleidsplan stichting ROOS 14

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en overleg. 4. 2.2.

Nadere informatie

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer 43591 Tel. nummer 010 2862 930 Fax 010 456 45 17 E-mail rotterdam@gsr.nl Website www.gsr.nl PDCA-PERIODE

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST arbeidsomstandigheden APOTHEKEN 2011 Inhoudsopgave Preambule 7 Inleiding 8 1 Werkingssfeer en definities 9 Artikel 1 Werkingssfeer 9 Artikel 2 Definities 9 2 Algemene randvoorwaarden

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007 Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Plichten werknemer 2 3. Voorkomen is beter dan. 3 3.1 RIE en Plan

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013 Vademecum voor Beleid nr. 10 Personeelsbeleid Juni 2013 Pagina 1 van 41 Inhoud 1 Personeelsbeleid... 4 Uit ons visiedocument:... 4 Inleiding... 5 Wat is eigenlijk personeelsbeleid?... 6 Benoembaar, bevoegd,

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR.

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR. Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Praktijkschool Breda 26-04-2011 1.00 definitief H.v.Voorst 10-11-2011 1.01 Aangepast document Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES HANDREIKING VOOR DE INVOERING VAN PREVENTIETAKEN VOOR DE ALLEDAAGSE ZORG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGING ARBOWET

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO. Zuidoost Groningen

PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO. Zuidoost Groningen PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO Zuidoost Groningen 1 INHOUDSOPGAVE PERSONEELSBELEIDSPLAN VPCBO ZUIDOOST GRONINGEN 1. Inleiding vaststelling: regelgeving: 2. Sociale afspraken 2.1 Gedragscode sept. 02 2.2 Interne

Nadere informatie