ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Voor het gebruik van de installeursgids.nl gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden (hierna te noemen voorwaarden ) van Certigon B.V. voor het product installateursgids.nl. Eventuele voorwaarden van de gebruikers worden weersproken. 2 Inhoud van de overeenkomst, verhouding van gebruikers t.o.v. derden 2.1 De installateursgids.nl website is een internet platform, waar u als geregistreerde gebruiker onder onze voorwaarden bedrijfsvermeldingen van welke aard ook kunt plaatsen en van andere door de installateursgids.nl aangeboden diensten gebruik kunt maken. U bent zelf voor de door u geplaatste bedrijfsvermeldingen verantwoordelijk en kunt deze te allen tijde wijzigen met uw login gegevens. De installateursgids.nl biedt u enkel een platform voor de publicatie van bedrijfsvermeldingen op het internet. 2.2 De installateursgids.nl(certigon BV) wordt zelf geen contractpartij bij overeenkomsten die tussen u en derden eventueel afgesloten worden of zullen worden. Het afsluiten en de vormgeving van zulke overeenkomsten zijn uitsluitend aangelegenheid van de gebruiker en zijn eventuele contractpartner. Ook de nakoming van eventueel via de installateursgids.nl website geïnitieerde overeenkomsten gebeurt uitsluitend door u dan wel uw contractpartner. 3 Gebruikersgroep, registratie, plaatsen van bedrijfsvermeldingen 3.1 In beginsel staan de diensten van de installateursgids.nl een ieder ter beschikking. U registreert zich op de installateursgids.nl, indien u het hiervoor betreffende registratieformulier waarheidsgetrouw en volledig online invult en per muisklik bevestigt. Veranderen uw gegevens later, dan bent u verplicht deze bij de installateursgids.nl onmiddellijk te actualiseren. De registratie wordt door de activering van uw toegang door de installateursgids.nl afgesloten, waardoor de overeenkomst tussen u en de installateursgids.nl(certigon BV) tot stand komt. Er bestaat geen recht op het afsluiten van een gebruikersovereenkomst. 3.2 U kunt de gebruikersovereenkomst met de installateursgids.nl te allen tijden opzeggen. Daartoe volstaat een aan de klantenservice via het contactformulier. De installateursgids.nl(certigon BV) heeft het recht om de gebruikersovereenkomst te allen tijde met een termijn van 14 dagen op te zeggen. Het recht van blokkering volgens artikel 4.3 wordt daardoor niet aangetast.

2 3.3 De opdracht voor de installateursgids.nl met betrekking tot het plaatsen van een bedrijfsvermelding komt pas tot stand, wanneer De installateursgids.nl uw aanvraag per bevestigd heeft of De installateursgids.nl uw aanvraag uitvoert, in het bijzonder dat de installateursgids.nl uw bedrijfsvermelding online plaatst. 3.4 De installateursgids.nl behoudt zich het recht voor om volgens uniforme, door objectieve overwegingen gedragen beginselen, het plaatsen van bedrijfsvermeldingen van gebruikers te weigeren. Dit geldt in het bijzonder wanneer er concrete aanwijzingen zijn dat de inhoud van de bedrijfsvermelding(s) tegen deze gebruikersvoorwaarden, tegen wettelijke of ambtelijke verboden of tegen de goede zeden verstoot of de publicatie voor de installateursgids.nl omwille van andere reden onredelijk is. 3.5 De installateursgids.nl behoudt zich verder het recht voor om niet volledig geregistreerde gebruikersprofielen en gebruikersprofielen die voor een periode van minstens zes maanden inactief waren, te verwijderen. 4 Verantwoordelijkheid voor het invoeren van gegevens, waarheidsgetrouwe informatie 4.1 U bent in juridische zin verantwoordelijk voor de door u op de webpagina s van de installateursgids.nl geplaatste informatie, waaronder de door u opgegeven bedrijfsvermeldingen. U belooft dat bij het plaatsen van bedrijfsvermeldingen de door u geadverteerde artikelen, diensten of banen volledig en naar waarheid worden beschreven en dat correcte en volledige informatie over uzelf dan wel uw bedrijf wordt gegeven. U bent verder verplicht, om uw bedrijfsvermeldingen in de juiste rubriek op te geven dan wel te plaatsen en uw verplichtingen uit deze voorwaarden ook tegenover andere gebruikers van de installateursgids.nl in acht te nemen en na te komen. Het gelijktijdig plaatsen van meerdere bedrijfsvermeldingen met soortgelijke inhoud is verboden. Ondernemers, die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, zijn verplicht deze de wettelijk voorgeschreven consumenteninformatie te verstrekken en ze vooral op het wettelijk herroepingsrecht te wijzen, indien een dergelijk recht bestaat. 4.2 U verplicht zich ertoe, om geen informatie op de (internet-)websites van de installateursgids.nl te plaatsen of bedrijfsvermeldingen te plaatsen, die tegen deze gebruikersvoorwaarden, tegen het geldende recht, tegen de rechten van derden of tegen de goede zeden verstoten (hierna te noemen verboden inhoud ). Voor gebruikers van de installateursgids.nl is het in het bijzonder verboden om: in strijd te handelen met wetten oneerlijk of misleidend te handelen de rechten van derden te schenden

3 spam, kettingbrieven of piramidesystemen te distribueren of te adverteren virussen of andere technische toepassingen te versturen, die de installateursgids.nl of de belangen dan wel het eigendom van de installateursgids.nl gebruikers kunnen schaden onze infrastructuur overmatig te belasten of op een andere wijze het probleemloos functioneren van de installateursgids.nl te verstoren de inhoud van andere bedrijfsvermeldingen te kopiëren, te veranderen of te distribueren gegevens, in het bijzonder adressen, van andere gebruikers te verzamelen of op welke manier dan ook te verschaffen zonder de toestemming van de desbetreffende gebruiker maatregelen mijden die ertoe dienen de toegang tot de installateursgids.nl te verhinderen of te beperken 4.3 Bestaan er concrete aanwijzingen van verboden inhoud (zie paragraaf 4.2), dan heeft de installateursgids.nl het recht de verboden inhoud, dan wel de bedrijfsvermeldingen met deze verboden inhoud tijdelijk of permanent te blokkeren of te verwijderen, de gebruiker een waarschuwing te geven of de registratie van de gebruiker tijdelijk of permanent te blokkeren of de gebruikersovereenkomst op te zeggen. Daarbij zal de installateursgids.nl in redelijke mate rekening houden met de legitieme belangen van de gebruiker. Een aanspraak op restitutie voor de gebruiker, bijvoorbeeld voor reeds betaalde vergoedingen, ontstaat hierdoor niet. 5 Vrijstelling U bent verplicht, de installateursgids.nl van claims te vrijwaren, die andere gebruikers of andere derden tegenover de installateursgids.nl wegens een schending van hun rechten door de door u geplaatste inhoud, in het bijzonder verboden inhoud (zie paragraaf 4.2), geldend maken, voor zover u voor deze inhoud of de plaatsing ervan, verantwoordelijk bent. Hiermee neemt u ook de kosten voor de noodzakelijke juridische verdediging van de installateursgids.nl inclusief alle gerechtelijke kosten en honoraria van advocaten tegen het wettelijk gangbare tarief voor uw rekening. U bent verplicht, de installateursgids.nl in geval van een dergelijke vordering, zo snel mogelijk, naar waarheid en volledig alle benodigde informatie te verstrekken die voor de verificatie van de vordering en een verdediging ervan noodzakelijk zijn. 6 Tarieven 6.1 Het gebruik van de de installateursgids.nl website is in beginsel gratis. Voor bepaalde diensten en functies, alsook het publiceren van bedrijfsvermeldingen in bepaalde categorieën en voor een aantal extra opties (zie paragraaf 7) behoudt de installateursgids.nl zich het recht voor kosten in rekening te brengen. 6.2 Alle kosten worden weergegeven en in rekening gebracht in de munteenheid van het betreffende land. 6.3 De afzonderlijke kosten zijn onmiddellijk opeisbaar en kunnen worden betaald via de op de website aangeboden betaalmethoden. Indien de incasso mislukt en u voor het mislukken daarvan verantwoordelijk bent, worden de extra kosten die dit met zich meebrengt bij u in rekening gebracht.

4 6.4 De installateursgids.nl informeert u per aan het door u opgegeven e- mailadres over nieuwe facturen en stelt deze per download beschikbaar. 6.5 Indien u gebruik maakt van de betaalde diensten en de betaling van de kosten daarvan niet op tijd wordt voldaan, kan de installateursgids.nl het uitvoeren van verdere betaalde diensten van deze betaling afhankelijk maken en u de toegang blokkeren totdat de betaling is voldaan. 6.6 De tarieven kunnen door de installateursgids.nl worden gewijzigd, al dan niet tijdelijk voor specifieke promoties, introductie van nieuwe functionaliteiten of andere marketing activiteiten. 7 Bedrijfsvermeldingen met betaalde premium opties U kunt tegen betaling premium opties met een bepaalde looptijd voor uw bedrijfsvermelding boeken. Indien u uw bedrijfsvermelding verwijdert, voordat de looptijd van uw geboekte premium optie is verstreken, vervalt de resterende looptijd van de premium optie. De installateursgids.nl zal reeds betaalde kosten voor premium opties niet restitueren. 8 Bedrijfsvermeldingen op platformen van partner websites De door u geplaatste bedrijfsvermeldingen kunnen gepubliceerd worden op de installateursgids.nl als ook op andere websites van Certigon BV. 9 Wijzigen van bedrijfsvermeldingsteksten 9.1 Veranderen en verwijderen van bedrijfsvermeldingsteksten kunt te alle tijden zelf doorvoeren. 9.2 U heeft het recht te allen tijden van de installateursgids.nl te verlangen om uw bijdragen of bedrijfsvermeldingen van de installateursgids.nl(certigon BV) Internetpagina s te verwijderen. De installateursgids.nl zal aan dit verzoek zo spoedig mogelijk gehoor geven. Wegens technische redenen is voor het verwijderen in beginsel een periode van 24 uur nodig. 10 Beperking van de aansprakelijkheid 10.1 De installateursgids.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van bedrijfsvermeldingen die door derden worden geplaatst. Daaronder vallen onder meer fouten of onjuiste/misleidende aanduidingen in bedrijfsvermeldingen van derden alsmede de producten of diensten die door derden worden aangeboden.

5 10.2 De installateursgids.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het weigeren c.q. verwijderen van bedrijfsvermeldingen die strijdig zijn met het door de installateursgids.nl gevoerde beleid. Evenmin is de installateursgids.nl aansprakelijk voor schade en gedragingen van adverteerders of gebruikers ontstaan door het gebruik van de installateursgids.nl De installateursgids.nl sluit de aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, uitdrukkelijk uit Buiten de hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het maximale bedrag dat de afgelopen 12 maanden door de gebruiker aan vergoeding is betaald. 11 Diversen 11.1 Overdracht van rechten en plichten van de gebruiker uit het contract met de installateursgids.nl aan derden is alleen toegestaan als de installateursgids.nl daar vooraf mee akkoord gaat Het doorgeven van login gegevens en paswoorden aan derden, inclusief andere gebruikers, is verboden Op de verhouding tussen de installateursgids.nl en zijn gebruikers is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Voor vragen over de Algemene Voorwaarden kunt u altijd contact met ons opnemen. Certigon BV Adres: Linie DZ Apeldoorn Tel: KvK nr BTW nr. NL B01

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Snel & eenvoudig online. Algemene voorwaarden

Snel & eenvoudig online. Algemene voorwaarden Snel & eenvoudig online Algemene voorwaarden Duckbill Projects B.V., hierna te noemen Ondernemerswebsites, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend aan het adres Westblaak 7a, 3012 KC Rotterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET DIENSTEN van Het Martens Portaal, hierna te noemen HMP

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET DIENSTEN van Het Martens Portaal, hierna te noemen HMP ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET DIENSTEN van Het Martens Portaal, hierna te noemen HMP 1. Begrippen Activeringsdatum betekent voor HMP de datum waarop de Dienst wordt opgeleverd en waarop de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden GPWD Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Artikel 1. Definities 1.1. TotallyHosted: TotallyHosted V.O.F ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39087225. 1.2. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Mitchell Online: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54519519. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mitchell

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Algemene Voorwaarden Luna Versie: 1.0 Inleiding Hier leest u de Algemene Voorwaarden van Luna. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. 1.2 Accountgegevens:

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE De Dienst "Factuurservice" (hierna: de Dienst ) wordt u via het platform (hierna: Platform ) aangeboden door het bedrijf ITG Groep B.V. (hierna: 1850 Zakelijk ). Aan

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013 Artikel 1. Definities 1. Best4U Internet Marketing B.V.: Best4U Internet Marketing B.V. gevestigd te Zutphen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53968972.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

[ALGEMENE VOORWAARDEN BOYD INTERNET SOLUTIONS] 1 december 2012

[ALGEMENE VOORWAARDEN BOYD INTERNET SOLUTIONS] 1 december 2012 DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOYD INTERNET SOLUTIONS Artikel 1: Definities 1. Boyd Internet Solutions: In dit document gebruikte verzamelnaam voor elk van de bedrijven welke onder één of meerdere handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie