2003 Mathieu Vandenbosch voor FAQ Genealogie Benelux

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2003 Mathieu Vandenbosch voor FAQ Genealogie Benelux"

Transcriptie

1 DA. Damnabel...Verdoemelyk. Damneren...Doemen, verwysen. Damnatie...Verdoeming. Dangier...Gevaer. Datum, Date...Dag-teekening, aenteekening van dag en tydt, wanneer iets geschiedt is. Dateren...Den dag by-schryven. DE. Debat...Straf-schrift, bestryding, wederlegging. Debatteren...Tegen-spreken, weder-spreken. Debet...Schuldt, schuldig. Debiel...Swak. Debiliteyt...Swakheyt. Debiteur...Schuldenaer. Debitrice...Schuldenaresse. Decadentie...Nedergank, ondergank, vervallinge, verloop van saken. Decerneren...Onderscheyden, bestemmen, verleenen. Dechargeren...Ontlasten, bevryden. Dechifreren...Ontcyfferen, t cyfer-getal uytleggen, oft verklaren, ontdecken. Decideren...Vellen, beslichten, vonnissen. Decipiëren...Bedriegen, uytstryken. Declaratie...Verklaring, aenwysing. Declareren...Aenwysen, verklaren. Declinatie...Buyging, afwyking. Declineren...Afwyken, afgaen van den rechter, daer men voor betrocken is. Declinatoire Exceptie..Behulp-middel om van den Rechter af te gaen. Deconcerteren...Versetten, ontstellen, verydelen, Verlegen maken, oft in verlegentheyt brengen. Decreet...Besluyt, gebodt, last, ordonnantie. Decreteren...Besluyten, bevestigen. Dedicatie...Toe-eygening, opdragt, opoffering. Deduceren...Verhalen, verklaren. Deductie...Verhael, beleyding, beregt. Defailleren...Missen, in gebreke blyven, Banqueroet spelen. Defaillant...Die in gebreke blyft te komen. Defalqueren...Af-slag doen, weg-nemen, af-snyden. Defaut...Gebrek, als men in Rechten ten bescheyden dage niet en komt. Defect...Gebreckig. Defenderen...Beschermen, beschudden, verweiren, bepleyten. Defensie...Weer, beweiring, bescherming. Defensief...Weerbaer. Defereren...Aenbrengen, overgeven, opdringen, verklicken. Deficiëren...Ontbreken, missen. Defiëren...Mistrouwen. Definiëren...Bepalen, uytbeelden, uytspreken. Definitie...Bepaling, uytbeelding, beschryving. Definitief...Heel afgedaen, en uytgeesproken. Definitief Vonnis...Eyndt-vonnisse.

2 Defloratie...Schoffiering, onteering. Defloreren...Schoffieren, schenden, onteeren. Deformeren...Mismaken. Defrauderen...Bedriegen. Defroyeren...Kost vry houden. Degenereren...Ontaerden, uyt den aert slaen. Degouteren...Walgen, onsmakelyk maken. Degoute...Walging. Degraderen...Af-setten, vernederen. Deguiseren...Vermommen. Delatie...Overdragt. Delatio Juramenti...Deylinge van Eede. Delectatie...Verlusting, vermaek. Delecteren...Verlustigen, vermaken. Delegatie...Besending, bevel-geving, oversetting. Delegeren...Besenden, bevel geven, uyt-kiesen. Deliberatie...Berading, besinning, opset. Delibereren...Beraden, raedt-slaen, besinnen, overwegen. Delicaet...Lekker, teer, sacht. Delicieus...Wellustig. Delict...Misdaedt, ondaedt. Delineatie...Betrek, bewerp, ontwerp. Deliniëren...Af-palen, af-meten, af-teekenen. Delinquant...Dader, misdoender, misdading. Delinqueren...Misdoen, verbeuren. Delireren...Revelen, raeskallen, sinneloos zyn, rasen. Delivreren...Bevryden. Delogeren...Verhuysen, verplaetsen. Demanderen...Bevelen, belasten. Demanuëren...Ontledigen, overgeven, misleggen. Demigreren...Verhuysen. Demissie...Vernedering, af-sendig. Demitteren...Af-senden. Democratie...Volks-regering. Demoliëren...Verdelgen, af-breken, afwerpen. Demonstratie...Vertoog, aenwysing, naer-noeming. Demonstreren...Betonen, aenwysen. Denegatie...Ontsegging. Denegeren...Ontseggen, af-seggen. Denominatie...Voorstelling, roeping. Denomineren...Beroepen, stellen, voorstellen. Denoteren...Beduyden, beteekenen. Denumereren...Afrekenen, aftellen. Denunciatie...Aensegging. Denunciëren...Aenseggen. Depelleren...Verdryven. Dependeren...Aenhangen, ergens toebehooren, afhangen. Dependentie...Het gene ergen aen oft toe-behoort, af-hanging. Depesche...Afvaerdinge. Deploreren...Beschreyen, beweenen.

3 Deploratie...Beweening, beschreying. Deponent...Getuyge, tuyger in Rechte, verklaerder. Deportement...Af-setting. Deporteren...Af-setten. Deposanten...Getuygen. Deposeren ofte deponeren Betuygen. Depositie...Betuyging. Deposito...Uytgeset op geldt-winst. Depossederen...Iemandt uyt syn goedt setten. Deprehenderen...Vatten, grypen, gewaer worden. Deputeren...Af-senden. Deputatie...Af-sending. Deriveren...Afleyden, af-komstig zyn. Derivatie...Af-komste, afleyding. Derogeren...Af-breken, te niet doen, ontrecken. Desavoyeren...Af-stemmen. Descendent...Af-komelinck, nedergaende Maegschap. Descenderen...Neder-dalen, af-komen. Describeren...Beschryven. Descriptie...Beschryving. Desereren...Verlaten. Desertie...Verlating. Deserteur...Verlater, overlooper, wechlooper. Desert...Verlaten, woest, is ook verloopen gelyk als het Appel binnen behoorelyken tydt niet en is vervolgt. Desidereren...Vereysschen, begeiren. Designatie...Beduyding, toewysing. Designeren...Beteekenen, beduyden, aenwysen. Desisteren...Af-standt doen, ophouden, af-laten. Desolaet...Verlaten, mistroostig. Desordre...Wanschik, wanstal. Despensier...Schat-meester. Desperatie...Wanhoop, twyffelmoedigheyt. Despereren...Wanhopen, twyffelen. Desperaet...Sonder hoop, twyffelmoedig. Despiciëren...Af-sien, versmaden, verachten. Dessein...Opset, voornemen. Destinatie...Schicking, bestelling, bestemming. Destineren...Toeschicken, bestellen. Destituëren...Ontsetten, verlaten, verstellen, versteken. Destructie...Verdelging, vernieling. Destruëren...Verdelgen, vernielen, verwoesten. Detentie...Bewaring, ophouding, gevangenis. Deterioratie...Verergering. Deterioreren...Erger maken, verslimmen, verergeren. Determinatie...Afpaling, besluyt, bepaling, af-steeksel. Determineren...Afpalen, besluyten. Detereren...Vervaert maken, af-schricken. Detestatie...Af-schrik, verfoeying, af-sweiring. Detesteren...Af-sweiren, afgrouwen.

4 Deteneren...Ophouden, vast-houden, gevangen houden. Detractie...Aftrecking. Detraheren...Aftrecken. Devies...Een zin-spreuk. Devoir...Plicht, uyterste beste, vleyt, neerstigheyt. Devolutie...Afgank, vermindering, verloop. Devolveren...Af-komen, afwentelen, afrollen. Devoot...Aendachtig. Devotie...Aendachtigheyt. Dexteriteyt...Behendigheyt. DI. Diaken...Arm-versorger, Kerken-Dienaer. Dialogue...Twee-spraek, t samen-spraek. Dicteren...Bewoorden, voorspellen. Dictum...Spreuke, segs-woordt. Item het kort inhoudt van een Vonnis, een gewysde. Diffamatie...Faem-rooving. Diffameren...Schande naer-seggen, faem-rooven, achter-klappen. Differentie...Verschil, onderscheydt. Differeren...Verschillen, uytstellen. Difficiel...Swaer, moeyelyk. Difficulteren...Swarigheyt maken. Difficulteyt...Swarigheyt, verschil. Diffidentie...Wantrouwe, ongeloof. Diffideren...Wantrouwen, t samen-stellen. Digereren...Verdauwen, verteiren. Digestie...Verdauwing. Digesta...Vergaerde en t samen-gestelde, uytgetrocke oft uytgelese sake. Digniteyt...Aensienelykheyt, staet, weerdigheyt. Dilatie, dilay...uytstel, sleyping. Dilayeren...Uytstellen, vertrecken, sleypende houden. Dilatoire exceptie...behulp-middelen om de saek uyt te stellen. Dilapideren...Verquisten, door de billen lappen. Diligent...Neerstig. Diligentie...Neerstigheyt, vleyt. Diligeren...Lieven, lief-hebben. Diminutie...Vermindering. Diminuëren...Verminderen, verkleynen. Dimissie...Ontslaging. Dimitteren...Vry laten, vry stellen, ontslaen. Dimoveren...Verdryven, afwenden. Direct, Directie...Regel-recht, Bestiering, beleydt. Directeur...Bestierder, bewindt-hebber. Dirigeren...Bestieren, beleyden. Dirimeren...Scheyden, af-scheyden, ontdoen. Disavantagie...Naerdeel. Disceptatie...Krakeel, reden-kaveling. Discepteren...Krakeelen. Discerneren...Onderscheyden, onderkennen.

5 Discipel...Leerlink, Scholier. Discipline...Leering, tucht. Discord...Oneenigheyt, tweedracht. Discorderen...Verschillen, twisten. Discordantie...Twist-stemming, verschil. Discourageren...Moedt benemen. Discoureren...Redeneren, reden-voeren. Discours...Reden-voering, pratjen. Discreet...Bescheyden. Discretie...Bescheydentheyt. Discrepantie...Verschil. Discreperen...Verschillen. Diserte...Bespraekt, welsprekende. Disgratie...Ongunst, ongenade. Disjunctie...Scheyding, Verdeeling. Disjungeren...Van een scheyden. Disordre...Verwerring. Dispariteyt...Ongelykheyt, onparigheyt. Dispenseren...Quyt-schelden, vry-stellen, uyt-deylen. Dispensatie...Uyt-deyling, vry-steling. Dispensier...Uytdeylder, schat-meester. Displiceren...Mishagen. Disponeren...Schicken, beschicken. Dispositie...Ordentelyke bestelling ofte beschicking. Dispositief...Korten inhoudt ende besluyt. Item de conclusie van een Proces dat beschreven moet worden. Disputatie...Reden-kaveling. Disputeren...Reden-kavelen, twist-redenen. Dissentiëren...Oneens zyn. Dissentie...Tweedragt, oneenigheyt. Dissertatie...Redenering. Disserteren...Reden-voeren. Dissidie...Tweedragt. Dissimulatie...Ontveynsing. Dissimuleren...Ontveynsen, verbloemen. Dissiperen...Verstroeyen. Dissolveren...Ontbinden, los maken, ontknoopen. Dissolut...Ongebonden, los. Dissolutie...Ogebondendtheyt, lossigheyt. Distantie...Uytspansel, uytbreyding. Distinctie...Onderscheydt, onderscheyding. Dinstinguëren...Onderscheyden. Distractie...Aftrecking, uytdeeling. Distraheren...Aftrecken, uyt-deelen, verkoopen. Distribuëren...Omdeelen, verspreyden, verdeelen. Distrubitie...Omdeeling, uytdeeling. District...Begryp, rechts-bepaling, ommerink, krits, kring. Dissuaderen...Ontraden, afraden. Divers...Ongelyk, verscheyden. Diversiteyt...Verscheydentheyt.

6 Diverselyk...Verscheydentlyk. Diverteren...Afwenden, omwenden, aftrecken, afleyden, item sich ergens onthouden. Divideren...Verdeelen, scheyden. Divisie...Deyling,scheyding. Divortie...Echt-scheyding. Divulgeren...Gemeyn maken, ruchtbaer maken, verspreyden. DO. Doceren...Leeren, onderwysen, doen blyken. Doctor...Leeraer, Onderwyser. Document...Leer-stuk, bewys, betoog Dogma...Leer-stuk, grondt-leer. Dogmatiseren...Voort-leeren, te recht onderwysen. Doleantie...Beklag. Doleren...Treuren, klagen. Domestiek...Huysgenoot. Domeynen...Landts-inkomen, gebiedt, heerlykheyt. Domicilie...Woon-stede, woon-plaetse. Domicilie kiesen...plaetse nemen en kiesen in plaetse van woon-stede. Dominatie...Heerschappye, heersing. Domineren...Heersen, de meester spelen. Donatie...Vrye overgeving, gifte, geschenk. Donatio causa mortis..gifte ter oorsake des doodts. Doteren...Begiftigen, ten houwelyk geven. Dote...Houwelyks goedt, Bruydtschat. Douarie...Weduw-besit, Weduw-gift, lyf-tocht, vrucht-gebruyk. Douariere...Weduwe en boedel-houdster. DR. Dresseren...Toerichten, africhten, toestellen, verbeteren. DU. Dubbel...Uytschrift, afschrift, gros. Dubieus...Twyffelachtig. Dubiteren...Dubben, twyffelen. Duël...Kamp, strydt van twee Persoonen, twee-kamp, twee-gevecht. Duplicatie...Verdubbeling. Dupliceren...Verdubbelen. Dupliceren in rechten..is als den Verweerdere antwoordt op de weder-antwoordt oft Replicque van den Aenlegger, en is als een verdubbelt, oft wederantwoordt, het welke Duplicque genoemt wordt. Durabel...Duersaem, lankdurig. EC. Ecclesie...Kerk, gemeynte. Ecclesiastik...Kerkelyk, Geestelyk. ED. Ederen...Uytgeven, openbaren.

7 Editie...Uytgeving. Edict...Gebodt. Educatie...Opvoeding. EF. Effect... t Gene volbragt, oft uytgevoert is. Effectuëren...Te weeg brengen, uytwerken, uytvoeren. Effect sorteren...stadt-grypen, te stade komen. Effective...Metter daedt. Efficacie...Kracht, werking. Effigie...Af-beeldtsel, naerbootsing. Effractie...inbreking. Effugie...Uytvlucht. EG. Egael...Even-gelyk. Egaleren...Even-gelyk maken, evenen. EL. Electie...Verkiesing. Eligeren...Verkiesen, Uyt-kiesen. Elegantie...Aerdigheyt, fraeyigheyt. Elegie...Treur-klacht. Elideren...uyt-vegen, uyt-dryven. Eloceren...Verhueren, te huer laten gaen. Elogie...Eer-spraek. Eloquent...Wel-sprekende. Eloquentie...Wel-sprekentheyt. Elucidatie...Verlichting, verklaring. Elucideren...Verlichten, verklaren. Eluderen...Bespotten, uytstryken. EM. Emancipatie...Handt-lichting. Emanciperen...Vry-maken, syn eygen Meester maken, gelyk een Vader syn Soon doet. Emaneren...Uytgaen, uytkomen, uytvloeyen. Emblema...Een Beeldt-werk. Embuscade...Lage, laeg-legging. Emenderen...Verbeteren. Eminent...Uytstekende, verheven. Emissie...Afveerding, uytsending. Emolliëren...Versachten. Emologeren...Voor goedt achten, voor goedt kennen. Emolument...Genot, gewin, profyt, bate. Empescheren...Verhinderen, beletten. Empeschement...Verhindering, beletsel. Emphasis...By-zin, naer-druk. Emphiteusis...Erf-pacht-recht. Employ...Besteding, aenlegging, besigheyt, aenwending.

8 Employëren...Besteden, aenleggen, besigen, aenwenden. Emporteren...Verkrygen. Emptie...Kooping. Emulatie...Naervolging, onderganing, volsucht. Emuleren...Naervolgen, ondergaen, naer-doen. EN. Encourageren...Moedt geven, moedigen. Enerveren...Ontzenuwen, krachteloos maken. Engageren...Inwickelen. Enorm...Leelyk, wanstallig, ongeschikt. Enquestreren...Ondersoeken. Enqueste...Ondersoek, hooren van getuygen. Enqueste Valetudinair.Ondersoek en t hooren van getuygen, die oudt, siek, oft anders gevreest worden haest te sullen sterven. Envie...Haet, wangunst. Enumeratie...Optelling. Enumereren...Optellen, aentellen. Entreprise...Aenslag, voornemen. EQ. Equipage...Uytrusting. Equiperen...Uytrusten. ER. Erectie...Oprechting. Erigeren...Oprechten. Eripiëren...Ontrecken, ontrucken. Erreren...Missen, dwalen. Erreur...Doling, misslag. ES. Espargne...Versparing, suynigheyt. Essay...Proeve. Essentie...Wesen, wesentheyt. Essentieel...Wesentlyk. Estimeren...Achten, waarderen. Esquadre, Esquadron..Hooft-gedeelte, wyk, troup, slag-orde. EV. Evacuëren...Ledigen, ontledigen. Evaluatie...Waerdering. Evaluëren...Waerderen. g Evalueert gelt...gankbaer geldt. Evanesceren...Verdwynen. Eveniëren...Geschieden, gebeuren, overkomen, toevallen. Evertuëren...Poogen, besig houden, oeffenen. Evident...Opentlyk, blykelyk. Evidentie...Schynbaerheyt, klaerblykelykheyt. Evictie...uytwinning, overtuygen.

9 Eviteren...Myden, schouwen. Evoceren...Uytdagen. Evocatie...Uytdaging, item klachte van geweygert Recht. EX. Exact...Gauw, nauwkeurig. Exactie...Af-eyssing, afperssing, schatting. Exactioneren...Schatten, overschatten, afdwingen. Exaggereren...Vergrooten, ophoopen. Exalteren...Verhoogen, verheffen. Examen, examinatie...ondersoek, proef. Examineren...Beproeven, ondertasten, toetsen, ondervragen. Excederen...Te boven gaen. Excelleren...Uytsteken, overtreffen, uytmunten. Exceptie...Uytneming, uytsondering, verset. Exces...Overdaedt, overmaet. Excessief...Overdadig, overstallig. Excipiëren...Uytsonderen, uytnemen. Exciteren...Opwecken, gaende maken. Exclameren...Uytroepen, uytschreeuwen. Excluderen...Uytsluyten. Exclus...Uyt-gesondert. Excogiteren...Bezinnen, verzinnen. Excommunicatie...Gemeynt-verbanning, Kerkelycken Ban. Excommuniceren...Bannen, uytsluyten, uyt de Gemeynte bannen. Excuseren...Ontschuldigen. Excussie...Afperssing. Executeren...Uyt-rechten, tot voldoening dwingen, te werk leggen. Executeur...Een uytvoerder, een Pander, Deurweerder. Executeur Testamentair Erf-uyter, die des boedels saken reddet. Executie...Uytvoering, uytwinning. Executorien...Uytwinning-brieven. Execrabel...Afgrysselyk, vervloekelyk. Exempel...Voorbeeldt. Exempt...Vry, uytgenomen, bevrydt. Exemptie...Vryding, vrydom. Exequeren...Vervolgen, volbrengen. Exerceren...Oeffenen, bedienen. Exercitie...Oeffening. Exherederen...Onterven. Exhiberen...By-brengen, voordragen, voor den dag brengen. Exhibitie...Aenwysing, opwysing, voordraging. Exhorteren...Aenmanen, aenporren. Exigentie...Vereys. Exigeren...Af-eysschen, af-voorderen. Exilie...Ban, uytbanning. Eximeren...Vry-koopen. Existeren, Exteren...In wesen zyn. Existentie...Wesentheyt. Existimeren...Siet Estimeren.

10 Exorneren...Oppronken, nyt-rusten. Exonereren...Ontladen, ontrusten. Expediëren...Redden, afveerdigen, voldoen. Expeditie...Afveerding. Expedient...Af-geregt; gevoegelyk, bequaem. Experientie...Ondervinding. Experimenteren...Ondervinden, ondersoeken. Expert...Ervaren, ondersocht, kloek. Exspecteren...Verwachten. Expireren...Verscheyden, eyndigen. Exspiratie...Uytgank, eynding. Expliceren...Ontvouwen, uytleggen, verklaren. Explicatie...Uytlegging. Exploict...Uytwerking, te werk-legging. Exploicteren...Te werk-leggen, uytvoeren. Exponeren...Uytleggen, verklaren. Expositie...Uytlegging, verbreeding. Expres...Uytdruckelyk. Expressie...Uytdrucking. Exprimeren...uytdrucken, uytdouwen. Exprobreren...Verwyten. Exprobratie...Verwyt, versmading. Ex professo...opentlyk, met voordacht. Expurgeren...Suyveren, reynigen. Exquis...Uytgelesen, nauwkeurig. Ex tempore...uyt de vuyst, metter haest. Extenderen...uyt-trecken, uyt-breyden, uyt-spannen. Extinguëren...Uytblussen, dooven. Extirperen...Uytroeyen. Extolleren...Verheffen. Extorqueren...Afperssen. Extorsie...Afperssing. Extract...Kort begryp, uyt-treksel. Extraheren...Uyt-trecken, in t kort stellen. Extrajudicieel...Buyten-Rechts-dwang, buyten dingtalig, buyten Rechten. Extraordinaris...Ongewoon, ongemeen. Extravagant...Hoog-loopende, hoog-gaende. Extravageren...Hoog-loopende, uyt het spoor slaen. Extreem...Uytnemende. Extremiteyt...Uyterste. Exulteren...Op-springen, huppelen. Exunderen...Overvloeyen, uytvloeyen. FA. Fabel...Vertelling, verdichtsel, klucht, quak. Fabuleus...Beuselachtig. Fabriceren...Vercieren, verdichten, timmeren. Fabryk...Bouw-meester, Roey-meester. Facetieus...Boertig, boertachtig, genoegelyk. Faciel...Licht.

11 Faciliteyt...Lichtigheyt. Faciliteren...Het werk verlichten. Facit...Slot van rekening, maekt, doet. Facteur...Die de saken van een ander dryft, Bewindt-hebber. Factie...t Samen-rotting. Factieus...Oproerig. Faculteyt...Vermogen, vermogentheyt, macht. Facunde...Welsprekentheyt. Falliëren...Missen, gebreken. Falcidie...Af-korting, af-snyding. Falcidie portie...is het vieren deel van d Erffenisse dat den Erfgenaem vermag af te trecken, die met al te veel Legaten beswaert is. Fallatie...Valscheyt, bedriegelykheyt. Falsaris...Valschaert, een bedrieger die valsche Instrumenten maekt. Fameus...Berucht, bekent, ruchtbaer. Fameus Libel...Een faem rovende Geschrift. Familiair...Gemeynsaem, huys-gemeyn. Familie...Huysgesin. Fantasie...Inbeelding, eygensinnigheyt. Fastidie...Walging, satheyt. Fastidiëren...Walgen, sat maken. Fatael...Noodtlottig, noodtschick, noodtschickelyk, doodelyk. Fatalien...Ding-dagen, pleyt-dagen. Fatalia van Appellatie.Den tydt binnen de welke men moet appelleren. Fatige...Vermoeytheyt. Fatigeren...Vermoeyen. Fatsoen...Gestalte, form, gedaente. Fatuer...Noodt-lot, noodt-dwang. Faulie...Gebrek, feil. Faveur...Gunste. Favorabel...Gunstig. Favoriet...Gunsteling. Fauteur...Gunst-drager, mede-pleger. FE. Feliciteyt...Welvaert, voorspoedt, geluk. Feyten...Schrifturen inhoudende t gene men betoonen oft bewysen wilt. Feminien...Wyfelyk, Vrouwelyk. Felonie...Ontrouwe, oft smaedtheyt. Fenyn...Vergift, doodt-spys. Ferien...Vier-dagen, oorlof-dagen. Festeren...Beleefdelyk onthalen. Festinatie...Verhaesting. Feudael ofte Feodael...Leen-goedt, leen-roerig. FI. Fiat...Dat het geschiede, t is goedt. Fictie...Versiering, verdichtsel. Fideicommis...Erf-beveling, erf-betrouwing, erflating over de handt. Fideicommissarius...Erfgenaem met last van overgifte.

12 Fidejussor...Borge. Fidel...Getrouw. Fiducie...Betrouwing. Figure...Gestelte, af-beeldtsel, prent. Figurerer...Af-beelden, verbeelden. Fin...Eynde. Finalyk...Eyndelyk, glat-af. Finantie...Middelen van geldt. Finesse...Vondt, loosheyt, list, pratyke om iets uytte voeren. Fingeren...Cieren, bootsen. Firmament...Sterren-hemel, uytspansel. Firmeren...Vestigen, gestadigen. Fiscael...Landt-schat-bewaerder, versorger. Fisce...Landt-schats-kist. Flatteren...Pluym-stryken, vleyen. Fleur...Bloem, bloeytsel. Floreren...Bloeyen, welvarende zyn. Florin...Eenen gulden. Fluctuëren...Swerven, swalpen, suckelen. FO. Folie...Malligheyt. Force...Geweldt, macht. Forceren...Bemachtigen, verkrachten, overweldigen. Forme...Vorm, gedaente. Formaliteyt...Gedaente, gestelte, aenstelling. Formaliseren...Tegen aen kanten, tegen kanten, opmaken. Formeren...Maken, toe-stellen. Formulier...Voorschrift, leest. Fornicatie...Hoererye. Fortificatie...Sterkmaking. Forificeren...Versterken. Forteresse...Sterkte, slot, fort. Fortune...Geluk, kanse, avontuer. Foveren...Koesteren, toe-gedaen zyn, ophouden, aenhangen. Fourneren...Verschaffen, opbrengen, overbrengen. FR. Fraude...Bedrog, arglist. Frauderen...Bedriegen. Frenesie...Kranksinnigheyt. Frequent...Veelvuldig, veelvoudig. Frequenteren...Bewandelen, doorwandelen, bywoonen. Frivol...Beuselachtig, leurachtig, slecht. Fructueus...Vruchtbaer. Frustreren...Vruchteloos maken, benemen. FU. Fugeren...Vluchten, vlieden. Fugitief...Voorvluchtig, banqueroet.

13 Fulmineren...Blixemen, rasen, woeden, uytbulderen. Functie...Ampt, bediening. Fundament...Grond-vest, grondt. Fundatie...Grondt-legging. Funderen...Vestigen, vast-stellen. Furie...Woede, verwoedtheyt, rasernye. Furieus...Dul, rasende, woedig. Furneren...Verschaffen, opbrengen. GA. Gabelle...Tol. Gage...Wedde, huer-loon, winst, besolding. Gageren...Besolden, beloonen. Garanderen...Waren, waerborgen, ontheffen, vergoeden. Garant...Waerschap, waerborg, verhael. Gardiaen...Bewaerder. Gauderen...Verblyden. GE. Gedelegueerden Rechter Eeen gewesen en gestelden Rechter. Gemineren...Verdobbelen. Genealogie...Geslacht-tafel, af-komste, geslachtboom. Generael...Gemeyn, algemeyn. Generaliteyt...Algemeynschap, Landt-gemeynschap. Genereren...Voort-brengen. Genereus...Grootmoedig, edelmoedig. Gentil...Edel. Geometrie...Landt-meterye. Gerafineert...Afgeveerdigt. Gerequireerde...Verweerder tegens den welken eenig versoek gedaen wordt. Geste...Manier van doen, gebaer. Gesten...Geschiedenissen, daden. GL. Glorie...Lof, roem, heerlykheyt, luyster. Gloriëren...Roemen, verblyden. Glorieus...Loflyk, lofryk, beroemt, eerlyk. Glosse...uytlegging. Glosseren...Uytleggen, verklaren. Gouvernement...Bestiering, Plaets-voogdye. Gouverneren...Bestieren, beheerschen. Gouverneur...Voogt, Landt-voogt, Stadts-voogt, Ruwaert, Bewindts-man. GR. Graedt...Trap, lidt. Grasseren...Straet-schenden, woeden, rooven. Gratie...Goedt-gunstigheyt, genade, danksegging, quytschelding, vergunning, gunst-geving. Gratieus...Goedt-gunstig, lieftallig. Gratuleren...Geluk wenschen, dak-seggen, sich wel beloven.

14 Gravamina...Swarigheden, beswaernissen. Graveren...Beswaren, quetsen, in-etsen, insnyden. Graveur...In-etser, insnyder. Graviteyt...Deftigheyt, Slatigheyt. Greffie...Stuk-kamer, Schryf-kamer. Greffier...Hof-schryver. Grief...Hinder, quetsing, schade, swaer, moeyelyk. Gros... t Gene uyt de kladde in t net gestelt is. Grosseren...In t net schryven. Grossier...Groot-handelaer, gros-handelaer. HA. Habiel...Af-gerecht, bequaem, geschikt, behendig, heblyk. Habiliteyt...Behendigheyt, bequaemheyt, gaudadigheyt. Habiliteren...Bequaem maken. Habeyt...Kleedt, kleeding. Habitatie...Woonstede, wooning. Habituëren...Bekleeden. Hallucinatie...Dwaling. Hanteren...Behandelen, omgaen. Harangue...Beweeg-reden, vertoog. Harmonie...Wel-luyding, eenstemmigheyt, overeen-stemming, t samen-stemmigheyt, soet-luydigheyt. Hazart...Lot, gevaer, avontuer, kanse. Hazarderen...Wagen. HAE. Haeres...Erfgenaem. HE. Hechte, Hechtenisse...Gevangenisse. Heraut...Wapen-voogt, Wapen-drager, Wapen-heer, Schildt-voerder. Herederen...Erven. Herediteyt...Erf-goedt, erf-deel. Heresie...Kettery, styfsinnigheyt, eensinnigheyt. Hermafroditen...Man-wyven. Heroicq...Heldig, heerlyk. Heremeyt...Kluysenaer, Woudt-broeder. HI. Hipocriet...Een veynser, een scheyn-heylige. Hipocrisie...Geveynstheyt, schynheyligheyt. Historie...Geschiedenis, verhael, gedenk-schrift. HO. Homicidie...Doodt-slag. Homilie...Gespreek, redenering. Homologeren...Goedt-kennen. Homage...Manschap, hulde. Honeur...Eere.

15 Honorabel...Eerlyk, eerbaer. Honoreren...Eeren. Horologie...Ure-werk, sonne-wyser, wecker. Horreren...Verschricken, afgrysen. Horreur...Af-schrik. Horribel...Schrickelyk, grouwelyk. Hortatie...vermaning. Horteren...Vermanen, aenporren, aenmoedigen, aenmanen. Hospes...Weerdt, gast-houder. Hospitael...Herberg, gast-houding, gast-huys, gast-vry. Hospitaliteyt...Huys-vesting, gast-vryheyt, herbergsaemheyt, weerdtschap. Hostagie...Pandt, gysel. Hostie...Zeeg-offer. Hostiliteyt...Vyandtschap. HU. Humaniteyt...Beleeftheyt, menscheyt. Humble...Ootmoedig, neerdrig. Humeur...Vocht, eygen-aerdt, sinlykheyt. HY. Hymne...Lof-sang. Hypocrisie...Veynsing. Hypocriet...Huygelaer, geveynsden, scheynheyligen. Hypotheecq...Onderpandt, tegenpandt, grondtpandt, vesting. Hypothequeren...Vestigen, veronderpanden. JA. Jactantie...Beroeming. Jacteren...Beroemen. Jacture...Verlies, wechwerping. Jalout...Belgsiek, belgsuchtig, min-ieverig. Jalousie...Belgsucht, minnen-nydt, na-iever, min-iever. ID. Idee...Voorbeeldtsel, bewerpsel, ontwerpsel. Idioot...Ongeleerde, ongeletterde, weetniet. IG. Ignobel...Onedel. Ignominie...Naem-schendig, schandtvlek, schande, oneer. Ignominieus...Schandelyk, smadelyk, naem-schending, eerloos. Ignorant...Weet-niet, weetloos, onkundig. Ignorantie...Onkunde, onwetentheyt, onbedachtheyt. Ignoreren...Onkundig zyn, niet weten. IL. Illaheren...Insluypen. Illatie...Inbrenging, invoeging, besluyt. Illatief...Dat ingebragt kan worden.

16 Illegaliteyt...Onevengelykheyt. Illegitime...Onwettelyk, onwettig, Bastaert. Illiquide...Onklaer, oneffen. Illuderen...Bespotten, beguychelen. Illusie...Bespotting, beguycheling, scherts. Illusoir...Bespottelyk. Illustratie...Verlichting, doorschyning. Illustre...Doorluchtig, edel. Illustreren...Doorlichten, doorhelderen, doorluchtigen, verklaren. IM. Image...Beeldt, gelykenisse. Imagineren...Inbeelden. Imaginatie...Inbeeldinge. Imbecilliteyt...Swakheyt, onsterkheyt. Imitatie...Naervolging, naerbotsing. Imiteren...Naervolgen, naerdoen. Immediate...Onmiddelyk. Immediatelyk...Sonder middel, onmiddelyk. Immemoriael...Ondenkbaer, boven geheugen, boven gedenkenisse, boven memorie. Immense...Onmetelyk. Immeubele...Ontilbaer, onbeweeglyk, onroerende. Immineren...Boven t hooft hangen, genaken. Immisceren...Inmengen, ondermengen. Immobile...Ontilbaer, onbewegelyk. Immoderatie...Onmatigheyt. Immoderate...Onmatig. Immodest...Onzedig, ongeschikt, ontuchtig. Immodestie...Onzedigheyt, ontucht. Immutabel...Onwisselbaer, onveranderlyk. Immuniteyt...Onbelastheyt, vryheyt, vrydom. Impariteyt...Onevenheyt, onpaerheyt. Impartiëren...Mededeylen, mededeelen. Impatibel...Ongedoogsaem, onlydelyk, onverdragelyk. Impatient...Onlydtsaem, onverduldig. Impatientie...Onlydtsaemheyt, onverduldigheydt, ongedult. Impediëren...Verhinderen, beletten. Impelleren...Aenstouwen, dryven. Impereren...Gebieden, bevelen, heerschappen. Imperfect...Onvolmaekt, onvolkomen. Imperfectie...Onvolmaektheyt. Imperiael...Keyserlyk. Impersoneel...Onpersoonelyk. Impertinent...Ongerymt, ondienstig, flodderlyk, onhebbelyk. Impetrant...verwerver, verkryger, versoeker. Impetreren...Verwerven, verkrygen. Impetueus...Ongestuymig, heftig. Impieteyt...Goddeloosheyt, ongodtvruchtigheyt. Implacabel...Onversoenelyk. Impleren...Vervullen.

17 Implicatie...Invouwing, inwickeling. Impliceren...Invouwen, inwickelen, bevangen. Imploratie...Aenroeping. Imploreren...Aenroepen. Imployeren...Siet employeren. Imponeren...Opleggen, bedriegen, te laste leggen. Important...Groot, gewichtig. Importantie...Gewichtigheyt. Importeren...Belangen, bedragen. Importuen...Overlastig, onbeschoft. Importuneren...Overlasten, lastig zyn, dringen. Imposeren...Opleggen, te last-leggen. Impositie...Oplegging, oplage, schatting. Impossibel...Onmogelyk. Imposture...Bedrog. Impost...Schatting. Impotent...Onmachtig. Impotentie...Onmachtigheyt, onmacht, onvermogentheyt. Imprecatie...Toewensing, vloek, quaedt-wensching. Impressie...Indrucking, drucksel, print-drucking, indruksel, inbeelding. Imprimeren...Indrucken, inprinten. Improberen...Quaedt keuren, quaedt achten. Imprudent...Onwys, onvoorsichtig. Imprudentie...Onwysheyt, onvoorsichtigheyt. Impudicq...Onkuys, onschamelyk, oneerbaer. Impugneren...Bevechten, bestryden. Impulsie...Opstokinge, aendryving. Impuniteyt...Ongestraftheyt. Imputeren...Wyten, aentygen, toemeten, toerekenen. IN. Inadvertentie...Onbedachtsaemheydt, roekeloosheyt, achteloosheyt, onwetentheyt. Inaliniënabel...Onwankelbaer, onvervremtbaer. Inartificieel...Onkonstig. Incapabel...Onvatbaer, begrypeloos, onbevattelyk. Incapaciteyt...Onvatbaerheyt. Incarceratie...Kerkering, gevangenis, hechte, hechtenisse. Incarcereren...Kerkeren, vangen. Incarnatie...Vleeschwording, menschwording. Incertitude...Onsekerheyt. Inceste...Bloedtschande. Incident...Inval, voorval, invalling. Incipiëren...Beginnen. Incisie...Insnyding, doorsnyding, opsnyding. Inciteren...Aenporren, opstoken, aenritsen, aenlocken. Inciviel...Onborgerlyk, onheus, onbeleeft. Inclinatie...Toeneyging, neyging. Inclineren...Toeneygen, neygen. Incluys...Ingesloten, inbegrepen. Inclusive...Binnen gerekent.

18 Incogitabel...Onbedenkelyk. Incommoditeyt...Ongelegentheyt, ongemak, ongerief. Incommunicabel...Onmedeelbaar. Incommoderen...Ontrieven, ongelegentheyt maken. Incomparabel...Onvergelykelyk. Incompatibel...Onverdragelyk, onlydelyk, niet overeenkomende. Incompetent...Onbehoorlyk, onwettig, ononderhoorig. Incompetenten Rechter Ononderhoorigen Rechter. Incomprehensibel...Onbegrypelyk. Inconstant...Onstandtvastig, wispelturig. Incontantie...Onstandtvastigheydt, wispelturigheyt, ongestadigheyt. Incontinenti...Datelyk, straks, op staende voet. Inconvenient...Ongeval, misval, ongeluk. Incorporatie...Inlyving. Incorporeel...Onlichamelyk. Incorporeren...Inlyven, innemen. Incorrect...Onverbeten, gebreckelyk. Incorrigibel...Onverbeterlyk. Incorruptibel...Onverderffelyk. Incredibel...Ongeloovelyk. Increpatie...Bekyving. Increperen...Bekyven, bulderen. Inculqueren...Inscherpen, instampen. Inculcabel...Onstraffelyk. Inculperen...Beschuldigen. Incumberen...Opleggen, opsteunen, aenvoorderen, voorhebben. Incurabel...Ongeneselyk. Indemneren...Schadeloos houden, vry houden. Indemniteyt...Schadeloosheyt, vry-houding. Independent...Onverbonden, onafhanging, van niemant af-hangende. Independentie...Onaf-hangelykheyt. Indictie...Aensegging, oplage, tydt-gebodt, aenrading. Indifferent...Eenderley, onverscheydelyk, eveneens. Indigentie...Behoeftigheyt. Indignatie...Verantwoording, onweerdigheyt. Indirect...Kromweegs, averrechts. Indiscreet...Onbescheyden. Indiscretie...Onbescheydentheyt. Indispost...Ongestelt, ongesondt. Indispositie...Ongesteltheyt, ongesondtheyt. Indissolubel...Onlosselyk, onverbrekelyk. Individue...Onddelig, besonder. Indole...Invorst, aert. Indubitabel...Ontwyfelbaer. Induceren...Invoeren, inleyden, aenraden, wijs maken, onderwysen. Inductie...Aenrading, invoering, invoeging, indrang. Indulgentie...Gedooging, toelating, vry-geving, aflaet. Industrie...Gauwigheyt, wackerheyt, kloekheyt. Inegael...Oneffen, ongelyk. Inegaliteyt...Oneffentheyt, ongelykheyt.

19 Ineptie...Ongerympt, onbequaem. Inestimabel...Onschattelyk, onwaerdeerlyk. Inevitabel...Onvermydelyk. Inexcusabel...Schuldtbaer, onverschoonelyk. Inexpert...Ongeoeffent. Inexplicabel...Onuytlegbaer. Inexpugnabel...Onwinbaer, onverwinnelyk. Infaem...Eerloos. Infameren...Faem-rooven, schandtvlecken. Infamie...Schandtvlek, faem-rooving. Infantie...Kindtsheyt, onmondigheyt. Infecteren...Besmetten. Infereren...Invoeren, inbrengen. Infideel...Ontrouw, trouweloos. Infideliteyt...Ontrouwigheyt, trouweloosheyt. Infirmiteyt...Onsterkheyt, swakheyt, losheyt. Inflammatie...Ontsteking. Inflatie...Opblasing, swelling. Infligatie...Aenslaning. Influentie...Invloeying. Informatie...Kontschap, berichting, bescheet, kennis, invorming, bevorming, verneem-schrift. Informeren...Kennis nemen, konstschap doen, berichten, onderwysen, bevormen. Infortune...Ramspoet, ongeluk. Infracteur...Inbreker, overtreder. Infractie...Inbreuk. Infringeren...Breken. Infructueus...Onvruchtbaer. Infusie...Instorting, doorgieting. Ingenieur...Bolwerker, veldtbouwer, vernufteling, sterkbouwer. Ingenieus...Sinryk, verstandelyk. Ingereren...Indringen. Ingratitude...Ondankbaerheyt; Ingredient...Inmengsel. Ingrediëren...Intreden. Ingressie...Intreding, ingank. Inhabiel...Onbequaem, onabel. Inhabiliteyt...Onbequaemheyt. Inhabitabel...Onbewoonelyk. Inhesie...Inhanging. Inhereren...Inhangen, inblyven. Inhiheren...Verbieden. Inhonest...Eereloos, oneerbaer. Inhumaen...Onbeleeft. Inimicitie...Vyandtschap. Iniquiteyt...Ongerechtigheyt, onbilligheyt. Inicq...Onrechtveerdig, onrecht, onrechtmatig. Injunctie...Beveling. Injungeren...Toevoegen, opleggen. Injurie...Ongelyk, onrecht, hoon.

20 Injuriëren...Verongelyken, hoonen. Injust...Onrechtveerdig. Injustitie...Onrechtveerdigheydt, ongerechtigheydt. Innavigabel...Onbevaerlyk. Innocent...Schuldeloos, onnoosel. Innocentie...Onnooselheyt. Innovatie...Vernieuwing. Innoveren...Vernieuwen. Innumerabel...Ontelbaer, ontallyk. Inobedient...Ongehoorsaem. Inproviso...Onversints. Inquiëteren...Ontrusten. Inquiëtude, inquiëteringe Ontrusting, ontrust. Inquireren...Ondersoeken, doorsnuffelen. Inquisitie...Ondersoek. Inquisiteur...Ondersoeker, ondersoek-meester, Ketter-meester. Insanabel...Ongeneeslyk. Insanie...Dulligheyt. Insatiabel...Onversadelyk. Inscriptie...Opschrift. Inscrutabel...Ondoorgrondelyk. Insensibel...Ongevoelyk. Inseparabel...Onscheydelyk. Insereren...Insetten, invoegen, inlyven. Insertie...Invoeging. Inserveren...Bedienen, iemant ten dienst staen. Insigni...Kenteeken. Insimuleren...Betichten. Insinuatie...Beschryving, ten kennen-geving, waerschouwing, verwitting. Insinuëren...Indringen, invlyen, inschuyven, te kennen geven, aenmelden, verwittigen. Insisteren...Aenstaen, volherden, aenhouden. Insolent...Moetwillig, ongewoon, overdadig. Insolentie...Moetwilligheyt, moetwil, dertelheyt. Insolidum...Gansselyk, geheelyk. Insolvent...Onvermogentheyt tot betalen. Inspectie...Beschouwing, aenschouwing. Inspectie oculair...besichting, klaerblykelyk, beschouwing. Inspiratie...Inblasing, aenblasing, ingeving. Inspireren...Inblasen, aenblasen. Instantie...Aenhouding, volstandigheyt, gedurigheyt, begin. Instauratie...Herstelling, oprechting, vernieuwing, weer-oprechting. Instuareren...Oprechten, vernieuwen, herstellen. Instigatie...Aenstouwing. Instigeren...Opstoken, aenstouwen, dryven, ophitsen. Instinct...Drift, ingeving, inblasing. Instituëren...Insetten, onderwysen, instellen. Institutie...Insetting, onderwysing, instelling. Instructie...Onderrichting, toerechting, bericht, narichting, onderwys. Instruëren...Onderrechten, toerechten, schriftelyk bewysen.

Aenmerkinge op de Missive van Parnas

Aenmerkinge op de Missive van Parnas Aenmerkinge op de Missive van Parnas Anonymous Project Gutenberg's Aenmerkinge op de Missive van Parnas, by Anonymous This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Nadere informatie

150 PSALMEN DAVIDS PETRUS DATHEEN

150 PSALMEN DAVIDS PETRUS DATHEEN 150 PSALMEN DAVIDS naar de berijming van PETRUS DATHEEN Getrouwelijk uit de Franse in de Nederlandse taal overgezet. STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2004 PSALM 1 1 Die niet en gaat in der godlozen raad,

Nadere informatie

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl encheiridion epictetus Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

EUBULUS. Traktaat, vervattende verscheiden aanmerkingen. over de tegenwoordige staat van onze christelijke gemeente. Door

EUBULUS. Traktaat, vervattende verscheiden aanmerkingen. over de tegenwoordige staat van onze christelijke gemeente. Door 1 EUBULUS of Traktaat, vervattende verscheiden aanmerkingen over de tegenwoordige staat van onze christelijke gemeente. Door Willem Teelinck bedienaar van het heilige Evangelie binnen Middelburg in Zeeland

Nadere informatie

Lof der zotheid. Desiderius Erasmus. vertaling Johan Geillyaert. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eras001lofd01_01/colofon.

Lof der zotheid. Desiderius Erasmus. vertaling Johan Geillyaert. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eras001lofd01_01/colofon. Lof der zotheid Desiderius Erasmus vertaling Johan Geillyaert bron Desiderius Erasmus, Dat constelijck ende costelijck Boecxken, Moriae Encomion: Dat is, een Lof der Sotheyt (vert. Johan Geillyaert). Willem

Nadere informatie

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER 1 HOE MEN BIDDEN MOET EN OVER DE GOEDE WERKEN Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER Verschenen in: Stemmen uit Wittenberg Preken, artikelen, brieven enz. Van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten

Nadere informatie

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1 WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1915 no. 75, G.B. 1916 no.

Nadere informatie

UITGELEZEN ENGELSE BOETPREDICATIËN

UITGELEZEN ENGELSE BOETPREDICATIËN 1 UITGELEZEN ENGELSE BOETPREDICATIËN Over zonderlinge teksten, Op hun Maandelijkse Vasten Door verscheidene Godgeleerden, Voor het Eerwaarde PARLEMENT van Engeland gedaan THOMAS MANTON THOMAS TEMPLE WILLIAM

Nadere informatie

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer.

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. 84sto VERGADERING. 5 MAART 1913. Mededeeling van ingekomen 6tukken. 41. Voorschriften op do Grootboeken der Nationale Schuld. (de Meester.) Do Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering

Nadere informatie

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS.

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. THOMAS A KEMPIS DE NAVOLGING VAN CHRISTUS UIT HET LATUN VERTAALD DOOR Dr. Is. VAN DI JK. HAARLEM - H. D. TJEENK WILLINK & ZOON -- 1909. Typ. Firma RU1JGROK & Co., Haarlem. VOORREDE.

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51O Nadere Toegang op inv.nr 51O uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans en D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON,

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON, 1 DE NATUUR VAN DE MENS IN ZIJN VIERVOUDIGE STAAT VAN DE EERSTE OPRECHTHEID; ALGEHELE BEDERF; BEGONNEN HERSTEL; EN VOLTROKKEN GELUKZALIGHEID OF ELLENDE. Vertoond in verscheidene Praktikale Redevoeringen

Nadere informatie

Overvloedig en meer dan overvloedig

Overvloedig en meer dan overvloedig Overvloedig en meer dan overvloedig door: M. Tapernoux (...) maar waar de zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden; opdat, zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, zo ook de genade zou

Nadere informatie

Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden

Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden nr. 82, extra editie verschijnt viermaal per jaar losse nummers f 5,-- achttiende jaargang nr. 2, 12 mei 1994 Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden ].W Moerman 2 M idden-delfkrant Redactioneel

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg de prate-banck informatiebulletin van vereniging hofwijck Eindredactie: Ben Bregman winternummer van de prate-banck

Nadere informatie

Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686 Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686 E.C. Godée Molsbergen bron E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN ARBITRAGEREGLEMENT KWPN Inhoudsopgave: Artikel 1: Geschillen Artikel 2: Arbitrage Artikel 3: College van arbiters Artikel 4: Secretariaat Artikel 5: Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Artikel 6: Einde

Nadere informatie

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661 1 GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP of, uitleg over Psalm 137:3-6, waarin de heerlijkheid van Sion geweken is en het volk door de inwoners van Babel gevraagd wordt een lied tot verlossing te zingen. door THOMAS

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) AV CZ/126 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG. CMR. Uitgave STICHTING VERVOERADRES

VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG. CMR. Uitgave STICHTING VERVOERADRES VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG. CMR Uitgave STICHTING VERVOERADRES Postbus 82118 Statenplein 2 Telefoon 070-3066700 2508 EC 's-gravenhage 2508 EW

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013.

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. ARBITRAGEREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Den Haag

Algemene voorwaarden. Den Haag Den Haag Artikel1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door OPGEWEKT b.v. aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen

Nadere informatie

Vel 72. 259 Tweede Kamer.

Vel 72. 259 Tweede Kamer. Vel 72. 259 Tweede Kamer. È9BT* ZITTING. 2 DECEMBER. Mededeeling van ingekomen Hukken. De Voorxltter deelt mede dat srf n ingekomen : 29 ste ZITTING. ZITTING VAN VRIJDAG 2 DECEMBER. (GEOPEND TEN 11 LBE.)

Nadere informatie

VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG (CMR)

VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG (CMR) VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG (CMR) PREAMBULE De Verdragsluitende Partijen, Erkend hebbende het nut om de voorwaarden van de overeenkomst tot internationaal

Nadere informatie

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER

HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER SPIRITUALISTISCHE PHILOSOPHIE HET BOEK DER GEESTEN BEHELZENDE DE GRONDBEGINSELEN DER SPIRITISCHE LEER OVER DE ONSTERFELIJKHEID DER ZIEL, DEN AARD DER GEESTEN EN HUNNE GEMEENSCHAP MET DEN MENSCH, DE ZEDEKUNDIGE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie