2003 Mathieu Vandenbosch voor FAQ Genealogie Benelux

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2003 Mathieu Vandenbosch voor FAQ Genealogie Benelux"

Transcriptie

1 DA. Damnabel...Verdoemelyk. Damneren...Doemen, verwysen. Damnatie...Verdoeming. Dangier...Gevaer. Datum, Date...Dag-teekening, aenteekening van dag en tydt, wanneer iets geschiedt is. Dateren...Den dag by-schryven. DE. Debat...Straf-schrift, bestryding, wederlegging. Debatteren...Tegen-spreken, weder-spreken. Debet...Schuldt, schuldig. Debiel...Swak. Debiliteyt...Swakheyt. Debiteur...Schuldenaer. Debitrice...Schuldenaresse. Decadentie...Nedergank, ondergank, vervallinge, verloop van saken. Decerneren...Onderscheyden, bestemmen, verleenen. Dechargeren...Ontlasten, bevryden. Dechifreren...Ontcyfferen, t cyfer-getal uytleggen, oft verklaren, ontdecken. Decideren...Vellen, beslichten, vonnissen. Decipiëren...Bedriegen, uytstryken. Declaratie...Verklaring, aenwysing. Declareren...Aenwysen, verklaren. Declinatie...Buyging, afwyking. Declineren...Afwyken, afgaen van den rechter, daer men voor betrocken is. Declinatoire Exceptie..Behulp-middel om van den Rechter af te gaen. Deconcerteren...Versetten, ontstellen, verydelen, Verlegen maken, oft in verlegentheyt brengen. Decreet...Besluyt, gebodt, last, ordonnantie. Decreteren...Besluyten, bevestigen. Dedicatie...Toe-eygening, opdragt, opoffering. Deduceren...Verhalen, verklaren. Deductie...Verhael, beleyding, beregt. Defailleren...Missen, in gebreke blyven, Banqueroet spelen. Defaillant...Die in gebreke blyft te komen. Defalqueren...Af-slag doen, weg-nemen, af-snyden. Defaut...Gebrek, als men in Rechten ten bescheyden dage niet en komt. Defect...Gebreckig. Defenderen...Beschermen, beschudden, verweiren, bepleyten. Defensie...Weer, beweiring, bescherming. Defensief...Weerbaer. Defereren...Aenbrengen, overgeven, opdringen, verklicken. Deficiëren...Ontbreken, missen. Defiëren...Mistrouwen. Definiëren...Bepalen, uytbeelden, uytspreken. Definitie...Bepaling, uytbeelding, beschryving. Definitief...Heel afgedaen, en uytgeesproken. Definitief Vonnis...Eyndt-vonnisse.

2 Defloratie...Schoffiering, onteering. Defloreren...Schoffieren, schenden, onteeren. Deformeren...Mismaken. Defrauderen...Bedriegen. Defroyeren...Kost vry houden. Degenereren...Ontaerden, uyt den aert slaen. Degouteren...Walgen, onsmakelyk maken. Degoute...Walging. Degraderen...Af-setten, vernederen. Deguiseren...Vermommen. Delatie...Overdragt. Delatio Juramenti...Deylinge van Eede. Delectatie...Verlusting, vermaek. Delecteren...Verlustigen, vermaken. Delegatie...Besending, bevel-geving, oversetting. Delegeren...Besenden, bevel geven, uyt-kiesen. Deliberatie...Berading, besinning, opset. Delibereren...Beraden, raedt-slaen, besinnen, overwegen. Delicaet...Lekker, teer, sacht. Delicieus...Wellustig. Delict...Misdaedt, ondaedt. Delineatie...Betrek, bewerp, ontwerp. Deliniëren...Af-palen, af-meten, af-teekenen. Delinquant...Dader, misdoender, misdading. Delinqueren...Misdoen, verbeuren. Delireren...Revelen, raeskallen, sinneloos zyn, rasen. Delivreren...Bevryden. Delogeren...Verhuysen, verplaetsen. Demanderen...Bevelen, belasten. Demanuëren...Ontledigen, overgeven, misleggen. Demigreren...Verhuysen. Demissie...Vernedering, af-sendig. Demitteren...Af-senden. Democratie...Volks-regering. Demoliëren...Verdelgen, af-breken, afwerpen. Demonstratie...Vertoog, aenwysing, naer-noeming. Demonstreren...Betonen, aenwysen. Denegatie...Ontsegging. Denegeren...Ontseggen, af-seggen. Denominatie...Voorstelling, roeping. Denomineren...Beroepen, stellen, voorstellen. Denoteren...Beduyden, beteekenen. Denumereren...Afrekenen, aftellen. Denunciatie...Aensegging. Denunciëren...Aenseggen. Depelleren...Verdryven. Dependeren...Aenhangen, ergens toebehooren, afhangen. Dependentie...Het gene ergen aen oft toe-behoort, af-hanging. Depesche...Afvaerdinge. Deploreren...Beschreyen, beweenen.

3 Deploratie...Beweening, beschreying. Deponent...Getuyge, tuyger in Rechte, verklaerder. Deportement...Af-setting. Deporteren...Af-setten. Deposanten...Getuygen. Deposeren ofte deponeren Betuygen. Depositie...Betuyging. Deposito...Uytgeset op geldt-winst. Depossederen...Iemandt uyt syn goedt setten. Deprehenderen...Vatten, grypen, gewaer worden. Deputeren...Af-senden. Deputatie...Af-sending. Deriveren...Afleyden, af-komstig zyn. Derivatie...Af-komste, afleyding. Derogeren...Af-breken, te niet doen, ontrecken. Desavoyeren...Af-stemmen. Descendent...Af-komelinck, nedergaende Maegschap. Descenderen...Neder-dalen, af-komen. Describeren...Beschryven. Descriptie...Beschryving. Desereren...Verlaten. Desertie...Verlating. Deserteur...Verlater, overlooper, wechlooper. Desert...Verlaten, woest, is ook verloopen gelyk als het Appel binnen behoorelyken tydt niet en is vervolgt. Desidereren...Vereysschen, begeiren. Designatie...Beduyding, toewysing. Designeren...Beteekenen, beduyden, aenwysen. Desisteren...Af-standt doen, ophouden, af-laten. Desolaet...Verlaten, mistroostig. Desordre...Wanschik, wanstal. Despensier...Schat-meester. Desperatie...Wanhoop, twyffelmoedigheyt. Despereren...Wanhopen, twyffelen. Desperaet...Sonder hoop, twyffelmoedig. Despiciëren...Af-sien, versmaden, verachten. Dessein...Opset, voornemen. Destinatie...Schicking, bestelling, bestemming. Destineren...Toeschicken, bestellen. Destituëren...Ontsetten, verlaten, verstellen, versteken. Destructie...Verdelging, vernieling. Destruëren...Verdelgen, vernielen, verwoesten. Detentie...Bewaring, ophouding, gevangenis. Deterioratie...Verergering. Deterioreren...Erger maken, verslimmen, verergeren. Determinatie...Afpaling, besluyt, bepaling, af-steeksel. Determineren...Afpalen, besluyten. Detereren...Vervaert maken, af-schricken. Detestatie...Af-schrik, verfoeying, af-sweiring. Detesteren...Af-sweiren, afgrouwen.

4 Deteneren...Ophouden, vast-houden, gevangen houden. Detractie...Aftrecking. Detraheren...Aftrecken. Devies...Een zin-spreuk. Devoir...Plicht, uyterste beste, vleyt, neerstigheyt. Devolutie...Afgank, vermindering, verloop. Devolveren...Af-komen, afwentelen, afrollen. Devoot...Aendachtig. Devotie...Aendachtigheyt. Dexteriteyt...Behendigheyt. DI. Diaken...Arm-versorger, Kerken-Dienaer. Dialogue...Twee-spraek, t samen-spraek. Dicteren...Bewoorden, voorspellen. Dictum...Spreuke, segs-woordt. Item het kort inhoudt van een Vonnis, een gewysde. Diffamatie...Faem-rooving. Diffameren...Schande naer-seggen, faem-rooven, achter-klappen. Differentie...Verschil, onderscheydt. Differeren...Verschillen, uytstellen. Difficiel...Swaer, moeyelyk. Difficulteren...Swarigheyt maken. Difficulteyt...Swarigheyt, verschil. Diffidentie...Wantrouwe, ongeloof. Diffideren...Wantrouwen, t samen-stellen. Digereren...Verdauwen, verteiren. Digestie...Verdauwing. Digesta...Vergaerde en t samen-gestelde, uytgetrocke oft uytgelese sake. Digniteyt...Aensienelykheyt, staet, weerdigheyt. Dilatie, dilay...uytstel, sleyping. Dilayeren...Uytstellen, vertrecken, sleypende houden. Dilatoire exceptie...behulp-middelen om de saek uyt te stellen. Dilapideren...Verquisten, door de billen lappen. Diligent...Neerstig. Diligentie...Neerstigheyt, vleyt. Diligeren...Lieven, lief-hebben. Diminutie...Vermindering. Diminuëren...Verminderen, verkleynen. Dimissie...Ontslaging. Dimitteren...Vry laten, vry stellen, ontslaen. Dimoveren...Verdryven, afwenden. Direct, Directie...Regel-recht, Bestiering, beleydt. Directeur...Bestierder, bewindt-hebber. Dirigeren...Bestieren, beleyden. Dirimeren...Scheyden, af-scheyden, ontdoen. Disavantagie...Naerdeel. Disceptatie...Krakeel, reden-kaveling. Discepteren...Krakeelen. Discerneren...Onderscheyden, onderkennen.

5 Discipel...Leerlink, Scholier. Discipline...Leering, tucht. Discord...Oneenigheyt, tweedracht. Discorderen...Verschillen, twisten. Discordantie...Twist-stemming, verschil. Discourageren...Moedt benemen. Discoureren...Redeneren, reden-voeren. Discours...Reden-voering, pratjen. Discreet...Bescheyden. Discretie...Bescheydentheyt. Discrepantie...Verschil. Discreperen...Verschillen. Diserte...Bespraekt, welsprekende. Disgratie...Ongunst, ongenade. Disjunctie...Scheyding, Verdeeling. Disjungeren...Van een scheyden. Disordre...Verwerring. Dispariteyt...Ongelykheyt, onparigheyt. Dispenseren...Quyt-schelden, vry-stellen, uyt-deylen. Dispensatie...Uyt-deyling, vry-steling. Dispensier...Uytdeylder, schat-meester. Displiceren...Mishagen. Disponeren...Schicken, beschicken. Dispositie...Ordentelyke bestelling ofte beschicking. Dispositief...Korten inhoudt ende besluyt. Item de conclusie van een Proces dat beschreven moet worden. Disputatie...Reden-kaveling. Disputeren...Reden-kavelen, twist-redenen. Dissentiëren...Oneens zyn. Dissentie...Tweedragt, oneenigheyt. Dissertatie...Redenering. Disserteren...Reden-voeren. Dissidie...Tweedragt. Dissimulatie...Ontveynsing. Dissimuleren...Ontveynsen, verbloemen. Dissiperen...Verstroeyen. Dissolveren...Ontbinden, los maken, ontknoopen. Dissolut...Ongebonden, los. Dissolutie...Ogebondendtheyt, lossigheyt. Distantie...Uytspansel, uytbreyding. Distinctie...Onderscheydt, onderscheyding. Dinstinguëren...Onderscheyden. Distractie...Aftrecking, uytdeeling. Distraheren...Aftrecken, uyt-deelen, verkoopen. Distribuëren...Omdeelen, verspreyden, verdeelen. Distrubitie...Omdeeling, uytdeeling. District...Begryp, rechts-bepaling, ommerink, krits, kring. Dissuaderen...Ontraden, afraden. Divers...Ongelyk, verscheyden. Diversiteyt...Verscheydentheyt.

6 Diverselyk...Verscheydentlyk. Diverteren...Afwenden, omwenden, aftrecken, afleyden, item sich ergens onthouden. Divideren...Verdeelen, scheyden. Divisie...Deyling,scheyding. Divortie...Echt-scheyding. Divulgeren...Gemeyn maken, ruchtbaer maken, verspreyden. DO. Doceren...Leeren, onderwysen, doen blyken. Doctor...Leeraer, Onderwyser. Document...Leer-stuk, bewys, betoog Dogma...Leer-stuk, grondt-leer. Dogmatiseren...Voort-leeren, te recht onderwysen. Doleantie...Beklag. Doleren...Treuren, klagen. Domestiek...Huysgenoot. Domeynen...Landts-inkomen, gebiedt, heerlykheyt. Domicilie...Woon-stede, woon-plaetse. Domicilie kiesen...plaetse nemen en kiesen in plaetse van woon-stede. Dominatie...Heerschappye, heersing. Domineren...Heersen, de meester spelen. Donatie...Vrye overgeving, gifte, geschenk. Donatio causa mortis..gifte ter oorsake des doodts. Doteren...Begiftigen, ten houwelyk geven. Dote...Houwelyks goedt, Bruydtschat. Douarie...Weduw-besit, Weduw-gift, lyf-tocht, vrucht-gebruyk. Douariere...Weduwe en boedel-houdster. DR. Dresseren...Toerichten, africhten, toestellen, verbeteren. DU. Dubbel...Uytschrift, afschrift, gros. Dubieus...Twyffelachtig. Dubiteren...Dubben, twyffelen. Duël...Kamp, strydt van twee Persoonen, twee-kamp, twee-gevecht. Duplicatie...Verdubbeling. Dupliceren...Verdubbelen. Dupliceren in rechten..is als den Verweerdere antwoordt op de weder-antwoordt oft Replicque van den Aenlegger, en is als een verdubbelt, oft wederantwoordt, het welke Duplicque genoemt wordt. Durabel...Duersaem, lankdurig. EC. Ecclesie...Kerk, gemeynte. Ecclesiastik...Kerkelyk, Geestelyk. ED. Ederen...Uytgeven, openbaren.

7 Editie...Uytgeving. Edict...Gebodt. Educatie...Opvoeding. EF. Effect... t Gene volbragt, oft uytgevoert is. Effectuëren...Te weeg brengen, uytwerken, uytvoeren. Effect sorteren...stadt-grypen, te stade komen. Effective...Metter daedt. Efficacie...Kracht, werking. Effigie...Af-beeldtsel, naerbootsing. Effractie...inbreking. Effugie...Uytvlucht. EG. Egael...Even-gelyk. Egaleren...Even-gelyk maken, evenen. EL. Electie...Verkiesing. Eligeren...Verkiesen, Uyt-kiesen. Elegantie...Aerdigheyt, fraeyigheyt. Elegie...Treur-klacht. Elideren...uyt-vegen, uyt-dryven. Eloceren...Verhueren, te huer laten gaen. Elogie...Eer-spraek. Eloquent...Wel-sprekende. Eloquentie...Wel-sprekentheyt. Elucidatie...Verlichting, verklaring. Elucideren...Verlichten, verklaren. Eluderen...Bespotten, uytstryken. EM. Emancipatie...Handt-lichting. Emanciperen...Vry-maken, syn eygen Meester maken, gelyk een Vader syn Soon doet. Emaneren...Uytgaen, uytkomen, uytvloeyen. Emblema...Een Beeldt-werk. Embuscade...Lage, laeg-legging. Emenderen...Verbeteren. Eminent...Uytstekende, verheven. Emissie...Afveerding, uytsending. Emolliëren...Versachten. Emologeren...Voor goedt achten, voor goedt kennen. Emolument...Genot, gewin, profyt, bate. Empescheren...Verhinderen, beletten. Empeschement...Verhindering, beletsel. Emphasis...By-zin, naer-druk. Emphiteusis...Erf-pacht-recht. Employ...Besteding, aenlegging, besigheyt, aenwending.

8 Employëren...Besteden, aenleggen, besigen, aenwenden. Emporteren...Verkrygen. Emptie...Kooping. Emulatie...Naervolging, onderganing, volsucht. Emuleren...Naervolgen, ondergaen, naer-doen. EN. Encourageren...Moedt geven, moedigen. Enerveren...Ontzenuwen, krachteloos maken. Engageren...Inwickelen. Enorm...Leelyk, wanstallig, ongeschikt. Enquestreren...Ondersoeken. Enqueste...Ondersoek, hooren van getuygen. Enqueste Valetudinair.Ondersoek en t hooren van getuygen, die oudt, siek, oft anders gevreest worden haest te sullen sterven. Envie...Haet, wangunst. Enumeratie...Optelling. Enumereren...Optellen, aentellen. Entreprise...Aenslag, voornemen. EQ. Equipage...Uytrusting. Equiperen...Uytrusten. ER. Erectie...Oprechting. Erigeren...Oprechten. Eripiëren...Ontrecken, ontrucken. Erreren...Missen, dwalen. Erreur...Doling, misslag. ES. Espargne...Versparing, suynigheyt. Essay...Proeve. Essentie...Wesen, wesentheyt. Essentieel...Wesentlyk. Estimeren...Achten, waarderen. Esquadre, Esquadron..Hooft-gedeelte, wyk, troup, slag-orde. EV. Evacuëren...Ledigen, ontledigen. Evaluatie...Waerdering. Evaluëren...Waerderen. g Evalueert gelt...gankbaer geldt. Evanesceren...Verdwynen. Eveniëren...Geschieden, gebeuren, overkomen, toevallen. Evertuëren...Poogen, besig houden, oeffenen. Evident...Opentlyk, blykelyk. Evidentie...Schynbaerheyt, klaerblykelykheyt. Evictie...uytwinning, overtuygen.

9 Eviteren...Myden, schouwen. Evoceren...Uytdagen. Evocatie...Uytdaging, item klachte van geweygert Recht. EX. Exact...Gauw, nauwkeurig. Exactie...Af-eyssing, afperssing, schatting. Exactioneren...Schatten, overschatten, afdwingen. Exaggereren...Vergrooten, ophoopen. Exalteren...Verhoogen, verheffen. Examen, examinatie...ondersoek, proef. Examineren...Beproeven, ondertasten, toetsen, ondervragen. Excederen...Te boven gaen. Excelleren...Uytsteken, overtreffen, uytmunten. Exceptie...Uytneming, uytsondering, verset. Exces...Overdaedt, overmaet. Excessief...Overdadig, overstallig. Excipiëren...Uytsonderen, uytnemen. Exciteren...Opwecken, gaende maken. Exclameren...Uytroepen, uytschreeuwen. Excluderen...Uytsluyten. Exclus...Uyt-gesondert. Excogiteren...Bezinnen, verzinnen. Excommunicatie...Gemeynt-verbanning, Kerkelycken Ban. Excommuniceren...Bannen, uytsluyten, uyt de Gemeynte bannen. Excuseren...Ontschuldigen. Excussie...Afperssing. Executeren...Uyt-rechten, tot voldoening dwingen, te werk leggen. Executeur...Een uytvoerder, een Pander, Deurweerder. Executeur Testamentair Erf-uyter, die des boedels saken reddet. Executie...Uytvoering, uytwinning. Executorien...Uytwinning-brieven. Execrabel...Afgrysselyk, vervloekelyk. Exempel...Voorbeeldt. Exempt...Vry, uytgenomen, bevrydt. Exemptie...Vryding, vrydom. Exequeren...Vervolgen, volbrengen. Exerceren...Oeffenen, bedienen. Exercitie...Oeffening. Exherederen...Onterven. Exhiberen...By-brengen, voordragen, voor den dag brengen. Exhibitie...Aenwysing, opwysing, voordraging. Exhorteren...Aenmanen, aenporren. Exigentie...Vereys. Exigeren...Af-eysschen, af-voorderen. Exilie...Ban, uytbanning. Eximeren...Vry-koopen. Existeren, Exteren...In wesen zyn. Existentie...Wesentheyt. Existimeren...Siet Estimeren.

10 Exorneren...Oppronken, nyt-rusten. Exonereren...Ontladen, ontrusten. Expediëren...Redden, afveerdigen, voldoen. Expeditie...Afveerding. Expedient...Af-geregt; gevoegelyk, bequaem. Experientie...Ondervinding. Experimenteren...Ondervinden, ondersoeken. Expert...Ervaren, ondersocht, kloek. Exspecteren...Verwachten. Expireren...Verscheyden, eyndigen. Exspiratie...Uytgank, eynding. Expliceren...Ontvouwen, uytleggen, verklaren. Explicatie...Uytlegging. Exploict...Uytwerking, te werk-legging. Exploicteren...Te werk-leggen, uytvoeren. Exponeren...Uytleggen, verklaren. Expositie...Uytlegging, verbreeding. Expres...Uytdruckelyk. Expressie...Uytdrucking. Exprimeren...uytdrucken, uytdouwen. Exprobreren...Verwyten. Exprobratie...Verwyt, versmading. Ex professo...opentlyk, met voordacht. Expurgeren...Suyveren, reynigen. Exquis...Uytgelesen, nauwkeurig. Ex tempore...uyt de vuyst, metter haest. Extenderen...uyt-trecken, uyt-breyden, uyt-spannen. Extinguëren...Uytblussen, dooven. Extirperen...Uytroeyen. Extolleren...Verheffen. Extorqueren...Afperssen. Extorsie...Afperssing. Extract...Kort begryp, uyt-treksel. Extraheren...Uyt-trecken, in t kort stellen. Extrajudicieel...Buyten-Rechts-dwang, buyten dingtalig, buyten Rechten. Extraordinaris...Ongewoon, ongemeen. Extravagant...Hoog-loopende, hoog-gaende. Extravageren...Hoog-loopende, uyt het spoor slaen. Extreem...Uytnemende. Extremiteyt...Uyterste. Exulteren...Op-springen, huppelen. Exunderen...Overvloeyen, uytvloeyen. FA. Fabel...Vertelling, verdichtsel, klucht, quak. Fabuleus...Beuselachtig. Fabriceren...Vercieren, verdichten, timmeren. Fabryk...Bouw-meester, Roey-meester. Facetieus...Boertig, boertachtig, genoegelyk. Faciel...Licht.

11 Faciliteyt...Lichtigheyt. Faciliteren...Het werk verlichten. Facit...Slot van rekening, maekt, doet. Facteur...Die de saken van een ander dryft, Bewindt-hebber. Factie...t Samen-rotting. Factieus...Oproerig. Faculteyt...Vermogen, vermogentheyt, macht. Facunde...Welsprekentheyt. Falliëren...Missen, gebreken. Falcidie...Af-korting, af-snyding. Falcidie portie...is het vieren deel van d Erffenisse dat den Erfgenaem vermag af te trecken, die met al te veel Legaten beswaert is. Fallatie...Valscheyt, bedriegelykheyt. Falsaris...Valschaert, een bedrieger die valsche Instrumenten maekt. Fameus...Berucht, bekent, ruchtbaer. Fameus Libel...Een faem rovende Geschrift. Familiair...Gemeynsaem, huys-gemeyn. Familie...Huysgesin. Fantasie...Inbeelding, eygensinnigheyt. Fastidie...Walging, satheyt. Fastidiëren...Walgen, sat maken. Fatael...Noodtlottig, noodtschick, noodtschickelyk, doodelyk. Fatalien...Ding-dagen, pleyt-dagen. Fatalia van Appellatie.Den tydt binnen de welke men moet appelleren. Fatige...Vermoeytheyt. Fatigeren...Vermoeyen. Fatsoen...Gestalte, form, gedaente. Fatuer...Noodt-lot, noodt-dwang. Faulie...Gebrek, feil. Faveur...Gunste. Favorabel...Gunstig. Favoriet...Gunsteling. Fauteur...Gunst-drager, mede-pleger. FE. Feliciteyt...Welvaert, voorspoedt, geluk. Feyten...Schrifturen inhoudende t gene men betoonen oft bewysen wilt. Feminien...Wyfelyk, Vrouwelyk. Felonie...Ontrouwe, oft smaedtheyt. Fenyn...Vergift, doodt-spys. Ferien...Vier-dagen, oorlof-dagen. Festeren...Beleefdelyk onthalen. Festinatie...Verhaesting. Feudael ofte Feodael...Leen-goedt, leen-roerig. FI. Fiat...Dat het geschiede, t is goedt. Fictie...Versiering, verdichtsel. Fideicommis...Erf-beveling, erf-betrouwing, erflating over de handt. Fideicommissarius...Erfgenaem met last van overgifte.

12 Fidejussor...Borge. Fidel...Getrouw. Fiducie...Betrouwing. Figure...Gestelte, af-beeldtsel, prent. Figurerer...Af-beelden, verbeelden. Fin...Eynde. Finalyk...Eyndelyk, glat-af. Finantie...Middelen van geldt. Finesse...Vondt, loosheyt, list, pratyke om iets uytte voeren. Fingeren...Cieren, bootsen. Firmament...Sterren-hemel, uytspansel. Firmeren...Vestigen, gestadigen. Fiscael...Landt-schat-bewaerder, versorger. Fisce...Landt-schats-kist. Flatteren...Pluym-stryken, vleyen. Fleur...Bloem, bloeytsel. Floreren...Bloeyen, welvarende zyn. Florin...Eenen gulden. Fluctuëren...Swerven, swalpen, suckelen. FO. Folie...Malligheyt. Force...Geweldt, macht. Forceren...Bemachtigen, verkrachten, overweldigen. Forme...Vorm, gedaente. Formaliteyt...Gedaente, gestelte, aenstelling. Formaliseren...Tegen aen kanten, tegen kanten, opmaken. Formeren...Maken, toe-stellen. Formulier...Voorschrift, leest. Fornicatie...Hoererye. Fortificatie...Sterkmaking. Forificeren...Versterken. Forteresse...Sterkte, slot, fort. Fortune...Geluk, kanse, avontuer. Foveren...Koesteren, toe-gedaen zyn, ophouden, aenhangen. Fourneren...Verschaffen, opbrengen, overbrengen. FR. Fraude...Bedrog, arglist. Frauderen...Bedriegen. Frenesie...Kranksinnigheyt. Frequent...Veelvuldig, veelvoudig. Frequenteren...Bewandelen, doorwandelen, bywoonen. Frivol...Beuselachtig, leurachtig, slecht. Fructueus...Vruchtbaer. Frustreren...Vruchteloos maken, benemen. FU. Fugeren...Vluchten, vlieden. Fugitief...Voorvluchtig, banqueroet.

13 Fulmineren...Blixemen, rasen, woeden, uytbulderen. Functie...Ampt, bediening. Fundament...Grond-vest, grondt. Fundatie...Grondt-legging. Funderen...Vestigen, vast-stellen. Furie...Woede, verwoedtheyt, rasernye. Furieus...Dul, rasende, woedig. Furneren...Verschaffen, opbrengen. GA. Gabelle...Tol. Gage...Wedde, huer-loon, winst, besolding. Gageren...Besolden, beloonen. Garanderen...Waren, waerborgen, ontheffen, vergoeden. Garant...Waerschap, waerborg, verhael. Gardiaen...Bewaerder. Gauderen...Verblyden. GE. Gedelegueerden Rechter Eeen gewesen en gestelden Rechter. Gemineren...Verdobbelen. Genealogie...Geslacht-tafel, af-komste, geslachtboom. Generael...Gemeyn, algemeyn. Generaliteyt...Algemeynschap, Landt-gemeynschap. Genereren...Voort-brengen. Genereus...Grootmoedig, edelmoedig. Gentil...Edel. Geometrie...Landt-meterye. Gerafineert...Afgeveerdigt. Gerequireerde...Verweerder tegens den welken eenig versoek gedaen wordt. Geste...Manier van doen, gebaer. Gesten...Geschiedenissen, daden. GL. Glorie...Lof, roem, heerlykheyt, luyster. Gloriëren...Roemen, verblyden. Glorieus...Loflyk, lofryk, beroemt, eerlyk. Glosse...uytlegging. Glosseren...Uytleggen, verklaren. Gouvernement...Bestiering, Plaets-voogdye. Gouverneren...Bestieren, beheerschen. Gouverneur...Voogt, Landt-voogt, Stadts-voogt, Ruwaert, Bewindts-man. GR. Graedt...Trap, lidt. Grasseren...Straet-schenden, woeden, rooven. Gratie...Goedt-gunstigheyt, genade, danksegging, quytschelding, vergunning, gunst-geving. Gratieus...Goedt-gunstig, lieftallig. Gratuleren...Geluk wenschen, dak-seggen, sich wel beloven.

14 Gravamina...Swarigheden, beswaernissen. Graveren...Beswaren, quetsen, in-etsen, insnyden. Graveur...In-etser, insnyder. Graviteyt...Deftigheyt, Slatigheyt. Greffie...Stuk-kamer, Schryf-kamer. Greffier...Hof-schryver. Grief...Hinder, quetsing, schade, swaer, moeyelyk. Gros... t Gene uyt de kladde in t net gestelt is. Grosseren...In t net schryven. Grossier...Groot-handelaer, gros-handelaer. HA. Habiel...Af-gerecht, bequaem, geschikt, behendig, heblyk. Habiliteyt...Behendigheyt, bequaemheyt, gaudadigheyt. Habiliteren...Bequaem maken. Habeyt...Kleedt, kleeding. Habitatie...Woonstede, wooning. Habituëren...Bekleeden. Hallucinatie...Dwaling. Hanteren...Behandelen, omgaen. Harangue...Beweeg-reden, vertoog. Harmonie...Wel-luyding, eenstemmigheyt, overeen-stemming, t samen-stemmigheyt, soet-luydigheyt. Hazart...Lot, gevaer, avontuer, kanse. Hazarderen...Wagen. HAE. Haeres...Erfgenaem. HE. Hechte, Hechtenisse...Gevangenisse. Heraut...Wapen-voogt, Wapen-drager, Wapen-heer, Schildt-voerder. Herederen...Erven. Herediteyt...Erf-goedt, erf-deel. Heresie...Kettery, styfsinnigheyt, eensinnigheyt. Hermafroditen...Man-wyven. Heroicq...Heldig, heerlyk. Heremeyt...Kluysenaer, Woudt-broeder. HI. Hipocriet...Een veynser, een scheyn-heylige. Hipocrisie...Geveynstheyt, schynheyligheyt. Historie...Geschiedenis, verhael, gedenk-schrift. HO. Homicidie...Doodt-slag. Homilie...Gespreek, redenering. Homologeren...Goedt-kennen. Homage...Manschap, hulde. Honeur...Eere.

15 Honorabel...Eerlyk, eerbaer. Honoreren...Eeren. Horologie...Ure-werk, sonne-wyser, wecker. Horreren...Verschricken, afgrysen. Horreur...Af-schrik. Horribel...Schrickelyk, grouwelyk. Hortatie...vermaning. Horteren...Vermanen, aenporren, aenmoedigen, aenmanen. Hospes...Weerdt, gast-houder. Hospitael...Herberg, gast-houding, gast-huys, gast-vry. Hospitaliteyt...Huys-vesting, gast-vryheyt, herbergsaemheyt, weerdtschap. Hostagie...Pandt, gysel. Hostie...Zeeg-offer. Hostiliteyt...Vyandtschap. HU. Humaniteyt...Beleeftheyt, menscheyt. Humble...Ootmoedig, neerdrig. Humeur...Vocht, eygen-aerdt, sinlykheyt. HY. Hymne...Lof-sang. Hypocrisie...Veynsing. Hypocriet...Huygelaer, geveynsden, scheynheyligen. Hypotheecq...Onderpandt, tegenpandt, grondtpandt, vesting. Hypothequeren...Vestigen, veronderpanden. JA. Jactantie...Beroeming. Jacteren...Beroemen. Jacture...Verlies, wechwerping. Jalout...Belgsiek, belgsuchtig, min-ieverig. Jalousie...Belgsucht, minnen-nydt, na-iever, min-iever. ID. Idee...Voorbeeldtsel, bewerpsel, ontwerpsel. Idioot...Ongeleerde, ongeletterde, weetniet. IG. Ignobel...Onedel. Ignominie...Naem-schendig, schandtvlek, schande, oneer. Ignominieus...Schandelyk, smadelyk, naem-schending, eerloos. Ignorant...Weet-niet, weetloos, onkundig. Ignorantie...Onkunde, onwetentheyt, onbedachtheyt. Ignoreren...Onkundig zyn, niet weten. IL. Illaheren...Insluypen. Illatie...Inbrenging, invoeging, besluyt. Illatief...Dat ingebragt kan worden.

16 Illegaliteyt...Onevengelykheyt. Illegitime...Onwettelyk, onwettig, Bastaert. Illiquide...Onklaer, oneffen. Illuderen...Bespotten, beguychelen. Illusie...Bespotting, beguycheling, scherts. Illusoir...Bespottelyk. Illustratie...Verlichting, doorschyning. Illustre...Doorluchtig, edel. Illustreren...Doorlichten, doorhelderen, doorluchtigen, verklaren. IM. Image...Beeldt, gelykenisse. Imagineren...Inbeelden. Imaginatie...Inbeeldinge. Imbecilliteyt...Swakheyt, onsterkheyt. Imitatie...Naervolging, naerbotsing. Imiteren...Naervolgen, naerdoen. Immediate...Onmiddelyk. Immediatelyk...Sonder middel, onmiddelyk. Immemoriael...Ondenkbaer, boven geheugen, boven gedenkenisse, boven memorie. Immense...Onmetelyk. Immeubele...Ontilbaer, onbeweeglyk, onroerende. Immineren...Boven t hooft hangen, genaken. Immisceren...Inmengen, ondermengen. Immobile...Ontilbaer, onbewegelyk. Immoderatie...Onmatigheyt. Immoderate...Onmatig. Immodest...Onzedig, ongeschikt, ontuchtig. Immodestie...Onzedigheyt, ontucht. Immutabel...Onwisselbaer, onveranderlyk. Immuniteyt...Onbelastheyt, vryheyt, vrydom. Impariteyt...Onevenheyt, onpaerheyt. Impartiëren...Mededeylen, mededeelen. Impatibel...Ongedoogsaem, onlydelyk, onverdragelyk. Impatient...Onlydtsaem, onverduldig. Impatientie...Onlydtsaemheyt, onverduldigheydt, ongedult. Impediëren...Verhinderen, beletten. Impelleren...Aenstouwen, dryven. Impereren...Gebieden, bevelen, heerschappen. Imperfect...Onvolmaekt, onvolkomen. Imperfectie...Onvolmaektheyt. Imperiael...Keyserlyk. Impersoneel...Onpersoonelyk. Impertinent...Ongerymt, ondienstig, flodderlyk, onhebbelyk. Impetrant...verwerver, verkryger, versoeker. Impetreren...Verwerven, verkrygen. Impetueus...Ongestuymig, heftig. Impieteyt...Goddeloosheyt, ongodtvruchtigheyt. Implacabel...Onversoenelyk. Impleren...Vervullen.

17 Implicatie...Invouwing, inwickeling. Impliceren...Invouwen, inwickelen, bevangen. Imploratie...Aenroeping. Imploreren...Aenroepen. Imployeren...Siet employeren. Imponeren...Opleggen, bedriegen, te laste leggen. Important...Groot, gewichtig. Importantie...Gewichtigheyt. Importeren...Belangen, bedragen. Importuen...Overlastig, onbeschoft. Importuneren...Overlasten, lastig zyn, dringen. Imposeren...Opleggen, te last-leggen. Impositie...Oplegging, oplage, schatting. Impossibel...Onmogelyk. Imposture...Bedrog. Impost...Schatting. Impotent...Onmachtig. Impotentie...Onmachtigheyt, onmacht, onvermogentheyt. Imprecatie...Toewensing, vloek, quaedt-wensching. Impressie...Indrucking, drucksel, print-drucking, indruksel, inbeelding. Imprimeren...Indrucken, inprinten. Improberen...Quaedt keuren, quaedt achten. Imprudent...Onwys, onvoorsichtig. Imprudentie...Onwysheyt, onvoorsichtigheyt. Impudicq...Onkuys, onschamelyk, oneerbaer. Impugneren...Bevechten, bestryden. Impulsie...Opstokinge, aendryving. Impuniteyt...Ongestraftheyt. Imputeren...Wyten, aentygen, toemeten, toerekenen. IN. Inadvertentie...Onbedachtsaemheydt, roekeloosheyt, achteloosheyt, onwetentheyt. Inaliniënabel...Onwankelbaer, onvervremtbaer. Inartificieel...Onkonstig. Incapabel...Onvatbaer, begrypeloos, onbevattelyk. Incapaciteyt...Onvatbaerheyt. Incarceratie...Kerkering, gevangenis, hechte, hechtenisse. Incarcereren...Kerkeren, vangen. Incarnatie...Vleeschwording, menschwording. Incertitude...Onsekerheyt. Inceste...Bloedtschande. Incident...Inval, voorval, invalling. Incipiëren...Beginnen. Incisie...Insnyding, doorsnyding, opsnyding. Inciteren...Aenporren, opstoken, aenritsen, aenlocken. Inciviel...Onborgerlyk, onheus, onbeleeft. Inclinatie...Toeneyging, neyging. Inclineren...Toeneygen, neygen. Incluys...Ingesloten, inbegrepen. Inclusive...Binnen gerekent.

18 Incogitabel...Onbedenkelyk. Incommoditeyt...Ongelegentheyt, ongemak, ongerief. Incommunicabel...Onmedeelbaar. Incommoderen...Ontrieven, ongelegentheyt maken. Incomparabel...Onvergelykelyk. Incompatibel...Onverdragelyk, onlydelyk, niet overeenkomende. Incompetent...Onbehoorlyk, onwettig, ononderhoorig. Incompetenten Rechter Ononderhoorigen Rechter. Incomprehensibel...Onbegrypelyk. Inconstant...Onstandtvastig, wispelturig. Incontantie...Onstandtvastigheydt, wispelturigheyt, ongestadigheyt. Incontinenti...Datelyk, straks, op staende voet. Inconvenient...Ongeval, misval, ongeluk. Incorporatie...Inlyving. Incorporeel...Onlichamelyk. Incorporeren...Inlyven, innemen. Incorrect...Onverbeten, gebreckelyk. Incorrigibel...Onverbeterlyk. Incorruptibel...Onverderffelyk. Incredibel...Ongeloovelyk. Increpatie...Bekyving. Increperen...Bekyven, bulderen. Inculqueren...Inscherpen, instampen. Inculcabel...Onstraffelyk. Inculperen...Beschuldigen. Incumberen...Opleggen, opsteunen, aenvoorderen, voorhebben. Incurabel...Ongeneselyk. Indemneren...Schadeloos houden, vry houden. Indemniteyt...Schadeloosheyt, vry-houding. Independent...Onverbonden, onafhanging, van niemant af-hangende. Independentie...Onaf-hangelykheyt. Indictie...Aensegging, oplage, tydt-gebodt, aenrading. Indifferent...Eenderley, onverscheydelyk, eveneens. Indigentie...Behoeftigheyt. Indignatie...Verantwoording, onweerdigheyt. Indirect...Kromweegs, averrechts. Indiscreet...Onbescheyden. Indiscretie...Onbescheydentheyt. Indispost...Ongestelt, ongesondt. Indispositie...Ongesteltheyt, ongesondtheyt. Indissolubel...Onlosselyk, onverbrekelyk. Individue...Onddelig, besonder. Indole...Invorst, aert. Indubitabel...Ontwyfelbaer. Induceren...Invoeren, inleyden, aenraden, wijs maken, onderwysen. Inductie...Aenrading, invoering, invoeging, indrang. Indulgentie...Gedooging, toelating, vry-geving, aflaet. Industrie...Gauwigheyt, wackerheyt, kloekheyt. Inegael...Oneffen, ongelyk. Inegaliteyt...Oneffentheyt, ongelykheyt.

19 Ineptie...Ongerympt, onbequaem. Inestimabel...Onschattelyk, onwaerdeerlyk. Inevitabel...Onvermydelyk. Inexcusabel...Schuldtbaer, onverschoonelyk. Inexpert...Ongeoeffent. Inexplicabel...Onuytlegbaer. Inexpugnabel...Onwinbaer, onverwinnelyk. Infaem...Eerloos. Infameren...Faem-rooven, schandtvlecken. Infamie...Schandtvlek, faem-rooving. Infantie...Kindtsheyt, onmondigheyt. Infecteren...Besmetten. Infereren...Invoeren, inbrengen. Infideel...Ontrouw, trouweloos. Infideliteyt...Ontrouwigheyt, trouweloosheyt. Infirmiteyt...Onsterkheyt, swakheyt, losheyt. Inflammatie...Ontsteking. Inflatie...Opblasing, swelling. Infligatie...Aenslaning. Influentie...Invloeying. Informatie...Kontschap, berichting, bescheet, kennis, invorming, bevorming, verneem-schrift. Informeren...Kennis nemen, konstschap doen, berichten, onderwysen, bevormen. Infortune...Ramspoet, ongeluk. Infracteur...Inbreker, overtreder. Infractie...Inbreuk. Infringeren...Breken. Infructueus...Onvruchtbaer. Infusie...Instorting, doorgieting. Ingenieur...Bolwerker, veldtbouwer, vernufteling, sterkbouwer. Ingenieus...Sinryk, verstandelyk. Ingereren...Indringen. Ingratitude...Ondankbaerheyt; Ingredient...Inmengsel. Ingrediëren...Intreden. Ingressie...Intreding, ingank. Inhabiel...Onbequaem, onabel. Inhabiliteyt...Onbequaemheyt. Inhabitabel...Onbewoonelyk. Inhesie...Inhanging. Inhereren...Inhangen, inblyven. Inhiheren...Verbieden. Inhonest...Eereloos, oneerbaer. Inhumaen...Onbeleeft. Inimicitie...Vyandtschap. Iniquiteyt...Ongerechtigheyt, onbilligheyt. Inicq...Onrechtveerdig, onrecht, onrechtmatig. Injunctie...Beveling. Injungeren...Toevoegen, opleggen. Injurie...Ongelyk, onrecht, hoon.

20 Injuriëren...Verongelyken, hoonen. Injust...Onrechtveerdig. Injustitie...Onrechtveerdigheydt, ongerechtigheydt. Innavigabel...Onbevaerlyk. Innocent...Schuldeloos, onnoosel. Innocentie...Onnooselheyt. Innovatie...Vernieuwing. Innoveren...Vernieuwen. Innumerabel...Ontelbaer, ontallyk. Inobedient...Ongehoorsaem. Inproviso...Onversints. Inquiëteren...Ontrusten. Inquiëtude, inquiëteringe Ontrusting, ontrust. Inquireren...Ondersoeken, doorsnuffelen. Inquisitie...Ondersoek. Inquisiteur...Ondersoeker, ondersoek-meester, Ketter-meester. Insanabel...Ongeneeslyk. Insanie...Dulligheyt. Insatiabel...Onversadelyk. Inscriptie...Opschrift. Inscrutabel...Ondoorgrondelyk. Insensibel...Ongevoelyk. Inseparabel...Onscheydelyk. Insereren...Insetten, invoegen, inlyven. Insertie...Invoeging. Inserveren...Bedienen, iemant ten dienst staen. Insigni...Kenteeken. Insimuleren...Betichten. Insinuatie...Beschryving, ten kennen-geving, waerschouwing, verwitting. Insinuëren...Indringen, invlyen, inschuyven, te kennen geven, aenmelden, verwittigen. Insisteren...Aenstaen, volherden, aenhouden. Insolent...Moetwillig, ongewoon, overdadig. Insolentie...Moetwilligheyt, moetwil, dertelheyt. Insolidum...Gansselyk, geheelyk. Insolvent...Onvermogentheyt tot betalen. Inspectie...Beschouwing, aenschouwing. Inspectie oculair...besichting, klaerblykelyk, beschouwing. Inspiratie...Inblasing, aenblasing, ingeving. Inspireren...Inblasen, aenblasen. Instantie...Aenhouding, volstandigheyt, gedurigheyt, begin. Instauratie...Herstelling, oprechting, vernieuwing, weer-oprechting. Instuareren...Oprechten, vernieuwen, herstellen. Instigatie...Aenstouwing. Instigeren...Opstoken, aenstouwen, dryven, ophitsen. Instinct...Drift, ingeving, inblasing. Instituëren...Insetten, onderwysen, instellen. Institutie...Insetting, onderwysing, instelling. Instructie...Onderrichting, toerechting, bericht, narichting, onderwys. Instruëren...Onderrechten, toerechten, schriftelyk bewysen.

2003 Mathieu Vandenbosch voor FAQ Genealogie Benelux

2003 Mathieu Vandenbosch voor FAQ Genealogie Benelux RA. Rabat...Afkorting, af-slag van de somme. Rabatteren...Af-korten, af-slaen. Race...Af-komste. Radicael...Wortelyk, gewortelt, oorspronkelyk, met tacken. Radiceren...Wortelen. Raer...Selden, yl, dun,

Nadere informatie

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 Den 4 Junii 1575. Naer-noene. Praesenten: Uit de Edelen, Culemburgh Swieten Kenenburgh Noortwijck Ende van de Steden, Pauli Huych Jacobsz Koningh Vos t Hoen Helmduynen

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen, zynde een spiegel om de zouden te vlieden bron : en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen,

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Dirk ter Woort bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 06021 Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini. J. Wendel en

Nadere informatie

L E S E R. [485] T O T D E N

L E S E R. [485] T O T D E N [485] T O T D E N L E S E R. NA dat ick besloten hadt een eynde van deze oeffeningen te maecken, soo heb ick bevonden, dat my, Beminde Leser, noch verscheyde andre dingen van vermaeckelijcke en treffelijcke

Nadere informatie

Nieuw Oranje volks-lied

Nieuw Oranje volks-lied bron. Z.p., 1815 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie072nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Nieuw Oranje volks - lied. Wys: Wilhelmus al van Nassauwen. 1. Wilhelmus al van Nassauwen, Dat

Nadere informatie

Waarachtig verhaal van een gruwelyke moord

Waarachtig verhaal van een gruwelyke moord bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 06062. Z.p. ca. 1811 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_waa005waar01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 Waarachtig verhaal,

Nadere informatie

Een nieuw lied Of de klaagende dochter

Een nieuw lied Of de klaagende dochter bron. Z.p., ca. 1810 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie054nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Of de Klaagende. dochter WYS: ô Gestaadige dag. 1. Ag hoe vals is het hert van een Minnaar,

Nadere informatie

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag bron. z.n., z.p. ca. 1800 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie042nieu01_01/colofon.php 2013 dbnl 1. Stem: Daar was een meisje jong van jaaren. EEn ider mag in deze Tijden, De Goedheid

Nadere informatie

Werkblad Bestuur. Vrede van Utrecht VO Werkblad verdieping 1: Bestuur: Waarom kon de Republiek geen vuist maken?

Werkblad Bestuur. Vrede van Utrecht VO Werkblad verdieping 1: Bestuur: Waarom kon de Republiek geen vuist maken? Werkblad Bestuur 1a. HET BESTUUR VAN DE REPUBLIEK Lees de bijbehorende tekst over het bestuur van de Republiek (zie laatste blad). Vul daarna onderstaand schema in aan de hand van de informatie in de tekst.

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam, 212 E 20, Gulde-iaers Feest-Dagen, 1635 I.S.V.W. Pagina 1157, Microfilm: UB Amsterdam

Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam, 212 E 20, Gulde-iaers Feest-Dagen, 1635 I.S.V.W. Pagina 1157, Microfilm: UB Amsterdam Wij vyeren heden Wij vyeren heden is een Sint-Nicolaaslied uit Gulde-iaers-feestdagen (1635, pag. 1157) van Johannes Stalpaert van der Wiele, I.S.V.W. (1579-1630). Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam,

Nadere informatie

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief Gilde-Brief Wij Willem Carel Hendrik Friso, bij de gratie gods, Prince van Orange en de Nassau, Graaf van Catzelelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren, Leerdam,en Cuylenburg, Marquis van Veere en

Nadere informatie

In den naam Gods amen.

In den naam Gods amen. In den naam Gods amen. Albrecht, bij de gratie Gods, paltsgraaf op den Ryn, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, allen die deze brief nu of in de toekomst zullen lezen saluut en

Nadere informatie

Stilte vooraf. Inleiding Uitleg vooraf. Symboliek bij de bloemen Kaars aansteken

Stilte vooraf. Inleiding Uitleg vooraf. Symboliek bij de bloemen Kaars aansteken Stilte vooraf. Stil moment 20 februari 2015 -Word stil om in Gods aanwezigheid te zijn.- Inleiding Als thema voor de Stille Momenten is dit jaar gekozen voor : Open je handen. Want we geloven dat God onze

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

In den Name Godes. Amen

In den Name Godes. Amen 1 4139-103 18-11-1754 In den Name Godes Amen Op heden, den 18 de dags der maant november, synde sondags des avonds de clok omtrent 9 uren in den jare na Christie geboorten Aº 1754, Compareerde voor my

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Instruzioni sull uso

Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Instruzioni sull uso DE NL FR IT Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Instruzioni sull uso 3 29 54 80 B DE

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Zingen van papier. Martijn Wijngaards

Zingen van papier. Martijn Wijngaards Zingen van papier Martijn Wijngaards Uit historielied De Hertog van Brunswyk: (1768, Barent Koene I, Amsterdam [KB 1072 G17].) 1. Hoord toe arm en ryk men zal u zingen hier Van den Hertog van Brunswyk

Nadere informatie

23/01/2012. Het startschot van de Vlaams-Belgische letterkunde: Hendrik Conscience (1812-1883) en Theodoor Van Ryswyck (1811-1849)

23/01/2012. Het startschot van de Vlaams-Belgische letterkunde: Hendrik Conscience (1812-1883) en Theodoor Van Ryswyck (1811-1849) Hendrik Conscience (1812-1883) en Theodoor Van Ryswyck (1811-1849) Adelheid Ceulemans Aspirant FWO-Vlaanderen Universiteit Antwerpen (ISLN) Davidsfonds 22 januari 2012 Schilde Hendrik Conscience, De Leeuw

Nadere informatie

Condições. Invantive Estate. Condition Description Associate Indicator. Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy

Condições. Invantive Estate. Condition Description Associate Indicator. Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy Page 1 / 11 Bedrijf Verkoop Algemene verkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_sell Page 2 / 11 Consument Inkoop Algemene

Nadere informatie

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren /281/ Het Vijfde Deil Eerste titul Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren Nadem veelderley manieren van rechtsvoorderinge in desen Ruremundtschen Quartier des forstendombs Gelre sijn geweest,

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Onderzoek naar de voor verschillende wetenschappen benodigde intelligenties

Onderzoek naar de voor verschillende wetenschappen benodigde intelligenties Onderzoek naar de voor verschillende wetenschappen benodigde intelligenties Naar aanleiding van: Huarte de San Juan, J. (1659), Onderzoek der byzondere vernvftens eygentlijkke abelheen. Op het louterste

Nadere informatie

Ware geschiedenis voorgevallen in de wytberoemde koopstad Amsterdam

Ware geschiedenis voorgevallen in de wytberoemde koopstad Amsterdam Ware geschiedenis voorgevallen in de wytberoemde koopstad Amsterdam bron. z.n., z.p. ca. 1810 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_war003ware01_01/colofon.php 2013 dbnl 1 Ware geschiedenis

Nadere informatie

Wat verlangt God van ons?

Wat verlangt God van ons? Wat verlangt God van ons? Inleiding Als we het hebben over wat God van ons verlangt, dan kan die vraag kort beantwoord worden met geloof en gehoorzaamheid. Maar de vervolgvraag die we ons dan moeten stellen,

Nadere informatie

Een nieuw lied. bron Een nieuw lied. Z.p., ca dbnl. Zie voor verantwoording:

Een nieuw lied. bron Een nieuw lied. Z.p., ca dbnl. Zie voor verantwoording: bron. Z.p., ca. 1813 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie074nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1. Wys: Viva Oranje, Hoezée! Bonaparte is op de vlugt gegaan, hoezee, Al met zyn twaalf honderd

Nadere informatie

De Sjinnerbende, Bokkerijders uit Schin op Geul, Walem en Strucht (2).

De Sjinnerbende, Bokkerijders uit Schin op Geul, Walem en Strucht (2). De Sjinnerbende, Bokkerijders uit Schin op Geul, Walem en Strucht (2). Boeven en roversbenden door S.Sleinada SLEINADA (pweudoniem voor JDaniels) schreef in 1779 zijn boek met de veelzeggende titel: "Oorsprong,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Persoonlijke Postzegel

Algemene voorwaarden. Persoonlijke Postzegel Algemene voorwaarden Persoonlijke Postzegel Inhoud 1. Definities 3 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 4 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 5 4. De Service 6 5. Het Vervoer 7 6. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

V O O R T W Y K. DOOR

V O O R T W Y K. DOOR Cor Hendriks: Dichtlievende Uitspanningen (7): Voortwyk. V O O R T W Y K. DOOR JAN BAPTISTA WELLEKENS. Indien ik naar myn wensch mogt leeven, En keur had in myn staat en lot, Dan koos ik VOORTWYKS groene

Nadere informatie

Inleiding - OPENBARING van Jezus Christus AAN JOHANNES.

Inleiding - OPENBARING van Jezus Christus AAN JOHANNES. Inleiding - OPENBARING van Jezus Christus AAN JOHANNES. (Openbaring 1:1-8) - Door Ev. H.A.Herbold Inleiding De schrijver van dit Bijbelboek is de Apostel Johannes Openbaring van Jezus Christus, welke God

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

De ander vergeven. les 7B FOLLOW MENTOR

De ander vergeven. les 7B FOLLOW MENTOR De ander vergeven les 7B DEEL 2B FOLLOW MENTOR Wat als je niet vergeeft? Lees nogmaals het tweede deel van het verhaal in Matt 18:23-35. Hier zien we dat de knecht die van zijn schuld werd vrijgesproken,

Nadere informatie

WILLEM SLUITER, DE EIBERGSE GEREFORMEERDE DEVOOT. W.J. op t Hof

WILLEM SLUITER, DE EIBERGSE GEREFORMEERDE DEVOOT. W.J. op t Hof WILLEM SLUITER, DE EIBERGSE GEREFORMEERDE DEVOOT W.J. op t Hof Oorspronkelijk had ik een causerie toegezegd over Willem Sluiter. Ik zou iets zeggen over zijn geestelijke ligging, over de receptie van zijn

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 B. D. Poppen De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 In 1436 werd door de Burgemeesteren en Raad in de stad Groningen, in overleg met de gezworen meente 1 een Algemene Gildebrief

Nadere informatie

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten Johan de Witt bron Johan de Witt, Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten in: Feestgave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk:

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 AUGUSTUS 2012 P.12.1468.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1468.N A H, verdachte, aangehouden, eiser, met als raadslieden mr. Ann Wellens en mr. Ruud De Houwer, advocaten bij de balie te

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij De nieuwe regeling 2011

Aanvullende voorwaarden bij De nieuwe regeling 2011 Aanvullende voorwaarden bij De nieuwe regeling 2011 Kenmerk: Bizob2012 Versie: 1.1, d.d. 18-2-2014 Status: vastgesteld Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Deze

Nadere informatie

Invloed in generaties. Thema: Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe moet gaan!

Invloed in generaties. Thema: Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe moet gaan! Invloed in generaties Thema: Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe moet gaan! Relatie is onze opdracht Efz. 3 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Ontslag wegens dringende reden

Ontslag wegens dringende reden Ontslag wegens dringende reden C. ENGELS -Kluwer a Wolters Kluwer business Inhoud V 1- Begrip I 1.1. Wettelijke definitie 1 1.2. Ontleding van de definitie I 1.2.1. Vereisten 1 1.2.2. Eerste vereiste:

Nadere informatie

FORMULIER. for DEN H. DOOP DER ÏÖNfift 'KINDEREN, /^V: IH?}^

FORMULIER. for DEN H. DOOP DER ÏÖNfift 'KINDEREN, /^V: IH?}^ EVANG. LUTH. SEMINARIUM. No. FORMULIER for DEN H. DOOP DER ÏÖNfift 'KINDEREN, /^V: IH?}^ -Voor de Zitting. Latlu GetneeHte ^oï^^^pski p iwórdt ons, geliefde Medechristenen! eën kïncj gebracht, om door

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

Cinna. P. Corneille. Vertaald door: Andries Pels. bron P. Corneille, Cinna (vert. Andries Pels). Albert Magnus, Amsterdam 1683.

Cinna. P. Corneille. Vertaald door: Andries Pels. bron P. Corneille, Cinna (vert. Andries Pels). Albert Magnus, Amsterdam 1683. Cinna P. Corneille Vertaald door: Andries Pels bron (vert. Andries Pels). Albert Magnus, Amsterdam 1683 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/corn001cinn01_01/colofon.php 2011 dbnl III Copye

Nadere informatie

Stads- of provinciale besturen onderwierpen de maten van bakstenen

Stads- of provinciale besturen onderwierpen de maten van bakstenen UDC 658.56::69 Quality care RVblad 01-1 Kwaliteitszorg van gildebrief in de bouw: tot beheerscirkel Quality care in the building industry; from guild letter to management circle ir: PK. van der Schuit,

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen (56) NT00056_028 Nadere Toegang op inv. nr 28 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

KORTE VERHANDELING VAN GOD / DE MENSCH EN DES ZELFS WELSTAND

KORTE VERHANDELING VAN GOD / DE MENSCH EN DES ZELFS WELSTAND i1 KORTE VERHANDELING VAN GOD / DE MENSCH EN DES ZELFS WELSTAND Korte Schetz van 't eerste van het tweeede Deel KORTE SCHETZ DER VERHANDELING VAN BENEDICTUS DE SPINOZA, OVER GOD; DEN MENSCH, EN DESZELFS

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51N Nadere Toegang op inv.nr 51N uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

************************* AB 1990 no. 24 *CENTRAAL WETTENREGISTER* May 4, 2005 ************************* ===========================================

************************* AB 1990 no. 24 *CENTRAAL WETTENREGISTER* May 4, 2005 ************************* =========================================== Intitulé : Citeertitel: Landsverordening grondbelasting Landsverordening grondbelasting Vindplaats : AB 1995 GT 3 Wijzigingen: AB 1997 34; 1998 18; 2002 124; 2004 11 (inwtr. 2004 12) === = ALGEMENE BEPALING

Nadere informatie

De electriciteit; of Pefroen, met het schaeps-hoofd ge-elektriseerd

De electriciteit; of Pefroen, met het schaeps-hoofd ge-elektriseerd De electriciteit; of Pefroen, met het schaeps-hoofd ge-elektriseerd Albertus Frese en Christiaan Schaaf bron Albertus Frese en Christiaan Schaaf, De electriciteit; of Pefroen, met het schaeps-hoofd ge-elektriseerd.

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Hinderverordening Citeertitel: Hinderverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 27 Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 Artikel 1 1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 2 mei 2000. Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Het plaatwerk aan de Spaarndamsche sluizen.

Het plaatwerk aan de Spaarndamsche sluizen. Het plaatwerk aan de Spaarndamsche sluizen. Als een algemeene regel van waterschapsrecht mag worden (aanvaard, de besturen der lichamen, welke belast met waterkeering in zooverre schouw hielden op onderhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen :

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen : Avondmaal vieren - Psalmen en Gezangen uit Geref Kerkboek van de Gz zijn de 1 e regels 1 e couplet weergegeven Viering op 4 e zondag voor Pasen : Thema 4 e zondag : oculi meï Mijn ogen (oculi meï) zijn

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Aenmerkinge op de Missive van Parnas

Aenmerkinge op de Missive van Parnas Aenmerkinge op de Missive van Parnas Anonymous Project Gutenberg's Aenmerkinge op de Missive van Parnas, by Anonymous This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Nadere informatie

Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God. Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828

Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God. Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828 Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828 Het verhaal van de rijke jongeling is een heel confronterend verhaal. Het is denk ik het enige roepingsverhaal in

Nadere informatie

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING Christophe THIEBAUT Advocaat PAQUES, NOPERE & THIEBAUT Assistent UCL Maître de conférences FUCAM II- DE OPSPORING * Basisstuk van de strafprocedure *

Nadere informatie

Zelfsuggestie DE DERDE STAP OP WEG NAAR RIJKDOM. Het middel om het onbewustzijn te beïnvloeden

Zelfsuggestie DE DERDE STAP OP WEG NAAR RIJKDOM. Het middel om het onbewustzijn te beïnvloeden Zelfsuggestie Het middel om het onbewustzijn te beïnvloeden DE DERDE STAP OP WEG NAAR RIJKDOM Met zelfsuggestie bedoelen we alle suggesties en opzettelijke prikkels die de geest via de vijf zintuigen bereiken.

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN

IN NAAM DER KONINGIN 2 januari 1987 Eerste Kamer Nr. 12.932 RF/AT IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: "VASTELOAVESVEREINIGING DE ZAWPENSE", gevestigd te Grevenbricht, gemeente Born EISERES

Nadere informatie

Guy Tachard s.j. (1651-1712) Frans jezuïet, kwam o.a. als missionaris in het koninklijk gezantschap naar Siam.

Guy Tachard s.j. (1651-1712) Frans jezuïet, kwam o.a. als missionaris in het koninklijk gezantschap naar Siam. DEEL 2. Zesde brief Abt Bignon is abbé Jean Paul Bignon (1662-1743), abbé de Saint-Quentin-en-l Isle, oratoriaan, predikant van Lodewijk XIV, wetenschapper en koninklijk bibliothecaris. Deze vrij lange

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 5 NOVEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden waaronder het Waalse Gewest vergoedingen verleent voor schade die door afvalstoffen wordt aangericht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6]

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] [C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] Nu is ghecomen den meydach, ende doen quam Floris in root purper gecleed[t], om dat hi den rooden roose gelijken soude, ende dat

Nadere informatie

Krygs-zang. Of vaderlandsche zamenspraak

Krygs-zang. Of vaderlandsche zamenspraak bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 05030. J. Wendel, Amsterdam 1795-1819 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_kry001kryg01_01/colofon.htm 2010 dbnl

Nadere informatie

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]:

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]: Preek over HC zondag 31 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, GASTEN EN LUISTERAARS, Iedereen weet wel dat je sleutels hebt in verschillende soorten. Aan het soort sleutel kan je vaak al zien voor welk doel je

Nadere informatie

WILLEM DE ZWIJGER EN DE BILT: HOGE BEMOEIENIS METBILTSE ZAKEN

WILLEM DE ZWIJGER EN DE BILT: HOGE BEMOEIENIS METBILTSE ZAKEN Willem de Zwijger en De Bilt In de jaren 1562 tot en met 1566, de jaren voordat Prins Willem van Oranje zich aan het hoofd van de Opstand zou plaatsen, heeft hij zich als stadhouder van Holland en Utrecht

Nadere informatie

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J.

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. NT00382_1 Nadere Toegang op de inv. nr. 1 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. Postema Juli 2013 Inleiding Van de hervormde gemeente te Nederlangbroek

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het Geloven Geloven is vertrouwen GGeloven is ten diepste je vertrouwen hechten aan iets of iemand, de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het geloven in God zegt de Bijbel: Het geloof is de vaste

Nadere informatie

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen.

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen. 1 Korintiërs 12:1-12, 14:1 Gaven van de Geest PP1 Zoals u hopelijk nog weet, gingen de voorbije preken die ik heb gegeven over het kennen van God. Ik ben een paar maanden geleden begonnen met te zeggen

Nadere informatie

%!&! " '!! $(! $$! $!) *(+,*'$ +,* $ $ " +,- $. /)* +-$$ - +, 3! 4 5!!! $ $! )!+! ' 6- $ 6! $ $! $! $$ 5! ) 3 9! :

%!&!  '!! $(! $$! $!) *(+,*'$ +,* $ $  +,- $. /)* +-$$ - +, 3! 4 5!!! $ $! )!+! ' 6- $ 6! $ $! $! $$ 5! ) 3 9! : "# $ %& " ' $( $$ $) *(+,*'$ +,* $ $ " +,- $. /)* +-$$ - 0 $1%0$12 +, 3 4 5 $ $ $$% ) + ' 6- $ 6 5 77 5 8 0 0 + $ $ $ $$ 5 ) 3 9 : 6 ;$< 6# 6 : ' 6 3 &9 9 3 = 9 ) nu is Timoteüs teruggekomen met het goede

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

Geliefde gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

Geliefde gemeente van onze Heer, Jezus Christus, Geliefde gemeente van onze Heer, Jezus Christus, Wat mooi staat het er. De Heer komt hoogst persoonlijk op bezoek bij Abraham. Hij laat zich door Abraham en Sara van een natje en een droogje voorzien.

Nadere informatie

Öt.% ONDERWIJSRAAD. 30 september Eerste Afdeling O.E. 229 H.O. Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I

Öt.% ONDERWIJSRAAD. 30 september Eerste Afdeling O.E. 229 H.O. Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I ONDERWIJSRAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 S-GRAVENHAGE TEL. 070-83 61 M Öt.% % O.E. 229 H.O. 30 september 1966 Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I Onderwerp: ontwerp-besluit

Nadere informatie

zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd. want hij doet alles wat hem behaagt, ja, het kwaad van de mens is overvloedig over hem.

zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd. want hij doet alles wat hem behaagt, ja, het kwaad van de mens is overvloedig over hem. Bijbelgedeelte dag 21 Prediker 8 vers 1 9 1 Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van de mens verlicht zijn gezicht, zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd.

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

Inspectierapport Hompeltje en Pompeltje (PSZ) Celsusstraat 99 6417VB HEERLEN

Inspectierapport Hompeltje en Pompeltje (PSZ) Celsusstraat 99 6417VB HEERLEN Inspectierapport Hompeltje Pompeltje (PSZ) Celsusstraat 99 6417VB HEERLEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemete: HEERLEN Datum inspectie: 02-09-2014 Type onderzoek : Nader onderzoek Status:

Nadere informatie

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen 1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek

Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek Algemene Voorwaarden Die andere elektrotechniek 1. Definities 1.1 Opdrachtnemer: De eenmanszaak Die andere elektrotechniek statutair gevestigd te Uitgeest aan de Castricummerweg 5 (1911GA), ingeschreven

Nadere informatie

Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst. Psalm 105

Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst. Psalm 105 Liturgie 27 augustus 2017 Morgendienst Psalm 105 1. Looft, looft, verheugd, de HEER der heren; aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren. Doet Zijne glorierijke daân alom de volkeren verstaan. En spreekt, met

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie