ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Lek en IJssel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Lek en IJssel"

Transcriptie

1 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Lek en IJssel IJsselstein, februari 2009

2 Inhoudsopgave Blz. 1. Uitgangspunten 3 2. Hoofddoelstellingen 3 3. Organisatie Bovenschoolse arbowerkgroep Bovenschoolse preventiemedewerker en arbocontactpersonen Bedrijfshulpverlening 4 4. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Aanpak en voortgang Voorlichting 5 5. Arbodienst/arbodeskundige(n) 5 6. Ziekteverzuimbeleid Overleg Cijfers 6 7. Speciale doelgroepen 6 8. Arbeidstijdenbeleid 6 9. Preventief beleid Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Registratie en melding van ongevallen Financiering 7 Bijlagen: A. Verdeling taken en verantwoordelijkheden 8 B. Registratieformulier ongevallen 10 C. Schoolongevallen en aansprakelijkheid 12 D. Regeling preventiemedewerker 13 E. Takenpakket arbocontactpersonen 14 F. Arbocyclus 15 NB: Dit arbobeleidsplan is terug te vinden op de website van Stichting Lek en IJssel. 2

3 1. Uitgangspunten Het bestuur van de Stichting Lek en IJssel en de directies van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid is een onderdeel van dit schoolbeleid. Bij het voorbereiden en uitvoeren van het arbobeleid hebben we ons laten leiden door de volgende algemene uitgangspunten: de beleidsuitgangspunten en afspraken in andere beleidsdocumenten zoals het personeelsbeleidsplan; het belang van een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces; het voldoen aan kwaliteitseisen voor het onderwijs; de wettelijke vereisten zoals deze zijn opgenomen in Arbowet, Arbobesluit en andere relevante arbo- en regelgeving; de zorg voor de veiligheid en gezondheid van het personeel; het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting 1 bij personeel. 2. Hoofddoelstellingen Het bestuur van de Stichting Lek en IJssel streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar personeel en leerlingen. Het arbobeleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leerlingen en op het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting. Om dit te bereiken, organiseert het bestuur de arbeidsomstandigheden op de school op een zodanige wijze dat onaanvaardbare risico s in principe zijn uitgesloten. Vermijdbaar verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Per school worden hiervoor jaarlijks realistische doelen en streefcijfers vastgesteld en geëvalueerd. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden. Verder is het streven om personeelsleden zo goed en breed mogelijk in te zetten. Speciale aandacht gaat uit naar de inzet van nieuw personeel, ouderen, herintreders en arbeidsgehandicapten. De doelstellingen van het arbobeleid worden in samenhang met de schooldoelstellingen geformuleerd. Dit gebeurt in nauw overleg met de medezeggenschapsraad (MR of GMR). De vastgestelde doelstellingen zijn onderwerp van het reguliere schooloverleg en worden opgenomen in het arbobeleidsplan. De doelstellingen worden eveneens vermeld in het plan van aanpak op basis van de RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie). Het beleid van het bestuur en de scholen is er op gericht de hierboven genoemde uitgangspunten en doelstellingen te realiseren. In het Arbobeleidsplan worden de beleidselementen die worden gehanteerd ter realisatie van de hoofddoelstellingen beschreven en worden in hoofdlijnen de arboactiviteiten voor een periode van vier jaar beschreven. Van elk beleidselement wordt voor zover van toepassing aangegeven: wie verantwoordelijk is; welke procedures worden gevolgd; welke instrumenten worden gebruikt; welke vorm van interne of eterne ondersteuning nodig is; hoe de kwaliteitsborging is geregeld. 1 Onder psychosociale arbeidsbelasting worden verstaan de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen 3

4 3. Organisatie De organisatie ten aanzien van de arbeidsomstandigheden: Bevoegd gezag Bovenschoolse Arbowerkgroep BM Directie GMR Vertrouwenspersoon Arbodienst Arbeidsinspectie Leerkrachten en OOP Arbocontactpersonen BHV-ers MR 3.1. Bovenschoolse arbowerkgroep De Stichting Lek en IJssel kent een bovenschoolse arbowerkgroep. Deze bestaat uit twee directeuren, een lid van de GMR en de bovenschoolse preventiemedewerker. De werkgroep overlegt meerdere keren per jaar over de bovenschoolse arbomaatregelen voortvloeiende uit de RI&E s en kan naar aanleiding hiervan beleidsvoorstellen doen Bovenschoolse preventiemedewerker en arbocontactpersonen Op school is de directeur verantwoordelijk voor het arbobeleid. Hij zorgt voor de verdeling van arbotaken en overlegt met het bestuur. Via het (G)MR-overleg beschikt het personeel over instemmingsrecht en inspraak bij de totstandkoming van het arbobeleid. Op iedere school is een arbocontactpersoon aangesteld. De werkzaamheden van de arbocontactpersoon zijn vastgelegd in een takenpakket en beslaan 20 uren van de normjaartaak. De arbocontactpersonen zorgen samen met de bovenschoolse preventiemedewerker voor de uitvoering van de arbotaken op de scholen. Het bestuur laat zich bij de zorg voor de veiligheid, gezondheid en het beheersen en voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting van het personeel ondersteunen door deskundige medewerkers (zoals de preventiemedewerker en de bedrijfsarts). De taken van de preventiemedewerker omvatten de medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E, het uitvoeren van arbomaatregelen en het adviseren aan en overleggen met de medezeggenschapsraad Bedrijfshulpverlening De schoolleiding is verantwoordelijk voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) en bepaalt zelf aan de hand van de risico-inventarisatie en evaluatie hoeveel bedrijfshulpverleners er moeten komen. Als leidraad kan worden aangehouden dat per 50 in het gebouw aanwezige personen (leerkrachten, ondersteunend personeel, stagiaires, vrijwilligers en leerlingen) altijd tenminste 1 4

5 bedrijfshulpverlener aanwezig moet zijn. De noodzakelijke opleiding voor BHV ers (die met scholingsgelden wordt bekostigd) wordt door een deskundige organisatie verzorgd. Scholen houden tweemaal per jaar een ontruimingsoefening, waarvan er één, zo mogelijk, in aanwezigheid van de brandweer wordt gehouden. 4. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) De RI&E wordt door de arbocontactpersonen uitgevoerd onder leiding en op initiatief van de bovenschoolse preventiemedewerker. Deze neemt hiertoe het initiatief. De schoolleiding is eindverantwoordelijk voor de RI&E. Resultaten worden aan de (G)MR voorgelegd. De arbocontactpersonen bepalen, evt. in overleg met de bovenschoolse preventiemedewerker, jaarlijks of gewijzigde omstandigheden een (gedeeltelijke) herhaling van de RI&E vereisen. In ieder geval wordt jaarlijks een veiligheidscontrole uitgevoerd aan de hand van controlelijsten Aanpak en voortgang Conform de Arbowet stelt een school naar aanleiding van de RI&E een plan van aanpak op. Hierin staat welke knelpunten en risico s in welke volgorde aan bod moeten komen, welke werkzaamheden hiermee gepaard gaan, wie daarvoor verantwoordelijk is en welk budget in termen van tijd en geld daarmee gemoeid zijn. Ook is terug te lezen welke activiteiten al zijn uitgevoerd. Het plan van aanpak wordt aan de MR voorgelegd. Aan het eind van het schooljaar wordt het plan van aanpak geëvalueerd en aangepast voor het volgende jaar. Dit gebeurt aan de hand van een door de arbocontactpersoon te vervaardigen voortgangsverslag (een overzicht van al dan niet gerealiseerde arboactiviteiten). Als onderdeel van de RI&E wordt ook een beoordeling uitgevoerd van het bovenschools arbobeleid. Naar aanleiding hiervan wordt er tevens een bovenschools Plan van Aanpak opgesteld welke voorgelegd dient te worden aan de GMR. Hierin worden zowel schooloverstijgende arbozaken opgenomen als zaken die meerdere scholen aangaan. De bevindingen worden op bestuursniveau gebundeld en voorgelegd aan de GMR Voorlichting Op grond van de uitkomsten van de RI&E, teamvergaderingen en individuele gesprekken met teamleden wordt bepaald over welke risico s het personeel voorlichting moet krijgen. In ieder geval wordt aandacht besteed aan: de veiligheids- en werkinstructies voor leerkrachten en leerlingen; werkgebonden risico s, zoals agressie, geweld en stress; het verzuimbeleid en bijbehorende protocollen; de ontwikkeling van het ziekteverzuim op school; de introductie van nieuwe medewerkers, stagiair(e)s en leerlingen. 5. Arbodienst/arbodeskundige(n) Het bestuur laat zich bij zijn verplichtingen uit de Arbowet bijstaan door een arbodienst en heeft hiertoe een contract afgesloten met Achmea Vitale. Er is een vast contactpersoon bij de Arbodienst. Elk jaar wordt het contract met de Arbodienst geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Namens het bestuur is de personeelsfunctionaris van Stichting Lek en IJssel het vaste aanspreekpunt voor de Arbodienst. Wat betreft de verzuimbegeleiding is de schooldirecteur het aanspreekpunt voor de Arbodienst. De Arbodienst overlegt vervolgens zowel met de contactpersoon van het bestuur als met de schoolleiding. 5

6 6. Ziekteverzuimbeleid Het bestuur heeft een bovenschools ziekteverzuimbeleid ontwikkeld, inclusief verzuimprotocollen, en ter instemming voorgelegd aan de GMR. Het verzuimbeleid wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd en bijgesteld. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimbeleid en wordt hierin ondersteund door de Arbodienst. Zie het Ziekteverzuimbeleidsplan voor een uitgebreide beschrijving Overleg Gemiddeld vier keer per jaar komt het sociaal-medisch team bij elkaar voor overleg. Het team bestaat uit de personeelsfunctionaris, de bedrijfsarts en de schooldirecteur (alleen voor actuele verzuimgevallen). Eventueel wordt het overleg bijgewoond door de betrokken zieke werknemer. Op verzoek van het bestuur of op eigen verzoek kunnen directeuren van andere scholen binnen dezelfde onderwijsinstelling aan het overleg deelnemen. De onderwerpen op de agenda kunnen immers voor hen ook van belang zijn Cijfers De verzuimkengetallen die het bestuur verzamelt, worden minimaal éénmaal per jaar aan de schoolleiding bekend gemaakt. De schoolleiding bespreekt de verzuimkengetallen in het teamoverleg en, zo nodig, in het SMT-overleg. 7. Speciale doelgroepen Nieuwe medewerkers, senioren, allochtonen en arbeidsgehandicapten zijn onderwerp van specifiek op deze groepen gericht beleid, zoals verwoord in het personeelsbeleidsplan van de instelling. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de implementatie. Aandacht voor oudere (45+) medewerkers, nieuwe leerkrachten, stagiair(e)s en beginnende leerkrachten komt in de begeleiding, functioneringsgesprekken en beoordelingen nadrukkelijk naar voren. 8. Arbeidstijdenbeleid De schoolleiding voert een arbeidstijdenbeleid voor personeel in overeenstemming met de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Met de persoonlijke omstandigheden wordt - waar redelijkerwijs mogelijk - rekening gehouden. De schooltijden, pauzes en vakanties worden jaarlijks vastgesteld. Voorts wordt met iedere medewerker zijn/haar inzet aan lesgebonden, niet-lesgebonden uren en evt. het aantal uren thuiswerk besproken. Medewerkers hoeven alleen nog de afwijkingen op het rooster bij te houden. 9. Preventief beleid Het bestuur wil risico s voor veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting zo veel mogelijk in de kiem smoren. Het bestuur laat zich daartoe bij de zorg voor de veiligheid, gezondheid en het beheersen en voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting van het personeel ondersteunen door deskundige medewerkers (zoals de preventiemedewerker en de bedrijfsarts). Daarnaast worden er voor de preventie van arborisico s jaarlijks middelen beschikbaar gesteld. Tevens wordt een adequaat aankoopbeleid gevoerd en worden deugdelijke onderhoudscontracten afgesloten. Ook wordt er jaarlijks bezien op welke wijze aandacht wordt besteed aan de preventie van psychosociale arbeidsbelasting. Bij de bouw en inrichting van schoolgebouwen wordt aan de arbeidsomstandigheden etra aandacht besteed. In de omschrijving van de opdracht voor bouw- en inrichtingswerkzaamheden houdt het bestuur uitdrukkelijk rekening met de arboregelgeving. Als de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente ligt, zal het bestuur deze belangen inbrengen in het overleg met de verantwoordelijke stafmedewerker bouwzaken. Deze zorgt, eventueel in overleg met de preventiemedewerker, voor relevante informatie zoals inkoopspecificaties en ziet toe op de naleving van onderhoudscontracten. 6

7 10. Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Het bestuur hanteert een beleid dat alle vormen van agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en discriminatie jegens personeel en leerlingen tegengaat en heeft hiervoor een afzonderlijk beleidplan opgesteld. Een klachtenprocedure, een gedragscode en de aanstelling van een vertrouwenspersoon maken hiervan onderdeel uit. Op de website van Stichting Lek en IJssel en in de schoolgidsen is terug te vinden wie op bestuursniveau als vertrouwenspersoon voor het personeel is aangesteld. Daarnaast is er op iedere school een contactpersoon aangesteld die de klager (een leerling, een ouder/voogd, het personeel, de directie, het bevoegd gezag of een vrijwilliger) kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon. De namen van de contactpersonen zijn terug te vinden in de schoolgids. 11. Registratie en melding van ongevallen Een algemene ongevalregistratie wordt bijgehouden op bestuurlijk niveau. Per school registreert de arbocontactpersoon of een daarvoor aangewezen persoon de ongevallen met behulp van een registratieformulier ongevallen (zie bijlage B). Dit formulier is verkrijgbaar via de website van de Stichting Lek en IJssel. Het formulier moet binnen 24 uur na het ongeval door het betrokken personeelslid worden ingevuld. De preventiemedewerker bespreekt minstens één keer per jaar het register met de schoolleiding, zonodig frequenter. In het register worden ongevallen opgenomen die lichamelijk letsel en/of (ziekte)verzuim tot gevolg hebben. Ook als er sprake is van letsel zonder verzuim, wordt het ongeval vastgelegd. Uit de geregistreerde informatie blijkt of er gevaarlijke situaties zijn of kunnen ontstaan. Conform artikel 9, lid 1 van de Arbo-wet meldt de werkgever alle arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie en rapporteert hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Arbeidsinspectie. 12. Financiering Mede op basis van het plan van aanpak voorkomend uit de RI&E wordt er jaarlijks per school tijdens de budgetteringsronde een afzonderlijk budget beschikbaar gesteld voor het aanpakken en oplossen van knelpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden bij betreffende school. Om acute knelpunten op scholen op te kunnen lossen, stelt het bestuur jaarlijks een budget beschikbaar. Scholen die aanspraak wensen te maken op dit budget, kunnen hiertoe een aanvraag bij het bestuur indienen. Het bestuur zal de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Naast acute knelpunten kan ook in voorkomende gevallen bijvoorbeeld indien het afzonderlijk jaarlijkse budget van een school voor het aanpakken van arboknelpunten onvoldoende blijkt - aanspraak op dit budget op bestuursniveau worden gedaan. De scholing van de arbocontactpersonen, de preventiemedewerker, BHV-ers en andere personeelsleden die belast zijn met het uitvoeren van taken op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt gefinancierd uit het scholingsbudget. 7

8 Bijlage A Verdeling taken en verantwoordelijkheden In het onderwijs is het bevoegd gezag/bestuur als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering van het algehele arbobeleid. In de praktijk vervult de directie (zie het directiestatuut) deze rol waar het gaat om een aantal belangrijke verplichtingen. Het bestuur ziet erop toe dat de verplichtingen worden uitgevoerd. Bevoegd gezag/bestuur vaststellen arbobeleidsplan; vaststellen van een arbobudget; delegeren taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waaronder het aanstellen van een preventiemedewerker; toekennen middelen; overleg voeren met (G)MR; contract sluiten met de Arbodienst en/of gecertificeerde arbodeskundige(n); organiseren van scholing en training; informeren en adviseren over arbozaken. De bovenschoolse Arbo-werkgroep bestaat uit twee directeuren, een lid van de GMR en de bovenschoolse preventiemedewerker; doet voorstellen t.a.v. arbobeleid; adviseert gevraagd en ongevraagd over arbozaken; zorgt voor draagvlak wat betreft het Arbo-beleid en de uitvoering hiervan; denkt mee over het Arbo-beleid en de uitvoering hiervan (bovenschools Plan van Aanpak); informeert de directie over het Arbo-beleid en de uitvoering hiervan. Bovenschoolse preventiemedewerker (zie bijlage D) voorzitten van bovenschoolse arbowerkgroep; verlenen van medewerking aan de uitvoering van de RI&E; het opstellen van het bovenschools plan van aanpak en zorgdragen voor de uitvoering ervan; adviseren van de GMR over de te nemen maatregelen op arbogebied; verlenen van medewerking aan een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid; personeel van informatie voorzien; aanspreekpunt voor arbocontactpersonen, ondersteunen bij de uitvoering van hun taken; éénmaal per jaar organiseren van een bijeenkomst voor de arbocontactpersonen; Schooldirecteur stelt in overleg met het bovenschools management verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast wat betreft naleving van de Arbo-wet en regelgeving binnen de school; (laten) uitvoeren van de RI&E en vaststellen van het plan van aanpak Verdelen èn faciliteren van arbotaken binnen de school/aanstellen van een arbocontactpersoon en bedrijfshulpverleners; onderhouden van contacten met Arbodienst of gecertificeerde arbodeskundige(n); voert regelmatig overleg met personeel en de MR over arbo-zorg; verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding. Arbocontactpersoon (zie bijlage E) uitvoering van de RI&E; opstellen van het plan van aanpak en zorgdragen voor de uitvoering ervan; adviseren van de MR en directeur over de te nemen maatregelen op arbogebied; verzorgen van de jaarlijkse check van het schoolgebouw en de omgeving op arbeidsrisico s; aanspreekpunt binnen de school op gebied van arbozaken; signaleert de risico s op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. bijwonen van de jaarlijkse bijeenkomst voor arbocontactpersonen 8

9 Het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel voert werkzaamheden uit in het kader van de aan hen toegewezen taken; houdt toezicht op leerlingen tijdens de lessen; meldt de opgemerkte gevaren voor veiligheid, gezondheid en welzijn aan de Arbo-werkgroep/- coördinator of de directie; gebruikt machines, gevaarlijke stoffen, hulpmiddelen e.d. op verantwoorde wijze; woont voorlichtingsbijeenkomsten bij omtrent veiligheid, gezondheid en welzijn; informeert ouders die meehelpen op school omtrent Arbo-voorschriften; werkt mee met interne en eterne Arbo-deskundigen bij de uitvoering van hun taken. Personeelsgeleding (G)MR overleg en advies m.b.t. regels inzake arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden; instemmingsrecht t.a.v. voorgenomen besluiten inzake o.a.: o contract Arbodienst of arbodeskundige; o arbobeleid; o plan van aanpak; o organisatie van preventietaken. Contactpersoon aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie: bijv. over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een personeelslid dat zijn handen niet thuis kan houden, enz.; de eerste opvang van de klager en zonodig verwijzen naar de vertrouwenspersoon; het bekend maken van de klachtenregeling binnen school. Vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leerkrachten en leerlingen/ouders; begeleidt indien nodig/gewenst de klachtenprocedure. Bij de uitvoering van het arbobeleid zijn de volgende eterne instanties betrokken: Arbodienst of gecertificeerde arbodeskundige(n) ziekteverzuim- en re-integratiebegeleiding; toetsen van RI&E; uitvoeren van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Arbeidsinspectie controleert de arbeidsomstandigheden; controleert de uitvoering van de arbowetverplichtingen waaronder: - de registratie van arbeids- en rusttijden en - de uitvoering van de RI&E en het Plan van Aanpak 9

10 Bijlage B Registratieformulier ongevallen Aard ongeval Datum Letsel Melden aan arbeidsinspectie nodig? Oorzaken Actie om herhaling te voorkomen 10

11 Melding en registratie ongevallen Doel Melden van ongevallen van leerlingen en personeel met ernstig lichamelijk letsel of de dood als gevolg aan de Arbeidsinspectie. Een ongeval is als ernstig te beschouwen wanneer iemand binnen 24 uur na het ongeval naar het ziekenhuis wordt gebracht of indien iemand blijvende gezondheidsschade oploopt. Gemelde ongevallen worden door de Arbeidsinspectie onderzocht. Het opstellen en toesturen van een schriftelijke rapportage is alleen verplicht als de Arbeidsinspectie daarom vraagt. Registreren van ongevallen van leerlingen en personeel die hebben geleid tot meer dan drie dagen ziekteverzuim. Hiervoor wordt het registratieformulier ongevallen gebruikt. Wanneer te gebruiken Na een ongeval van leerlingen en personeel ten gevolge van schoolactiviteiten. Melden van ongeval aan (met een kopie naar personeelszaken!) Arbeidsinspectie Regio Midden Oudenoord ER Utrecht Postbus AV Utrecht Hoe te gebruiken Zo spoedig mogelijk na het ongeval (< 24 uur) in te vullen door degene die verantwoordelijk is voor de registratie. Daarna bewaren in het ongevalregister en te gebruiken bij ongevalanalyse en melding aan Arbeidsinspectie. Wie gebruikt het Arbocontactpersoon, bedrijfshulpverlener Aanbeveling Het is aan te bevelen om ook (bijna)-ongevallen en gevaarlijke situaties op te nemen in het ongevalregister. Deze gebeurtenissen en situaties kunnen namelijk veel informatie opleveren over de risico s in de school. Aansprakelijkheid Als de school aansprakelijk wordt gesteld bij een ongeval dan dient de schooldirecteur dit te melden aan de afdeling personeelszaken van het stafbureau. Zij zullen samen met de betreffende directeur het schadeaangifteformulier ongevallen (zie voor het meest up-to-date schadeformulier) invullen en verdere benodigde stappen doornemen. De school mag nimmer zelfstandig aansprakelijkheid erkennen daar het aan de verzekeraar is om dit te bepalen! 11

12 Bijlage C Schoolongevallen en aansprakelijkheid. Het bestuur van de Stichting Lek en IJssel heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Zie voor de meest up-to-date schadeformulieren Ongevallen Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel,vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot overlijden of blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd (tot een bepaald maimum), voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Het verplichte eigen risico valt hier niet onder, omdat dit niet als medische kosten wordt beschouwd. Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking. Deze schade is voor rekening van de ouders/verzorgers zelf. Leerlingen die op stage gaan zijn tijdens de uitoefening hiervan ook verzekerd voor ongevallen. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims van derden ten gevolge van onrechtmatig handelen uithoofde van de school ten opzichte van deze derden. Binnen de aansprakelijkheidsverzekering is ook dekking voor leerlingen die op stage gaan. Schade tijdens de stage veroorzaakt aan derden alsmede aan de stagegever is onder deze verzekering gedekt. Wij attenderen hierbij in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moet worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Indien een aansprakelijke ouder kan aantonen geen verzekering te hebben en de schade niet zelf kan voldoen, kan de schade alsnog verhaald worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de school. 12

13 Bijlage D Regeling preventiemedewerker Stichting Lek en IJssel, januari 2006 Per 1 juli 2005 is de Arbo-wet gewijzigd. Het uitgangspunt van de nieuwe Arbo-wet is dat preventieve taken op het gebied van arbeidsomstandigheden in principe in eigen huis moeten worden verricht. Daartoe dient het bestuur, verantwoordelijk voor het te voeren arbobeleid, tenminste één werknemer aan te wijzen die de uitvoering van de preventietaken coördineert: de preventiemedewerker. Huidige situatie De Stichting Lek en IJssel beschikt over een arbowerkgroep, bestaande uit twee schooldirecteuren, een lid van de (G)MR en een stafmedewerker personeelszaken. Deze werkgroep overlegt meerdere keren per jaar over de bovenschoolse arbomaatregelen voortvloeiende uit de RI&E s en kan naar aanleiding hiervan beleidsvoorstellen doen. Daarnaast bestaat er op iedere school een arbocontactpersoon. In een aantal gevallen is dat de directeur zelf. De arbocontactpersoon houdt zich bezig met de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit het plan van aanpak dat wordt opgesteld naar aanleiding van de RI&E en zorgt voor de jaarlijkse evaluatie van het plan van aanpak en de bijstelling hiervan. Ook verzorgt deze jaarlijks de check van het schoolgebouw en de omgeving op de arbeidsrisico s. Situatie per januari 2006 Het bestuur van de Stichting Lek en IJssel wijst een preventiemedewerker aan. Wettelijke taken De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de preventietaken. Hij/zij ondersteunt de leidinggevenden en de werknemers bij de zorg voor veiligheid en gezondheid binnen de instelling. Hierbij moet gedacht worden aan: 1. Het verlenen van medewerking bij het uitvoeren van een RI&E, het hierbij behorende plan van aanpak en de uitvoering van de hieruit voortvloeiende maatregelen. 2. Nauwe samenwerking met en advisering aan de (G)MR. Hierbij gaat het om algemene adviezen en niet om adviezen aan individuele medewerkers. 3. De uitvoering van, dan wel de medewerking aan maatregelen, die gericht zijn op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid. Takenpakket 1. Het medewerking verlenen aan de uitvoering van de RI&E: a. Het eens per vier jaar zorgdragen voor de uitvoering van de RI&E s op scholen en hiertoe offertes aanvragen. b. Het naar aanleiding van de RI&E s opstellen van een bovenschools plan van aanpak. c. Het zorgdragen voor de uitvoering van het bovenschools plan van aanpak. 2. Nauw samenwerken met de (G)MR en deze adviseren over de te nemen maatregelen op arbogebied. 3. Het medewerking verlenen aan een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid: a. De preventiemedewerker is aanspreekpunt voor de arbocontactpersonen. Hij/zij zal hen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. b. Het éénmaal per jaar organiseren van een bijeenkomst voor arbocontactpersonen, waarbij één of meerdere arbo-onderwerpen worden belicht. Kennis en vaardigheden Rekening houdend met de grootste arborisico s in het onderwijs zoals welzijn (werkdruk en stress), agressie en geweld, fysieke belasting en werkplekken zal de preventiemedewerker hiervan in ieder geval kennis moeten hebben. De vaardigheden van de preventiemedewerker zijn o.a. het herkennen van risico s in de organisatie, de communicatie met de directie, teamleden en de (G)MR, het adviseren omtrent de aanpak van de problematiek en het plannen en uitvoeren van maatregelen. De specifieke deskundigheid waarover de preventiemedewerker dient te beschikken, zal afhangen van de uitkomst van de RI&E s. 13

14 Bijlage E TAKENPAKKET ARBOCONTACTPERSONEN LEK EN IJSSEL Alle taken worden in overleg met de directie uitgevoerd! Jaarlijkse Arbocheck van het schoolgebouw Afnemen van een risico-inventarisatie (v) Het opstellen van een plan van aanpak naar aanleiding van de knelpunten en conclusies die getrokken worden uit de risico-inventarisatie (v) Bespreken van RI&E/voortgang Plan van aanpak met de MR (v) Overleg met stafbureau omtrent Arbo-zaken Begroten van kosten die gemaakt zullen worden in het kader van Arbo (in overleg met directeur) Minimaal één maal per jaar organiseren van ontruimingsoefening Eén keer per jaar toesturen van registratieformulier ongevallen naar preventiemedewerker Maken en up-to-date houden van ontruimingsplannen Fungeert zowel intern (binnen de school richting collega s en leerlingen en stafbureau) als etern (richting ouders, brandweer, GGD) als eerste aanspreekpunt voor arbozaken Aanwezigheid arbocontactpersoon bij Arbo-inspecties door bijvoorbeeld de brandweer Onderhouden van contacten met instanties: brandweer, BHV, GGD Intermediair tussen team en directie bij afhandeling van Arbo-zaken Aandragen van Arbo-zaken op agenda van teamvergadering Bijhouden relevante literatuur (o.a. Rentree) Bewust maken van collega s en hen in de gelegenheid stellen om contact met me te zoeken en zaken te melden Maken en up-to-date houden van legionella logboek (v) Aanspreekpunt BHV-cursus op school (v) = wettelijk verplicht De complete uitvoering van het takenpakket van een arbocontactpersoon bedraagt minimaal 20 uur op jaarbasis. NB: De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering, het toezicht, de controle en de naleving op arbogebied ligt bij de directeur. 14

15 Bijlage F ARBO-CYCLUS Tijdpad Taken Prev. med. Arbowerkgroep (G)MR Arbocontactpers./dir. Continu Plan van aanpak uitvoeren jaarlijks Organiseren van (min.1 ) ontruimingsoefening jaarlijks (G)MR informeren over voortgang uitvoering Plan van aanpak juni Jaarlijkse check school-gebouw + omgeving juni Kopie registratieformulier ongevallen toesturen aan preventiemedewerker aug/sep. Evaluatie Plan van aanpak scholen bovenschools sep. Nalopen controlelijst brandveiligheid okt. Controlelijst opsturen naar stafmedewerker beheer okt. Bijstellen Plan van aanpak scholen bovenschools nov. Plan van aanpak toesturen aan preventiemedewerker okt. - juli Uitvoeren bijgestelde Plan v Aanpak scholen bovenschools Overige arbo-taken jaarlijks Arbo-bijeenkomst bijwonen organiseren continu Informatievoorziening aan medewerkers Aanwezig bij arbo-inspecties bijv. door de brandweer Maken en up-to-date houden van legionella logboek

16 16

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Arbobeleidsplan. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Arbobeleidsplan. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Arbobeleidsplan De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2017-2021 Inhoudsopgave Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Arbobeleid in essentie... 3 1.2 Preventieve zorg... 3 1.3 Deskundige ondersteuning/verzuimbegeleiding...

Nadere informatie

ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010

ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010 ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014 9 december 2009/11 janauri2010 Arbo beleidsplan stichting ROOS 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie en organogram 3.1. Arbo commissie

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs

Arbobeleidsplan Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Arbobeleidsplan 2017-2021 Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs sbureau Panta Rhei Bezoekadres: Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam Postadres: Postbus 103, 2270

Nadere informatie

Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN

Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN Vastgesteld op 14 april 2004 ARBOBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Arbodienst 2. Organisatie - Arbocoördinator en arbowerkgroep - Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011 INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ROELOF VAN ECHTEN COLLEGE 2007-2011 Versie 1.0 April 2007 Inhoudsopgave 1. Arbo- en milieubeleidsverklaring - Nieuw arbobeleid - Preventieve zorg - Arbo-dienst 2. Organisatie

Nadere informatie

ARBOBELEID 2012-2016

ARBOBELEID 2012-2016 ARBOBELEID 2012-2016 1. Uitgangspunten Het College van Bestuur van de Stichting Catent en de directeuren van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het stichtings- c.q. schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN VAN. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

ARBOBELEIDSPLAN VAN. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio ARBOBELEIDSPLAN VAN Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 11 november 2004. Arbobeleidsplan SPOVenray 11 november 2004 Vooraf Dit Arbobeleidsplan is bedoeld voor schoolbestuur, bovenschools

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 Mei 2010 Inleiding Dit arbobeleidsplan is opgesteld voor Stichting OVO Zaanstad en is een voortzetting van het huidige arbobeleidsplan

Nadere informatie

Ondertekening. Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van

Ondertekening. Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van I I openbaar basisonderwijs leeuwarden Ondertekening Dit Beleid Arbeidsomstandigheden Proloog (juli 2016) is vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting Proloog na instemming van de personeelsgeleding

Nadere informatie

Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN

Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 1-12-2015 Directeuren MT 5-4-2016 GMR (instemming) GMR College van Bestuur CvB 1-12-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo ARBOBELEIDSPLAN 2015-2019

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR

ARBOBELEIDSPLAN. Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR ARBOBELEIDSPLAN Auteur : Monique van Vuure Menno Schiphof Datum Directieoverleg Vastgesteld bestuur Instemming PGMR : juli 2017 juni 2017 eerste versie voorgenomen besluit sept 2017 voorleggen november

Nadere informatie

1. Uitgangspunten en doelstellingen

1. Uitgangspunten en doelstellingen Arbobeleidsplan 2014-2017 1 Inhoud 1. Uitgangspunten en doelstellingen... 3 1.1 Arbobeleid in essentie... 3 1.2 Beleidselementen... 4 1.2.1 De organisatie ten aanzien van arbeidsomstandigheden.... 4 1.2.2.

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Veiligheidsplan Basisschool Rehoboth Naaldwijk

Veiligheidsplan Basisschool Rehoboth Naaldwijk Veiligheidsplan 2016-2020 Basisschool Rehoboth Naaldwijk PCPOW Rehoboth Veiligheidsplan 1. Inleiding Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook iedere school - verplicht

Nadere informatie

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en overleg. 4. 2.2.

Nadere informatie

ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN. Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015

ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN. Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015 ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Hoofddoelstellingen 3 3. Organisatie 4 3.1. Stuurgroep 5 3.2. Arbo / milieu commissie 5 3.3. Arbocoördinator

Nadere informatie

Arbobeleid 2011-2015. Onderdeel van integraal personeelsbeleid

Arbobeleid 2011-2015. Onderdeel van integraal personeelsbeleid Arbobeleid 2011-2015 Onderdeel van integraal personeelsbeleid Inhoud 1. Uitgangspunten... 3 2. Hoofddoelstellingen... 4 3. Organisatie... 5 3.1. Arbocommissie... 5 3.2. Arbocoördinator (zie ook bijlage

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2011-2015. : Oost & Flevoland. InstallatieWerk. Auteur : Directie

Arbobeleidsplan 2011-2015. : Oost & Flevoland. InstallatieWerk. Auteur : Directie Arbobeleidsplan 2011-2015 InstallatieWerk : Oost & Flevoland Auteur : Directie Initiatiedatum : 03-03-2011 Wijzigingsdatum : 20-06-2011 Versie : 20110620-1 : Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave Arbobeleidsplan...

Nadere informatie

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen)

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen) Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie 2015 (tekstuele aanpassingen) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en

Nadere informatie

Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER

Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER Februari 2012 ARBOBELEIDSKADER Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocoördinator, veiligheidscoördinator, preventiemedewerker

Nadere informatie

2014-2018 ARBOBELEIDSPLAN. directeurenoverleg: 18-09-2014 Instemming GMR: 07-10-2014 Akkoord CvB: 07-10-2014

2014-2018 ARBOBELEIDSPLAN. directeurenoverleg: 18-09-2014 Instemming GMR: 07-10-2014 Akkoord CvB: 07-10-2014 De Abacus, Huissen De Boemerang, Huissen Het Drieluik, Driel De Elstar, Elst De Haafakkers, Heteren Sint Jacobus, Valburg Het Sterrenbos, Huissen t Startblok, Elst Sunte Werfert, Elst Het Tweespan, Huissen

Nadere informatie

Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland

Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Zuid-Kennemerland Meerjaren-Arbeidsomstandighedenplan 2008-2012 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 1. Inleiding Arbeidsomstandigheden in de school is een onderwerp waarbij de wet- en regelgeving een

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013

Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013 Het Arbobeleids- en Schoolveiligheidsplan Scholengemeenschap Sint Ursula Horn & Heythuysen Versie (2606)2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 Preventieve zorg 1.2 Deskundige ondersteuning 2.

Nadere informatie

ARBOBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID KS FECTIO

ARBOBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID KS FECTIO ARBOBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID KS FECTIO Vastgesteld DT: Vastgesteld GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave deel A: Arbobeleid 1. Uitgangspunten Arbobeleid 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie

Nadere informatie

ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN

ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN ARBOBELEIDS- EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN BC BROEKHIN ROERMOND SWALMEN REUVER In dit Arbobeleids- en schoolveiligheidsplan worden de uitgangspunten en doelstellingen van het arbobeleid omschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Handboek Dynamiek Scholengroep. Integraal gezondheidsmanagement Dynamiek Scholengroep

Handboek Dynamiek Scholengroep. Integraal gezondheidsmanagement Dynamiek Scholengroep Integraal gezondheidsmanagement Dynamiek Scholengroep 453 Integraal Gezondheidsmanagement 1 7-6-2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN 2.1 Hoofddoelstellingen 2.2 Hoofdlijnen wet- en regelgeving

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Hogeschool der Kunsten Den Haag

ARBOBELEIDSPLAN. Hogeschool der Kunsten Den Haag ARBOBELEIDSPLAN Hogeschool der Kunsten Den Haag Inhoud 1. Inleiding 2. Organisatie 2.1 Arbocoördinator/preventiemedewerker 2.2 Bedrijfshulpverlening (BHV) 2.3 Arbodienst 2.4 Livvit 2.5 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103

DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103 DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103 Inleiding Zoals afgesproken voeren alle scholen binnen de VCOG om de vier jaar een volledige risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) uit (de grote

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

2013-2014. Veiligheidsplan. De Werkschuit

2013-2014. Veiligheidsplan. De Werkschuit 2013-2014 Veiligheidsplan De Werkschuit Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. Onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Onze prioriteiten en het plan van

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009 RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009 Inleiding De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk bij de werkgevers en werknemers neergelegd. Dit betekent

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

2015-2016. Veiligheidsplan. De Werkschuit

2015-2016. Veiligheidsplan. De Werkschuit 2015-2016 Veiligheidsplan De Werkschuit Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. Onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Onze prioriteiten en het plan van

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. versie 1.2 Maart 2014. Johannes Calvijnschool Scheldelaan 15 3363 CK SLIEDRECHT

ARBOBELEIDSPLAN. versie 1.2 Maart 2014. Johannes Calvijnschool Scheldelaan 15 3363 CK SLIEDRECHT ARBOBELEIDSPLAN versie 1.2 Maart 2014 Johannes Calvijnschool Scheldelaan 15 3363 CK SLIEDRECHT 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 uitgangspunten... 3 3 1.2 arbobeleid in een notendop... 3 1.3 preventieve

Nadere informatie

Pesten 30 augustus 2013

Pesten 30 augustus 2013 Pesten 30 augustus 2013 richtlijnen obomd richtlijnen obomd Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Uit: Personeelsbeleidsplan 6.4 Beleid omtrent agressie, geweld, seksuele

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017 Stichting Poolsterscholen Lochem Januari 2014 Inleiding. Arbo staat voor: Arbeidsomstandigheden. Stichting Poolsterscholen

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm 1 az M Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Arbeidsomstandighedenbeleid azm Auteur: H. Luyten, teamcoördinator Arbo Kenmerk: TL/HL Versie: 3.5 Datum: 12 maart 2009 2 Deze regeling is door

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie Ziekteverzuimbeleid Beleidsnotities worden in de regel tegen het einde van het 4 e jaar geëvalueerd. De beleidsnotitie Ziekteverzuim dateert uit 2008 en is in 2011 door de verschillende gremia tegen het

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Veiligheidsbeleid PESTEN, AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Januari 2017 Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Inhoud: INLEIDING 3 VISIE 4 BASISGEDRAGSREGELS 4 DOELSTELLINGEN 5 ACTIVITEITEN 5 PREVENTIEMEDEWERKER

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid 3 - Plan 3 2. Preventief beleid 3 - Inzet 4 - Voorlichting 4 - Functioneringsgesprek 4 -

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven Zorg voor de zorgprofessional Goed werkgeverschap Aandacht willen geven in plaats van moeten geven 11 mei 2017 Kathelijne van Marken HR adviseur arbeidsomstandigheden Even voorstellen 20 jaar adviseur

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN COG DRENTHE

VEILIGHEIDSPLAN COG DRENTHE VEILIGHEIDSPLAN COG DRENTHE november 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 mei 2013 en herzien op 11 november 2013 Instemming verleend door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op 21

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Dingstede

Klachtenregeling CSG Dingstede Klachtenregeling CSG Dingstede Voorfase Klachtenprocedure Seksuele intimidatie Agressie, geweld en pesten op school Discriminatie 1. Preambule Preventiebeleid Een school is een socialiserende instelling,

Nadere informatie