Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland"

Transcriptie

1 Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

2 1. Inleiding Arbeidsomstandigheden in de school is een onderwerp waarbij de wet- en regelgeving een belangrijke plaats in neemt. Rechten en plichten van het bevoegd gezag als werkgever en van het onderwijspersoneel als werknemer zijn nauwkeurig beschreven in die wet- en regelgeving. In de Arbo-wet zijn werkgevers en werknemers verantwoordelijk voor de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. Zij worden mede door middel van de regelgeving gestimuleerd actief te streven naar een situatie waarin veiligheid, gezondheid en welzijn optimaal gewaarborgd moeten zijn Het bevoegd gezag van het openbaar primair onderwijs Zuid-Kennemerland en de directies van de aangesloten scholen laten zich bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemene schoolbeleid leiden door de volgende uitgangspunten: - Hetgeen in de Arbo-wet en het Arbobesluit en daaruit voortvloeiende regelgeving is opgenomen. - De beleidsuitspraken in andere beleidsdocumenten zoals het personeelsbeleidsplan. - Signalen uit de praktijk, waaruit blijkt dat bijstelling noodzakelijk dan wel wenselijk is. - Bestrijden van werk- en organisatiegebonden oorzaken van ziekteverzuim. - Het belang van een ongestoorde voortgang van het onderwijsleerproces en het voldoen aan kwaliteitseisen voor het onderwijs. - De zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel en leerlingen. Het bestuur streeft voor de scholen naar optimale arbeidsomstandigheden en een verantwoord milieubeleid waardoor de veiligheid en de gezondheid van personeel en leerlingen zoveel als mogelijk worden gewaarborgd, het welzijn wordt bevorderd en het milieu wordt beschermd tegen negatieve effecten ten gevolge van schoolactiviteiten. De scholen vervullen een voorbeeldfunctie voor leerlingen en het personeel met betrekking tot arbeidsomstandigheden en het milieu. Voor zover gevaren onvermijdelijk zijn, richt het bestuur zich op een zodanige organisatie en manier van werken binnen de scholen dat onaanvaardbare risico s worden uitgesloten. Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse gang van zaken zal daarom de aandacht voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu een hoge prioriteit hebben. Het bestuur voert een actief beleid in het bestrijden van seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. Het bestuur streeft naar een optimale inzetbaarheid van alle personeelsleden, in het bijzonder van nieuw personeel, ouderen, herintreders en arbeidsgehandicapten. Het bestuur streeft ernaar het door de scholen beïnvloedbare verzuim zo laag mogelijk te houden. Daartoe zullen per school jaarlijks streefcijfers worden geformuleerd die voor de school realistisch en acceptabel zijn. Door middel van taakbelastingsbeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid en andere vormen van preventief en activerend personeelsbeleid zal ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid actief worden bestreden. 2

3 Binnen STOPOZ staat kwaliteitsverbetering centraal. Dat geldt voort alle aspecten. De veiligheid, de gezondheid en het welzijn, samengevat de arbeidsomstandigheden van alle betrokkenen binnen onze organisatie behoren daar dus toe. Kwalitatieve verbetering van de arbeidsomstandigheden heeft een positieve uitwerking op het primaire onderwijsproces en levert als zodanig een positieve bijdrage aan het realiseren van onze hoofddoelstelling: Het bieden van gevarieerd basisonderwijs van kwalitatief hoog niveau aan kinderen met een uiteenlopende achtergrond en ontwikkelingsmogelijkheden als geïntegreerd onderdeel van hun totale ontwikkeling, waarbij veiligheid en zorg centrale thema s zijn en het geheel aan hen een goede basis voor beter biedt voor hun verdere ontwikkeling. 2. De wettelijke eisen Sinds 1994 is de arbeidsomstandighedenwet en sinds 1997 is het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing op het onderwijs. Schoolbesturen zijn sindsdien verplicht om arbobeleid te voeren, te weten de ontwikkeling van planmatige zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn. De instrumenten die daarbij verplicht gehanteerd moeten worden, zijn: - Een meerjarenbeleidsplan op bestuursniveau. - Arbo-jaarplannen op bestuursniveau en uitvoeringsplannen op schoolniveau als onderdeel van de schoolplannen. - Arbo-jaarverslagen op bestuursniveau en arboverslaglegging op schoolniveau als onderdeel van de schooljaarverslagen. De Arbo-wet legt niet alleen het bevoegd gezag verplichtingen op, maar ook het personeel. Het personeel moet gevaarlijke materialen, machines en situaties op de juiste wijze behandelen en het volgen van voorlichting over veilig en gezond werken is voor hen verplicht. 3. Arbeidsomstandigheden in relatie tot het strategisch beleidsplan Onderwijs in Beweging Aandacht voor arbeidsomstandigheden binnen STOPOZ komt in de eerste plaats voort uit de overtuiging, dat actief werk maken van optimale veiligheids-, gezondheids- en welzijnsomstandigheden voor alle betrokkenen ons product, te weten onderwijskwaliteit van hoog niveau, zal verbeteren. De wettelijke verplichtingen beschouwen wij als een onderstreping daarvan. In het strategisch beleidsplan Onderwijs in beweging krijgt kwaliteitsverbetering van de arbeidsomstandigheden ten aanzien van verschillende aspecten ruime aandacht. 3

4 4. Integrale en specifieke aandacht op twee niveaus Op zowel bestuurs- als schoolniveau verdient de kwalitatieve verbetering van de arbeidsomstandigheden een integrale en specifieke aanpak. Onder integrale aanpak verstaan we dat bij elke beslissing die wordt genomen van tevoren wordt nagegaan of en in hoeverre de beslissing kan bijdragen aan de verbetering van de veiligheid, de gezondheid en/of het welzijn van de betrokkenen. Onder specifieke aanpak verstaan we maatregelen en activiteiten, die met nadruk worden genomen om in eerste instantie de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Op bestuursniveau kijken we - wat de integrale aanpak betreft - in eerste instantie naar de realisering van de beleidsvoornemens in het strategisch beleidsplan. Op bestuursniveau kijken we - wat de specifieke aanpak betreft - met name naar de maatregelen en activiteiten, die staan opgenomen in het voorliggende meerjaren-bestuurs-arbeidsomstandighedenbeleidsplan (hierna te noemen meerjaren arboplan) en vervolgens naar de daaruit voortvloeiende Arbo-jaarplannen. In het jaarplan van het bestuur wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de integrale en specifieke aanpak ter hand is genomen en de resultaten die zijn bereikt. Op die wijze zal het Arbojaarverslag in het algemene jaarverslag van het bestuur worden geïntegreerd. Op schoolniveau kijken we wat de integrale en specifieke aanpak betreft met name naar de realisering van de beleidsvoornemens (op korte en middellange termijn) in het schoolplan, maar in het verlengde daarvan ook in de verschillende andere beleidsplannen op schoolniveau (schoolgids, nascholingsplan, begroting o.l.p., begroting budget personeelsbeleid en schoolzorgplan). Alle daarin verzamelde maatregelen moeten bij uitvoering op arbo-aspecten worden bekeken. Hetzelfde geldt voor maatregelen van de directeur, die door het bestuur naar het schoolniveau zijn gemandateerd. In het jaarverslag van de school wordt aandacht besteed aan de resultaten, die op het terrein van de arbeidsomstandigheden zijn bereikt. In het jaarverslag van het bestuur zal in algemene termen worden ingegaan op aspecten, die binnen de scholen als breed zijn ervaren. Bij deze integrale en specifieke aanpak zal steeds worden gekeken naar aspecten voor wat betreft welzijn, gezondheid en veiligheid en onderscheiden naar leerlingen, personeel en overige betrokkenen. Wij zijn ons er daarbij echter van bewust, dat er sprake is van een leerproces, waarbij we op beide niveaus in toenemende mate arbo-gevoelig moeten worden. 4

5 5. Aandacht voor arbeidsomstandigheden tot nu toe Aandacht voor arbeidsomstandigheden is niet nieuw. In de achter ons liggende jaren is er zowel op bestuurs- als op schoolniveau op verschillende momenten van gedachten gewisseld over arboaspecten en hebben arbo-aspecten een rol gespeeld bij maatregelen en activiteiten. Dat had echter veelal een incidenteel karakter en dat moet anders. Iedere school heeft een of meer arbo-coördinatoren. Zij zullen het met name zijn, die in de komende jaren worden betrokken bij de implementatie van de beleidsvoornemens in dit meerjarenplan en de daaropvolgende Robjaarplannen. Indien op de scholen nog geen arbo-coördinator is benoemd, zal de scholen worden verzocht zo snel mogelijk een arbo-coördinator te benoemen. 6. Het arbeidsomstandighedenjaarplan 2008 Na vaststelling van het voorliggende meerjaren-bestuurs-arbeidsomstandigheden-beleidsplan wordt in 2008 op bestuursniveau een eerste Arbo-jaarplan vastgesteld. In dat jaarplan staan beleidsvoornemens voor zowel het bestuur- als het schoolniveau. De meeste beleidsvoornemens hebben een meerjarig karakter. Verwacht mag worden dat in 2008 de eerste aanzetten zijn gegeven ter realisering daarvan. Die beleidsvoornemens komen in dit meerjarenplan terug. In het jaarverslag van het bestuur over 2008 zal worden aangegeven in welke mate een en ander in dit jaar is gerealiseerd. 7. Aandachtspunten voor de periode In dit meerjaren arboplan noemen we de aandachtspunten in globale termen. Ze vormen de prioriteiten, waaraan we in de planperiode voorrang geven. In de achtereenvolgende jaarplannen zal een nadere concretisering plaatsvinden, waarbij het de opdracht is om de opeenvolgende stappen zodanig te formuleren en in praktijk te brengen, dat een geleidelijke ontwikkeling op gang wordt gebracht, die resulteert in de doelstelling, die ons voor ogen staat. 5

6 8. Jaarlijks voortgangsverslag aan de (G)MR Jaarlijks wordt door de arbo-coördinator een overzicht gemaakt van de al dan niet gerealiseerde arbo -activiteiten. Het in het begin van het jaar opgestelde Plan van Aanpak vormt hierbij de leidraad. Op bestuursniveau worden de afzonderlijke voortgangsverslagen gebundeld en voorgelegd aan de (G)MR. Huidige aandachtspunten 9. Preventief beleid ten aanzien van de grootste risico s voor ziekteverzuim en WAO De RI&E en andere inventarisaties op schoolniveau vormen uitgangspunt voor de schoolspecifieke invulling van o.a.: - Taakbeleid en taakbelasting. - Het op schoolniveau realiseren van een evenwichtig taakbeleid met aandacht voor taakomvang, taakverdeling, taakbelasting en taakbelastbaarheid. - Stresspreventiebeleid. - Werkplekaanpassingen. - Verzuimbeleid. 10. Bedrijfshulpverlening De opleiding per school van personeelsleden tot bedrijfshulpverlener overeenkomstig het in de Arbowet vastgelegde aantal. De ontwikkeling van een netwerk carbolcoördinatoren. 11. Melding en registratie van ongevallen De ongevallenregistratie wordt bijgehouden door de directeur van de school. Aan de arbeidsinspectie worden ongevallen gemeld die binnen 24 uur leiden tot ziekenhuisopname of blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsschade tot gevolg hebben. Dit gebeurt eveneens door de directeur van de school. 6

7 12. Beleid ten aanzien van ongewenste omgangsvormen Zowel ten aanzien van leerkrachten als leerlingen heeft het bestuur beleid vastgesteld ter bestrijding van ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. De werkwijze bij klachten is opgenomen in een klachtenprocedure. Op bestuursniveau wordt in verband met de toegankelijkheid en indien mogelijk zowel een mannelijke als vrouwelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Op schoolniveau wordt door de schoolleiding een leerkracht aangewezen als contactpersoon voor leerkrachten en leerlingen. 13. Bronbestrijding Het bestuur wil risico s voor veiligheid, gezondheid en welzijn zo veel mogelijk bij de bron aanpakken. Middelen daarbij zijn een adequaat aankoopbeleid onderhoudscontracten en aandacht voor arbeidsomstandigheden bij de bouw en inrichting van schoolgebouwen. De arbo-coördinator zorgt voor informatie, inkoopspecificaties en ziet toe op de naleving van onderhoudscontracten. Bij de opdrachtverlening en investering door het bestuur bij bouwactiviteiten en inrichting van gebouw, lokalen en werkruimtes wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de arboregelgeving en milieuaspecten. Indien de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente berust, zal het bestuur deze belangen inbrengen in het overleg met de verantwoordelijke functionaris. 14. Schoolschoonmaak Het realiseren en bewaken van schoolschoonmaak van kwalitatief hoog niveau. 15. Onderhoud schoolgebouwen Het op een kwalitatief hoger peil brengen en houden van het onderhoud van de in gebruik zijnde gebouwen. 16. Jaarlijkse risico-inventarisatie en -evaluatie door en op scholen Eenmaal per vier jaar wordt op iedere school een algemene schoolverkenning uitgevoerd. Die is alleen nodig indien er sprake is van ingrijpende veranderingen op fysiek, personeels- of organisatorisch gebied. Daarnaast wordt in principe per school een jaarlijkse veiligheidscontrole gehouden. 7

8 In relatie hiermee wordt een werkcyclus ontwikkeld, waarbij kwaliteitsbewaking centraal staat en vastgestelde risicosituaties structureel via de jaarlijkse beleidsvoornemens worden verbeterd. Dit kan worden aangevuld door eigen inventarisaties van de school met behulp van de Arbometer, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, werkdruk en verzuim. De resultaten van de risico-inventarisatie worden voorgelegd aan de MR. Per jaar wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarin de onderwerpen worden aangegeven die in dat jaar worden uitgevoerd. Ook het Plan van aanpak wordt aan de MR voorgelegd. 17. Jaarlijkse ontruimingsoefeningen Alle scholen beschikken aan het eind van het huidige schooljaar over een ontruimingsplan. Het doel is dat op elke school wisselend per jaar minimaal één aangekondigde of één onaangekondigde ontruimingsoefening wordt gehouden. 18. Een arbeidstijden- en rustregeling Dit thema zal extra aandacht krijgen. Nieuwe aandachtspunten 19. Sociale veiligheid rond de scholen In samenwerking met de lokale overheid realiseren dat de sociale veiligheid rond onze scholen wordt vergroot. 20. Normen en waarden De aandacht voor normen en waarden binnen onze scholen expliciteren en op een kwalitatief hoger niveau brengen. 21. Verzuimbeleid Het bestuur heeft een gemeenschappelijk verzuimbeleid ontwikkeld. Daarin staan vermeld ziek- en herstelmeldingen, procedures, protocollen en verantwoordelijke functionarissen. Dit verzuimbeleid en de protocollen worden ter instemming voorgelegd aan de (G)MR. Bij de verzuimbegeleiding worden de activiteiten uitgevoerd conform het voorgeschreven protocol van UWV. Op bestuursniveau is een SMT ingesteld, waaraan afhankelijk van de te bespreken gevallen en situaties schooldirecteuren deelnemen. Het SMT komt ten minste vier keer per jaar bij elkaar. 8

9 We gaan door met de ontwikkeling van beleid, bedoeld om de omvang van het verzuim onder het personeel terug te dringen. Activiteiten die daarbij worden ondernomen zijn: - Het verbeteren c.q. ontwikkelen van preventief beleid om ziekte te voorkomen. - Zorg dragen voor een goed registratiesysteem opdat ook goede analyses kunnen worden gemaakt - De inzet van persoonlijke begeleiding door externe instanties zoal Onderwijs Advies diensten en de Arbo-unie. - Het voeren van verzuimgesprekken en hoe deze kunnen worden gevoerd - Een goede uitvoering van de Wet Poortwachter. 22. Mobiliteit We willen in de komende jaren meer interne en externe mobiliteit realiseren bij directie- en personeelsleden dan tot nu toe. 23. De omgang met ouders binnen de school In toenemende mate wordt in de maatschappij een beroep gedaan op normen en waarden en de omgang met elkaar. Er is een tendens merkbaar dat verbaal en fysiek geweld toenemen. Ook in het onderwijs en de zorg wordt met zorg naar deze ontwikkeling gekeken. Wij vinden het derhalve gewenst dat personeelsleden hieromtrent adequaat worden geschoold om dergelijke situaties optimaal aan te kunnen pakken. 24. Voorlichting en onderricht Aan alle betrokkenen binnen onze scholen zal systematisch informatie worden verstrekt over arboaspecten. We zullen nagaan of dit via een nieuwsbrief openbaar onderwijs kan geschieden of dat andere wegen zich daartoe beter lenen. Op grond van de uitkomsten van de RI&E, teamvergaderingen en individuele gesprekken met teamleden wordt vastgesteld over welke risico s voor het personeel voorlichting en onderricht zal worden georganiseerd. Daarnaast wordt structurele aandacht geschonken aan: - Introductie van nieuwe medewerkers, stagiaires en leerlingen. - Veiligheids- en werkinstructies voor leerkrachten en leerlingen. - Het verzuimbeleidprotocol en de ontwikkeling van het ziekteverzuim op schoolniveau. 25. Arbodienst 9

10 Het bestuur laat zich bij de uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid ondersteunen door de Arbounie. Afspraken omtrent taken, procedures en omvang dienstverlening, gekozen variant van verzuimbegeleiding, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, uitvoering c.q. toetsing van de RI&E worden opgenomen in het contract van de Arbo-unie. Jaarlijks wordt het contract in samenspraak met het directeurenoverleg geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De communicatie met de Arbo-unie is als volgt geregeld: - Het aanspreekpunt voor de Arbo-unie namens het bestuur is de algemeen directeur. - Eerste aanspreekpunt op de school is de schooldirecteur. - Aanspreekpunt bij de Arbo-unie is de bedrijfsarts. 26. Budgettaire aspecten met betrekking tot het arbobeleid Voor de financiering van het Plan van Aanpak, voor aanschaf van benodigde middelen e.d. die het schoolbudget te boven gaan, is vanuit het budget personeelsbeleid een bedrag begroot van 4.000,00 per school. De scholing van de BHV ers en carbolcoördinatoren wordt betaald uit het nascholingsbudget van de school. Ten behoeve van speciale projecten voor terugdringen van hoog verzuim en werkdruk, verbeteren van het teamfunctioneren, coaching van de schoolleiding en arbo-coördinatoren, cursussen op het gebied van arbo- en verzuimbeleid en aanverwante onderwerpen kan subsidie worden aangevraagd uit het aanvullend pakket Bedrijfsgezondheidszorg van de stichting Vf/BGZ. Het initiatief hiervoor berust in eerste instantie bij de directeur. Op grond van zijn verantwoordelijkheid zal het bestuur zelf indien nodig naar de scholen initiatieven ontplooien. Het bestuur zal bij een eventuele aanvraag, voor zover het zijn rol in dezen betreft, zorgen voor een snelle en adequate afhandeling. Directies en bestuur laten zich hierbij adviseren door de regio-adviseur van de stichting Vf/BGZ. De Arbeidsomstandighedenwet legt het onderwijs allerlei verplichtingen op. Verplichtingen die moeten worden nagekomen met gebruikmaking van de beschikbare budgetten. Van aanvullende budgetten is geen sprake. Het uitgangspunt is dat op schoolniveau en bovenschools niveau via prioriteitstelling en optimale aanwending van bestaande (interne en externe) mogelijkheden adequaat kan worden gewerkt aan een kwalitatieve verbetering van de arbeidsomstandigheden. Intern moet worden gedacht aan met name de volgende budgetten: - Het budget onderwijsleerpakket; - Het budget vervanging meubilair; 10

11 - Het onderhoudsbudget; - Het nascholingsbudget; - Het budget personeelsbeleid. Extern kan onder meer een beroep worden gedaan op: - Aanvullende gelden voor onderhoud; - Gemeentelijke subsidies; - Subsidies van instellingen zoals het vervangings- en participatiefonds. Een en ander betekent in de praktijk dat bij de in hoofdstuk 4 beschreven integrale en specifieke aanpak op twee niveaus steeds moet worden gekeken naar de (beperkte) budgettaire mogelijkheden, waardoor in de meeste situaties eerst prioriteiten zullen moeten worden gesteld. Anderzijds zal bij de ontwikkeling van de begrotingen ten behoeve van de beschikbare budgetten de kwalitatieve verbetering van de arbeidsomstandigheden structureel een criterium moeten zijn. 27. Taken en verantwoordelijkheden. In het onderwijs is het bevoegd gezag als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering van het algehele arbobeleid. In de praktijk vervult de directie deze rol waar het gaat om een aantal belangrijke verplichtingen. Het bestuur ondersteunt en ziet erop toe dat de verplichtingen worden uitgevoerd. In het kader van het arbo- en verzuimbeleid worden taken en verantwoordelijkheden verdeeld (zie bijlage verdeling taken en verantwoordelijkheden). 28. Slot Een kwalitatieve verbetering van de arbeidsomstandigheden is van essentieel belang voor alle betrokkenen binnen onze scholen. Het begrip arbeidsomstandigheden is een heel ruim begrip, waar vrijwel alles wat zich binnen de school bevindt en zich afspeelt onder gevat kan worden. Daardoor is het gevaar niet denkbeeldig, dat de structurele aandacht voor verbetering van de arbeidsomstandigheden dusdanig vermindert dat concrete resultaten uitblijven of onzichtbaar blijven. Met gericht beleid kan dat worden voorkomen. Dit meerjaren-arboplan biedt daartoe een aantal mogelijkheden. 11

12 Haarlem April

13 Bijlage Taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van het Arbobeleid Verantwoordelijkheid Bestuur Algemeen Directeur Directeur Personeelsgeleding MR/GMR Taak Vaststellen van een Arbobeleidsplan Bespreken van arbo-knelpunten Creëren van draagvlak voor maatregelen Vaststellen van het arbo-budget Delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Toekennen van middelen Overleg voeren met en informatie voorziening naar de (G)MR Organiseren van scholing en training Informeren en adviseren over carbonaten Contract sluiten met de Arbo-unie Organiseren van de RI&E Vaststellen van het Plan van Aanpak Verdeling van de artotheken Taakomschrijving arbo-coördinator, bedrijfshulpverlener Aanstellen van arbo-coördinatoren, BHV ers en contactpersoon Indien van toepassing taakomschrijving en aanstelling van een arbo-werkgroep Overleg met het team Overleg en informatieverstrekking aan het bestuur en eventuele vertrouwenspersonen Contact met de Arbo-unie Overleg/advies/instemming ten aanzien van besluiten inzake: - Contract Arbodienst - Verzuimbeleid - Risico-inventarisatie en risico-evaluatie - Plan van Aanpak en voortgangsoverleg 13

14 Robcoördinator op schoolniveau Overleg met en informatievoorziening naar directie, team en MR Signaleren van risico s Uitvoering (bewaken voortgang) Plan van Aanpak Begeleiding risico-inventarisatie (ASV) Afstemming met bedrijfshulpverlening Indien er een arbo-werkgroep op school is: het coördineren en stimuleren van de werkzaamheden van de arbo-werkgroep Vertrouwenspersoon Contactpersoon Aanspreekpunt Begeleiding in klachtenprocedure Informatievoorziening Externe contactpersoon medewerkers c.q. leerlingen Intern contactpersoon medewerkers c.q. leerlingen Informatievoorziening Aanspreekpunt Externe instanties: - Arbo-unie Verzuim- en reïntegratiebegeleiding ASV Werkplekonderzoek Scholing - Arbeidsinspectie Controle op de arbeidsomstandigheden 14

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2017-2021 Inhoudsopgave Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Arbobeleid in essentie... 3 1.2 Preventieve zorg... 3 1.3 Deskundige ondersteuning/verzuimbegeleiding...

Nadere informatie

ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010

ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010 ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014 9 december 2009/11 janauri2010 Arbo beleidsplan stichting ROOS 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie en organogram 3.1. Arbo commissie

Nadere informatie

Arbobeleidsplan. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Arbobeleidsplan. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Arbobeleidsplan De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN

Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Arbodienst 2. Organisatie - Arbocoördinator en arbowerkgroep - Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

1. Uitgangspunten en doelstellingen

1. Uitgangspunten en doelstellingen Arbobeleidsplan 2014-2017 1 Inhoud 1. Uitgangspunten en doelstellingen... 3 1.1 Arbobeleid in essentie... 3 1.2 Beleidselementen... 4 1.2.1 De organisatie ten aanzien van arbeidsomstandigheden.... 4 1.2.2.

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs

Arbobeleidsplan Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Arbobeleidsplan 2017-2021 Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs sbureau Panta Rhei Bezoekadres: Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam Postadres: Postbus 103, 2270

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN VAN. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

ARBOBELEIDSPLAN VAN. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio ARBOBELEIDSPLAN VAN Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004. Arbobeleidsplan SPOVenray 11 november 2004 Vooraf Dit Arbobeleidsplan is bedoeld voor schoolbestuur, bovenschools

Nadere informatie

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011 INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011 Versie 1.0 April 2007 Inhoudsopgave 1. Arbo- en milieubeleidsverklaring - Nieuw arbobeleid - Preventieve zorg - Arbo-dienst 2. Organisatie

Nadere informatie

Veiligheidsplan Basisschool Rehoboth Naaldwijk

Veiligheidsplan Basisschool Rehoboth Naaldwijk Veiligheidsplan 2016-2020 Basisschool Rehoboth Naaldwijk PCPOW Rehoboth Veiligheidsplan 1. Inleiding Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook iedere school - verplicht

Nadere informatie

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen)

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen) Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie 2015 (tekstuele aanpassingen) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en

Nadere informatie

ARBOBELEID 2012-2016

ARBOBELEID 2012-2016 ARBOBELEID 2012-2016 1. Uitgangspunten Het College van Bestuur van de Stichting Catent en de directeuren van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het stichtings- c.q. schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 Mei 2010 Inleiding Dit arbobeleidsplan is opgesteld voor Stichting OVO Zaanstad en is een voortzetting van het huidige arbobeleidsplan

Nadere informatie

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en overleg. 4. 2.2.

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Veiligheidsbeleid PESTEN, AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Januari 2017 Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Inhoud: INLEIDING 3 VISIE 4 BASISGEDRAGSREGELS 4 DOELSTELLINGEN 5 ACTIVITEITEN 5 PREVENTIEMEDEWERKER

Nadere informatie

Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN

Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 1-12-2015 Directeuren MT 5-4-2016 GMR (instemming) GMR College van Bestuur CvB 1-12-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN 2015-2019

Nadere informatie

ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN

ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN ROERMOND SWALMEN REUVER In dit Arbobeleids- en schoolveiligheidsplan worden de uitgangspunten en doelstellingen van het arbobeleid omschreven. Daarnaast

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR

ARBOBELEIDSPLAN. Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR ARBOBELEIDSPLAN Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR : juli 2017 juni 2017 eerste versie voorgenomen besluit sept 2017 voorleggen november

Nadere informatie

Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013

Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013 Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 Preventieve zorg 1.2 Deskundige ondersteuning 2.

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2011-2015. : Oost & Flevoland. InstallatieWerk. Auteur : Directie

Arbobeleidsplan 2011-2015. : Oost & Flevoland. InstallatieWerk. Auteur : Directie Arbobeleidsplan 2011-2015 InstallatieWerk : Oost & Flevoland Auteur : Directie Initiatiedatum : 03-03-2011 Wijzigingsdatum : 20-06-2011 Versie : 20110620-1 : Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave Arbobeleidsplan...

Nadere informatie

Ondertekening. Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van

Ondertekening. Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van I I openbaar basisonderwijs leeuwarden Ondertekening Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting Proloog na instemming van de personeelsgeleding

Nadere informatie

Arbobeleid 2011-2015. Onderdeel van integraal personeelsbeleid

Arbobeleid 2011-2015. Onderdeel van integraal personeelsbeleid Arbobeleid 2011-2015 Onderdeel van integraal personeelsbeleid Inhoud 1. Uitgangspunten... 3 2. Hoofddoelstellingen... 4 3. Organisatie... 5 3.1. Arbocommissie... 5 3.2. Arbocoördinator (zie ook bijlage

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER

Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocoördinator, veiligheidscoördinator, preventiemedewerker

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017 Stichting Poolsterscholen Lochem Januari 2014 Inleiding. Arbo staat voor: Arbeidsomstandigheden. Stichting Poolsterscholen

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Het derde hoofdstuk beschrijft met welk doel en met welke betrokkenen over het veiligheidsbeleid wordt gecommuniceerd.

Het derde hoofdstuk beschrijft met welk doel en met welke betrokkenen over het veiligheidsbeleid wordt gecommuniceerd. Datum: Advies DBR: 21 02 2013 Besluit CvB: 18 03 2013 Instemming/advies GMR: 21 05 2013 Besluit CvB definitief: 21 05 2013 Looptijd tot: 01 01 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding...

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

2013-2014. Veiligheidsplan. De Werkschuit

2013-2014. Veiligheidsplan. De Werkschuit 2013-2014 Veiligheidsplan De Werkschuit Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. Onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Onze prioriteiten en het plan van

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie Ziekteverzuimbeleid Beleidsnotities worden in de regel tegen het einde van het 4 e jaar geëvalueerd. De beleidsnotitie Ziekteverzuim dateert uit 2008 en is in 2011 door de verschillende gremia tegen het

Nadere informatie

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. De huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Communicatie en voorlichting...

Nadere informatie

Wet Veiligheid op school

Wet Veiligheid op school Wet Veiligheid op school Verplichtingen wet Veiligheid Op School: De volgende 9 vragen in www.digitaalveiligheidsplan.nl betreffen wettelijke verplichtingen. De nummers verwijzen naar de vragen in digitaalveiligheidsplan.

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Dingstede

Klachtenregeling CSG Dingstede Klachtenregeling CSG Dingstede Voorfase Klachtenprocedure Seksuele intimidatie Agressie, geweld en pesten op school Discriminatie 1. Preambule Preventiebeleid Een school is een socialiserende instelling,

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland.

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag kan een adequate

Nadere informatie

Format Veiligheidsplan voor de scholen van O2A5

Format Veiligheidsplan voor de scholen van O2A5 LOGO SCHOOL Format Veiligheidsplan voor de scholen van O2A5 Besluit (G)Mr heeft instemmingsbevoegdheid conform artikel 15 e voor het format Veiligheidsplan dat alle scholen van O2A5 gebruiken Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3

Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Pagina 2. 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 2 2. Samenstelling en werkwijze MR Pagina 3 2.1 Wat doet de MR? 2.2 Samenstelling 2.3 Werkwijze 3. Scholing Pagina 4 4. Behandelde

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website JAARPLAN 2016-2017 Berkel bulletin website schoolkrant inloop spreekuur Inhoudsopgave 2. inhoudsopgave 3. inleiding 3. visie en taakstelling 4. jaarthema 4. speerpunten 5. jaarplanning 6. vergaderplan

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele

R-S1 Schoolveiligheidsplan. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele R-S1 Schoolveiligheidsplan Stichting Katholiek Onderwijs Borsele Status: definitief besluit AB 24-11-14 vastgesteld Vergadering d.d voorzitter secretaris GMR J / N 24-11-14 Voorwoord In een snel veranderende

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

2015-2016. Veiligheidsplan. De Werkschuit

2015-2016. Veiligheidsplan. De Werkschuit 2015-2016 Veiligheidsplan De Werkschuit Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. Onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Onze prioriteiten en het plan van

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Lek en IJssel

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Lek en IJssel ARBOBELEIDSPLAN Stichting Lek en IJssel 2009-2013 IJsselstein, februari 2009 Inhoudsopgave Blz. 1. Uitgangspunten 3 2. Hoofddoelstellingen 3 3. Organisatie 4 3.1. Bovenschoolse arbowerkgroep 4 3.2. Bovenschoolse

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wellantcollege Klaaswaal

Wellantcollege Klaaswaal Wellantcollege Klaaswaal Datum: 26 juli 03 Auteurs: Daan van Campen Jeroen van Dinter ------------------------------------------------------------- Servicecentrum Wellantcollege Afdeling Facilitair / Arbo-materieel

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Samenstelling MR 2014-2015 Oudergeleding: Ankie Eleveld, voorzitter Machteld de Wit / Angelina Sinnige Personeelsgeleding: Annemarie Roemer Hilma Groot Pauline

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN. Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015

ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN. Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015 ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Hoofddoelstellingen 3 3. Organisatie 4 3.1. Stuurgroep 5 3.2. Arbo / milieu commissie 5 3.3. Arbocoördinator

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

2014-2018 ARBOBELEIDSPLAN. directeurenoverleg: 18-09-2014 Instemming GMR: 07-10-2014 Akkoord CvB: 07-10-2014

2014-2018 ARBOBELEIDSPLAN. directeurenoverleg: 18-09-2014 Instemming GMR: 07-10-2014 Akkoord CvB: 07-10-2014 De Abacus, Huissen De Boemerang, Huissen Het Drieluik, Driel De Elstar, Elst De Haafakkers, Heteren Sint Jacobus, Valburg Het Sterrenbos, Huissen t Startblok, Elst Sunte Werfert, Elst Het Tweespan, Huissen

Nadere informatie

2015-2016. Jaarplan MR

2015-2016. Jaarplan MR 2015-2016 Jaarplan MR MR Griendencollege 2015-2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 4 4. Structurele onderwerpen... 6 5. Vergaderdata

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen.

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen. ONDERWIJSPR PR1MAIR Stichting Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard. Montfoort en Oudewater Inleiding De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie