Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband"

Transcriptie

1 Jaargang 1, editie 3 juli 2013 Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband Waar gaat het heen met GO ON? Er is dit jaar al veel gebeurd sinds het Kloosteroverleg van januari Op veel gebieden zijn de banden nauwer aangetrokken tussen de organisaties die samen GO ON vormen. Veel van wat er zich afspeelt onder de koepel van GO ON is niet direct voor iedereen zichtbaar, maar een aantal projecten van GO ON begint duidelijk resultaat op te leveren. Op het gebied van de projecten van Hendrik Leppink, te weten doorgaande leerlijnen, kennismaking PO-VO en passend onderwijs (m.n. hoogbegaafdheid), is veel in de steigers gezet en wordt het werk nu in de praktijk ook merkbaar. Hightea s, uitwisselingsbezoeken, masterclasses voor hoogbegaafde leerlingen, warme overdracht, en referentiekaders doorgaande leerlingen zijn daar voorbeelden van. Aan dit traject is de bestuurders van GO ON veel gelegen omdat het de kern van ons werk raakt, het onderwijsproces. Van de concrete activiteiten die voortvloeien uit deze projecten gaan we als medewerkers van de verschillende organisaties ook het meest merken. Goed onderwijs in een doorgaande lijn tot 18 jaar, dat is waar het hier om gaat. Dat is waar we het voor doen. Index Samenwerkingsverband 2 Doorgaande leerlijnen 3 Van de bestuurders 4 ICT-afdeling 8 Personeelszaken 9 Activiteiten 10 Het proces van samenwerking, van samen doelen realiseren, kan nooit goed vorm krijgen zonder een goede ondersteuning. Over de volle breedte is die ondersteuning in beweging. Bij de facilitaire diensten zoeken de medewerkers van de verschillende organisaties elkaar steeds meer op om gebruik te maken van elkaars expertise. Daarnaast worden er nu ook een aantal zaken gemeenschappelijk opgepakt, zoals bijvoorbeeld de meerjarige onderhoudsplanning. Vanuit de afdeling Communicatie vindt er steeds meer ondersteuning plaats voor de lokale school en de respectievelijke verenigingen. Rachel Beker is daarnaast project-leider van Gereformeerd onderwijs als sterk merk. Na de zomer zal dit project verder worden vormgegeven. Op het gebied van de GO ON-administratie mogen we Accretio welkom heten. Per 1 januari 2013 zal de administratie van Accretio in de capabele handen van Herman Rozemuller en zijn mensen komen.

2 Ondertussen is de administratie bezig met een kwaliteitsslag door efficiëntieverbetering, maar ook expertisevergroting. Op personeelsgebied wordt er veel werk verricht door Ton Sebens en de werkgroep GO ON-Academy. Na enige onduidelijkheid hoe vanuit het concept naar de verwerkelijking van de Academy gewerkt dient te worden, gaat de werkgroep verder met de vormgeving ervan. We krijgen een GO ON-Academy! GO ON is een initiatief tot versterken van elkaars kracht door middel van samenwerking. Er is gekozen voor een organisch groeimodel om die kracht tot bloei te laten komen. Dit geeft ruimte voor ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing van betrokkenen. Tegelijkertijd zal dit model ook onduidelijkheid met betrekking tot het eindresultaat met zich meebrengen. In de samenwerking hebben we een fase bereikt waarin we het afgelopen halfjaar tegen een aantal beperkingen van vrijblijvende samenwerking zijn aangelopen. Hierin zijn wel lessen geleerd. Expliciet hebben bestuurders naar elkaar uitgesproken dat samenwerking ook inhoudt het opgeven van een bepaalde mate van autonomie. Hoewel de stip op de horizon nog ruimte voor interpretatie biedt, kunnen we ons wel committeren aan duidelijke tussendoelen. Er is daarom door de bestuurders uitgesproken op projectmatige basis verder te (blijven) werken. Hierbij zal door de bestuurders duidelijk worden gemaakt wat de precieze opdracht is, wie de opdrachtnemers zijn, wat de succesindicatoren zijn en wat de kaders (b.v. financiële kaders) zijn waarbinnen het project vorm gegeven dient te worden. Door de bestuurders is besloten om aan ieder project een bestuurder als eindverantwoordelijke te benoemen. De gekoppelde bestuurder kan als productbewaker en de projectmanager als procesbewaker worden aangemerkt. De projectleider is daarbij verantwoordelijk voor het voldoen aan de opdracht die bij het project hoort. Al met al een hoop beweging. Weer een stap in de goede richting. Jaco Visser Projectmanager GO ON Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 2

3 PO-VO Project Doorgaande leerlijnen Hoog bezoek Woensdagmorgen 5 juni 2013 kreeg basisschool Op de Hoeksteen in Hasselt, één van De Zevenster-scholen, bezoek van het managementteam van het Greijdanus College. Het College van Bestuur en de directie van de vier VO-vestigingen waren uitgenodigd in het kader van het GO ON project Doorgaande leerlijnen tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Na afloop van het bezoek uitten de directeuren hun bewondering over de wijze waarop kinderen op onze school werken. Er is veel ruimte voor zelfstandigheid, maar daar onder ligt een duidelijke structuur. Ook viel het op dat het personeel van Op de Hoeksteen allemaal enthousiast is over deze manier van werken. Ten slotte ging het gesprek vooral over de vraag hoe het voortgezet onderwijs kan aansluiten op het basisonderwijs, waar veel aandacht is voor de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Reacties van de directeuren na het bezoek: Door het onderwijsleerproces terug te geven aan de leerling, vallen veel veronderstelde verschillen weg en kan tegelijk recht worden gedaan aan werkelijke verschillen die er zijn. Ton Sebens (vestigingsdirecteur Greijdanus Hardenberg en Enschede) Ik ben geboeid geraakt door de inzet, toewijding en consequente toepassing van het onderwijsconcept. De kinderen hebben mijn vertrouwen in hen bevestigd namelijk dat ze verantwoordelijkheid gaan dragen als wij duidelijk zijn over verwachtingen en structuren. In het VO hebben we in Op de Hoeksteen een mooi voorbeeld en uitdaging naast de deur. Martin Jan de Jong (voorzitter College van Bestuur) Ik ben enthousiast over wat ik heb gezien. Zowel over het model als de manier waarop jullie dit samen oppakken. Iets anders wat me opviel was de plezierige sfeer die er bij jullie is: onderling en naar/met de leerlingen. Ik ben bezig mijn enthousiasme te delen met anderen. Gert-Jan Niewold (vestigingsdirecteur Greijdanus Zwolle) Ik vond de sfeer relaxed, open en vriendelijk. In de gesprekken kwam helder over dat men goed wist waar men mee bezig was. In de klas waar ik de theorie in werking zag, herkende ik het ook direct. De kinderen waren rustig zelfstandig en later gezamenlijk bezig. Ze corrigeerden elkaar. De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zag ik al in groep 0-1: lekker spelen en leren met je eigen dingen, maar heel duidelijk in groep 8. Het is belangrijk dat we in het VO voortbouwen op de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het samenwerken die de leerlingen in het PO meekrijgen! Rinus Scholtus (bestuurssecretaris Greijdanus) Hendrik Leppink Projectleider Doorgaande leerlijnen PO-VO Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 3

4 Van de bestuurders Terugblik en vooruitzicht De zomervakantie staat voor de deur. Een soort oud- en nieuw voor scholen. Een moment om terug te blikken op het afgelopen schooljaar, te bezinnen en uit te rusten en vooruit te kijken naar cursusjaar Onderstaand een kijkje in de (achteruitkijk-)spiegel vanuit perspectief van de verschillende GO ON- scholenorganisaties. De Oosthoek Het basisonderwijs is, net als het VO, volop bezig met het Passend Onderwijs. De Oosthoek maakt deel uit van vier nieuwe samenwerkingsverbanden. Wij streven ernaar ons eigen beleid zo veel mogelijk voort te zetten omdat we ervan overtuigd zijn dat dit beleid goed is. We zijn er gelukkig in geslaagd een soort status aparte te krijgen bij samenwerkingsverbanden waar wij een mini-speler zijn. Dat scheelt ook het nodige geld! Ondertussen werken we hard om op de basisschool zelf zoveel mogelijk leerlingen een goede plek aan te bieden. Gevolg: een sterke daling van het aantal leerlingen dat verwezen wordt naar het speciaal basisonderwijs. In vijf jaar met 50 %. Op dit moment loopt een intensief bezinningstraject over de toekomst van ons eigen speciaal basisonderwijs. Blijft het, verdwijnt het of vinden we nieuwe vormen. Het aantal rugzakken is bij de Oosthoek hoger dan het landelijk gemiddelde. Steeds meer wordt zo de zorg naar de leerling gebracht i.p.v. de leerling naar de zorg brengen. De komende jaren blijft het thema Professionalisering heel duidelijk op de agenda staan. Daarbij werken we samen met de andere GO-ON partners. Steeds meer collega s volgen een master. In het afgelopen jaar volgden de directeuren een intensief traject over hun onderzoekende houding. Vanaf dit najaar focussen we heel sterk op het leren van en met elkaar. Alle leerkrachten van de Oosthoek worden de komende drie jaar per jaar 4 dagdelen uitgeroosterd voor hun professionalisering. Het leren op de werkplek zelf staat centraal. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van leren zeer effectief is. Ook op deze manier werken we aan ontwikkelen van teams tot professionele leergemeenschappen. Het uitroosteren heeft als neveneffect dat dit ook leidt tot een zekere vorm van werkdrukverlichting. Bernard Bos, Bestuurder De Oosthoek Accretio Hierbij een terug en vooruitblik op de ontwikkelingen binnen VGPO Accretio die raakvlakken hebben met GO ON. Binnen de onderwijskundige afstemming tussen de bovenbouw van Accretio en de onderbouw van het Greijdanus hebben zich een paar mooie ontwikkelingen voorgedaan. Er is in het afgelopen jaar door het Greijdanus Zwolle en GBS De Sprankel een pilot gestart voor hoogbegaafde kinderen van De Sprankel. Deze kinderen fietsten vanuit Stadshagen naar de Campus en volgden er enkele masterclasses. Iedere masterclass duurde een ochtend en werd gedurende drie weken gegeven. In de masterclasses ging het om de volgende drie thema s: drama, chinees en water. Deze thema s sluiten aan bij het VWO-deltaconcept van het Greijdanus. We hopen het komende cursusjaar de periodes waarin masterclasses worden gegeven verder uit te breiden en ook het aantal scholen dat er gebruik van gaat maken, uit te breiden met De Schatgraver, Aquamarijn en Smaragd. Daarnaast gaan we in het volgende cursusjaar ook verder nadenken in hoeverre we dit concept ook bij de andere scholen van Accretio in de periferie kunnen uitrollen. Hoe krijgen we het onderwijs bovenbouw PO en onderbouw VO beter op elkaar afgestemd? We zijn ervan overtuigd dat Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 4

5 het daarbij ook belangrijk is dat docenten en mentoren meer kennis krijgen van de werkwijzen in het PO en andersom. Daarom is er dit jaar een pilot gestart, waarbij mentoren van het Greijdanus een dag konden meelopen met een bovenbouwgroep van een van de scholen van VGPO Accretio. De ervaringen waren positief, verhelderend en verrijkend. Helaas is het niet gelukt om leerkrachten uit de bovenbouwgroepen mee te laten lopen met docenten op het Greijdanus. Dit gaan we in het nieuwe cursusjaar zo snel mogelijk oppakken. Het project zal ook volgend jaar een vervolg krijgen, omdat dit meehelpt om de onderwijspraktijken in het PO en VO dichter bij elkaar te krijgen. Dit is uiteindelijk in het belang van onze leerlingen. Belangrijke vragen in het kader van Passend Onderwijs op het snijvlak PO VO zijn: Hoe kunnen we voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften een doorgaande lijn creëren? Hoe zorgen we ervoor dat het personeel dat binnen Accretio en Florion belangrijke taken heeft met betrekking tot de zorg van deze leerlingen goed met elkaar samenwerkt? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen zo veel als mogelijk in de reguliere onderwijsvoorziening onderwijs kunnen ontvangen? Rond deze vragen zijn er hier en daar wat verkennende gesprekken en activiteiten geweest. In het komende cursusjaar zullen we uit de verkennende fase moeten komen om ook hierin concrete stappen te zetten. Gert Laarman Bestuurder Accretio De Zevenster In de afgelopen periode kunnen we constateren dat er veel aandacht is uitgegaan naar de beleidsvorming passend onderwijs, kwaliteit en identiteit. Binnen De Zevensterscholen wordt met passie gewerkt aan het eigen profiel van de school. Zo zijn er initiatieven het onderwijsconcept scherper neer te zetten. Er is begeleiding om te komen tot gedragen onderwijsondersteuningsplannen en er is aandacht voor PR en Communicatie. De wijze waarop plannen en beleid inhoud krijgen is een vaardigheid die we in het onderwijs best aardig denken te doen. Maar de wijze waarop we dit overbrengen vraagt aandacht. Het is een actueel thema, hoe wij onze eigen school, eigen identiteit bekend laten zijn. In communicatie gaat het natuurlijk om wat we bedoelen... maar nog belangrijker is hoe dit overkomt. Dat is ook de reden dat de Zevensterscholen nu samenwerken met de PR/communicatie afdeling van Greijdanus. Dit is van start gegaan en smaakt naar meer. De Zevenster faciliteert elke school in vorming van actuele beeldmerken/ logo s of een nieuwe website. Vanuit een personeelsonderzoek hebben we kunnen constateren dat de werkdruk en werkbeleving binnen de Zevenster op een goed niveau ligt. Er komt uit dit onderzoek naar voren dat medewerkers binnen De Zevenster gemotiveerd hun werk doen, dat zij hun werk zelfs aanraden aan vrienden/bekenden en dat de werkbeleving positiever is dan de landelijke benchmark. Het personeelsbeleid (waar we via de nota stralend personeel veel aandacht naar hebben laten uitgaan) wordt goed gewaardeerd. Ook aandachtspunten zijn naar voren gekomen. Op gebied van organisatie en leiderschap liggen leerpunten. Die worden besproken op een aantal niveaus. Zo zijn die de directie-, bestuurs- en GMR-tafel gepasseerd. We zien dit allemaal als aanknopingspunten om onze beleidsvorming te toetsen en verder te ontwikkelen. Verder is binnen de Zevenster een waardenwolk ontwikkeld (ook met dank aan de vormgever van het Greijdanus) die op elke school een plaats heeft. Wat is de bedoeling? Ouders en personeel op elke school kunnen meedenken en - schrijven in wat we waardevol vinden op de gereformeerde school. Iedereen kan een woord of enkele korte zinnen noteren. Hiermee start een actief denkproces over gereformeerde waarden. Dat begint in de klas, op school, op het plein. Vervolgens worden alle waardenwolken verzameld zodat die dienen als input voor bestuurlijke uitspraken. In overleg met de andere GO ON besturen zal een identiteitsproject vormgegeven worden waarin we antwoorden willen geven op de vragen van deze tijd. Namens De Zevenster wens ik alle lezers een goede vakantie toe! Aldert Hoksbergen Bestuurder De Zevenster Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 5

6 Greijdanus Deze week zijn de diploma-uitreikingen. Dat bepaalt ons erbij waar veel leerlingen en medewerkers in deze school naar toewerken. En op veel plekken hebben we mooie resultaten gehaald. Een zwakke afdeling heeft zich in twee jaar opgewerkt tot één van de betere. Zaken waar we blij mee en trots op zijn. Tegelijk willen we een school zijn waar schitteren in Zijn licht een plek heeft. Een drietal collega s is aan het werk met een I*D CV (Identiteits Curriculum Vitae). Daarin willen we vanuit de verbinding met allerlei vakken, met mentoraat, met loopbaanoriëntatie dat de leerling zichtbaar maakt hoe zij zich ontwikkelt in wat zij kan, wil en van geniet. Dat is nauwe gekoppeld aan de Greijdanus-waarden waaronder Christus volgen. Het komende jaar moet er op verschillende plekken in de school met het I*D CV gewerkt gaan worden. Voor de medewerker heeft schitteren in Zijn licht op een andere manier betekenis. Daar is identiteit als onderdeel van professionaliteit aan de orde. In het nadenken over het mogelijk loslaten van de kerkelijke verbinding, is een volgende stap naar verdieping van identiteit noodzakelijk. Daarin komen vragen aan de orde hoe je dat dan zichtbaar maakt als leermeester, rolmodel en vertrouwenspersoon. Het sluitend krijgen van de begroting is een grote en ingrijpende opdracht geweest. Door allerlei autonome stijgingen van de kosten, zonder bijbehorende extra vergoeding, was er grote druk om te bezuinigen. Daar kwam de druk bij van een inspectie die wilde dat we een bepaalde hoeveelheid geld op de bank hebben staan. De begroting is nu zo goed als sluitend. De inspectie heeft het verscherpt toezicht ingetrokken. En dit jaar halen we een bescheiden overschot. Het betekent wel dat iedereen nog een stapje harder moet zetten en er een aantal collega s geen werk meer hebben. Dat is een heel vervelend gevolg! Tot slot: we hebben onze onderwijskwaliteit steeds beter in beeld. Een werkgroep Tijger (wil geen papieren tijger zijn) heeft de indicatoren in beeld gebracht. Cijfers worden voor de rapportenvergaderingen verspreid. Een nieuw programma Clickview is aangeschaft om iedereen gemakkelijk inzicht te geven in hoe goed het gaat. En dan blijkt dat er nog wel het één en ander te verbeteren is. Mooi om zo aan onze KId s (kwaliteit en identiteit) te kunnen werken. Martin Jan de Jong Bestuurder Greijdanus Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 6

7 ICT-ontwikkelplan van de ICT-afdeling In de vorige GO ON nieuwsbrieven heb ik iets geschreven over het ICT-ontwikkelplan, waarin de aanbevelingen in verschillende sporen worden uitgewerkt, en dan specifiek iets over de sporen afstemming Vraag & Aanbod en Communicatie. Ditmaal iets meer over de ontwikkelsporen Strategisch ICT-beleidsplan en Planning & Aansturing. Helemaal zonder plannen werken we natuurlijk niet, maar het bestaande ICT-beleidsplan is nog wat te algemeen en beperkt bruikbaar voor de meerjarenplanning van de eigen afdeling. Om dat hiaat te slechten hebben we het oude ICT-beleidsplan omgedoopt tot Informatieplan (IP) en werken we de voor de afdeling strategische doelen uit in een Strategisch ICT-beleidsplan (SIB). Het huidige IP is vooral een document van Greijdanus, voor het SIB hebben we als basis ook de beleidsuitgangspunten van de andere GO ON partners. Voordat je nu helemaal afhaakt: het belangrijkste wat we met al die plannenmakerij willen bereiken is dat voor iedereen helder wordt waar de ICT-afdeling mee bezig gaat en welke prioriteiten we stellen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het document en in het nieuwe seizoen gaan we er mee aan de slag. Ook de planning en aansturing van het werk verandert mee met de groei van het verzorgingsgebied. De werkwijze om alle Greijdanus-vestigingen te bedienen past niet meer bij de uitgebreidere GO ON schaalgrootte. Net als de diensten die zijn geprofessionaliseerd, moeten we als afdeling ook verder professionaliseren. Meer planmatig werken, soms in een ook wat formelere klant-leverancier relatie, maar bovenal: de verwachtingen over en weer duidelijk krijgen en de gemaakte afspraken nakomen. Het spreekt vanzelf dat hier ook de uitkomsten van de sporen Vraag & Aanbod en Communicatie een grote rol in gaan spelen. Een professionaliseringstraject doe je niet in een half jaartje. De basis is nu gelegd, maar de komende jaren blijven we ons gewoon verder ontwikkelen. Daarbij willen we jou als collega en klant ook betrekken. Ook ontvangen we graag feedback op ons werk en werkwijze. ICT-diensten Fase II De afgelopen maanden zijn er grote stappen gezet met de uitrol van diensten in Fase II: VDI-werkplekken, draadloos netwerk en webhosting. Als primeur mochten we de website van Op De Hoeksteen uit Hasselt gaan hosten. Voor Greijdanus is een personeelsportaal en een ouderportaal ontwikkeld, op ditzelfde platform worden nu ook 4 websites van andere basisscholen opgezet (welke dat zijn mag ik niet verklappen, dat doen de scholen te zijner tijd liever zelf ). Zo kunnen we de ouderbetrokkenheid in het PO ook verder helpen vergroten. In t Harde, Wezep, Heerde, Urk, Lelystad, Meppel en bij Florion is men de afgelopen maanden volledig overgestapt op GO ON ICT: draadloos netwerk, laptops en Thin-Clients. Geen stofvangende server meer, maar alles veilig in de GO ON Cloud! Voor de meesten is het wel even wennen, vooral de snelheidswinst. Een voordeel is ook dat er nu nog maar 1 aanspreekpunt is voor alle ICT-zaken. Binnenkort zal bij De Oosthoek een pilot worden gestart met VDI op een aantal scholen en zullen binnen De Zevenster en Accretio het aantal scholen met VDI worden uitgebreid. Op het Greijdanus starten twee voorlopersgroepen met tablets in het onderwijs (ruim 160 leerlingen) en in het PO wordt ook nagedacht over dit onderwerp. Verder blijven we de administratieve diensten ondersteunen in de verdergaande digitalisering van hun dienstverlening en zullen we uiteraard de bestaande zaken blijven ondersteunen. Er is nog genoeg te doen, maar nu eerst een welverdiende vakantie! Clemens Broekroelofs Hoofd ICT GO ON Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 8

8 Over Personeelszaken Loopbaanbezinningsdag Op 23 januari 2013 was er een loopbaanbezinningsdag voor GO ON georganiseerd. Doel van deze dag is dat je door middel van reflectie op je loopbaan weer een nieuwe bewuste keuze maakt voor je werk, voor verder groeien in je werk of soms zelfs voor vertrek uit de huidige baan. Je rondt de dag af met een Persoonlijk Actie Plan. Voor het Primair Onderwijs is een loopbaanbezinningsdag niets nieuws, maar het was de eerste keer dat Greijdanus-medewerkers van deze mogelijkheid gebruik konden maken. Onderstaand een verslag van een tweetal medewerkers van Greijdanus die hieraan hebben deelgenomen. Zoals het woord al zegt is de loopbaanbezinningsdag georganiseerd voor mensen die overwegen om een andere baan te zoeken, maar wel eerst de voor en tegens tegen elkaar af willen wegen. De dag werd geleid door 3 dames met ieder een eigen bedrijfje dat ervaring had met dit soort activiteiten. De locatie was: Hotel Zwartewater in Zwartsluis. Een prima locatie met veel ruimte en ook andere voordelen. Zie daarvoor verderop in dit verslag. De opkomst was vrij groot. Zeker een man (m/v) of 30 was aanwezig. Aangezien de meesten elkaar niet kenden, was er eerst een kennismakingsrondje. Daarbij mocht je ook aangeven wat je verwachtte van deze dag. Daarna werd met verscheidene werkvormen geprobeerd om je eigen sterke en zwakke kanten te ontdekken of te benoemen. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van een knowledge tree. De bedoeling was dat je aan de hand van omschrijvingen van belangrijke waarden en overtuigingen gecombineerd met vaardigheden aan anderen kunt vertellen wie je bent en waarom. Deze knowledge tree werd in een groepje besproken. Eerst vertelde je je eigen verhaal met daarbij je beweegredenen om aan deze dag mee te doen. De andere groepsleden vroegen door. Het bleek dat sommigen meer een push hebben (gepasseerd in een benoeming, uitgekeken op de werkzaamheden) anderen hadden meer een pull. Het lonkende onbekende. Plenair werd door veel mensen aangegeven dat ze er echt wat aan hadden gehad, dat vooral de vragen van anderen onderliggende drijfveren hadden blootgelegd. Dat Hotel Zwartewater een prima locatie was bleek ook rond het middaguur: de lunch was geweldig! Na de lunch wandelen in 2-tallen. Die wandeling was vast bedoeld om de copieuze lunch wat te laten zakken. Tijdens deze wandeling kon je met je partner-vooreen-uur bespreken wat voor doelen je jezelf ging stellen en waarom. Dat was een intensief gesprek waarbij je maatje ook weer flink doorvroeg. En we kregen hierbij zelfs de gelegenheid te verdwalen, waar we gretig gebruik van maakten. Terug in het hotel waren er allerlei testjes klaargelegd om je eigen mogelijkheden te ontdekken op verschillende terreinen. Ook verschillende handleidingen voor actieplannen om aan de gang te gaan met de opgedane informatie. Kortom een informatiehoek. De bedoeling was om een PAP (persoonlijk actie plan) te schrijven. We mogen terugzien op een geslaagde dag met veel verhelderende activiteiten, goede verzorging en doelgerichte begeleiding. En voordat je het vraagt: nee, we hebben nog geen andere baan. Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 9

9 In de categorie activiteiten GO ON leiderschapsdag Op 17 april 2013 hebben we de tweede gezamenlijke leiderschapsdag met elkaar mogen vieren. De directeuren, adjuncten, managers, stafhoofden etc. van Accretio, Greijdanus, De Oosthoek en De Zevenster ontmoetten elkaar op Buitengoed Fredeshiem in Steenwijk. Het is goed om af en toe weer even terug te gaan naar de basis. Tijdens de workshops is er plenair gereflecteerd, individueel en in kleine groepjes teruggekeken op wie wij zijn als leidinggevende. Hoe geven we ieder op onze eigen plek vorm aan dienend leiderschap? Het doel van de dag was, naast een gezellige ontmoeting met elkaar, te groeien in wie wij zijn. Onder de deskundige leiding van dagvoorzitter Henk Jan Kamsteeg hebben we met elkaar een druk dagprogramma doorgewerkt, waarin voldoende elementen voor ontmoeting en uitwisseling een plek hadden. We mogen dan ook terugkijken op een geslaagde dag. Jaco Visser Projectmanager GO ON Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 10

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Index. Jaargang 2, editie 1 Oktober 2013

Nieuwsbrief. Index. Jaargang 2, editie 1 Oktober 2013 Jaargang 2, editie 1 Oktober 2013 Nieuwsbrief Vanuit onze gezamenlijke ambitie om doorgaande lijnen te realiseren tussen primair en voortgezet onderwijs zijn in de afgelopen jaren diverse projecten en

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Welkom! Wat gaan we met jullie delen?

Welkom! Wat gaan we met jullie delen? Mark Hut, 10 juni 2016 Welkom! Wat gaan we met jullie delen? Werkgeluk bij Zayaz: aanleiding Doel, achtergrond, output van de methode Uitrol in organisatie: projectgroep aan de slag Proces interne afstemming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2 Inhoud Voorwoord Afscheid Renate Kohl Kengetallen Loket Passend Onderwijs Platform Passend onderwijs Het havo-initiatief Redactie Thijs Stroeks, directeur SWV PO-VO Weert Annemarie Moolenaar, managementassistent

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Plaats : Wemeldinge BRIN-nummer : 06EU Onderzoeksnummer : 117605 Arrangementsnummer : 79479 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Checklist. Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO?

Checklist. Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO? Checklist Hoe kan het PO zorgen voor een goede voorbereiding op het VO? Voorbereiding op onderwijs VO Huiswerk in groep 8 Huiswerkbeleid schoolbreed invoeren. Huiswerk opgeven: werk dat thuis gemaakt moet

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Nieuwsbrief 11 Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Voorwoord Nieuwe fase MIN D Na diverse jaren van planontwikkeling en implementatie is het nu tijd voor een nieuwe fase, die van borging van het onderwijs

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 Voorwoord Politiek heeft veel te maken met goed leiderschap: mensen volgen dan het voorbeeld van hun leider. Martin Luther King, Majoor Bosshardt en Koning David zijn voor mij

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen

Scholen en culturele instellingen vinden elkaar. Goed cultuuronderwijs. partnerschap. Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Scholen en culturele instellingen vinden elkaar Goed cultuuronderwijs dankzij partnerschap 12 Foto s kinderen en Paul Loermans: Hans Roggen Muziek, dans en drama zijn goed voor de ontwikkeling van het

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Greijdanus. School voor vmbo, havo en vwo. Schitteren in Zijn licht! www.greijdanus.nl/enschede

Greijdanus. School voor vmbo, havo en vwo. Schitteren in Zijn licht! www.greijdanus.nl/enschede Enschede Schitteren in Zijn licht! Greijdanus School voor vmbo, havo en vwo Het Greijdanus College in Enschede is een gereformeerde school voor vmbo en havo/vwo. We geloven in de God van de Bijbel. We

Nadere informatie

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015???

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? ROC in verandering Doel van de structuurverandering: goed, kleinschalig en betrokken onderwijs organiseren/faciliteren Nu overgangsfase van een oude, naar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

dag van de leraar start kinderboekenweek. boekenmarkt Klusochtend tot uur afsluiting kinderboekenweek MR-vergadering

dag van de leraar start kinderboekenweek. boekenmarkt Klusochtend tot uur afsluiting kinderboekenweek MR-vergadering Nieuwsbrief nr. 3 18 september 2015 Voor in de agenda maandag 5 oktober woensdag 7 oktober dag van de leraar start kinderboekenweek. boekenmarkt 12.15-13.15 Zaterdag 10 oktober vrijdag 16 oktober Klusochtend

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie.

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie. Voorwoord. Hier is weer de nieuwsbrief, tevens laatste dit jaar, van onze school, met de nodige informatie over school erin opgenomen. In deze nieuwsbrief is er info over de schoolkalender, de schoolgids,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Intervisie Helpende Z&W versnelde leerroute ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Reflecteren Eén van de definities van reflecteren: Reflecteren is het terugblikken op je handelen, nadenken

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Hier staan we voor! www. lentiz.nl/floracollege

Hier staan we voor! www. lentiz.nl/floracollege Dit is wie we zijn. Het Lentiz Floracollege wil werken aan een duidelijke uitstraling in onze regio., waarvan we de betekenis gezamenlijk hebben bepaald, helpen daarbij. Hier staan we voor! Met ondernemen,

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2015-2016 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar 3 4. Vakanties

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK DOORLOPENDE LEERLIJNEN LEZEN

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK DOORLOPENDE LEERLIJNEN LEZEN AANSLUITING PO-VO ONTWIKKELING/ DIFFERENTIATIE PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK DOORLOPENDE LEERLIJNEN LEZEN Dit document bevat uitwerkingen van onderzoeksplannen die de leergemeenschap taal uit de ketenverbinding

Nadere informatie

TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN

TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN AANSLUITING PO-VO FEEDBACK / ONTWIKKELING TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN De deelnemende scholen aan het PO-VO-netwerk in Doorn willen gericht toewerken naar een doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde.

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Samenvatting schoolplan 2015-2020

Samenvatting schoolplan 2015-2020 Samenvatting schoolplan 2015-2020 1 Inleiding Het schoolplan is de basis voor de actieplannen die jaarlijks door de schoolleiding worden gemaakt. Het stelt de schoolleiding in de gelegenheid om expliciet

Nadere informatie

Scrum@school - Technasium Noord 2016

Scrum@school - Technasium Noord 2016 Scrum@school - Technasium Noord 2016 Veranderingen door Scrum@school Onderzoekje onder 16 docenten bij afsluiting basistraining. -4-3 -2-1 0 +1 +2 +3 +4 1. Werkplezier leerlingen XXXX XXX XXXXXXXX X 2.

Nadere informatie

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552.

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552. December 2013 Het Betasteunpunt van de Hanzehogeschool is het eerste aanspreekpunt voor scholieren en docenten uit het voortgezet onderwijs (VO) met interesse voor techniek en ict. In het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

training: Engels in het basisonderwijs

training: Engels in het basisonderwijs training: Engels in het basisonderwijs >Inhoud > Inhoud 2 > Over deze training 3 > Kerndoelen Engels 6 > Taalverwerving 11 > Lesactiviteiten Engels 14 > Theoriebron 1: kerndoelen 25 > Theoriebron 2: taalverwerving

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING HAVO. Contact. Agenda. Welkom in het nieuwe schooljaar! Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1

NIEUWSBRIEF AFDELING HAVO. Contact. Agenda. Welkom in het nieuwe schooljaar! Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 AFDELING HAVO Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 Welkom in het nieuwe schooljaar! Heeft uw kind groep 8 verlaten voor de brugklas? Of maakt hij/zij juist de stap naar een volgend jaar? Het is allemaal

Nadere informatie

Kwadraatonderwijs. Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Kwadraatonderwijs. Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen Kwadraatonderwijs Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen Hoogbegaafdheid is niet alleen luxe Alle Zevensterscholen verzorgen passend onderwijs. Dat betekent dat we streven naar de beste ontwikkelingskansen

Nadere informatie

De positie van de leerkracht in passend onderwijs

De positie van de leerkracht in passend onderwijs De positie van de leerkracht in passend onderwijs Over professionaliteit van de leerkracht en de rol van de Intern begeleider Albert de Boer IJsselgroep Het belang van de leerkracht Minister en de onderwijsraad:

Nadere informatie

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij De publicatie van Fianne Konings, Culturele instellingen en een doorlopende

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Gereformeerde basisschool

Gereformeerde basisschool Gereformeerde basisschool 1 Identiteit De Wegwijzer is een gereformeerde basisschool. Elke dag willen we beginnen met een open Bijbel. Samen bidden, samen zingen tot Zijn eer. We mogen zijn liefde ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 juni Vanuit de MR

Nieuwsbrief 17 juni Vanuit de MR Openbare Basisschool Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 17 juni 2016 Vanuit de MR Nu het schooljaar bijna voorbij is kan de MR terugkijken op een bewogen jaar. Vorig

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Programma Train de Trainer Continuous Improvement

Programma Train de Trainer Continuous Improvement Programma Train de Trainer Continuous Improvement 1. Doelgroep Het programma is bedoeld voor directeuren, MT-leden en Interne Begeleiders, die al kennis hebben gemaakt door middel van een masterclass met

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Uitgelicht. 'Geen populaire boodschap, maar wel noodzakelijk' NIEUWSBRIEF. Simone Walvisch: Uitgelicht. Uitgelichte bijeenkomsten

In deze nieuwsbrief. Uitgelicht. 'Geen populaire boodschap, maar wel noodzakelijk' NIEUWSBRIEF. Simone Walvisch: Uitgelicht. Uitgelichte bijeenkomsten NIEUWSBRIEF Nummer 139 - September 2016 In deze nieuwsbrief Uitgelicht Uitgelichte bijeenkomsten Nieuws Nieuw op mijn.poraad.nl Vraag van de week Agenda In de media Uitgelicht Feedback op uw financieel

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Dit jaar op Merlijn. 2014-2015 We kijken. Knikkertijd in. afscheid van groep 8! We werken aan 21st Century Skills

JAARVERSLAG. Dit jaar op Merlijn. 2014-2015 We kijken. Knikkertijd in. afscheid van groep 8! We werken aan 21st Century Skills 2014-2015 We kijken terug Knikkertijd in april afscheid van groep 8! JAARVERSLAG Dit jaar op Merlijn Dit schooljaar hebben we samen weer geleerd, feesten gevierd en uitstapjes gemaakt. In het najaar zijn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Octopus Plaats : Diemen BRIN nummer : 08EW C1 Onderzoeksnummer : 287701 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 9 mei 2016 Pagina

Nadere informatie

Nog 7 weken en dan zit dit schooljaar er weer op! Het is voorbijgevlogen, maar. Thema Dieren en Zomer. Bijna jarig: In dit nummer:

Nog 7 weken en dan zit dit schooljaar er weer op! Het is voorbijgevlogen, maar. Thema Dieren en Zomer. Bijna jarig: In dit nummer: Thema Dieren en Zomer Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal Nieuwsbrief 7, instroomgroep en groep 1/2 Mei/Juni 2015 Bijna jarig: Onze eerste jarige is Lucas! Hij is jarig op 28 mei en wordt

Nadere informatie

fil'l1ba \Q,\ MARIMBAZUIN 13 november 2015

fil'l1ba \Q,\ MARIMBAZUIN 13 november 2015 fil'l1ba PC School voor Dalton onderwijs Steenovenstraat 2 5402 HM Uden T 0413-33 0165 E mai @ :1cmarirnba.nl I www.pcrnarimba.n MARIMBAZUIN 13 november 2015 De J' \Q,\ van Willem, directeur a.i. Na de

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 In deze nieuwsbrief: Van de directeur Van de teamleider onderbouw

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie