ARBOBELEIDSPLAN. directeurenoverleg: Instemming GMR: Akkoord CvB:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2018 ARBOBELEIDSPLAN. directeurenoverleg: 18-09-2014 Instemming GMR: 07-10-2014 Akkoord CvB: 07-10-2014"

Transcriptie

1 De Abacus, Huissen De Boemerang, Huissen Het Drieluik, Driel De Elstar, Elst De Haafakkers, Heteren Sint Jacobus, Valburg Het Sterrenbos, Huissen t Startblok, Elst Sunte Werfert, Elst Het Tweespan, Huissen ARBOBELEIDSPLAN directeurenoverleg: Instemming GMR: Akkoord CvB: Pascalweg 2B 6662 NX Elst (Gld.) T E www. batavorum.nl arbobeleidsplan sko batavorum definitief doc

2 Inhoudsopgave Inleiding Organisatie... 4 Preventiemedewerker...4 Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)... 4 Aanpak en voortgang...4 Voorlichting Ziekteverzuimbeleid... 5 Overleg...5 Cijfers Speciale doelgroepen Beleid t.a.v. Agressie, seksuele intimidatie, geweld en discriminatie Melding en Registratie van ongevallen Arbeidstijdenbeleid Reglementen en protocollen Arbo op school Financiering, activiteitenplan en tijdpad Bijlage 1: de preventiemedewerker... 9 Bijlage 2: Registratieformulier incidenten (agressie en geweld)... 9 Bijlage 3: Ongevallenregistratieformulier Bijlage 4: De inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (inspectie SZW) Bijlage 5: Inventarisatie protocollen SKO Batavorum / school op Arbo terrein (gezondheid, veiligheid en welzijn) Bijlage 6: Verdeling taken en verantwoordelijkheden Pagina 2

3 Inleiding Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum en de directies van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid maakt hier deel van uit en omvat: - de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn (Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)) van personeel en leerlingen; - het belang van een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces; - het voldoen aan kwaliteitseisen voor het onderwijs; - beleidsafspraken uit overige beleidsdocumenten. Hoofddoelstellingen Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar personeel en leerlingen. Het arbobeleid is gericht op het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leerlingen, en op de bevordering van hun welzijn. Om dit te bereiken, organiseert SKO Batavorum haar scholen op zo n manier dat onaanvaardbare risico s in principe zijn uitgesloten. Verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Er worden realistische doelen en/of streefcijfers vastgesteld en geëvalueerd. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden op de scholen actief bestreden. Verder zetten we personeelsleden zo goed en optimaal mogelijk in. Wij schenken speciale aandacht aan kwetsbare groepen zoals nieuw personeel en/of arbeidsgehandicapten. Een belangrijk instrument dat in de scholen gebruikt wordt om Arbobeleid te realiseren is de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In een RI&E worden alle ARBO risico s opgenomen die in de school voorkomen. In de Arbowet is opgenomen dat op basis van de RI&E een plan van aanpak wordt opgesteld waarin wordt vermeld wat er gedaan gaat worden aan de geconstateerde ARBO-risico s. De doelstellingen van het arbobeleid worden in samenhang met de schooldoelstellingen geformuleerd. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad (MR of GMR). De doelstellingen zijn onderwerp van het reguliere schooloverleg en worden ook vermeld in het Plan van aanpak. Van elk beleidselement wordt voor zover van toepassing aangegeven: - wie verantwoordelijk is; - welke procedures worden gevolgd; - welke instrumenten worden gebruikt; - welke vorm van interne of eterne ondersteuning nodig is; - hoe de kwaliteitsborging is geregeld. SKO Batavorum smoort risico s voor veiligheid, gezondheid en welzijn zo veel mogelijk in de kiem. Daar zijn verschillende middelen voor, zoals een adequaat aankoopbeleid en onderhoudscontracten. Bij de bouw en inrichting en/of renovatie van schoolgebouwen verdienen de arbeidsomstandigheden etra aandacht. In de omschrijving van de opdracht voor bouw- en inrichtingswerkzaamheden houdt SKO Batavorum uitdrukkelijk rekening met de Arbo wetgeving. SKO Batavorum huurt zo nodig een gecertificeerde Arbodienst in voor deskundige ondersteuning. Wij nemen onder andere diensten af met betrekking tot verzuimbegeleiding, het toetsen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Verder hebben we een contract afgesloten met een eterne vertrouwenspersoon. De personeelsfunctionaris is het vaste aanspreekpunt voor de Arbodienst. Over de wijze waarop de deskundige bijstand wordt ingericht, waaronder het contract met de Arbodienst, heeft de P(G)MR instemmingsrecht. Pagina 3

4 2. Organisatie Het organogram van SKO Batavorum ziet er als volgt uit: Het arbobeleidsplan wordt opgesteld door het College van Bestuur in overleg met de schooldirecteuren. Het arbobeleidsplan wordt, nadat de personeelsvertegenwoordiging van de G.M.R. instemming heeft verleend, voor een periode van 4 jaar vastgesteld. Het College van Bestuur laat zich bij de zorg voor de veiligheid, gezondheid en het beheersen en voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting van het personeel ondersteunen door preventiemedewerkers. De taken van deze medewerkers omvatten: medewerking aan het verrichten en opstellen van RI&E, het uitvoeren van Arbomaatregelen en het adviseren aan en overleggen met de medezeggenschapsraad. Het College van Bestuur/de school heeft de mogelijkheid om een werkgroep in te stellen voor specifieke projecten. Een werkgroep kan bestaan uit een (afvaardiging van) directeur(en), preventiemedewerker(s) en de personeelsgeleding van de MR. Voor speciale projecten wordt zo mogelijk subsidie aangevraagd (projecten gericht op vermindering van verzuim en werkdruk en/of betere samenwerking en/of coaching door de schoolleiding). Preventiemedewerker Op school is de directeur verantwoordelijk voor het arbobeleid. Hij/zij zorgt voor de verdeling van Arbo taken. Via het (G)MR-overleg beschikt het personeel over instemmingsrecht en inspraak bij de totstandkoming van het arbobeleid. Elke school stelt zo mogelijk een preventiemedewerker aan. De preventiemedewerker zorgt mede voor de uitvoering van de Arbo taken op school en wordt hiervoor in het taakbeleid gefaciliteerd in tijd (zie bijlage 1). Bedrijfshulpverlening De directeur is verantwoordelijk voor de inrichting van de bedrijfshulpverlening (BHV) op school. De directeur regelt in samenspraak met de preventiemedewerker de uitvoering van de plannen en activiteiten. Met een eterne organisatie zijn afspraken gemaakt over de noodzakelijke opleiding voor BHV ers, dit wordt betaald uit het opleidingsbudget of het schoolbudget. Minstens eenmaal per jaar wordt het ontruimingsplan (aangekondigd en/of onaangekondigd) geoefend. Er is een samenwerking met de brandweer (inspectie brandveiligheid). 3. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) De RI&E wordt elke vier jaar bij elke school uitgevoerd onder leiding van de directeur en de preventiemedewerker. Voor de uitvoering van een RI&E op school gebruiken we de Arbomeester ( De directeur is eindverantwoordelijk voor de RI&E. Resultaten worden ter instemming aan de MR voorgelegd. De directeur bepaalt jaarlijks, in overleg met de preventiemedewerker, of gewijzigde omstandigheden een (gedeeltelijke) herhaling van de RI&E vereisen. In ieder geval wordt jaarlijks een veiligheids- en welzijnscontrole uitgevoerd aan de hand van controlelijsten uit de Arbomeester 2. (deze lijsten zijn ook verkrijgbaar bij het bestuur bureau van SKO Batavorum). Aanpak en voortgang Conform de Arbowet stelt elke school na een RI&E een Plan van aanpak op. Hierin staat welke knelpunten en risico s in welke volgorde aan aangepakt moeten worden, welke werkzaamheden ermee gepaard gaan, wie verantwoordelijk is en welk budget in termen van tijd en geld ermee gemoeid is. Ook is terug te lezen welke activiteiten al zijn uitgevoerd. Het Plan van aanpak wordt aan de (G)MR ter instemming voorgelegd. Aan het eind van het schooljaar wordt het Plan van aanpak geëvalueerd en aangepast voor het volgende jaar. Dit gebeurt aan de hand van een door de directeur en/of preventiemedewerker te vervaardigen voortgangsverslag, een overzicht van al dan niet gerealiseerde ARBO-activiteiten. Pagina 4

5 De bevindingen worden jaarlijks door de directeur teruggekoppeld aan het College van Bestuur. Voorlichting Op grond van de uitkomsten van de RI&E, teamvergaderingen en individuele gesprekken met teamleden wordt bepaald over welke risico s het personeel voorlichting moet krijgen. In ieder geval wordt aandacht besteed aan: - de veiligheidsinstructies voor leerkrachten en leerlingen vastgelegd in het schoolveiligheidsplan (zie protocol raamplan veiligheid (inclusief ontruimingsplan) en raamplan sociale veiligheid); werkinstructies denk aan o.a. werkhouding, verantwoord computergebruik zoals genoemd op Alle oplossingen in de Arbocatalogus PO zijn door werkgevers en werknemers in het primair onderwijs aanvaard als een goede oplossing. De oplossingen die voorzien zijn van een krul zijn bovendien getoetst door de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid. - werkgebonden risico s, zoals agressie, geweld en stress; - het verzuimbeleid en de ontwikkeling van het ziekteverzuim op school; - de introductie en begeleiding van nieuwe medewerkers, stagiair(e)s en leerlingen. 4. Ziekteverzuimbeleid Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum heeft een gemeenschappelijk verzuimbeleid ontwikkeld en ter instemming voorgelegd aan de personeelsvertegenwoordiging van de G.M.R. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimbeleid en wordt hierin ondersteund door de Arbodienst en/of de personeelsfunctionaris. Zie het Ziekteverzuimbeleidsplan Ziek, beter, best voor een uitgebreide beschrijving. Het verzuimbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Overleg Een sociaal-medisch team komt bij elkaar als er aanleiding voor is. Het team bestaat uit het de personeelsfunctionaris, de bedrijfsarts en de directeur. Eventueel wordt het overleg bijgewoond door de zieke werknemer of het College van Bestuur. Cijfers De verzuimkengetallen worden jaarlijks geanalyseerd. De directeur bespreekt de verzuimkengetallen in het teamoverleg. Het verzuimregistratiesysteem biedt op stichtings- en schoolniveau op elk moment inzage in de verzuimcijfers. 5. Speciale doelgroepen Nieuwe medewerkers en arbeidsgehandicapten kennen specifiek op deze groepen gericht personeelsbeleid. De directeur is verantwoordelijk voor de toepassing ervan. Daarnaast is aandacht voor oudere medewerkers, nieuwe leerkrachten, zwangere en pas bevallen leerkrachten, stagiair(e)s en beginnende leerkrachten nadrukkelijk onderwerp van gesprek in functioneringsgesprekken (beleid gesprekkencyclus). 6. Beleid t.a.v. Agressie, seksuele intimidatie, geweld en discriminatie SKO Batavorum hanteert een beleid dat alle vormen van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en racistisch gedrag jegens personeel en leerlingen tegengaat. Een klachtenprocedure, een gedragscode en de aanstelling van een vertrouwenspersoon maken hiervan onderdeel uit. Per school zijn contactpersonen aangesteld als aanspreekpunt voor personeel, leerlingen en ouders. De contactpersonen kunnen doorverwijzen naar de eterne vertrouwenspersoon van SKO Batavorum, mevrouw Ina Blanken. De contactgegevens staan vermeldt in de schoolgids. Agressie, geweld, (seksuele)intimidatie en discriminatie beïnvloeden de prestaties van personeel en leerlingen. In ernstige gevallen leiden ze tot uitval, verzuim, tot beëindiging van baan of vertrek van school. In- en eterne deskundigen kunnen de scholen op verschillende wijzen ondersteunen om het beleid op dit terrein verder vorm te geven. Scholen kunnen gebruik maken van de internetapplicatie om de situatie t.a.v. agressie en geweld op school te inventariseren. Verder kent SKO Batavorum een meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor bestaat een wettelijke meldplicht. Pagina 5

6 Incidentenregistratie Een incidenten meld- en registratiepunt is een belangrijk instrument bij het ontwikkelen van (sociale)veiligheidsbeleid. Het is een centrale plek waar alle incidenten, meldingen en klachten op het gebied van pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en racisme worden gemeld en geregistreerd. In de schoolgids wordt vermeld dat de school incidenten registreert. Een registratieformulier incidenten is te vinden in bijlage Melding en Registratie van ongevallen Elke school (directeur of een daarvoor aangewezen persoon) registreert alle ongevallen met behulp van een ongevallenformulier (zie bijlage 3). Het gaat om alle ongevallen tijdens het werk en om de school en tijdens schoolactiviteiten buiten school, zoals schoolkampen, ecursies en schoolreisjes. Het gaat om overkomen van een ongewilde, plotselinge gebeurtenis die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad of heeft geleid tot verzuim. (Bron: Arbocatalogus PO en Artikel 1 en 9 Arbeidsomstandighedenwet) Het formulier is bij elke school beschikbaar. Het formulier moet binnen 24 uur na het ongeval worden ingevuld. Het is aan te bevelen om ook (bijna)-ongevallen en gevaarlijke situaties op te nemen in het ongeval register. De gedachte achter een ongevalsregistratie is dat de school een beter overzicht heeft van de risico s in de school. Bepaalde trends uit de ongevalsregistratie moeten leiden tot verbeteringen van de werkplek of de werkplekomgeving. Vanuit het oogpunt van veiligheid op de school is het registreren van ongevallen waarbij leerlingen betrokken zijn natuurlijk van belang. Trends in ongevallen kunnen de basis vormen voor te nemen maatregelen die opgenomen worden in het plan van aanpak. De preventiemedewerker bespreekt het register eenmaal per jaar met de schoolleiding. Uit geregistreerde informatie blijkt of er gevaarlijke situaties zijn of kunnen ontstaan. Het is van belang de melding, registratie en analyse van ongevallen van personeel en leerlingen uit te voeren volgens een vaststaande procedure. In deze procedure zijn de volgende aspecten opgenomen: Waar vindt de melding en registratie plaats (en een melding bij de directeur op school); Dat op bekende plaatsen meldingsformulieren aanwezig zijn (bijvoorbeeld in de buurt van de EHBO-trommel). Wanneer en door wie nader onderzoek wordt verricht. De wijze waarop de afhandeling (inclusief maatregelen om herhaling te voorkomen) plaatsvindt. De jaarlijkse verwerking en analyse van gegevens en verslaggeving in rapportage over de uitvoering van het plan van aanpak. Het bespreken van ongevallen en meldingen in het overleg. De Arbowet maakt onderscheid tussen gebeurtenissen die moeten worden gemeld aan de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid en gebeurtenissen die (wettelijk) moeten worden geregistreerd. Meldplicht voor ernstige ongevallen Op basis van de Arbowet (art. 9) is het bevoegd gezag van de school verplicht om ernstig ongevallen te melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afgekort Inspectie SZW (zie bijlage 4). Onder ernstige ongevallen wordt verstaan: 1. Dodelijke ongevallen. 2. Ongevallen die leiden tot een opname in het ziekenhuis; het gaat hier m.n. om het woordje opname. Iemand op de polikliniek die in het gips wordt gezet en daarna naar huis mag wordt dus niet opgenomen. Een dergelijk ongeval hoeft dus niet gemeld te worden. Als de gebroken arm meteen geopereerd moet worden en de patiënt moet enkele dagen in het ziekenhuis blijven, dan moet dat ongeval wél gemeld worden. 3. Ongevallen met blijvend letsel; dit is vaak een lastige zaak want een in eerste opzicht nieternstig ongeval kan op den duur toch leiden tot blijvend letsel. Het bevoegd gezag dient ook ná verloop van een langere tijd (bijvoorbeeld na enige maanden) toch een dergelijk ongeval te melden bij de Inspectie SZW. Welke ongevallen moeten in elk geval (wettelijk gezien) geregistreerd worden? Ongevallen die gemeld zijn aan de Inspectie SZW (dus: dodelijke ongevallen, ongevallen met blijvend letsel en ongevallen die leiden tot een ziekenhuisopname). Ongevallen die geleid hebben tot een ziekteverzuim van méér dan drie werkdagen. De inspectie kan nadere informatie opvragen. Pagina 6

7 Melding aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) Een ongevalsmelding moet direct gedaan worden; d.w.z. het liefst per telefoon ( ) en nog dezelfde dag. Het telefoonnummer is 7 dagen per week/24 uur per dag bereikbar. Op het niet-melden van een ernstig ongeval staat een forse boete (de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid u een boete tot opleggen). De directeur is verantwoordelijk is voor het melden. Op onderstaande site staat uitgebreide informatie van de Inspectie SZW. Samenvatting wettelijke verplichtingen m.b.t. het melden en registreren van ongevallen aan Inspectie SZW: Gevolg ongeval Melden aan de Inspectie SZW? 1. Behandeling in ziekenhuis (bijvoorbeeld Nee afdeling Spoedeisende Hulp) 2. EHBO-behandeling op plaats van Nee ongeval 3. Opname in een ziekenhuis Ja * 4. Blijvend letsel Ja * 5. Dodelijk ongeval Ja * 6. Ziekteverzuim van minder dan vier Nee werkdagen 7. Ziekteverzuim van meer dan drie Nee werkdagen * Let op: ook ernstige arbeidsongevallen van stagiaires en uitzendkrachten moet het bevoegd gezag melden bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). 8. Arbeidstijdenbeleid De directeur voert een arbeidstijdenbeleid voor personeel in overeenstemming met de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit en conform cao-po. Er wordt waar redelijkerwijs mogelijk, rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. Deze gegevens worden op school opgeslagen en zijn beschikbaar voor de Inspectie Arbeidsinspectie. De directeur is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens. Scholen moeten inzicht kunnen geven in de werktijdtijden en pauzes van medewerkers. De wijze waarop de arbeidsregistratie wordt bijgehouden is vormvrij. Er kan worden volstaan met een opgave van het lesrooster, de standaard etra werkzaamheden (vergaderingen, ouderbesprekingen e.d.) en het gemiddeld aantal uren thuiswerk. Medewerkers kunnen afwijkingen op het rooster bijhouden in de normjaartaak. Elk jaar wordt de normjaartaak uitgereikt. 9. Reglementen en protocollen De directeur is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de voorgeschreven protocollen (zie bijlage 5). Tevens is de klachtenregeling op school ter inzage en is de klachtenregeling in de schoolgids vermeld. SKO Batavorum en haar scholen zijn aangesloten bij: Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH DEN HAAG, (van uur), Iedere school heeft één of twee contactpersonen benoemd, die eventueel kunnen doorverwijzen naar de eterne vertrouwenspersoon, mevrouw I. Blanken. De eterne vertrouwenspersoon bemiddelt bij klachten op school, o.a. indien er sprake is van seksuele intimidatie of machtsmisbruik tussen volwassenen werkzaam binnen de school en leerlingen. In geval van seksuele intimidatie of machtsmisbruik tussen leerlingen is de schoolarts / de schoolverpleegkundige de eerst aan te spreken persoon. In geval van seksuele intimidatie en machtsmisbruik tussen volwassenen binnen de school kan men zich richten tot de eterne vertrouwenspersoon. Verder kent SKO Batavorum een Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor bestaat een wettelijke meldplicht. 10. Arbo op school. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het arbobeleid berust op schoolniveau bij de directeur. De taken en verantwoordelijkheden (zie bijlage 6) worden hieronder toegelicht. Pagina 7

8 Uitwerking van het Arbobeleid wordt opgenomen in de Arbobeleidsparagraaf van het schoolplan. De schooldirecteur draagt zorg voor: - uitvoeren van de RI&E en vaststellen Plan van Aanpak - verdelen van Arbo taken - bepalen van de taakinhoud preventiemedewerker en bedrijfshulpverlener en interne vertrouwenspersoon - overleg met team - bedrijfshulpverlening coördineren (er liggen uitspraken van Van de Spreng over omvang per verdieping enz.); Signaleren risico s en ongevallen en incidentenregistratie - preventiemedewerker, bedrijfshulpverleners en contactpersonen aanstellen; - contact onderhouden met de personeelsfunctionaris, de Arbodienst of gecertificeerde Arbo deskundige; - overleg met en informatieverstrekking aan College van Bestuur; - beschikken over de benodigde protocollen; - uitvoering ziekteverzuimbegeleiding. 11. Financiering, activiteitenplan en tijdpad. In 2014 is een RI&E afgenomen bij alle scholen van SKO Batavorum. Alle voor de periode van dit arbobeleidsplan voorziene activiteiten zijn in de plannen van aanpak die uit de RI&E voortvloeien opgenomen( stichtingsbreed voor de onderdelen die school overstijgend zijn en per school voor de schoolspecifieke onderdelen). Elke school neemt jaarlijks op basis van het plan van aanpak een bedrag op in de begroting voor het aanpakken en oplossen van knelpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden. De scholing van BHV-ers en andere personeelsleden die belast zijn met uitvoeren van taken op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt gefinancierd uit het budget arbo-zorg-bgz (400116). Pagina 8

9 Bijlage 1: de preventiemedewerker De preventiemedewerker is een medewerker die (al) in de school werkzaam is en die zich bezigheid met de dagelijkse veiligheid en gezondheid in de school. Dat betekent dat hij/zij verstand moet hebben van de Arborisico s in de school. Op kleinere scholen mogen directeuren de preventietaken uitvoeren. De preventiemedewerker heeft volgens de wet de volgende taken: meewerken aan het opstellen van de RI&E; adviseren aan/ nauw samenwerken met de directeur en P(G)MR over de genomen en nog te nemen maatregelen gericht op een zo optimaal mogelijk arbobeleid; zelf uitvoeren van de ARBO-maatregelen of meewerken aan de uitvoering ervan. De preventiemedewerker is ook een aanspreekpunt voor medewerkers. De taken en de deskundigheid van de preventiemedewerker moeten afgeleid worden uit de RI&E en plan van aanpak en moeten daarin ook staan vermeld. De P(G)MR heeft instemmingsrecht ten aanzien van de inhoud en taakstelling van de preventiemedewerker. Pagina 9

10 Bijlage 2: Registratieformulier incidenten (agressie en geweld) SKO Batavorum Registratieformulier Agressie en Geweld naam getroffene straat & huisnummer postcode & plaats telefoonnummer Getroffene is Werknemer / stagiair / leerling / ouder / anders namelijk * Plaats van het incident Datum en tijdstip van het incident vorm van agressie / geweld: fysiek nl: verbaal nl: dreigen nl: vernielzucht nl: diefstal nl: seksuele intimidatie nl. anders nl: Behandeling géén behandeling in ziekenhuis / EHBO* opname in ziekenhuis ziekteverzuim / leerverzuim anders nl: Schade materieel nl: fysiek letsel nl: psych. letsel nl: anders nl: Kosten Afhandeling politie ingeschakeld, aangifte gedaan: ja / nee* melding inspectie / SZW psychische opvang, nazorg: ja / nee* bij vermoeden van huiselijk geweld: zie meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Korte beschrijving van het incident Suggesties voor preventie in de toekomst Ondertekening (handtekening van de getroffene) Plaats: Datum: Naam: handtekening: *doorhalen wat niet van toepassing is Pagina 10

11 Bijlage 3: Ongevallenregistratieformulier SKO Batavorum Ongevallenregistratieformulier (intern gebruik) naam getroffene ** straat & huisnummer postcode & plaats telefoonnummer Getroffene is Werknemer / stagiair / leerling / ouder / anders namelijk * Plaats van het ongeval/incident Datum en tijdstip van het ongeval/incident Beschrijving van het ongeval indien van toepassing: vorm van agressie / geweld: Behandeling géén fysiek nl: verbaal nl: dreigen nl: vernielzucht nl: diefstal nl: seksuele intimidatie nl. anders nl: behandeling in ziekenhuis / EHBO* opname in ziekenhuis ziekteverzuim / leerverzuim anders nl: Schade Kosten materieel nl: fysiek letsel nl: psych. letsel nl: anders nl: Afhandeling politie ingeschakeld, aangifte gedaan: ja / nee* melding inspectie SZW psychische opvang, nazorg: ja / nee* mogelijke oorzaken van het ongeval welke acties worden ondernomen om herhaling van het ongeval te voorkomen Ondertekening Plaats: Datum: Naam: handtekening: **bij meerdere slachtoffers meerdere formulieren invullen *doorhalen wat niet van toepassing is Pagina 11

12 Bijlage 4: De inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (inspectie SZW) De Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid controleert het primair onderwijs op de naleving van de Arbowetgeving. Veel verplichtingen voor de werkgever staan concreet en gedetailleerd vermeld in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Soms bevat deze wetgeving alleen globale of doelvoorschriften die nader moeten worden ingevuld. Dat hebben de werkgevers en de werknemers in het PO, de Cao-partijen gedaan door middel van de Arbocatalogus PO Als de school werkt met de oplossingen uit de Arbocatalogus PO voldoet men aan de Arbowetgeving. De Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid controleert het primair onderwijs namelijk mede aan de hand van de Arbocatalogus PO. Een ongevalsmelding moet direct gedaan worden; d.w.z. het liefst per telefoon ( ) en nog dezelfde dag. Het telefoonnummer is 7 dagen per week/24 uur per dag bereikbar. Op het niet-melden van een ernstig ongeval staat een forse boete (de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid u een boete tot opleggen). De directeur is verantwoordelijk is voor het melden. Op onderstaande site staat uitgebreide informatie van de Inspectie SZW. Pagina 12

13 Bijlage 5: Inventarisatie protocollen SKO Batavorum / school op Arbo terrein (gezondheid, veiligheid en welzijn) ONDERWERP STICHTING SCHOOL ongeval brand ontruimingsplan verkeersveiligheid rondom de school voor zover de bemoeienis van de school zich strekt ernstige ziekte leerling, leerkracht (anders dan in het kader de verzuimbegeleiding) overlijden (leerkracht, leerling, ouder) protocol rouwverwerking klachten van medewerker (anders dan seksuele intimidatie/agressie) klachtenregeling SKO Batavorum bezwaar en beroep personeel seksuele intimidatie / grensoverschrijdend gedrag. protocol sociale veiligheid (bedreiging van) lichamelijk geweld en agressie gedragscode meldcode bij signalering huiselijk geweld en kindermishandeling pesten gedragscode pc / internet gebruik medewerkers en leerlingen protocol ziekteverzuim en re-integratie ziek, beter, best vervanging (bij ziekte), Afspraken mobiliteitsbureau IPPON arbeidstijdenregistratie / normjaartaak procedure stimulerend beoordelen protocol introductie en begeleiding nieuwe leerkrachten schorsing, ontslag & disciplinaire maatregelen personeel volgens Cao PO regeling attenties scholingsbeleid arbobeleidsplan taakbeleid / deeltijdbeleid protocol conflicten begeleiding stagiaires sollicitatieprocedure protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op de scholen overplaatsingsbeleid bij boventalligheid mobiliteitsbeleid protocol taakbeleid/parttimers ontwikkel jezelf binnen SKO Batavorum, gesprekscyclus procedure eitinterview handleiding personeelsdossiers schorsing en verwijdering omgaan met (sociale)media Voorstel opnemen in actualisering beleidsstuk sociale veiligheid (datum beleidsstuk 2006!) veiligheidseisen speeltoestellen Het is van belang om altijd een up-to-date versie van bovengenoemde beleidsstukken op school aanwezig te hebben (ter inzage van medewerkers). Elke directeur kan de digitale bestanden van de SKO Batavorum raadplegen. Een aantal beleidsdocumenten is ook openbaar of via intranet te downloaden van Verder kan de directeur voor het actualiseren van protocollen op school (bijv. protocol internetgebruik, rouwverwerking, pesten, gedragscode, verkeersveiligheid) ondersteuning inroepen van SKO Batavorum. Ten aanzien van de Arbo protocollen geldt dat elke branche vanuit de overheid een eigen Arbo catalogus heeft. Uitgebreide informatie is te vinden op (zie ook bijlage 6). Pagina 13

14 Bijlage 6: Verdeling taken en verantwoordelijkheden Uitvoering van het arbobeleid vraagt om benoeming en verdeling van taken en verantwoordelijkheden. College van Bestuur - vaststellen arbobeleidsplan - vaststellen van een Arbo budget - delegeren taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden - toekennen van middelen - overleg voeren met (G)MR c.q. personeelsvertegenwoordiging; - contract sluiten met de Arbodienst of gecertificeerde Arbo deskundigen - scholing en training organiseren; - informeren en adviseren over Arbo zaken. Schooldirecteur - uitvoeren van de RI&E en vaststellen Plan van Aanpak - verdelen van Arbo taken - bepalen van de taakinhoud preventiemedewerker en bedrijfshulpverlener en interne vertrouwenspersoon - overleg met team - bedrijfshulpverlening coördineren (er liggen uitspraken van Van de Spreng over omvang per verdieping enz.); Signaleren risico s en ongevallen en incidentenregistratie - preventiemedewerker, bedrijfshulpverleners en contactpersonen aanstellen; - contact onderhouden met de personeelsfunctionaris, Arbodienst of gecertificeerde Arbo deskundige; - overleg met en informatieverstrekking aan College van Bestuur; - beschikken over de benodigde protocollen; - uitvoering ziekteverzuimbegeleiding. Personeelsgeleding (G)MR - overleg en advies m.b.t. regels arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden Instemmingsrecht t.a.v. voorgenomen besluiten inzake o.a. Contract Arbodienst Arbobeleid Plan van aanpak en organisatie van preventietaken preventiemedewerker meewerken aan het opstellen van de RI&E; adviseren aan/ samenwerken met directeur en de P(G)MR over de genomen en nog te nemen maatregelen gericht op een zo optimaal mogelijk arbobeleid Zelf uitvoeren van de ARBO maatregelen of meewerken aan de uitvoering ervan - Arbo knelpunten signaleren en bespreken; -personeel van informatie voorzien, aanspreekpunt voor medewerker Contactpersoon & - aanspreekpunt voor medewerkers dan wel leerlingen; vertrouwenspersoon - informatievoorziening; - klachtenprocedure begeleiden. Personeelsfunctionaris SKO - helpdesk voor vragen en problemen op het terrein van Arbo; Batavorum - op verzoek deskundigheidsbevordering organiseren over scholen heen; - begeleiding van verzuim en re-integratie; - begeleiden van conflictsituaties c.q. probleemsituaties (aanspreekpunt); - ondersteuning bij uitvoeren RI&E. Bij de uitvoering van het arbobeleid zijn de volgende eterne instanties betrokken: Arbodienst: - begeleiden van verzuim en re-integratie; - toetsen RI&E; - op verzoek verrichten van werkplekonderzoek; - op verzoek verlenen van Arbo ondersteuning (deskundigheidsbevordering). Arbeidsinspectie - controle arbeidsomstandigheden; - controle uitvoering van Arbowetverplichtingen waaronder: de registratie van arbeids- en rusttijden; de uitvoering van de RI&E en het Plan van aanpak. Pagina 14

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2017-2021 Inhoudsopgave Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Arbobeleid in essentie... 3 1.2 Preventieve zorg... 3 1.3 Deskundige ondersteuning/verzuimbegeleiding...

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor het primair onderwijs

ARBOBELEIDSPLAN. voor het primair onderwijs ARBOBELEIDSPLAN voor het primair onderwijs Versie: mei 2015 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. P&O denktank 3.2. Preventiemedewerkers 3.3. Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Arbobeleidsplan. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Arbobeleidsplan. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Arbobeleidsplan De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN

Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Arbodienst 2. Organisatie - Arbocoördinator en arbowerkgroep - Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010

ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010 ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014 9 december 2009/11 janauri2010 Arbo beleidsplan stichting ROOS 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie en organogram 3.1. Arbo commissie

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs

Arbobeleidsplan Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Arbobeleidsplan 2017-2021 Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs sbureau Panta Rhei Bezoekadres: Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam Postadres: Postbus 103, 2270

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN VAN. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

ARBOBELEIDSPLAN VAN. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio ARBOBELEIDSPLAN VAN Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004. Arbobeleidsplan SPOVenray 11 november 2004 Vooraf Dit Arbobeleidsplan is bedoeld voor schoolbestuur, bovenschools

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 Mei 2010 Inleiding Dit arbobeleidsplan is opgesteld voor Stichting OVO Zaanstad en is een voortzetting van het huidige arbobeleidsplan

Nadere informatie

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011 INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011 Versie 1.0 April 2007 Inhoudsopgave 1. Arbo- en milieubeleidsverklaring - Nieuw arbobeleid - Preventieve zorg - Arbo-dienst 2. Organisatie

Nadere informatie

ARBOBELEID 2012-2016

ARBOBELEID 2012-2016 ARBOBELEID 2012-2016 1. Uitgangspunten Het College van Bestuur van de Stichting Catent en de directeuren van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het stichtings- c.q. schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Ondertekening. Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van

Ondertekening. Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van I I openbaar basisonderwijs leeuwarden Ondertekening Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting Proloog na instemming van de personeelsgeleding

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Veiligheidsplan Basisschool Rehoboth Naaldwijk

Veiligheidsplan Basisschool Rehoboth Naaldwijk Veiligheidsplan 2016-2020 Basisschool Rehoboth Naaldwijk PCPOW Rehoboth Veiligheidsplan 1. Inleiding Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook iedere school - verplicht

Nadere informatie

1. Uitgangspunten en doelstellingen

1. Uitgangspunten en doelstellingen Arbobeleidsplan 2014-2017 1 Inhoud 1. Uitgangspunten en doelstellingen... 3 1.1 Arbobeleid in essentie... 3 1.2 Beleidselementen... 4 1.2.1 De organisatie ten aanzien van arbeidsomstandigheden.... 4 1.2.2.

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Het Kompas 2019 Flevoweg KK Harderwijk

Arbobeleidsplan Het Kompas 2019 Flevoweg KK Harderwijk Arbobeleidsplan Het Kompas 2019 Flevoweg 73 3841 KK Harderwijk Inhoud Inleiding 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Arbodienst 2. Organisatie 2.1 Arbobeleidsplan 2.2 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN

Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 1-12-2015 Directeuren MT 5-4-2016 GMR (instemming) GMR College van Bestuur CvB 1-12-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN 2015-2019

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR

ARBOBELEIDSPLAN. Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR ARBOBELEIDSPLAN Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR : juli 2017 juni 2017 eerste versie voorgenomen besluit sept 2017 voorleggen november

Nadere informatie

ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN. Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015

ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN. Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015 ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Hoofddoelstellingen 3 3. Organisatie 4 3.1. Stuurgroep 5 3.2. Arbo / milieu commissie 5 3.3. Arbocoördinator

Nadere informatie

Beleid agressie en geweld OPSO en SPOOR

Beleid agressie en geweld OPSO en SPOOR Beleid agressie en geweld OPSO en SPOOR -2015 Status: Datum Geleding Naam November 2014 Steller M. Selij / G. Stavenuiter Projectgroepen Directeurenoverleg Alle directeuren SPOOR/OPSO December 2014 GMR

Nadere informatie

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en overleg. 4. 2.2.

Nadere informatie

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen)

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen) Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie 2015 (tekstuele aanpassingen) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER

Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocoördinator, veiligheidscoördinator, preventiemedewerker

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN

ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN ROERMOND SWALMEN REUVER In dit Arbobeleids- en schoolveiligheidsplan worden de uitgangspunten en doelstellingen van het arbobeleid omschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2011-2015. : Oost & Flevoland. InstallatieWerk. Auteur : Directie

Arbobeleidsplan 2011-2015. : Oost & Flevoland. InstallatieWerk. Auteur : Directie Arbobeleidsplan 2011-2015 InstallatieWerk : Oost & Flevoland Auteur : Directie Initiatiedatum : 03-03-2011 Wijzigingsdatum : 20-06-2011 Versie : 20110620-1 : Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave Arbobeleidsplan...

Nadere informatie

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. De huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Communicatie en voorlichting...

Nadere informatie

Arbobeleid 2011-2015. Onderdeel van integraal personeelsbeleid

Arbobeleid 2011-2015. Onderdeel van integraal personeelsbeleid Arbobeleid 2011-2015 Onderdeel van integraal personeelsbeleid Inhoud 1. Uitgangspunten... 3 2. Hoofddoelstellingen... 4 3. Organisatie... 5 3.1. Arbocommissie... 5 3.2. Arbocoördinator (zie ook bijlage

Nadere informatie

Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013

Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013 Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 Preventieve zorg 1.2 Deskundige ondersteuning 2.

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

Personen en instanties met specifieke taken dit is onderdeel van het Veiligheidsbeleid

Personen en instanties met specifieke taken dit is onderdeel van het Veiligheidsbeleid Versie 1.0 6 maart 2019 Personen en instanties met specifieke taken dit is onderdeel van het Veiligheidsbeleid COLOFON Aalberseplein 5 2805 EG Gouda T 0182-67 00 51 E secretariaat@degroeiling.nl W www.degroeiling.nl

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

2013-2014. Veiligheidsplan. De Werkschuit

2013-2014. Veiligheidsplan. De Werkschuit 2013-2014 Veiligheidsplan De Werkschuit Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. Onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Onze prioriteiten en het plan van

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Lek en IJssel

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Lek en IJssel ARBOBELEIDSPLAN Stichting Lek en IJssel 2009-2013 IJsselstein, februari 2009 Inhoudsopgave Blz. 1. Uitgangspunten 3 2. Hoofddoelstellingen 3 3. Organisatie 4 3.1. Bovenschoolse arbowerkgroep 4 3.2. Bovenschoolse

Nadere informatie

Protocol machtsmisbruik / meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol machtsmisbruik / meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geweld en kindermishandeling Doelgroep: Directies, leerkrachten en interne contactpersonen in primair onderwijs In deze protocollen beperken we ons tot een korte beschrijving van de taken die de interne

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland

Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan 2008-2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 1. Inleiding Arbeidsomstandigheden in de school is een onderwerp waarbij de wet- en regelgeving een

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN COG DRENTHE

VEILIGHEIDSPLAN COG DRENTHE VEILIGHEIDSPLAN COG DRENTHE november 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 mei 2013 en herzien op 11 november 2013 Instemming verleend door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op 21

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Veiligheidsbeleid PESTEN, AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Januari 2017 Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Inhoud: INLEIDING 3 VISIE 4 BASISGEDRAGSREGELS 4 DOELSTELLINGEN 5 ACTIVITEITEN 5 PREVENTIEMEDEWERKER

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Wet Veiligheid op school

Wet Veiligheid op school Wet Veiligheid op school Verplichtingen wet Veiligheid Op School: De volgende 9 vragen in www.digitaalveiligheidsplan.nl betreffen wettelijke verplichtingen. De nummers verwijzen naar de vragen in digitaalveiligheidsplan.

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

Pesten 30 augustus 2013

Pesten 30 augustus 2013 Pesten 30 augustus 2013 richtlijnen obomd richtlijnen obomd Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Uit: Personeelsbeleidsplan 6.4 Beleid omtrent agressie, geweld, seksuele

Nadere informatie

2015-2016. Veiligheidsplan. De Werkschuit

2015-2016. Veiligheidsplan. De Werkschuit 2015-2016 Veiligheidsplan De Werkschuit Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. Onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Onze prioriteiten en het plan van

Nadere informatie

MeetUp Verzuim. Draag bij aan de aanpak van verzuim! INZICHTEN & AANPAK! HANDREIKING VOOR ONDERNEMINGSRADEN

MeetUp Verzuim. Draag bij aan de aanpak van verzuim! INZICHTEN & AANPAK! HANDREIKING VOOR ONDERNEMINGSRADEN MeetUp Verzuim INZICHTEN & AANPAK! Draag bij aan de aanpak van verzuim! HANDREIKING VOOR ONDERNEMINGSRADEN Inleiding Het (langdurig) verzuim in de VVT stijgt de laatste paar jaar gestaag. De sociale partners

Nadere informatie

Psychosociale Arbeidsbelasting en de. Inspectie SZW. Inspectie SZW

Psychosociale Arbeidsbelasting en de. Inspectie SZW. Inspectie SZW Psychosociale Arbeidsbelasting en de Inspectie SZW Marjolein Uiterwijk Specialist Arbeid en Organisatie / ATW Expertisecentrum Vakgroep Certificatie en A&O Postbus 820, 3500AV Utrecht T: 0031 (0)6-18302992

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Gedragscode Agressie, Geweld, Seksuele Intimidatie en Discriminatie (AGSI&D) Stichting Westelijke Tuinsteden

Gedragscode Agressie, Geweld, Seksuele Intimidatie en Discriminatie (AGSI&D) Stichting Westelijke Tuinsteden Gedragscode Agressie, Geweld, Seksuele Intimidatie- en Discriminatie (AGSI&D) 2013-2017 Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden Gedragscode Agressie, Geweld, Seksuele Intimidatie en Discriminatie

Nadere informatie

Arbobeleid Stichting OVO Zaanstad

Arbobeleid Stichting OVO Zaanstad Arbobeleid Stichting OVO Zaanstad Opsteller: G. Bloemers Expertise: Onderwijsfaciliteiten Besluitvorming: AMO ter advies op 26 april 2018 PGMR ter instemming op 28 mei 2018 Vastgesteld door College van

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103

DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103 DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103 Inleiding Zoals afgesproken voeren alle scholen binnen de VCOG om de vier jaar een volledige risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) uit (de grote

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017 Stichting Poolsterscholen Lochem Januari 2014 Inleiding. Arbo staat voor: Arbeidsomstandigheden. Stichting Poolsterscholen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Hogeschool der Kunsten Den Haag

ARBOBELEIDSPLAN. Hogeschool der Kunsten Den Haag ARBOBELEIDSPLAN Hogeschool der Kunsten Den Haag Inhoud 1. Inleiding 2. Organisatie 2.1 Arbocoördinator/preventiemedewerker 2.2 Bedrijfshulpverlening (BHV) 2.3 Arbodienst 2.4 Livvit 2.5 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Invloed op arborisico s

Invloed op arborisico s Invloed op arborisico s Wettelijk kader en overleg Simon Troost Korte quiz Mag elke werknemer of alleen een specialist de RI&E uitvoeren? Moet de werkgever in geval van verzuim het advies van een bedrijfsarts

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling De Abacus, Huissen De Boemerang, Huissen Het Drieluik, Driel De Elstar, Elst De Haafakkers, Heteren Sint Jacobus, Valburg Jozefschool, Huissen t Startblok, Elst Sunte Werfert, Elst Het Tweespan, Huissen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Spectrum-SPCO

Klachtenregeling. Spectrum-SPCO Klachtenregeling Spectrum-SPCO Communicatie CvB December 2013 Opstellen concept herziene regeling GMR Februari 2016 Advies MO Februari 2016 Advies CvB 1 maart 2016 Vaststelling voor onbepaalde tijd Inleiding

Nadere informatie

Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006. Beleidsplan Omgaan met Agressie en Geweld SKB De Veenplas

Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006. Beleidsplan Omgaan met Agressie en Geweld SKB De Veenplas Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 Beleidsplan Omgaan met Agressie en Geweld SKB De Veenplas Inhoudsopgave Inleiding 2 Preventief beleid 3 Curatief beleid 5 Registratie en evaluatie 6 Organisatie

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Handboek Dynamiek Scholengroep. Integraal gezondheidsmanagement Dynamiek Scholengroep

Handboek Dynamiek Scholengroep. Integraal gezondheidsmanagement Dynamiek Scholengroep Integraal gezondheidsmanagement Dynamiek Scholengroep 453 Integraal Gezondheidsmanagement 1 7-6-2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN 2.1 Hoofddoelstellingen 2.2 Hoofdlijnen wet- en regelgeving

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid op bs. St. Caecilia

Beleidsplan Sociale Veiligheid op bs. St. Caecilia Beleidsplan Sociale Veiligheid op bs. St. Caecilia versie juni 2016 Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle

Nadere informatie

Wet Veiligheid op school

Wet Veiligheid op school Wet Veiligheid op school 2018-2019 Hoofdlocatie : Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943 E info@obs-dephoenix.nl I www.obs-dephoenix.nl Dependance : Gruttostraat 2 3181 TC Rozenburg T 0181-769194

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

1.1 Hoe vrijblijvend is de Arbowet?

1.1 Hoe vrijblijvend is de Arbowet? 1 Arbo 17 de meest gestelde vragen in de schoonmaak 1 Arbo Arbeidsomstandigheden hebben de laatste decennia veel aandacht gekregen, en terecht. Vaak is al gebleken dat met soms eenvoudige werkplekaanpassingen,

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Verzuim(preventie)beleid Unicoz Onderwijsgroep. Aanzet voor richtinggevende uitspraken

Verzuim(preventie)beleid Unicoz Onderwijsgroep. Aanzet voor richtinggevende uitspraken Verzuim(preventie)beleid Unicoz Onderwijsgroep Aanzet voor richtinggevende uitspraken Juni 2011 1 Inleiding Het ziekteverzuim(preventie)beleid maakt onderdeel uit van het arbo -en personeelsbeleid en is

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET PER 1 JULI 2017

NIEUWE ARBOWET PER 1 JULI 2017 NIEUWE ARBOWET PER 1 JULI 2017 Jan Harmen Kwantes ARBOWETGEVING Arbowet / Arbobesluit / Arboregeling 1 juli 2005: Introductie preventiemedewerker en meer marktwerking arbodienstverlening 1 juli 2017: Wijziging

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Invloed op arborisico s

Invloed op arborisico s Invloed op arborisico s Wettelijk kader en overleg Simon Troost S.Troost (2019) 1 1 Ik ben Simon Troost 17 jaar trainer medezeggenschap Technische achtergrond en A&O psycholoog Specialisatie: alles wat

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

Bijlage 3. Protocol bij ernstige incidenten

Bijlage 3. Protocol bij ernstige incidenten Bijlage 3 Protocol bij ernstige incidenten Vooral naar aanleiding van geweldincidenten die in ons land plaatsvonden tussen leerlingen, tussen een leerling en een personeelslid en tussen een ouder en een

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Het derde hoofdstuk beschrijft met welk doel en met welke betrokkenen over het veiligheidsbeleid wordt gecommuniceerd.

Het derde hoofdstuk beschrijft met welk doel en met welke betrokkenen over het veiligheidsbeleid wordt gecommuniceerd. Datum: Advies DBR: 21 02 2013 Besluit CvB: 18 03 2013 Instemming/advies GMR: 21 05 2013 Besluit CvB definitief: 21 05 2013 Looptijd tot: 01 01 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding...

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie