Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk met Hofland Incasso C.V. schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle door Hofland Incasso op aanvraag te verstrekken standaardovereenkomsten terzake incasso bij voorbaat en verder op alle door partijen gezamenlijk te verstrekken opdrachten aan Hofland Incasso C.V. die gerelateerd zijn aan enige overeenkomst waarbij die specifieke dienstverlening van Hofland Incasso C.V, zijnde incasso bij voorbaat, wordt ingeroepen. 1.2 Eventuele andere voorwaarden van partijen die de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. terzake incasso bij voorbaat inroepen zijn niet van toepassing, tenzij deze door Hofland Incasso C.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 2 Aangaan overeenkomst. 2.1 Een overeenkomst tussen partijen voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. terzake incasso bij voorbaat geschiedt slechts schriftelijk en is pas bindend na schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de overeenkomst en aanvaarding daarvan van de zijde van Hofland Incasso C.V. met het oog op het kunnen uitvoeren van die overeenkomst. 2.2 De verplichtingen van Hofland Incasso C.V. gaan nooit verder dan door Hofland Incasso C.V. schriftelijk is bevestigd of dat deze ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. 2.3 Incasso bij voorbaat is en blijft onder alle omstandigheden incasso, waarmee aangegeven is dat in voorkomend geval geen aanbetalingen gevorderd worden en dat ook verschuldigde bedragen dan niet langs enige andere weg (in)gevorderd kunnen worden. 2.4 De partij bij een overeenkomst waarmee de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. is ingeroepen en die gelden heeft overgemaakt aan Hofland Incasso C.V. uit of in verband met die overeenkomst, zal niet eenzijdig ook maar enige actie ondernemen om die gelden terug te (laten) storten op om het even welke bank/girorekening van wie dan ook. Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst. 3.1 Partijen die een overeenkomst terzake incasso bij voorbaat zijn aangegaan en na ontvangstbevestiging en aanvaarding van die overeenkomst door Hofland Incasso C.V. gerelateerde opdrachten verstrekken aan Hofland Incasso C.V., zijn met betrekking tot het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. zelf geheel en al verantwoordelijk voor de door hen verstrekte informatie, waarbij Hofland Incasso C.V. mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan In het geval van een gerezen conflict tussen partijen kan en zal Hofland Incasso C.V. daarin nooit partij zijn en/of bemiddelen en zal enig een conflict tussen partijen door hen zelf uiteindelijk en definitief opgelost dienen te worden, al dan niet met behulp van mediation, een geschillenprocedure, de rechter, of anderszins. 3.3 Een overeenkomst terzake incasso bij voorbaat die voor partijen bindend is, kan door die partijen niet eenzijdig ongedaan worden gemaakt. Pagina 1 van 6

2 Artikel 4 Medewerking door Hofland Incasso C.V. 4.1 Hofland Incasso C.V. zal steeds alle voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst terzake incasso bij voorbaat of gerelateerde opdracht(en) nuttige en/of noodzakelijke gegevens of inlichtingen aan beide partijen verschaffen en aan beide partijen ook steeds alle medewerking verlenen zoals die van een onafhankelijke, onpartijdige en ook objectieve dienstverlener verwacht mag worden. 4.2 Om reden van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit geeft Hofland Incasso C.V. in het kader van haar dienstverlening uitdrukkelijk de voorkeur aan schriftelijke communicatie met partijen, wat mogelijk is per of per brief. Slechts op verzoek zal Hofland Incasso C.V. telefonisch in contact treden met een van de bij een overeenkomst betrokken partijen en zal het besprokene kort zakelijk weergegeven ook steeds aan beide bij de overeenkomst betrokken partijen schriftelijk bevestigd en/of kenbaar worden gemaakt. Artikel 5 Uitvoering. 5.1 Tenzij anders overeengekomen verstrekt Hofland Incasso C.V. in ieder individueel geval en alleen op aanvraag vrijblijvend een standaardovereenkomst terzake incasso bij voorbaat met een uniek door Hofland Incasso C.V. te verstrekken ordernummer die door partijen met betrekking tot enkel en alleen die specifieke aanvraag gebruikt kan worden en dus niet gebruikt mag worden voor andere doeleinden en/of andere aanvragen. De door Hofland Incasso C.V. op de verstrekte standaardovereenkomst reeds vermelde gegevens mogen uiteraard wel nog worden aangevuld met ontbrekende gegevens van partijen en relevante gegevens terzake datums en bedragen die ten tijde van de aanvraag niet of nog niet volledig bekend waren, maar iedere wijziging in de standaard bedingen als zodanig van die standaardovereenkomst of de bijbehorende mogelijke opdrachten aan Hofland Incasso C.V. behoeft uitdrukkelijk de voorafgaande schriftelijke instemming van Hofland Incasso C.V. 5.2 Hofland Incasso C.V. voert een enkel door beide partijen gezamenlijk schriftelijk te verlenen opdracht die voortvloeit uit een tussen partijen gesloten overeenkomst terzake incasso bij voorbaat steeds op onpartijdige, onafhankelijke en meest objectieve wijze uit. Hofland Incasso C.V. kan derhalve zelf nooit partij zijn of worden bij enige overeenkomst waarbij haar specifieke dienstverlening terzake incasso bij voorbaat wordt ingeroepen of bij enige andere aan die overeenkomst onderliggende/ten grondslag liggende overeenkomst tussen partijen. Hofland Incasso C.V. neemt derhalve bij de uitvoering van een overeenkomst of een opdracht terzake incasso bij voorbaat een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst of opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen zoals die redelijkerwijze gesteld mogen worden aan een deugdelijke dienstverlener. 5.3 In het geval van een gerezen conflict als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden schort Hofland Incasso C.V. haar dienstverlening op totdat beide bij de overeenkomst terzake incasso bij voorbaat betrokken partijen schriftelijk en zonder enig verder voorbehoud aan Hofland Incasso C.V. te kennen geven dat het tussen hen gerezen conflict definitief is opgelost en dat Hofland Incasso C.V. derhalve dan ook haar dienstverlening kan hervatten. 5.4 Hofland Incasso C.V. bevestigt steeds schriftelijk aan iedere partij de ontvangst van een opdracht gerelateerd aan een overeenkomst terzake incasso bij voorbaat, waarna partijen vervolgens 3 werkdagen ter beschikking staan om aan Hofland Incasso C.V. schriftelijk te kennen te geven het met die opdracht niet eens te zijn. In voorkomend geval acht Hofland Incasso C.V. sprake van een conflict als bedoeld en/of verwoord in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden en schort Hofland Incasso C.V. haar dienstverlening op totdat beide partijen hebben voldaan aan de voorwaarde als bedoeld in voorgaand artikel 5.3 van deze algemene voorwaarden. Pagina 2 van 6

3 5.5 Indien de uitvoering door Hofland Incasso C.V. van een overeenkomst terzake incasso bij voorbaat of een aan zodanige overeenkomst gerelateerde opdracht wordt vertraagd doordat partijen hun in de artikel 3.1 genoemde verplichting niet of niet behoorlijk zijn nagekomen, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de partij die de vergoeding voor de dienstverlening aan Hofland Incasso C.V. ingevolge de gesloten overeenkomst tussen partijen verschuldigd is, is Hofland Incasso C.V. bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen en schort Hofland Incasso C.V. haar dienstverlening op totdat betaling van deze kosten heeft plaats gevonden. Partijen mogen van deze voorwaarde afwijken in die zin dat de andere dan de hiervoor bedoelde partij in voorkomend geval deze kosten voor haar rekening neemt en betaalt vooraleer Hofland Incasso C.V. haar dienstverlening weer ter hand neemt. 5.6 Hofland Incasso C.V. is nooit enige rente verschuldigd, aan wie dan ook en in welke hoedanigheid dan ook, terzake aan haar betaalde bedragen ter uitvoering van haar dienstverlening. Artikel 6 Wijzigingen van overeenkomsten en/of opdrachten aan Hofland Incasso C.V. 6.1 Partijen kunnen tussentijds schriftelijk overeenkomen dat de standaard bedingen terzake een overeenkomst waarbij de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat en/of de daaruit voortvloeiende opdrachten worden uitgebreid of gewijzigd. Zodanige uitbreiding of wijziging betreffende de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. is pas bindend wanneer daartoe door partijen de schriftelijke instemming met al dan niet nadere voorwaarden van Hofland Incasso C.V. is verkregen Voor het überhaupt door Hofland Incasso C.V. kunnen aanvaarden van een tussen partijen gesloten overeenkomst terzake het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met incasso bij voorbaat als bedoeld in artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden is vereist dat het door partijen overeengekomen orderbedrag inclusief de vergoeding voor Hofland Incasso C.V. voor haar dienstverlening als vermeld op de tussen partijen op te maken desbetreffende standaardovereenkomst, en verder ook eventueel aanvullende orderbedragen, worden overgemaakt op IBAN rekening NL 12 INGB van Hofland Incasso C.V. Van deze strikte voorwaarde, van dit standaardbeding in de desbetreffende door Hofland Incasso C.V. op aanvraag te verstrekken standaardovereenkomsten, kan niet worden afgeweken Partijen aanvaarden dat door wijziging van een overeenkomst of een opdracht als bedoeld in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden een overeengekomen of verwacht tijdstip van uitvoering door Hofland Incasso C.V. van de overeenkomst of opdracht, als ook de hoogte van de aan Hofland Incasso C.V. verschuldigde vergoeding voor haar dienstverlening, kan worden beïnvloed. Artikel 7 Honorarium. 7.1 De vergoeding voor de dienstverlening door Hofland Incasso C.V. wordt opgenomen in de door partijen op te maken standaardovereenkomst waarbij de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. terzake incasso bij voorbaat wordt ingeroepen en in die overeenkomst wordt ook door partijen vastgesteld welke partij de vergoeding aan Hofland Incasso C.V. verschuldigd is. 7.2 Hofland Incasso C.V. hanteert verschillende tarieven voor vergoeding voor haar dienstverlening terzake incasso bij voorbaat op grond van de mogelijke verschillende overeenkomsten die gesloten kunnen worden tussen partijen die de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. willen inroepen. Voor zoveel als mogelijk zal Hofland Incasso C.V. de tarieven die zij hanteert op haar website vermelden. Pagina 3 van 6

4 Artikel 8 Prijs en betaling 8.1 Betaling van de vergoeding voor de dienstverlening door Hofland Incasso C.V. zoals is vastgesteld in de tussen partijen gesloten overeenkomst waarbij de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. terzake incasso bij voorbaat is ingeroepen, of op grond van enige aanvullende overeenkomst tussen partijen, geschiedt door inhouding van die verschuldigde vergoeding vooraleer een of een eerste betaling op grond van een door partijen verstrekte opdracht tot betaling/betaalbaarstelling door Hofland Incasso C.V. ter hand wordt genomen. 8.2 Nadat Hofland Incasso C.V. gevolg heeft gegeven aan al haar opdrachten ingevolge een overeengekomen overeenkomst tussen partijen terzake incasso bij voorbaat en Hofland Incasso C.V. aldus aan al haar verplichtingen heeft voldaan, stuurt Hofland Incasso C.V. aan de partij die de vergoeding aan haar verschuldigd is een gespecificeerde factuur toe. Op de te verstrekken factuur worden alle door Hofland Incasso C.V. gedane betalingen vermeld, als ook de aan Hofland Incasso C.V. betaalde vergoeding en de over die vergoeding verschuldigde BTW. Artikel 9 Termijnen. 9.1 Overschrijding van een overeengekomen betalingsstermijn geeft partijen niet het recht de overeenkomst te annuleren zonder uitdrukkelijke instemming van Hofland Incasso C.V. Artikel 10 Overmacht Bij overmacht worden de verplichtingen van Hofland Incasso C.V. opgeschort. In dat geval is Hofland Incasso C.V. verplicht haar dienstverlening uit te voeren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Hofland Incasso C.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de dienstverlening daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de dienstverlening in redelijkheid niet van Hofland Incasso C.V. kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, ziekte van personeel, belemmeringen door derden, onvoorziene technische complicaties etc. Indien Hofland Incasso C.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Hofland Incasso C.V. gerechtigd de haar toekomende vergoeding geheel op of voor enige andere betaling in te houden op aan haar overgemaakte gelden. Artikel 11 Aansprakelijkheid De totale aansprakelijk van Hofland Incasso C.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar dienstverlening terzake incasso bij voorbaat is in voorkomend geval beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal 10% van het bedrag van de nog niet betaalde/betaalbaar gestelde bedragen op grond van opdracht(en) in het kader van haar dienstverlening De aansprakelijkheid van Hofland Incasso C.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar dienstverlening ontstaat slechts indien beide bij de overeenkomst betrokken partijen waarbij de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. is ingeroepen onverwijld en deugdelijk Hofland Incasso C.V. schriftelijk in gebreke stellen, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hofland Incasso C.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten Hofland Incasso C.V. is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat partijen die de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. bij overeenkomst hebben ingeroepen tekort zijn geschoten in het tijdig verstrekken van volledige en/of juiste informatie welke Hofland Incasso C.V., naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van haar dienstverlening. Pagina 4 van 6

5 11.4 Partijen die de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. terzake incasso bij voorbaat bij overeenkomst hebben ingeroepen zullen Hofland Incasso C.V. vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst en/of dienstverlening betrokken derden Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Hofland Incasso C.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de partijen die bij overeenkomst de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. terzake incasso bij voorbaat hebben ingeroepen en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. Artikel 12 Annulering Hofland Incasso C.V. behoudt zich het recht voor om de aanvaarding van overeenkomsten tussen partijen waarbij haar dienstverlening terzake incasso bij voorbaat is ingeroepen geheel of gedeeltelijk te annuleren bij terugboeking van gedane betalingen aan Hofland Incasso C.V. als bedoeld in artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden en bij zodanige wijziging van weten/of regelgeving, rechtspraak, (semi-)overheidsbeleid of anderszins, dat nakoming in redelijkheid niet meer van Hofland Incasso C.V. kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Hofland Incasso C.V. de annulering schriftelijk aan de partijen mede te delen. Deze partijen zijn in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen. Artikel 13 Beëindiging Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst waarbij de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. terzake incasso bij voorbaat is ingeroepen is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en de ontvangst van die overeenkomst door Hofland Incasso C.V. schriftelijk is bevestigd In het geval van tussentijdse beëindiging van een overeenkomst terzake incasso bij voorbaat is wel de vergoeding aan Hofland Incasso C.V. verschuldigd zoals die voor dit soort gevallen als standaard beding in de overeenkomst terzake incasso bij voorbaat is opgenomen. Artikel 14 Toepasselijk recht Alle overeenkomsten met betrekking tot het inroepen van de dienstverlening door Hofland Incasso C.V. terzake incasso bij voorbaat zijn onderworpen aan Nederlands recht. Artikel 15 Geschillen Alle geschillen welke tussen Hofland Incasso C.V. en de bij een overeenkomst betrokken partijen waarbij de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. terzake incasso bij voorbaat is ingeroepen mochten ontstaan naar aanleiding van de dienstverlening door Hofland Incasso C.V., zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, tenzij Hofland Incasso C.V. ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst waarbij de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. terzake incasso bij voorbaat is ingeroepen, komen voor rekening van de bij die overeenkomst betrokken partijen. Artikel 16 Slotbepaling Hofland Incasso C.V. is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde en/of op haar website gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden. Pagina 5 van 6

6 16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert Partijen bij een overeenkomst waarbij de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. is ingeroepen terzake incasso bij voorbaat zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst jegens Hofland Incasso C.V. over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Hofland Incasso C.V. Pagina 6 van 6

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN Sappie Surf Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij.sappie Surf

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Telefoonnummer: 06-29235211 e-mail: info@stapsteen-begeleiding.nl website: www.stapsteen-begeleiding.nl KvK: 64207137 Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL Culemborg 1 juli 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Talentplanning.nl opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL Culemborg 1augustus 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan NUGEBEURTHET.NL opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL Culemborg 1 AUGUSTUS 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.nl opdracht heeft verstrekt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy

Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy 1 Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Mijnbudgetcoach.nl gaan nooit verder dan door Mijnbudgetcoach.nl schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Mijnbudgetcoach.nl gaan nooit verder dan door Mijnbudgetcoach.nl schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JULSING FINANCIEEL SUPPORT partij is, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VH Budget Advies:

Algemene Voorwaarden VH Budget Advies: VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 Algemene Voorwaarden VH Budget Advies: Artikel 1 Definitie 1.1 Opdrachtnemer: Mevr. A. van Hoogstraten,

Nadere informatie

Jabuco. Algemene voorwaarden. Jaspers Budgetcoaching

Jabuco. Algemene voorwaarden. Jaspers Budgetcoaching Jabuco Jaspers Budgetcoaching Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Jabuco partij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Het groene hart bewind

Algemene Voorwaarden Het groene hart bewind Algemene Voorwaarden Het groene hart bewind Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Het groene hart

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

DGinformatisering KvK-registration: 17151698 email: info@dginfo.nl Van Goghstraat 127a fax: +31 84 718 9614 2512TC Den Haag tel.

DGinformatisering KvK-registration: 17151698 email: info@dginfo.nl Van Goghstraat 127a fax: +31 84 718 9614 2512TC Den Haag tel. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN VAN DG INFORMATISERING 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij DG Informatisering

Nadere informatie

Van Arragon Administratieve Coaching, Wilhelminastraat 7, 7001 GS Doetinchem.

Van Arragon Administratieve Coaching, Wilhelminastraat 7, 7001 GS Doetinchem. Algemene Voorwaarden van Van Arragon Administratieve Coaching. (Versie 01-01-2016) Van Arragon Administratieve Coaching, Wilhelminastraat 7, 7001 GS Doetinchem. Natuurlijk kunnen wij hulp bieden als u

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de holding Liberty Universal Entertainment BV en haar werkmaatschappijen Liberty World Television BV en Media Carptenters

Nadere informatie

Cursusvoorwaarden open inschrijving

Cursusvoorwaarden open inschrijving Schmitz Enterprise Architecture Balatonmeerlaan 27 1060 RD Amsterdam 06 22 574 315 info@schmitzenterprisearchitecture.nl www.schmitzenterprisearchitecture.nl KVK 60414154 Cursusvoorwaarden open inschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN december 2013. Artikel 1 Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN december 2013. Artikel 1 Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN december 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Budgetcoach

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Vida HR & Interim Management opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van diensten.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Vida HR & Interim Management opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van diensten. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VIDA HR & INTERIM MANAGEMENT Artikel 1 Definities 1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, opdrachtnemer, zich

Nadere informatie

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01 BMC 2011 Algemene Voorwaarden Versie 2014.01 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door BMC Pensioencommunicatie werkzaamheden worden verricht. 1.2 Opdrachtgever

Nadere informatie

1.3 Artikel 19 van deze algemene voorwaarden is specifiek bestemd voor particuliere cliënten.

1.3 Artikel 19 van deze algemene voorwaarden is specifiek bestemd voor particuliere cliënten. 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resettled, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Wensing Coaching - gevestigd te Chopinstraat 15, 4837 BD Breda

Algemene Leveringsvoorwaarden Wensing Coaching - gevestigd te Chopinstraat 15, 4837 BD Breda Algemene Leveringsvoorwaarden Wensing Coaching - gevestigd te Chopinstraat 15, 4837 BD Breda Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Wensing Coaching (Opdrachtnemer) die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN oktober Artikel 1 Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN oktober Artikel 1 Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN oktober 2016 Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Budgetcoach

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Artikel 4 Honorarium 4.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

Artikel 4 Honorarium 4.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Artikel 5 Medewerking door Opdrachtgever 5.1 Contractant zal OPBLOEIEN steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN BIKERPOLIS.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bikerpolis.nl, gevestigd te Ermelo aan de Kerklaan 10d 3851 JV, hierna te noemen: Bikerpolis.nl, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mediare Financieel Advies, gevestigd te Duiven aan de Zilverschoon 28b, 6922 GV Duiven, hierna te noemen: Mediare Financieel Advies. De wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Geertsma assurantiën bv, gevestigd te Balk aan Eigen Haard 33 8561 EX, hierna te noemen: Geertsma,

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

versie januari 2010 Algemene voorwaarden

versie januari 2010 Algemene voorwaarden versie januari 2010 Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Oord Assurantiën BV, gevestigd te Bergschenhoek aan de Noorderparklaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Finsalus

Algemene voorwaarden Finsalus Algemene voorwaarden Finsalus Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Finsalus gevestigd aan de IJsselstraat 7, 7103 EG te Winterswijk, hierna te noemen: Finsalus, en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Verzekerings en Adviesburo Boeijen gevestigd teeersel aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Stenograaf 1 hierna te noemen: "tussenpersoon" en zijn mede

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Slegt Financiële Dienstverlening financieel adviseurs.gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Vast & Zeker Advies (K.v.K. 09181054), gevestigd te Arnhem aan de Geitenkamp 7b, hierna te noemen:

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid 1. Algemeen 1.1 Degene die met Libel kinder-jongerencoach een overeenkomst voor advies of coaching aangaat, wordt verder cliënt genoemd. 1.2 Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Horecadesk, gevestigd te Goes, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Horecadesk en alle voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080453 Fax: 020 3080459 E-mail: info@oude-dag-pensioenteam.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Blank Advies verzekeringen-hypotheken, gevestigd te Tilburg aan de Groenstraat 252, 5021

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW en de met haar

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door, Krabbe Assurantiën gevestigd te Enschede aan de Oldenzaalsestraat 324, 7523 AH Enschede, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Zuidstad Financiële Planning gevestigd te Rotterdam aan de Slinge 455, 3085 ES, hierna te noemen: Zuidstad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene Voorwaarden Assurantietussenpersonen ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSONEN 1.3.032016 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Wagtmans Verzekeringen BV, handelend onder de naam Wagtmans Verzekeringen, gevestigd te Rucphen

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verstrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Aulman & Hoogwerf Financieel Advies, gevestigd te Barendrecht Bijdorp-Oost 5, 2992 LA, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie