SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994"

Transcriptie

1 SAMENVATTING WET BETREFFENDE HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 30 JUNI 1994 Bron : JUSTITIE Publicatie : nummer : bladzijde : Dossiernummer : /35 Inwerkingtreding : THIERRY VISUAL SOLUTIONS COMM. V. Kipdorp 4A / 3 B-2000 Antwerpen BTW BE IBAN BE

2 II. WAT IS AUTEURSRECHT RECHTEN OP EEN WERK Het auteursrecht omvat een aantal prerogatieven die de wet toekent aan diegenen die werken van letterkunde of kunst creëren. Het auteursrecht laat deze auteurs toe de exploitatie van hun creatie te controleren en de integriteit ervan te beschermen. Auteursrecht heeft tot doel om creaties aan te moedigen door aan de auteurs de mogelijkheid te geven hun activiteiten economisch leefbaar en zelfs winstgevend te maken. Op die manier stimuleert men ook de verspreiding van deze creaties onder het publiek. HET WERK MOET HET RESULTAAT ZIJN VAN EEN CREATIEVE ACTIVITEIT Het auteursrecht beschermt werken van letterkunde en kunst. Dit concept is veel ruimer dan enkel de Schone Kunsten. Het auteursrecht kan immers elke schepping van de menselijke geest, die is uitgedrukt in een literaire of artistieke taal, beschermen. Dit recht kan betrekking hebben op allerhande grafische expressievormen zoals schilderijen, tekeningen, filmwerken en foto s, maar ook van toepassing zijn op andere vormen zoals muziekstukken, beeldhouwwerken, enz HET WERK MOET WORDEN UITGEDRUKT IN EEN CONCRETE VORM De creatie moet een concrete vorm hebben, op zodanige wijze dat ze met de zintuigen waarneembaar is. Het is dus niet het idee of het concept aan de basis van het werk, maar wel de expressie of vormelijke uitdrukking ervan in een werk, die door het auteursrecht wordt beschermd. Ideeën worden inderdaad niet door het auteursrecht beschermd. Om bescherming te genieten moet een werk dus in een concrete vorm worden uitgedrukt, maar dit betekent niet dat een materiële drager moet bestaan. Het vereiste van een vormelijke uitdrukking is vervuld wanneer, bijvoorbeeld, een spreker een lezing geeft in het openbaar of wanneer een geïmproviseerd lied publiekelijk wordt vertolkt. Evenzo is een choreografie voldoende vormelijk uitgedrukt wanneer zij wordt uitgevoerd, zelfs indien ze voordien slechts in het hoofd van de choreograaf bestond. In deze laatste gevallen is de creatie te horen of te zien door derden en werd ze bijgevolg in een concrete vorm uitgedrukt. Evenmin als aan ideeën, verleent het auteursrecht bescherming aan werkwijzen, zoals werkmethodes, pedagogische methodes, wiskundige methodes en wetenschappelijke theorieën of stellingen. Ook de stijl van een auteur of van een werk wordt niet beschermd. Zo zijn kubisme of rap stijlen in respectievelijk de schilder- en muziekkunst die als dusdanig niet auteursrechtelijk beschermbaar zijn en dus niet kunnen worden toegeëigend door één enkel persoon. HET WERK MOET ORIGINEEL ZIJN Om auteursrechtelijk beschermd te zijn, moet een werk origineel zijn. Let op, de originaliteit waarvan een werk hier moet getuigen, heeft niet dezelfde betekenis als wat men in het algemeen onder originaliteit begrijpt. Om de bescherming van het auteursrecht te genieten, is het niet noodzakelijk dat het werk van een nog nooit vertoonde aard is of het resultaat is van een bijzondere verbeeldingskracht. Het is zelfs niet nodig dat het werk nieuw is. Volgens het auteursrecht is een werk origineel wanneer het getuigt van de persoonlijkheid van de auteur. Het werk draagt bijvoorbeeld de persoonlijke stempel van de auteur wanneer bij de creatie creatieve keuzes worden gemaakt tussen verschillende mogelijkheden en de creatie niet slechts is bepaald door technische voorschriften. Neem bijvoorbeeld een porseleinen of gouden tand. Die kan eventueel uniek zijn en het resultaat van een met veel geduld door de tandarts gemaakte creatie, maar uiteindelijk zal de vorm ervan bepaald worden door technische vereisten (grootte, vorm, kleur, stevigheid, enz.). Een tandarts beschikt niet over voldoende keuzevrijheid om zijn persoonlijke stempel in de vorm van deze tand uit te drukken. Een foto van een persoon daarentegen zal, ondanks de beperkingen opgelegd door hoe die persoon eruit ziet, door verschillende fotografen op een verschillende manier worden genomen omdat ze bepaalde keuzes kunnen maken wat betreft omkadering of lichtinval. Ook een schilder die zonnebloemen wil schilderen kan een origineel werk in de zin van het auteursrecht maken, ook al zijn die zonnebloemen vroeger al door Van Gogh geschilderd.

3 Aan het vereiste van originaliteit wordt tamelijk gemakkelijk voldaan nu hoven en rechtbanken geen hoge eisen stellen op dit vlak. Zo kan een utilitair werk (zoals een gebruiksaanwijzing van een toestel) als origineel bestempeld worden indien de auteur kan aantonen dat de vorm anders was geweest wanneer het werk door een ander persoon zou zijn gemaakt. VOOR AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING IS GEEN ENKELE FORMALITEIT VEREIST Eens aan de voorwaarden van originaliteit en concrete vorm is voldaan, geniet een werk de bescherming van de auteurswet zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld. Auteursrechtelijke bescherming ontstaat automatisch door de creatie zelf van een origineel werk. In tegenstelling tot de industriële eigendomsrechten (zoals bijv. het octrooirecht en het merkenrecht), zijn dus geen bijkomende administratieve formaliteiten vereist voor de verwerving van auteursrecht. Wel kan het nuttig zijn bepaalde formele handelingen te vervullen die zullen toelaten om het bewijs te leveren van het feit dat iemand de auteur is van een werk of van de datum waarop het werk werd gecreëerd. Deze bewijsmiddelen kunnen onder meer bestaan in een registratiehandeling of in een depot van het werk. II. SOORTEN RECHT Het auteursrecht omvat twee soorten rechten die aan de houder toekomen: vermogensrechten en morele rechten. DE VERMOGENSRECHTEN De vermogensrechten geven de houders van het auteursrecht de mogelijkheid inkomsten te verwerven uit hun literaire of artistieke werken. De vermogensrechten verlenen immers aan de auteur het exclusieve recht om zijn werk te exploiteren. De belangrijkste vermogensrechten zijn het reproductierecht en het recht van mededeling aan het publiek. HET REPRODUCTIERECHT Om een reproductie, zoals een kopie, van een werk te kunnen maken, is de toestemming vereist van de houders van het auteursrecht op dat werk. Dit recht geeft aan deze houders namelijk de mogelijkheid om controle uit te oefenen over verdere exploitatie van hun werk via het maken van materiële kopieën ervan. Alle vormen van kopie vallen onder het reproductierecht: definitieve of tijdelijke kopieën, volledige of gedeeltelijke kopieën (behalve bij toepassing van een uitzondering zoals bijv. het citaatrecht of de reprografie), kopieën gemaakt om te verkopen of uit te delen, kopieën gemaakt voor een derde of voor zichzelf (behalve bij toepassing van de uitzondering van de privékopie). De toestemming van de houders van het auteursrecht is noodzakelijk om een identieke reproductie te mogen maken, wat ook het medium is waarop deze reproductie wordt gemaakt. De toestemming van de houders van het auteursrecht is eveneens nodig voor het overnemen van de originele elementen van een werk, zelfs indien men geen identieke kopie maakt. HET RECHT VAN MEDEDELING AAN HET PUBLIEK Men moet de toestemming van de houders van het auteursrecht bekomen om een werk te kunnen meedelen aan het publiek. HET RECHT TOT VERHUREN EN UITLENEN Ook om exemplaren van een beschermd werk te verhuren of uit te lenen, is de toestemming van de houders van het auteursrecht vereist. HET DISTRIBUTIERECHT De toestemming van de houders van het auteursrecht is vereist om materiële exemplaren van een werk op de markt te mogen brengen, bijvoorbeeld onder de vorm van boeken, fonogrammen, cd s, dvd s, enz. Ook de invoer of uitvoer binnen/buiten de EU van dergelijke exemplaren valt onder dit distributierecht. Toestemming is zelfs vereist bij het gratis uitdelen van exemplaren.

4 Daarentegen hoeft geen toestemming gevraagd te worden om exemplaren die op wettelijke wijze op de markt zijn gebracht, tweedehands te verkopen of door te geven. Het distributierecht is dan immers uitgeput. HET VOLGRECHT VAN DE BEELDENDE KUNSTENAARS Het volgrecht komt slechts toe aan de auteurs van werken van grafische of beeldende kunst, zoals schilderijen, beeldhouwwerken, collages, gravures, lithografieën, enz. Dit specifiek recht heeft als doel de auteur te laten delen in de opbrengsten van de opeenvolgende verkopen van het werk van beeldende kunst, aangezien een verkoop de voornaamste exploitatiewijze van dergelijke werken uitmaakt. Een kunstenaar die nog geen grote bekendheid geniet, verkoopt over het algemeen zijn werk tegen een relatief lage prijs. Eens zijn bekendheid toeneemt, kan de waarde van het werk bij elke doorverkoop sterk stijgen. Zonder het volgrecht, zou de kunstenaar hier echter nauwelijks van profiteren. Op elke verkoop van het origineel van een werk van grafische of beeldende kunst heeft de kunstenaar recht op een percentage dat in degressieve schijven wordt toegepast (gaande van 4 tot 0,25 procent op de verschillende schijven). Voorwaarden zijn dat de verkoopsprijs boven 2000 euro ligt en dat het om een verkoop gaat waarbij iemand uit de professionele kunsthandel betrokken is. DE MORELE RECHTEN Het moreel recht heeft als doel de persoonlijkheid van de auteur, zoals die in het werk tot uiting komt, te beschermen. Dit morele recht bevestigt de band die bestaat tussen de persoon van de auteur en zijn creatie. Omwille van het bestaan van die intrinsieke band kan de auteur zijn morele rechten niet afstaan aan derden en dit in tegenstelling tot zijn vermogensrechten. De morele rechten omvatten het divulgatierecht, het vaderschapsrecht en het recht op eerbied. HET DIVULGATIERECHT Het divulgatierecht is het recht van de auteur om het werk bekend te maken aan het publiek. Alleen de auteur heeft het recht te beslissen wanneer zijn werk beëindigd is en wanneer het publiek er kennis van mag nemen. HET VADERSCHAPSRECHT Auteurs bezitten een vaderschapsrecht op hun werken. Dit houdt in dat zij het recht hebben als auteur van een creatie te worden erkend en dat zij bijgevolg derden kunnen verplichten het werk onder de naam van de auteur bekend te maken. De naam van de auteur moet in dat geval op het werk staan. Dit vaderschapsrecht kan ook in negatieve zin worden uitgeoefend: de auteur kan beslissen om een pseudoniem te gebruiken of om zijn werk anoniem verspreiden. HET RECHT OP EERBIED VOOR HET WERK (INTEGRITEITSRECHT) Het recht op eerbied, of het recht op integriteit van het werk, laat de auteur toe zich tegen elke wijziging of vervorming van zijn werk te verzetten. De auteur kan zich verzetten tegen een wijziging die de fysieke integriteit van een werk aantast, alsook tegen elke materiële wijziging van het werk. De auteur kan die morele rechten ook inroepen wanneer het gebruik van een werk de geest ervan schendt, omdat het bijvoorbeeld de context of betekenis ervan wijzigt. HET RECHT OP VERGOEDING VAN DE AUTEUR. Naast het recht om bepaalde handelingen met betrekking tot het werk te verbieden, omvat het auteursrecht in bepaalde gevallen ook een recht op een vergoeding. Het gaat om situaties waarbij de houders van het auteursrecht een bepaald gebruik van een werk niet kunnen verbieden maar hiervoor, als tegenprestatie, wel het recht op een vergoeding behouden. De vergoeding voor privékopie is hier een voorbeeld van. Dankzij de uitzondering voor privékopie is het niet nodig om de toestemming van de houders van het auteursrecht te vragen voor het kopiëren van een werk voor privégebruik. Als compensatie ontvangen auteurs een vergoeding die betaald wordt via een heffing op de invoer en verkoop van materiaal waarmee kopieën kunnen worden gemaakt. III. DUUR VAN HET AUTEURSRECHT ALGEMENE REGEL Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Op het einde van deze termijn vallen de door het auteursrecht beschermde werken in het publiek domein en kunnen ze worden geëxploiteerd zonder toestemming van de houders van het auteursrecht. Na de dood van de auteur, komt het auteursrecht toe aan zijn erfgenamen of aan de personen die door de auteur zijn aangewezen.

5 De personen ten gunste van wie de auteur bepaalde rechten heeft overgedragen of bepaalde handelingen heeft toegestaan, mogen deze rechten verder blijven uitoefenen. Zo zal de werkgever die titularis is geworden van de auteursrechten op de werken van zijn werknemer deze rechten ook na de dood van de werknemer verder mogen exploiteren. Hetzelfde geldt voor de uitgever of producent aan wie de auteur tijdens zijn leven rechten heeft overgedragen. WANNEER ER MEERDERE AUTEURS ZIJN Wanneer meerdere auteurs samen een werk hebben gecreëerd (mede-auteursschap), geldt het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de medewerker die het langst leeft. Audiovisuele werken zijn eveneens het resultaat van een samenwerking. De auteursrechten op een dergelijk werk vervallen pas 70 jaar na de dood van de laatste overlevende van de volgende personen : de hoofdregisseur, de scenarioschrijver, de tekstschrijver of de auteur van speciaal voor het audiovisueel werk gemaakt muziekwerken (met of zonder tekst). PSEUDONYMEN EN ANONIEME WERKEN Voor anonieme of pseudonieme werken bedraagt de duur van het auteursrecht zeventig jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop het werk op legale wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt. Indien het pseudoniem duidelijk verwijst naar de identiteit van de auteur of indien deze auteur zich inmiddels kenbaar heeft gemaakt, gelden de gewone regels en vervalt het auteursrecht 70 jaar na het overlijden van de auteur. IV. DE PERSONEN OF ORGANISATIES DIE HET RECHT HEBBEN TOELATING TE GEVEN TOT GEBRUIK VAN WERKEN Het is belangrijk om de personen te kunnen identificeren die het auteursrecht op een werk bezitten: dit zijn immers de houders van het recht. Naast deze titularissen of rechthebbenden, moet men ook rekening houden met het bestaan van vennootschappen voor collectief beheer die vanwege de titularissen van de rechten het mandaat hebben gekregen om hun rechten te beheren. In dat geval zullen gebruikers die een werk wensen; - te reproduceren, - mee te delen aan het publiek of - te verspreiden, - bij deze collectieve beheersvennootschappen de noodzakelijke toestemming moeten bekomen en met hen een prijs onderhandelen. DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT De auteursrechten op een werk van letterkunde of kunst ontstaan bij de auteur van dit werk. Deze rechten, of een gedeelte ervan, kunnen worden overgedragen aan derden, zoals een uitgever, een producent,een werkgever ofeen klant. DE AUTEUR: EERSTE HOUDER VAN DE RECHTEN In beginsel is de fysieke persoon die het werk heeft gecreëerd houder van de auteursrechten. Deze rechten ontstaan bij zijn persoon en dit vanaf het ogenblik van de creatie van het werk. In het geval van anonieme en pseudonieme werken, is het de uitgever die ten aanzien van derden geacht wordt de auteur te zijn, tenzij er geen twijfel bestaat over de werkelijke identiteit van de auteur. Bij audiovisuele werken wordt vermoed dat de exploitatierechten overgedragen zijn aan de producent. DE OVERDRACHT VAN AUTEURSRECHTEN a) De overdracht van auteursrechten aan een tussenpersoon Ook al komen de auteursrechten in de eerste plaats toe aan de auteur, dan kan hij/zij die rechten steeds overdragen aan andere personen of bedrijven. Auteurs moeten niet noodzakelijk zelf hun werk economisch exploiteren. Ze kunnen deze exploitatie aan één of meerdere derden overlaten, bijvoorbeeld aan een producent of een uitgever. Deze laatsten kunnen slechts tot de exploitatie van het werk overgaan, nadat de auteurs hen de volledige auteursrechten of een gedeelte ervan (tegen een vergoeding) hebben overgedragen. In geval van een dergelijke overdracht, beschikken de auteurs zelf niet meer over de overgedragen rechten.

6 Wanneer bijvoorbeeld de auteur van een roman zijn reproductie- en distributie recht exclusief heeft overgedragen aan een uitgever, zodat die kan overgaan tot het drukken van exemplaren voor verkoop, dan zal deze auteur zelf niet meer het recht hebben om nog aan andere personen toestemming te geven tot het uitgeven en verdelen van zijn werk. Alleen de uitgever kan op dat moment nog een dergelijke toestemming geven. Let op, om geldig te zijn, moet de overdracht van auteursrechten door de originele auteur (dit is de fysieke persoon die het werk heeft gecreëerd) aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. De auteur behoudt ook altijd zijn morele rechten die met hem verbonden zijn. b) De overdracht van auteursrechten aan de werkgever Wanneer de auteur een werk tot stand brengt in het kader van een arbeidsovereenkomst, kunnen de vermogensrechten op dit werk aan de werkgever worden overgedragen. In dat geval zijn een aantal specifieke regels van toepassing. Indien de vermogensrechten aan de werkgever zijn overgedragen, en slechts in de mate waarin ze zijn overgedragen, heeft de werkgever het recht toestemming tot gebruik van het werk te verlenen. De werknemer zelf kan zonder toestemming van de werkgever niet meer over het werk beschikken. c) De overdracht van auteursrechten aan de opdrachtgever van een werk Indien de auteur een werk op bestelling heeft gecreëerd, kunnen de vermogensrechten op dit werk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Een aantal specifieke regels zijn op deze situatie van toepassing. Indien de vermogensrechten aan de opdrachtgever van het werk zijn overgedragen, en slechts in de mate waarin ze zijn overgedragen, heeft die het recht toestemming tot gebruik van het werk te verlenen. De auteur zelf kan zonder toestemming van de opdrachtgever niet meer over het werk beschikken. V. UITZONDERINGEN OP HET AUTEURSRECHT De wet voorziet bepaalde gevallen waarin gebruikers geen toestemming moeten vragen aan de houders van het auteursrecht om beschermde werken te reproduceren of mee te delen aan het publiek. Wanneer deze uitzonderingen van toepassing zijn, is het dus toegestaan om een werk te reproduceren of aan het publiek mee te delen zonder toestemming te vragen aan de houders van het auteursrecht. Voor de toepassing van deze uitzonderingen gelden zeer precieze voorwaarden. Vooraleer ervan uit te gaan dat een bepaalde handeling onder een uitzondering valt, gaat men dus best goed na of de voorwaarden wel zijn vervuld. Indien dit niet het geval is, zal het gebruik van het werk zonder toestemming immers een inbreuk op het auteursrecht uitmaken. VI. CREATIE OP BESTELLING Wanneer een werk bij een auteur wordt besteld, blijft deze laatste de houder van de intellectuele eigendomsrechten op dit werk, ook al wordt het werk zelf, als materieel object, aan de opdrachtgever afgegeven. Wanneer bijvoorbeeld een schouwburg een toneelstuk bestelt of een bedrijf een beeldhouwwerk ter decoratie van het gebouw, behoudt de auteur de auteursrechten. Deze situatie, die relevant is voor alle intellectuele eigendomsrechten, kan uiteraard vervelend zijn voor de opdrachtgever, die immers geen auteursrechten heeft en bijgevolg toestemming moet vragen voor elk ander gebruik van het werk dan bij de bestelling werd overeengekomen (bijvoorbeeld het publiceren van een foto van het bestelde beeldhouwwerk). De opdrachtgever van het werk en de auteur kunnen overeenkomen dat de rechten op het werk worden overgedragen aan de opdrachtgever. Gelet op de oncomfortabele situatie van de opdrachtgever, heeft de wetgever overigens in bepaalde omstandigheden soepelere contractmodaliteiten voorzien voor een geldige overdracht aan de opdrachtgever van een werk waarop intellectuele rechten rusten. Wat het auteursrecht betreft, moet een dergelijk contract om geldig te zijn aan bepaalde minimumvoorwaarden voldoen (zie hierna). Bovendien moet het contract duidelijk opgesteld zijn omdat, bij twijfel, de rechter een interpretatie in het voordeel van de auteur zal geven.

7 DE VOORWAARDE VAN EEN GESCHREVEN CONTRACT Wanneer het werk wordt gemaakt voor een opdrachtgever die actief is in de niet-culturele sector of in de reclamewereld, volstaat het dat auteur en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen dat de auteursrechten in hun geheel aan de opdrachtgever worden overgedragen (met uitzondering van de morele rechten die niet volledig overgedragen kunnen worden). De opdrachtgever moet actief zijn in de niet-culturele sector of de reclamewereld en het bestelde werk moet ook voor deze sectoren bestemd zijn. Het is wel niet altijd even gemakkelijk om uit te maken wat tot de niet-culturele dan wel de culturele sector behoort. VII. VOORWAARDEN VOOR CONTRACTEN OVER AUTEURSRECHTEN Auteurs zijn vaak aangewezen om contracten af te sluiten over hun werken indien zij het potentieel van hun creaties op een optimale wijze willen exploiteren. Zo kan men contracteren met professionelen (producent, uitgever, distributeur...) die het werk dan op de markt zullen brengen. Om geldig te zijn, moeten deze contracten aan bepaalde voorwaarden voldoen. De wet heeft deze voorwaarden voorgeschreven om zo de auteur te beschermen in zijn onderhandelingen met de professionele tussenpersonen (deze voorwaarden zijn evenwel ook van kracht wanneer het om contracten gaat met niet-professionelen). EEN SCHRIFTELIJK CONTRACT De contracten moeten schriftelijk zijn opgesteld zodat de auteur zich goed bewust is van de rechten die hij afstaat en hij steeds zal kunnen nagaan wat juist werd overeengekomen. EEN DUIDELIJK CONTRACT Het contract moet duidelijk zijn opgesteld. Indien bepaalde bewoordingen niet duidelijk zijn, zullen ze door de rechter in het voordeel van de auteur worden uitgelegd. VERPLICHTE INHOUD WELKE EXPLOITATIEWIJZEN Het contract moet vermelden voor welke exploitatiewijzen rechten zijn overgedragen en wat de juist omvang is: exploitatie van muziek of een audiovisuele creatie voor filmprojectie? Via televisie? Via internet? Exploitatie van een geschrift of een grafische creatie via een papieren of een elektronisch tijdschrift? Exploitatie van foto s in een boek, op Internet of op T-shirts? Daarenboven kunnen contracten niet slaan op nog onbekende exploitatiewijzen. Contracten die werden gesloten voor het internet bestond, kunnen dus niet geïnterpreteerd worden in de zin dat ze ook exploitatie van de werken via het internet overdragen. WELKE VERGOEDINGEN VOOR DE AUTEUR Ook de vergoeding voor elk van deze exploitatiewijzen moet worden vermeld. Deze vergoeding kan forfaitair of proportioneel aan de inkomsten zijn. DUUR Het contract moet ook vermelden gedurende welke termijn de persoon die het contract met de auteur afsluit de overgedragen rechten zal kunnen uitoefenen. CONTRACTEN OVER TOEKOMSTIGE WERKEN Contracten over toekomstige werken gelden slechts voor beperkte tijd en voor zover het genre van de werken waarop de overdracht betrekking heeft, is bepaald. DE MORELE RECHTEN: ONGELDIGE CONTRACTEN Auteurs kunnen geen globale afstand doen van de toekomstige uitoefening van hun morele rechten.

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten:

Bureau M.F.J Bockstael - 2016. Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: Het auteursrecht is het recht dat een auteur heeft op zijn werk. De auteur beschikt over twee soorten rechten: - vermogensrechten - morele rechten De vermogensrechten (economische rechten) geven de auteur

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht Hebt u een vraag of wilt u zich graag aansluiten bij deauteurs, neem dan contact op met de

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

Cyberlaw en auteursrechten

Cyberlaw en auteursrechten Cyberlaw en auteursrechten ABD-BVD 26 januari 2006 Jos Dumortier http://www.ibbt.be http://www.icri.be http://www.lawfort.be Wetgeving auteursrechten Lappendeken - Overgangsperiode Basis: Europese richtlijnen

Nadere informatie

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT Journalistenloket 08-02-2016 AUTEURSRECHTEN Journalisten zijn auteurs JAM ( 1995) opgericht door de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België) en de VJPP

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Auteursrechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016

Auteursrecht: basisbegrippen. VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: basisbegrippen VVJ JAM 8 februari 2016 Auteursrecht: bronnen - wetboek economisch recht 2015, boek XI - rechtspraak - rechtsleer - Europa Het basismechanisme: kijken mag, aankomen niet De

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994)

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994) Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad, 27 juli 1994) Gewijzigd bij wet van 3 april 1995 houdende aanpassing van de wet van 30 juni 1994 betreffende

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht VOORONTWERP enz. enz. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Inleiding tot het auteursrecht. Lucie Guibault 30 september 2011

Inleiding tot het auteursrecht. Lucie Guibault 30 september 2011 Inleiding tot het auteursrecht Lucie Guibault 30 september 2011 Inhoud Verkrijgen van rechten Auteursrechthebbende Het werk Omvang van rechten Morele rechten Beperkingen op het auteursrecht 2 Het Auteursrecht

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht deel 6 - Wie wordt beschermd door het auteursrecht? Hebt u een vraag of wilt u zich graag

Nadere informatie

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15

Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 4 handboek auteursrecht en pers inhoud Woord vooraf 11 hoofdstuk 1 Wie, wat en hoe: waarover gaat het auteursrecht? 15 Inleiding 15 1. Situering van het auteursrecht 15 1.1. Een korte geschiedenis 15 1.2.

Nadere informatie

RIE. Hoofdstuk 1 RIE?

RIE. Hoofdstuk 1 RIE? RIE Hoofdstuk 1 RIE? Subjectieve rechten -> private -> patrimoniale rechten (vermogen) -> zakelijke rechten -> vorderingsrechten -> intellectuele eigendomsrechten -> extra patrimoniale rechten -> persoonlijkheidsrechten

Nadere informatie

Auteurs(contracten)recht

Auteurs(contracten)recht Auteurs(contracten)recht Een korte inleiding Vera van Buitenen Auteursrecht Het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen,

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Duurrichtlijn RICHTLIJN 2006/116/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie)

Nadere informatie

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract

Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract Het licentiecontract Check-list voor het onderhandelen over een licentiecontract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich bij het onderhandelen

Nadere informatie

Wet van 30 juni 1994. betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 1 april 2010

Wet van 30 juni 1994. betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 1 april 2010 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 1 april 2010 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - Bijgewerkt

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Consultatieversie Nota van wijziging artikel 45d Auteurswet (maart 2014)

Consultatieversie Nota van wijziging artikel 45d Auteurswet (maart 2014) Consultatieversie Nota van wijziging artikel 45d Auteurswet (maart 2014) Artikel I, onderdeel C, komt te luiden: Artikel 45d Auteurswet 1. Tenzij de makers en de producent schriftelijk anders zijn overeengekomen,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO TUSSEN :, auteur,, ENERZIJDS, EN, auteur, ANDERZIJDS, GELET OP HET FEIT DAT De auteurs besloten hebben om hun bekwaamheden en krachten te

Nadere informatie

Handboek Auteursrecht

Handboek Auteursrecht Handboek Auteursrecht DIRK VOORHOOF KATRIEN VAN DER PERRE ACADEM1A PRESS Inhoudsopgave Inleiding 1 0.1. Situering 1 0.2. Relevantie van het auteursrecht in de informatiemaatschappij 2 0.3. Central Station

Nadere informatie

Wet van 30 juni 1994. betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 30 januari 2012

Wet van 30 juni 1994. betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 30 januari 2012 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Bijgewerkt en gecoördineerd t/m 30 januari 2012 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - Bijgewerkt

Nadere informatie

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie.

Voor andere bestemmingen dient de Producent zich te wenden tot de rechthebbende van de geluidsopnames in kwestie. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Voorwerp. 1.1. Door het aangifteformulier in te vullen, dient de audiovisuele producent waarvan de gegevens op het aangifteformulier zijn vermeld (hierna: de Producent ),

Nadere informatie

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006

Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 12 december 2006 Verhuurrichtlijn RICHTLIJN 2006/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele

Nadere informatie

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR

10 VOLGRECHT VAN DE KUNSTENAAR I Inleiding 1. Auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken behalen hun inkomsten in de regel uit de exploitatie van hun auteursrechten. De schrijver van een boek ontvangt bijv. van zijn uitgever een

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE WET betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (1) (2) (3) (4) (5)

GECOÖRDINEERDE WET betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (1) (2) (3) (4) (5) WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE N.94-1956 (S-C - 9586) GECOÖRDINEERDE WET betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (1) (2) (3) (4) (5) ALBERT II, Koning

Nadere informatie

Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten. Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent

Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten. Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent 13/04/2016 Auteursrecht Auteursrecht (regelgevend kader)

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

De partijen die dit modelcontract wensen te gebruiken dienen zelf na te gaan of dit aan hun behoeften beantwoordt.

De partijen die dit modelcontract wensen te gebruiken dienen zelf na te gaan of dit aan hun behoeften beantwoordt. EXPERTISECENTRUM DAVID VZW (EDAVID VZW) IS GEEN ADVOCATENKANTOOR EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. DIT MODELCONTRACT VEROORZAAKT GEEN ENKELE JURIDISCHE OF CONTRACTUELE BAND TUSSEN DE CONTRACTSPARTIJEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende

Nadere informatie

AUTEURSRECHT In deze uitleg worden de volgende vragen beantwoord: 1. Hoe ontstaat auteursrecht?

AUTEURSRECHT In deze uitleg worden de volgende vragen beantwoord: 1. Hoe ontstaat auteursrecht? AUTEURSRECHT In deze uitleg worden de volgende vragen beantwoord: 1. Hoe ontstaat auteursrecht? 2. Wat is een werk met een eigen oorspronkelijk karakter? 3. Wat zijn de overige eisen die de wet stelt aan

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

Inleiding. Auteurs- en naburige rechten. Inleiding. Inleiding. Een (gunstig) fiscaal regime: Enkele aandachtspunten. Sinds Wet 16 juli 2008

Inleiding. Auteurs- en naburige rechten. Inleiding. Inleiding. Een (gunstig) fiscaal regime: Enkele aandachtspunten. Sinds Wet 16 juli 2008 Inleiding Auteurs- en naburige rechten Artistieke Prestatie Een (gunstig) fiscaal regime: Enkele aandachtspunten Hoofd- beroep Zelfstandige Auteurs - en naburige rec hten Werknemer Occasionele prestatie

Nadere informatie

UITGAVE-OVEREENKOMST

UITGAVE-OVEREENKOMST UITGAVE-OVEREENKOMST TUSSEN ENERZIJDS Componist Naam: Voornaam: Adres: Tekstschrijver Naam: Voornaam: Adres: hierna genoemd de AUTEUR, EN ANDERZIJDS: Muziekuitgever Naam en rechtsvorm: Met maatschappelijke

Nadere informatie

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht.

RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR. Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. (recht op afbeelding rtf_00114631) 22/08686 RECHT OP DE AFBEELDING EN DE SPORTBEOEFENAAR Het recht dat eenieder heeft op zijn afbeelding is een fundamenteel recht. Nochtans beschermt geen enkele bijzondere

Nadere informatie

Intellectuele Rechten

Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten vermogensrechten op niet-tastbare objecten verzamelbegrip voor... wettelijk kader op EU en nationaal niveau ALGEMEEN www.vlao.be/images_sub/pdf/innovatie/ ie_praktijk.pdf

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND Tussen de ondergetekenden: 1. Vertolkend kunstenaar:... of ingeval van erfopvolging vertegenwoordigd door 1..., komend tot de erfenis in de hoedanigheid

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Wetten van 10 en 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, «Intellectuele eigendom» in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging

Wetten van 10 en 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, «Intellectuele eigendom» in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging Wetten van 10 en 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, «Intellectuele eigendom» in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT. Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 13 november 2006 (OR. fr) 2006/0071 (COD) PE-CONS 3643/06 CODIF 55 PI 51 CULT 73 CODEC 976 OC 678 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

aanvulling roerende inkomsten

aanvulling roerende inkomsten aanvulling roerende inkomsten AAFisc Nr. 22/2014 (nr. Ci.RH.231/633.479) dd. 12.06.2014 Inkomstenbelastingen Roerende inkomsten Spaardeposito's Inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito's die in het

Nadere informatie

LITERAIR UITGAVECONTRACT

LITERAIR UITGAVECONTRACT LITERAIR UITGAVECONTRACT Tussen partij enerzijds Naam en voornaam: Adres: hierna de Auteur genoemd, en partij anderzijds De vennootschap met maatschappelijke zetel te: ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Ideeën. Startersgids 7

Ideeën. Startersgids 7 01 Ideeën beschermen Startersgids 7 Indien uw ondernemingsproject gebaseerd is op een nieuwe uitvinding, een origineel concept of een vernieuwende creatie, dan doet u er misschien goed aan na te gaan hoe

Nadere informatie

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 Creative Commons Licentie Attribution NonCommercial ShareAlike, Draft belgian version (dutch) 11/10/2004 Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENKANTOOR

Nadere informatie

OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN. Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012

OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN. Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012 OBJECT, SUBJECT & FORMALITEITEN Dr. S.J. van Gompel VVA ledenvergadering, Amsterdam, 9 november 2012 Auteur & werk : twee kernbegrippen. HERA project: Of Authorship & Originality. IViR (Universiteit van

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beschermingsduur

Hoofdstuk 7 Beschermingsduur 171 Hoofdstuk 7 Beschermingsduur 1072 270. De beschermingsduur van het auteursrecht is geharmoniseerd middels de Richtlijn Beschermingstermijn 1073. In het Belgisch recht is de omzetting van deze richtlijn

Nadere informatie

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

WETBOEK ECONOMISCH RECHT

WETBOEK ECONOMISCH RECHT WETBOEK ECONOMISCH RECHT De bepalingen betreffende het auteursrecht en de naburige rechten voor auteurs, door auteurs Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Inleiding De wetten van 10 en 19 april 2014

Nadere informatie

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment

Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment. Met deze digitale

Nadere informatie

WETBOEK ECONOMISCH RECHT. De bepalingen betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

WETBOEK ECONOMISCH RECHT. De bepalingen betreffende het auteursrecht en de naburige rechten WETBOEK ECONOMISCH RECHT De bepalingen betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Codificatie van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten oktober 2014 2 Codificatie van de wet

Nadere informatie

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Modellicenties voor open data Versie 1.1 CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Licentiemodellen open data v1.1 2 Inleiding In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

Openbare licentie van de Europese Unie

Openbare licentie van de Europese Unie Openbare licentie van de Europese Unie V.1.1 EUPL Europese Gemeenschap 2007 Deze openbare licentie van de Europese Unie ( EUPL ) 1 is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

Overeenkomst Journalisten

Overeenkomst Journalisten Overeenkomst Journalisten De ondergetekende. 1. De besloten vennootschap Pressexpress BV, kantoorhoudende te Amstelveen, 1181 JC, Biesbosch 225, hierna te noemen PEBV 2. de journalist/ freelancer schrijver,

Nadere informatie

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden http://www.picdiary.com/new/nyc2004-widescreen/3 Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Het klassieke auteursrecht Auteursrecht in de onderwijscontext

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Het productie-artiestcontract

Het productie-artiestcontract Het productie-artiestcontract Check-list voor het onderhandelen over een productie-artiestcontract WAARSCHUWING: Onze check-lists zijn bedoeld om u te helpen om bepaalde vragen te formuleren die u zich

Nadere informatie

Auteursrechten en digitale muziek. NVMB-netwerkbijeenkomst 27.11.2014

Auteursrechten en digitale muziek. NVMB-netwerkbijeenkomst 27.11.2014 Advocaten en notarissen Auteursrechten en digitale muziek NVMB-netwerkbijeenkomst 27.11.2014 Programma Auteursrecht in een notendop Hoofdregels Enkele uitzonderingen Specifieke aandachtspunten bij digitaliseren

Nadere informatie

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Auteursrecht voor Wikipedianen WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Internationale regelingen Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de Fransen vlug van geest zijn (Voltaire)

Nadere informatie

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN

CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN CONTRACTEREN ROND AUTEURSRECHTEN Joris Deene, advocaat, verbonden aan het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed juni 2011 Deze bundel en bijhorende

Nadere informatie

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende

Nadere informatie

UITGAVECONTRACT. Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres :

UITGAVECONTRACT. Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres : UITGAVECONTRACT Tussen de ondergetekenden : Componist : Tekstschrijver : Naam : Naam : Voornaam : Voornaam : Adres : Adres : hierna genoemd de AUTEUR, enerzijds, en : Vennootschap : vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten gecoördineerde versie bijwerking oktober 2010 journalisten auteursmaatschappij société de droit d auteur des journalistes société

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

RECHT VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM

RECHT VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM 1 E BACHELOR INFORMATICA RECHT VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM SAMENVATTING DOOR PIETER DE BAETS (2009) Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 1. Wat zijn intellectuele Eigendomsrechten (=IER)?... 3 2. kenmerken van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Het Hof van Justitie zet de deur open voor tweedehandse software Datum 9 juli 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/06/2016

Datum van inontvangstneming : 17/06/2016 Datum van inontvangstneming : 17/06/2016 Samenvatting C-265/16-1 Zaak C-265/16 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 257 Wet van 30 juni 2015 tot wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de

Nadere informatie

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een manuscript en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij ARTES je

Nadere informatie

TU Delft Library. Auteursrechten. Just de Leeuwe Productmanager 06/08/11. Challenge the future. Delft University of Technology

TU Delft Library. Auteursrechten. Just de Leeuwe Productmanager 06/08/11. Challenge the future. Delft University of Technology TU Delft Library Auteursrechten Just de Leeuwe Productmanager 06/08/11 Delft University of Technology Challenge the future Auteursrechten 1. Wat is auteursrecht? 2. Morele rechten/exploitatierechten 3.

Nadere informatie

Wat is auteursrecht? Voor wie is er auteursrecht en hoe ontstaat het? Welke rechten heb je? Creative Commons...

Wat is auteursrecht? Voor wie is er auteursrecht en hoe ontstaat het? Welke rechten heb je? Creative Commons... Achtergrondinformatie In de leesteksten van de leerlingen staat de basisinformatie over auteursrecht omschreven. In dit document wordt de achtergrondinformatie over auteursrecht gegeven. Deze informatie

Nadere informatie

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby de werk maken? Als je een bandje begint kun je de hele dag bezig zijn met het schrijven

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

DAVID. Digitale archivering: een juridische stand van zaken vanuit Belgisch perspectief. Deel 2

DAVID. Digitale archivering: een juridische stand van zaken vanuit Belgisch perspectief. Deel 2 DAVID Digitale archivering: een juridische stand van zaken vanuit Belgisch perspectief. Deel 2 Auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en wettelijk depot Hannelore Dekeyser Versie 1.0 Wettelijk

Nadere informatie

Auteursrecht en STABU. STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.

Auteursrecht en STABU. STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu. Auteursrecht en STABU STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.org In het kort: De bouwwereld is constant aan veranderingen onderhevig

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC4: Waarom bescherming IE? Octrooi: object. Octrooi: verkrijging. Octrooi: omvang

Inhoud. Recht en Informatica HC4: Waarom bescherming IE? Octrooi: object. Octrooi: verkrijging. Octrooi: omvang Recht en Informatica HC4: Intellectuele eigendom (1): Octrooi, Auteursrecht Octrooi (patent) Op software? Auteursrecht Algemeen Internet Software Inhoud Henry Prakken 11 mei 2015 1 2 Waarom bescherming

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs Over auteursrecht regisseurs scenaristen literaire auteurs animatiefilmers documentairemakers reportagemakers theaterauteurs

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE AUTEURSRECHTENVERGOEDING ZELFSTANDIGE JOURNALISTEN

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE AUTEURSRECHTENVERGOEDING ZELFSTANDIGE JOURNALISTEN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE AUTEURSRECHTENVERGOEDING ZELFSTANDIGE JOURNALISTEN TUSSEN: 1. Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), een beroepsvereniging met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Zennestraat

Nadere informatie

Auteursrecht in de audiovisuele sector Resultaten van de studie naar juridische en economische aspecten

Auteursrecht in de audiovisuele sector Resultaten van de studie naar juridische en economische aspecten Auteursrecht in de audiovisuele sector Resultaten van de studie naar juridische en economische aspecten Sari Depreeuw Seminarie Auteursrecht - Recente ontwikkelingen in de Belgische en Europese wetgeving

Nadere informatie

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio

Auteursrecht. Reader. Mr. J.J. Jorna en Rien Welman. Auteursrecht welmanstudio Mr. J.J. Jorna en Rien Welman Reader welmanstudio cursussen en workshops fotografie, photoshop en fotoreizen www.welmanstudio.nl Een foto is een kunstwerk in de zin van de Auteurswet. Iedereen die zich

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 30 juni 2011 (*)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 30 juni 2011 (*) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 30 juni 2011 (*) Richtlijn 92/100/EEG Auteursrechten en naburige rechten Openbare uitlening Vergoeding van auteurs Passend inkomen In zaak C-271/10, betreffende een verzoek

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tekstbureau Glasheldere Taal Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau Glasheldere Taal zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Voor de realisatie van een artistiek project. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Voor de realisatie van een artistiek project. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Voor de realisatie van een artistiek project 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Make- A- Hero

Wedstrijdreglement Make- A- Hero Wedstrijdreglement Make- A- Hero Artikel 1 - Organisatie Deze "Make- A- Hero" wedstrijd wordt georganiseerd door Make- A- Wish Belgium- Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te Gentsesteenweg 3 bus 002,

Nadere informatie

LICENTIECONTRACT (ALGEMEEN)

LICENTIECONTRACT (ALGEMEEN) LICENTIECONTRACT (ALGEMEEN) Voorafgaandelijk Een licentie is een overeenkomst waarbij het gebruik van rechten aan een bepaalde persoon wordt toevertrouwd. De verkrijger van de licentie (licentienemer)

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie