De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575"

Transcriptie

1 De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 Den 4 Junii Naer-noene. Praesenten: Uit de Edelen, Culemburgh Swieten Kenenburgh Noortwijck Ende van de Steden, Pauli Huych Jacobsz Koningh Vos t Hoen Helmduynen Schiedam Feymer Verwerts Blockhuysen Wourden Oudewater. De selve van Noordt-Hollandt, Andries Jacobsz de Jonge Huych Joostensz Zirckzee, Mr. Pieter de Rijcke. ende Die van Ter-Veere. van den Heuvel [ ] Poincten ende Articulen van Verbonde, tussen de Steden van Hollant en Zeelandt, onder den Gouvernemente en gehoorsaemheydt van den Prince van Orange. De Staten van Hollandt ende Zeelandt voorgelesen zynde de Conditien van den Verbonde, sulcks die met den anderen verdragen ende beslooten waren geweest, hebben de selve sulcks gearresteert, ende be1ooft te onderhouden, waer af behoorlijcke Acte gemaeckt ende ondegeteyckent ende bezegelt is als hier nae volght. Naedemael tot wederstandt des gemeenen Vyandts van de Landen van Hollandt ende Zelandt, voor al noodigh zy de Lidtmaten ende Steden van de selve Landen, onder den Gouvernemente ende gehoorsaemheydt van den Prince van Orange, Grave van Nassauw, &c. Stadthouder ende Capiteyn Generael over de selve Landen van wegen den Koningh van Hi spanien, als Grave van Hollandt en Zeelandt, hen te vereenigen ende onder elkanderen te verplichten, om haere gemeene saecke, soo loffelijck ende gelijckerhandt aengegrepen, jegens den Hertoge van Alve, syne Aenhangeren ende Naevolgers, Vyanden van de gemeene ruste ende der gantscher Landen van herwaerts over, met meerder versekertheydt ende ordentelijcke eendragt ten goeden gewenschten eynde gebracht ende uytgerecht te moghen werden, sonderlinge want een yegelijck kan bemercken ende genoeg bekent is, der voorsz Vyanden opset ende voornemen anders niet te zyn, dan by alle middelen ende listigheydt, soo door haren voorstel van den jegenwoordigen Vredehandel, als andere heymelijcke aenslagen,

2 eenigh voordeel op de selve Landen te gekrijghen, daer toe ontwijffelijck de selve Vyanden oock niet naelaten sullen, met alle weghen ende sinistre practijcquen te arbeyden, de Lidtmaten van de voorsz Landen van den anderen te misleyden; oock in onvriendtfchap ende tweedracht te brenghen, voor soo veel mogelijck soude zyn. Soo Ist, Dat de Ridderschap ende Edelen van Hollandt, midtsgaders de Gedeputeerden van de Steden van Hollandt ende Zeelandt ondergeschreven, Staets-gewyse binnen Dordrecht vergadert zynde, uyt den name ende van wegen hare Steden respective, des in den haren nae voorgaende rapoort, advis ende beraedt, elck in sijn reguard belast zynde, henluyden met den anderen verbonden ende verplicht hebben, verbinden ende verplichten by desen, in manieren, poincten ende Articulen hier nae volgende. Eerstelijck, dat syluyden malkanderen nae haer uytterste vermogen, kracht ende macht alle bystant ende hulpe sullen doen met raedt ende daedt, omme te wederslaen en krencken hare voorsz ende alle andere Vyanden des lieven ende gemeenen Vaderlandts, midtsgaders van het gemeene welvaren, vryheden ende gerechtigheden der voorsz Landen ende Steden van Hollandt ende Zeelandt, sonder daer inne Goedt ofte Bloedt te sparen, nochte malkanderen eenighsints te verlaten, in wat cas, noodt ofte pericul dat het zy. Dat niemandt van hen eenige communicatie ofte gemeenschap houden sal, hanteren nochte converseren, ende veel min eenige Capitulatie, Verdrach ofte overkomste maecken met den gemeenen Vyandt, hoe ende welcker wyse 't selve soude mogen geschieden, ende dat niemand gedogen sal sulcks gedaen te werden by eenige hare Poorteren, lnwoonderen ende Ingezetenen der voorsz Steden ende Landen, dan by advis van den voornoemden Heere Prince van Orange, met gemeen consent van de ander Verplichten ende Bondtgenoten, wes tot bescherminge der verplichte Landen ende Steden, ende uytvoeringe des jegenwoordighen Krijghs ende het gunt daer aen kleeft, van nooden bevonden sal mogen werden, sal by tot eende generale ende eenparige maniere van Contributie over het breedt ende in t gemeen gevonden werden, op den voet ende de bequaemste middelen, die by de Bondtgenoten geraemt ende besloten sullen werden. Ende sullen de voorsz Bondtgenoten gelijckerhandt volkomen ende achtervolgen, doen volkomen ende achtervolgen elcks in den den synen, t gundt Staets-gewijs in haerluyder Vergaderinge goedtgevonden ende besloten sal werden, nae de Ordonnantie der selver Vergaderinge, ende dat niet alleen de voorsz Contibutie ende den voet ofte middelen van dien aengaende, maer oock in alle andere saken, de Politie ende gemeenen staet der Landen beroerende, ende sullen de Onwilligen by de Goedtwilligen met gemeenderhandt daertoe bedwongen mogen werden met er daedt, t zy by arrest ende aenhoudinge van Personen ende Goederen der Onwilligen, ende onder de Onwilligen behoorende, ofte anders sulcks alsdan nae gelegentheydt der saecken goedtgevonden sal werden by de Goedtwilligen. De Bondtgenoten, by ofte van wegen syne Princelijcke Excellencie, ofte anders by den geenen die sulcks bevoolen sal wesen, beschreven ofte geroepen zynde, omme eene gemeene saecke, sullen ten gesetten tydt op de selve beschryvinge in competenten getale ende met behoorlijck bevel verschijnen, op poene dat die geene, die daer sullen blyven absent, ofte hare bykomste vertreckende, by de praesenten gemulcteert sullen werden in een mulcte pecunieel nae gelegentheyt van saken, behoudelijck altydt wettelijcke onschult, daer toe een yegelijck geadmitteert ende gehoor gegeven sal werden, de voorsz mulcte te executeren met er daedt, sonder eenighe verdere procedurende ofte provocatie. Alle questien ende processen, tusschen de voorsz landen ende Steden voor dato van dese beroerte geresen ende aengegeven, sullen voortaen noch geschorst ende gehouden werden in sulken state, als die waren ten dato als boven, alles sonder prejudicie in toekomenden tydt van yemandts gerechtigheydt, ten ware partyen anders in t vrundelijck met malkanderen transigeerden ende vereenighden, ofte dat by de Bondtgenoten in t generael geadviseert ende bewillight wierdt, dat partyen jeghens malkanderen verder souden procederen; ende indien eenige questien of geschillen tusschen de voorschreve Landen ofte de Lichamen van de Steden, in desen Verbonde begrepen, binnen ende staende dese

3 beroerte opgeresen mogen zyn, ofte nae datum van desen noch souden mogen oprijsen, sullen de selve staen ende gestelt wesen tot kennisse ende beslechtinge van syne Princelijcke Excellencie, naer wiens verklaringhe een yegelijcke van partyen hem sal hebben te voegen, alles by provisie ende sonder prejudicie als boven van yemandts gerechtigheydt, Privilegie ofte Coustume. De Ingezetenen van de voorsz Landen ende Steden sullen binnen de selve Landen ende Steden vry ende onbelet mogen converseren, handelen ende wandelen, als nae ouder gewoonte, koopende, verkoopende, halende ende brengende uyt ende inne allerhande waren, soo wel van Victuaille ende Amunitie van Oorloge, als alle andere Specien van Koopmanschappen, die alomme binnen de voorsz Landen ende Sreden respective behoeftigh sullen zyn ende gesleten mogen werden, sonder eenighe restrinctie ofte beswaernisse, anders dan by gemeen advis der Staten ende der Bondtgenoten, daer op geordonneert is, ofte geordonneert sal werden; behoudelijck, dat op de vremde Waren ende Koopmanschappen, uyt andere Landen ende over Zee inkomende, de voorsz Steden elcks in den synen eenige dragelijcke Imposten ofte belastingen sullen moghen setten, tot subsidie ende onderstandt in hare dagelijcksche lasten ende onkosten, sonder in het verkoopen ofte uytvoeren nae de voorsz andere Landen ende Steden In het Verbond begrepen, de Koopers ofte Uytvoerders van dien, Ingesetenen der selver Landen ofte Steden wesende, yet verder te beswaren ofte eysschen. Sullen in geene der voorsz Steden ontfangen werden eenige Poorters, Burgers ofte Inwoonders uyt eenige andere der selver Steden komende, dan by wete ende consent van de Burgemeesters ende regeerders der Stede, daer uyt de selve vertrocken zyn, ende daer sy hare laetste Woonplaetse hebben gehadt; welverstaende, dat de voorsz lnwoonders, die voor geen Poorters ofte Burgers en zyn gehouden, en die binnen vier jaren voor datum van desen in eenige der voorsz Steden gekomen zyn ter woone, niet ontfangen en sullen werden als vooren, sonder suffisante Attestatie van den tydt ende plaetse haerder Woonplaetse binnen de voorsz Landen van Hollandt ende Zeelandt, daer toe elck van de Steden in den synen met den eerste sal doen behoorlijcke publicatie ende verkondiginge. De voorsz Bondtgenoten sullen malkanderen met alle getrouwigheydt assisteren, omme te voorkomen ende af te weeren, oock te doen repareren ende straffen alle injurien ende onrecht, schande, schade, fortse ofte geweldt jegens ende tot achterdeel der voorsz Landen ofte Steden in t gemeen ofte particulier, hare Gecommitteerden ofte lngezetenen binnen, ofte buyten de Steden ten platten Lande, by yemandt, van wat qualiteyt ofte state hy soude mogen zyn, hoewel oock Vyant der gemeene Vyanden wesende, Capiteynen ofte Soldaten, soude mogen werden voorgestelt ofte gepleeght, midtfgaders malkanderen gesamenderhandt te helpen mainctineren ende vorderen de authoriteyt van alle overigheydt, de administratie van de Justitie ende de executie van alle goede Ordonnantien ende Statuten, by alle behoorlijke weghen ende middelen, die syluyden Bondtgenoten onderlinge sullen adviseren, ende nae rechten, redenen ende billijckheydt bevinden sullen daer toe te dienen ofte te behooren, t allen tyden, soo wanneer by een ofte meer der Bondtgenoten met oorsake des vermaninge ofte versoeck gedaen sal werden. Ende sullen voorts de voorschreve Bondtgenoten onder malkanderen in alles houden alle goede correspondentie, vrundtschap ende Nabuyrschap, de een de ander getrouwelijck adverterende ende verboodtschappende van t gundt syluyden vernemen souden mogen, tot yemandts schade, hinder ofte pericul te wesen, sonder daer inne hen te ontsien eenige kosten, moeyte ofte arbeydt. Ende of in desen Verbonde, ende het gundt voorsz is, eenige duysterheden ofte twijffelachtigheden souden moghen bevonen werden, sal de interpretatie ende het beduydt van dien staen aen de selve Bondtgenoten, ende de meeste stemmen van dien. Het voorsz Verbondt sal geduyren soo lange dese jegenwoordige Krijghsberoerte ende onvrede niet en sal wesen besleght, met advis ende bewilliginge van de generale Staten van de Landen van herwaerts over, ofte anders ten goeden ende gemeenen genoegen van de Bondtgenoten der Staten ende Steden van Hollandt ende Zeelandt voorschreve. T oirconden by de voorsz

4 Ridderschap ende Edelen, midtsgaders de Gedeputeerden der Steden van Hollandt ende Zeelandt, Staets-gewyse vergadert, uyt den name ende van weghen hare Collegien ende Steden voorsz desen ondergeteyckent, ende tot meerder vastigheydt t haerluyder beede ende versoecke by den Doorluchtigen Hoogh-gebooren Furst ende Heere Wilhem, Prince van Orange, Grave van Nassauw, &c. met synen Zegele, midtsgaders de Burgemeesters en Regeerders der voorsz Stede Dordrecht met der selver Stede Zegele bezegelt. Aldus gedaen binnen Dordrecht den vierden Junii Ende was onderteyckent, Van wegen de Edelen, Florus, Graef van Culemburg, Otto van Egmont, A. de Swieten, Johan van Woerden van Vliet, W. van Zuylen van Nyvelt. Dordrecht, Pauli. Delf, Cornelisz. Gouda, Dirck Dircksz. Rotterdam Adriaen van Helmduynen. Gornichem, Job Pietersz. Schiedam, Corne/is Jacobsz Fabri. Brielle, J. Commersz. Schoonhoven, Frans van Blockhuysen. Oudewater, Willem Jansz. Wourden, Jan Willemsz. Van wegen die van Noort-Hollant ende Waterlandt onderteykent by haerluyder Gedeputeerden, Nannius van Foreest, Simon Meynertsz, Thonis Simonsz, Jan Pietersz Schilder. Middelburgh, Andries Jacobsz de Jonge. Zirckzee, Thomas Leendertsz. Vlissingen, Pieter de Rijke.

5 Ende was bezegelt met een uythangende Zegel van syne Excellencie in rooden Wassche, ende van de Stede van Dordrecht in groenen Wassche, al aen dubbelden Staerte.

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten Johan de Witt bron Johan de Witt, Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten in: Feestgave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk:

Nadere informatie

L E S E R. [485] T O T D E N

L E S E R. [485] T O T D E N [485] T O T D E N L E S E R. NA dat ick besloten hadt een eynde van deze oeffeningen te maecken, soo heb ick bevonden, dat my, Beminde Leser, noch verscheyde andre dingen van vermaeckelijcke en treffelijcke

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren.

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren. Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie van nieuw horologiewerck, gedurende den tijt van eenentwintich jaren. De Staten generael der Vereenichde Nederlanden, allen den geenen die desen

Nadere informatie

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief Gilde-Brief Wij Willem Carel Hendrik Friso, bij de gratie gods, Prince van Orange en de Nassau, Graaf van Catzelelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren, Leerdam,en Cuylenburg, Marquis van Veere en

Nadere informatie

Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen.

Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen. Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen. Bron: Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51N Nadere Toegang op inv.nr 51N uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

Verantwoording. Transcriptie 52

Verantwoording. Transcriptie 52 Verantwoording Bij de hiernavolgende transcriptie van het oprichtingsconcept van de Vlissingse Compagnie van Kaapvaart uit 1623 en de begeleidende brief voor Prins Maurits is voor de oorspronkelijke methode

Nadere informatie

Werkblad Bestuur. Vrede van Utrecht VO Werkblad verdieping 1: Bestuur: Waarom kon de Republiek geen vuist maken?

Werkblad Bestuur. Vrede van Utrecht VO Werkblad verdieping 1: Bestuur: Waarom kon de Republiek geen vuist maken? Werkblad Bestuur 1a. HET BESTUUR VAN DE REPUBLIEK Lees de bijbehorende tekst over het bestuur van de Republiek (zie laatste blad). Vul daarna onderstaand schema in aan de hand van de informatie in de tekst.

Nadere informatie

Bijlage I. Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784.

Bijlage I. Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784. Bijlage I Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784. door wie dese Gilde ofte Corporatie is ingestelt ende opgericht

Nadere informatie

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe.

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe. Solutie ende Werckinghe op twee geometrische vraghen by Willem Goudaen inde jaren 1580 ende 83 binnen Haerlem aenden kerckdeure ghestelt, mitsgaders propositie van twee andere geometrische vraghen tsamen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1650 t/m 1661 BOEK 2 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

Cor Hendriks: Inburgering in vroeger tijden (1)

Cor Hendriks: Inburgering in vroeger tijden (1) Cor Hendriks: Inburgering in vroeger tijden (1) ORDONNANTIE Waar na de Perzoonen die van buyten in deze Stad komen woonen zig voortaan zullen moeten Reguleeren. By de Vroedschap der Stad UTRECHT gearresteert

Nadere informatie

OOST-INDISCHE COMPAGNIE TE AMSTERDAM

OOST-INDISCHE COMPAGNIE TE AMSTERDAM D. OOST-INDISCHE COMPAGNIE TE AMSTERDAM 1600-1602. OOST-INDISCHE COMPAGNIE TE AMSTEK.DAM 1600 1602. 23 X. BANDA. 23 Mei 1602. Op het eind van 1600 waren de Oude Compagnie en de Nieuwe Brabantsche Compagnie

Nadere informatie

In den Name Godes. Amen

In den Name Godes. Amen 1 4139-103 18-11-1754 In den Name Godes Amen Op heden, den 18 de dags der maant november, synde sondags des avonds de clok omtrent 9 uren in den jare na Christie geboorten Aº 1754, Compareerde voor my

Nadere informatie

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J.

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. NT00382_1 Nadere Toegang op de inv. nr. 1 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. Postema Juli 2013 Inleiding Van de hervormde gemeente te Nederlangbroek

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1661 t/m 1672 BOEK 3 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 B. D. Poppen De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 In 1436 werd door de Burgemeesteren en Raad in de stad Groningen, in overleg met de gezworen meente 1 een Algemene Gildebrief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Financie van Holland, (1515) 1572-1806 (1830)

Inventaris van het archief van de Financie van Holland, (1515) 1572-1806 (1830) Nummer archiefinventaris: 3.01.29 Inventaris van het archief van de Financie van Holland, (1515) 1572-1806 (1830) Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1947 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS.

DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS. DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS. In de Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam, deel II, komt veel merkwaardigs voor over den historicus Jacob Lois. De inventaris van zijn

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51O Nadere Toegang op inv.nr 51O uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans en D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51P Nadere Toegang op inv.nr 51P uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel

Nadere informatie

WILLEM DE ZWIJGER EN DE BILT: HOGE BEMOEIENIS METBILTSE ZAKEN

WILLEM DE ZWIJGER EN DE BILT: HOGE BEMOEIENIS METBILTSE ZAKEN Willem de Zwijger en De Bilt In de jaren 1562 tot en met 1566, de jaren voordat Prins Willem van Oranje zich aan het hoofd van de Opstand zou plaatsen, heeft hij zich als stadhouder van Holland en Utrecht

Nadere informatie

In den naam Gods amen.

In den naam Gods amen. In den naam Gods amen. Albrecht, bij de gratie Gods, paltsgraaf op den Ryn, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, allen die deze brief nu of in de toekomst zullen lezen saluut en

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

Een belangrijke missive.

Een belangrijke missive. Een belangrijke missive. In t oudarchief der heerlijkheid Noortwijk bevindt zich een in letters geschreven brief (geen copie) van 11 1665, met origineele handteekeningen van Johan de Witt en Witsen. Laatst

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen (56) NT00056_028 Nadere Toegang op inv. nr 28 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier VAN DER VOORT Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier Bijlage 1 16 februari 1532 GA 's-gravenhage, archief

Nadere informatie

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester,

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester, \ î ;.fo: ( AKTE VAN MOMBERSCHAP = VOOGDIJ BENOEMING 24 juli 1693 pag.1 In verband met het overlijden van Elisabeth Jans vindt deze akte van benoeming van voogden plaats door Hendrick Willemsen Poort over

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_036 Nadere Toegang op inv. nr 36 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob

Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob Syms bron Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob Syms.

Nadere informatie

Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572.

Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572. Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572. Verantwoording transcriptie Voor deze transcripties uit het Vroedschapsboek geldt dat het gebruik van hoofdletters, u/v- en

Nadere informatie

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren /281/ Het Vijfde Deil Eerste titul Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren Nadem veelderley manieren van rechtsvoorderinge in desen Ruremundtschen Quartier des forstendombs Gelre sijn geweest,

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Sanders, George Title: Het present van Staat : de gouden ketens, kettingen en

Nadere informatie

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen, zynde een spiegel om de zouden te vlieden bron : en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen,

Nadere informatie

Dijkwerken, slatten van grachten enz.

Dijkwerken, slatten van grachten enz. Dijkwerken, slatten van grachten enz. 14 2 1611. De magistraat besluit 12000 car. gulden te lenen om: Een nieuwe zeedijk te maken. Te beginnen achter het stadshuis tot aan het gedemolieerde blokhuis. Het

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

Valentijn ende Oursson,

Valentijn ende Oursson, Een schone ende wonderlijcke historie van Valentijn ende Oursson, de twee edele vrome ridders, sonen vanden mogenden keyser van Griecken ende neven vanden edelen koningh Pepijn, doen ter tijt koningh van

Nadere informatie

Curacao Papers 1640 1665. Transcription

Curacao Papers 1640 1665. Transcription Curacao Papers 1640 1665 Transcription Curacao Papers 1640 1665 Transcription Translated by Charles T. Gehring and Jacob Schiltkamp Edited by Charles T. Gehring A Publication of the New Netherland Research

Nadere informatie

Lakens, loodjes, ordonnantie en impost

Lakens, loodjes, ordonnantie en impost Lakens, loodjes, ordonnantie en impost In dit document stel ik drie verschillende onderwerpen aan de orde die echter alle met elkaar hebben te maken. In de eerste plaats is dat de lakenindustrie, zoals

Nadere informatie

ACTA PARTICULIERE SYNODEN VAN ZUID-HOLLAND 1621-1700 UITGEHEVEN DOOK DR. W. P. C. KNUTTEL. DERDE DEEL 1646^1656.

ACTA PARTICULIERE SYNODEN VAN ZUID-HOLLAND 1621-1700 UITGEHEVEN DOOK DR. W. P. C. KNUTTEL. DERDE DEEL 1646^1656. ACTA PARTICULIERE SYNODEN VAN ZUID-HOLLAND 1621-1700 UITGEHEVEN DOOK DR. W. P. C. KNUTTEL. DERDE DEEL 1646^1656. 'S-

Nadere informatie

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1918 Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918 Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918 jrrrverslrq. Toen ons genootschap zijn eerste lustrum kon herdenken envoortdurend

Nadere informatie

De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755

De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755 B. D. Poppen De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755 Uit diverse bronnen in de Groninger Archieven is goed op te maken, dat gedurende de ruim 260 jaren waarin

Nadere informatie

Aenmerkinge op de Missive van Parnas

Aenmerkinge op de Missive van Parnas Aenmerkinge op de Missive van Parnas Anonymous Project Gutenberg's Aenmerkinge op de Missive van Parnas, by Anonymous This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Nadere informatie

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn Register van protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende rentebrieven, te beginnen op desen den tijt van secretaris Boudewijn Boenes den 15 e sept. ano 1689 ende eijndigende den 12 e april 1704

Nadere informatie

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 HEEMKUNDEKRING DE VONDER ASTEN-SOMEREN WERKGROEP OUD SCHRIFT JAC. JÖRIS JAN VAN LAARHOVEN HARRY LEENEN PIET VAN DER LINDEN AD SMULDERS FIEN VAN TRIET blz.

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

Drie kleine steden in de Staten

Drie kleine steden in de Staten 21 e jaargang no. 4 december 1985 Drie kleine steden in de Staten door drs. J.W. Koopmans De verschijning van Schoonhoven, Woerden en Oudewater in de Hollandse Statenvergadering In de ï 6e eeuw verschenen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1688 t/m 1704 BOEK 5 INLEIDING In het Resolutieboeck der steede Beverwijck wordt vanaf het jaar 1642 tot

Nadere informatie

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86-

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Acte der kerckenraet binnen Werckendam 11 julio 1643 Na het vertreck van Ds. Schevenhuijsen is Ds. Johannes Vrechunius in dienst bevesticht

Nadere informatie

Philip Eichhorn Berent

Philip Eichhorn Berent 1319 No 1. Diepenheim den Declaratie van costen 19 meert 1762 van J.H.Muiderman de heer David Thado... Philip Eichhorn Berent Assessoren Berent Ziel Schrijver declarant ten en eene Gerrit Wolbers tegens

Nadere informatie

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven,

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, dat blijkt ons uit onderstaande acte van openbare verkoop. Welke treurige uitwerking deze handelwijze medebracht, bespeurt men spoedig

Nadere informatie

De wording van het Gereformee:rd Burgerweeshuis te Breda (16 3-1606)

De wording van het Gereformee:rd Burgerweeshuis te Breda (16 3-1606) De wording van het Gereformee:rd Burgerweeshuis te Breda (16 3-1606) Enige vraagpunten dienomtrent behandeld door A. HALLEMA Ter gelegenheid van de herdenking op 15 mei van dit jaar, toen het drie en een

Nadere informatie

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185 Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest Diverse uittreksels en transcripties Bronbewerking: Arthur Groen Versie 2, 2013 Bron: Ambachts en gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen 185-254 Archiefinstelling:

Nadere informatie

Een mededinger van Christiaan Huygens.

Een mededinger van Christiaan Huygens. Een mededinger van Christiaan Huygens. DOOR A.J. Servaas+van+Rooijeṇ Ruim een vierde van een eeuw is reeds sedert CHRISvoorbij gegaan, TIAAN HUYGENS, de uitvinder der slingeruurwerken, zooals reeds in

Nadere informatie

Tijdens de regering van Karel II (1665-1700) werd een aantal reglementen

Tijdens de regering van Karel II (1665-1700) werd een aantal reglementen A.M.J.A. Berkvens HERVORMING VAN BESTUUR EN RECHTSPRAAK IN SPAANS GELRE TIJDENS DE REGERING VAN KAREL II Enkele reglementen betreffende de stilus curiae van de Soevereine Raad te Roermond en de bevoegdheden

Nadere informatie

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF BLARICUM EN LAREN; SCHEPENROL TOEGANGSNUMMER SAGV155.2 Streekarchief Gooi en Vechtstreek; Oude Enghweg 23, 1217JB Hilversum Tel. 035-629 26 46 Inv.nr. Blz. Nr. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF

Nadere informatie

Middelharnis tijdens de Tachtigjarige oorlog

Middelharnis tijdens de Tachtigjarige oorlog Middelharnis tijdens de Tachtigjarige oorlog Door: J.C. Both Over de Tachtigjarige Oorlog op Goeree-Overflakkee is eigenlijk niet zoveel bekend. In de literatuur is er weinig over te vinden. Je bent dan

Nadere informatie

Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1557

Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1557 Kohier van de tiende penning van Babberspolder anno 1557 bewerking A. van der Tuijn te Rhoon. gedigitaliseerd door Maarten van der Tas Archief staten van Holland voor 1572, inv.nr. 898. Omblad. 't Quoijer

Nadere informatie

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief 1649 1693 - gemaakt door Peter van der Lee - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gelders Archief, Arnhem Archief: ORA Graafschap Buren, het schoutambt

Nadere informatie

HET staat vrijwel vast, dat Hillegersberg tot ongeveer

HET staat vrijwel vast, dat Hillegersberg tot ongeveer OVER HET AMBACHTSHUIS EN DE VROEGERE REGEERING VAN HILLEGERSBERG DOOR CHR. VAN DEN BERG HET staat vrijwel vast, dat Hillegersberg tot ongeveer 1600 niet over een ambachtshuis beschikte. Vóór dien moest

Nadere informatie

IN DE 15E eeuw werd in Beverwijk, ruwweg op de plek van de huidige straat de Schans, door de Reguliere

IN DE 15E eeuw werd in Beverwijk, ruwweg op de plek van de huidige straat de Schans, door de Reguliere De Munnickenweijde de geschiedenis van een weiland. door An Böhm-Kortekaas Met de paleografiegroep van het Historisch Genootschap zijn we momenteel bezig met het transcriberen van de notulen van de vergaderingen

Nadere informatie

De gilden in Stavoren. Inleiding.

De gilden in Stavoren. Inleiding. 1 De gilden in Stavoren. Inleiding. Het eerste gedeelte bestaat uit algemene informatie over de gilden, het tweede deel gaat over de geraadpleegde bronnen en het laatste deel over de reglementen van de

Nadere informatie

Titelgegevens / Bibliographic Description

Titelgegevens / Bibliographic Description Titelgegevens / Bibliographic Description Titel Auteur(s) De visie op de Joden bij Eeuwout Teellinck na 1624 / W.J. op 't Hof. Hof, W.J. op 't In Documentatieblad Nadere Reformatie, 12 (1988), no. 4, p.

Nadere informatie

Unie van Utrecht, 23 januari 1579

Unie van Utrecht, 23 januari 1579 Unie van Utrecht, 23 januari 1579 Alsoemen bevyndt dat zedert die Pacificatie tot Ghendt gemaeckt, by dwelcke genouch alle die Provinciën van desen Nederlanden hem verbonden hebben, malcanderen met lijff

Nadere informatie

Participeren inv. nr. 1

Participeren inv. nr. 1 Participeren 1.04.02 inv. nr. 1 Bron In het octrooi van 1602 waarmee de VOC werd opgericht, is ook de financiering van de VOC geregeld. Alle inwoners van de Republiek mochten een aandeel VOC kopen dat

Nadere informatie

Begonnen 16 Maerth Poincte van bescryvinge daerop alle de respective cameren vande Geoctroyeeerde West Indische Comp.e beschreven syn, omme in

Begonnen 16 Maerth Poincte van bescryvinge daerop alle de respective cameren vande Geoctroyeeerde West Indische Comp.e beschreven syn, omme in 1. Sir Dudley Carleton, Ambassador at the Hague, to the Privy Council. Has received their letters of 15th Dec. last, touching the Hollanders entering a year since, and planting a colony upon some parts

Nadere informatie

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 Inleiding Op 29 augustus 1664 kreeg David Salomons, houder van de Bank van Lening, als eerste in Friesland, toestemming van Burgemeeser en Raad van Workum

Nadere informatie

Stads- of provinciale besturen onderwierpen de maten van bakstenen

Stads- of provinciale besturen onderwierpen de maten van bakstenen UDC 658.56::69 Quality care RVblad 01-1 Kwaliteitszorg van gildebrief in de bouw: tot beheerscirkel Quality care in the building industry; from guild letter to management circle ir: PK. van der Schuit,

Nadere informatie

Nieuw Oranje volks-lied

Nieuw Oranje volks-lied bron. Z.p., 1815 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie072nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Nieuw Oranje volks - lied. Wys: Wilhelmus al van Nassauwen. 1. Wilhelmus al van Nassauwen, Dat

Nadere informatie

REPERTORIUM VAN OUDE AKTEN BETREFFENDE PAPENDRECHT 1563

REPERTORIUM VAN OUDE AKTEN BETREFFENDE PAPENDRECHT 1563 REPERTORIUM VAN OUDE AKTEN BETREFFENDE PAPENDRECHT 1563 transcriptie G. Ouweneel Historische Vereniging West-Alblasserwaard 2009 Papendrecht in 1615 1.5.6.3. QUANT DIEU PLAIERA VAN PAPENDRECHT Ter inleiding

Nadere informatie

De Leidsche Schutterstukken.

De Leidsche Schutterstukken. De Leidsche Schutterstukken. Het was eene echt Hollandsche gewoonte om de vergaderzalen te sieren met de portretgroepen van regenten en hoofdlieden en haast elk Hollandsch museum bezit nog enkele regentenstukken

Nadere informatie

Bronnen Maeijcken Cornelisdr Smallegange. 1. Overdracht huis Smallegange (BR00091)

Bronnen Maeijcken Cornelisdr Smallegange. 1. Overdracht huis Smallegange (BR00091) Bronnen Maeijcken Cornelisdr Smallegange 1. Overdracht huis Smallegange (BR00091) RAZE 3114, 68, 29 mei 1557: om de weduwe ende weeskinde(ren) van Cornelis Matheus (ende) haer huys staande tsmalleganghe

Nadere informatie

De sonderling-heden rariteyten wtgelesen sinnelickheden van Christiaen Porret. MEDEGEDEELD DOOR E. W. MOES.

De sonderling-heden rariteyten wtgelesen sinnelickheden van Christiaen Porret. MEDEGEDEELD DOOR E. W. MOES. De sonderling-heden rariteyten wtgelesen sinnelickheden van Christiaen Porret. MEDEGEDEELD DOOR E. W. MOES. Hoe ongestadig de menschelijke dingen, Hoe werdt men omgevoerd door hun veranderingen! Die al

Nadere informatie

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746.

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746. 1002 Zwol den 1 juny 1746. Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel Is goet gevonden ingevolge van onse resolutie van den 21 april deeses jaars, het montant*

Nadere informatie

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser.

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser. 1 GAR inv.nr. 351. Bevolking Capelle 1674. (SB 30-11-2011) Quohier van alle de families de welcke in het Ambacht van Cappelle sijn volgens het aenschrijven van de Ed: Groot Mog.de Heeren Staten van Hollandt

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163)

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) NT00163_57 Nadere Toegang op inv. nr 57 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema Oktober 2010 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een ingekomen

Nadere informatie

DE TININDUSTRIE TE LEIDEN IN 1592

DE TININDUSTRIE TE LEIDEN IN 1592 DE TININDUSTRIE TE LEIDEN IN 1592 door MR. ANNIE VERSPRILLE De 12de augustus 1592 werden door burgemeesters van Leiden twee personen ontvangen, met name CLAES SYFFAERTS, geboortig van Den Dam ) bij Groningen,

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_78 Nadere Toegang op inv.nr 78 uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) H.J. Postema December 2014 Inleiding Dit inventarisnummer bevat een gedrukte Ordonnantie van

Nadere informatie

Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari.

Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari. Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari. Vindplaats: Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA),

Nadere informatie

De K(C)oornwinders in het verre verleden

De K(C)oornwinders in het verre verleden De K(C)oornwinders in het verre verleden Tom Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd: 3 juli 2013 Herkomst van de achternaam Koornwinder http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/ Corenwinder,

Nadere informatie

DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE

DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE NOORD-HOLLANDS ARCHIEF... 2 OUD NOTARIEEL ARCHIEF HAARLEM... 2 TRANSPORTREGISTERS HAARLEM... 51 BURGEMEESTERSRESOLUTIES HAARLEM... 57 WEESKAMERARCHIEF HAARLEM...

Nadere informatie

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j.

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. NT00064_534 Nadere Toegang op inv. nr 534 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten

Nadere informatie

Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg

Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg Nu tengevolge van het oorlogsgeweld in 1940 het weinig fraaie eeuwsche kerkje te Valkenburg en zijn evenmin bijzonder karakteristieke toren met den grond gelijk

Nadere informatie

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6]

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] [C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] Nu is ghecomen den meydach, ende doen quam Floris in root purper gecleed[t], om dat hi den rooden roose gelijken soude, ende dat

Nadere informatie

EXCERPTEN. OUD-RECHTERLIJK-ARCHIEF van HUIZEN

EXCERPTEN. OUD-RECHTERLIJK-ARCHIEF van HUIZEN EXCERPTEN van een persoonlijke selectie van documenten uit het OUD-RECHTERLIJK-ARCHIEF van HUIZEN aanwezig in: Voorheen: Noord Hollands Archief te Haarlem THANS: Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum,

Nadere informatie

Meer informatie over onze oudste en een na oudste voorouders... kind van Dirck Jacobsz????.?????????????

Meer informatie over onze oudste en een na oudste voorouders... kind van Dirck Jacobsz????.????????????? Meer informatie over onze oudste en een na oudste voorouders. Nummer 12.0.0 WILLEM DIRCKSEN.. kind van ------------------------- Dirck Jacobsz????.????????????? Geb/ged omstreeks 1595/1600 Ovl. OPMERKING

Nadere informatie

Rombout Nijssen en Thomas Moens

Rombout Nijssen en Thomas Moens Tot een siraet en een ambellissement van haere goederen: een akkoord tussen de kasteelvrouw van Loye en de gemeente Schulen over de aanleg van een dreef, 1768 Rombout Nijssen en Thomas Moens Een deel van

Nadere informatie

Het Markeboek van Gelselaar, 1674 1788 Transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk

Het Markeboek van Gelselaar, 1674 1788 Transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk Het Markeboek van Gelselaar, 1674 1788 Transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk Perkamenten voorzijde van het markeboek van Gelselaar. Het origineel berust in het Gelders Archief, bloknr. 0366 Marken

Nadere informatie

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag bron. z.n., z.p. ca. 1800 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie042nieu01_01/colofon.php 2013 dbnl 1. Stem: Daar was een meisje jong van jaaren. EEn ider mag in deze Tijden, De Goedheid

Nadere informatie

Het verpondingscohier van Andel van 1731

Het verpondingscohier van Andel van 1731 Het verpondingscohier van Andel van 1731 Inleiding Van de verpondingen van Andel zijn twee registraties bewaard geblevem uit 1731 [1] en 1733 [2], waarin een volledige opsomming van alle huizen in het

Nadere informatie

1. Desen brief sal man 2. bestellen tot Leider- 3. dorp aen Arijaentgen 4. Heinderick 5. Bremer 1

1. Desen brief sal man 2. bestellen tot Leider- 3. dorp aen Arijaentgen 4. Heinderick 5. Bremer 1 Zou het Nederlands een wereldtaal zijn geworden als de Engelsen Nieuw Nederland niet hadden ingenomen? Moeder ende broeder ende suster, Ick laet u l weten dat wij nu ensgels [Engels] salle leeren is de

Nadere informatie

ONA 5016 akte 152 1639, 14 juni Getuigenverklaring inzake akte 150

ONA 5016 akte 152 1639, 14 juni Getuigenverklaring inzake akte 150 Oud Notarieel Archief (ONA) Uitgeest Diverse uittreksels en transcripties Bronbewerking: Arthur Groen Versie 2, 2014 Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Historische Vereniging Oud Uitgeest

Nadere informatie

Lof der schilder-konst

Lof der schilder-konst Lof der schilder-konst Philips Angel bron (facsimile van uitgave Leiden 1642). Kunsthistorisch Instituut, Amsterdam 1972 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/ange001lofd01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Transcripties van acten

Transcripties van acten Notarieel Archief Woerden en Barwoutswaarder Transcripties van acten 1655 Woerden, Notarieel Archief no.8537, 25 maart 1655, voor notaris G. van Gorcum, Huur pannenbakkerij, en koop aarde en gereedschap.

Nadere informatie

Landtrecht van Overijssel ende Eedt van alle geadmitteerde advocaten ende procuratoren

Landtrecht van Overijssel ende Eedt van alle geadmitteerde advocaten ende procuratoren De registers De registersvan de in Overijssel geadmitteerde advocaten en procureurs, en van adviserende advocaten, maken deel uit van het Archief van de Ridderschap en Steden, de Staten van Overijssel,

Nadere informatie

Prachtige Atlas toont de 17 provinciën rond 1665

Prachtige Atlas toont de 17 provinciën rond 1665 Vierentwintigste jaargang Bijzondere bijlage 84 Afgiftekantoor: 1755 Gooik Juni 2009 ISSN 0776-4103 Uitgave van de Heemkundige Kring Prachtige Atlas toont de 17 provinciën rond 1665 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie