Wegenkaart voor elektriciteitstechnologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegenkaart voor elektriciteitstechnologie"

Transcriptie

1

2 -2- Wegenkaart voor elektriciteitstechnologie door Marjolein Roggen We staan aan de vooravond van de derde industriële revolutie. De microprocessor penetreert daarbij alle aspecten van de samenleving en de economie. De aard van de elektriciteitsbusiness verschuift van het leveren van elektronen naar het leveren van intellectrics (intelligente energiediensten op basis van informatie en elektronen). Er ontstaat een digitale kenniseconomie, die de huidige maakeconomie naar de achtergrond dringt. Elektriciteit is in deze ontwikkeling de onmisbare voedingsader en het belang daarvan zal sterk toenemen. Maar tegelijkertijd moet de realisatie van een duurzame samenleving tot stand komen. En dat blijkt hand in hand te gaan met de bovengenoemde ontwikkelingen. Elektriciteit komt (qualitate qua) in toenemende mate van duurzame bronnen. Het Nederlandse aardgas zal echter een zeer belangrijke rol blijven spelen voor de energievoorziening. Het is onze diamant, waar we een briljant van kunnen en moeten maken door conversie van moleculen naar elektronen. De Roadmap geeft wegen aan hoe dat te doen. En achtergronden waarom we dat moeten doen, voor onze duurzame economie en een duurzamere samenleving. Een verslag van een bemoedigende ontwikkeling. De bestemmingen en de initiatieven De wegenkaart geeft de verschillende technologisch begaanbare wegen aan om zonder te verdwalen over 25 jaar bij de voorlopige eindbestemmingen aan te komen. De kaart is geen routeplanner, hij bepaalt niet wat de beste route is. Snelwegen of binnenweggetjes hebben allemaal hun charme én hun minpunten. Waar we uiteindelijk uitkomen wordt bepaald door een man, een plan en een ramp. Wel prettig te weten wat we in zo n situatie mogen verwachten en waar we op moeten anticiperen. Er zijn nog tal van nieuwe technieken en technologische doorbraken nodig om de werkelijkheid in overeenstemming te brengen met de wegenkaart. Voor een deel zal de markt deze technieken zelf ontwikkelen, voor een deel kan de overheid hier met initiatieven voor gerichte onderzoeksspeerpunten sturing aan geven. Dit decennium moet de focus liggen op: -Toepassing van vermogenselektronica voor de bewaking en de beheersing van elektriciteitstransport en distributiesystemen -Integratie van decentrale opwekking en lokale opslag in gemoderniseerde elektrische netten -Creëren van interactieve klantgestuurde dienstverlening en intellectrics -Versnelde inzet van biomassa bij groot- en kleinschalige elektriciteitsproductie -Versnelling onderzoek naar doorbraken in duurzame en nucleaire elektriciteitsopwekking -Versnelling onderzoek naar vergroting keten-efficiency en energie-efficiency door eindverbruikers in combinatie met elektriciteitsopslag De komende twee tot drie decennia zou gewerkt moeten worden aan: -Versnelde elektrificatie van de industrie- en transportsector voor meer efficiency, productiviteit en milieubescherming -Implementatie geïntegreerde energie- en communicatie-infrastructuur -De herintroductie van efficiënte, inherent veilige decentrale nucleaire opwekcapaciteit -Inzet robuuste elektriciteitsopslagsystemen op netwerkniveau om de betrouwbaarheid, flexibiliteit en kwaliteit van de elektriciteitslevering van elektriciteitsdiensten te vergroten -Efficiëntere, doelmatigere en goedkopere ontwerpen voor regionale dienstverleningsinfrastructuren voor energie, communicatie, transport en water

3 -3- Om meer concreet invulling te geven aan deze speerpunten stellen de Roadmap deelnemers een zevental initiatieven voor. Nationale speerpunten - Factor 4 initiatief, bedoeld voor comfortverhoging en energiebesparing van gebouwen en woningen door intelligente energievoorziening. Landelijk initiatief om in 7 jaar tijd de hoeveelheid energie en de emissies voor een standaard huis of gebouw te verlagen met een factor 4 door toepassing van nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld decentraal geïnstalleerde trigeneratie met 60% rendement en elektrische warmtepompen met een COP >6 voor klimaatregeling in combinatie met nieuwe technologieën zoals energieopslag en terugwinning. - Het kringloop-sluiten initiatief, bedoeld om afval te transformeren in schone energie. Landelijk initiatief om in 2025 de afvalkringloop te sluiten door het ontwikkelen van een geïntegreerd masterplan, gevolgd door drie demonstratieprojecten in Dit project moet erin resulteren dat op termijn 50% van de kolen in de huidige centrales wordt vervangen door afval en dat schone biomassa centrales met hoog rendement worden gerealiseerd. - Het source-to service initiatief, bedoeld om in 20 jaar tijd bij een verdubbeling van de eindgebruikervraag naar energie de elektrificatiegraad in Nederland van 15% op 60% te brengen bij gelijkblijvend primair energieverbruik en afnemende CO 2 emissie door integratie van de energie-infrastructuur en verschuiving naar elektrische eindenergiediensten. Internationale speerpunten - Het nucleaire Brayton initiatief, bedoeld om een inherent veilige, modulair bouwbare reactor met gasturbines te realiseren zonder afvalprobleem. Initiatief op wereldschaal om een tweetal typen gasgekoelde nucleaire reactoren in de MW range te ontwerpen en te evalueren, geschikt om te bedrijven in de vrije markt en met een elektrisch rendement van meer dan 50%. - Het MEGA-netwerk initiatief, bedoeld om de kenniseconomie sterk te stimuleren door aanbieden van intellectric diensten. Europees initiatief om in 10 jaar tijd een geïntegreerd elektriciteit-/informatienetwerk te creëren dat grote hoeveelheden elektriciteit en informatie gelijktijdig kan verwerken en dat volledig elektronisch gestuurd en beheerst kan worden door elektromagnetische vermogenstechnologie, elektronica en Wide Area Control and Protection technologie. - Het Noordzee Windfestival, bedoeld om de mogelijkheden van offshore windenergie uit te baten en tot realisatie te brengen. Noordwest Europees initiatief voor offshore windparken met gestandaardiseerde windturbines en funderingen in de 10+ MW range voor minder dan 500 Euro per kw e met gespecificeerde betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid. Opslagsystemen en elektriciteitsnetwerken moeten de geproduceerde elektriciteit geschikt maken voor integratie in het slimme Europese net, dat tevens via de nieuwe energie-eilanden naar de Noordzee moet worden uitgebreid.

4 -4- Strategisch wereldwijd initiatief - Het Sol-Alamos initiatief, bedoeld om in 5 jaar tijd doorbraaktechnologieën op het gebied van zonne-energie te realiseren en tot economisch aantrekkelijke producten om te zetten. Doel is om leidende experts en kenniscentra te integreren in een (virtueel) netwerk en een speerpuntprogramma te definiëren met realisatie binnen 5 jaar van enerzijds hoogefficiënte zonnecellen met een rendement van 40% (bijvoorbeeld voor mobiele toepassing) met een kostprijs van 0,50 Euro per Watt en anderzijds de ontwikkeling van een productietechnieken voor stationaire zonnepanelen met een integrale kostprijs van 0,05 Euro per geleverde kwh. Wanneer Nederland er in slaagt om brede steun te verwerven voor de verwerkelijking van deze speerpunten en initiatieven, komt een duurzame samenleving eerst daadwerkelijk in het verschiet. Het voortraject De liberalisering van de energiebedrijven in Nederland en Europa is in volle gang. Energiebedrijven zijn vol overgave bezig hun nieuwe vrijheid gestalte te geven. De overheid hecht sterk aan een welvarende en tegelijk duurzamere samenleving om klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Dat vraagt van alle partijen veel creativiteit en doorzettingsvermogen. kwh per hoofd van de bevolking BNP/hoofd (euro's) Een significant en aanhoudend patroon van investering in zowel RD&D voor elektriciteit als in de elektriciteitsinfrastructuur is noodzakelijk voor de regionale en mondiale lange termijn economie, welvaart en welzijn, de kwaliteit van het milieu en de veiligheid. Er is immers een vrijwel lineair verband tussen het elektriciteitsgebruik en het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking. Zoals in de figuur voor Nederland voor de periode is weergegeven. De boodschap die in deze wegenkaart centraal staat, is dat elektriciteit de weg vrijmaakt naar een meer duurzame energievoorziening bij een groeiende economische welvaart. De ervaring leert dat er een rechtstreekse relatie bestaat tussen de groei in het binnenlands product en het energiegebruik.

5 -5- Een duurzamere samenleving gaat hand in hand met de keuze voor de beste kwaliteit en de hoogste efficiency. De hoogste efficiency en kwaliteit van welzijn, van materiaalinzet, van marktomstandigheden, van energieverbruik. Het is daarom van belang van begin af aan te kiezen voor de meest hoogwaardig vorm van energie en bij de verdere omzetting zo weinig mogelijk van die kwaliteit verloren te laten gaan. Niet alleen is elektriciteit de energievorm met de hoogste kwaliteit en efficiency, ook is elektrische energie als enige in staat een compleet portfolio aan energiebronnen, kleinschalig of grootschalig, tot zijn recht te laten komen. Opdat we als samenleving later geen spijt krijgen van verkeerde keuzes. Op dit moment is ongeveer 15 procent van alle energie die in Nederland gebruikt wordt afkomstig uit elektriciteit. Dat is laag, zelfs in vergelijking met landen om ons heen. Naast de elektrische route kan ook de waterstofroute in de toekomst belangrijk worden, vooral voor mobiele toepassingen met name omdat waterstof goede mogelijkheden biedt om energie op te slaan. Een energievoorziening waarbij elektrische energie, opslagsystemen en waterstof eensgezind samenwerken, lijkt de ideale combinatie voor een duurzamere samenleving. Of elektriciteit in de toekomst haar rol als enig realistisch alternatief voor een duurzame energievoorziening waar kan maken, hangt af van de kracht waarmee innovatieve strategieën ter hand worden genomen. Deze wegenkaart geeft de onmisbare en tegelijk meest kansrijke technologieën aan om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen om geleidelijke technische verbeteringen maar ook om technologische doorbraken en nieuwe strategieen. Tal van deskundigen die zich nauw betrokken voelen bij de uitdagingen waarvoor de samenleving de komende decennia staat, hebben zich daarom intensief gebogen over de wegen die naar een duurzamere en welvarender toekomst leiden. Deze wegenkaart voor elektriciteitstechnologie is daarvan het sprekende resultaat. Meer dan honderd betrokkenen uit industrie, energiebedrijven, instituten, universiteiten en belangengroepen hebben meegewerkt aan de samenstelling. KEMA heeft met hulp van het Amerikaanse onderzoeksinstituut EPRI voortdurend de coördinaten bepaald en zonodig bijgesteld. De financiële steun van Economische Zaken, TenneT en de productiebedrijven onderstreept de voortrekkersrol die deze partijen willen spelen. De start De weg naar de eindbestemmingen heeft als startpunt de doelstellingen en toekomstscenario's van de overheid in een energiemarkt die liberaliseert en een samenleving die digitaliseert. De overheid wil met haar energiebeleid in versneld tempo een duurzame energievoorziening tot stand brengen onder concurrerende marktomstandigheden en bij een groeiende welvaart. En in een industriële samenleving die verandert van maakindustrie naar kennisindustrie.

6 Free trade Ecology Isolation Solidarity Present 0 Import Central DG Wind PV Elektriciteitsvraag in 2025 (TWh) en het aandeel van de verschillende energiebronnen hierin bij een nettoimport. De 4 scenario s zijn vergeleken met de huidige situatie. Het Ministerie van Economische Zaken heeft vier scenario's ontwikkeld die een beeld geven hoe de energievoorziening er in 2050 uit zou kunnen zien. Deze scenario's verschillen in de mate van globalisering en in de drang naar winstgevendheid. Dit leidt tot een situatie van vrijhandel, isolatie, solidariteit of ecologie.terugredenerend van 2050 naar 2025 blijkt dat het elektriciteitsverbruik tot 2025 met zo'n procent groeit. De grensoverschrijdende capaciteit zal met een factor 1,5 tot 2 groeien in drie van de vier scenario's om de importen mogelijk te maken. Door de ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt kan de productieovercapaciteit in het buitenland in de toekomst significant afnemen. Met een goede strategie om ons aardgas lokaal te converteren in elektriciteit kan een sterk toegevoegde waarde worden gecreëerd en de grensoverschrijdende capaciteit gebruikt gaan worden voor export. De centrale opwekkingscapaciteit die bij een netto import op een vergelijkbaar niveau zou liggen als nu, kan dan met 50 tot 200 procent toenemen. Decentrale opwekking stijgt fors en offshore windenergie neemt in drie van vier scenario's aanzienlijk toe, evenals de inzet van biomassa. Het aantal zonnecelsystemen neemt exponentieel toe maar hun bijdrage in kilowatturen blijft voorlopig relatief gering. Het gas- en elektriciteitnet zijn in 2025 onverminderd belangrijk voor transport en distributie. Eindverbruikers gaan steeds efficiënter met energie om door betere technologie en digitale sturing. Concreet monden deze scenario's uit in een situatie waarin het aandeel duurzame energie in 2020 op 10 procent ligt waarvan 120 PJ op het conto van biomassa komt en tot MW van offshore windenergie. Tegelijkertijd moet de uitstoot van CO 2 in 2030 beperkt zijn met 120 Mton. De bijdrage van de binnenlandse opwekcapaciteit blijft rond het huidige niveau van MW maar zou bij export met een factor 3 kunnen stijgen. Decentrale eenheden groeien met een factor 2 tot 3, waardoor hun capaciteit tussen de MW komt te liggen. De grensoverschrijdende capaciteit varieert van tot MW. Innovaties blijven de leveringszekerheid garanderen en laten de energie-efficiency in de hele keten van opwekking tot eindgebruik jaarlijks met twee procent stijgen. Een duurzame energievoorziening staat of valt met de medewerking van marktpartijen. De energiesector acht zich verantwoordelijk voor een duurzame energievoorziening maar staat tegelijk voor de taak een gezonde bedrijfstak in stand te houden met alle dienstbaarheid aan de klanten van dien. Grootschalige opwekking blijft in de ogen van de producenten noodzakelijk en verdient zelfs uitbreiding uit oogpunt van efficiency en het voorkomen van te grote afhankelijkheid van het buitenland. In plaats van import zou de strategie ook kunnen zijn om extra elektriciteit binnen de landsgrenzen te produceren. De infrastructuur, de beschikbaarheid van brandstof en koelwater alsmede de aanwezige kennis over betrouwbaar produceren van zeer schone elektriciteit zijn allemaal elementen die zo'n

7 -7- strategie mogelijk maken. De energieproducenten behoren tot de top van de wereld wat efficiency en schone productie betreft. De doelstellingen rond de bijdrage van duurzame energie kunnen zij in grote lijnen onderschrijven. Wat de uitstoot van kooldioxide betreft hebben zij de nodige bedenkingen gezien het mondiale karakter van dit probleem, dat om een mondiale aanpak vraagt. Anders dan bij de emissie van as, roet, NO x of SO 2 zou de emissie van CO 2 veel kosteneffectiever en efficiënter kunnen worden aangepakt door investeringen in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden. Dit heeft tevens het voordeel dat er een effectieve transfer van technologie tot stand komt waardoor de kloof met ontwikkelingslanden kleiner wordt en de welvaart in die landen sterker stijgt als voorheen. Voor de leveringszekerheid voelt de sector zich evenzeer in hoge mate verantwoordelijk, zij het dat duidelijkheid rond regelgeving, verantwoordelijkheden en tarieven vereist is om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Nederland staat al met al voor de uitdaging deze deels tegenstrijdige doelen -zekerheid van levering, welvaart, concurrentie, klantgestuurde dienstverlening en bescherming van het milieu-, tot een overtuigend en realistisch geheel samen te smeden. Deze wegenkaart geeft aan welke technologische wegen en strategieën er zijn om deze samenhang te bereiken. De technologieën volgen drie routes: aanbod, transport & distributie en gebruik. Transitie naar een koolstofneutrale elektriciteitsproductie De Nederlandse elektriciteitsopwekking bestaat nu uit grootschalige kolen- en gasgestookte centrales en decentrale gasgestookte warmtekrachtopwekkers in een verhouding van ongeveer 70:30. Ruim 15 procent van het elektriciteitsverbruik wordt geïmporteerd. Kernenergie en duurzame energie nemen elk 3,5 respectievelijk 1,5 procent voor hun rekening. Onder invloed van milieubeleid en liberalisering verandert het karakter van de elektriciteitsopwekking ingrijpend. Vooral het verminderen van de uitstoot van CO 2 legt een zware druk op de centrales die fossiele brandstoffen verbruiken. De liberalisering van de elektriciteitsmarkt staat min of meer haaks op deze ontwikkeling. De inzet van centrales is momenteel niet meer afhankelijk van de mate waarin ze het milieu ontzien of het hoogste rendement leveren, maar van hun bijdrage aan de winst. Concreet betekent dit op dit moment meer import van goedkopere (soms vuile) stroom uit het buitenland, achterblijvende investeringen vanwege de onzekerheid op de markt, minder inzet van warmtekrachtcentrales die een hoger overall rendement hebben en,bij de huidige hoge gasprijs, van gasgestookte centrales. Om de groei in elektriciteitsgebruik op te vangen, is naar verwachting de komende 20 jaar in Europa elke week een nieuwe centrale van 500 MWe nodig. Interessant is de vraag waar deze nieuwe capaciteit moet komen, met welke schaalgrootte en met welke brandstoffen. Op dit moment lijkt er nog sprake van overcapaciteit. Zowel in Nederland als in Noordwest Europa. Wanneer Nederland in de toekomst in zijn eigen energiebehoefte wil blijven voorzien, zou in ons land meer nieuw vermogen geplaatst moeten worden. De vraag is actueel welk percentage import mogelijk is om een betrouwbare energievoorziening te kunnen blijven garanderen en voldoende controle te kunnen houden op het (mondiale) milieu. Uitgaande van het standpunt dat elektriciteit dicht bij de bron opgewekt zou moeten worden, zou Nederland ook uit kunnen groeien tot een elektriciteitsexporterende natie. De uitbouw van een hoogspanningsverbinding naar de windparken in de Noordzee en van een supergrid richting Oost-Europa passen in dit stramien. Een vergroting van de kennis over hoge gelijkstroomverbindingen te land en ter zee en over supergeleidende kabels zijn dan onmisbaar.

8 -8- De overgangsweg Duurzame energie bestaat niet. Wanneer over een duurzame energievoorziening wordt gesproken, wordt meestal een koolstofneutrale productie van elektriciteit, arbeid of warmte bedoeld. Op weg daarnaar toe is het verminderen of voorkomen van kooldioxide uitstoot in de atmosfeer een logische tussenstap. Concreet betekent dit dat de overheid in het jaar 2030 de uitstoot met 30 procent verminderd wil hebben ten opzichte van De markt vraagt zich af of verwijdering in Nederland wel een wijze strategie is en of het tempo wel gelijke tred houdt vergeleken met de mondiale aanpak van de CO 2 -problematiek. Omdat CO 2 een globaal probleem is moet de oplossing ook op globale schaal gezocht worden, zoals die met de voorstellen voor handel in kooldioxide inmiddels in gang is gezet. Een te grote nadruk op het verminderen van de uitstoot van kooldioxide-uitstoot in Nederland zou goedkopere en effectievere oplossingen uit het zicht kunnen laten verdwijnen. In 2025 zullen kolen, olie en gas nog altijd meer dan 80 procent van de energiebronnen voor elektriciteitsproductie in Nederland uitmaken. Om ook later nog voldoende keuzes te kunnen maken, is het raadzaam om bij de ontwikkeling van technologieën zomin mogelijk opties uit te sluiten en te streven naar een gebalanceerde portfolio van brandstoffen voor elektriciteitsproductie (duurzame energie, kolen, aardgas en kernenergie) en naar een gebalanceerd evenwicht van grootschalige en decentrale elektriciteitsopwekking. Omdat duurzame energie nog volop in ontwikkeling is zal hier de nadruk op moeten liggen. Er zijn drie hoofdwegen die naar klimaatvriendelijkere opwekking leiden: het verminderen van uitstoot, het voorkomen van uitstoot en het opvangen en opslaan van kooldioxide. I. Verminderen Technieken die de uitstoot van kooldioxide verminderen spitsen zich toe op het bijstoken van biomassa, schone kolentechnologie in kolencentrales en efficiencyverbeteringen en andere omzettingscycli in gasgestookte eenheden. Voor decentrale en lokale opwekking bieden nieuwe hoog-efficiënte technieken als mini- en microwarmtekracht, brandstofcellen en microturbines een interessant perspectief. Bijstoken biomassa Ondanks hun relatief grote bijdrage aan het broeikaseffect zijn kolencentrales van grote waarde voor het verminderen van de CO 2 -uitstoot. Kolencentrales lenen zich immers bij uitstek voor het bijstoken van biomassa en schoon afval. Om de doelstelling van 120 PJ biomassa/afval-inzet voor elektriciteitsopwekking in 2020 te halen moet ongeveer de helft van de daarvoor benodigde biomassa (10 Mton) worden geïmporteerd. Biomassa en afval kunnen op verschillende manieren worden bijgestookt. De snelste manier is om het materiaal direct of samen met de kolen te verbranden.

9 -9- Het is ook mogelijk de biomassa eerst voor te behandelen en daarna te verstoken. De technieken hiervoor zijn reeds beschikbaar. Een derde optie is om biomassa eerst te vergassen of te verbranden in een aparte eenheid en het gas of de stoom vervolgens naar de centrale te leiden. Grootschalige vergassing in combinatie met moderne gasturbine-eenheden kan in 2010 een bewezen technologie zijn. Bij de Eemscentrale is een demonstratieproject in voorbereiding waarbij het biomassastookgas met aardgas wordt gemengd voordat het de STEG-eenheid binnengaat. Dit biedt een kosteneffectief perspectief en wellicht een tussenvorm naar een energiehuishouding die op waterstof is gebaseerd. De technische grenzen van het bijstoken van biomassa en afval staan nog niet vast. Het hoge vochtgehalte en verontreinigingen stellen technische beperkingen aan de inzet van deze brandstoffen maar deze zijn niet onoverkomelijk. Met het nodige onderzoek en ontwikkeling kunnen deze problemen worden opgelost waardoor een bijstookpercentage van 25 procent op termijn haalbaar moet zijn. Naar schatting kan tegen het jaar 2010 meer dan 20 procent van de kolen vervangen zijn door biomassa en afval. Tegen het jaar 2020 zou dan 800 MW van de kolencapaciteit kunnen dienen om biomassa bij te stoken. Schone kolen Kolen winnen als brandstof voor elektriciteitopwekking aan attractiviteit wanneer het elektrisch rendement van opwekking toeneemt en de uitstoot navenant afneemt. Verschillende schone-kolentechnologieën zijn op dit moment in verschillende stadia van ontwikkeling. Exemplarisch zijn zeer geavanceerde poederkooleenheden zoals de Ultra Super Critical Unit en de geïntegreerde KolenVergassing met SToom En Gascyclus zoals de KV-STEG in Buggenum. Dankzij dergelijke nieuwe technologieën komt het rendement op meer dan 50 procent te liggen. In 2012 kunnen zulke schone kolencentrales met meer dan 55 procent een bewezen technologie zijn. Samen met de vervanging van 20 procent van de kolen door biomassa komt de uitstoot van kooldioxide dan in de buurt van moderne gasgestookte centrales te liggen. De KV-Steg in Buggenum Gasgestookte centrales Het eerste decennium van deze eeuw brengen gasturbinefabrikanten goedkopere, gasturbines en STEG-eenheden met lage emissies op de markt. Een rendement van 60 procent is nu al stand der techniek. Om dit rendement te vergroten leggen zij het accent op hogere verbrandingstemperaturen dan wel op meerdere verbrandingsstappen. Voor hogere verbrandingstemperaturen zijn hoge temperatuurmaterialen in de maak voor turbineschoepen zoals keramische composieten. Naast deze stapsgewijze verbeteringen zijn voor een duurzamere opwekking fundamenteel andere conversietechnologieën essentieel. Gecombineerde cycli zoals een STEG met een cyclus om laagwaardige afvalwarmte te benutten of een gasturbine met een brandstofcel bieden een aanlokkelijk perspectief met rendementen die oplopen tot procent.

10 -10- Decentrale opwekking Grotere eenheden zullen langzaam maar zeker meer ruimte maken voor decentrale warmtekrachteenheden en trigeneratie eenheden waarin brandstof wordt omgezet in elektriciteit, warmte en water. In cijfers betekent dit voor Nederland een vergroting van de decentrale opwekking van MW e naar tot MW e waarbij een verschuiving plaatsvindt van grotere naar een meer gebalanceerde portfolio met kleinere decentrale opwekkers. Lokale opwekking Meer kleine opwekkers impliceert dat in 2015 in de klasse MWe goedkopere en eenvoudige installaties met een rendement richting 60 procent nodig zijn. Doorbraken zijn te verwachten in de combinatie van de nieuwe hoge temperatuur materialen en in een verschuiving van de droge gascyclus naar de natte cyclus (Humidified Air Turbines). Deze laatstgenoemde technologieën bevinden zich in het stadium van onderzoek en demonstratie. Micro opwekking In de komende 15 jaar is een spectaculaire vooruitgang bij kleinschalige opwekking te verwachten. Hoewel kleinschalige opwekkers in het algemeen minder efficiënt zijn dan grootschalige centrales, hebben ze het voordeel dat de elektriciteit, maar vooral de geproduceerde warmte, over minder lange afstand getransporteerd hoeven te worden. De technologische uitdaging zit in het verbeteren van het rendement en het verlagen van de kostprijs van deze installaties. Momenteel zijn (Stirling)verbrandingsmotoren van 0,3 tot 2 MW e voorhanden. Opkomende technieken zijn de brandstofcel-hybride-installaties van 0,4-20 MW die procent efficiency beloven, kleine brandstofcellen van kw e met 30 tot 50 procent efficiëntie en microgasturbines met een vermogen van kw e en een rendement van procent. II. Voorkomen Een koolstofneutrale opwekking is natuurlijk de beste maar ook de moeilijkste weg. Het gaat dan enerzijds om de opwekking van elektriciteit uit duurzame energiebronnen als zon, wind, biomassa en water. Anderzijds om de elektriciteitsproductie uit fossiele en kernbrandstoffen zonder dat daarbij schadelijke stoffen vrij komen. De overheid legt de prioriteit bij de inzet van biomassa en windenergie als bron voor duurzame energie, aangezien deze bronnen het snelst een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot. Zon In theorie zijn fotovoltaïsche systemen de meest directe en efficiënte wijze om fotonenergie in elektrische energie om te zetten. Het geïnstalleerd vermogen zal de komende jaren

11 -11- exponentieel toenemen. Op dit moment zijn ze door hun hoge kosten en lage rendement (ca 12-15%) in hun bijdrage aan de energievoorziening nog beperkt. De industrie werkt echter met man en macht aan andere materialen en productietechnieken waardoor rendementen fors zullen stijgen en de productiekosten zullen dalen. Veelbelovend is de ontwikkeling van de 3-lagen zonnecel (rendement 34%) en de rol-op-rol productietechnologie voor stationaire zonnecellen als dakbedekkingen, waardoor de kostprijs met een factor tien kan verminderen. Biomassa Biomassa is een minder efficiënte maar vanwege zijn substantiële bijdrage een zeer belangrijke bron van meer duurzame energie. Biomassa speelt in feite een dubbelrol in de koolstofketen door levering van energie bij elektriciteitsproductie en anderzijdse door absorptie van koolstof uit de lucht. Naar schatting zal in het jaar 2020 meer dan 1000 MW e aan zeer efficiënte gedecentraliseerde biomassacentrales in bedrijf zijn voor elektriciteitsopwekking. Waaronder vergassers op huishoudelijke en industrieel niveau. Veelbelovend is de toroidale fluid bedvergasser. Omdat met name kleinschalige stookgasreinigingstechnieken nog tijd nodig hebben om zich te bewijzen, zullen eerst na 2010 deze centrales gebouwd gaan worden. Wind De grote doorbraak voor wind ligt in offshore technologie omdat op zee meer ruimte en wind zijn dan op land. Voor land- en near-shore installaties spelen de NIMBY (Not In My Back Yard) en NIMEY (Not In My Election Year) principes een te grote rol om ontplooing van deze renewables tot zijn recht te laten komen. Scenario's houden 100 offshore windparken met een capaciteit van tot MW e voor realistisch. Nederland zou theoretisch in staat zijn om in de huidige energiebehoefte te voorzien met MWe aan windturbinevermogen met een beschikbaarheid van 0,3 en zonder stand-by of geïnstalleerde reservecapaciteit. In de praktijk is dit onhaalbaar alleen al omdat hier kostbare zware elektriciteitsnetten voor nodig zijn en immense opslagsystemen. Om tot een haalbaar vermogen te komen is schaalvergroting en prijsverlaging noodzakelijk. Nu al kunnen windturbines van 5 MWe gemaakt worden. Een verbetering van 7 procent in prijs/prestatieverhouding per jaar moet haalbaar zijn. De huidige ontwerptechnieken voor windturbines en funderingen op land volstaan niet voor maritieme toepassingen. Om uiteindelijk op turbines van 10+ MW te komen zijn fundamenteel andere ontwerpen, fundaties, assemblage- en onderhoudstechnieken onontbeerlijk. Een N-W Europees consortium voor ontwerp, bouw en plaatsing van deze technologie lijkt wenselijk. Water De mogelijkheden voor waterkracht in Nederland zijn beperkt tot kleinschalige opwekking. Zonder vrijstelling van ecotax blijven de technische ontwikkelingen voor toepassing in Nederland op een laag pitje. In continentaal perspectief is waterkracht echter een uitstekend opslagmedium met korte responstijd en grote capaciteit. Nul-emissie Behalve opwekking uit hernieuwbare energiebronnen, komt op termijn ook de elektriciteitscentrale in het verschiet die geen schadelijke stoffen uitstoot. Dat vergt fundamentele technologische doorbraken. Een interessant strategisch concept is de zeroemission elektriciteitscentrale met fossiele brandstoffen. Hierbij wordt een zeer efficiënte turbine gestookt met methaan in een superkritische CO 2 -drager, waarbij vloeibare kooldioxide ontstaat. Een andere doorbraaktechnologie is een stoomtechnologie waarbij biomassa, kolen of aardgas worden omgezet in zuivere C en H componenten, die een hoge temperatuurturbine passeren, waarna het kooldioxide eenvoudig van het water gescheiden wordt. Als hoge temperatuur turbines beschikbaar komen, kan het rendement tot meer dan 60 procent stijgen. Een derde veelbelovend concept is de zero emissie kolencentrale. Hierbij worden kolen, magnesiumsilicaatrijke mineralen en lucht verwerkt tot elektriciteit,

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF

ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF ENERGIETRANSITIE RICHTING DUURZAAMHEID: HET TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF Achtergrondstudie bij het advies Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen van de VROM-raad en de Algemene Energieraad door: Wim

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland Jaarverslag 23 Energieonderzoek Centrum Nederland Afbeelding omslag: Brugfunctie In 23 heeft het kabinet de Ad-hoc commissie brugfunctie GTI s en TNO ingesteld met de opdracht om de intermediaire kennisinfrastructuur

Nadere informatie

Netwerken voor Duurzame Stroom

Netwerken voor Duurzame Stroom Netwerken voor Duurzame Stroom Notitie opgesteld voor: Workshop 26 januari 2012 TenneT - Natuur & Milieu Delft, 18 januari 2012 Opgesteld door: F.J. (Frans) Rooijers M. (Mart) Bles 1 Inleiding Natuur &

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda

advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda advies Energie & Innovatie Brabant Energieneutraal als economische kans aanbevelingen voor de regionale agenda s-hertogenbosch, mei 2008 SER Brabant SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de

Nadere informatie

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Een publicatie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

1 Visie, strategie en agenda

1 Visie, strategie en agenda Energierapport ȟȟ ȟ Inhoudsopgave 1 Visie, strategie en agenda 5 1.1 Het mondiale energievraagstuk 9 1.2 Naar een duurzame energiehuishouding 10 1.3 De rol van de overheid 13 1.4 Toegang tot de energiebronnen

Nadere informatie

Energie en mobiliteit in een control crisis? Lectoraat Meet- en Regeltechniek

Energie en mobiliteit in een control crisis? Lectoraat Meet- en Regeltechniek Energie en mobiliteit in een control crisis? Lectoraat Meet- en Regeltechniek Lector dr. ir. Aart-Jan de Graaf energie en mobiliteit in een control crisis? Colofon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.12.2011 COM(2011) 885 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Stappenplan

Nadere informatie

2005 J a a r v e r s l a g

2005 J a a r v e r s l a g 25 Jaarverslag Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 Onderzoek Beleidsstudies 8 Onderzoek Energie Efficiency in de Industrie 12 Onderzoek Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving 16 Onderzoek Zonne-energie 2

Nadere informatie

Transitiestrategie Elektriciteit en Warmte

Transitiestrategie Elektriciteit en Warmte Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel:

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

VISIE LOKALE ENERGIE

VISIE LOKALE ENERGIE VISIE LOKALE ENERGIE 1. Aanleiding 2. Het fundament Afbakening Stand van zaken en potentieel 3. De visie Mogelijke gevolgen Lokale energie en energiebeleid 4. Het beleid Lopende acties Voorstel voor vervolgacties

Nadere informatie

energienetwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning

energienetwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY energienetwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Onderzoeksrapport inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de energiemarkt 2011 5 scenario planning methodiek 7 trends

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Nu voor later Energierapport 2005

Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 1 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op ** juli 2005 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

2 Smart Grids. s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri. Autonoom netwerk kan zichzelf bedruipen

2 Smart Grids. s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri. Autonoom netwerk kan zichzelf bedruipen s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri 2 Smart Grids 6 Elektrisch tanken 7 Bio2Net 8 Zonnepanelenpark 9 In de praktijk Netbeheerders bereiden zich voor op ingrijpende veranderingen Sturen van

Nadere informatie