ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP 1. INLEIDING De onderhavige voorwaarden reguleren het Rewardsprogramma van NH Hotel Group (voorheen NH WORLD Programma). Het Rewardsprogramma van NH Hotel Group (hierna het Programma ) is het getrouwheidsprogramma eigendom van NH Hotel Group, S.A. met maatschappelijke zetel te Madrid, [Straat] C/ Santa Engracia nr. 120, en fiscale identiteitscode (C.I.F.) A (hierna NH ). Deze voorwaarden beschrijven in detail hoe de Houders van het Programma (hierna de Houder of de Houders ) Punten kunnen verkrijgen en inruilen, met inbegrip van de bijzonderheden van toepassing op elk soort transactie. De voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website Door de uitdrukkelijke aanvaarding of, mocht het geval zich voordoen, de aanvaarding zonder vereiste formele ondertekening van genoemde Voorwaarden (met voorafgaande effectieve kennisneming van hun bestaan en hun inhoud), verklaart de Houder de inhoud ervan te kennen en zich eraan te onderwerpen gedurende de tijd dat hij/zij Houder is van het Programma. De Houder zal enkel gebruik kunnen maken van de voordelen die deel uitmaken van het Programma in de etablissementen en voor de diensten en tarieven die op dat moment zijn opgenomen in het Programma, waarvan de bijgewerkte en van kracht zijnde voorwaarden te allen tijde door de Houder geraadpleegd kunnen worden op de website NH behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien er redenen zijn die deze wijziging rechtvaardigen, alsook het veranderen van de lijst van de in het Programma opgenomen etablissementen, diensten en tarieven. De Houder heeft te allen tijde toegang tot de bijgewerkte en van kracht zijnde Algemene Voorwaarden, hetzij op de website hetzij in de Hotels of via andere informatiekanalen, van welke aard ook, die ter beschikking van de Houders gesteld zullen worden zodat zij op elk moment op de hoogte zijn van de Voorwaarden die op hen te allen tijde van toepassing zijn en waarvan zij de inhoud verklaren te kennen. Het Programma wordt vanaf dit moment gereguleerd door de onderhavige Voorwaarden, en eventuele voorgaande Voorwaarden worden uitdrukkelijk nietig verklaard. 2. DEELNAME AAN HET PROGRAMMA 2.1. Aanvraag van de Rewardskaart van NH Hotel Group (hierna de Kaart ) en Toetreding tot het Programma. De wijzen om de inschrijving in het Programma aan te vragen en zodoende te kunnen genieten van de daaraan verbonden voordelen zijn de volgende: - Op internet, door het invullen van het formulier op

2 - Door het invullen van het formulier op papier en het af te geven in één van de bij het Programma aangesloten Hotels. Dit formulier is beschikbaar in de aan het Programma deelnemende hotels. De Rewardskaart van NH Hotel Group is persoonlijk en niet overdraagbaar en identificeert de Houder aan de hand van zijn/haar persoonlijke gegevens en het persoonlijke nummer van zijn/haar Puntenrekening, waardoor hij/zij gemachtigd wordt gebruik te maken van het Programma vanaf het moment van aanvaarding van de onderhavige Algemene Voorwaarden of, mocht het geval zich voordoen, na het geven van zijn/haar uitdrukkelijk akkoord erover in geval het contract online gesloten wordt. 2.2 De Punten (voorheen Credits ) Als munteenheid gebruikt het Programma Punten, waarvan de waarde overeenkomt met 1 euro. De Punten zijn niet overdraagbaar en kunnen niet ingewisseld worden voor geld of niet in het Programma gespecificeerde goederen. Het verkrijgen en inruilen van de Punten gebeurt persoonlijk door de Houder. De Punten en het recht om ze te laten optekenen zijn onderhevig aan voorschriften in verband met hun vervaldatum. Zodoende vervalt het recht op aanvraag tot registreren van niet automatisch op de Kaart opgetekende Punten na 6 maanden, te tellen vanaf de datum van elke consumptie die het recht op het verkrijgen van Punten inhoudt. Voor het efficiënt afhandelen van de gespaarde punten en voor het effectief worden van de opeising ervan moeten in elk specifiek geval de documenten bijgesloten worden die de consumptie waarmee Punten gespaard werden, staaft; daarvoor moet de factuur die de consumpties rechtsgeldig staaft, opgestuurd worden, hetzij per fax ( ), hetzij per naar De Houder verkrijgt Punten voor maximaal 7% van het nettobedrag van deze gefactureerde consumpties. Als zich op een gegeven moment omstandigheden zouden voordoen die niet op NH te verhalen zijn en waardoor de dienst voor het sparen en/of gebruik van Punten onderbroken zou worden door een panne in de verbinding, heeft de Houder het recht om zijn/haar niet opgetekende Punten te blijven sparen, maar hij/zij zal geen gebruik kunnen maken van zijn/haar Kaart tot de verbinding hersteld is, zonder dat hij/zij om die reden van NH een voordeel kan eisen of een schadeclaim kan indienen. De gedurende een kalenderjaar opgespaarde Punten vervallen 18 maanden na de datum waarop ze verkregen zijn, op voorwaarde dat ze in tussentijd niet ingeruild werden. Zonder afbreuk te doen aan voorgaande bepalingen, behoudt NH zich het recht voor om voor de Promotiepunten een andere vervaldatum toe te passen.

3 3. HOUDERS EN MEDEHOUDERS VAN HET PROGRAMMA Houders of Medehouders van het Programma moeten natuurlijke personen ouder dan 18 jaar zijn. Per Hoofdrekening mag maar één Medehouder aangesloten worden. Houder en Medehouder hebben dezelfde rechten en plichten met betrekking tot de voordelen van het Programma en wat betreft het sparen en gebruiken van de Punten, onafhankelijk van wie deze aangemaakt heeft. Zonder afbreuk te doen aan voorgaande bepalingen zijn de voordelen die gerelateerd kunnen worden met de verschillende categorieën van het Programma verbonden met het aantal verblijven of overnachtingen die de Houder/Medehouder opgespaard heeft tijdens de termijn van december tot november (hierna de Termijn ). Op het moment van inschrijving of daarna kan de Houder de toetreding van een andere persoon verzoeken zodat die als Medehouder van zijn Puntenrekening geldt door het invullen van het daarvoor benodigde formulier dat beschikbaar is (i) aan de receptie van de Hotels, (ii) op aanvraag bij de Ledenservice van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group of (iii) op de website Voor het inschrijven van de Medehouder is onvoorwaardelijk zijn/haar handtekening en zijn/haar volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de onderhavige Algemene Voorwaarden vereist, door ondertekening en afgifte van het formulier aan de Receptie van onze Hotels, ofwel door het uitdrukkelijk aanvaarden van de onderhavige Algemene Voorwaarden op de website. Medehouders kunnen in geen geval de inschrijving verzoeken van een andere Medehouder. 4. VOORDELEN VAN HET PROGRAMMA Het Programma verleent de Houder, evenals de Medehouder, het recht om gebruik te maken van de hierna genoemde voordelen die opgespaard kunnen worden, na identificatie als Houder van het Programma op het moment van het betalen van de overeenkomstige factuur of, mocht het geval zich voordoen, op het moment dat beroep gedaan wordt op één van de voordelen die hierna in detail genoemd worden, op voorwaarde dat die verband houden met het verblijf in een Hotel: a) Punten verkrijgen op het totale nettobedrag van de factuur, indien de consumpties verband houden met de factuur van het verblijf. b) Punten gebruiken voor het betalen van in het Programma opgenomen verblijven, ontbijten en/of restaurantdiensten (op voorwaarde dat deze verband houden met een verblijfsfactuur). c) Gebruik maken van de exclusieve of preferentiële voordelen voor het Rewardsprogramma van NH Hotel Group. In dat opzicht bestaan er vier categorieën Kaarten, in functie van het aantal verblijven of overnachtingen die de Houder/Medehouder verzamelt tijdens de Termijn.

4 Elke categorie geeft recht op bepaalde voordelen die beschreven worden op de website alsook in de berichten aan de Houders. NH behoudt zich het recht voor geen fysieke Kaarten uit te geven voor bepaalde categorieën. In bepaalde specifiek in het Programma aangegeven Hotels is het geen onoverkomelijke voorwaarde voor de Houder om zijn fysieke Kaart voor te leggen om zich te identificeren en zo aanspraak te kunnen maken op het verkrijgen van Punten; het is voldoende zich terdege te identificeren in het Hotel. De voordelen zijn niet verenigbaar met andere in onze Hotels van kracht zijnde Getrouwheidsprogramma s. De Houder heeft het recht en de plicht het Programma te kiezen waarvan hij/zij gebruik wil maken tijdens zijn/haar verblijf in het Hotel. 5. BEPERKINGEN VAN HET PROGRAMMA Het verkrijgen en gebruik van de Punten is gebonden aan beperkingen. De Houders hebben te allen tijde toegang tot de bijgewerkte lijst met Hotels, Diensten en Tarieven die op dat ogenblik deel uitmaken van het Programma op de website of telefonisch op het nummer , alsook in de Hotels zelf of via andere communicatiekanalen in aan de Houder gerichte berichten. 6. WEBSITE Rewardsprogramma van NH Hotel Group Zodra de gebruiker als Houder en/of Medehouder tot het Programma is toegelaten met de daartoe voorziene procedure, heeft hij/zij toegang tot de privépagina s van het Programma, op voorwaarde dat hij/zij zich daartoe correct identificeert door het ingeven van zijn/haar toegangsgegevens: adres en paswoord (onontbeerlijk). Dankzij de toegang tot de privépagina s van het Programma kunnen de Houder en/of Medehouder onder andere kennis nemen van het aantal Punten op hun rekening, de laatste verrichtingen (sparen en gebruik van Punten) in detail bekijken, schenkingen uitvoeren, persoonlijke gegevens bijwerken, etc. NH kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatige toegang door derden tot de privépagina s van het Programma, noch van het frauduleuze gebruik dat de Houder/Medehouder van de gegevens of van de informatie zou kunnen maken. 7. VERLIES, SCHADE OF DIEFSTAL VAN DE KAART In geval van verlies van of schade aan de Silver, Gold en Premium Kaarten, kan de Houder en/of Medehouder telefonisch (op het nummer ) bij de Ledenservice van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group een vervanging van de Kaart aanvragen. In geval van roof of diefstal van de Kaart verbinden de Houder en/of de Medehouder zich ertoe de Ledenservice van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group ( ) daarvan op de hoogte te stellen.

5 Zodra de diefstal gerapporteerd is, zal NH onmiddellijk de rekening blokkeren, waarna het aantal gespaarde Punten op een nieuwe rekening gezet wordt, die zo snel mogelijk overgemaakt zal worden aan de Houder en/of Medehouder. NH stelt zich in geen geval aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik dat derden, niet betrokken bij de Houder en/of Medehouder, kunnen maken van de Kaart en de daarop gespaarde voordelen. 8. ANNULERING VAN LIDMAATSCHAP VAN HET PROGRAMMA De Kaart (fysiek) heeft geen vervaldatum, maar ze kan weerhouden worden, en het lidmaatschap van het Programma geannuleerd, om de volgende redenen: a) Op verzoek van de Houder: middels een aanvraag op of bij de Ledenservice van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group. b) Op verzoek van NH: - Indien de Houder gedurende 12 maanden geen gebruik gemaakt heeft van de door NH aangeboden producten en diensten en/of gedurende 12 maanden geen verrichtingen heeft uitgevoerd aangaande sparen middels facturatie, inwisselen of schenking (binnen de voorwaarden genoemd in paragraaf 11.2 en volgende). - Onrechtmatig of frauduleus gebruik van het Programma: NH behoudt zich het recht voor om elke Houder tijdelijk of definitief uit te schrijven uit het Rewardsprogramma van NH Hotel Group naar aanleiding van het niet naleven van de Voorwaarden, onregelmatigheid in de betalingen of ongepast gedrag in het hotel, zonder daardoor afbreuk te doen aan het mogelijke opeisen van een schadevergoeding door NH. - In geval van overmacht of door overheidsverplichtingen, wettelijke bepalingen of andere verplichtingen die leiden tot het annuleren van het Programma. - Wanneer bedrijfsstrategische redenen van NH dit vereisen. - Door overlijden of verdwijning van de Houder van de Kaart, bij gebrek aan een Medehouder. In al de voorgaande gevallen verliest de Houder automatisch het recht op het gebruik van de Kaart en op de aan het Programma verbonden voordelen, alsook de gespaarde punten en de Puntenrekening. In geval van annulering omwille van bedrijfsstrategische redenen van NH beschikken de Houders over een termijn van 6 maanden, uitsluitend voor het inwisselen van de Punten, en verdwijnen bijgevolg de mogelijkheden om Punten te sparen, alsook de daaraan verbonden voordelen. In elk van de onder het voorgaande punt b) opgesomde veronderstellingen, en aangezien het programma voor de Houder kosteloos is, ziet deze uitdrukkelijk af van de opeising van een schadevergoeding aan NH in geval van annulering van de Kaart en/of het Programma. De opzegging van de Houder is niet nadelig voor de Medehouder; deze kan de rekening verder blijven gebruiken. De Medehouder kan echter geen aanvraag indienen voor het opnemen van een andere persoon als nieuwe Medehouder. De verkoop of ruil van alle

6 Kaarten of voordelen van het Programma is uitdrukkelijk verboden, en geeft aanleiding tot de onmiddellijke annulering van de Kaart en de deelname aan het Programma. 9. AANSPRAKELIJKHEID NH is niet aansprakelijk voor: a). het gebruik van en/of doeleinden waartoe de Houder en/of Medehouder de Kaart of de gespaarde Punten zouden kunnen aanwenden; b). om het even welk verzuim van de vastgestelde verplichtingen door de Houder en/of Medehouder van de Kaart; c). om het even welke tekortkoming, fout bij het sparen van Punten, gegevensverwerking, enz. die niet rechtstreeks op NH te verhalen is of die redelijkerwijze buiten de controle van NH valt; d). om het even welke rechtstreekse of daaruit voortvloeiende schade berokkend aan de Houder en/of Medehouder ten gevolge van het gebruik van de Kaart of van elk willekeurig voordeel of dienst geleverd overeenkomstig de bepalingen in het onderhavig Contract; e). schade en letsels die het resultaat zouden zijn van onrechtmatig gebruik van de Kaart door de Houder en/of Medehouder, in overeenstemming de bepalingen in de onderhavige Algemene Voorwaarden; f). de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van de diensten die telematisch ter beschikking van de Houder en de Medehouder worden gesteld, waardoor elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsels, van welke aard ook, die het resultaat zouden kunnen zijn van het gebrek aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid of continuïteit van de website of van de diensten uitgesloten is. In de mate van het mogelijke zal NH echter helpen bij het verkrijgen van technische hulp voor de benadeelde persoon; g). NH verplicht zich niet tot het controleren en controleert niet op voorhand of er virussen of elementen in de inhoud aanwezig zijn die kunnen leiden tot verstoringen in de software of de hardware van de gebruikers of bezoekers van de website. Zodoende kan NH niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van om het even welke aard die daarvan het resultaat zou kunnen zijn. 10. VERKRIJGEN VAN DE PUNTEN De Punten worden verkregen iedere keer dat de Houder gebruik maakt van de door NH aangeboden diensten, in overeenstemming met de te allen tijde voorgeschreven voorwaarden en vereisten. Elke Houder moet zich als zodanig kenbaar maken bij inschrijving in het Hotel en indien hij/zij gebruik wil maken van de voordelen van het Programma. Voor het gebruik en het vruchtgenot van de aan het Programma deelnemende etablissementen en diensten verkrijgt de Houder en/of Medehouder een percentage van alle (netto) gefactureerde concepten in Punten, op voorwaarde dat:

7 (i) het etablissement, de diensten en de tarieven op elk gegeven moment opgenomen zijn in het Programma en (ii) de consumpties voor deze diensten verband houden met een verblijfsfactuur. Er kan slechts één Kaart per factuur gebruikt worden en de Houder kan Punten sparen voor maximum 5 kamers tijdens eenzelfde verblijf. NH overhandigt aan nieuwe Houders, zodra ze ingeschreven zijn in het Programma, een welkomstgeschenk waarvan de Houder op de hoogte gesteld zal worden, en deze zal Punten beginnen sparen vanaf zijn tweede verblijf in een bij het Programma aangesloten Hotel. Voor het afronden bij een decimale berekening van de op de rekening bij te schrijven Punten zullen de daarvoor algemeen aanvaarde regels in acht genomen worden. De Punten worden gespaard zonder waardelimiet in functie van de totale netto factuur van de Houder bij NH of van de bij het Programma aangesloten diensten, met inachtneming van de in onderhavige Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen en restricties. In geval de Houder en/of Medehouder promotieaanbiedingen van het Programma gebruiken, geldt een globale limiet van 10% in Punten, behalve wanneer NH het gewenst vindt de maximumlimiet te verhogen. Het aantal punten dat verrekend moet worden op de rekening van de Houder en/of Medehouder wordt berekend op basis van het nettobedrag van de factuur van de Houder, zonder daarbij B.T.W. of eventuele andere te betalen belastingen in aanmerking te nemen. De Punten worden toegekend aan de Houder van de Kaart die persoonlijk gelogeerd heeft in het Hotel of aan de begunstigde van de verleende dienst Categorieën van het Programma Het Programma kent vier categorieën, in functie van het aantal verblijven of overnachtingen die de Houder/Medehouder verzamelt tijdens de Termijn. NH kent volgende categorieën toe, op basis van volgende criteria: - NH Blue: Deze categorie wordt toegekend aan de nieuwe Houders en aan Houders die tot 4 verblijven of tot 10 overnachtingen verzamelden tijdens de duur van de Termijn. Deze Houders krijgen 3% in Punten voor alle netto gefactureerde concepten, in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. - NH Silver: wordt toegekend aan de Houders die van 5 tot 10 verblijven of van 11 tot 20 overnachtingen doorbrachten tijdens de Termijn. Deze Houders verzamelen 3,6% in Punten van alle netto gefactureerde concepten, naast andere voordelen waarvan zij op het gepaste moment ingelicht zullen worden via de website - NH Gold: voor Houders die 11 tot 19 verblijven of 21 tot 40 overnachtingen doorbrachten tijdens de Termijn. Deze Houders krijgen 3,9% in Punten van alle netto gefactureerde

8 concepten, evenals andere voordelen en promoties waarvan zij op de hoogte gesteld zullen worden op de website -NH Platinum: voor Houders die 20 of meer verblijven of meer dan 40 overnachtingen doorbrachten tijdens de Termijn. Deze Houders krijgen 4,2% in Punten van alle netto gefactureerde concepten, evenals voordelen en promoties waarvan zij op de hoogte gesteld zullen worden op de website Het bezit van één van deze Kaarten zal niet constitutief zijn voor de voordelen waarmee deze gerelateerd kunnen worden; in elk specifiek geval is de richtlijn de reële situatie van de op de rekening gespaarde verblijven of overnachtingen. 11. GEBRUIK VAN DE PUNTEN (INRUILEN) De Punten kunnen ingeruild worden voor: i) Het betalen van overnachtingen, inclusief ontbijt en andere diensten (indien deze opgenomen zijn in het Programma en alleen indien zij verband houden met een verblijfsfactuur) in de Hotels van Grupo NH en voor de in het Programma opgenomen tarieven; ii) schenkingen aan de hierna genoemde stichting; iii) overdracht aan een derde persoon, door het overzetten van de geschonken Punten op zijn/haar rekening van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group. Het inruilen van de Punten gebeurt op het moment van de facturatie, schenking of overdracht aan derden. De Houders hebben een termijn van 18 maanden voor het inruilen van hun Punten. De bij elk verblijf verkregen Punten vervallen na 18 maanden te rekenen na de datum waarop ze verkregen werden, als ze voordien niet ingeruild worden tijdens een verblijf. Het komt rechtstreeks aan de Houder toe om het even welke belasting te betalen die ontstaat als gevolg van verrichtingen die afgelost worden met Punten. Er zullen geen Punten omgewisseld en/of overgeschreven worden tussen het Programma en de overige van kracht zijnde programma s van NH Inruilen van Punten voor verblijven en restaurantdiensten. Op het moment van het inruilen van de Punten wordt rekening gehouden met de nettowaarde van de gemaakte consumpties plus de bijbehorende belastingen. Het gebruik van Punten als inruilmiddel in de bij het Programma aangesloten Hotels brengt op zijn beurt nieuwe Punten op. Rechtstreeks door de Houder gemaakte reserveringen (zonder tussenpersonen, zoals bijvoorbeeld reisagentschappen) kunnen betaald worden met een gemengde betaling ; in dat geval kan het overeenkomstige bedrag naar keuze van de Houder betaald worden met echt geld, krediet- of debietkaarten en Punten. In alle andere gevallen kan de factuur uitsluitend volledig betaald worden met de door de Houder gespaarde Punten.

9 In elk geval kan per verblijf slechts één Kaart voorgelegd worden. Wanneer de reservering gemaakt wordt door een reisagentschap maar met de modaliteit van rechtstreekse betaling in het Hotel en met een tarief waarbij Punten ingeruild kunnen worden, kan ook de gemengde betaling zoals beschreven in de voorgaande paragraaf gebruikt worden. Bij elke transactie kan maar één valuta gebruikt worden Inruilen van punten voor schenkingen. De Houder/Medehouder kan Punten schenken aan het Project van NH en UNICEF. Elke schenkingsaanvraag gebeurt door het invullen van het formulier op Het minimumbedrag voor een schenking bedraagt 30 Punten. In geen geval brengen schenkingen nieuwe Punten op. Zodra de transactie goedgekeurd is in overeenstemming met de daartoe voorziene online procedure, verliest de Houder en/of Medehouder alle rechten over de geschonken hoeveelheid Punten, en kan daarover tegenover NH geen aanspraak meer maken. De waarde van elke Punt die aangegeven wordt op de schenkingsformulieren kan variëren in functie van de te allen tijde vastgestelde voorwaarden tijdens de geldigheidsperiode van het Akkoord tussen NH en UNICEF. NH verbindt zich ertoe de Houder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elke mogelijke verandering in de inwisselwaarde van de Punten, zonder dat de Houder hierover tegenover NH aanspraak kan maken Inruilen van Punten voor overdracht aan derden. De Houder/Medehouder kan zijn/haar Punten afstaan aan één of meerdere personen, op voorwaarde dat deze Houder zijn van een Kaart of zich op dat moment inschrijven in het Programma. Elke aanvraag voor een geschenk in Punten gebeurt middels het invullen van een formulier. Het minimumbedrag van een geschenk is 30 Punten, en het maximum is het beschikbare bedrag op de rekening van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group. Het schenken van Punten brengt in geen geval nieuwe punten op. Het overzetten van punten gebeurt onmiddellijk indien de ontvanger Houder of Medehouder is van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group. Is dat niet zo, dan wordt de ontvanger verzocht zich binnen een termijn van 30 dagen in te schrijven in het programma zodat de geschonken punten overgezet kunnen worden. Als de ontvanger na het verstrijken van deze termijn nog geen lid is geworden van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group, wordt de operatie geannuleerd en worden de punten opnieuw op de rekening van de Houder/Medehouder gezet. Zodra de transactie goedgekeurd is in overeenstemming met de daartoe voorziene online procedure, verliest de Houder en/of Medehouder door het uitvoeren van de transactie alle rechten over de geschonken hoeveelheid Punten, en kan daarover tegenover NH geen

10 aanspraak meer maken. De geschonken Punten behouden hun oorspronkelijke vervaldatum; de ontvanger moet er dus vóór die dag gebruik van maken. 12. VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING NH, ingeschreven in het Handelsregister te Madrid, deel 576, 3 e sectie, F 34, blad nr. 1467, en met fiscale identiteitscode (C.I.F.) nummer A , evenals alle andere instellingen lid van de groep van NH en andere medewerkers die cessionaris zouden kunnen zijn of toegang gehad kunnen hebben tot de persoonsgegevens van de Houder van de Kaart van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group verklaren dat zij handelen in overeenstemming met de principes en de aanvullende regelgeving vastgelegd in de van kracht zijnde wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, meer bepaald in de Organieke Wet 15/1999 van 13 december van Bescherming van Persoonsgegevens (hierna WBP ), en zij verbinden zich ertoe deze na te leven. De in het kader van de onderhavige Algemene Voorwaarden opgevraagde gegevens zullen behandeld en opgeslagen worden in bestanden die exclusieve eigendom zijn van NH en op correcte wijze geregistreerd staan in het Algemeen Register van de Gegevensbescherming van het Agentschap voor de Gegevensbescherming, voor de in de onderhavige Algemene Voorwaarden beoogde doeleinden. Zoals hieronder in detail beschreven wordt, hebben de al dan niet geautomatiseerde verzameling en behandeling van de persoonsgegevens tot doel het uitvoeren van onderhoud, beheer, administratie, uitbreiding en verbetering van de diensten waarvoor de Houder zich beslist in te schrijven, aan te melden of die hij/zij wenst te gebruiken; het geschikt maken van deze diensten naargelang de voorkeuren en de smaak van alle gebruikers; en het meten van de graad van voldoening over de geleverde diensten. In dat opzicht verleent de Houder van de Kaart zijn eenduidige goedkeuring voor de strikt vertrouwelijke afstand van zijn/haar persoonsgegevens aan tot Grupo NH behorende vennootschappen (die geraadpleegd kunnen worden op en waarvan sommige buiten de Europese Economische Ruimte liggen). De toegang door derden tot de gegevens die zich in het bestand bevinden dat eigendom is van NH in het kader van dienstverlening is onderworpen aan de door de voorgenoemde WBP vastgelegde principes. De Houder behoudt zich de mogelijkheid voor zijn/haar recht van toegang, rechtzetting, annulering en verzet uit te oefenen middels een schrijven gericht aan NH Hoteles, [Straat] C/ Santa Engracia 120, Madrid, Spanje, middels een gericht aan of in elk willekeurig Hotel van de keten, door het invullen van het formulier waarover het Hotel tot dit doel beschikt. De Houder garandeert in ieder geval dat de verleende gegevens correct en echt zijn; de Houder wordt dan ook dringend verzocht zijn/haar informatie bij te werken in overeenstemming met de huidige situatie. In dat opzicht moet de Houder of Medehouder NH schriftelijk (via post, fax, of internet) op de hoogte stellen van elke mogelijke verandering in naam, adres, , enz., om een correcte dienstverlening te kunnen garanderen; in geval van verzuim kan NH niet aansprakelijk gesteld worden.

11 De Houder verleent ook zijn/haar uitdrukkelijke toestemming aan NH om hem/haar aanbiedingen van goederen en diensten te sturen die hem/haar kunnen interesseren, of berichten aangaande promoties en evenementen die een meerwaarde kunnen verlenen aan zijn/haar Kaart en ten voordele van de Houder zelf; hetzij van NH zelf, hetzij van derden die verband houden met de vrijetijdssector, het toerisme, en de vastgoed- of hotelsector, voor publicitaire doeleinden en met het oog op commerciële prospectie, wat de verzending kan inhouden van commerciële berichten via elektronische weg of mailing. In elk geval verstrekt NH de Houder eenvoudige procedures voor het intrekken van deze toestemming. Ik wens geen reclame of commerciële informatie te ontvangen Teneinde een efficiëntere service te verlenen kan NH op vertrouwelijke wijze informatie verschaffen aan de Houder en/of Medehouder in verband met zijn/haar rekeningafschrift en overige persoonlijke gegevens, met als doel het verlenen van een correcte service. Wat betreft de annulering van de gegevens wordt de contractuele relatie tussen de Houder en NH als beëindigd beschouwd wanneer twaalf maanden verstreken zijn sinds de annulering van de Kaart, op voorwaarde dat er geen enkele openstaande vordering is, noch enige andere situatie ten gevolge van een speciale wet die de bewaring van de gegevens noodzakelijk maakt, dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december. 13. RECHTSGEBIED EN TOEPASBAAR RECHT De Algemene Voorwaarden moeten geïnterpreteerd en toegepast worden in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Voor elk geschil dat zou ontstaan in verband met de interpretatie en toepassing van de onderhavige Algemene Voorwaarden onderwerpen de partijen zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van de Gerechten en de Rechtbanken van Madrid (Spanje), waarbij zij uitdrukkelijk afzien van het rechtsgebied waaronder zij zouden kunnen vallen. Augustus 2014

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de online wedstrijd Alpro Pur Enjoy (hierna genoemd: de Wedstrijd ) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light

Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light Actievoorwaarden voor Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de Maak elke dag kans op een Philips Wake-up Light wedstrijd (hierna genoemd: de Wedstrijd

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring Algemene Voorwaarden I. Toepassingsgebied 1. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van hotelkamers voor huisvesting, en op alle andere aan de klanten geleverde diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET SPRINGFIELD FUNATICS-GETROUWHEIDSPROGRAMMA

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET SPRINGFIELD FUNATICS-GETROUWHEIDSPROGRAMMA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET SPRINGFIELD FUNATICS-GETROUWHEIDSPROGRAMMA Door aansluiting bij het getrouwheidsprogramma SPRINGFIELD FUNATICS (hierna het Springfield Club Funatics -

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene Voorwaarden Taxatie-Totaal.nl (versie januari 2011) Voor zowel de toegang tot en het gebruik van de website www.taxatie-totaal.nl als de daarop aangeboden dienstverlening van taxatie-totaal.nl

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine (type BM55) met receptenboek

Actievoorwaarden voor Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine (type BM55) met receptenboek Actievoorwaarden voor Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine (type BM55) met receptenboek Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de Maak iedere dag kans op een Inventum broodbakmachine

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Gebruiksvoorwaarden Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en voorwaarden voor het gebruik van deze website DFT Modulco bvba (verder genoemd Modulco) kent het nodige belang toe aan de bescherming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Syntus app

Algemene voorwaarden Syntus app Algemene voorwaarden Syntus app Door Syntus B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09102634, kantoorhoudend aan de Visbystraat 5, 7418 BE te Deventer. Wij verzoeken u de Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden Ondernemerschap Academy B.V. 2. Ondernemerschap Academy

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun

Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun Wedstrijdreglement voor Maak kans op een waardebon van 100 bij Fun Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Maak kans op een waardebon van 100 bij de Fun (hierna genoemd: de Wedstrijd )

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS Algemene voorwaarden 1 Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RTC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden «Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden Artikel 1: Organisator De vereniging zonder winstoogmerk "Special Olympics Belgium" ( de Organisator ), organiseert op basis van het K.B. III/42/CD.585.13-234

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 0031 Academy

Algemene voorwaarden 0031 Academy Algemene voorwaarden 0031 Academy Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden van 0031 Academy. 2. 0031 Academy : 0031 Academy,

Nadere informatie

3. Het Membership is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Changing Life Hub worden overgedragen.

3. Het Membership is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Changing Life Hub worden overgedragen. ALGEMENE VOORWAARDEN CHANGING LIFE HUB Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen Changing Life Hub en een Member. Artikel

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1. In onderstaande Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen: 'Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Eigenhandje Coaching Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Behandelovereenkomst: Eigenhandje: Kind: Eigenhandje, De

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Giftbox. De drager, genaamd The Ultimate Giftbox, waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Privacy Statement DELA Vastgoed

Privacy Statement DELA Vastgoed Privacy Statement DELA Vastgoed DELA Vastgoed hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

Actievoorwaarden. 1. Algemeen

Actievoorwaarden. 1. Algemeen Actievoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE Artikel 1 Algemene informatie TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Technologiepark Zwijnaarde 19, 9052 Gent (Zwijnaarde), België, en met ondernemingsnummer BE0837960234

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus.

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Premium Club Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Artikel 1: ORGANISATOR De vennootschap MAISONS DU MONDE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in de

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Voor het gebruik van de installeursgids.nl gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden

Nadere informatie

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Belgacom nv.

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Belgacom nv. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Premium Club Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Belgacom nv. A. Toelatingsvoorwaarden Premium Club 1. Particulier: iedere natuurlijke persoon

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT

ALGEMENE VOORWAARDEN. Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT ALGEMENE VOORWAARDEN Spaanse Dienst voor Toerisme - SDT 1.-ONDERWERP De Spaanse Dienst voor Toerisme (verder in de tekst afgekort als SDT) met hoofdzetel in de Koningsstraat 97, 5 de verdieping te Brussel

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM 1. Voorrang en aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden 1.1. Onder WWF wordt in de zin van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden het volgende

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE INTERMARCHÉ-KAART

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE INTERMARCHÉ-KAART Het getrouwheidsprogramma werd ontwikkeld door ITM Belgium en blijft zijn eigendom. Alle documenten en de getrouwheidskaart worden in bewaring gegeven en blijven het eigendom van ITM Belgium. Het is de

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site.

Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site. Algemene voorwaarden Welkom op de website Offertelink.nl. Hieronder kunt u kennis nemen van de algemene voorwaarden van deze site. Artikel 1 Algemeen a. Offertelink.nl is de beheerder van deze website.

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst De Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie (Fedict) heeft samen met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een project

Nadere informatie