Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband"

Transcriptie

1 Jaargang 1, editie 3 juli 2013 Nieuwsbrief Over het Samenwerkingsverband Waar gaat het heen met GO ON? Er is dit jaar al veel gebeurd sinds het Kloosteroverleg van januari Op veel gebieden zijn de banden nauwer aangetrokken tussen de organisaties die samen GO ON vormen. Veel van wat er zich afspeelt onder de koepel van GO ON is niet direct voor iedereen zichtbaar, maar een aantal projecten van GO ON begint duidelijk resultaat op te leveren. Op het gebied van de projecten van Hendrik Leppink, te weten doorgaande leerlijnen, kennismaking PO-VO en passend onderwijs (m.n. hoogbegaafdheid), is veel in de steigers gezet en wordt het werk nu in de praktijk ook merkbaar. Hightea s, uitwisselingsbezoeken, masterclasses voor hoogbegaafde leerlingen, warme overdracht, en referentiekaders doorgaande leerlingen zijn daar voorbeelden van. Aan dit traject is de bestuurders van GO ON veel gelegen omdat het de kern van ons werk raakt, het onderwijsproces. Van de concrete activiteiten die voortvloeien uit deze projecten gaan we als medewerkers van de verschillende organisaties ook het meest merken. Goed onderwijs in een doorgaande lijn tot 18 jaar, dat is waar het hier om gaat. Dat is waar we het voor doen. Index Samenwerkingsverband 2 Doorgaande leerlijnen 3 Van de bestuurders 4 ICT-afdeling 8 Personeelszaken 9 Activiteiten 10 Het proces van samenwerking, van samen doelen realiseren, kan nooit goed vorm krijgen zonder een goede ondersteuning. Over de volle breedte is die ondersteuning in beweging. Bij de facilitaire diensten zoeken de medewerkers van de verschillende organisaties elkaar steeds meer op om gebruik te maken van elkaars expertise. Daarnaast worden er nu ook een aantal zaken gemeenschappelijk opgepakt, zoals bijvoorbeeld de meerjarige onderhoudsplanning. Vanuit de afdeling Communicatie vindt er steeds meer ondersteuning plaats voor de lokale school en de respectievelijke verenigingen. Rachel Beker is daarnaast project-leider van Gereformeerd onderwijs als sterk merk. Na de zomer zal dit project verder worden vormgegeven. Op het gebied van de GO ON-administratie mogen we Accretio welkom heten. Per 1 januari 2013 zal de administratie van Accretio in de capabele handen van Herman Rozemuller en zijn mensen komen.

2 Ondertussen is de administratie bezig met een kwaliteitsslag door efficiëntieverbetering, maar ook expertisevergroting. Op personeelsgebied wordt er veel werk verricht door Ton Sebens en de werkgroep GO ON-Academy. Na enige onduidelijkheid hoe vanuit het concept naar de verwerkelijking van de Academy gewerkt dient te worden, gaat de werkgroep verder met de vormgeving ervan. We krijgen een GO ON-Academy! GO ON is een initiatief tot versterken van elkaars kracht door middel van samenwerking. Er is gekozen voor een organisch groeimodel om die kracht tot bloei te laten komen. Dit geeft ruimte voor ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing van betrokkenen. Tegelijkertijd zal dit model ook onduidelijkheid met betrekking tot het eindresultaat met zich meebrengen. In de samenwerking hebben we een fase bereikt waarin we het afgelopen halfjaar tegen een aantal beperkingen van vrijblijvende samenwerking zijn aangelopen. Hierin zijn wel lessen geleerd. Expliciet hebben bestuurders naar elkaar uitgesproken dat samenwerking ook inhoudt het opgeven van een bepaalde mate van autonomie. Hoewel de stip op de horizon nog ruimte voor interpretatie biedt, kunnen we ons wel committeren aan duidelijke tussendoelen. Er is daarom door de bestuurders uitgesproken op projectmatige basis verder te (blijven) werken. Hierbij zal door de bestuurders duidelijk worden gemaakt wat de precieze opdracht is, wie de opdrachtnemers zijn, wat de succesindicatoren zijn en wat de kaders (b.v. financiële kaders) zijn waarbinnen het project vorm gegeven dient te worden. Door de bestuurders is besloten om aan ieder project een bestuurder als eindverantwoordelijke te benoemen. De gekoppelde bestuurder kan als productbewaker en de projectmanager als procesbewaker worden aangemerkt. De projectleider is daarbij verantwoordelijk voor het voldoen aan de opdracht die bij het project hoort. Al met al een hoop beweging. Weer een stap in de goede richting. Jaco Visser Projectmanager GO ON Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 2

3 PO-VO Project Doorgaande leerlijnen Hoog bezoek Woensdagmorgen 5 juni 2013 kreeg basisschool Op de Hoeksteen in Hasselt, één van De Zevenster-scholen, bezoek van het managementteam van het Greijdanus College. Het College van Bestuur en de directie van de vier VO-vestigingen waren uitgenodigd in het kader van het GO ON project Doorgaande leerlijnen tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Na afloop van het bezoek uitten de directeuren hun bewondering over de wijze waarop kinderen op onze school werken. Er is veel ruimte voor zelfstandigheid, maar daar onder ligt een duidelijke structuur. Ook viel het op dat het personeel van Op de Hoeksteen allemaal enthousiast is over deze manier van werken. Ten slotte ging het gesprek vooral over de vraag hoe het voortgezet onderwijs kan aansluiten op het basisonderwijs, waar veel aandacht is voor de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Reacties van de directeuren na het bezoek: Door het onderwijsleerproces terug te geven aan de leerling, vallen veel veronderstelde verschillen weg en kan tegelijk recht worden gedaan aan werkelijke verschillen die er zijn. Ton Sebens (vestigingsdirecteur Greijdanus Hardenberg en Enschede) Ik ben geboeid geraakt door de inzet, toewijding en consequente toepassing van het onderwijsconcept. De kinderen hebben mijn vertrouwen in hen bevestigd namelijk dat ze verantwoordelijkheid gaan dragen als wij duidelijk zijn over verwachtingen en structuren. In het VO hebben we in Op de Hoeksteen een mooi voorbeeld en uitdaging naast de deur. Martin Jan de Jong (voorzitter College van Bestuur) Ik ben enthousiast over wat ik heb gezien. Zowel over het model als de manier waarop jullie dit samen oppakken. Iets anders wat me opviel was de plezierige sfeer die er bij jullie is: onderling en naar/met de leerlingen. Ik ben bezig mijn enthousiasme te delen met anderen. Gert-Jan Niewold (vestigingsdirecteur Greijdanus Zwolle) Ik vond de sfeer relaxed, open en vriendelijk. In de gesprekken kwam helder over dat men goed wist waar men mee bezig was. In de klas waar ik de theorie in werking zag, herkende ik het ook direct. De kinderen waren rustig zelfstandig en later gezamenlijk bezig. Ze corrigeerden elkaar. De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zag ik al in groep 0-1: lekker spelen en leren met je eigen dingen, maar heel duidelijk in groep 8. Het is belangrijk dat we in het VO voortbouwen op de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het samenwerken die de leerlingen in het PO meekrijgen! Rinus Scholtus (bestuurssecretaris Greijdanus) Hendrik Leppink Projectleider Doorgaande leerlijnen PO-VO Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 3

4 Van de bestuurders Terugblik en vooruitzicht De zomervakantie staat voor de deur. Een soort oud- en nieuw voor scholen. Een moment om terug te blikken op het afgelopen schooljaar, te bezinnen en uit te rusten en vooruit te kijken naar cursusjaar Onderstaand een kijkje in de (achteruitkijk-)spiegel vanuit perspectief van de verschillende GO ON- scholenorganisaties. De Oosthoek Het basisonderwijs is, net als het VO, volop bezig met het Passend Onderwijs. De Oosthoek maakt deel uit van vier nieuwe samenwerkingsverbanden. Wij streven ernaar ons eigen beleid zo veel mogelijk voort te zetten omdat we ervan overtuigd zijn dat dit beleid goed is. We zijn er gelukkig in geslaagd een soort status aparte te krijgen bij samenwerkingsverbanden waar wij een mini-speler zijn. Dat scheelt ook het nodige geld! Ondertussen werken we hard om op de basisschool zelf zoveel mogelijk leerlingen een goede plek aan te bieden. Gevolg: een sterke daling van het aantal leerlingen dat verwezen wordt naar het speciaal basisonderwijs. In vijf jaar met 50 %. Op dit moment loopt een intensief bezinningstraject over de toekomst van ons eigen speciaal basisonderwijs. Blijft het, verdwijnt het of vinden we nieuwe vormen. Het aantal rugzakken is bij de Oosthoek hoger dan het landelijk gemiddelde. Steeds meer wordt zo de zorg naar de leerling gebracht i.p.v. de leerling naar de zorg brengen. De komende jaren blijft het thema Professionalisering heel duidelijk op de agenda staan. Daarbij werken we samen met de andere GO-ON partners. Steeds meer collega s volgen een master. In het afgelopen jaar volgden de directeuren een intensief traject over hun onderzoekende houding. Vanaf dit najaar focussen we heel sterk op het leren van en met elkaar. Alle leerkrachten van de Oosthoek worden de komende drie jaar per jaar 4 dagdelen uitgeroosterd voor hun professionalisering. Het leren op de werkplek zelf staat centraal. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van leren zeer effectief is. Ook op deze manier werken we aan ontwikkelen van teams tot professionele leergemeenschappen. Het uitroosteren heeft als neveneffect dat dit ook leidt tot een zekere vorm van werkdrukverlichting. Bernard Bos, Bestuurder De Oosthoek Accretio Hierbij een terug en vooruitblik op de ontwikkelingen binnen VGPO Accretio die raakvlakken hebben met GO ON. Binnen de onderwijskundige afstemming tussen de bovenbouw van Accretio en de onderbouw van het Greijdanus hebben zich een paar mooie ontwikkelingen voorgedaan. Er is in het afgelopen jaar door het Greijdanus Zwolle en GBS De Sprankel een pilot gestart voor hoogbegaafde kinderen van De Sprankel. Deze kinderen fietsten vanuit Stadshagen naar de Campus en volgden er enkele masterclasses. Iedere masterclass duurde een ochtend en werd gedurende drie weken gegeven. In de masterclasses ging het om de volgende drie thema s: drama, chinees en water. Deze thema s sluiten aan bij het VWO-deltaconcept van het Greijdanus. We hopen het komende cursusjaar de periodes waarin masterclasses worden gegeven verder uit te breiden en ook het aantal scholen dat er gebruik van gaat maken, uit te breiden met De Schatgraver, Aquamarijn en Smaragd. Daarnaast gaan we in het volgende cursusjaar ook verder nadenken in hoeverre we dit concept ook bij de andere scholen van Accretio in de periferie kunnen uitrollen. Hoe krijgen we het onderwijs bovenbouw PO en onderbouw VO beter op elkaar afgestemd? We zijn ervan overtuigd dat Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 4

5 het daarbij ook belangrijk is dat docenten en mentoren meer kennis krijgen van de werkwijzen in het PO en andersom. Daarom is er dit jaar een pilot gestart, waarbij mentoren van het Greijdanus een dag konden meelopen met een bovenbouwgroep van een van de scholen van VGPO Accretio. De ervaringen waren positief, verhelderend en verrijkend. Helaas is het niet gelukt om leerkrachten uit de bovenbouwgroepen mee te laten lopen met docenten op het Greijdanus. Dit gaan we in het nieuwe cursusjaar zo snel mogelijk oppakken. Het project zal ook volgend jaar een vervolg krijgen, omdat dit meehelpt om de onderwijspraktijken in het PO en VO dichter bij elkaar te krijgen. Dit is uiteindelijk in het belang van onze leerlingen. Belangrijke vragen in het kader van Passend Onderwijs op het snijvlak PO VO zijn: Hoe kunnen we voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften een doorgaande lijn creëren? Hoe zorgen we ervoor dat het personeel dat binnen Accretio en Florion belangrijke taken heeft met betrekking tot de zorg van deze leerlingen goed met elkaar samenwerkt? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen zo veel als mogelijk in de reguliere onderwijsvoorziening onderwijs kunnen ontvangen? Rond deze vragen zijn er hier en daar wat verkennende gesprekken en activiteiten geweest. In het komende cursusjaar zullen we uit de verkennende fase moeten komen om ook hierin concrete stappen te zetten. Gert Laarman Bestuurder Accretio De Zevenster In de afgelopen periode kunnen we constateren dat er veel aandacht is uitgegaan naar de beleidsvorming passend onderwijs, kwaliteit en identiteit. Binnen De Zevensterscholen wordt met passie gewerkt aan het eigen profiel van de school. Zo zijn er initiatieven het onderwijsconcept scherper neer te zetten. Er is begeleiding om te komen tot gedragen onderwijsondersteuningsplannen en er is aandacht voor PR en Communicatie. De wijze waarop plannen en beleid inhoud krijgen is een vaardigheid die we in het onderwijs best aardig denken te doen. Maar de wijze waarop we dit overbrengen vraagt aandacht. Het is een actueel thema, hoe wij onze eigen school, eigen identiteit bekend laten zijn. In communicatie gaat het natuurlijk om wat we bedoelen... maar nog belangrijker is hoe dit overkomt. Dat is ook de reden dat de Zevensterscholen nu samenwerken met de PR/communicatie afdeling van Greijdanus. Dit is van start gegaan en smaakt naar meer. De Zevenster faciliteert elke school in vorming van actuele beeldmerken/ logo s of een nieuwe website. Vanuit een personeelsonderzoek hebben we kunnen constateren dat de werkdruk en werkbeleving binnen de Zevenster op een goed niveau ligt. Er komt uit dit onderzoek naar voren dat medewerkers binnen De Zevenster gemotiveerd hun werk doen, dat zij hun werk zelfs aanraden aan vrienden/bekenden en dat de werkbeleving positiever is dan de landelijke benchmark. Het personeelsbeleid (waar we via de nota stralend personeel veel aandacht naar hebben laten uitgaan) wordt goed gewaardeerd. Ook aandachtspunten zijn naar voren gekomen. Op gebied van organisatie en leiderschap liggen leerpunten. Die worden besproken op een aantal niveaus. Zo zijn die de directie-, bestuurs- en GMR-tafel gepasseerd. We zien dit allemaal als aanknopingspunten om onze beleidsvorming te toetsen en verder te ontwikkelen. Verder is binnen de Zevenster een waardenwolk ontwikkeld (ook met dank aan de vormgever van het Greijdanus) die op elke school een plaats heeft. Wat is de bedoeling? Ouders en personeel op elke school kunnen meedenken en - schrijven in wat we waardevol vinden op de gereformeerde school. Iedereen kan een woord of enkele korte zinnen noteren. Hiermee start een actief denkproces over gereformeerde waarden. Dat begint in de klas, op school, op het plein. Vervolgens worden alle waardenwolken verzameld zodat die dienen als input voor bestuurlijke uitspraken. In overleg met de andere GO ON besturen zal een identiteitsproject vormgegeven worden waarin we antwoorden willen geven op de vragen van deze tijd. Namens De Zevenster wens ik alle lezers een goede vakantie toe! Aldert Hoksbergen Bestuurder De Zevenster Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 5

6 Greijdanus Deze week zijn de diploma-uitreikingen. Dat bepaalt ons erbij waar veel leerlingen en medewerkers in deze school naar toewerken. En op veel plekken hebben we mooie resultaten gehaald. Een zwakke afdeling heeft zich in twee jaar opgewerkt tot één van de betere. Zaken waar we blij mee en trots op zijn. Tegelijk willen we een school zijn waar schitteren in Zijn licht een plek heeft. Een drietal collega s is aan het werk met een I*D CV (Identiteits Curriculum Vitae). Daarin willen we vanuit de verbinding met allerlei vakken, met mentoraat, met loopbaanoriëntatie dat de leerling zichtbaar maakt hoe zij zich ontwikkelt in wat zij kan, wil en van geniet. Dat is nauwe gekoppeld aan de Greijdanus-waarden waaronder Christus volgen. Het komende jaar moet er op verschillende plekken in de school met het I*D CV gewerkt gaan worden. Voor de medewerker heeft schitteren in Zijn licht op een andere manier betekenis. Daar is identiteit als onderdeel van professionaliteit aan de orde. In het nadenken over het mogelijk loslaten van de kerkelijke verbinding, is een volgende stap naar verdieping van identiteit noodzakelijk. Daarin komen vragen aan de orde hoe je dat dan zichtbaar maakt als leermeester, rolmodel en vertrouwenspersoon. Het sluitend krijgen van de begroting is een grote en ingrijpende opdracht geweest. Door allerlei autonome stijgingen van de kosten, zonder bijbehorende extra vergoeding, was er grote druk om te bezuinigen. Daar kwam de druk bij van een inspectie die wilde dat we een bepaalde hoeveelheid geld op de bank hebben staan. De begroting is nu zo goed als sluitend. De inspectie heeft het verscherpt toezicht ingetrokken. En dit jaar halen we een bescheiden overschot. Het betekent wel dat iedereen nog een stapje harder moet zetten en er een aantal collega s geen werk meer hebben. Dat is een heel vervelend gevolg! Tot slot: we hebben onze onderwijskwaliteit steeds beter in beeld. Een werkgroep Tijger (wil geen papieren tijger zijn) heeft de indicatoren in beeld gebracht. Cijfers worden voor de rapportenvergaderingen verspreid. Een nieuw programma Clickview is aangeschaft om iedereen gemakkelijk inzicht te geven in hoe goed het gaat. En dan blijkt dat er nog wel het één en ander te verbeteren is. Mooi om zo aan onze KId s (kwaliteit en identiteit) te kunnen werken. Martin Jan de Jong Bestuurder Greijdanus Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 6

7 ICT-ontwikkelplan van de ICT-afdeling In de vorige GO ON nieuwsbrieven heb ik iets geschreven over het ICT-ontwikkelplan, waarin de aanbevelingen in verschillende sporen worden uitgewerkt, en dan specifiek iets over de sporen afstemming Vraag & Aanbod en Communicatie. Ditmaal iets meer over de ontwikkelsporen Strategisch ICT-beleidsplan en Planning & Aansturing. Helemaal zonder plannen werken we natuurlijk niet, maar het bestaande ICT-beleidsplan is nog wat te algemeen en beperkt bruikbaar voor de meerjarenplanning van de eigen afdeling. Om dat hiaat te slechten hebben we het oude ICT-beleidsplan omgedoopt tot Informatieplan (IP) en werken we de voor de afdeling strategische doelen uit in een Strategisch ICT-beleidsplan (SIB). Het huidige IP is vooral een document van Greijdanus, voor het SIB hebben we als basis ook de beleidsuitgangspunten van de andere GO ON partners. Voordat je nu helemaal afhaakt: het belangrijkste wat we met al die plannenmakerij willen bereiken is dat voor iedereen helder wordt waar de ICT-afdeling mee bezig gaat en welke prioriteiten we stellen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het document en in het nieuwe seizoen gaan we er mee aan de slag. Ook de planning en aansturing van het werk verandert mee met de groei van het verzorgingsgebied. De werkwijze om alle Greijdanus-vestigingen te bedienen past niet meer bij de uitgebreidere GO ON schaalgrootte. Net als de diensten die zijn geprofessionaliseerd, moeten we als afdeling ook verder professionaliseren. Meer planmatig werken, soms in een ook wat formelere klant-leverancier relatie, maar bovenal: de verwachtingen over en weer duidelijk krijgen en de gemaakte afspraken nakomen. Het spreekt vanzelf dat hier ook de uitkomsten van de sporen Vraag & Aanbod en Communicatie een grote rol in gaan spelen. Een professionaliseringstraject doe je niet in een half jaartje. De basis is nu gelegd, maar de komende jaren blijven we ons gewoon verder ontwikkelen. Daarbij willen we jou als collega en klant ook betrekken. Ook ontvangen we graag feedback op ons werk en werkwijze. ICT-diensten Fase II De afgelopen maanden zijn er grote stappen gezet met de uitrol van diensten in Fase II: VDI-werkplekken, draadloos netwerk en webhosting. Als primeur mochten we de website van Op De Hoeksteen uit Hasselt gaan hosten. Voor Greijdanus is een personeelsportaal en een ouderportaal ontwikkeld, op ditzelfde platform worden nu ook 4 websites van andere basisscholen opgezet (welke dat zijn mag ik niet verklappen, dat doen de scholen te zijner tijd liever zelf ). Zo kunnen we de ouderbetrokkenheid in het PO ook verder helpen vergroten. In t Harde, Wezep, Heerde, Urk, Lelystad, Meppel en bij Florion is men de afgelopen maanden volledig overgestapt op GO ON ICT: draadloos netwerk, laptops en Thin-Clients. Geen stofvangende server meer, maar alles veilig in de GO ON Cloud! Voor de meesten is het wel even wennen, vooral de snelheidswinst. Een voordeel is ook dat er nu nog maar 1 aanspreekpunt is voor alle ICT-zaken. Binnenkort zal bij De Oosthoek een pilot worden gestart met VDI op een aantal scholen en zullen binnen De Zevenster en Accretio het aantal scholen met VDI worden uitgebreid. Op het Greijdanus starten twee voorlopersgroepen met tablets in het onderwijs (ruim 160 leerlingen) en in het PO wordt ook nagedacht over dit onderwerp. Verder blijven we de administratieve diensten ondersteunen in de verdergaande digitalisering van hun dienstverlening en zullen we uiteraard de bestaande zaken blijven ondersteunen. Er is nog genoeg te doen, maar nu eerst een welverdiende vakantie! Clemens Broekroelofs Hoofd ICT GO ON Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 8

8 Over Personeelszaken Loopbaanbezinningsdag Op 23 januari 2013 was er een loopbaanbezinningsdag voor GO ON georganiseerd. Doel van deze dag is dat je door middel van reflectie op je loopbaan weer een nieuwe bewuste keuze maakt voor je werk, voor verder groeien in je werk of soms zelfs voor vertrek uit de huidige baan. Je rondt de dag af met een Persoonlijk Actie Plan. Voor het Primair Onderwijs is een loopbaanbezinningsdag niets nieuws, maar het was de eerste keer dat Greijdanus-medewerkers van deze mogelijkheid gebruik konden maken. Onderstaand een verslag van een tweetal medewerkers van Greijdanus die hieraan hebben deelgenomen. Zoals het woord al zegt is de loopbaanbezinningsdag georganiseerd voor mensen die overwegen om een andere baan te zoeken, maar wel eerst de voor en tegens tegen elkaar af willen wegen. De dag werd geleid door 3 dames met ieder een eigen bedrijfje dat ervaring had met dit soort activiteiten. De locatie was: Hotel Zwartewater in Zwartsluis. Een prima locatie met veel ruimte en ook andere voordelen. Zie daarvoor verderop in dit verslag. De opkomst was vrij groot. Zeker een man (m/v) of 30 was aanwezig. Aangezien de meesten elkaar niet kenden, was er eerst een kennismakingsrondje. Daarbij mocht je ook aangeven wat je verwachtte van deze dag. Daarna werd met verscheidene werkvormen geprobeerd om je eigen sterke en zwakke kanten te ontdekken of te benoemen. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van een knowledge tree. De bedoeling was dat je aan de hand van omschrijvingen van belangrijke waarden en overtuigingen gecombineerd met vaardigheden aan anderen kunt vertellen wie je bent en waarom. Deze knowledge tree werd in een groepje besproken. Eerst vertelde je je eigen verhaal met daarbij je beweegredenen om aan deze dag mee te doen. De andere groepsleden vroegen door. Het bleek dat sommigen meer een push hebben (gepasseerd in een benoeming, uitgekeken op de werkzaamheden) anderen hadden meer een pull. Het lonkende onbekende. Plenair werd door veel mensen aangegeven dat ze er echt wat aan hadden gehad, dat vooral de vragen van anderen onderliggende drijfveren hadden blootgelegd. Dat Hotel Zwartewater een prima locatie was bleek ook rond het middaguur: de lunch was geweldig! Na de lunch wandelen in 2-tallen. Die wandeling was vast bedoeld om de copieuze lunch wat te laten zakken. Tijdens deze wandeling kon je met je partner-vooreen-uur bespreken wat voor doelen je jezelf ging stellen en waarom. Dat was een intensief gesprek waarbij je maatje ook weer flink doorvroeg. En we kregen hierbij zelfs de gelegenheid te verdwalen, waar we gretig gebruik van maakten. Terug in het hotel waren er allerlei testjes klaargelegd om je eigen mogelijkheden te ontdekken op verschillende terreinen. Ook verschillende handleidingen voor actieplannen om aan de gang te gaan met de opgedane informatie. Kortom een informatiehoek. De bedoeling was om een PAP (persoonlijk actie plan) te schrijven. We mogen terugzien op een geslaagde dag met veel verhelderende activiteiten, goede verzorging en doelgerichte begeleiding. En voordat je het vraagt: nee, we hebben nog geen andere baan. Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 9

9 In de categorie activiteiten GO ON leiderschapsdag Op 17 april 2013 hebben we de tweede gezamenlijke leiderschapsdag met elkaar mogen vieren. De directeuren, adjuncten, managers, stafhoofden etc. van Accretio, Greijdanus, De Oosthoek en De Zevenster ontmoetten elkaar op Buitengoed Fredeshiem in Steenwijk. Het is goed om af en toe weer even terug te gaan naar de basis. Tijdens de workshops is er plenair gereflecteerd, individueel en in kleine groepjes teruggekeken op wie wij zijn als leidinggevende. Hoe geven we ieder op onze eigen plek vorm aan dienend leiderschap? Het doel van de dag was, naast een gezellige ontmoeting met elkaar, te groeien in wie wij zijn. Onder de deskundige leiding van dagvoorzitter Henk Jan Kamsteeg hebben we met elkaar een druk dagprogramma doorgewerkt, waarin voldoende elementen voor ontmoeting en uitwisseling een plek hadden. We mogen dan ook terugkijken op een geslaagde dag. Jaco Visser Projectmanager GO ON Samewerkingsverband tussen: Accretio, de Oosthoek, de Zevenster en Greijdanus 10

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 God leeft gezamenlijk groeien genieten en gunnen WOORD VOORAF Voor u ligt het Schoolplan 2015 2019 van onze school, het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 4 JUNI 2013 2 DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL

Nadere informatie

Eindrapport project Simulatieschool

Eindrapport project Simulatieschool Eindrapport project Simulatieschool Project KM KM2_09045 Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak/Kenniscentrum Kwaliteit

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag 2014 5. Deel I: Bestuursverslag 6

Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag 2014 5. Deel I: Bestuursverslag 6 Jaarverslag 2014 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord toezichthouder 4 Voorwoord directeur-bestuurder 5 Jaarverslag 2014 5 Deel I: Bestuursverslag 6 1. Organisatie en algemene informatie 6 1.1 Algemene bestuurlijke

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Wat werkt in innovatieve scholen?

Wat werkt in innovatieve scholen? Wat werkt in innovatieve scholen? Thema s en instrumenten CPS: Linda Odenthal APS: Teja van der Meer KPC Groep: Nora Booij M.m.v.: Aafke Bouwman, Jan Dickers, Iko Doeland, Guido van Hoek, Ady Hoitink,

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam Edith van Eck Irma Heemskerk Amsterdam, april 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie