Hogeschool-Universiteit Brussel. Muziek als object van Merchandising en het bestaan van muziek als merk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool-Universiteit Brussel. Muziek als object van Merchandising en het bestaan van muziek als merk."

Transcriptie

1 Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Brussel Stormstraat Brussel Faculteit : Rechten Studiegebied : Rechten, notariaat en criminologisch wetenschappen Opleiding : Master in de Intellectuele rechten Muziek als object van Merchandising en het bestaan van muziek als merk. Wat is de rol van de muziekproducer hierin? Dient hij als een creator van het muziekmerk/de opname te worden beschouwd en aldus via een sui generis recht te worden beschermd? Masterproef aangeboden door Sam WYNS tot het behalen van de graad van Master in de Intellectuele Rechten Promotor: Prof. Dr. Frank GOTZEN Co-reader: Prof. Dr. Andrée PUTTEMANS Academiejaar

2 Inhoudstafel Hoofdstuk I. Inleiding... 4 I.1. Opzet van de studie en probleemstelling... 4 I.2. Methodologie, afbakening en opbouw van het onderzoek... 6 I.3. Onderzoeksvraag... 6 Hoofdstuk II. Merchandising van Intellectuele eigendomsrechten II.1. Merchandising : Een algemeen kader als aanzet... 7 II.2. Bescherming van Merchandising via bestaande Intellectuele eigendomsrechten.. 9 II.2.1. Het Auteursrecht II Wettelijk kader II Beschermings- en vormvoorwaarden:het auteursrecht ontstaat automatisch 12 II Ratione materiae II Ratione personae II Ratione temporis II Twee soorten rechten: vermogens- en morele rechten II Uitzonderingen en de Europese richtlijn Informatiemaatschappij II Pro s en contra s met betrekking tot Merchandising en bescherming van muziek II.2.2. Het Tekeningen en Modellen recht II Wettelijk kader II Beschermings- en vormvoorwaarden II Ratione materiae II Ratione personae II Ratione temporis II Pro s en contra s met betrekking tot Merchandising en bescherming van muziek II.2.3. Besluit auteursrecht en tekeningen en modellen recht II.2.4. Het Merkenrecht II Wettelijk kader II Beschermings- en vormvoorwaarden II Ratione materiae II Ratione personae II Ratione temporis

3 II Pro s en contra s met betrekking tot Merchandising en bescherming van muziek II.2.5. Besluit Hoofdstuk III. Merchandising van muziek beschermd als Intellectueel eigendomsrecht III.1. Merchandising van muziek III.2. Muziek als merk III.3. Merchandising van muziek: een rol voor de producer? III.3.1. De rechtspositie van de producer in België III Het auteursrecht, het naburig recht (van de uitvoerend kunstenaar) van de producer? III Een sui generis recht voor de producer III.3.2. De rechtspositie van de producer in Nederland III.3.3. Besluit IV. Algemeen besluit Bibliografie Overzicht van Belgische rechtspraak Overzicht van buitenlandse rechtspraak Overzicht van wet- en regelgeving Andere bronnen

4 Muziek als object van Merchandising en het bestaan van muziek als merk. Wat is de rol van de muziekproducer hierin? Dient hij als een creator van het muziekmerk/de opname te worden beschouwd en aldus via een sui generis recht te worden beschermd? The first thing we do- let s kill all the lawyers. William Shakespeare, Henry VI, Part II, Act IV, Scene ii 1 Hoofdstuk I. Inleiding I.1. Opzet van de studie en probleemstelling The First thing we do- let s kill all the lawyers. Het lijkt erop dat deze zin van William Shakespeare op zijn minst neigt naar het afschaffen van het juridische beroep der advocatuur dat doorheen de tijd altijd weinig benijdenswaardig werd bekeken als onverbeterbaar profitariaat. Uiteraard getuigt deze zin van William Shakespeare van enige dubbelzinnigheid en vormt ze eerder een knipoog naar de traditionele opvatting over advocaten net met de bedoeling om het belang van het juridische beroep van advocaat in de verf te zitten. Shakespeare was er zich van bewust dat onafhankelijkheid de essentie was om een onpartijdig advocaat te kunnen zijn. 2 Zo speelt de advocaat ook een belangrijke rol in de carrière van de artiest/auteur/componist. Ter verduidelijking van de functie van de advocaat ten aanzien van de artiest doen wij een interessante verwijzing naar K. Geens. Hij heeft het over de advocaat as a special purpose friend 3. Hij doelt hiermee op het feit dat men zijn cliënt moet bijstaan als een vriend en dus beschikbaar moet zijn. Dit brengt echter ook met zich dat men zijn vriend geen dienst bewijst door hem telkens naar de mond te praten. Men moet trachten de situatie zo juist mogelijk in te schatten. De onafhankelijkheid van de advocaat vormt voor de cliënt tevens de garantie dat de advocaat zijn belangen naar goeddunken zal behartigen. Shakespeare wenst dus integendeel dat het beroep van advocaat zou worden afgeschaft. Hij wijst op de belangrijkheid maar 1 Shakespeare s tribute to trial lawyers, The first thing we do let s kill all the lawyers, p.1 e.v. 2 Zie voetnoot 1. 3 K. GEENS, Deontologie en discipline in justitieland: omdat het moet of omdat het hoort?, in Goed procesrecht Goed procederen (slotrede Lessencyclus Willy Delva), Kluwer, 2004,

5 tevens ook op de verantwoordelijkheid die het beroep met zich draagt. Zo ook is het voor de artiest/auteur/componist en voor de andere spelers in de muziek en om het even welke industrie van belang zijn/haar rechtspositie te kennen en het maximum uit deze rechtspositie te halen. Een advocaat kan daarbij een handje helpen. De muziekindustrie verkeert in crisis en het ziet er niet naar uit dat het tij snel kan gekeerd worden. Normaal gaat een crisis gepaard met een stagnatie of zelfs een daling van de populariteit van een product. Dit is echter niet het geval met betrekking tot de huidige crisis in de muziekindustrie. Toch hoeft dit voor de artiest/auteur/componist niet onmiddellijk een probleem te worden. Muziek en optredens zijn er in tegendeel niet minder populair op geworden. De exploitatie van muziek en artiesten wordt steeds breder waardoor ook de rechtsbescherming alsmaar belangrijker wordt. Muziek als object van Merchandising bespeelt steeds een groter terrein in de markt. Wat vroeger Merchandising was om de artiest wordt nu zelfs Merchandising van de muziek om de muziek. Waar vroeger de artiest om een rol werd gevraagd in een reclamespot of televisieprogramma treedt nu de muziek van deze artiest op de voorgrond met de bedoeling de muziek in de kijker te brengen gevolgd door de artiest en niet omgekeerd. Gezien het belang van de exploitatie van muziek als object van Merchandising is het bijgevolg zoals reeds gezegd ook van belang voor de beste rechtsbescherming te gaan. Deze scriptie wil dan ook in zekere mate dienen als theoretische basis met betrekking tot mogelijke vormen van Merchandise bescherming. In hoofdstuk II wordt daarom een overzicht gegeven van de meest relevante rechtstakken die in aanmerking komen voor bescherming van Merchandising. Zo worden het auteursrecht, het tekeningen en modellen recht en het merkenrecht besproken. Deze rechtstakken worden kort uiteengezet, pro s en contra s worden meegegeven en gevolgd door een kort te onthouden besluit. In het deel met betrekking tot het tekeningen en modellen recht wordt al een kleine voorbeschouwing gemaakt op hoofdstuk III. Er wordt namelijk even bekeken of het tekeningen en modellen recht van nut kan zijn als beschermende factor voor muziek als object van Merchandising. In het derde hoofdstuk wordt dan uiteindelijk de muziek als object van Merchandising uitgelicht. Gelet op het belang van muziek naar aanleiding van Merchandising wordt onderzocht of muziek eventueel kan worden beschermd als merk (geluidsmerk), wat de - 5 -

6 gevolgen kunnen zijn van zo n een bescherming en of de artiest/auteur/componist hier baat bij zou hebben. Tot slot wordt de rechtspositie van de producer besproken. Velen zullen kunnen beamen dat voor deze laatste een belangrijke rol is weggelegd met betrekking tot de creatie van een opname. De producer vertaalt als het ware de compositie van de auteur/componist naar een opname die herkenbaar is voor het publiek en geen afbreuk doet aan de wil en het voorkomen van de artiest (eventueel tevens auteur/componist). Hiertoe kijken we ook even over de grens naar de situatie in Nederland om dan tenslotte deze scriptie te beëindigen met een samenvattend algemeen besluit. Hieronder verduidelijken wij in de onderzoeksvraag verder de aanpak, het opzet en de afbakening van de studie. I.2. Methodologie, afbakening en opbouw van het onderzoek Het corpus van deze scriptie zal aanvatten met een definitie van Merchandising of wat zoal wordt verstaan onder Merchandising. Dit wordt gevolg door een analyse van de meest relevante beschermingsvormen van Merchandising met telkens de pro s en contra s. Vervolgens zal worden ingegaan op muziek als object van Merchandising. Een tak van Merchandising in de media- en entertainmentsector die steeds meer op de voorgrond treedt. Hiertoe zal vooreerst een algemeen beeld worden geschetst van muziek en Merchandising om vervolgens de mogelijke bescherming van muziek als geluidsmerk onder de loep te nemen. Tot slot stellen we ons de vraag waar de producer zich nu net in dit hele proces bevindt, wat zijn rol is en welke bescherming hij hiervoor geniet of zou moeten genieten. Tenslotte worden de concluderende stellingen in een krachtig en overzichtelijk besluit gegoten. I.3. Onderzoeksvraag Wat wordt in het algemeen en meerbepaald in de muziekindustrie verstaan onder Merchandising en hoe ziet een adequate rechtsbescherming van Merchandising er concreet uit? In welke mate bestaat muziek als object van Merchandising en kan het - 6 -

7 bescherming genieten als merk. Wat is de rol van de muziekproducer in dit alles, dient hij als een creator van het muziekmerk/de opname te worden beschouwd? En hoe wordt, of hoe zou hij moeten worden beschermd? Kan er worden gedacht aan een sui generis bescherming voor de producer? Hoofdstuk II. Merchandising van Intellectuele eigendomsrechten II.1. Merchandising: Een algemeen kader als aanzet 1. Merchandising is Big Business. Dat staat buiten kijf. Toch zouden we de praktijk Merchandising oneer aandoen het hierbij te laten, zonder meer. Voor de goede orde onderscheiden we hierna twee soorten definities, een commerciële definitie en een meer juridische definitie. 2. In het algemeen wordt Merchandising beschouwd als een verzamelnaam voor het commercieel exploiteren van populariteit van een merk, film, TV-programma, sportevenement, sportclub, stripfiguur, beroemdheid, universiteit, etc. Diekman W.J.M. houdt er de volgende definitie op na: De commerciële exploitatie van populariteit door die populariteit te verbinden met producten om de verkoop van die producten te stimuleren. 4 Zo trachten fabrikanten bijvoorbeeld hun producten te linken aan beroemde mensen met als doel hun producten op de kaart te zetten en/of een commercieel succes te behalen in de vorm van omzet en verkoopscijfers. Verder bestaat er volgens Diekman Merchandising sensu strictu en Merchandising sensu latu. Een enge opvatting van Merchandising betreft enkel het gebruik van populariteit direct in verband met een product (bijvoorbeeld een t-shirt met de naam of een foto van een artiest erop). In de ruimere opvatting doelt Merchandising volgens Diekman ook meer op indirecte vormen van promotie van producten of diensten. Ook reclame en sponsoring kunnen bijgevolg als Merchandising worden beschouwd. Wat betreft Merchandising van muziek verdient de definitie van Diekman een meer specifieke aanpak. Dit zal later worden behandeld in deze scriptie. Toch formuleren we 4 W.J.M. DIEKMAN, Merchandising van musici en muziek, in T. PRONK, Klankrechtwijzer, Boekmanstichting, Amsterdam, 1991, p

8 hieronder reeds een bijkomende definitie van Merchandising die meer specifiek de situatie rond Merchandising weergeeft zoals deze zich afspeelt in de muziekindustrie. G. De Meyer en A. Trappeniers houden er de volgende definitie op na: Merchandising is de exploitatie van een act via andere middelen dan diens fonogrammen: T-shirts (of ander textiel), spelen, stripverhalen, posters, De merchandiser sluit een merchandising-contract af met de artiest of diens vertegenwoordiger, zijnde de fonogramfirma, en betaalt de artiest en/of de fonogramfirma een royalty op de verkoop voor het gebruik dat hij maakt van de artiestennaam, de stem en/of de gelijkenis met de artiest op het afgebeelde materiaal.( )Merchandising kent twee hoofdvormen: tour merchandising (alles wat te koop wordt aangeboden voor tijdens en na concerten) ( ) en retail merchandising (eender waar aangeboden behalve op concerten). 5 Deze laatste definitie verliest een belangrijke factor uit het oog. De definitie spreekt van de exploitatie van een act via andere middelen dan diens fonogrammen. Deze definitie is mijns inziens iets te eng voor wat wij in deze scriptie onder Merchandising wensen te verstaan. De laatste definitie doelt enkel op het fysiek product (t-shirts, enz.) dat uitgaat van een artiest. De vlag Merchandising in deze scriptie dekt een veel bredere lading en gaat meer in de richting van de definitie van Diekman: De commerciële exploitatie van populariteit door die populariteit te verbinden met producten om de verkoop van die producten te stimuleren. Deze definitie legt ook een belangrijke rol weg voor de fonogram op zich. De muziek op de fonogram speelt sinds geruime tijd al, maar nog meer sedert enkele jaren een grote rol in de Merchandising industrie. Fabrikanten kiezen de muziek van bepaalde artiesten om er hun producten aan te verbinden. Het aura van bepaalde muziek speelt dus met name een zeer grote rol. Muziek is meer en meer een Merchandise product om de muziek op zich. Toch speelt het exploiteren van T-shirts van een bepaalde groep, d.i. Merchandising sensu strictu, nog steeds een grote rol. We benoemen deze vorm in deze scriptie dan ook als directe merchandising. Het linken van de muziek/de artiest en het aura daarrond aan een ander product beschouwen we voor deze scriptie als indirecte merchandising. 5 G. DE MEYER en A. TRAPPENIERS, De Muziekindustrie: een lexicon, Leuven, Acco, 2010, p

9 3. Juridisch gezien is Merchandising geen afgelijnd begrip. Een juridische definitie zal zich toespitsen op het recht om populariteit commercieel te exploiteren. Er bestaat echter geen algemeen Merchandising recht. Ook bestaan er geen ad hoc wetgevingen die voorzien in bescherming tegen exploitatie van populariteit van bijvoorbeeld een film, een rockgroep, etc. De uitzondering met betrekking tot ad hoc Merchandising rechtsbescherming in het kader van Olympische Spelen of een Wereldkampioenschap voetbal worden hier buiten beschouwing gelaten. Tot nader order dient een beroep te worden gedaan op de bestaande Intellectuele eigendomsrechten en het gemeen recht. In deze scriptie zullen wij meerbepaald de Merchandising van muziek onderzoeken. Wij bespreken hiertoe eerst de algemene mogelijke beschermingsvormen van Merchandising om dan meer specifiek de bescherming van Merchandising van muziek onder de loep te nemen. II.2. Bescherming van Merchandising via bestaande Intellectuele eigendomsrechten. 4. Het hoeft niet te verwonderen dat er heel wat soorten Intellectuele eigendomsrechten bestaan. De mens tracht zich steeds verder en verder te ontwikkelen en deze ontwikkelingen en creativiteit te beschermen. De Intellectuele eigendomsrechten vormen een restrictieve uitzondering op de vrijheid van handel en nijverheid zoals geponeerd door het decreet d allarde van We onderscheiden twee grote categorieën Intellectuele eigendomsrechten: enerzijds de onderscheidingstekens, anderzijds de creaties. De onderscheidingstekens betreffen: merken, handelsnamen, domeinnamen, benamingen van oorsprong. Onder creaties verstaan we algemeen gesproken werken van letterkunde of kunst (het auteursrecht), tekeningen en modellen, naburige rechten (rechten van o.a. uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen), software, octrooien, chips, databanken, plantenvariëteiten, etc.? 7 De onderscheidingstekens en de creaties verschillen op vlak van de opvatting van de bescherming. Intellectuele eigendomsrechten die creaties beschermen zijn in principe 6 Decreet-d'Allarde van 2-17 maart Merchandising van Intellectuele eigendomsrechten, seminarie Field Fisher Waterhouse van 11 maart

10 absoluut (bv. de auteursrechthebbende moet in principe voor elke reproductie van zijn werk toestemming verlenen). De creatieveling wordt hier beschermd. De Intellectuele eigendomsrechten die daarentegen onderscheidingstekens beschermen zijn eerder relatief van aard. Globaal bekeken kan bijvoorbeeld een merkhouder het gebruik van zijn onderscheidingsteken voor een product verbieden op voorwaarde dat indien dit gebruik zou plaatsvinden de consument in verwarring zou kunnen worden gebracht over de herkomst van het product. Hoewel in het geval van het merkenrecht de merkhouder bescherming geniet is het doel van onderscheidingstekens initieel de bescherming van de consument. 5. Naast het onderscheid creaties en onderscheidingstekens bestaat er tevens een onderscheid intellectuele eigendomsrecten en industriële eigendomsrechten. Deze zone is soms grijs. De verdere behandeling hiervan biedt echter geen meerwaarde voor deze scriptie. Dit daarom geheel ter zijde. 6. De auteursrechten en naburige rechten, de tekeningen en modellen rechten en de merkenrechten kunnen als het meest relevant en bruikbaar worden beschouwd voor de bescherming van Merchandising. De commerciële exploitatie van populariteit zal zich namelijk eerder afspelen op het niveau van deze rechten dan bijvoorbeeld op het niveau van een octrooi. Toch kunnen we niet om de gedachte en het feit heen dat ook een octrooi zijn weerslag kan hebben als beschermende factor met betrekking tot een product dat deel uitmaakt van Merchandising en waar een octrooi opzit. In dit laatste geval kunnen we eerder spreken van een passieve bescherming van Merchandising. De auteursrechten en naburige rechten, de tekeningen en modellen rechten en de merkenrechten spelen daarentegen een eerder proactieve rol in de bescherming van Merchandising. Een auteursrechtelijk beschermd werk mag immers ab initio niet zomaar worden bewerkt zonder toestemming van de auteur. Een octrooi daarentegen dient verplicht te worden geëxploiteerd ten einde bij te dragen tot technische vooruitgang. Een octrooi is dus in zekere zin toegankelijk voor geïnteresseerden om aan de hand van dit octrooi nieuwe onderzoeken te verrichten en aldus te komen tot nieuwe (octrooieerbare) uitvindingen. 7. Hierna overlopen we kort de modaliteiten van bescherming onder het auteursrecht en de naburige rechten, de tekeningen en modellen rechten en de merkenrechten. We bespreken tevens de pro s en contra s van dergelijke bescherming met het oog op Merchandising

11 Tenslotte komen wij dan tot de kern van de bespreking, een adequate bescherming van muziek als object van Merchandising. Wij bespreken dit uitgebreid en hopen te wijzen op enkele problemen en lacunes met betrekking tot de rechtsbescherming van muziek in het kader van Merchandising. II.2.1. Het Auteursrecht II Wettelijk kader 8. In België worden werken van letterkunde en kunst beschermd door de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni Met betrekking tot de auteurswetgeving is er sprake van een gedeeltelijke internationale harmonisatie. Internationale regelingen zijn onontbeerlijk voor een sterke auteursrechtelijke bescherming. De Conventie van Bern voor de bescherming van letterkundige en kunstwerken van 1886 is het oudste verdrag in de sector van het auteursrecht. 9 Een groot aantal landen hebben dit basisverdrag al ondertekend. Dit impliceert dat in al die lidstaten bij de Conventie van Bern het auteursrecht automatisch zonder formaliteit ontstaat. 10 Voor de toetreding van de Verenigde Staten en de Angelsaksische landen tot de Berner Conventie was de Universele auteursrechtenconventie van 1952 nog van groot belang omdat het copyrightsysteem in landen zoals de Verenigde Staten onverenigbaar was met het beschermingsregime van de Berner Conventie. Tot op de dag van vandaag blijft het echter nog belangrijk om als auteursrechthebbende op uw werk het symbool aanbrengen, gevolgd door de naam van de houder van het auteursrecht en het jaar van de eerste publicatie. Deze vermelding is nodig om uw werk te beschermen in de landen die aangesloten zijn bij de Universele Auteursrechtconventie en die geen deel uitmaken van de Conventie van Bern. Het betreft voornamelijk een aantal ontwikkelingslanden Wet van 30 juni 2004 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B.S. 27 juli 1994, Err. B.S. 5 november 1994 en B.S. 22 november 1994, gewijzigd door de wet van 3 april 1995, B.S. 29 april 1995, de wet van 31 augustus 1998, B.S. 14 november 1998, de wet van 22 mei 2005, B.S. 27 mei 2005, de wet van 4 december 2006, B.S. 23 januari 2007 en de wetten van 9 en 10 mei 2007, B.S. 10 mei 2007; err. B.S. 14 mei 2007 en 15 mei F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p18,

12 Met het medium internet is het niet meer ondenkbaar dat je werk wordt gebruikt of gekopieerd in de Verenigde Staten daarom is het aan te raden om het eveneens te deponeren bij het Copyright Office 12, zodat u de kosten van advocaten kan verhalen op de eventuele namaker. 13 We besluiten dat het geen overbodige luxe is het symbool met de nodige vermeldingen aan te brengen, al was het maar om duidelijk te maken dat er op het werk in kwestie een auteursrecht rust. 9. Verder dienen we nog te vermelden dat men met de TRIPs-overeenkomst van 15 april 1994 tot een ruimere territoriale harmonisatie is gekomen van minimumregels inzake het auteursrecht (en de andere intellectuele rechten) aangezien niet alle landen die gebonden zijn door de TRIPs-overeenkomst reeds lid waren van de conventies van Bern en Rome. Bovendien voorziet de TRIPs-overeenkomst in een mechanisme ter naleving van de gedane verbintenissen. Men spreekt van Bern Als laatste dienen we nog te vermelden dat WIPO met de verdragen van 20 december 1996 opnieuw de leidersrol heeft genomen inzake het auteursrecht. Men dient deze verdragen te interpreteren als bijzondere verdragen in de zin van artikel 20 van de Berner Conventie. De nieuwe verdragen doen dus geen afbreuk aan de bepalingen van de Berner Conventie. 15 II Beschermings- en vormvoorwaarden: Het auteursrecht ontstaat automatisch. 11. Een auteursrecht op een werk ontstaat zoals de titel van dit onderdeel het zegt automatisch. U moet geen enkele formaliteit vervullen. Een depot ter bescherming van uw werk is niet noodzakelijk, maar desalniettemin ten stelligste aan te raden. Het is een eenvoudige manier voor het vastleggen van een creatiedatum en uw hoedanigheid van auteur van het werk. U kan met alle mogelijke middelen (documenten, getuigen, ) aantonen dat u het werk heeft gecreëerd F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p

13 Om de bescherming van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 17 te kunnen inroepen dient het werk van de auteur aan 2 vereisten te voldoen. De vereiste van een concrete vorm en de vereiste van een voldoende originaliteit. 18 Wanneer u bijvoorbeeld een werk bij SABAM deponeert, betekent dat niet noodzakelijk dat het ook beschermd is. Een werk is immers enkel beschermd door het auteursrecht wanneer het voldoende concreet en origineel is. Dat kan enkel de bevoegde rechtbank beoordelen. 19 In een Cassatiearrest van 19 maart 1998 wordt bevestigd dat het auteursrecht geen ideeën beschermt, hoe origineel die ook mogen zijn. 20 Tevens genieten creaties die uitgedrukt zijn in een originele vorm automatisch de bescherming van het auteursrecht. 21 Het criterium van de eigen intellectuele schepping van de auteur speelt hier een grote rol. De drempel met betrekking tot originaliteit is echter laag. 22 En tenslotte bestaat er geen vereiste van nieuwheid. Indien verschillende auteurs hetzelfde idee tot uitdrukking brengen in hun werk, worden zij ieder afzonderlijk beschermd door het auteursrecht indien elk werk een persoonlijke stempel draagt. 23 II Ratione materiae 12. Artikel 1 van de auteurswet 24 lijkt op het eerste zicht problematisch voor geluidswerken en meerbepaald muziek waarover deze paper in het bijzonder handelt. Er wordt echter in de praktijk een zeer ruim toepassingsgebied aanvaard voor art. 1 AW. Elke schepping die voldoet aan de eerder beschreven vereisten valt onder art. 1 AW Wet van 30 juni 2004 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B.S. 27 juli 1994, Err. B.S. 5 november 1994 en B.S. 22 november 1994, gewijzigd door de wet van 3 april 1995, B.S. 29 april 1995, de wet van 31 augustus 1998, B.S. 14 november 1998, de wet van 22 mei 2005, B.S. 27 mei 2005, de wet van 4 december 2006, B.S. 23 januari 2007 en de wetten van 9 en 10 mei 2007, B.S. 10 mei 2007; err. B.S. 14 mei 2007 en 15 mei Hierna: AW. 18 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p Cass. 19 maart 1998, A&M 1998, F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p Zie hiervoor ook HvJ, 16 juli 2009, C-5/ F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p AW. 25 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p

14 II Ratione personae 13. Art. 6 AW vormt het basisprincipe: het auteursrecht komt toe aan de natuurlijk persoon die het werk heeft gecreëerd. Een rechtspersoon, vereniging of bedrijf kan logischerwijze nooit als oorspronkelijk auteur worden aangeduid, doch slechts enkele attributen van het auteursrecht vanwege de auteur verkrijgen. 26 In het bijzonder van belang met betrekking tot dit onderzoek zijn art. 4 en 5 AW. Bij de creatie van een muziekstuk zullen namelijk dikwijls meerdere personen samenwerken. Zij zijn onverdeelde medeauteurs en indien er bij overeenkomst met het oog op de uitoefening van het recht niets is geregeld, dient voor alle vormen van exploitatie het akkoord van alle medeauteurs te worden verkregen. 27 II Ratione temporis 14. Art. 2 AW zegt dat na het overlijden van de auteur het auteursrecht nog blijft bestaan gedurende 70 jaar ten voordele van de persoon die hij daartoe heeft aangewezen of, indien dat niet is gebeurd, ten voordele van zijn erfgenamen, overeenkomstig art. 7 AW. 28 II Twee soorten rechten: vermogens- en morele rechten 15. De auteurswet biedt bescherming via 2 soorten rechten. In art. 3 AW vindt men de vermogensrechten. In art. 1 2 heeft men het over de morele rechten. Deze laatste zijn in principe onvervreemdbaar omdat ze zo nauw aansluiten bij de persoon, dat ze enkel door hem kunnen worden uitgeoefend. In bepaalde gevallen kan bijvoorbeeld een architect afstand doen van zijn gewoon integriteitsrecht ten opzichte van een gebouw, maar dit beslaat niet meer de kern van ons onderzoek. 29 We gaan hier dan ook niet verder op in. 26 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p27; Art. 6 AW. 27 Art. 4 en 5 AW; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p Art. 2 en Art. 7 AW. 29 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p31; Art. 1 2 AW

15 De vermogensrechten zijn volgens art. 3 AW roerende rechten die overgaan bij erfopvolging en vatbaar zijn voor gehele of gedeeltelijke overdracht Hierna beperken we ons tot enkele theoretische principes die van belang zijn voor dit onderzoek. Het is immers niet opportuun een volledig uitgewerkte schets te geven van de theorie rond auteursrechten en vermogens- en morele rechten specifiek. We beperken ons tot de vorming van een kader omtrent de materie van auteursrecht en muziek. Een eerste belangrijk recht in relatie tot muziek is het openbaarmakingsrecht (art. 1 2, lid 3 AW) dat bestempeld wordt als een moreel recht. De auteur heeft het recht om het werk bekend te maken en hij heeft het recht te bepalen wanneer dat gebeurt. 31 Art. 1 2 AW bepaalt verder nog in lid 5 dat de auteur het recht heeft om het vaderschap van het werk op te eisen of niet. Echter, vooral van belang met betrekking tot Merchandising zijn enerzijds het reproductierecht en anderzijds het recht tot mededeling aan het publiek, beide beschouwd als vermogensrechten. Aan het reproductierecht (art. 1 AW) heeft de wetgever een ruime betekenis willen geven. Deze interpretatie sluit aan bij het art. 1 AW Uit art. 1 AW leiden we af dat het reproductierecht in enge zin doelt op het maken van verveelvoudigingen, ongeacht de wijze waarop en ongeacht de vorm van de kopie. De toestemming van de auteur of de auteursrechthebbende zal steeds moeten worden verkregen. Tevens is het irrelevant of het gehele werk of een deel ervan wordt gekopieerd. 32 Het reproductierecht in ruime zin doelt dan weer op het recht om toestemming te geven tot het maken van adaptaties of bewerkingen en vertalingen, tot het verhuren en uitlenen van werken en tot het distribueren ervan door verkoop en dergelijke. 33 Het recht tot mededeling aan het publiek vormt alle wijzen waardoor een werk in een niettastbare vorm aan het publiek wordt bekendgemaakt. Het publiek neemt in casu kennis van het werk zonder het materieel in handen te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van 30 Art. 3 AW. 31 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p34; Cass. 25 september 2003, R.W , F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p33,

16 voorstellingen, uitvoeringen en tevens het doorzenden van auteursrechtelijk beschermde werken via internet. 34 II Uitzonderingen en de Europese Richtlijn Informatiemaatschappij In de artikelen van de auteurswet vinden we uitzonderingen terug die ertoe leiden dat voor bepaalde vormen van gebruik geen voorafgaande toestemming dient te worden gevraagd. Dit met als oogpunt om een evenwicht te bouwen tussen de rechten van de gebruiker en de rechten van de auteur. Hiertoe kunnen een limitatief omschreven aantal handelingen gesteld worden zonder voorafgaandelijk de toestemming te vragen aan de auteur. 36 Met de Wet van 22 mei ter omzetting van de Europese Richtlijn Informatiemaatschappij van 2001 zijn de uitzonderingen in deze artikelen ietwat uitgebreid. Wij zullen ons beperken tot deze uitzonderingen die direct grote relevantie hebben in de praktijk waar een muziekindustrie zich in crisis bevindt. Deze crisis staat namelijk mee aan de basis van de grotere rol voor muziek als object van Merchandising. Vooreerst is het belangrijk te vermelden welke toepassingsvoorwaarden alle uitzonderingen in zich dragen. De uitzonderingen gelden in de eerste plaats voor werken waarvan de auteur zijn moreel recht tot bekendmaking heeft uitgeoefend. 38 De auteurswet van 1994 voorziet een gesloten systeem van uitzonderingen. De uitzonderingen vinden enkel toepassing in gevallen die uitdrukkelijk of duidelijk voorzien zijn in de auteurswet. 39 Dit is een restrictieve interpretatie van de uitzonderingen. 34 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p33, Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, PB L 167/10 van 22 juni Hierna: de Europese Richtlijn Informatiemaatschappij van K. VAN DER PERRE, Wat zijn de uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur?, 3 september 2007, Wat+zijn+de+uitzonderingen+op+de+vermogensrechten+van+de+auteur.html 37 Wet van 22 mei 2005, B.S., 27 mei F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p39. confer infra. 39 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p39; K. VAN DER PERRE, Wat zijn de uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur?, 3 september 2007, Wat+zijn+de+uitzonderingen+op+de+vermogensrechten+van+de+auteur.html

17 Artikel 23 bis van de Auteurswet bepaalt bovendien dat de uitzonderingen van dwingend recht zijn. Men kan dientengevolge niet afwijken van de uitzonderingen bij overeenkomst. Indien men het toch doet zullen de bepalingen in casu als ongeldig beschouwd worden. In de on-demand omgeving (on-line) is dit dwingend karakter niet meer van toepassing en zou men dus wel van deze uitzonderingen kunnen afwijken. De uitzonderingen zullen tevens een driestappentoets 40 moeten doorstaan. Artikel 5.5. van de Europese Richtlijn Informatiemaatschappij bepaalt dat de uitzonderingen slechts in bijzondere gevallen, omschreven bij wet, mogen worden toegepast, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het werk of aan de wettige belangen van de rechthebbende. Verder dienen we er nog op te wijzen dat de driestappentoets niet uitdrukkelijk werd opgenomen in de Belgische auteurswet maar de uitzonderingen deze test wel moeten doorstaan. 18. De uitzondering die in de praktijk grote weerslag heeft in deze scriptie is deze van de thuiskopie 41. Vanuit deze uitzondering zullen we in het volgende hoofdstuk het onderscheid maken tussen individueel en commercieel downloaden. Wat betreft de thuiskopie is men tot een versoepeling moeten komen, onder druk van de praktijk waar de inbreuken, meerbepaald het kopiëren van geluids- en audiovisuele werken zonder toestemming van de auteur weelderig tierden. Het was namelijk voor de auteursrechthebbende onmogelijk om hun exclusief reproductierecht uit te oefenen in zo n onoverzichtelijk kluwen van inbreuken. Onder de dubbele voorwaarde dat de reproductie moet gebeuren in familiekring en uitsluitend bestemd is voor gebruik in familiekring, en dus voor privé-gebruik, is het downloaden van documenten, muziek of film van het internet nu toegestaan. Het uploaden en beschikbaar stellen van dit materiaal valt echter niet onder de uitzondering van art AW omdat bij dergelijke handelingen ook een mededeling aan het publiek geschiedt terwijl de uitzondering in casu enkel daden van reproductie toestaat. 42 Ten gunste van de rechthebbenden werd een vergoedingssyteem opgezet De driestappentoets was reeds terug te vinden in artikel 9, lid 2 van de Berner Conventie van 9 september 1886 en artikel 13 van de TRIPS overeenkomst van 15 april Art. 22 1, 5 AW. 42 F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht., Brugge, Vanden Broele 2007, p

18 II Pro s en Contra s met betrekking tot Merchandising en bescherming van muziek 19. Na een korte maar noodzakelijke theoretische uiteenzetting te hebben gegeven over het auteursrecht bespreken wij in dit onderdeel de pro s en de contra s van de bescherming van Merchandising via het auteursrecht. Om een en ander te verduidelijken gebruiken wij als voorbeeld het muziekwerk als auteursrechtelijk beschermd werk. 20. We onderscheiden 3 pro s: 1) Lage drempel (originaliteit) 2) Absoluut recht: reproductie (geen verwarring vereist) 3) Geen vormvereisten (geen inschrijving in register) 1) Het auteursrecht kent een relatief lage drempel van originaliteit. Een werk is origineel en auteursrechtelijk beschermbaar wanneer het getuigt van een intellectuele activiteit van de maker en een stempel van zijn persoonlijkheid draagt. 44 De mate van kunstzinnigheid van een werk zal geen rol spelen. Gezien het beperkte aantal noten in een notenbalk bestaat de mogelijkheid dat twee personen op een verschillende plaats tot eenzelfde muziekwerk komen, zonder dat er sprake is van plagiaat door de ene of enige vorm van samenwerking tussen beide auteurs. Nieuwheid is dus niet vereist. Een recent geval deed zich voor met betrekking tot een muziekwerk van Clouseau, meerbepaald En Dans. De Finse melodieuze hardrock band Him bracht enkele jaren na En Dans een nummer getiteld Wings of a butterfly uit. Het refrein van dit laatste nummer was zowel qua tempo, ritme als qua melodie het evenbeeld van het nummer En Dans van Clouseau. Gezien de nationale bekendheid van Clouseau en mede gezien het genre waar de Finse groep Him in vertoefde was de kans klein dat het nummer werkelijk namaak zou zijn van het eerder poppy nummer van Clouseau. Clouseau besliste dan ook niet te procederen tegen Him, al zal men nooit zeker weten of dat de juiste beslissing was. Het was mijns inziens wel de beste beslissing. 2) Het auteursrecht is een absoluut recht. De auteursrechthebbende kan zich in principe verzetten tegen elke reproductie of openbaarmaking aan publiek van zijn muziekwerk zonder zijn toestemming, zonder dat een vereiste van verwarring die zou (kunnen) worden geschapen 44 Cass. 11 maart 2005, A&M 2005, p. 396 en BenGH 22 mei 1987, Screenoprints/Citroën, R.W ,

19 door de reproductie of openbaarmaking een rol speelt. De auteursrechthebbende kan zich dus in principe ook verzetten tegen de exploitatie van zijn werk via Merchandising. 3) Een groot pluspunt van het auteursrecht betreft het karakter van het automatisch ontstaan van dat recht. Men dient vooraf geen vormvereisten te voldoen om van auteursrechtelijke bescherming te genieten. Zoals we reeds vermeldden kan het soms wel aangewezen zijn de copyright te vermelden. 21. Anderzijds onderscheiden we een 3-tal contra s: 1) Niet voor namen Rockgroep, voetbalclubs, sportevenement, etc. 2) Niet eeuwig (70 jaar na dood auteur) 3) Beperkte harmonisatie 1) Een minpunt met betrekking tot Merchandising kan erin bestaat dat de naam van een Rockgroep in principe niet auteursrechtelijk beschermd kan worden. Op de keper beschouwd is dit pure logica. De mogelijkheid van bescherming van dergelijke namen zou voor gevolg hebben dat deze namen worden gemonopoliseerd. Dit kan absoluut niet de bedoeling zijn. Het auteursrecht vormt nog steeds een uitzondering op de vrijheid handel die beperkend moet worden toegepast. Een niet-banale woordcombinatie die getuigt van voldoende intellectuele activiteit die teruggaat op de maker ervan kan echter wel aanspraak maken op auteursrechtelijke bescherming. Er zijn muziekgroepen bekend met woordcombinaties als groepsnaam die kunnen getuigen van enige originaliteit. Het zal echter veiliger en zekerder zijn voor de bescherming van de groepsnaam een toevlucht te zoeken tot het merkenrecht. 2) Het auteursrecht komt in het publiek domein 70 jaar na de dood van de (langstlevende) auteur. Kortom, de bescherming van Merchandise producten zal dan ook eindigen. 3) Een groot nadeel dat tot op heden met betrekking tot het auteursrecht nog bestaat betreft de beperkte harmonisatie van het auteursrecht. Dit kan een weerslag hebben wanneer men als muziekgroep bijvoorbeeld buiten de landsgrenzen treedt. De verdragen maken wel gewag van een beperkte harmonisatie en bijgevolg een beperkte zekerheid om als onderdaan van een andere lidstaat niet minder behandeld te worden zoals vastgelegd via de clausule van de meest begunstigde natie

20 De Europese harmonisering van het auteursrecht kan een stap zijn in de goede richting. Dit loopt echter niet van een leien dakje. Dit onderwerp is uitermate interessant maar zou ons met betrekking tot deze scriptie te ver leiden. II.2.2. Het Tekeningen en Modellen recht II Wettelijk kader 22. Het tekeningen en modellen recht kent een totale harmonisatie. In de Benelux is de materie van het tekeningen en modellen recht geregeld via het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. 45 Ook op en via Europees niveau kent deze materie een totale harmonisatie via de verordening 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen en de Richtlijn 98/71 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen. II Beschermings- en vormvoorwaarden II Ratione materiae 23. Volgens artikel BVIE wordt als tekening of model beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Onder 4 wordt als een voortbrengsel beschouwd, elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp met begrip van onder meer ( ) verpakkingen, ( ), grafische symbolen, ( ). Deze definitie is dus breed opengetrokken. In principe dient om aanspraak te kunnen maken als rechthebbende op een tekening of model volgens het BVIE en de Europese verordening een depot te worden verricht. We dienen er hier wel aan te herinneren dat de Europese verordening tevens een korte bescherming toekent voor het niet-geregistreerde model. Dit laatste is toch wel een groot pluspunt om de Europese bescherming te verkiezen boven de Benelux bescherming. De voorwaarden om aan bescherming te voldoen binnen het tekeningen en modellen recht zijn tweeërlei en zijn in zekere mate een kleine mengelmoes van de voorwaarden van het 45 Hierna BVIE

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Auteursrechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Studenten verkoopsvoorwaarden

Studenten verkoopsvoorwaarden Details Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom 7e editie Auteur(s): Hendrik Vanhees boek verschenen 1e druk december 2010 ISBN 978-94-0000-153-4 x + 762 blz. paperback Prijs : 35,00

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een veelheid van vormen en verschijningen is een wezenlijk kenmerk van onze economie. De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering van

Nadere informatie

Cyberlaw en auteursrechten

Cyberlaw en auteursrechten Cyberlaw en auteursrechten ABD-BVD 26 januari 2006 Jos Dumortier http://www.ibbt.be http://www.icri.be http://www.lawfort.be Wetgeving auteursrechten Lappendeken - Overgangsperiode Basis: Europese richtlijnen

Nadere informatie

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht COLLECTIE BEDRIJFSRECHT Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht editie 2009 Prof. Frank Gotzen Gewoon hoogleraar K.U.Brussel (HUB) Buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven Directeur Centrum voor Intellectuele

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie)

Nadere informatie

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst 23.06.2011 Borrel Lawton Brands - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen - Achtergrond en doel bijeenkomst bpriem@lawtonbrands.com / itenoever@lawtonbrands.com Agenda 15.30

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

Ideeën. Startersgids 7

Ideeën. Startersgids 7 01 Ideeën beschermen Startersgids 7 Indien uw ondernemingsproject gebaseerd is op een nieuwe uitvinding, een origineel concept of een vernieuwende creatie, dan doet u er misschien goed aan na te gaan hoe

Nadere informatie

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën

24-10-2013. Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde AUTEURSRECHT. Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën Intellectual Property & bedrijfswaarde aeternus college tour bedrijfswaarde Intellectuele eigendom: hoofdcategorieën 1. Copyright (Auteursrecht e.a.) Intellectuele eigendom 2. Industriële Eigendom Antoon

Nadere informatie

Van mijn kleur moet je afblijven!?

Van mijn kleur moet je afblijven!? Van mijn kleur moet je afblijven!? Studiedag kleur & communicatie ICC Gent 14 maart 2008 Wat te verwachten? Wat te verwachten? Korte schets van beschermingsmogelijkheden Heel wat voorbeelden Mijn visie

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

Intellectuele Rechten

Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten vermogensrechten op niet-tastbare objecten verzamelbegrip voor... wettelijk kader op EU en nationaal niveau ALGEMEEN www.vlao.be/images_sub/pdf/innovatie/ ie_praktijk.pdf

Nadere informatie

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten?

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017 Relevante wetten: Auteurswet Wet op de naburige rechten

Nadere informatie

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017

Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017 Is het toegestaan om zonder toestemming van de docent een hoorcollege op te nemen en op facebook te zetten? Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017 Relevante wetten: Auteurswet Wet op de naburige rechten

Nadere informatie

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Modellicenties voor open data Versie 1.1 CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Licentiemodellen open data v1.1 2 Inleiding In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO TUSSEN :, auteur,, ENERZIJDS, EN, auteur, ANDERZIJDS, GELET OP HET FEIT DAT De auteurs besloten hebben om hun bekwaamheden en krachten te

Nadere informatie

BINDU DE KNOCK INLEIDING MUZIEKRECHT

BINDU DE KNOCK INLEIDING MUZIEKRECHT BINDU DE KNOCK INLEIDING MUZIEKRECHT 2015 2015, B. De Knock, Amsterdam Ontwerp omslag: Kim Mannes-Abbott Lay-out: az grafisch serviceburo, Den Haag Auteursrecht sfeerfoto s B. De Knock Fotograaf: D. Beentjes

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 januari 2000 (18.01) (OR.en) 5168/00 Interinstitutioneel dossier: 97/0359 (COD) LIMITE PI 3 CULTURE 2 CODEC 12 SAMENVATTING BESPREKINGEN van: de groep Intellectuele

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beschermingsduur

Hoofdstuk 7 Beschermingsduur 171 Hoofdstuk 7 Beschermingsduur 1072 270. De beschermingsduur van het auteursrecht is geharmoniseerd middels de Richtlijn Beschermingstermijn 1073. In het Belgisch recht is de omzetting van deze richtlijn

Nadere informatie

TEST STARTENDE ONDERNEMERS ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS (Lucebert), bescherming en bewaking van het Intellectuele Eigendom

TEST STARTENDE ONDERNEMERS ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS (Lucebert), bescherming en bewaking van het Intellectuele Eigendom Beste ondernemer, TEST STARTENDE ONDERNEMERS Een ieder die een project of een eigen bedrijf start, moet zich voorbereiden door zoveel mogelijk te ontdekken over de situatie waarin men zich waarschijnlijk

Nadere informatie

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox

Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Arnhem, 10 oktober 2011 Beschermen van ideeën, innovatie en design: uw toolbox Marijke Van kan Partner / Merken- en modellengemachtigde AOMB octrooi- en merkenbureau Agenda Beschermen van ideeën, innovatie

Nadere informatie

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht.

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. (recht op afbeelding rtf_00114631) 22/08686 RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. Nochtans beschermt geen enkele bijzondere

Nadere informatie

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Softwarerichtlijn 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's

Nadere informatie

Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur

Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur 131 Hoofdstuk 6 Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur A f d e l i n g 1 Inleiding 221. De wetgever achtte het niet wenselijk dat de gebruiker van een auteursrechtelijk werk voorafgaandelijk

Nadere informatie

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994

SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 Bron : JUSTITIE Publicatie : 27-07-1994 nummer : 1994009586 bladzijde : 19297 Dossiernummer : 1994-06-30/35 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Inleiding tot het auteursrecht. Lucie Guibault 30 september 2011

Inleiding tot het auteursrecht. Lucie Guibault 30 september 2011 Inleiding tot het auteursrecht Lucie Guibault 30 september 2011 Inhoud Verkrijgen van rechten Auteursrechthebbende Het werk Omvang van rechten Morele rechten Beperkingen op het auteursrecht 2 Het Auteursrecht

Nadere informatie

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39

Voorwoord Afdeling 4. Toegekende rechten... 39 Inhoud Voorwoord... 11 Inleiding... 13 Lijst van Afkortingen Tijdschriften... 15 Lijst van Afkortingen Regelgeving... 17 Titel I. Kort overzicht van de voornaamste intellectuele eigendomsrechten... 25

Nadere informatie

AUTEURSRECHT IN DE BOUWKUNST

AUTEURSRECHT IN DE BOUWKUNST KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRÜSSEL CENTRUM VOOR 1NTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIETE INTELLECTUELLE ZENTRUM FÜR IMMATERIALGÜTERRECHT

Nadere informatie

Hoe bescherm ik mijn naam en product?

Hoe bescherm ik mijn naam en product? 3 Hoe bescherm ik mijn naam en product? Over auteursrechten, merkbescherming, registratie van uw domeinnaam en patenten MICHIEL VERHAMME TIMOTHY VAN DE GEHUCHTE 4 Hebt u nog vragen, neem dan contact op

Nadere informatie

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip APPS & R E C H T 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip Apps en recht Het tot stand komen van een app begint altijd met een idee. En tijdens de uitwerking van dit idee tot een concrete app komen veel onderwerpen

Nadere informatie

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Auteursrecht voor Wikipedianen WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Internationale regelingen Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de Fransen vlug van geest zijn (Voltaire)

Nadere informatie

OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN. Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012

OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN. Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012 OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012 Auteur & werk : twee kernbegrippen. HERA project: Of Authorship & Originality. IViR (Universiteit van

Nadere informatie

Handboek Auteursrecht

Handboek Auteursrecht Handboek Auteursrecht DIRK VOORHOOF KATRIEN VAN DER PERRE ACADEM1A PRESS Inhoudsopgave Inleiding 1 0.1. Situering 1 0.2. Relevantie van het auteursrecht in de informatiemaatschappij 2 0.3. Central Station

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht VOORONTWERP enz. enz. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

In deze noot komen de antwoorden of beide prejudiciële vragen aan bod. Maar eerst antwoord of de vraag wat een GUI nu eigenlijk is?

In deze noot komen de antwoorden of beide prejudiciële vragen aan bod. Maar eerst antwoord of de vraag wat een GUI nu eigenlijk is? Noot bij HvJEU,, 22 december 2010, zaak C-393/09, C Bezpečnostní softwarová asociace (BSA) tegen Ministerstvo kultury (prejudiciële vragen Nejvyšší správní soud,, Tsjechië) 1. Inleiding Op 22 december

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen.

Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. i-depot 1. Wat is een I-depot? Een i-depot is een dienst die door het BBIE wordt aangeboden om aan documenten een vaste datum te verlenen. Een i-depot is geen intellectueel eigendomsrecht, maar een hulpmiddel

Nadere informatie

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven Aangenaam Sharinne Ibrahim Floor de Roos Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven 1 Intellectuele eigendom Handelsnaamrecht * Merkenrecht * Auteursrecht

Nadere informatie

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen?

INHOUD WORKSHOP. 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? LABELS & PUBLISHING INHOUD WORKSHOP 1. Hoofdpunten labels 2. Oorsprong 3. Rechten 4. Dance 5. Overeenkomsten 6. Tips 7. Hoofdpunten publishing 8. Vragen? HOOFDPUNTEN Publishing Margriet Koedooder Auteursrecht

Nadere informatie

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nadere informatie

i-depot : een zorg minder

i-depot : een zorg minder i-depot : een zorg minder Door Brigitte Dauwe, advocaat en partner bij Stibbe Brussel Een inventaris maken van alle gevallen waarin een i-depot nuttig kan zijn, is niet mogelijk. Er doen zich zoveel individuele

Nadere informatie

Actualia Bescherming via het modellenrecht van kenmerken die moeilijk in tekeningen te vatten zijn Geert Philipsen

Actualia Bescherming via het modellenrecht van kenmerken die moeilijk in tekeningen te vatten zijn Geert Philipsen Actualia Bescherming via het modellenrecht van kenmerken die moeilijk in tekeningen te vatten zijn Geert Philipsen BMM Voorjaarsvergadering 2012 Inhoud A. Inleiding De definitie van een model B. Actualia

Nadere informatie

1. Koken: de ingrediënten

1. Koken: de ingrediënten 8 1. Koken: de ingrediënten Weet alvast dat: een patent hetzelfde is als een octrooi (of brevet). Een merk wordt niet gepatenteerd, maar geregistreerd (ingeschreven in een register) nadat het gedeponeerd

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Auteursrecht. Wat mag wel en wat mag niet. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman

Auteursrecht. Wat mag wel en wat mag niet. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Auteursrecht Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Wat mag wel en wat mag niet fotoschool noord holland cursussen en workshops fotografie, photoshop www.fotoschoolnh.nl Auteursrecht Een foto is een kunstwerk in

Nadere informatie

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Reader welmanstudio cursussen en workshops fotografie, photoshop en fotoreizen www.welmanstudio.nl Een foto is een kunstwerk in de zin van de Auteurswet. Iedereen die zich

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015 De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI woensdag 11 maart 2015 1 Quaedvlieg 2006 Het lijkt geen goed idee dat iedere individuele rechter in ieder individueel geval een eigen afweging

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER Het Beneluxmodel Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER IX Inhoudstafel De Bibliotheek Handehrecbt Larder! Voorwoord bij de Reeks mededinging, handelspraktijken

Nadere informatie

* onderscheid: Korte duur (< > merken) vermogen)

* onderscheid: Korte duur (< > merken) vermogen) * Kenmerken Intellectuele rechten 1) monopolierechten 2) aan iedereen tegenstelbaar (ongeacht goede trouw) 3) begrensde rechten (duur, territorialiteit, voorwaarden) 4) voorwerp: creatie van de geest 5)

Nadere informatie

Nota. Datum: 30 december Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom. 1 Inleiding

Nota. Datum: 30 december Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom. 1 Inleiding B E N E L U X - B U R E A U V O O R D E I N T E L L E C T U E L E E I G E N D O M Nota Aan : Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom Datum: Betreft : Openbaar i-depot 1 Inleiding Het BBIE wil dit onderwerp

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden http://www.picdiary.com/new/nyc2004-widescreen/3 Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Het klassieke auteursrecht Auteursrecht in de onderwijscontext

Nadere informatie

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: basisbegrippen VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: bronnen - wetboek economisch recht 2015, boek XI - rechtspraak - rechtsleer - Europa Het basismechanisme: kijken mag, aankomen niet De

Nadere informatie

RIE. Hoofdstuk 1 RIE?

RIE. Hoofdstuk 1 RIE? RIE Hoofdstuk 1 RIE? Subjectieve rechten -> private -> patrimoniale rechten (vermogen) -> zakelijke rechten -> vorderingsrechten -> intellectuele eigendomsrechten -> extra patrimoniale rechten -> persoonlijkheidsrechten

Nadere informatie

Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren?

Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren? Inbreuk op een octrooi Kan u uw uitvinding commercialiseren? Inleiding De vorige edities van Construction Rights geeft uitleg over wat een octrooi is, hoe dergelijk document is opgebouwd, waar men in databases

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

Auteurs(contracten)recht

Auteurs(contracten)recht Auteurs(contracten)recht Een korte inleiding Vera van Buitenen Auteursrecht Het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen,

Nadere informatie

AUTEURSRECHT In deze uitleg worden de volgende vragen beantwoord: 1. Hoe ontstaat auteursrecht?

AUTEURSRECHT In deze uitleg worden de volgende vragen beantwoord: 1. Hoe ontstaat auteursrecht? AUTEURSRECHT In deze uitleg worden de volgende vragen beantwoord: 1. Hoe ontstaat auteursrecht? 2. Wat is een werk met een eigen oorspronkelijk karakter? 3. Wat zijn de overige eisen die de wet stelt aan

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement coördinatie Administratie Kanselarij en Voorlichting Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45

Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45 i Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL CYBERSTRAFRECHT: UITDAGINGEN VOOR DE ADVOCATUUR...... 1 Philippe Van Linthout & Jan Kerkhofs I. Inleiding..............................................

Nadere informatie

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser HvJ EG 20 september 2007 Benetton/G-star De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan geen merk zijn. (art. 3 lid 1 sub e Mrl.

Nadere informatie

INTELLECTUELE RECHTEN VAN WERKNEMERS

INTELLECTUELE RECHTEN VAN WERKNEMERS INTELLECTUELE RECHTEN VAN WERKNEMERS INTELLECTUELE RECHTEN VAN WERKNEMERS Ilse Van Puyvelde Antwerpen Cambridge Intellectuele rechten van werknemers Ilse Van Puyvelde 2012 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Publicatie Bescherming van het intellectueel eigendom als ondernemer met een modemerk

Publicatie Bescherming van het intellectueel eigendom als ondernemer met een modemerk Publicatie Bescherming van het intellectueel eigendom als ondernemer met een modemerk Hoe kan een Nederlandse startende ondernemer met een modelabel zijn intellectuele eigendom zo goed mogelijk beschermen?

Nadere informatie

AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING VAN VORMGEVING

AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING VAN VORMGEVING AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING VAN VORMGEVING Adonna Alkema Nationaal Auteursrecht Congres 04-10-2013 Harmonisatie werkbegrip Stijl vs. vormgeving Uitsluiting techniek Totaalindrukken vs. beschermde trekken

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector

WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector WEBINAR : Intellectuele eigendomsrechten in de bouwsector Welkom, deze voorstelling zal om 10u00 beginnen. Indien u correct bent aangemeld zou u nu een muziekje moeten horen. Indien u niets hoort, controleer

Nadere informatie

Recht en innovatie - Video in het onderwijs -

Recht en innovatie - Video in het onderwijs - presentatie op de themamiddag Video in het onderwijs op 4 maart 2010 Hogeschool Windesheim te Zwolle Recht en innovatie - Video in het onderwijs - Jaap Dijkstra Faculteit Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 Creative Commons Licentie Attribution NonCommercial ShareAlike, Draft belgian version (dutch) 11/10/2004 Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENKANTOOR

Nadere informatie

hoe kun je het voorkomen?

hoe kun je het voorkomen? www.intellectueeleigendom.nl 088-2428366 WEIGERING hoe kun je het voorkomen? uiterlijk - nieuwheid - eigen karakter model Als je een model wilt registreren, dan moet dit volgens het modelrecht voldoen

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Juridische bescherming van broncode

Juridische bescherming van broncode Juridische bescherming van broncode Mr. Peter C. van Schelven ICT~Office, 15 februari 2012 Softwarebescherming Auteursrecht: software als werk van letterkunde (art. 1, art 10.1 sub 12 en art 45h-45n Auteurswet)

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende

Nadere informatie

TEKENINGEN- EN MODELLENRECHT

TEKENINGEN- EN MODELLENRECHT TEKENINGEN- EN MODELLENRECHT Hendrik Vanhees U.Antwerpen/U.Gent 1 BESCHERMINGS- MOGELIJKHEDEN - Beneluxmodel - Gemeenschapsmodel (niet-ingeschreven en/of ingeschreven) 2 HET BENELUXMODEL Bronnen - Benelux-Verdrag

Nadere informatie

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen

Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Door het Wetboek van economisch recht opgeheven bepalingen Opgeheven wetsbepaling Wettelijke basis voor de opheffing Inwerkingtreding van de opheffing Bepalingen opgeheven door Boek II Décret du 2-17 mars

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JANUARI 2012 C.11.0108.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0108.N ARTESSUTO nv, met zetel te 8000 Brugge, Elf Julistraat 38, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

Hoe onderhandel je een auteursrechtelijk contract?

Hoe onderhandel je een auteursrechtelijk contract? 5-11-2012 Hoe onderhandel je een auteursrechtelijk contract? 31 oktober 2012 I. Voorstelling Kunstenloket II. Inleiding tot het auteursrecht 2 I. Voorstelling Kunstenloket wie zijn ze, wat doen ze, wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende

Nadere informatie

8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN

8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN 8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/95/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Nadere informatie