ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP 1. INLEIDING De onderhavige voorwaarden reguleren het Rewardsprogramma van NH Hotel Group (voorheen NH WORLD Programma). Het Rewardsprogramma van NH Hotel Group (hierna het Programma ) is het getrouwheidsprogramma eigendom van NH Hotel Group, S.A. met maatschappelijke zetel te Madrid, [Straat] C/ Santa Engracia nr. 120, en fiscale identiteitscode (C.I.F.) A (hierna NH ). Deze voorwaarden beschrijven in detail hoe de Houders van het Programma (hierna de Houder of de Houders ) Punten kunnen verkrijgen en inruilen, met inbegrip van de bijzonderheden van toepassing op elk soort transactie. De voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website Door de uitdrukkelijke aanvaarding of, mocht het geval zich voordoen, de aanvaarding zonder vereiste formele ondertekening van genoemde Voorwaarden (met voorafgaande effectieve kennisneming van hun bestaan en hun inhoud), verklaart de Houder de inhoud ervan te kennen en zich eraan te onderwerpen gedurende de tijd dat hij/zij Houder is van het Programma. De Houder zal enkel gebruik kunnen maken van de voordelen die deel uitmaken van het Programma in de etablissementen en voor de diensten en tarieven die op dat moment zijn opgenomen in het Programma, waarvan de bijgewerkte en van kracht zijnde voorwaarden te allen tijde door de Houder geraadpleegd kunnen worden op de website NH behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien er redenen zijn die deze wijziging rechtvaardigen, alsook het veranderen van de lijst van de in het Programma opgenomen etablissementen, diensten en tarieven. De Houder heeft te allen tijde toegang tot de bijgewerkte en van kracht zijnde Algemene Voorwaarden, hetzij op de website hetzij in de Hotels of via andere informatiekanalen, van welke aard ook, die ter beschikking van de Houders gesteld zullen worden zodat zij op elk moment op de hoogte zijn van de Voorwaarden die op hen te allen tijde van toepassing zijn en waarvan zij de inhoud verklaren te kennen. Het Programma wordt vanaf dit moment gereguleerd door de onderhavige Voorwaarden, en eventuele voorgaande Voorwaarden worden uitdrukkelijk nietig verklaard. 2. DEELNAME AAN HET PROGRAMMA 2.1. Aanvraag van de Rewardskaart van NH Hotel Group (hierna de Kaart ) en Toetreding tot het Programma. De wijzen om de inschrijving in het Programma aan te vragen en zodoende te kunnen genieten van de daaraan verbonden voordelen zijn de volgende: - Op internet, door het invullen van het formulier op

2 - Door het invullen van het formulier op papier en het af te geven in één van de bij het Programma aangesloten Hotels. Dit formulier is beschikbaar in de aan het Programma deelnemende hotels. De Rewardskaart van NH Hotel Group is persoonlijk en niet overdraagbaar en identificeert de Houder aan de hand van zijn/haar persoonlijke gegevens en het persoonlijke nummer van zijn/haar Puntenrekening, waardoor hij/zij gemachtigd wordt gebruik te maken van het Programma vanaf het moment van aanvaarding van de onderhavige Algemene Voorwaarden of, mocht het geval zich voordoen, na het geven van zijn/haar uitdrukkelijk akkoord erover in geval het contract online gesloten wordt. 2.2 De Punten (voorheen Credits ) Als munteenheid gebruikt het Programma Punten, waarvan de waarde overeenkomt met 1 euro. De Punten zijn niet overdraagbaar en kunnen niet ingewisseld worden voor geld of niet in het Programma gespecificeerde goederen. Het verkrijgen en inruilen van de Punten gebeurt persoonlijk door de Houder. De Punten en het recht om ze te laten optekenen zijn onderhevig aan voorschriften in verband met hun vervaldatum. Zodoende vervalt het recht op aanvraag tot registreren van niet automatisch op de Kaart opgetekende Punten na 6 maanden, te tellen vanaf de datum van elke consumptie die het recht op het verkrijgen van Punten inhoudt. Voor het efficiënt afhandelen van de gespaarde punten en voor het effectief worden van de opeising ervan moeten in elk specifiek geval de documenten bijgesloten worden die de consumptie waarmee Punten gespaard werden, staaft; daarvoor moet de factuur die de consumpties rechtsgeldig staaft, opgestuurd worden, hetzij per fax ( ), hetzij per naar De Houder verkrijgt Punten voor maximaal 7% van het nettobedrag van deze gefactureerde consumpties. Als zich op een gegeven moment omstandigheden zouden voordoen die niet op NH te verhalen zijn en waardoor de dienst voor het sparen en/of gebruik van Punten onderbroken zou worden door een panne in de verbinding, heeft de Houder het recht om zijn/haar niet opgetekende Punten te blijven sparen, maar hij/zij zal geen gebruik kunnen maken van zijn/haar Kaart tot de verbinding hersteld is, zonder dat hij/zij om die reden van NH een voordeel kan eisen of een schadeclaim kan indienen. De gedurende een kalenderjaar opgespaarde Punten vervallen 18 maanden na de datum waarop ze verkregen zijn, op voorwaarde dat ze in tussentijd niet ingeruild werden. Zonder afbreuk te doen aan voorgaande bepalingen, behoudt NH zich het recht voor om voor de Promotiepunten een andere vervaldatum toe te passen.

3 3. HOUDERS EN MEDEHOUDERS VAN HET PROGRAMMA Houders of Medehouders van het Programma moeten natuurlijke personen ouder dan 18 jaar zijn. Per Hoofdrekening mag maar één Medehouder aangesloten worden. Houder en Medehouder hebben dezelfde rechten en plichten met betrekking tot de voordelen van het Programma en wat betreft het sparen en gebruiken van de Punten, onafhankelijk van wie deze aangemaakt heeft. Zonder afbreuk te doen aan voorgaande bepalingen zijn de voordelen die gerelateerd kunnen worden met de verschillende categorieën van het Programma verbonden met het aantal verblijven of overnachtingen die de Houder/Medehouder opgespaard heeft tijdens de termijn van december tot november (hierna de Termijn ). Op het moment van inschrijving of daarna kan de Houder de toetreding van een andere persoon verzoeken zodat die als Medehouder van zijn Puntenrekening geldt door het invullen van het daarvoor benodigde formulier dat beschikbaar is (i) aan de receptie van de Hotels, (ii) op aanvraag bij de Ledenservice van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group of (iii) op de website Voor het inschrijven van de Medehouder is onvoorwaardelijk zijn/haar handtekening en zijn/haar volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de onderhavige Algemene Voorwaarden vereist, door ondertekening en afgifte van het formulier aan de Receptie van onze Hotels, ofwel door het uitdrukkelijk aanvaarden van de onderhavige Algemene Voorwaarden op de website. Medehouders kunnen in geen geval de inschrijving verzoeken van een andere Medehouder. 4. VOORDELEN VAN HET PROGRAMMA Het Programma verleent de Houder, evenals de Medehouder, het recht om gebruik te maken van de hierna genoemde voordelen die opgespaard kunnen worden, na identificatie als Houder van het Programma op het moment van het betalen van de overeenkomstige factuur of, mocht het geval zich voordoen, op het moment dat beroep gedaan wordt op één van de voordelen die hierna in detail genoemd worden, op voorwaarde dat die verband houden met het verblijf in een Hotel: a) Punten verkrijgen op het totale nettobedrag van de factuur, indien de consumpties verband houden met de factuur van het verblijf. b) Punten gebruiken voor het betalen van in het Programma opgenomen verblijven, ontbijten en/of restaurantdiensten (op voorwaarde dat deze verband houden met een verblijfsfactuur). c) Gebruik maken van de exclusieve of preferentiële voordelen voor het Rewardsprogramma van NH Hotel Group. In dat opzicht bestaan er vier categorieën Kaarten, in functie van het aantal verblijven of overnachtingen die de Houder/Medehouder verzamelt tijdens de Termijn.

4 Elke categorie geeft recht op bepaalde voordelen die beschreven worden op de website alsook in de berichten aan de Houders. NH behoudt zich het recht voor geen fysieke Kaarten uit te geven voor bepaalde categorieën. In bepaalde specifiek in het Programma aangegeven Hotels is het geen onoverkomelijke voorwaarde voor de Houder om zijn fysieke Kaart voor te leggen om zich te identificeren en zo aanspraak te kunnen maken op het verkrijgen van Punten; het is voldoende zich terdege te identificeren in het Hotel. De voordelen zijn niet verenigbaar met andere in onze Hotels van kracht zijnde Getrouwheidsprogramma s. De Houder heeft het recht en de plicht het Programma te kiezen waarvan hij/zij gebruik wil maken tijdens zijn/haar verblijf in het Hotel. 5. BEPERKINGEN VAN HET PROGRAMMA Het verkrijgen en gebruik van de Punten is gebonden aan beperkingen. De Houders hebben te allen tijde toegang tot de bijgewerkte lijst met Hotels, Diensten en Tarieven die op dat ogenblik deel uitmaken van het Programma op de website of telefonisch op het nummer , alsook in de Hotels zelf of via andere communicatiekanalen in aan de Houder gerichte berichten. 6. WEBSITE Rewardsprogramma van NH Hotel Group Zodra de gebruiker als Houder en/of Medehouder tot het Programma is toegelaten met de daartoe voorziene procedure, heeft hij/zij toegang tot de privépagina s van het Programma, op voorwaarde dat hij/zij zich daartoe correct identificeert door het ingeven van zijn/haar toegangsgegevens: adres en paswoord (onontbeerlijk). Dankzij de toegang tot de privépagina s van het Programma kunnen de Houder en/of Medehouder onder andere kennis nemen van het aantal Punten op hun rekening, de laatste verrichtingen (sparen en gebruik van Punten) in detail bekijken, schenkingen uitvoeren, persoonlijke gegevens bijwerken, etc. NH kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatige toegang door derden tot de privépagina s van het Programma, noch van het frauduleuze gebruik dat de Houder/Medehouder van de gegevens of van de informatie zou kunnen maken. 7. VERLIES, SCHADE OF DIEFSTAL VAN DE KAART In geval van verlies van of schade aan de Silver, Gold en Premium Kaarten, kan de Houder en/of Medehouder telefonisch (op het nummer ) bij de Ledenservice van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group een vervanging van de Kaart aanvragen. In geval van roof of diefstal van de Kaart verbinden de Houder en/of de Medehouder zich ertoe de Ledenservice van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group ( ) daarvan op de hoogte te stellen.

5 Zodra de diefstal gerapporteerd is, zal NH onmiddellijk de rekening blokkeren, waarna het aantal gespaarde Punten op een nieuwe rekening gezet wordt, die zo snel mogelijk overgemaakt zal worden aan de Houder en/of Medehouder. NH stelt zich in geen geval aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik dat derden, niet betrokken bij de Houder en/of Medehouder, kunnen maken van de Kaart en de daarop gespaarde voordelen. 8. ANNULERING VAN LIDMAATSCHAP VAN HET PROGRAMMA De Kaart (fysiek) heeft geen vervaldatum, maar ze kan weerhouden worden, en het lidmaatschap van het Programma geannuleerd, om de volgende redenen: a) Op verzoek van de Houder: middels een aanvraag op of bij de Ledenservice van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group. b) Op verzoek van NH: - Indien de Houder gedurende 12 maanden geen gebruik gemaakt heeft van de door NH aangeboden producten en diensten en/of gedurende 12 maanden geen verrichtingen heeft uitgevoerd aangaande sparen middels facturatie, inwisselen of schenking (binnen de voorwaarden genoemd in paragraaf 11.2 en volgende). - Onrechtmatig of frauduleus gebruik van het Programma: NH behoudt zich het recht voor om elke Houder tijdelijk of definitief uit te schrijven uit het Rewardsprogramma van NH Hotel Group naar aanleiding van het niet naleven van de Voorwaarden, onregelmatigheid in de betalingen of ongepast gedrag in het hotel, zonder daardoor afbreuk te doen aan het mogelijke opeisen van een schadevergoeding door NH. - In geval van overmacht of door overheidsverplichtingen, wettelijke bepalingen of andere verplichtingen die leiden tot het annuleren van het Programma. - Wanneer bedrijfsstrategische redenen van NH dit vereisen. - Door overlijden of verdwijning van de Houder van de Kaart, bij gebrek aan een Medehouder. In al de voorgaande gevallen verliest de Houder automatisch het recht op het gebruik van de Kaart en op de aan het Programma verbonden voordelen, alsook de gespaarde punten en de Puntenrekening. In geval van annulering omwille van bedrijfsstrategische redenen van NH beschikken de Houders over een termijn van 6 maanden, uitsluitend voor het inwisselen van de Punten, en verdwijnen bijgevolg de mogelijkheden om Punten te sparen, alsook de daaraan verbonden voordelen. In elk van de onder het voorgaande punt b) opgesomde veronderstellingen, en aangezien het programma voor de Houder kosteloos is, ziet deze uitdrukkelijk af van de opeising van een schadevergoeding aan NH in geval van annulering van de Kaart en/of het Programma. De opzegging van de Houder is niet nadelig voor de Medehouder; deze kan de rekening verder blijven gebruiken. De Medehouder kan echter geen aanvraag indienen voor het opnemen van een andere persoon als nieuwe Medehouder. De verkoop of ruil van alle

6 Kaarten of voordelen van het Programma is uitdrukkelijk verboden, en geeft aanleiding tot de onmiddellijke annulering van de Kaart en de deelname aan het Programma. 9. AANSPRAKELIJKHEID NH is niet aansprakelijk voor: a). het gebruik van en/of doeleinden waartoe de Houder en/of Medehouder de Kaart of de gespaarde Punten zouden kunnen aanwenden; b). om het even welk verzuim van de vastgestelde verplichtingen door de Houder en/of Medehouder van de Kaart; c). om het even welke tekortkoming, fout bij het sparen van Punten, gegevensverwerking, enz. die niet rechtstreeks op NH te verhalen is of die redelijkerwijze buiten de controle van NH valt; d). om het even welke rechtstreekse of daaruit voortvloeiende schade berokkend aan de Houder en/of Medehouder ten gevolge van het gebruik van de Kaart of van elk willekeurig voordeel of dienst geleverd overeenkomstig de bepalingen in het onderhavig Contract; e). schade en letsels die het resultaat zouden zijn van onrechtmatig gebruik van de Kaart door de Houder en/of Medehouder, in overeenstemming de bepalingen in de onderhavige Algemene Voorwaarden; f). de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van de diensten die telematisch ter beschikking van de Houder en de Medehouder worden gesteld, waardoor elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsels, van welke aard ook, die het resultaat zouden kunnen zijn van het gebrek aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid of continuïteit van de website of van de diensten uitgesloten is. In de mate van het mogelijke zal NH echter helpen bij het verkrijgen van technische hulp voor de benadeelde persoon; g). NH verplicht zich niet tot het controleren en controleert niet op voorhand of er virussen of elementen in de inhoud aanwezig zijn die kunnen leiden tot verstoringen in de software of de hardware van de gebruikers of bezoekers van de website. Zodoende kan NH niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van om het even welke aard die daarvan het resultaat zou kunnen zijn. 10. VERKRIJGEN VAN DE PUNTEN De Punten worden verkregen iedere keer dat de Houder gebruik maakt van de door NH aangeboden diensten, in overeenstemming met de te allen tijde voorgeschreven voorwaarden en vereisten. Elke Houder moet zich als zodanig kenbaar maken bij inschrijving in het Hotel en indien hij/zij gebruik wil maken van de voordelen van het Programma. Voor het gebruik en het vruchtgenot van de aan het Programma deelnemende etablissementen en diensten verkrijgt de Houder en/of Medehouder een percentage van alle (netto) gefactureerde concepten in Punten, op voorwaarde dat:

7 (i) het etablissement, de diensten en de tarieven op elk gegeven moment opgenomen zijn in het Programma en (ii) de consumpties voor deze diensten verband houden met een verblijfsfactuur. Er kan slechts één Kaart per factuur gebruikt worden en de Houder kan Punten sparen voor maximum 5 kamers tijdens eenzelfde verblijf. NH overhandigt aan nieuwe Houders, zodra ze ingeschreven zijn in het Programma, een welkomstgeschenk waarvan de Houder op de hoogte gesteld zal worden, en deze zal Punten beginnen sparen vanaf zijn tweede verblijf in een bij het Programma aangesloten Hotel. Voor het afronden bij een decimale berekening van de op de rekening bij te schrijven Punten zullen de daarvoor algemeen aanvaarde regels in acht genomen worden. De Punten worden gespaard zonder waardelimiet in functie van de totale netto factuur van de Houder bij NH of van de bij het Programma aangesloten diensten, met inachtneming van de in onderhavige Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen en restricties. In geval de Houder en/of Medehouder promotieaanbiedingen van het Programma gebruiken, geldt een globale limiet van 10% in Punten, behalve wanneer NH het gewenst vindt de maximumlimiet te verhogen. Het aantal punten dat verrekend moet worden op de rekening van de Houder en/of Medehouder wordt berekend op basis van het nettobedrag van de factuur van de Houder, zonder daarbij B.T.W. of eventuele andere te betalen belastingen in aanmerking te nemen. De Punten worden toegekend aan de Houder van de Kaart die persoonlijk gelogeerd heeft in het Hotel of aan de begunstigde van de verleende dienst Categorieën van het Programma Het Programma kent vier categorieën, in functie van het aantal verblijven of overnachtingen die de Houder/Medehouder verzamelt tijdens de Termijn. NH kent volgende categorieën toe, op basis van volgende criteria: - NH Blue: Deze categorie wordt toegekend aan de nieuwe Houders en aan Houders die tot 4 verblijven of tot 10 overnachtingen verzamelden tijdens de duur van de Termijn. Deze Houders krijgen 3% in Punten voor alle netto gefactureerde concepten, in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. - NH Silver: wordt toegekend aan de Houders die van 5 tot 10 verblijven of van 11 tot 20 overnachtingen doorbrachten tijdens de Termijn. Deze Houders verzamelen 3,6% in Punten van alle netto gefactureerde concepten, naast andere voordelen waarvan zij op het gepaste moment ingelicht zullen worden via de website - NH Gold: voor Houders die 11 tot 19 verblijven of 21 tot 40 overnachtingen doorbrachten tijdens de Termijn. Deze Houders krijgen 3,9% in Punten van alle netto gefactureerde

8 concepten, evenals andere voordelen en promoties waarvan zij op de hoogte gesteld zullen worden op de website -NH Platinum: voor Houders die 20 of meer verblijven of meer dan 40 overnachtingen doorbrachten tijdens de Termijn. Deze Houders krijgen 4,2% in Punten van alle netto gefactureerde concepten, evenals voordelen en promoties waarvan zij op de hoogte gesteld zullen worden op de website Het bezit van één van deze Kaarten zal niet constitutief zijn voor de voordelen waarmee deze gerelateerd kunnen worden; in elk specifiek geval is de richtlijn de reële situatie van de op de rekening gespaarde verblijven of overnachtingen. 11. GEBRUIK VAN DE PUNTEN (INRUILEN) De Punten kunnen ingeruild worden voor: i) Het betalen van overnachtingen, inclusief ontbijt en andere diensten (indien deze opgenomen zijn in het Programma en alleen indien zij verband houden met een verblijfsfactuur) in de Hotels van Grupo NH en voor de in het Programma opgenomen tarieven; ii) schenkingen aan de hierna genoemde stichting; iii) overdracht aan een derde persoon, door het overzetten van de geschonken Punten op zijn/haar rekening van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group. Het inruilen van de Punten gebeurt op het moment van de facturatie, schenking of overdracht aan derden. De Houders hebben een termijn van 18 maanden voor het inruilen van hun Punten. De bij elk verblijf verkregen Punten vervallen na 18 maanden te rekenen na de datum waarop ze verkregen werden, als ze voordien niet ingeruild worden tijdens een verblijf. Het komt rechtstreeks aan de Houder toe om het even welke belasting te betalen die ontstaat als gevolg van verrichtingen die afgelost worden met Punten. Er zullen geen Punten omgewisseld en/of overgeschreven worden tussen het Programma en de overige van kracht zijnde programma s van NH Inruilen van Punten voor verblijven en restaurantdiensten. Op het moment van het inruilen van de Punten wordt rekening gehouden met de nettowaarde van de gemaakte consumpties plus de bijbehorende belastingen. Het gebruik van Punten als inruilmiddel in de bij het Programma aangesloten Hotels brengt op zijn beurt nieuwe Punten op. Rechtstreeks door de Houder gemaakte reserveringen (zonder tussenpersonen, zoals bijvoorbeeld reisagentschappen) kunnen betaald worden met een gemengde betaling ; in dat geval kan het overeenkomstige bedrag naar keuze van de Houder betaald worden met echt geld, krediet- of debietkaarten en Punten. In alle andere gevallen kan de factuur uitsluitend volledig betaald worden met de door de Houder gespaarde Punten.

9 In elk geval kan per verblijf slechts één Kaart voorgelegd worden. Wanneer de reservering gemaakt wordt door een reisagentschap maar met de modaliteit van rechtstreekse betaling in het Hotel en met een tarief waarbij Punten ingeruild kunnen worden, kan ook de gemengde betaling zoals beschreven in de voorgaande paragraaf gebruikt worden. Bij elke transactie kan maar één valuta gebruikt worden Inruilen van punten voor schenkingen. De Houder/Medehouder kan Punten schenken aan het Project van NH en UNICEF. Elke schenkingsaanvraag gebeurt door het invullen van het formulier op Het minimumbedrag voor een schenking bedraagt 30 Punten. In geen geval brengen schenkingen nieuwe Punten op. Zodra de transactie goedgekeurd is in overeenstemming met de daartoe voorziene online procedure, verliest de Houder en/of Medehouder alle rechten over de geschonken hoeveelheid Punten, en kan daarover tegenover NH geen aanspraak meer maken. De waarde van elke Punt die aangegeven wordt op de schenkingsformulieren kan variëren in functie van de te allen tijde vastgestelde voorwaarden tijdens de geldigheidsperiode van het Akkoord tussen NH en UNICEF. NH verbindt zich ertoe de Houder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elke mogelijke verandering in de inwisselwaarde van de Punten, zonder dat de Houder hierover tegenover NH aanspraak kan maken Inruilen van Punten voor overdracht aan derden. De Houder/Medehouder kan zijn/haar Punten afstaan aan één of meerdere personen, op voorwaarde dat deze Houder zijn van een Kaart of zich op dat moment inschrijven in het Programma. Elke aanvraag voor een geschenk in Punten gebeurt middels het invullen van een formulier. Het minimumbedrag van een geschenk is 30 Punten, en het maximum is het beschikbare bedrag op de rekening van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group. Het schenken van Punten brengt in geen geval nieuwe punten op. Het overzetten van punten gebeurt onmiddellijk indien de ontvanger Houder of Medehouder is van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group. Is dat niet zo, dan wordt de ontvanger verzocht zich binnen een termijn van 30 dagen in te schrijven in het programma zodat de geschonken punten overgezet kunnen worden. Als de ontvanger na het verstrijken van deze termijn nog geen lid is geworden van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group, wordt de operatie geannuleerd en worden de punten opnieuw op de rekening van de Houder/Medehouder gezet. Zodra de transactie goedgekeurd is in overeenstemming met de daartoe voorziene online procedure, verliest de Houder en/of Medehouder door het uitvoeren van de transactie alle rechten over de geschonken hoeveelheid Punten, en kan daarover tegenover NH geen

10 aanspraak meer maken. De geschonken Punten behouden hun oorspronkelijke vervaldatum; de ontvanger moet er dus vóór die dag gebruik van maken. 12. VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING NH, ingeschreven in het Handelsregister te Madrid, deel 576, 3 e sectie, F 34, blad nr. 1467, en met fiscale identiteitscode (C.I.F.) nummer A , evenals alle andere instellingen lid van de groep van NH en andere medewerkers die cessionaris zouden kunnen zijn of toegang gehad kunnen hebben tot de persoonsgegevens van de Houder van de Kaart van het Rewardsprogramma van NH Hotel Group verklaren dat zij handelen in overeenstemming met de principes en de aanvullende regelgeving vastgelegd in de van kracht zijnde wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, meer bepaald in de Organieke Wet 15/1999 van 13 december van Bescherming van Persoonsgegevens (hierna WBP ), en zij verbinden zich ertoe deze na te leven. De in het kader van de onderhavige Algemene Voorwaarden opgevraagde gegevens zullen behandeld en opgeslagen worden in bestanden die exclusieve eigendom zijn van NH en op correcte wijze geregistreerd staan in het Algemeen Register van de Gegevensbescherming van het Agentschap voor de Gegevensbescherming, voor de in de onderhavige Algemene Voorwaarden beoogde doeleinden. Zoals hieronder in detail beschreven wordt, hebben de al dan niet geautomatiseerde verzameling en behandeling van de persoonsgegevens tot doel het uitvoeren van onderhoud, beheer, administratie, uitbreiding en verbetering van de diensten waarvoor de Houder zich beslist in te schrijven, aan te melden of die hij/zij wenst te gebruiken; het geschikt maken van deze diensten naargelang de voorkeuren en de smaak van alle gebruikers; en het meten van de graad van voldoening over de geleverde diensten. In dat opzicht verleent de Houder van de Kaart zijn eenduidige goedkeuring voor de strikt vertrouwelijke afstand van zijn/haar persoonsgegevens aan tot Grupo NH behorende vennootschappen (die geraadpleegd kunnen worden op en waarvan sommige buiten de Europese Economische Ruimte liggen). De toegang door derden tot de gegevens die zich in het bestand bevinden dat eigendom is van NH in het kader van dienstverlening is onderworpen aan de door de voorgenoemde WBP vastgelegde principes. De Houder behoudt zich de mogelijkheid voor zijn/haar recht van toegang, rechtzetting, annulering en verzet uit te oefenen middels een schrijven gericht aan NH Hoteles, [Straat] C/ Santa Engracia 120, Madrid, Spanje, middels een gericht aan of in elk willekeurig Hotel van de keten, door het invullen van het formulier waarover het Hotel tot dit doel beschikt. De Houder garandeert in ieder geval dat de verleende gegevens correct en echt zijn; de Houder wordt dan ook dringend verzocht zijn/haar informatie bij te werken in overeenstemming met de huidige situatie. In dat opzicht moet de Houder of Medehouder NH schriftelijk (via post, fax, of internet) op de hoogte stellen van elke mogelijke verandering in naam, adres, , enz., om een correcte dienstverlening te kunnen garanderen; in geval van verzuim kan NH niet aansprakelijk gesteld worden.

11 De Houder verleent ook zijn/haar uitdrukkelijke toestemming aan NH om hem/haar aanbiedingen van goederen en diensten te sturen die hem/haar kunnen interesseren, of berichten aangaande promoties en evenementen die een meerwaarde kunnen verlenen aan zijn/haar Kaart en ten voordele van de Houder zelf; hetzij van NH zelf, hetzij van derden die verband houden met de vrijetijdssector, het toerisme, en de vastgoed- of hotelsector, voor publicitaire doeleinden en met het oog op commerciële prospectie, wat de verzending kan inhouden van commerciële berichten via elektronische weg of mailing. In elk geval verstrekt NH de Houder eenvoudige procedures voor het intrekken van deze toestemming. Ik wens geen reclame of commerciële informatie te ontvangen Teneinde een efficiëntere service te verlenen kan NH op vertrouwelijke wijze informatie verschaffen aan de Houder en/of Medehouder in verband met zijn/haar rekeningafschrift en overige persoonlijke gegevens, met als doel het verlenen van een correcte service. Wat betreft de annulering van de gegevens wordt de contractuele relatie tussen de Houder en NH als beëindigd beschouwd wanneer twaalf maanden verstreken zijn sinds de annulering van de Kaart, op voorwaarde dat er geen enkele openstaande vordering is, noch enige andere situatie ten gevolge van een speciale wet die de bewaring van de gegevens noodzakelijk maakt, dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december. 13. RECHTSGEBIED EN TOEPASBAAR RECHT De Algemene Voorwaarden moeten geïnterpreteerd en toegepast worden in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Voor elk geschil dat zou ontstaan in verband met de interpretatie en toepassing van de onderhavige Algemene Voorwaarden onderwerpen de partijen zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van de Gerechten en de Rechtbanken van Madrid (Spanje), waarbij zij uitdrukkelijk afzien van het rechtsgebied waaronder zij zouden kunnen vallen. Augustus 2014

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 Art. 1. Terminologie... 3 Art. 2. De Algemene Voorwaarden... 5 Art. 3. Wijziging van

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN...... 4 1. BEDRIJFSINFORMATIE... 4 2. DEFINITIES EN INLEIDING... 4 3. REKENING OPENEN... 4 4. WERKING VAN DE DIENSTVERLENING... 5 5. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 6. SOORTEN

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities Pagina 1/28 Inhoud A. Algemene bepalingen... 2 A.1. Het openen van een rekening... 2 De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden 3 Hoofdstuk 2 Definities 3 Hoofdstuk 3 Blokkering van de toegang tot de Sixdots App 3 Hoofdstuk

Nadere informatie